Sosyal Bilimler Enstitüsü

MAN-603 Girişimcilik

Bu ders kapsamında, girişimcilik kavramının ortaya çıkışından itibaren günümüze dek çağdaş girişimcilik kavramına varıncaya kadar ki tarihçesi ve girişimcilik ile ilgili teorik ve ampirik yaklaşımlar incelenecektir.


MAN-636 İktisadi Kuramlar

Tüketici ve üreticilerin mal ve hizmet piyasası ile olan ilişkilerinin iktisadi, teknik ve matematiksel boyutlarını kapsamaktadır. Bu dersin amacı, içerdiği konuları kuramsal bir çerçevede ele alarak, tam rekabette ekonomik karar birimleri ile mal ve hizmet piyasası arasında kurulacak kısmi dengeleri ve devletin tam rekabet piyasasına müdahale biçimlerini açıklamaktır. Ders, öğrencileri iş kararlarının alınmasında gerekli olan iktisat bilgileri ile donatmayı ve onlara karar verirken iktisadın kavram ve yöntemlerini nasıl kullanacaklarını öğretmeyi amaçlamaktadır.


MAN-637 Pazarlama Kuramı

Bu ders kapsamında, dersin amacı doğrultusunda çağdaş pazarlama ile ilgili temel terimler,kavramlar ve tanımların kapsamlı bir şekilde öğrenciler tarafından anlaşılması için teknoloji ve iş dünyası arasındaki ilişki üzerinde durulmaktadır. Pazarlama teorileri içerisinde bulunan terim ve kavramları, çağdaş pazarlamanın teklonojik yapısı gibi temel konular öğrencilere aktarılacaktır. Bu dersin amacı pazarlama teorileri ve kuramları ile ilgili temel terimler, kavramlar ve tanımların kapsamlı bir şekilde öğrenciler tarafından anlaşılması, ayrıca günümüz modern iş dünyasındaki oynadığı önemli rolün kavranmasını sağlamaktır.  Yabancı ve yerli kaynaklar tarafından oluşturulmuş çağdaş pazarlama makalelerini, araştırmalarını ve bunun gibi materyelleri okuyup, bu kaynaklar arasındaki farklı bakış açılarını görebilme yetisinin artırılması sağlamaktır.


MAN-639 Yönetim Düşüncesinin Gelişimi ve Çağdaş Yönetim

Yönetim Düşüncesinin Gelişimi ve Çağdaş Yönetim ile ulusal ve uluslararası düzeyde yönetsel uygulamaları ve yönetim biliminin gelişmesi incelenecektir. Yönetim disiplininin çağdaş yönetim düşüncesine dönüşümü kavratmaktır.


MAN-640 Finansal Kurum ve Stratejiler

Uluslararası finansın belirleyicileri, ödemeler bilançosu, döviz piyasalarının kritikleri, satın alma gücü, paritesi ve faiz oranı paritesi teorileri, riskten sakınma ve spekülasyon. Portföylerin uluslararası dağılımı konuları anlatılmaktadır. Öğrencilere uluslararası finans piyasaları ile ilgili detaylı bilgi kazandırmak. Çokuluslu şirketler, yabancı doğrudan yatırım, arbitraj, tek fiyat kanunu, döviz kurunu etkileyen ekonomik faktörler, merkez bankasının döviz piyasalarını müdahaleleri, uluslararası parasal sistemler, parite koşulları ve döviz kuru tahmin yöntemleri gibi kavran ve konuları kavratmak. Ödemeler dengesi ve uluslararası ekonomi bağıntılarını tanıtmak ve yorum yeteneği kazandırmak.


OSD-655 Afet Yönetimi

Toplumun temeli olan bireylerin ve ailelerin; afetleri en az zararla atlatması için AFAD’ın öngördüğü temel afet bilinci eğitimi, ilkyardım bilgisi, amatör telsizcilik bilgisi, enkaz kaldırma araçları hakkında bilgi, afet psikolojisi bilgisi, ulusal ve uluslararası standartlar gözetilerek verilmektedir.

