Sosyal Bilimler Enstitüsü

Amaç:      

      Ülkemiz işletmeleri de uluslararası faaliyetlerinde başarılı olmak için uluslararası ticareti iyi bilen uzman elemanlara her geçen gün daha çok talepte bulunmakta ve kadrolarını bu nitelikteki elemanlarla güçlendirmeye çalışmaktadırlar. Dolayısıyla, ülkemizin ve işletmelerin uluslararası ticaret ve pazarlama konusunda ihtiyaç duydukları insan kaynaklarını Yüksek Lisans düzeyinde yetiştirmek ve bu yöndeki taleplere yanıt vermek Çağ Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Bölümü’nün temel amacını oluşturmaktadır.  İşletmecilik alanında faaliyet gösterecek üniversite mezunlarına, yerli ve yabancı öğretim elemanları nezrinde, yönetim becerisini geliştirmek, girişimci niteliği ile problem çözme yeteneği ve karar verme becerisini kazandırmak, çağdaş yönetim tekniklerini öğretmek amacı ile açılmıştır.

 

Hedefler:

Uluslararası ticaret, ülkelerin ekonomik gelişmelerine büyük hız kazandıran bir ekonomik faaliyettir. Bir ülke, diğer ülkelerden daha ucuza ve daha iyi ürettiği malları ihraç ederek daha çok üretim yapabilir, ülkede istihdamı ve milli geliri artırabilir; aynı koşullarda üretemediği malları ithal ederek ülke insanın refahını artırır. Geçen 20-30 yılda dünyada hızla gelişen iletişim ve haberleşme teknolojileri küreselleşme olgusunu ortaya çıkarmıştır. Ülkeler birbirlerine daha bağımlı hale gelmişler ve sonuçta dünya ticareti hızla artmış ve artmaktadır. Uluslararası ticaret, ulusal ticaretten daha zor ve karmaşıktır. Ticaret yapılan çok sayıda ülkenin farklı yasal düzenlemeleri, dilleri ve para birimleri vardır. Yoğun rekabet koşulları altında olan işletmelerin ekonomik ve ticari faaliyetleri, küreselleşme koşulları altında daha zor koşullarda sürdürülmektedir. Bu koşullar altında özellikle uluslararası vizyona sahip, ihracat ve ithalat performanslarını iyileştiren uluslararası ortaklıklar ve sözleşmeler yoluyla ilişkilerini sağlıklı hale getiren işletmeler daha başarılı olabilmektedirler. Uluslararası arenada işletmelerin sergileyebilecekleri başarı ise her şeyden önce sahip oldukları uluslararası ticari ve ekonomik ilişkileri iyi bilen insan kaynaklarına bağlıdır.  

Amaç, Kuruluş ve Onay

Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın amacı öğrencinin bütünsel bir bakış açısı geliştirerek bilimsel araştırma yapma, bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde YÖK'ün onayıyla bireylerin uluslararası alanlarda uzmanlaşmak için eğitim görmeleri amacıyla kurulmuştur. Program YÖK' ün 31.07.2008/ 019953 – 2918 sayılı kararı ile Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılmasına karar verilmiştir.

Yeterlilik Ölçütü

Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programında okumak isteyen bir öğrencinin, yurtiçi veya yurtdışı denkliği olan bir üniversitede herhangi bir bölümde, dört yıllık lisans programını tamamlamış olması, ALES' ten en az 55 not alması gerekir. Detaylı bilgi için bkz. https://www.cag.edu.tr/tr/sosyal-bilimler-enstitusu/duyurular

Özel Katılım koşulları

Diğer yurt içi ve uluslararası programlarda yüksek lisans programına başlamış olan öğrenciler Çağ Üniversitesi ve YÖK'ün yönetmeliklerine uygun olarak başvurabilirler. Detaylı bilgi için Çağ Üniversitesi Öğrenci Kabul koşullarına bakınız. https://www.cag.edu.tr/tr/sosyal-bilimler-enstitusu/duyurular

Özel Öğrenimin tanınması için özel şartlar(formel eğitim, ve yaşam boyu eğitim)

Diğer üniversitelerde kayıtlı olan öğrenciler ilk dönemlerini tamamladıktan sonra Çağ Üniversitesi'ne geçiş yapabilirler. Geçme notu alınmış olan diğer tüm dersler ve diğer üniversitelerin aynı içeriğe sahip dersleri muafiyet kapsamına alınacaktır. https://www.cag.edu.tr/tr/sosyal-bilimler-enstitusu/duyurular

Yeterlilik kriterleri ve yönetmelikler

Bir öğrencinin mezun olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve başarısız dersi olmaması gerekir. Detaylı bilgi için bkz. Çağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği https://www.cag.edu.tr/tr/sosyal-bilimler-enstitusu/duyurular

Program Profili

Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Programı mesleğinde öğrencileri hem kuramsal hem de pratik bilgi ve becerilerle donatmak ve yeniliklere açık bireyler olmalarını sağlamaktır.

Örnek Mezun Öğrencilerin Mesleki Profilleri

Yüksek Lisans'ı tamamlayan öğrenciler devlet veya özel sektörlerde görev yapabilirler. Ayrıca devlet veya vakıf üniversitelerinde araştırmacı olarak istihdam edilirler

Daha ileri düzeyde Eğitime katılım

Tezli Yüksek Lisans Eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler isterlerse doktora programlarına devam edebilirler.

Sınav Şartları Değerlendirme ve Not verme

Genellikle, her ders için bir ara sınav, bir final sınavı ve dönem ödevi verilir. Detaylı bilgi için Sınav Yönetmeliği'ne bakınız. https://www.cag.edu.tr/tr/sosyal-bilimler-enstitusu/duyurular

Mezuniyet Şartları

Bir öğrencinin Genel Not Ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması, başarısız notu olmaması ve Tezli Yüksek Lisans Programı için öğrencinin tez çalışmasından başarılı olması koşulu aranır.

