Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

LAW-506 Uygulamada Kambiyo Senetleri
Bu ders kapsamında öncelikle kıymetli evrak kavramı ve unsurları incelenmektedir. Kıymetli evrakın en önemli türlerinden biri olan kambiyo senetleri (poliçe, bono ve çek) ortak özellikleri açısından ele alınmaktadır.  Poliçe, bono ve çekte yer alması gereken şekli unsurlar tespit edilmektedir. Bu senetlere özgü devir şekli olan ciro kavramı ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.  Kambiyo senetlerine özgü takip yolu ve kambiyo senetlerinin iptali incelenmektedir. İncelenen bu hususlarla ilgili uygulamada ortaya çıkan uyuşmazlıklar ve bunların çözümleri değerlendirilmektedir. Bu dersin amacı Türk Ticaret Kanunu’nun Kıymetli Evrak kitabında düzenlenmiş olan kambiyo senetleri hakkında uygulamada ortaya çıkan sorunları değerlendirmek ve çözüm önerileri getirmektir. Kambiyo senetleri TTK’da düzenlenmiş olup poliçe, bono ve çek olmak üzere sınırlı sayı ilkesine göre belirlenmiştir.  Bu ders kapsamında kambiyo senetlerinin ortak özellikleri ortaya konmaktadır. Poliçe, bono ve çekin zorunlu ve ihtiyari şekli unsurları ayrı ayrı incelenmektedir. Kambiyo senetleri kanunen emre yazılı senetler olduklarından emre yazılı senet kavramı üzerinde durulmaktadır. Buna bağlı olarak emre yazılı senetlerde defiler konusu ele alınmaktadır. Emre yazılı senetlere özgü devir şekli olan ciro kavramı da kambiyo senetleri bakımından açıklanmaktadır. Ayrıca kambiyo senetlerine özgü takip yolu ile kambiyo senetlerinin iptali konuları da ele alınmaktadır. Kambiyo senetleri hakkında belirtilen bu hususlarla ilgili uygulamada ortaya çıkan uyuşmazlıkların tespitiyle bu uyuşmazlıkların çözümünde yararlı olacak hukuki bakış açısını kazandırma amacı hedeflenmektedir.

LAW-543 İnsan Hakları Bağlamında İstihdamda Çocuk ve Genç İşçilerin Korunması
Genç ve çocuk işçilerin istihdamdan korunmalarına yönelik gerek ulusal mevzuat belgeleri gerekse uluslararası belgelerin incelenmesi. Ayrıca ders içerikleri haftalar halinde aşağıda gösterilmiştir. Bu dersin amacı çocuk ve genç işçilerin çalışma hayatında korunmasına yönelik gerek ulusal gerekse uluslararası mevzuat hakkında gerekli bilgileri vermektir. Ayrıca bu konu neden bir insan hakkı oluşturur, bunu açıklar.

LAW-589 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği
Ders kapsamında temel kavramlar çerçevesinde, bir araştırmanın temel esasları ve yöntem üzerinde durularak, analiz kavramına giriş yapılmaktadır. Nitel araştırma deseni ve  etik konuları ile birlikte ele alınan ana başlıklar durum çalışmaları ve bazı deneysel yaklaşımlarla zenginleştirilmiştir. Bu dersin amacı, öğrencileri temel araştırma teknikleri ve felsefesi hakkında bilgilendirmek ve bilimsel etik kuralları hakkında bilinçlendirmektir.

