Sosyal Bilimler Enstitüsü

Amaç:      

      Ülkemiz işletmeleri de uluslararası faaliyetlerinde başarılı olmak için uluslararası ticareti iyi bilen uzman elemanlara her geçen gün daha çok talepte bulunmakta ve kadrolarını bu nitelikteki elemanlarla güçlendirmeye çalışmaktadırlar. Dolayısıyla, ülkemizin ve işletmelerin uluslararası ticaret ve pazarlama konusunda ihtiyaç duydukları insan kaynaklarını Yüksek Lisans düzeyinde yetiştirmek ve bu yöndeki taleplere yanıt vermek Çağ Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Bölümü’nün temel amacını oluşturmaktadır.  İşletmecilik alanında faaliyet gösterecek üniversite mezunlarına, yerli ve yabancı öğretim elemanları nezrinde, yönetim becerisini geliştirmek, girişimci niteliği ile problem çözme yeteneği ve karar verme becerisini kazandırmak, çağdaş yönetim tekniklerini öğretmek amacı ile açılmıştır.

 

Hedefler:

Uluslararası ticaret, ülkelerin ekonomik gelişmelerine büyük hız kazandıran bir ekonomik faaliyettir. Bir ülke, diğer ülkelerden daha ucuza ve daha iyi ürettiği malları ihraç ederek daha çok üretim yapabilir, ülkede istihdamı ve milli geliri artırabilir; aynı koşullarda üretemediği malları ithal ederek ülke insanın refahını artırır. Geçen 20-30 yılda dünyada hızla gelişen iletişim ve haberleşme teknolojileri küreselleşme olgusunu ortaya çıkarmıştır. Ülkeler birbirlerine daha bağımlı hale gelmişler ve sonuçta dünya ticareti hızla artmış ve artmaktadır. Uluslararası ticaret, ulusal ticaretten daha zor ve karmaşıktır. Ticaret yapılan çok sayıda ülkenin farklı yasal düzenlemeleri, dilleri ve para birimleri vardır. Yoğun rekabet koşulları altında olan işletmelerin ekonomik ve ticari faaliyetleri, küreselleşme koşulları altında daha zor koşullarda sürdürülmektedir. Bu koşullar altında özellikle uluslararası vizyona sahip, ihracat ve ithalat performanslarını iyileştiren uluslararası ortaklıklar ve sözleşmeler yoluyla ilişkilerini sağlıklı hale getiren işletmeler daha başarılı olabilmektedirler. Uluslararası arenada işletmelerin sergileyebilecekleri başarı ise her şeyden önce sahip oldukları uluslararası ticari ve ekonomik ilişkileri iyi bilen insan kaynaklarına bağlıdır.  

Amaç, Kuruluş ve Onay

Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın amacı öğrencinin bütünsel bir bakış açısı geliştirerek bilimsel araştırma yapma, bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde YÖK'ün onayıyla bireylerin uluslararası alanlarda uzmanlaşmak için eğitim görmeleri amacıyla kurulmuştur. Program YÖK' ün 31.07.2008/ 019953 – 2918 sayılı kararı ile Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılmasına karar verilmiştir.

Yeterlilik Ölçütü

Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programında okumak isteyen bir öğrencinin, yurtiçi veya yurtdışı denkliği olan bir üniversitede herhangi bir bölümde, dört yıllık lisans programını tamamlamış olması, ALES' ten en az 55 not alması gerekir. Detaylı bilgi için bkz. https://www.cag.edu.tr/tr/sosyal-bilimler-enstitusu/duyurular

Özel Katılım koşulları

Diğer yurt içi ve uluslararası programlarda yüksek lisans programına başlamış olan öğrenciler Çağ Üniversitesi ve YÖK'ün yönetmeliklerine uygun olarak başvurabilirler. Detaylı bilgi için Çağ Üniversitesi Öğrenci Kabul koşullarına bakınız. https://www.cag.edu.tr/tr/sosyal-bilimler-enstitusu/duyurular

Özel Öğrenimin tanınması için özel şartlar(formel eğitim, ve yaşam boyu eğitim)

Diğer üniversitelerde kayıtlı olan öğrenciler ilk dönemlerini tamamladıktan sonra Çağ Üniversitesi'ne geçiş yapabilirler. Geçme notu alınmış olan diğer tüm dersler ve diğer üniversitelerin aynı içeriğe sahip dersleri muafiyet kapsamına alınacaktır. https://www.cag.edu.tr/tr/sosyal-bilimler-enstitusu/duyurular

Yeterlilik kriterleri ve yönetmelikler

Bir öğrencinin mezun olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve başarısız dersi olmaması gerekir. Detaylı bilgi için bkz. Çağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği https://www.cag.edu.tr/tr/sosyal-bilimler-enstitusu/duyurular

Program Profili

Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Programı mesleğinde öğrencileri hem kuramsal hem de pratik bilgi ve becerilerle donatmak ve yeniliklere açık bireyler olmalarını sağlamaktır.