Çalışma Durumu

Tam Zamanlı

Program Dili

Türkçe

Program Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Hüseyin Mahir FİSUNOĞLU            

mahirfisunoglu@cag.edu.tr 
Tel: +90 324 651 48 00

Fax: +90 324 651 48 11

Avrupa Kredi Transfer Sistemi/Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. Jülide İnözü

 julideinozu@cag.edu.tr

Tel: +90 324 651 48 00

Fax: +90 324 651 48 11

 

 ULUSLARARASI TİCARET VE PAZARLAMA PROGRAMI ÖĞRENME ÇIKTILARI (ISLO)

Uluslararası Ticaret ve Pazarlama  Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler;

1. Farklı iş ortamlarında etkili ve profesyonel şekilde iletişim kurabilecektir,

2. Farklı yönetimsel sorunlar karşısında modern yönetim araçlarını ve tekniklerini kullanabilecektir,

3. Muhasebe, finans, pazarlama, yönetim, insan kaynakları ve organizasyonlardaki üretim konseptleri ve modelleri gibi işletme yönetimi işlevlerini gerçekleştirebilecek ve aralarındaki ilişkileri kurabilecektir,

4. Ekonomik şartların işletme üzerindeki potansiyel etkilerini değerlendirebilecektir ve bu şartlar ile başa çıkmayı sağlayacak uygun kararları verebilecektir,

5. Farklı iş ortamlarında planlama, organizasyon, yönetim ve denetim gibi yönetim işlevlerini koordine edebilecektir,

6. Farklı iş ortamlarında etkin lider davranış biçimlerini sergileyebilecektir,

7. Uluslararası pazarlardaki trendleri takip edebilecek ve bunların yönetimsel kararlar üzerindeki potansiyel etkilerini analiz edebilecektir,

8. Çeşitli iş ortamlarında uygun motivasyon tekniklerini kullanabilecektir,

9. Organizasyonlarda uygun karar alma süreçlerini uygulayabilecektir.

 

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
IFN-501 Finansal Yönetim Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 08
MAN-522 Uluslararası Siyasi Ekonomi Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 07
MAN-530 Pazarlama Araştırmaları ve Etik Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
MAN-565 Pazarlama Yönetimi Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 07
MAN-570 Seçmeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 07
TOS-500 Ortak Seçmeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 08
MAN-569 Seminer / Dönem Projesi Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu 3-0-3 08
MAN-566 Seçmeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 07
Toplam 24 60
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
MAN-544 Çağdaş İşletmecilik Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 07
MAN-550 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 07
MAN-572 E-Ticaret Uygulamaları Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 08
MAN-588 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 08
MAN-567 Seçmeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 07
MAN-581 Seçmeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 07
Toplam 18 44
İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
MAN-575 Tez Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 30
Toplam 0 30
İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
MAN-576 Tez Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 30
Toplam 0 30
MAN-104 Mesleki İngilizce

Bu ders öğrencilerin katılımını engelleyen olumsuz faktörleri en aza indirgemek ve öğrencilerin uluslararası iş alanlarında ve gerçek yaşamlarında kendilerini özgürce ifade etmelerini sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ders güncel ve gerekli iş İngilizcesi kelimelerini, yapılarını ve öğrencilerinin dinleme ve okuma becerilerini geliştirmeleri için özgün makaleleri ve etkili sunum tekniklerini içerir. Öğrencilerin ingilizce dil bilgilerini geliştirerek, işletmenin değişik alanlarında kitap makale okumak, okuduğunu anlayarak tartışabilmek, bu konularla ilgili güncel gelişmeleri takip edebilmek ve  işletme alanında etkili sunum becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır.


ECO-501 Yönetim Ekonomisi

Yönetim ekonomisinin niteliği ve kapsamı, Talep teorisi, Fiyat ve gelir esneklikleri, Tüketicinin seçimi teorisi, Üretim ve Maliyet analizi, Piyasa sayısı ve fiyatlama uygulamaları, Tam rekabet ve tekel piyasaları, Tekelci rekabet ve oligopol piyasaları, Piyasalara devlet müdahalesi, regulasyon ve antitröst politikalar. Risk analizi, Uzun dönem yatırım kararları.


IFN-501 Finansal Yönetim

Finansal Yönetim dersi, finans fonksiyonunun tanımı ve finansal analizin esaslarını inceler. Bu kapsamda; muhasebe-finans ilişkileri, finansal tablolar, finansal tablo analizleri, finansal planlama, risk ve getiri ilişkileri, borca ve özsermayeye göre finansman kararları alınması ve son olarak kar dağıtım politikaları ve paranın zaman değeri konuları dersin ana başlıklarını oluşturmaktadır.


MAN-505 Türkiye Ekonomisi

Ders sırasında Türkiye ekonomisi ile ilgili olarak; Cumhuriyet öncesi ve sonrası iktisadi gelişmelerin incelenmesi,  iktisat politikalarının uygulandığı dönemdeki iktisadi, siyasi ve sosyal koşulların anlaşılması  ve ilişkilendirilmesi, iktisadi krizlerin neden ve sonuçlarının değerlendirilmesi, küreselleşme ile Türkiye ekonomisi arasında ilişki kurulması ve geleceğe yönelik dersler çıkarılması.  Türkiye ekonomisini, Cumhuriyet öncesi ve sonrasında; üretim, istihdam, fiyatlar, yatırımlar, kamu maliyesi, para politikası, dış ticaret,sektörel ilişkiler (tarım, sanayi, enerji, madencilik ve hizmetler) ve planlama yönlerinden ve iktisat politikaları/ analitik olarak inceleyerek bu günkü ve yakın gelecekteki iktisadi gelişmeleri anlamak.


