Sosyal Bilimler Enstitüsü

TDE-503 Klasik Türk Edebiyatının Kaynakları

Klasik Türk edebiyatı çalışmalarında yararlanılabilecek temel kaynak eserlerin tanıtımı yapılacak ve içerikleri incelenecektir.

 

TDE-535 Klasik Türk Edebiyatında Nazım-I

Divan edebiyatı nazım şekillerinden olan kasidenin tanımı, türleri ve yüzyıllar içindeki seyri ve seçilmiş kaside metinlerinin şerhi dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

TDE-509 Seminer (Tezli)

Araştırmada yöntem ve teknik, hazırlık safhası, bilgi toplama, verilerin gruplandırılması, raporların yazılması ve rapor yazmada uyulması gereken kurallar, yorumlama yöntemleri, teknik yönden gözlem çeşitleri ve dil kullanımını içermektedir.  

 

TDE-511 Seminer (Tezsiz)

Araştırmada yöntem ve teknik, hazırlık safhası, bilgi toplama, verilerin gruplandırılması, raporların yazılması ve rapor yazmada uyulması gereken kurallar, yorumlama yöntemleri, teknik yönden gözlem çeşitleri ve dil kullanımını içermektedir.

 

TDE-512 Dönem Projesi

Araştırmada yöntem ve teknik, hazırlık safhası, bilgi toplama, verilerin gruplandırılması, raporların yazılması ve rapor yazmada uyulması gereken kurallar, yorumlama yöntemleri, teknik yönden gözlem çeşitleri ve dil kullanımını içermektedir.   

 

TDE-513 Yeni Türk Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatının Tanzimat'tan günümüze yazılmış ve yazıldıkları döneme ve sonrasına kaynaklık etmiş Türk edebiyatında etkin önemi olan nazım ve nesir türündeki seçkin metinlerin okunup değerlendirilmesi, anlaşılması, incelenmesi ve çözümlenmesi, eski edebiyat ile benzer ve farklı yönlerinin belirlenmesi, metin odaklı yakın okuma çalışmaları yapmak temel amaç olacaktır.

 

TDE-505 Türk Halk Kültüründe Eski İnanış İzleri

Türk Kültürünün özellikleri ile Türk dünyasındaki tarım, giyim, kuşam, süslenme, demir, at, ağaç, hayvan ve halk hekimliği, halk takvimi gibi kavramlarla ilgili inanç ve uygulamalar bütüncül bir bakış açısıyla incelenerek Türk halk kültüründe eski kültür izleri takip edilir.

 

TDE-507 Türk Dilinin Kaynakları ve Metin İncelemeleri

Tarihi Türk lehçelerini ve onların temel kaynaklarını öğrenme ve bu alanlarda yazılmış eserleri inceleme

 

TDE-504 Öykü Sanatı

Öykü türü ve öyküdeki genel eğilimler tanıtılacaktır. Tanzimat sonrası Türk edebiyatı ve Batı edebiyatından çeşitli örnekler yardımıyla öykülerin materyal ve teknik unsurları çözümlenip değerlendirilecektir.

 

MAN-511 Dijital Pazarlama

Öğrencilerin, güncel dijital pazarlama trendleri hakkında teorik ve pratik becerilerinin gelişmesinin hedeflendiği bu derste; dijital pazarlama stratejileri, dijital pazarlama karması, dijital platformlarda pazarlama kampanyalarının hazırlanması, dijital platformlarda pazarlama iletişimi ve küresel bazda kullanılan dijital pazarlama uygulamaları konularına kapsamlı olarak yer verilmektedir. Ayrıca dijital pazarlamanın gelişimi, günümüzdeki durumu, uygulamada karşılaşılan sorunları ve çözüm önerileri de derste ele alınacaktır.

