Sosyal Bilimler Enstitüsü

MAN-603 Girişimcilik

Bu ders kapsamında, girişimcilik kavramının ortaya çıkışından itibaren günümüze dek çağdaş girişimcilik kavramına varıncaya kadar ki tarihçesi ve girişimcilik ile ilgili teorik ve ampirik yaklaşımlar incelenecektir.


MAN-636 İktisadi Kuramlar

Tüketici ve üreticilerin mal ve hizmet piyasası ile olan ilişkilerinin iktisadi, teknik ve matematiksel boyutlarını kapsamaktadır. Bu dersin amacı, içerdiği konuları kuramsal bir çerçevede ele alarak, tam rekabette ekonomik karar birimleri ile mal ve hizmet piyasası arasında kurulacak kısmi dengeleri ve devletin tam rekabet piyasasına müdahale biçimlerini açıklamaktır. Ders, öğrencileri iş kararlarının alınmasında gerekli olan iktisat bilgileri ile donatmayı ve onlara karar verirken iktisadın kavram ve yöntemlerini nasıl kullanacaklarını öğretmeyi amaçlamaktadır.


MAN-637 Pazarlama Kuramı

Bu ders kapsamında, dersin amacı doğrultusunda çağdaş pazarlama ile ilgili temel terimler,kavramlar ve tanımların kapsamlı bir şekilde öğrenciler tarafından anlaşılması için teknoloji ve iş dünyası arasındaki ilişki üzerinde durulmaktadır. Pazarlama teorileri içerisinde bulunan terim ve kavramları, çağdaş pazarlamanın teklonojik yapısı gibi temel konular öğrencilere aktarılacaktır. Bu dersin amacı pazarlama teorileri ve kuramları ile ilgili temel terimler, kavramlar ve tanımların kapsamlı bir şekilde öğrenciler tarafından anlaşılması, ayrıca günümüz modern iş dünyasındaki oynadığı önemli rolün kavranmasını sağlamaktır.  Yabancı ve yerli kaynaklar tarafından oluşturulmuş çağdaş pazarlama makalelerini, araştırmalarını ve bunun gibi materyelleri okuyup, bu kaynaklar arasındaki farklı bakış açılarını görebilme yetisinin artırılması sağlamaktır.


MAN-639 Yönetim Düşüncesinin Gelişimi ve Çağdaş Yönetim

Yönetim Düşüncesinin Gelişimi ve Çağdaş Yönetim ile ulusal ve uluslararası düzeyde yönetsel uygulamaları ve yönetim biliminin gelişmesi incelenecektir. Yönetim disiplininin çağdaş yönetim düşüncesine dönüşümü kavratmaktır.


MAN-640 Finansal Kurum ve Stratejiler

Uluslararası finansın belirleyicileri, ödemeler bilançosu, döviz piyasalarının kritikleri, satın alma gücü, paritesi ve faiz oranı paritesi teorileri, riskten sakınma ve spekülasyon. Portföylerin uluslararası dağılımı konuları anlatılmaktadır. Öğrencilere uluslararası finans piyasaları ile ilgili detaylı bilgi kazandırmak. Çokuluslu şirketler, yabancı doğrudan yatırım, arbitraj, tek fiyat kanunu, döviz kurunu etkileyen ekonomik faktörler, merkez bankasının döviz piyasalarını müdahaleleri, uluslararası parasal sistemler, parite koşulları ve döviz kuru tahmin yöntemleri gibi kavran ve konuları kavratmak. Ödemeler dengesi ve uluslararası ekonomi bağıntılarını tanıtmak ve yorum yeteneği kazandırmak.


OSD-655 Afet Yönetimi

Toplumun temeli olan bireylerin ve ailelerin; afetleri en az zararla atlatması için AFAD’ın öngördüğü temel afet bilinci eğitimi, ilkyardım bilgisi, amatör telsizcilik bilgisi, enkaz kaldırma araçları hakkında bilgi, afet psikolojisi bilgisi, ulusal ve uluslararası standartlar gözetilerek verilmektedir.

 

MAN-633 Araştırma Yöntemleri ve Çok Değişkenli İstatistikler

Ders, gerçek bir araştırma projesinin veri toplama ve analizi dâhil, bir pazarlama araştırmasındaki tüm aşamaları kapsayacaktır. Belirli bir problem için veri toplama ve yorumlama dâhil, nitel ve nicel çeşitli yöntemler uygulanacaktır. Araştırma sürecinde ortaya çıkacak etik sorunlara da değinilecektir. Ayrıca bu ders, öğrencilerin eleştirel düşünme ve sorun çözme kabiliyetlerini geliştirmeye çalışır.  Belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmek için gereken literatür bulma, veri toplama, verileri değerlendirme ve rapor yazma teknikleri de üzerinde durulacak konular arasındadır.  İstatistiksel bir yazılım (SPSS) kullanarak nicel veri analiz ve yorumlama tekniklerini uygulamalı olarak öğrenmektir.