IRE-511 Uluslararası Siyasi Ekonomi

Bu ders küresel ekonomik ilişkileri inceler. Ders kapsamında tartışılacak konular, ticaret ve korumacılık, IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü gibi küresel kurumların rolü ve performansı, çokuluslu şirketlerin önemi, AB ve NAFTA gibi bölgesel ekonomik entegrasyon çabaları ve Çin, Hindistan, Brezilya gibi yeni ekonomik aktörlerin ortaya çıkmasıdır. Bu dersin amacı, iktisadi ve siyasi süreçlerin karşılıklı etkileşimini incelemektir. Öğrencilere uluslararası ekonomik sistemin yapısı ve bu yapı ile siyasal kurumların girdiği karmaşık etkileşim süreci hakkında teorik ve pratik bilgi verilecektir.


MAN-511 Dijital Pazarlama

Öğrencilerin, güncel dijital pazarlama trendleri hakkında teorik ve pratik becerilerinin gelişmesinin hedeflendiği bu derste; dijital pazarlama stratejileri, dijital pazarlama karması, dijital platformlarda pazarlama kampanyalarının hazırlanması ,dijital platformlarda pazarlama iletişimi ve küresel bazda kullanılan dijital pazarlama uygulamaları konularına kapsamlı olarak yer verilmektedir. Ayrıca dijital pazarlamanın gelişimi, günümüzdeki durumu, uygulamada karşılaşılan sorunları ve çözüm önerileri de derste ele alınacaktır.  Süregelen dijitalleşme çağında pazarlamanın temel bileşenleri yeniden şekillenerek teknoloji ile bütünleşmiştir. Bu dersin amacı, öğrencilere dijital pazarlamanın temel kavramları, yöntemleri ve araçları hakkında bilgi sunarak, dijital pazarlama örneklerini analiz etme ve uygulama becerilerini  kazandırmaktır.  


ECO-518 Uluslararası Ekonomi ve Dünya Ticareti

Ders küresel ekonominin tarihsel evrimi, küresel istihdam ve üretimin yapısı, uluslararası ticaret ve sermaye hareketleri üzerinde yoğunlaşmaktadır.  Öğrencileri küresel istihdam ve üretim yapısı ile uluslararası ticaret ve sermaye hareketleri konusunda bilgilendirmek ve küresel ekonomi ve ekonomik sorunları anlamalarına yardımcı olmaktır.


MAN-521 Dijital Pazarlama

Öğrencilerin, güncel dijital pazarlama trendleri hakkında teorik ve pratik becerilerinin gelişmesinin hedeflendiği bu derste; dijital pazarlama stratejileri, dijital pazarlama karması, dijital platformlarda pazarlama kampanyalarının hazırlanması ,dijital platformlarda pazarlama iletişimi ve küresel bazda kullanılan dijital pazarlama uygulamaları konularına kapsamlı olarak yer verilmektedir. Ayrıca dijital pazarlamanın gelişimi, günümüzdeki durumu, uygulamada karşılaşılan sorunları ve çözüm önerileri de derste ele alınacaktır. Süregelen dijitalleşme çağında pazarlamanın temel bileşenleri yeniden şekillenerek teknoloji ile bütünleşmiştir. Bu dersin amacı, öğrencilere dijital pazarlamanın temel kavramları, yöntemleri ve araçları hakkında bilgi sunarak, dijital pazarlama örneklerini analiz etme ve uygulama becerilerini  kazandırmaktır.  


MAN-522 Uluslararası Siyasi Ekonomi

Bu dersin amacı, iktisadi ve siyasi süreçlerin karşılıklı etkileşimini incelemektir. Öğrencilere uluslararası ekonomik sistemin yapısı ve bu yapı ile siyasal kurumların girdiği karmaşık etkileşim süreci hakkında teorik ve pratik bilgi verilecektir.


IFN-524 Finansal Piyasa Analizi

MAN-530 Pazarlama Araştırmaları ve Etik

Bu ders öğrencilere; pazarlama araştırmasının temelleri, değişik araştırma teknikleri ve bu tekniklerin pazarlama yöneticilerine pazarlama problemlerinin çözümünde nasıl yardımcı olacakları konusunda geniş bir bakış açısı kazandıracak şekilde tasarlanmıştır. Derste; problem tanımlama, araştırma tasarımı, örnekleme, anket tasarımı, veri toplama, veri analizi, hipotez testi ve sonuçların raporlanması aşamalarından oluşan pazarlama araştırması süreci incelenmektedir. Pazarlama alanındaki çalışmalarda doğru soruları sorabilme, doğru yöntemleri izleyerek doğru sonuçlara ulaşabilme, niteliksel veya niceliksel araştırmaları planlayabilme, soru formlarını hazırlayabilme, verileri kodlama, analiz etme ve bunları raporlayabilme becerilerinin artırılmasıdır.


MAN-531 Seminer (Tezli): İşletme Yönetiminde Örnek Olaylar

Bir öğretim elemanı gözetiminde yapılan seminer çalışmalarında, öğrencinin bağımsız bir araştırma yaparak bu konuda deneyim kazanması ve konuyu anlatarak topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma konusunun saptanması, ikincil kaynakların araştırılması ve bunların çalışmada kullanılması, alan araştırması, elde edilen  bilgiler ışığında taslak çalışmanın hazırlanması, gerekli düzeltmelerin yapılarak raporun rapor yazma kurallarına uygun bir şekilde tamamlanması ve son olarak raporun dinleyicilere sunulması ve tartışılması bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.  