LAW-514 Medeni Hukuk Tüzel Kişilerinde Yönetim Organının Sorumluluğu: Tüzel kişilik kavramı ve sonuçları, Tüzel kişilik Teorileri, Dernek Yönetim Kurulunun, Derneğe ve Dernek Üyelerine Karşı Sorumluluğu, Dernek Yönetim Kurulunun, Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu, Vakıf Yönetim Organının Sorumluluğu, Medeni Hukuk Tüzel Kişilerinde Ultra Vires İlkesi, Sendika Yönetim Kurulu üyelerinin Sorumluluğu, Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyelerinin Sorumluluğu, Siyasi Parti Yöneticilerinin Sorumluluğu, Kat Mülkiyetine Kanuna Göre Apartman Yöneticilerinin Sorumluluğu, Medeni Hukuk Tüzel Kişilerinde Tüzel kişilik Perdesinin Aralanması Teorisi, Medeni Hukuk Tüzel Kişilerinde İbra konular işlenmektedir. Bu ders kapsamında öncelikle Medeni hukuk tüzel kişilerinde yönetim organının   önemi vurgulanarak, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunlarda yer alan özel hukuk tüzel kişilerinin yönetim organlarının tabi olduğu hukuki rejim açıklanacak, Tüzel kişilik teorileri, Dernek yönetim kurulunun, derneğe ve üçüncü kişilere karşı sorumluluğu, Vakıf yönetim organının sorumluluğu, Medeni hukuk tüzel kişilerinde ultra vires ilkesi,  Sendika yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu, spor kulübü yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu, siyasi parti yöneticilerinin sorumluluğu, Kat Mülkiyeti Kanuna göre apartman yöneticilerinin sorumluluğu, Medeni hukuk tüzel kişilerinde tüzel kişilik perdesinin aralanması teorisi ve , medeni hukuk tüzel kişilerinde ibra konuları ile medeni hukuk tüzel kişilerinin hukuki sorumluluğu konusunda ortaya çıkan uyuşmazlıklar incelenecektir.

LAW-515 Medeni Yargıda İspat Araçları
Bu dersin amacı, medeni yargıda ispat ve delillerin incelenmesi, Yüksek Mahkeme İçtihatları değerlendirilerek hukukçulara meslek hayatında katkı sağlamaktır.

LAW-569 Güncel İş Sağlığı ve Güvenliği Konuları
İş Sağlığı ve Güvenliği sorunları hakkında yasal mevzuatlar iredelenecektir. Program, iş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edebilen, yorumlayan ve mesleki etik kurallara uygun davranan, iş güvenliğinin sağlanabilmesi için tüm tedbirleri alabilecek yeterlilikte bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

LAW-557 Anonim Şirketler Hukuku
Bu ders kapsamında öncelikle anonim şirketlerin hukuki ve iktisadi önemi vurgulanarak, ani ve tedrici kuruluş sistemleri, kuruluşta alınması gerekli izinler ve şirket ana sözleşmesinin hazırlanması incelenmektedir.Anonim şirketin zorunlu organları olangenel kurul, yönetim kurulu ve denetçi/denetçiler açıklanarak, genel kurulun toplantı şekli ve alınan kararların niteliği, bu kararların geçersizliği halinde başvurulacak hukuk yolları; yönetim kurulunun hak ve yükümlülükleri ile görevleri, bu görevlerini gereği gibi yerine getirmemeleri halinde sorumlulukları ortaya konmaktadır. Anonim şirketlerin denetimi hususu denetçilerin görevleri ışığında irdelenmekte ve ayrıca dış denetim uygulamaları açıklanmaktadır. Ayrıca anonim şirketin sona erme halleri ve buna bağlı olarak tasfiye işlemleri de dersin kapsamında incelenmektedir. Anonim şirketlerle ilgili hususların daha iyi kavranabilmesi için Yargıtay kararları ve doktrindeki görüşler de inceleme konusu yapılacaktır.

LAW-574 Deniz Ticareti Hukukunda Güncel Gelişmeler
Bu dersin amacı, Deniz Ticareti Hukuku’nda meydana gelen gelişmeler ışığında güncel konuları hem milletlerarası sözleşmeler hem de Türk Ticaret Kanunu kapsamında değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

