Sosyal Bilimler Enstitüsü

Program Tanımı

Yeterlilik Türü Adı

İşletme Yönetimi Doktora Programı

Yeterliliği Veren Kurum

Çağ Üniversitesi

Yönelim

Akademik

TYÇ Seviyesi

7

Kredi Aralığı

30 AKTS

Programın Normal Süresi

4 yıl

Programın Dili

Türkçe

Program Başkanı

Doç. Dr. Murat GÜLMEZ  

mgulmez@cag.edu.tr   

Tel: +90 324 6514800 
Faks: +90 324 6514811

Program Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Emre Kadir ÖZEKENCİ

ekadirozekenci@cag.edu.tr  
Tel: +90 324 6514800 
Faks: +90 324 6514811

Programın Profili

İşletme Yönetimi Doktora Programı, öğrencilerin çağdaş yönetim ve organizasyon alanında güçlü bir teorik altyapı geliştirmelerini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Program ayrıca öğrencilerin bu alanlarda üniversitelerde ders verebilme yeteneği kazanmalarını da hedeflemektedir.

Öğrenme Ortamı

Eğitim ve öğretim örgün şekilde gerçekleştirilir. Teknolojik imkânlarımızın yeterli olması nedeniyle uzaktan eğitim usulü de kısmen uygulanmaktadır. Ayrıca, Üniversite bünyesindeki araştırma merkezleri vb. birimler vasıtasıyla uygulamalı eğitimler yapılmaktadır.

Program Çıktıları (Yeterlilikleri)

İşletme Yönetimi Doktora Programını başarıyla tamamlayan bir öğrenci;

PÇ 1. Çağdaş yönetim kavramları, organizasyon teorileri ve küresel işletmecilik konuları ile ilgili kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.

PÇ 2. Bir araştırmayı tasarlayabilir, uygulayabilir ve araştırma sonuçlarına dayalı akademik bir makale yazabilir.

PÇ 3. Yönetsel problemleri ve karar verme süreçlerindeki darboğazları kavramsallaştırabilir.

PÇ 4. Teorik bilgi birikiminin artırılmasına katkı sağlayabilecek bilgileri üretebilir.

PÇ 5. Çeşitliyönetsel problemlerin çözümü için çağdaş yönetim yöntem ve teknikleri geliştirebilir ve uygulayabilir.

PÇ 6. Organizasyonlarda çağdaş İnsan Kaynakları yönetim kavramları ve teknikleri geliştirip uygulayabilir.

PÇ 7. Bir işletmenin genel finansal durumunu değerlendirebilmek için finansal tabloları analiz edebilir.

PÇ 8. Uluslararası pazarlardaki gelişmeleri, küresel bir bakış açısıyla izleyip değerlendirebilir.

Anahtar Yetkinlikler

1. Okuma yazma yetkinliği
2. Çoklu dil yetkinliği
3. Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
4. Dijital yetkinlik
5. Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
6. Vatandaşlık yetkinliği
7. Girişimcilik yetkinliği
8. Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

1. Ölçme ve değerlendirme yöntemleri; sınav çeşitleri ve bunların ders başarı notuna katkısı, Çağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ve Senato kararları ile belirlenir.
2. Ölçme ve değerlendirmede ödev, proje, uygulama, ara sınav ve dönem sonu sınavı gibi farklı yöntemler kullanılır.
3. Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde harf ve/veya rakama dayalı not verme sistemleri kullanılır.

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

- YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.
- YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlar da YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
- YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar, YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

Giriş Şartları

İşletme Yönetimi Doktora Programında okumak isteyen bir öğrencinin, yurtiçi veya yurtdışı denkliği olan bir üniversitede yüksek lisans programını tamamlamış olması, ALES' ten ve ÜDS / KPDS veya eşiti dil sınavından en az 55 veya dengi not alması gerekir. Öğrenci adayları ayrıca bir komite tarafından mülakata alınacaktır. Programa seçilen ancak bilimsel açıdan eksiklikleri olanlar, not dökümlerindeki derslere bakılarak, bilimsel hazırlık döneminde (en fazla iki yarıyıl) eksik derslerini almak zorundadır. Ayrıntılar için bkz. http://www.cag.edu.tr

Yeterliliği Kazanma Şartları

Bir öğrencinin mezun olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 3.00 olması ve başarısız dersi olmaması gerekir.

Çağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231105-2.htm

İlerleme İmkânları

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere İşletme Yönetimi dalında doktora diploması verilir ve mezunlar "İşletme Yönetimi Doktoru" unvanına sahip olurlar. İşletme Yönetimi Doktora Programı mezunları kamu ve özel sektörde, sivil toplum örgütlerinin ve benzeri diğer kuruluşların yönetsel birimlerinde, üst düzey yönetici olarak iş bulabilirler veya üniversitelerde akademisyen olabilirler.

Yeterliliğin Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
2. Çağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
3. Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Yeterliliğe Erişim İçin İnternet Sitesi

Çağ Üniversitesi İşletme Yönetimi Doktora Program Tanımı

https://www.cag.edu.tr/tr/sosyal-bilimler-enstitusu-isletme-yonetimi-doktora-programi-program-tanimi

Çağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231105-2.htm