IFN-535 Uluslararası Finans

Uluslararası Finans dersinin amacı, öğrencileri Uluslararası Finansın esasları hakkında öğrencileri bilgilendirmek ve öğrencilere finansal teknikleri kullanma ve uygulama becerileri kazandırmaktır.


MAN-535 Seminer (Tezsiz): İşletme Yönetiminde Örnek Olaylar

Bir öğretim elemanı gözetiminde yapılan seminer çalışmalarında, öğrencinin bağımsız bir araştırma yaparak bu konuda deneyim kazanması ve konuyu anlatarak topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma konusunun saptanması, ikincil kaynakların araştırılması ve bunların çalışmada kullanılması, alan araştırması, elde edilen  bilgiler ışığında taslak çalışmanın hazırlanması, gerekli düzeltmelerin yapılarak raporun rapor yazma kurallarına uygun bir şekilde tamamlanması ve son olarak raporun dinleyicilere sunulması ve tartışılması bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.  


MAN-544 Çağdaş İşletmecilik

Ders kapsamında işletme yönetiminin temel ilkeleri; ulusal ve uluslar arası düzeyde ve çağdaş işletme kavramı ışığında ve güncel işletme fonksiyonları bağlamında incelenir. Bu ders, öğrencilere biçimsel örgütlerdeki çalışanları yönetmek için gerekli bilgi ve becerileri sağlamayı amaçlamaktadır.


MAN-549 Dış Ticaret Finansmanı

Bu ders dış ticaretin finansmanı amacıyla, dış işlemler mevzuatı ve dış ticarette kullanılan belgeler,uluslararası ticarette ödeme ve teslim şekilleri konularını içermektedir. Bu dersin amacı, dış ticaret faaliyetlerinin finansmanı amacıyla, yurt içi ve yurt dışından kullanılan nakit (TL ve Döviz), gayri nakit ve ayni krediler hakkında öğrencilere detaylı bilgiler vermek ve finansman sağlama konusunda uygulamaya yönelik beceri kazandırmaktır.


MAN-550 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi

Ders kapsamında, lojistikle ilgili temel kavramlar, entegre lojistik yönetimi, Tedarik zincirlerinde sağlanan avantajlar, tedarik zincirinde arz talep planlaması tedarik zincirinin ölçek ekonomisine katkısı, tedarik zincirinde lojistik yönetimi, tedarik zincirinde şebeke tasarımı ve entegrasyon, tedarik zincirinde sektörel uygulamalar, bilgi teknolojileri ve TZY ilişkisi konuları ele alınacaktır.


MAN-552 Uluslararası Ticaret Organizasyonları

Uluslararası ekonomik ve ticari kuruluşlar ve entegrasyonlar: EU, NAFTA, APEC, ASEAN, OPEC, OECD, WTO, IMF, WB, G-8, G-20. Öğrencileri uluslararası ekonomik ve ticari ilişkilerin düzenlenmesi ve işletilmesine ilişkin kurallar koyan, uygulayan ve denetleyen kuruluşlar hakkında bilgilendirmek ve gelecekte içinde çalışacakları uluslararası ortamı tanımalarına yardımcı olmaktır.


MAN-553 Dönem Projesi

İşletme alanında yazım kurallarına uygun olarak yazılacak bir akademik çalışma niteliğindedir. Dersin içeriği kapsamlı bir deneme, eleştirel bir rapor, uygulamaya dönük bir proje, deneysel bir çalışma olabilir. Proje dersi, dönem sonunda başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir.


IRE-555 Küresel Siyasette Rusya

Bu derste Rusya'nın yeni dış siyaset kavramları, 21. yüzyılda Rusya dış politikasının öncelikleri, Küresel bağlamda güvenlik sorununa Rusya'nın yaklaşımı ve Rusya’nın küresel siyasete etkileri incelenecektir. Rusya Federasyonunun küresel siyasette yeri ve rolü dünya çapında bir ilgi oluşturmaktadır. Bu dersin amacı, Rusya’nın dünya sahnesinde oynadığı rol dikkate alınarak Rusya dış politikasının içeriğini ve bu politikanın dünya politikasını nasıl etkilediğini incelemektir.


OSD-555 Afet Yönetimi

MAN-561 Hizmet Pazarlaması

Hizmet Pazarlaması dersinde öğrencilere hizmet ürünlerinin tasarımı ve pazarlanması, hizmetlerin fiyatlandırılması, hizmet kalitesi, hizmetlerde kapasite ve süreç yönetimi konularının öğretilmesi amaçlanmaktadır.


MAN-563 Uluslararası Ticaret Hukuku

Bu dersin amacı Uluslararası Ticaret Hukukuna ait kavramlar ve Uluslararası Ticaret Hukuku’nun temel problemleri hakkında bilgi sahibi olmaktır.


MAN-564 Dış Ticaret İşlemleri ve Uygulamaları

Bu ders ile dış ticaret işlemleri ve uygulamaları hakkında kapsamlı bilgi aktarımı yaparak öğrencilerin bu konuda gerekli bilgiye sahip olması ve iş hayatında çalışırken bu alanlarda donanımlı halde olmaları amaçlanmıştır.


MAN-565 Pazarlama Yönetimi

Bu ders öğrencilere, pazarlamanın tarihçesi ve tanımını, stratejik rolünü, pazarlama alanında karşılaşılan problemleri ve bu problemleri analiz ederek nasıl çözebileceklerini aktarmayı amaçlar.