LAW-575 Limited Şirketin Organları
Bu ders kapsamında öncelikle limited şirket kavramı ve bir sermaye şirketi olarak özellikleri incelenmektedir. Limited şirketlerin kuruluş şartları ve işlemleri ortaya konmaktadır. Limited şirketin zorunlu organı olan genel kurul ve müdürler kurulu görev, yetki ve sorumlulukları açısından incelenmektedir. Her bir zorunlu organ açısından toplantı şartları, toplantı işleyişi, toplantı sonrası yapılması gerekenler ve bu toplantıda alınan kararların hukuki niteliği, geçerlilik şartları ve bu şartları taşımaması halinde geçersizliğin sonuçları ortaya konmaktadır. Bu dersin amacı Türk Ticaret Kanunu’nun 124. Maddesinde bir sermaye şirketi olarak belirtilen limited şirketlerin organlarını işlevleri, yetkileri, görevleri ve sorumlulukları yönünden tanımlamak ve özelliklerini ortaya koymaktır. Limited şirketin zorunlu organları olan genel kurul ve müdürler kurulu bu ders kapsamında oluşumu, görevleri, yetkileri ve sorumlulukları açısından ayrı ayrı incelenmektedir. Genel kurulun toplanması, karar alması, kararlarının geçerliliği kapsamındaki görev ve yetkileri ile bu görev ve yetkilerini yerine getirmemesi halinde sorumluluğu ve bunun sonuçları değerlendirilmektedir. Müdürler kurulunun oluşumu, toplanması, karar alması ve bu kararların geçerliliği değerlendirildikten sonra görev ve yetkilerini ihlal etmesi halinde hukuki ve cezai sorumluluğu belirlenmektedir. Limited şirketin zorunlu organları olan genel kurul ile müdürler kurulunun bu kapsamda incelenmesinin, uygulamada limited şirketin organlarıyla ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümünde yararlı olacak hukuki bakış açısını kazandırma amacı bulunmaktadır.

LAW-517 Çek Hukukunda Yeni Gelişmeler
Dersimizin kapsamına çekte borçlanma ehliyeti, çekte ödeme ve ibraz, özel ödeme şekline bağlı olarak çekler, ödememe halinde başvuru hakları, çekin irade dışında elden çıkması, çeklerde devir, sorumluluk, çek ibrazının takip hukuku yönüyle sonuçları, çekte zamanaşımı, cirolu çeklerde yetkili hamil, karşılıksız çek gibi duraksama yaratan, tereddüt uyandıran konular da pratik bir şekilde püf noktaları ile açıklanmaktadır. Bu dersin amacı, çek kavramını açıklamak ve uygulamada sıklıkla kullanılan çekin unsurlarını, ayırt edici özelliklerini, kullanımı ve işleyişi ile birlikte bu konudaki yeni gelişmeleri öğretmektedir.

LAW-536 Çek Hukuku
Çekte borçlanma ehliyeti, çekte ödeme ve ibraz, özel ödeme şekline bağlı olarak çekler, ödememe halinde başvuru hakları, çekin irade dışında elden çıkması, çeklerde devir, sorumluluk, çek ibrazının takip hukuku yönüyle sonuçları, çekte zamanaşımı, cirolu çeklerde yetkili hamil, karşılıksız çek gibi duraksama yaratan, tereddüt uyandıran konular da pratik bir şekilde püf noktaları ile açıklanmaktadır. Bu dersin amacı, çek kavramını açıklamak ve uygulamada sıklıkla kullanılan çekin unsurlarını, ayırt edici özelliklerini, kullanımı ve işleyişi ile birlikte bu konudaki yeni gelişmeleri öğretmektedir.

LAW-590 Hizmet Sözleşmeleri
Bu ders hizmet sözleşmelerinin özelliklerini, türlerini, hizmet sözleşmesinde tarafları ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin neler olduğu konusunda bilgi verir.

LAW-551 Seminer (Tezsiz)
Bir öğretim elemanı gözetiminde yapılan seminer çalışmalarında, öğrencinin bağımsız bir araştırma yaparak bu konuda deneyim kazanması ve konuyu anlatarak topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma konusunun saptanması, ikincil kaynakların araştırılması ve bunların çalışmada kullanılması, alan araştırması, elde edilen bilgiler ışığında taslak çalışmanın hazırlanması, gerekli düzeltmelerin yapılarak raporun rapor yazma kurallarına uygun bir şekilde tamamlanması ve son olarak raporun dinleyicilere sunulması ve tartışılması bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.

LAW-539 Dönem Projesi
Hukuk alanında yazım kurallarına uygun olarak yazılacak bir akademik çalışma niteliğindedir. Dersin içeriği kapsamlı bir deneme, eleştirel bir rapor, uygulamaya dönük bir proje, deneysel bir çalışma olabilir. Proje dersi, dönem sonunda başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir.

LAW-583 Seminer (Tezli)
Yüksek lisans, akademik çalışmanın ilk basamağıdır. O nedenle bilimsel yazı nasıl yazılır, atıf nasıl verilir, dip not ve kaynakça nasıl düzenlenir ve konularında bilgi sahibi olur. Bu dersin amacı seminer ve sunumlar yoluyla bunları öğrencilere öğretmektir.