 

OSD-579 Sürdürülebilir Kalkınma

Ders, ekoloji ve sürdürülebilirlik ile ilgili temel kavramlar, çevre-insan ilişkisinin ve etkileşiminin incelenmesi, ekolojik sorunlara çözüm önerilerinin getirilmesi, sürdürülebilir kalkınma, ekolojik planlama, kentsel ekoloji, halk katılımı, sürdürülebilir tasarım ve planlama konularını içerir. İncelenen konular: İnsan ve Doğa İlişkisi, Çevre Sorunları, Çevre ve Büyüme, Çevre ve Ticaret, Geleneksek Kalkınma Anlayışı, Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımları, Politik Ekoloji, Sürdürülebilirlik Kavramı, Ekonomi-Toplum-Çevre Üçgeni, İktisadi Sürdürülebilirlik, Çevresel Sürdürülebilirlik, Sosyal Sürdürülebilirlik, Doğanın Ekonomik Değeri, Türkiye’deki çevre hareketleri örnekleri şeklindedir.

 

OSD-591 İşletmelerde Yeni Teknolojiler

Ders, dijital dönüşümün teknoloji yönlerinin yanı sıra pazar ve iş yönleri ile dijitalleşme süreçlerini etkileyen politika ve düzenleyici girişimlerin bir incelemesini sağlamaktadır. Bu, ağ altyapılarının, verilerin yönetimi ve işlenmesinin ve kullanıma sunulan dijital hizmetlerin ve uygulamaların, iş modelleri ve ekosistemler dahil olmak üzere iş süreçleri ve hizmetlerinin incelenmesini içermektedir. Ayrıca, bölgedeki AB politikaları da dahil olmak üzere bu noktada işleyen politika girişimleri ve düzenleyici önlemleri tartışılacaktır. Böylece, bir dönemlik çalışmanın ardından öğrenciler, dijitalleşmenin günümüz toplumundaki etkisini anlayabileceklerdir.

 

OSD-592 Suç ve Suçun Psikolojisi

Bu ders, suç davranışı ile suçun bireyler ve toplum üzerindeki etkisi hakkındaki bilgi ve anlayışa gelişimsel, bilişsel-davranışsal ve diğer psikolojik açılardan yaklaşmaktadır. Dersin temel dayanağı, birden fazla değişkenin insanların davranışlarını etkilediği ve bu faktörlerin durumsal değişkenlerle nasıl etkileşime girdiğine dikkat etmeyi gerektirir. Ders süresince kriminolojik kuramlar, suç davranışının biyolojik ve psikolojik modelleri, suç ve zihinsel bozukluklar, çocuk suçluluğu, saldırganlık ve şiddet, suçlularla iletişim ve adli süreçler gibi konular incelenecektir.

 

TDE-551 Halkbilimi Kuram, Yöntem ve Teknikleri

Derste halk biliminin içeriği ve tarihi gelişim seyri, uygulamalı derleme çalışmaları incelenecektir.

 

MAN-582 Sanal Dünyalar

Ders, avatarlar aracılığıyla çevrimiçi bir sanal ortam olan Second Life'da verilecektir. Öğrenciler ortamın nasıl işlediğini görecek ve sanal içeriğin yaratılma şeklini değerlendireceklerdir. Bu ders; öğrencilere kültürel farklılık, dil engelleri, zaman farkı, teknolojik sorunlar vb. birçok engelle uğraşırken sanal ve kültürlerarası bir ortamda etkili bir takım çalışmasını nasıl yöneteceklerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu ders aynı zamanda farklı disiplinlerden, kurumlardan ve kültürlerden katılımcılar ve öğretim görevlileri arasında iş birliği ve ağ oluşturma fırsatı verecektir. Sanal Dünyaların teknolojik bileşenleri, Sanal Dünyalar ile ilgili etik ve sosyal konular bu derste işlenecektir. Böylece, bir dönemlik çalışmadan sonra öğrenciler Sanal Dünyaların günümüz toplumundaki rolünü anlayabileceklerdir.