 


MAN-568 Uluslararası Pazarlama

Bu dersin amacı uluslararası bir pazara uygun pazarlama stratejilerini geliştirebilmek ve bu pazarı analiz edebilmek için gerekli olan pazarlama kavramlarını ve teorilerini küresel bir boyutta inceleyerek yorunlamak; uluslararası pazarlama ve stratejileri hakkında bilgi sahibi olmak; ürün, fiyat, dağıtım ve iletişim stratejilerini uluslararası pazarlarda uygulama becerileri kazandırmaktır.


MAN-571 Endüstri 4.0 Uygulamaları

Endüstri 1.0, 2.0, 3.0 ve dördüncü endüstri devrimi olarak da bilinen endüstri 4.0, siber fiziksel sistemler, nesnelerin interneti, bulut bilişim sistemleri, büyük veri, modelleme ve simülasyon, akıllı fabrikalar. Bu dersin amacı, endüstrilerin ve endüstriyel süreçlere hakim olan paradigmaların her bir dönemde ne şekilde değiştiği hakkında öğrencileri bilgilendirmek, endüstriyel işletmelere uygulanabilir bilgi teknolojileri ve yönetim bilişim sistemleri hakkında bir temel oluşturmak, bilgi sistemlerinin işleyiş temelleri ile tasarımları ve işletmelerin veri ihtiyaçlarını yönetebilecek veritabanı uygulamalarının analizi, tasarımı ve geliştirilmesi için gerekli altyapıyı sağlamaktır.


MAN-572 E-Ticaret Uygulamaları

E-ticaret ile ilgili temel kavramlar ve tanımlardan başlayarak, e-ticaret uygulamalarının geniş bir şekilde anlaşılmasını sağlamak ve modern iş uygulamalarında oynadıkları rol hakkında kapsamlı bir farkındalık yaratmak.

 


MAN-575 Tez

Bu ders öğrencilerin tezlerini hazırlamalarına destek sağlamaktadır. İçeriğinde, araştırma yöntemlerinin öğretilmesi, tez yazım ilkelerinin anlatılması, problem alanının belirlenmesi, araştırma tekniklerinin seçimi, belirgin bir probleme odaklanmış tez önerisinin hazırlanması, araştırma modelinin kurgulanması, araştırmanın yapılması, tez yazımı ve sunumu konuları anlatılmaktadır.


MAN-576 Tez

Bu ders öğrencilerin tezlerini hazırlamalarına destek sağlamaktadır. İçeriğinde, araştırma yöntemlerinin öğretilmesi, tez yazım ilkelerinin anlatılması, problem alanının belirlenmesi, araştırma tekniklerinin seçimi, belirgin bir probleme odaklanmış tez önerisinin hazırlanması, araştırma modelinin kurgulanması, araştırmanın yapılması, tez yazımı ve sunumu konuları anlatılmaktadır.


OSD-579 Uluslararası İlişkilerde Sürdürülebilir Kalkınma

Ders, ekoloji ve sürdürülebilirlik ile ilgili temel kavramlar, çevre-insan ilişkisinin ve etkileşiminin incelenmesi, ekolojik sorunlara çözüm önerilerinin getirilmesi, sürdürülebilir kalkınma, ekolojik planlama, kentsel ekoloji, halk katılımı, sürdürülebilir tasarım ve planlama konularını içerir. İncelenen konular: İnsan ve Doğa İlişkişi, Çevre Sorunları, Çevre ve Büyüme, Çevre ve Ticaret, Geleneksek Kalkınma Anlayışı, Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımları, Politik Ekoloji, Sürdürülebilirlik Kavramı, Ekonomi-Toplum-Çevre Üçgeni, İktisadi Sürdürülebilirlik, Çevresel Sürdürülebilirlik, Sosyal Sürdürülebilirlik, Doğanın Ekonomik Değeri, Türkiye’deki çevre hareketleri örnekleri şeklindedir.  Dersin amacı,  Öğrencilere çevre sorunları ve bu sorunların çözümü için önerilen çözümleri anlatmak, kalkınmanın ekonomik, toplumsal ve çevresel yönlerine dikkat çekmek, sürdürülebilir kalkınmanın genel özelliklerini vurgulamaktır.


MAN-580 Müşteri İlişkileri Yönetimi

Müşterilerinizle gerçek ilişkiler kurabilmeniz onları tanıma oranınızla doğru orantılıdır. Tüketiciler,üreticiler, ve diğer insanlar ve örgütlerin ilişkileri önem taşımaktadır. Birçok işletmenin önem verdiği okta gerçek müşterilerin şirketin başarılarnda en önemli yere sahip olduğudur. Bu dersin sonunda öğrenciler müşterilerle daha iyi ve kalıcı ilişkiler geliştirmenin yollarını ve önemini öğrenirler. Stratejik, organizasyonel, ticari ve teknoloji yönlerini ele alarak, psikoloji perspektifi ile, teori ve uygulamayı birleştirerek Müşteri İlişkileri Yönetimi’ni öğrencilerin tam olarak anlamalarına yardımcı olmaktır.


MAN-582 Sanal Dünyalar

MAN-584 Dünya Ekonomisi

MAN-586 İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk

PSI-587 Öğrenmeyi ve Öğretmeyi Öğrenme

 

Öğrenme ve öğretmenin ana kuramlarını, temel ilkelerini, türlerini, teknikerini, modellerini ve bu modelleri, teknikleri uygulama becerilerini öğretmek.