 

MAN-633 Araştırma Yöntemleri ve Çok Değişkenli İstatistikler

Ders, gerçek bir araştırma projesinin veri toplama ve analizi dâhil, bir pazarlama araştırmasındaki tüm aşamaları kapsayacaktır. Belirli bir problem için veri toplama ve yorumlama dâhil, nitel ve nicel çeşitli yöntemler uygulanacaktır. Araştırma sürecinde ortaya çıkacak etik sorunlara da değinilecektir. Ayrıca bu ders, öğrencilerin eleştirel düşünme ve sorun çözme kabiliyetlerini geliştirmeye çalışır.  Belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmek için gereken literatür bulma, veri toplama, verileri değerlendirme ve rapor yazma teknikleri de üzerinde durulacak konular arasındadır.  İstatistiksel bir yazılım (SPSS) kullanarak nicel veri analiz ve yorumlama tekniklerini uygulamalı olarak öğrenmektir.


MAN-644 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

Ders, gerçek bir araştırma projesinin veri toplama ve analizi dâhil, bir pazarlama araştırmasındaki tüm aşamaları kapsayacaktır. Belirli bir problem için veri toplama ve yorumlama dâhil, nitel ve nicel çeşitli yöntemler uygulanacaktır. Araştırma sürecinde ortaya çıkacak etik sorunlara da değinilecektir. Ayrıca bu ders, öğrencilerin eleştirel düşünme ve sorun çözme kabiliyetlerini geliştirmeye çalışır.  Belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmek için gereken literatür bulma, veri toplama, verileri değerlendirme ve rapor yazma teknikleri de üzerinde durulacak konular arasındadır.  İstatistiksel bir yazılım (SPSS) kullanarak nicel veri analiz ve yorumlama tekniklerini uygulamalı olarak öğrenmektir.


MAN-645 Muhasebe Kuramı

Muhasebenin sosyal, politik ve kurumsal bir uygulama olduğunu kavrayarak temel olarak ekonomik gerçekliğe daha uygun bir muhasebe gerçekliğinin nasıl oluşturulabileceği incelemektedir. Bu ders, muhasebe uygulamalarının temelindeki önemli düşünce, kavram ve ilkeleri eleştirel bir bakışla değerlendirmeyi amaçlamaktadır.


MAN-601 Örgütsel Davranış

Bu ders çalışma ortamında iş görenlerin tutum ve davranışlarını kavramayı ve yönetim becerisini arttırarak iş hayatında başarılı olmayı amaçlayan öğrencileri hedef almıştır. Belirtilen amaç doğrultusunda, insan davranışları ve yönetim alanında geliştirilen pratik ve teorik bilgiler ele alınarak incelenmektedir. Özellikle kişilik, kişilik farklılıklarının yarattığı sorunlar, tavırlar, algılama ve tutumlar, güdüleme, grup davranışı ve takım oluşturma, liderlik ve liderlik zekâsı, iletişim ve örgütsel değişim ve benzeri konularda yoğunlaşarak öğrencinin analitik ve sorun çözme becerisi arttırılmaktadır.


MAN-611 Çağdaş Pazarlama

Sınıfta almış olduğu dersler sayesinde Pazarlamanın temel prensipleri ve terminolojisi hakkında öğrencinin bilgi ve idrak düzeyini yükselterek iş hayatındaki gerekli pratiği de kazanması bu dersin içeriğini oluşturur.


MAN-615 Finansal Muhasebe

Bu ders, şirketlerin mali tabloları nasıl hazırladıklarına odaklanmaktadır. Muhasebe meslek mensuplarının yaptıkları şekilde, öğrencilerin de mali tabloları elde etmek için gereken muhasebe kural ve ilkelerini uygulamaları sağlanmaktadır. Öğrenciler mali tabloları hazırlandıktan sonra genel olarak değerlendirme yapmaya yönlendirilmektedir. Bu ders, öğrencilere önemli ticari ve mali işlemlerin muhasebe süreci içinde kaydedilmesini, sınıflandırılmasını ve özetlenmesini öğretmeyi amaçlamaktadır.