Örnek Mezun Öğrencilerin Mesleki Profilleri

Yüksek Lisans'ı tamamlayan öğrenciler devlet veya özel sektörlerde görev yapabilirler. Ayrıca devlet veya vakıf üniversitelerinde araştırmacı olarak istihdam edilirler

Daha ileri düzeyde Eğitime katılım

Tezli Yüksek Lisans Eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler isterlerse doktora programlarına devam edebilirler.

Sınav Şartları Değerlendirme ve Not verme

Genellikle, her ders için bir ara sınav, bir final sınavı ve dönem ödevi verilir. Detaylı bilgi için Sınav Yönetmeliği'ne bakınız. https://www.cag.edu.tr/tr/sosyal-bilimler-enstitusu/duyurular

Mezuniyet Şartları

Bir öğrencinin Genel Not Ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması, başarısız notu olmaması ve Tezli Yüksek Lisans Programı için öğrencinin tez çalışmasından başarılı olması koşulu aranır.

Çalışma Durumu

Tam Zamanlı

Program Dili

Türkçe

Program Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Ali İhsan SÖNMEZ            

ihsansonmez@cag.edu.tr

+90 324 651 48 00

Avrupa Kredi Transfer Sistemi/Erasmus Koordinatörü

 Gül KULAK                          
 gulkulak@cag.edu.tr

Tel: +90 324 651 48 00

Fax: +90 324 651 48 11

 

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
MAN-506_ Uluslararası Pazarlama Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 07
MAN-513_ Satış Yönetimi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 07
MAN-533_ Dış Ticaret İşlemleri ve Uygulamaları Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 07
MAN-547_ Uluslararası Ticaret Hukuku Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 07
MAN-500 Pazarlama Yönetimi Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
MAN-531 Seminer (Tezli): İşletme Yönetiminde Örnek Olaylar Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 07
MAN-533 Seminer (Tezsiz): İşletme Yönetiminde Örnek Olaylar Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 07
MAN-537 Dönem Projesi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 07
MAN-546 Pazarlama Araştırmaları Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 07
MAN-547 Uluslararası Ticaret Mevzuatı Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
Toplam 24 70
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
LOG-501_ Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
ECO-502_ Uluslararası Ekonomi ve Dünya Ticareti Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
IFN-523_ Uluslararası Finans Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
MAN-537_ Küreselleşmede Türkiye'nin Fırsatları ve Sorunları Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
MAN-538_ Dış Ticaret Muhasebesi ve Maliyet Hesapları Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
MAN-541_ Hizmet Pazarlaması Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
MAN-542_ Nano Teknoloji ve İnovasyon Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
MAN-543_ Uluslararası Pazarlamada Lojistik Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
MAN-549 Dış Ticaret Finansmanı Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 07
MAN-550 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 07
MAN-551 E-Ticaret ve Dijital Pazarlama Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 07
MAN-552 Uluslararası Ticaret Organizasyonları Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
Toplam 36 84
İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
MAN-597_ Tez Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 30
Toplam 0 30
İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
MAN-598_ Tez Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 30
Toplam 0 30
LOG-501_ Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Ders kapsamında, lojistikle ilgili temel kavramlar, entegre lojistik yönetimi, Tedarik zincirlerinde sağlanan avantajlar, tedarik zincirinde arz talep planlaması tedarik zincirinin ölçek ekonomisine katkısı, tedarik zincirinde lojistik yönetimi, tedarik zincirinde şebeke tasarımı ve entegrasyon, tedarik zincirinde sektörel uygulamalar, bilgi teknolojileri ve TZY ilişkisi konuları ele alınacaktır.