 


MAN-588 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

Ders, gerçek bir araştırma projesinin veri toplama ve analizi dâhil, bir pazarlama araştırmasındaki tüm aşamaları kapsayacaktır. Belirli bir problem için veri toplama ve yorumlama dâhil, nitel ve nicel çeşitli yöntemler uygulanacaktır. Araştırma sürecinde ortaya çıkacak etik sorunlara da değinilecektir. Ayrıca bu ders, öğrencilerin eleştirel düşünme ve sorun çözme kabiliyetlerini geliştirmeye çalışır.  Belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmek için gereken literatür bulma, veri toplama, verileri değerlendirme ve rapor yazma teknikleri de üzerinde durulacak konular arasındadır.  İstatistiksel bir yazılım (SPSS) kullanarak nicel veri analiz ve yorumlama tekniklerini uygulamalı olarak öğrenmektir.


MAN-589 Gönüllülük Çalışmaları

MAN-590 İşletme Simulasyonu

MAN-591 Örgütsel Davranış

İşletmelerdeki sosyal ve psikolojik sorunlar, insan ve endüstri üzerindeki etkileri ve çözüm yolları, personel seçme, eğitme ve değerlendirme, grup dinamikleri ve gruplar arası sorunlar, güdüleme, önderlik, karar verme ve iletişimde psikolojik sorunlar, rol, statü, otorite, örgütsel çatışma, stres ve yönetim.


MAN-593 İşletmelerde BIG DATA Uygulamaları

OSD-594 Beden Algısı

MAN-595 İnovasyon ve Pazarlama

OSD-595 Kültürlerarası Psikoloji

ULUSLARARASI TİCARET VE PAZARLAMA YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 

ULUSLARARASI TİCARET VE PAZARLAMA

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 

Geniş Tabanlı Öğrenci Öğrenme Hedefleri

 

Derslere ve Hedeflenen Öğrenci Öğrenme Çıktılarına İlişkin Matris

1. Kompleks iş fikirlerini sentezlemek amacıyla nicel ve nitel iş kavramlar aracılığıyla net ve doğru bir şekilde hem yazılı hem sözlü olarak etkin iletişim kurma becerilerini geliştirmek.

2. Bilgiyi yöneterek karmaşık yönetimsel durumları analiz edebilmek, karar alma sürecini geliştirmek ve rekabetçi ve değişken iş ortamlarındaki karar alma süreçlerinde eğitimlerden ve hayat deneyimlerinden faydalanmak.

3. Farklı takım üyeleriyle birlikte, yönetim ile ilgili kompleks, belirsiz ve alışılmadık problemlerin çözümü amacıyla stratejik karar alma süreçlerini iyileştirerek işletmenin işlevsel alanlarını uygulamak ve bir araya getirmek.  

TEMEL ÖĞRENİM ÇIKTILARI

İletişim

Analiz Araçları

Bilgi

Çevre

Bilgi

Liderlik

Temel İşletme

Takım Çalışması

Eleştirel Düşünme

“IACBE"

Etkili iş profesyonellerinin ihtiyaç duyduğu gelişmiş iletişim ve işbirliği becerilerini göstermek.

İşle ilgili kararlar verirken karmaşık verileri çok yönlü analiz etmek.

Araştırma ve teoriyi işle ilgili karmaşık sorunları çözerken bir arada kullanmak.

İşin yasal, sosyal, ekonomik ve küresel boyutlarını değerlendirmek.

Araştırma ve teoriyi işle ilgili karmaşık sorunları çözerken bir arada kullanmak.

Önemli bir değişiklik yaparken liderlik ve stratejik yönetim becerilerini analiz etmek.

İşle ilgili kararlar verirken karmaşık verileri çok yönlü analiz etmek.

Takım olarak kurumsal hedeflere ulaşmada etkin katkı sağlamak.

Teori ve uygulamayı karmaşık sorunların çözümüne dahil etmek.

Hedeflenen Öğrenci Öğrenme Çıktıları

1.  İş yaşamının değişik ortamlarında yazılı ve sözlü iletişim becerilerini  etkin biçimde kullanarak kendini profesyonelce ifade eder,

2. Güncel ve yaygın bilişim teknolojisi ürünlerini kullanır,

3. İşletmeciliğin temel kavramlarını tanımlar,

4. İş hayatında aldığı kararlarda sosyal sorumluluk bilincini ve etik değerleri göz önünde bulundurur,

5. Edindiği teorik bilgileri uygulama ile bütünleştirerek içinde çalıştığı sistemin geliştirilmesine katkıda bulunur,

6. Farklı iş ortamlarında etkin lider davranış biçimlerini sergileyebilecektir,

7. Uluslararası pazarlardaki trendleri takip edebilecek ve bunların yönetimsel kararlar üzerindeki potansiyel etkilerini analiz edebilecektir,

8. Çeşitli iş ortamlarında uygun motivasyon tekniklerini kullanabilecektir,

9. Organizasyonlarda uygun karar alma süreçlerini uygulayabilecektir,

(“PÇ: Program Çıktıları”)

Ders Adı 

PÇ1 

PÇ2 

PÇ3 

PÇ4 

PÇ5 

PÇ6 

PÇ7 

PÇ8 

PÇ9 

Birinci Yıl/Birinci Dönem

MAN-521

 Dijital Pazarlama

 

 

x

x

x

 

x

 

x

MAN-533

Seminer 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

MAN-525

Pazarlama Araştırmaları ve Etik

x

x

x

x

 

 

x

 

x

MAN-537

Proje 

 

x

x

x

x

 

 

 

x

Birinci Yıl/İkinci Dönem

MAN-550

Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi

 

 

x

x

 

x

 

x

 

MAN-549

Dış Ticaret Finansmanı

 

x

x

 

 

 

x

x

x

MAN-552

Uluslararası Ticaret Organizasyonları

 

 

x

x

x

 

 

 

 

İkinci Yıl/Üçüncü Dönem

MAN 597

Tez

 

 

x

x

x

x

x

x

x

İkinci Yıl/Dördüncü Dönem

MAN-598

Tez

 