 

OSD-555 Afet Yönetimi

Ders kapsamında afet yönetimi, sistem ve yapısı; afet yönetim modelleri, müdahale uygulama ve örnekleri incelenmektedir.

 

MAN-505 Türkiye Ekonomisi

Ders sırasında Türkiye ekonomisi ile ilgili olarak; Cumhuriyet öncesi ve sonrası iktisadi gelişmelerin incelenmesi, iktisat politikalarının uygulandığı dönemdeki iktisadi, siyasi ve sosyal koşulların anlaşılması ve ilişkilendirilmesi, iktisadi krizlerin neden ve sonuçlarının değerlendirilmesi, küreselleşme ile Türkiye ekonomisi arasında ilişki kurulması ve geleceğe yönelik dersler çıkarılması.

 

TDE-538 Eski Anadolu Türkçesi

13-14. yy. Eski Anadolu Türkçesi dönemin gramer özelliklerinin dönem eserleri üzerinden öğretilmesi amaçlanmıştır.

 

TDE-577 Türk Halk Kültüründe Eski Kültür İzleri

Türk Kültürünün özellikleri ile Türk dünyasındaki tarım, giyim, kuşam, süslenme, demir, at, ağaç, hayvan ve halk hekimliği, halk takvimi gibi kavramlarla ilgili inanç ve uygulamalar bütüncül bir bakış açısıyla incelenerek Türk halk kültüründe eski kültür izleri takip edilir.

 

TDE-587 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği

Bilimsel çalışmalarda araştırma, yöntem ve teknikleri, araştırma türleri, bilimsel bilgiye erişim yöntemleri, bilimsel çalışma geliştirme, planlama ve yürütme esasları, ilişkisel ve karşılaştırmalı çalışmalar, Türk Dili ve Edebiyatı alanında yürütülen çalışmalarda kullanılan yöntem ve teknikler, veri analiz yöntemleri, veri sunum biçiminde esaslar, yayın etiği, etik ihlal ve sorunları.

 

TDE-550 Türk Halk Edebiyatı

Türk halk edebiyatı üzerine yapılmış olan bilimsel çalışmaları değerlendirmek ve yöntemleri üzerinde durmak. Halk edebiyatının manzum ve mensur alanlarında yapılmış olan çalışmaları teknik ve yöntem açısından ele almak.

 

TDE-579 Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları

Multidisipliner yaklaşımlarla 1860 sonrası dönem Türk edebiyatı üzerine yapılan çalışmalarda temel olan edebiyat tarihleri, gazete ve dergiler, arşivler, hatıra ve mektuplar vb. kaynakları ve bunlardan yararlanma yöntem ve tekniklerini tanıtmak.

 

TDE-575 Klasik Türk Edebiyatında Nazım – II

Divan edebiyatı nazım şekillerinden olan gazelin tanımı, türleri ve yüzyıllar içindeki seyri ve seçilmiş gazel metinlerinin şerhi dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

TDE-576 Karşılaştırmalı Edebiyat

Dünya edebiyatına tarihsel, dilbilimsel, kültürel ve eleştirel bir dikkatle bakılacak, Türk edebiyatının geldiği nokta tartışılacak, Batı edebiyatının önde gelen yazarları ve eserleri tanıtılacak, karşılaştırmalı edebiyat bilimi, kuramı ve yöntemleri, edebi türler, çeviri metinler ve edebiyatlar arası etkileşimler üzerine odaklanılacaktır.

 

TDE-597 Tez

Öğrencilerin kaynakların kullanımı, tez yazma usulü hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

 

TDE-598 Tez

Bu derste öğrencilere uzmanlık alanıyla ilgili araştırma tekniklerini ve metotlarını nasıl kullanacağını ve yapacakları çalışmaları için gerekli ve doğru tekniği kullanarak araştırma yapmaları sağlanacaktır.