ECO-502_ Uluslararası Ekonomi ve Dünya Ticareti

Uluslararası ticaretin nedenleri; uluslararası ticarette çağdaş ve geleneksel teoriler; ölçek ekonomisine uluslararası ticaretin katkısı; uluslararası ticarette kazanan ve kaybeden taraflar; gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin dış ticaret politikaları; uluslararası ticarette politik, rekabet ve kültürel riskler; uluslararası ticarette döviz kuru rejimleri ve döviz kuru piyasası.


MAN-506_ Uluslararası Pazarlama

Dış pazarlarda özel ve kamu kurumlarının karşılaştıkları ekonomik, ticari, yasal, siyasi ve kültürel konuların incelenmesi; dış pazarların ürün/ hizmet ihtiyaç ve isteklerinin değerlendirilmesi; dış pazarlarda rekabetin derecesi, kaynakları ve sürdürülebilirliği; dış pazarlara uygun giriş stratejilerinin belirlenmesi; dış pazarlarda ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma stratejilerinin geliştirilmesi.


MAN-513_ Satış Yönetimi

Dış pazarlarda satış stratejileri; tüketici, üretici ve aracı kurumların satın alma davranışları;  satışçının başarısında müşteriler, ürün ve satış teknikleri bilgisinin katkısı; satış sunumlarının güçlendirilmesi ve müşteri itirazlarının karşılanması; satış sonrası müşteri ilişkilerinin sürdürülmesi; satışın planlanması, satış gücünün  eğitimi, motive edilmesi ve performanslarının  değerlendirilmesi.


IFN-523_ Uluslararası Finans

Uluslararası Finansın önemi ve işlevi, Uluslararası Para Sistemi, Ödemeler Bilançosu, Döviz Piyasaları, Döviz Gelecek İşlemleri ve Opsiyon Sözleşmeleri, Faiz ve Döviz Swapları, Diğer Gelişmiş Finans Teknikleri, Uluslararası Para ve Sermaye Piyasaları ve Portföy Yatırımları vb konular incelenmekte ve uluslararası finansal yönetimin dinamikleri uygulamalı güncel örneklerle örnekler ile  açıklanmaktadır.


MAN-533_ Dış Ticaret İşlemleri ve Uygulamaları

Uluslararası ticarette ödeme araçları, kur ve döviz yönetimi; Türk Ticaret mevzuatına göre denizaşırı satış sözleşmeleri hazırlama ve  bu satış sözleşmelerine göre malların teslim şekilleri ve kullanılan belgeler; Uluslararası satışlarda ödeme şekilleri, kullanılan finansman teknikleri; Uluslararası ticarette gözetme şirketleri ve yardımcı  kuruluşlar.


MAN-537_ Küreselleşmede Türkiye'nin Fırsatları ve Sorunları

Küreselleşme  boyutunun belirlenmesi; dünya ülkelerini bilgi bağlamında birleştiren haberleşme teknolojileri ile dünya pazarlarının homojenleşmesi, ülkeler arası ekonomik, ticari, siyasi ve kültürel ilişkilerin analizi;  küreselleşmede Türkiye'nin önüne çıkan fırsatlar ve sorunların analizi. 


MAN-538_ Dış Ticaret Muhasebesi ve Maliyet Hesapları

Dış ticaret işlemleri, ödeme ve  nakliye şekilleri ve muhasebe kayıtları, dış ticarette maliyetlerin takibi, ticari işlemlerde kar ve zararın belirlenmesi ve stratejik kararlar için yönetime bilgi sağlaması.


MAN-541_ Hizmet Pazarlaması

Hizmetin özellikleri, çeşitleri ve rekabet ortamında vazgeçilemezliği; hizmet kalitesinin ölçümü; hizmetlerde müşteri davranışları ve satın alma prosedürü; müşteri tanımlı hizmet standartları; hizmetin kalitesi ile müşteri davranışları arasındaki ilişki; hizmet pazarlamasında stratejik konuların analizi.


MAN-542_ Nano Teknoloji ve İnovasyon

İnovasyonun iş modelleri ile ilişkisi inovasyon faaliyetlerinin rekabet avantajı sağlamak üzere nasıl değerlendirildiği, inovasyon süreci ve gerekli organizasyonel yapı incelenmektedir. Nano teknolojiler, teknoparklar, AR - GE faaliyetleri ve gen teknolojileri gibi konuları kapsayan günümüzün bilgi toplumu kavramına detaylı olarak yer verilmektedir. Ayrıca, İnovasyon kavramına uluslararası bakış, inovasyon modelleri, inovasyon kaynakları, lojistik ve tedarik zincirleme etkisi de bu dersin kapsamı içinde yer almaktadır.