 

x

x

x

x

x

x

x

Seçmeli Dersler

ECO- 502

Uluslararası Ekonomi ve Dünya Ticareti

x

x

 

x

 

 

x

x

x

IFN-523

Uluslararası Finans

x

 

 

 

 

x

x

x

x

MAN-547

Uluslararası Ticaret Hukuku

 

 

x

x

 

x

 

 

 

MAN-541

Hizmet Pazarlaması

x

 

 

 

 

x

 

x

x

MAN-500

Pazarlama Yönetimi

x

x

x

 

x

x

 

x

x

MAN-588

Dış Ticaret Muhasebesi ve Maliyet Hesapları

 

x

x

 

 

 

 

x

x

Program yetkinliğiyle ilgili ders sayısı / 40

6

7

12

10

7

7

7

9

11

Program yetkinliğiyle ilgili ders yüzdesi

40%

46%

80%

67%

46%

46%

46%

60%

73%

Likert Ölçeği

5

4

3

           
                       

ULUSLARARASI TİCARET VE PAZARLAMA YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 

 

TEMEL ÖĞRENME ÇIKTILARI VE DERSLER

 

 

Kod

Ders Adı

Temel Öğrenme Çıktıları

 

 

İletişim

 

Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Yüksek Lisans Programı Hedeflenen Öğrenci Öğrenme Çıktıları

1. Farklı iş ortamlarında etkili ve profesyonel şekilde iletişim kurabilecektir,

Ders Adı 

 

PÇ1 

AKTS

MAN-533

Seminer

X

7

MAN-525

Pazarlama Araştırmaları ve Etik

x

7

MAN-502

Uluslararası Ekonomi ve Dünya Ticareti

X

8

IFN-523

Uluslararası Finans

X

7

MAN-500

Pazarlama Yönetimi

X

7

MAN-537

Proje

X

7

MAN-541

Hizmet Pazarlaması

X

7

Yüzde (AKTS Toplam / 120)

 

42%

 

 

Analiz Araçları

 

Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Yüksek Lisans Programı Hedeflenen Öğrenci Öğrenme Çıktıları

2. Farklı yönetimsel sorunlar karşısında modern yönetim araçlarını ve tekniklerini kullanabilecektir,

 

Ders Adı 

 

PÇ2 

AKTS

MAN-533

Seminer

X

7

MAN-537

Proje

X

7

MAN-525

Pazarlama Araştırmaları ve Etik

X

7

MAN-549

Dış Ticaret Finansmanı

X

8

MAN-538

Dış Ticaret Muhasebesi ve Maliyet Hesapları

X

7

MAN-500

Pazarlama Yönetimi

X

7

MAN-502

Uluslararası Ekonomi ve Dünya Ticareti

X

7

Yüzde (AKTS Toplam / 120)

 

42%

 

 

Bilgi

 

Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Yüksek Lisans Programı Hedeflenen Öğrenci Öğrenme Çıktıları

3. Muhasebe, finans, pazarlama, yönetim, insan kaynakları ve organizasyonlardaki üretim konseptleri ve modelleri gibi işletme yönetimi işlevlerini gerçekleştirebilecek ve aralarındaki ilişkileri kurabilecektir,

 

Ders Adı 

 

PÇ3 

AKTS

IFN-521

Dijital Pazarlama

X

8

MAN-533

Seminer

X

7

MAN-525

Pazarlama Araştırmaları ve Etik

X

8

MAN-537

Proje

X

7

MAN-550

Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi

X

7

MAN-549

Dış Ticaret Finansmanı

X

8

MAN-552

Uluslararası Ticaret Organizasyonları

X

8

MAN-598

Tez

X

30

MAN-538

Dış Ticaret Muhasebesi ve Maliyet Hesapları

X

7

MAN-500

Pazarlama Yönetimi

X

7

MAN-547

Uluslararası Ticaret Hukuku

X

7

Yüzde (AKTS Toplam / 120)

 

86%

 

 

Çevre

 

Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Yüksek Lisans Programı Hedeflenen Öğrenci Öğrenme Çıktıları

4.  Ekonomik şartların işletme üzerindeki potansiyel etkilerini değerlendirebilecektir ve bu şartlar ile başa çıkmayı sağlayacak uygun kararları verebilecektir,

 

Ders Adı 

 

PÇ4 

AKTS

IFN-521

Dijital Pazarlama

X

8

MAN-533

Seminer

X

7

MAN-525

Pazarlama Araştırmaları ve Etik

X

8

MAN-537

Proje

X

7

MAN-550

Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi

X

7

MAN-552

Uluslararası Ticaret Organizasyonları

X

8

MAN-598

Tez

X

30

ECO-502

Uluslararası Ekonomi ve Dünya Ticareti

X

7

MAN-547

Uluslararası Ticaret Hukuku

X

7

Yüzde (AKTS Toplam / 120)

 

74%

 

 

Bilgi

 

Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Yüksek Lisans Programı Hedeflenen Öğrenci Öğrenme Çıktıları

5. Farklı iş ortamlarında planlama, organizasyon, yönetim ve denetim gibi yönetim işlevlerini koordine edebilecektir,

Ders Adı 

 

PÇ5 

AKTS

IFN-521

Dijital Pazarlama

X

8

MAN-533

Seminer

X

7

MAN-537

Proje

X

7

MAN-552

Uluslararası Ticaret Organizasyonları

X

8

MAN-598

Tez

X

7

MAN-500

Pazarlama Yönetimi

X

7

Yüzde (AKTS Toplam / 120)

 

37%

 

 

Liderliği

 

Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Yüksek Lisans Programı Hedeflenen Öğrenci Öğrenme Çıktıları