 

MAN-612 Makro Ekonomi

Ders temel makroekonomik sorunlar üzerinde yoğunlaşmakta ve bu sorunların çözüm yollarını tartışmaktadır. Öğrencilere makro iktisat, milli gelir, enflasyon, işsizlik, iktisadi büyüme, büyümenin kaynakları, milli muhasebe, tüketim, tasarruf ve toplam harcamalar, ödemeler dengesi, Türkiye ekonomisi ve güncel makroekonomik problemler hakkında bilgi ve analiz yöntemleri anlatılmaktadır.


MAN-623 Üretim Yönetimi

Bu dersin kapsamında toplam kalite yönetimi, yalın üretim, altı sigma, tedarik zinciri yönetimi, kısıtlar teorisi, süreç odaklı yönetim, esnek üretim sistemleri, çok kriterli karar verme yöntemleri ve yapay zekâ konuları ele alınmaktadır. Öğrencilere üretim yönetimi ve üretim yönetimindeki yeni yaklaşımlara ilişkin bilgiler vermektir.


MAN-620 Pazarlama Kuramında Yönlendirilmiş Okuma ve Uygulamalı Araştırmalar

İlgi alanı doğrultusunda bu dersi seçen doktorantlar dersi yürüten hoca ile birlikte güncel pazarlama yazınını inceler ve bir konu tespit ederek o alanda bir akademik araştırma yürütürler. Ders bitiminde bir akademik araştırmayı yayınlanacak hale getirerek ulusal/ uluslararası yayın yapmak için gerekli girişimde bulunurlar. Dersi alan doktorant öğrencinin uygulamalı olarak akademik yazma ve araştırma konularında tecrübe kazanmasını sağlamaktır.


MAN-621 Finans Kuramında Yönlendirilmiş Okuma ve Uygulamalı Araştırmalar

İlgi alanı doğrultusunda bu dersi seçen doktorantlar dersi yürüten hoca ile birlikte güncel pazarlama yazınını inceler ve bir konu tespit ederek o alanda bir akademik araştırma yürütürler. Ders bitiminde bir akademik araştırmayı yayınlanacak hale getirerek ulusal/ uluslararası yayın yapmak için gerekli girişimde bulunurlar. Dersi alan doktorant öğrencinin uygulamalı olarak akademik yazma ve araştırma konularında tecrübe kazanmasını sağlamaktır.


MAN-622 Yönetim ve Örgütler Kuramında Yönlendirilmiş Okuma ve Uygulamalı Araştırmalar

Dersin amaçları doğrultusunda doktorantların okuma ve araştırma yapmasını sağlamak üzere bir dizi akademik çalışma içerir. Dersin amacı Yönetim ve Örgütler Kuramında Yönlendirilmiş Okuma ve Uygulamalı Araştırmalar yaptırmaktır.

 

MAN-625 Seminer: Yönetimin Temel Esasları (Proje)

Doktora öğrencilerinin, tez konuları ile ilgili güncel ve eğitim öğretim sürecine katkı sağlayacak bir çalışmayı, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olacak şekilde hazırlayarak, topluluk önünde anlatabilme, tartışabilme ve iletişim yeteneğini geliştirmektir.


MAN-626 Seminer: Finans Yönetimi (Proje)

Doktora öğrencilerinin, tez konuları ile ilgili güncel ve eğitim öğretim sürecine katkı sağlayacak bir çalışmayı, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olacak şekilde hazırlayarak, topluluk önünde anlatabilme, tartışabilme ve iletişim yeteneğini geliştirmektir.


MAN-627 Seminer: Pazarlama Yönetimi (Proje)

Doktora öğrencilerinin, tez konuları ile ilgili güncel ve eğitim öğretim sürecine katkı sağlayacak bir çalışmayı, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olacak şekilde hazırlayarak, topluluk önünde anlatabilme, tartışabilme ve iletişim yeteneğini geliştirmektir.

MAN-658 Yeterlik Sınavı

Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili konularda bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır.

 

MAN-699 Doktora Tezi

Bu ders, öğrencilerin danışmanlarıyla birlikte doktora derslerini hazırlamaları amacıyla dizayn edilmiştir. Bu dersin içeriği, doktora tezi hazırlayabilmek için gerekli olan temel aktiviteleri kapsamaktadır. Bu aktiviteler; üzerinde çalışılacak konunun tanımı, tez önerisi geliştirmek, araştırma modeli oluşturmak, uygun araştırma tekniklerini kullanmak, araştırma bulgularını tanımlamak, tezi yazmak, sunmak ve savunmaktır.

