Sosyal Bilimler Enstitüsü

Program Tanımı

Yeterlilik Türü Adı

Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Diploması

Kredi Aralığı

120

Programın Normal Süresi

2

Programın Dili

Türkçe

Program Başkanı

Prof. Dr. Ali Engin Oba

alienginoba@cag.edu.tr

Tel : +90 324 6514800
Fax: +90 324 6514811

Program Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. Jülide İnözü
julideinozu@cag.edu.tr
Tel : +90 324 6514800
Fax: +90 324 6514811

Programın Profili

Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Programı mesleğinde öğrencileri hem kuramsal hem de pratik bilgi ve becerilerle donatmak ve yeniliklere açık bireyler olmalarını sağlamaktır.

Öğrenme Ortamı

Eğitim ve öğretim örgün şekilde gerçekleştirilir. Teknolojik imkânlarımızın yeterli olması nedeniyle uzaktan eğitim usulü de kısmen uygulanmaktadır. Ayrıca, Üniversite bünyesindeki araştırma merkezleri vb. birimler vasıtasıyla uygulamalı eğitimler yapılmaktadır.

Program Çıktıları (Yeterlilikleri)

PÇ1. Öğrenim sürecinde elde ettiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri iş yaşamının farklı ortamlarında  yazılı ve sözlü olarak kullanır.

PÇ2. Güncel ve yaygın bilişim teknolojisi ürünlerini kullanır.

PÇ3. Siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda farklı perspektifleri karşılaşılan konu ile ilişkilendirebilir ve uluslararası ilişkiler teorilerini kullanarak analiz edebilir.

PÇ4. İş hayatında aldığı kararlarda sosyal sorumluluk bilincini ve etik değerleri göz önünde bulundurur.

PÇ5. Edindiği teorik bilgileri uygulama ile bütünleştirerek içinde çalıştığı sistemin geliştirilmesine katkıda bulunur.

PÇ6. Liderlik, takım çalışması, kişilerarası iletişim becerilerini kullanır.

PÇ7. Uluslararası İlişkiler alanındaki temel oyuncuları, olayları, kavramları ve küresel gelişmeleri ve bunlar arasındaki ilişkileri sorgular.

PÇ8. Uluslararası İlişkiler alanındaki temel oyuncuları, olayları, kavramları ve küresel gelişmeleri ve bunlar arasındaki ilişkileri entellektüel bir tartışmayı olanaklı kılacak altyapı ve kavramsal çerçeveyi koordine eder.

PÇ9. Değişen iş koşullarında analitik, yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla sorunları çözer.

Anahtar Yetkinlikler

1. Okuma yazma yetkinliği

2. Çoklu dil yetkinliği

3. Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik

4. Dijital yetkinlik

5. Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği

6. Vatandaşlık yetkinliği

7. Girişimcilik yetkinliği

8. Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

  1. Ölçme ve değerlendirme yöntemleri; sınav çeşitleri ve bunların ders başarı notuna katkısı, Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ve Senato kararları belirlenir.
  2. Ölçme ve değerlendirmede ödev, proje, uygulama, ara sınav ve dönem sonu sınavı gibi farklı yöntemler kullanılır.
  3. Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde harf ve/veya rakama dayalı not verme sistemleri kullanılır.

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

  • YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.
  • YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlar da YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
  • YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar, YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

Giriş Şartları

Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programında okumak isteyen bir öğrencinin, yurtiçi veya yurtdışı denkliği olan bir üniversitede herhangi bir bölümde, dört yıllık lisans programını tamamlamış olması, ALES' ten en az 55 not alması gerekir.

Yeterliliği Kazanma Şartları

Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı için gerekli mezuniyet koşulları Çağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilmiştir. Buna göre öğrenciler, ders müfredatında yer alan bütün dersleri en az DC harf notu ile geçmesi koşuluyla, 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasını sağladıklarında mezun olabilirler.  

İlerleme İmkânları

Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans programı mezunu öğrenciler, doktora programlarına başvuru yapabilirler.

Yeterliliğin Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

2. Çağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

3. Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Yeterliliğe Erişim İçin İnternet Sitesi

https://www.cag.edu.tr/tr/sosyal-bilimler-enstitusu-uluslararasi-iliskiler-ve-kuresellesme-tezlitezsiz-ylisans-programi-program-tanimi