6. Farklı iş ortamlarında etkin lider davranış biçimlerini sergileyebilecektir,

 

Ders Adı 

 

PÇ6 

AKTS

MAN-550

Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi

X

7

IFN-523

Uluslararası Finans

x

8

MAN-598

Tez

X

30

MAN-541

Hizmet Pazarlaması

X

7

MAN-547

Uluslararası Ticaret Hukuku

X

7

MAN-500

Pazarlama Yönetimi

X

7

Yüzde (AKTS Toplam / 120)

 

60%

 

 

Temel İşletme

 

Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Yüksek Lisans Programı Hedeflenen Öğrenci Öğrenme Çıktıları

7. Uluslararası pazarlardaki trendleri takip edebilecek ve bunların yönetimsel kararlar üzerindeki potansiyel etkilerini analiz edebilecektir,

Ders Adı 

 

PO7 

AKTS

IFN-521

Dijital Pazarlama

X

8

MAN-549

Dış Ticaret Finansmanı

X

7

MAN-525

Pazarlama Araştırmaları ve Etik

X

8

MAN-537

Dönem Projesi

X

8

ECO-502

Uluslararası Ekonomi ve Dünya Ticareti

X

30

IFN-523

Uluslararası Finans

X

7

Yüzde (AKTS Toplam / 120)

 

57%

 

 

Takım Çalışması

 

Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Yüksek Lisans Programı Hedeflenen Öğrenci Öğrenme Çıktıları

8. Çeşitli iş ortamlarında uygun motivasyon tekniklerini kullanabilecektir,

Ders Adı 

 

PÇ8 

AKTS

MAN-550

Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi

X

7

ECO-502

Uluslararası Ekonomi ve Dünya Ticareti

x

8

MAN-541

Hizmet Pazarlaması

X

7

MAN-549

Dış Ticaret Finansmanı

X

7

MAN-500

Pazarlama Yönetimi

X

8

MAN-598

Tez

X

30

MAN-538

Dış Ticaret Muhasebesi ve Maliyet Hesaplamaları

X

7

Yüzde (AKTS Toplam / 120)

 

73%

 

 

Eleştirel Düşünme

 

Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Yüksek Lisans Programı Hedeflenen Öğrenci Öğrenme Çıktıları

9. Organizasyonlarda uygun karar alma süreçlerini uygulayabilecektir,

Ders Adı 

 

PÇ9 

AKTS

MAN-521

Dijital Pazarlama

X

8

MAN-537

Proje

X

7

MAN-525

Pazarlama Araştırmaları ve Etik

X

8

MAN-549

Dış Ticaret Finansmanı

X

7

ECO-502

Uluslararası Ekonomi ve Dünya Ticareti

X

8

MAN-541

Hizmet Pazarlaması

X

8

MAN-598

Tez

X

30

IFN-523

Uluslararası Finans

X

7

MAN-500

Pazarlama Yönetimi

X

7

MAN-538

Dış Ticaret Muhasebesi ve Maliyet Hesapları

X

7

Yüzde (AKTS Toplam / 120)

 

81%

Likert Ölçeği

 

 

 

5

 

 

 

4

 

 

 

3

 

   

TYYÇ İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

Uluslararası  Ticaret ve Pazarlama Program Çıktıları (PÇ)

PÇ TANIMLARI

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

BİLGİ

Kuramsal & Olgusal

1. Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.

 

 

 X

 X

 X

 

 

 

 

 

PÇ-1. Uluslararası Ticaret alanında teorik ve uygulamalı düzeyde ileri derecede bilgi sahibi olmak, bu bilgileri kullanabilmek.

 

 

 

 

 PÇ-2. Uluslararası Ticaret ve Ekonomi ile ilgili temel kavram, fikir ve verileri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, eleştirel ve analitik bakış açısı ile yorumlayabilmek ve ekonomik olay ve gelişmelerle ilişkilendirerek değerlendirebilmek.

BECERİLER

Bilişsel & Uygulamalı

1-Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.

 

X

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 PÇ-3. Uluslararası Ticaret ve Pazarlma  ile ilgili konularda düşünce, yorum ve değerlendirmelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

PÇ-4. Güncel sorunları tanımlayabilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı nitel ve nicel verilerle desteklenmiş çözüm önerileri geliştirebilmek.

2-Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.

 

 X

 

 X

 X

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.

 

X

 

 X

 

 

 

 

 

 

 PÇ-5. Uluslararası Ticaret kavramı ile bağlantılı kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarının, nasıl işlediğini anlamak ve bu alandaki süreklilikleri ve değişiklikleri tespit edebilmek.

 

 PÇ-6. Yerel, bölgesel (örneğin Avrupa Birliği ve Orta Doğu) ve küresel gelişmeleri politik ekonomik açıdan tanımlayabilmek, takip edebilmek ve bu gelişmeler arasında ilişki kurabilmek.

 

PÇ-7. Uluslararası Ticaret ve Pazarlama ile ortak çalışma içerisinde olan disiplinlere (örneğin; iktisat, hukuk, finans, uluslararası işletme Yönetimi vb) ilişkin temel bilgilere sahip olmak ve bu bilgileri kullanabilmek.

PÇ-8. Uluslararası Ticaret, Küreselleşme ve Finansman sistemleri ile ilgili İngilizce yayın ve araştırmaları izleyebilmek ve meslektaşları ile uluslararası alanda iletişim kurabilmek.

PÇ-9. Veri toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.

2-Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.

 

 

 

 

 

X

 X

 X

 X

 

3-Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.

 

 

 X

 

 X

X

 

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

 X

 

X

 X

 X

 

 

 

 

 

2-Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.

 X

 X

 

 

 X

 

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

2-Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.

X

 

 

 

 

 

 X

 X