MAN-543_ Uluslararası Pazarlamada Lojistik

Freight Forwarder Kavramı, Freight Forwarder Faaliyet Alanları, Freight Forwarder Türleri, Freight Forwarder Ticari İşlevleri, Freight Forwarder ve Sözleşme Tipleri, Freight Forwarder ve Lojistik, Pazar Araştırması ve Hedef Pazar Analizi, Lojistik Hizmet Bileşenleri, Müşterilerin Freight Forwarder Seçimi ve Lojistik Hizmet Alımı, Müşterilerin Freight Forwarder Hizmet Kalitesini Algılama Kriterleri, Depo ve Antrepo Yönetimi, Gümrük İşlemlerinde Temel Tanım ve Kavramlar, İhracatta Gümrükleme İşlemleri, Freight Forwarder’ ın Lojistik Süreçlerdeki Riskleri, Sorumluluk Sigortaları, Hizmet Sağlayıcı Olarak Freight Forwarder’ ın Sigorta Faaliyetleri, Nakliye Sigorta Teminatlarının Kapsamı, Sigorta Hasar Sürecinde Yapılması Gerekenler, Dış Ticarette Teslim Şekillerinin Amacı ve Kapsamı.


MAN-547_ Uluslararası Ticaret Hukuku

Uluslararası ticarette hukukun temel ilkeleri; uluslararası ticari ilişkileri düzenleyen kurallar, uygulamalar ve  sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözüm yolları; uluslararası ticarette ödeme yöntemleri ve  standart sözleşmeler; uluslararası kuruluşlarca hazırlanan  broşürler ve ticari işlemlerde kullanılan belgeler; Dünya Ticaret Örgütü ve  Uluslararası Para Fonunun amaçları ve işleyişi.


MAN-500 Pazarlama Yönetimi

Bu ders öğrencilere, pazarlamanın tarihçesi ve tanımını, stratejik rolünü, pazarlama alanında karşılaşılan problemleri ve bu problemleri analiz ederek nasıl çözebileceklerini aktarmayı amaçlar. Bu ders kapsamında,dersin amacı doğrultusunda elektronik ticaret ve pazarlama ile ilgili temel terimler,kavramlar ve tanımların kapsamlı bir şekilde öğrenciler tarafından anlaşılması için teknoloji ve iş dünyası arasındaki ilişki üzerinde durulmaktadır. E- ticaret terim ve kavramları, e-pazarlar, e-ticaretin teklonojik yapısı, e-tedarik zincirleri, başarılı bir elektronik şirket kurarak işletmek ve güvenlik gibi temel konular öğrencilere aktarılacaktır.


MAN-531 Seminer (Tezli): İşletme Yönetiminde Örnek Olaylar

Bir öğretim elemanı gözetiminde yapılan seminer çalışmalarında, öğrencinin bağımsız bir araştırma yaparak bu konuda deneyim kazanması ve konuyu anlatarak topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma konusunun saptanması, ikincil kaynakların araştırılması ve bunların çalışmada kullanılması, alan araştırması, elde edilen  bilgiler ışığında taslak çalışmanın hazırlanması, gerekli düzeltmelerin yapılarak raporun rapor yazma kurallarına uygun bir şekilde tamamlanması ve son olarak raporun dinleyicilere sunulması ve tartışılması bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.  


MAN-533 Seminer (Tezsiz): İşletme Yönetiminde Örnek Olaylar

Bir öğretim elemanı gözetiminde yapılan seminer çalışmalarında, öğrencinin bağımsız bir araştırma yaparak bu konuda deneyim kazanması ve konuyu anlatarak topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma konusunun saptanması, ikincil kaynakların araştırılması ve bunların çalışmada kullanılması, alan araştırması, elde edilen  bilgiler ışığında taslak çalışmanın hazırlanması, gerekli düzeltmelerin yapılarak raporun rapor yazma kurallarına uygun bir şekilde tamamlanması ve son olarak raporun dinleyicilere sunulması ve tartışılması bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.  


MAN-537 Dönem Projesi

İşletme alanında yazım kurallarına uygun olarak yazılacak bir akademik çalışma niteliğindedir. Dersin içeriği kapsamlı bir deneme, eleştirel bir rapor, uygulamaya dönük bir proje, deneysel bir çalışma olabilir. Proje dersi, dönem sonunda başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir.