 

MAN-699 Doktora Tezi

Bu ders, öğrencilerin danışmanlarıyla birlikte doktora derslerini hazırlamaları amacıyla dizayn edilmiştir. Bu dersin içeriği, doktora tezi hazırlayabilmek için gerekli olan temel aktiviteleri kapsamaktadır. Bu aktiviteler; üzerinde çalışılacak konunun tanımı, tez önerisi geliştirmek, araştırma modeli oluşturmak, uygun araştırma tekniklerini kullanmak, araştırma bulgularını tanımlamak, tezi yazmak, sunmak ve savunmaktır.

 

MAN-699 Doktora Tezi

Bu ders, öğrencilerin danışmanlarıyla birlikte doktora derslerini hazırlamaları amacıyla dizayn edilmiştir. Bu dersin içeriği, doktora tezi hazırlayabilmek için gerekli olan temel aktiviteleri kapsamaktadır. Bu aktiviteler; üzerinde çalışılacak konunun tanımı, tez önerisi geliştirmek, araştırma modeli oluşturmak, uygun araştırma tekniklerini kullanmak, araştırma bulgularını tanımlamak, tezi yazmak, sunmak ve savunmaktır.

 

MAN 580- Müşteri İlişkileri Yönetimi

Müşterilerinizle gerçek bir ilişki kurmak için onların kim olduğunu bilmeniz gerekir. Müşteriler, tedarikçiler ve çevrelerindeki kişi ve kuruluşlar arasındaki ilişkiler önemlidir.  Çoğu işletme, şirketin müşterilerinin şirketin başarısı için hayati önem taşıdığını bilir. Böylece, bir dönemlik eğitimden sonra, öğrenciler günümüz pazarında CRM'nin önem düzeyini anlayabileceklerdir. CRM'in stratejik, organizasyonel, ticari ve teknoloji yönlerini ele almak, konunun tam olarak anlaşılmasına yardımcı olmak için teori ve pratiği harmanlayan bir psikoloji perspektifi getirir. 

MAN-582 Sanal Dünyalar

Ders, avatarlar aracılığıyla çevrimiçi bir sanal ortam olan Second Life üzerinden işlenecektir. Öğrenciler sanal ortamın nasıl işlediğini görecek ve sanal içeriğin yaratılma şeklini değerlendireceklerdir. Bu ders; öğrencilere kültürel farklılık, dil engelleri, zaman farkı, teknolojik sorunlar vb. birçok engelle uğraşırken sanal ve kültürlerarası bir ortamda etkili bir takım çalışmasını nasıl yöneteceklerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu ders aynı zamanda farklı disiplinlerden, kurumlardan ve kültürlerden katılımcılar ve öğretim görevlileri arasında iş birliği ve ağ oluşturma fırsatı verecektir. Sanal Dünyaların teknolojik bileşenleri, Sanal Dünyalar ile ilgili etik ve sosyal konular bu derste işlenecektir. Böylece, bir dönemlik çalışmadan sonra öğrenciler Sanal Dünyaların günümüz toplumundaki rolünü anlayabileceklerdir.

MAN-505 Türkiye Ekonomisi

Ders sırasında Türkiye ekonomisi ile ilgili olarak; Cumhuriyet öncesi ve sonrası iktisadi gelişmelerin incelenmesi,  iktisat politikalarının uygulandığı dönemdeki iktisadi, siyasi ve sosyal koşulların anlaşılması ve ilişkilendirilmesi, iktisadi krizlerin neden ve sonuçlarının değerlendirilmesi, küreselleşme ile Türkiye ekonomisi arasında ilişki kurulması ve geleceğe yönelik dersler çıkarılması.  Türkiye ekonomisini, Cumhuriyet öncesi ve sonrasında; üretim, istihdam, fiyatlar, yatırımlar, kamu maliyesi, para politikası, dış ticaret, sektörel ilişkiler (tarım, sanayi, enerji, madencilik ve hizmetler) ve planlama yönlerinden ve iktisat politikaları/ analitik olarak inceleyerek bu günkü ve yakın gelecekteki iktisadi gelişmeleri anlamak.