LAW-588 Yeni Ticaret Kanununda Ticari Şirketler
Bu ders kapsamında öncelikle Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda ticaret şirketlerine ilişkin yapılan genel değişiklikler incelenmektedir. Ticaret şirketlerinin ehliyetine ve ortakların sermaye koyma borcuna ilişkin yapılan yenilikler ortaya konmaktadır. Her bir ticaret şirketi türü bakımından kuruluş, organlar, organların hak ve yetkileri, ortakların hak ve yetkileri, şirketin sona ermesi ve tasfiyesine ilişkin değişiklikler ve öngörülen yenilikleri açıklanmaktadır. Yeni Türk Ticaret Kanunu’ndaki ticaret şirketlerine ilişkin değişiklikler, eski Türk Ticaret Kanunu ile karşılaştırmalı olarak ortaya konmaktadır.

LAW-520 Sağlık Hukuku ve Etik
Sağlık hukuku ve etiğinin temel kavramları açıklanarak, sağlık hukuku ve etik bağlantısının uygun bir şekilde ele alınması ve anlaşılmasının sağlanmasıdır.

LAW-566 İcra İflas Suçları
Bu ders, icra iflas Bunların çoğu yerin epey sonuçlarını, suçların tanıklarını, ziyaretinde suçlarını ceza mahkemesinin kararını, ceza hükmünün sonuçlarını vb İçerir. Sözlü yargılama usulü, davada özel durumlar, kanun yolları, kesin hüküm kurumu, yargılamanın yenilenmesi, müşterek hükümler, özel mahkemeler, tahkim. İcra İflâs Hukuku, borcunu rızası ile yerine getirmeyen / getiremeyen borçlunun, borcunu, devlet gücü-icra organları aracılığı ile zorla yerine getirilmesini sağlar.

LAW-521 İcra Hukukunda Güncel Gelişmeler
Bu dersin amacı, İcra ve İflas Hukuku’ndaki güncel gelişmelere ilişkin değişikliklerin incelenerek güncel sorunlar hakkında bilgi verilmesidir.

LAW-527 Ekonomik Suçlar
Bu derste, ekonomik suç ve beyaz yaka suçu kavramı, ekonomik suçların genel özellikleri ile  uygulamada sıkça karşılaşılan TCK’da yer alan dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma gibi suçların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kanunu ve Bankacılık Kanunu gibi özel yasalarda yer alan suç tiplerinin unsurları, özel görünüş şekilleri, yaptırımları ve muhakeme kuralları inceleme alanı bulacaktır.  Bu dersin amacı; ekonomik suç kavramını irdeleyerek, ekonomik suçluluğa etken olan faktörleri belirlemek ve ekonomik suçlarla ilgili uygulamada ortaya çıkan sorunların tespit edilebilmelerini sağlamaktır.

LAW-582 İstihdamda Çocuk ve Genç İşçilerin Korunması
Genç ve çocuk işçilerin istihdamdan korunmalarına yönelik gerek ulusal mevzuat belgeleri gerekse uluslararası belgelerin incelenmesi. Ayrıca ders içerikleri haftalar halinde aşağıda gösterilmiştir. Bu dersin amacı çocuk ve genç işçilerin çalışma hayatında korunmasına yönelik gerek ulusal gerekse uluslararası mevzuat hakkında gerekli bilgileri vermektir.

LAW-501 Aile Hukukunda Mal Rejimleri
Bu ders kapsamında öncelikle aile hukukunda mal rejimlerinin  önemi vurgulanarak, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisi ve 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun dönemlerinde  geçerli olan mal rejimine ilişkin  ilkeler açıklanacak,  Mal rejimi sözleşmesinin kurulmasının şartları ve şekil şartları incelenecektir. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimindeki mal gruplarının  tasnif edilecek ve her biri açıklanacaktır. Yasal mal rejiminde, mal rejimin tasfiyesi ve  değer artış payı, eklenecek değerler, denkleştirme, katılma alacağı kavramları açıklanacak ve bu konuda örnek olay çözümleri yapılacak ve uygulamadan örnekler verilecektir. Yasal mal rejiminin sona erme sebep ve sonuçları ile olağanüstü mal rejimine geçiş şartları  açıklanacaktır. Mal ayrılığı,  paylaşmalı mal ayrılığı ve mal ortaklığı rejimlerinin kurulması ve tasfiyesi ve paylaştırma yöntemi açıklanacaktır. uygulamada mal rejiminin tasfiyesi ile  ortaya çıkan uyuşmazlıklara yönelik emsal kararlar çözülecektir.