MAN-546 Pazarlama Araştırmaları

MAN-547 Uluslararası Ticaret Mevzuatı

MAN-549 Dış Ticaret Finansmanı

MAN-550 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi

Ders kapsamında, lojistikle ilgili temel kavramlar, entegre lojistik yönetimi, Tedarik zincirlerinde sağlanan avantajlar, tedarik zincirinde arz talep planlaması tedarik zincirinin ölçek ekonomisine katkısı, tedarik zincirinde lojistik yönetimi, tedarik zincirinde şebeke tasarımı ve entegrasyon, tedarik zincirinde sektörel uygulamalar, bilgi teknolojileri ve TZY ilişkisi konuları ele alınacaktır.


MAN-551 E-Ticaret ve Dijital Pazarlama

Ulusal ve Uluslararası alanda rekabetin daha önemli bir aracı haline gelen  E-ticaretin  teknik, etik ve yasal yönlerinin belirlenmesi; esnek fiyatlamada öneminin artması; E-Ticaretin kullandığı Internet teknolojileri üzerinde durulması; stratejik, yönetsel ve operasyonel  boyutlarının incelenmesi;  firmalar arasında ve  firmalar ile tüketiciler arasında E-Ticaretin yarattığı fırsatlar üzerinde durulması.


MAN-552 Uluslararası Ticaret Organizasyonları

MAN-597_ Tez

Bu ders öğrencilerin tezlerini hazırlamalarına destek sağlamaktadır. İçeriğinde, araştırma yöntemlerinin öğretilmesi, tez yazım ilkelerinin anlatılması, problem alanının belirlenmesi, araştırma tekniklerinin seçimi, belirgin bir probleme odaklanmış tez önerisinin hazırlanması, araştırma modelinin kurgulanması, araştırmanın yapılması, tez yazımı ve sunumu konuları anlatılmaktadır.


MAN-598_ Tez

Bu ders öğrencilerin tezlerini hazırlamalarına destek sağlamaktadır. İçeriğinde, araştırma yöntemlerinin öğretilmesi, tez yazım ilkelerinin anlatılması, problem alanının belirlenmesi, araştırma tekniklerinin seçimi, belirgin bir probleme odaklanmış tez önerisinin hazırlanması, araştırma modelinin kurgulanması, araştırmanın yapılması, tez yazımı ve sunumu konuları anlatılmaktadır.


Uzmanlık-Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
MAN-513_ Satış Yönetimi 3-0-3 07
MAN-531 Seminer (Tezli): İşletme Yönetiminde Örnek Olaylar 0-0-0 07
MAN-533 Seminer (Tezsiz): İşletme Yönetiminde Örnek Olaylar 3-0-3 07
MAN-537 Dönem Projesi 0-0-0 07
MAN-546 Pazarlama Araştırmaları 3-0-3 07
MAN-549 Dış Ticaret Finansmanı 3-0-3 07
MAN-550 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi 3-0-3 07
MAN-551 E-Ticaret ve Dijital Pazarlama 3-0-3 07
MAN-597_ Tez 0-0-0 30
MAN-598_ Tez 0-0-0 30
Tamamlayıcı Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
MAN-506_ Uluslararası Pazarlama 3-0-3 07
MAN-533_ Dış Ticaret İşlemleri ve Uygulamaları 3-0-3 07
MAN-547_ Uluslararası Ticaret Hukuku 3-0-3 07
Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
LOG-501_ Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi 3-0-3 07
ECO-502_ Uluslararası Ekonomi ve Dünya Ticareti 3-0-3 07
IFN-523_ Uluslararası Finans 3-0-3 07
MAN-537_ Küreselleşmede Türkiye'nin Fırsatları ve Sorunları 3-0-3 07
MAN-538_ Dış Ticaret Muhasebesi ve Maliyet Hesapları 3-0-3 07
MAN-541_ Hizmet Pazarlaması 3-0-3 07
MAN-542_ Nano Teknoloji ve İnovasyon 3-0-3 07
MAN-543_ Uluslararası Pazarlamada Lojistik 3-0-3 07
MAN-500 Pazarlama Yönetimi 3-0-3 07
MAN-547 Uluslararası Ticaret Mevzuatı 3-0-3 07
MAN-552 Uluslararası Ticaret Organizasyonları 3-0-3 07