IFN 524- Finansal Piyasa Analizi

Bu ders içeriği, uluslararası finansal piyasaların varlıklar, sistemler ve kurumlardan oluşmaktadır. Ayrıca bu dersin içeriğinde paranın zaman değeri, tahvil ve hisse senetleri gibi hesaplamalarda yer almaktadır. Bu ders, fonların borç verenlerden borç alanlara ekonomik bir sistemde nasıl hareket ettiğini ve borç verenlerin ve borç alanların bu süreci tamamlamak için kullandıkları piyasaları ve araçların ana hatlarına odaklanmaktadir. Ayrıca, bu derste paranın zaman değeri formülleri ile tahvil ve hisse senedi gibi finansal menkul kıymetlerin değerlemesinin uygulanışını göstermektedir. tahvil ve hisse senedi ile ilgili olarak, faiz oranlarındaki, kupon oranlarındaki ve vade sürelerindeki değişimin fiyat ve fiyat hassasiyetini nasıl etkilediğinin detaylı bir incelemesi de ayrıca önemlidir.

MAN 586- İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk

Bu ders iş dünyasındaki güncel önemli etik konularını ve yaşanılan zorlukların incelenmesini ve analizini sağlamak için tasarlanmıştır. İş dünyasının çalışanlar, müşteriler ve halk dahil olmak üzere çok çeşitli paydaşlarına karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarına yönelik konulara vurgu yapmaktadır. Bireysel, kurumsal ve sosyal düzeydeki etik ikilemler ve etik karar alma yaklaşımları açıklanacaktır. Gerçek dünyadaki uygulamalara ve konulara öğrenci katılımı dersin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu dersin amacı öğrencilere iş etiği ve sosyal sorumluluk uygulamaları konularını öğretmektir.

MAN-511 Dijital Pazarlama

Öğrencilerin, güncel dijital pazarlama trendleri hakkında teorik ve pratik becerilerinin gelişmesinin hedeflendiği bu derste; dijital pazarlama stratejileri, dijital pazarlama karması, dijital platformlarda pazarlama kampanyalarının hazırlanması ,dijital platformlarda pazarlama iletişimi ve küresel bazda kullanılan dijital pazarlama uygulamaları konularına kapsamlı olarak yer verilmektedir. Ayrıca dijital pazarlamanın gelişimi, günümüzdeki durumu, uygulamada karşılaşılan sorunları ve çözüm önerileri de derste ele alınacaktır. Süregelen dijitalleşme çağında pazarlamanın temel bileşenleri yeniden şekillenerek teknoloji ile bütünleşmiştir. Bu dersin amacı, öğrencilere dijital pazarlamanın temel kavramları, yöntemleri ve araçları hakkında bilgi sunarak, dijital pazarlama örneklerini analiz etme ve uygulama becerilerini  kazandırmaktır.  

MAN 590- İşletme Simülasyonu

İşletme Simülasyonu dersi bilgisayar tabanlı işletme simülasyonu etrafında oluşturulmuştur. Bu dersi alan öğrenciler yaşıtlarına göre farklılaşacaktır. Her ekip, belirlenmiş şirketlerini belirli bir süre boyunca yönetmek için Strateji, Finans, Pazarlama, Operasyonlar, İK / Organizasyon ve Araştırma ve Geliştirme ile ilgili farklı kararları dikkate almalıdır. İşletme Simülasyonu dersi, bilgisayar tabanlı işletme simülasyonu etrafında oluşturulmuştur. Bu dersi alan öğrenciler yaşıtlarına göre farklılaşacaktır. Her ekip, belirlenmiş şirketlerini belirli bir süre boyunca yönetmek için Strateji, Finans, Pazarlama, Operasyonlar, İK / Organizasyon ve Araştırma ve Geliştirme ile ilgili farklı kararları dikkate almalıdır. Dersin amacı, farklı işletme fonksiyonlarının önemli bir rol oynadığı deneyimsel bir öğrenme ortamı sağlamaktır. Öğrenciler, lisans programı boyunca daha önceki derslerde öğrendiklerini simülasyonun sunduğu problemlerde uygulama fırsatına sahip olacaktır.