LAW-576 Tez
Bu ders öğrencilerin tezlerini hazırlamalarına destek sağlamaktadır. İçeriğinde, araştırma yöntemlerinin öğretilmesi, tez yazım ilkelerinin anlatılması, problem alanının belirlenmesi, araştırma tekniklerinin seçimi, belirgin bir probleme odaklanmış tez önerisinin hazırlanması, araştırma modelinin kurgulanması, araştırmanın yapılması, tez yazımı ve sunumu konuları anlatılmaktadır.

LAW-577 Tez
Bu ders öğrencilerin tezlerini hazırlamalarına destek sağlamaktadır. İçeriğinde, araştırma yöntemlerinin öğretilmesi, tez yazım ilkelerinin anlatılması, problem alanının belirlenmesi, araştırma tekniklerinin seçimi, belirgin bir probleme odaklanmış tez önerisinin hazırlanması, araştırma modelinin kurgulanması, araştırmanın yapılması, tez yazımı ve sunumu konuları anlatılmaktadır.

LAW-512 Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku Uygulamaları 

Bu ders kapsamında öncelikle kira sözleşmelerinin kuruluşu, yapısı ve sona ermesi türlerine göre ayrı ayrı ele alınarak incelenmektedir. Daha sonra kamulaştırmasız el atma kavramı Yargıtay ve AYM iptal kararları uyarınca incelenecektir. İncelenen bu hususlarla ilgili uygulamada ortaya çıkan uyuşmazlıklar ve bunların çözümleri değerlendirilmektedir. Bu dersin amacı Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiş olan kira sözleşmeleri ve kanunda bir tanımı yer almayan kamulaştırmasız el koyma hakkında uygulamada ortaya çıkan sorunları değerlendirmek ve çözüm önerileri getirmektir. Kira sözleşmeleri TBK’ da düzenlenmiş olup genel olarak, konut ve çatılı işyeri kiralarına uygulanacak hükümler ve ürün kirası kavramına göre uygulanacak hükümler şeklinde belirlenmiştir.  Kira sözleşmeleri türleri bu ders kapsamında ayrı ayrı incelenmektedir. Dersin diğer kapsamını uygulamada çok fazla uyuşmazlığa yol açan kamulaştırmasız el koyma konusu oluşturmaktadır. Bu hususta kamulaştırmasız el koyma tanımı incelenerek idarenin kişinin mülkiyet hakkına kısıtlayıcı müdahalesinde ortaya çıkan sorunlar ele alınmaktadır. Özellikle mevzuatta herhangi bir tanımı olmayan kamulaştırmasız el koyma kavramı, geçmişten günümüze değişen kanuni hükümler ve yargı kararları ışığında ele alınmaktadır. Mülkiyet hakkının sınırlarının ihlali sebebiyle AYM iptal kararları da konunun takdimi açısından önem arz etmektedir. Kamulaştırmasız el koymada anayasal bir hak olan mülkiyet hakkının ihlalinin tespitinde yararlı olacak hukuki bakış açısını kazandırma amacı hedeflenmektedir.

 

LAW-510 Uluslararası Tahkim 

Bu dersin amacı; uluslararası tahkim kavramı ve iç hukuk sistemimiz de göz önüne alınarak uluslararası tahkimin isleyişine dair bilgi edinilmesini sağlamaktır. Bu ders; Tahkim Kavramı, Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinin Mukayesesi, Tahkimin Türleri, Tahkim Anlaşması, Tahkime Uygulanacak Hukuk, Tahkimde Devlet Mahkemesi Yardımı, Tahkim Başvurusu, Hakem Seçimi, Tahkim Yargılaması, Hakem Kararlarının icrası, Hakem Kararına Karşı Başvuru Yolları, Yabancı Hakem Kararının Tanınması ve Tenfizi; konularını içermektedir.