OSD 590- İleri Yöneticilik Becerileri

Ders kapsamında yönetim ve yöneticilik, güncel yaklaşım ve gelişmeler, yönetimsel/yöneticilik  becerileri ele alınmaktadır. Yönetim ve yöneticilik konularında bilgilerin aktarılması ve güncel gelişmelerin ele alınarak farkındalık, bilgi ve becerilerin geliştirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

MAN-549 Dış Ticaret Finansmanı

Bu ders dış ticaretin finansmanı amacıyla, dış işlemler mevzuatı ve dış ticarette kullanılan belgeler, uluslararası ticarette ödeme ve teslim şekilleri konularını içermektedir. Bu dersin amacı, dış ticaret faaliyetlerinin finansmanı amacıyla, yurt içi ve yurt dışından kullanılan nakit (TL ve Döviz), gayri nakit ve ayni krediler hakkında öğrencilere detaylı bilgiler vermek ve finansman sağlama konusunda uygulamaya yönelik beceri kazandırmaktır.

ECO-501 Yönetim Ekonomisi

Bu ders, işletmelerin karar alma süreçlerinde ekonomik prensipleri anlama hedefi taşır. Bu kapsamda, öğrencilere işletmelerin mikro ve makroekonomik faktörlerle nasıl etkileşim içinde olduğunu anlatarak, iş dünyasının dinamikleri içinde daha bilinçli kararlar alabilmeleri için temel bir çerçeve sunar. Talep teorisi, fiyat ve gelir esneklikleri gibi konular, tüketici davranışlarını anlamak ve talep tahminlerinde bulunmak adına ele alınır. Ayrıca, tüketicinin seçimi teorisi üzerinden rasyonel tercihler ve fayda teorisi incelenerek, işletmelerin müşteri odaklı stratejiler geliştirmeleri için temel bilgiler sağlanır.

OSD-579 Sürdürülebilir Kalkınma

Ders, ekoloji ve sürdürülebilirlik ile ilgili temel kavramlar, çevre-insan ilişkisinin ve etkileşiminin incelenmesi, ekolojik sorunlara çözüm önerilerinin getirilmesi, sürdürülebilir kalkınma, ekolojik planlama, kentsel ekoloji, halk katılımı, sürdürülebilir tasarım ve planlama konularını içerir. İncelenen konular: İnsan ve Doğa İlişkişi, Çevre Sorunları, Çevre ve Büyüme, Çevre ve Ticaret, Geleneksek Kalkınma Anlayışı, Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımları, Politik Ekoloji, Sürdürülebilirlik Kavramı, Ekonomi-Toplum-Çevre Üçgeni, İktisadi Sürdürülebilirlik, Çevresel Sürdürülebilirlik, Sosyal Sürdürülebilirlik, Doğanın Ekonomik Değeri, Türkiye’deki çevre hareketleri örnekleri şeklindedir.  Dersin amacı,  Öğrencilere çevre sorunları ve bu sorunların çözümü için önerilen çözümleri anlatmak, kalkınmanın ekonomik, toplumsal ve çevresel yönlerine dikkat çekmek, sürdürülebilir kalkınmanın genel özelliklerini vurgulamaktır.

OSD 591 İşletmelerde Yeni Teknolojiler

Bu ders, günümüz iş dünyasındaki hızla evrilen teknoloji trendlerine odaklanarak öğrencilere, işletmelerin rekabet avantajını artırmak ve sürdürmek için kullanabilecekleri çeşitli teknolojik araçları anlamalarını sağlamayı hedeflemektedir. Ders kapsamında Endüstri 4.0 teknolojilerinden başlayarak, bu konseptin temel prensipleri ve işletmeler üzerindeki etkileri detaylı bir şekilde incelenecektir. Nesnelerin İnterneti (IoT) ve sensör teknolojileri, büyük veri ve analitik uygulamaları gibi Endüstri 4.0'ı destekleyen önemli konular üzerinde derinlemesine bir inceleme yapılacaktır. Yapay Zeka alanında, yapay zekanın işletme süreçlerindeki rolü, makine öğrenimi ve derin öğrenme temel prensipleri, iş zekası ve öngörüsel analitik uygulamaları üzerinde odaklanılacaktır.