MAN-644 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

Ders, gerçek bir araştırma projesinin veri toplama ve analizi dâhil, bir pazarlama araştırmasındaki tüm aşamaları kapsayacaktır. Belirli bir problem için veri toplama ve yorumlama dâhil, nitel ve nicel çeşitli yöntemler uygulanacaktır. Araştırma sürecinde ortaya çıkacak etik sorunlara da değinilecektir. Ayrıca bu ders, öğrencilerin eleştirel düşünme ve sorun çözme kabiliyetlerini geliştirmeye çalışır.  Belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmek için gereken literatür bulma, veri toplama, verileri değerlendirme ve rapor yazma teknikleri de üzerinde durulacak konular arasındadır.  İstatistiksel bir yazılım (SPSS) kullanarak nicel veri analiz ve yorumlama tekniklerini uygulamalı olarak öğrenmektir.


MAN-645 Muhasebe Kuramı

Muhasebenin sosyal, politik ve kurumsal bir uygulama olduğunu kavrayarak temel olarak ekonomik gerçekliğe daha uygun bir muhasebe gerçekliğinin nasıl oluşturulabileceği incelemektedir. Bu ders, muhasebe uygulamalarının temelindeki önemli düşünce, kavram ve ilkeleri eleştirel bir bakışla değerlendirmeyi amaçlamaktadır.


MAN-601 Örgütsel Davranış

Bu ders çalışma ortamında iş görenlerin tutum ve davranışlarını kavramayı ve yönetim becerisini arttırarak iş hayatında başarılı olmayı amaçlayan öğrencileri hedef almıştır. Belirtilen amaç doğrultusunda, insan davranışları ve yönetim alanında geliştirilen pratik ve teorik bilgiler ele alınarak incelenmektedir. Özellikle kişilik, kişilik farklılıklarının yarattığı sorunlar, tavırlar, algılama ve tutumlar, güdüleme, grup davranışı ve takım oluşturma, liderlik ve liderlik zekâsı, iletişim ve örgütsel değişim ve benzeri konularda yoğunlaşarak öğrencinin analitik ve sorun çözme becerisi arttırılmaktadır.


MAN-611 Çağdaş Pazarlama

Sınıfta almış olduğu dersler sayesinde Pazarlamanın temel prensipleri ve terminolojisi hakkında öğrencinin bilgi ve idrak düzeyini yükselterek iş hayatındaki gerekli pratiği de kazanması bu dersin içeriğini oluşturur.


MAN-615 Finansal Muhasebe

Bu ders, şirketlerin mali tabloları nasıl hazırladıklarına odaklanmaktadır. Muhasebe meslek mensuplarının yaptıkları şekilde, öğrencilerin de mali tabloları elde etmek için gereken muhasebe kural ve ilkelerini uygulamaları sağlanmaktadır. Öğrenciler mali tabloları hazırlandıktan sonra genel olarak değerlendirme yapmaya yönlendirilmektedir. Bu ders, öğrencilere önemli ticari ve mali işlemlerin muhasebe süreci içinde kaydedilmesini, sınıflandırılmasını ve özetlenmesini öğretmeyi amaçlamaktadır.

 

MAN-612 Makro Ekonomi

Ders temel makroekonomik sorunlar üzerinde yoğunlaşmakta ve bu sorunların çözüm yollarını tartışmaktadır. Öğrencilere makro iktisat, milli gelir, enflasyon, işsizlik, iktisadi büyüme, büyümenin kaynakları, milli muhasebe, tüketim, tasarruf ve toplam harcamalar, ödemeler dengesi, Türkiye ekonomisi ve güncel makroekonomik problemler hakkında bilgi ve analiz yöntemleri anlatılmaktadır.


MAN-623 Üretim Yönetimi

Bu dersin kapsamında toplam kalite yönetimi, yalın üretim, altı sigma, tedarik zinciri yönetimi, kısıtlar teorisi, süreç odaklı yönetim, esnek üretim sistemleri, çok kriterli karar verme yöntemleri ve yapay zekâ konuları ele alınmaktadır. Öğrencilere üretim yönetimi ve üretim yönetimindeki yeni yaklaşımlara ilişkin bilgiler vermektir.


MAN-620 Pazarlama Kuramında Yönlendirilmiş Okuma ve Uygulamalı Araştırmalar

İlgi alanı doğrultusunda bu dersi seçen doktorantlar dersi yürüten hoca ile birlikte güncel pazarlama yazınını inceler ve bir konu tespit ederek o alanda bir akademik araştırma yürütürler. Ders bitiminde bir akademik araştırmayı yayınlanacak hale getirerek ulusal/ uluslararası yayın yapmak için gerekli girişimde bulunurlar. Dersi alan doktorant öğrencinin uygulamalı olarak akademik yazma ve araştırma konularında tecrübe kazanmasını sağlamaktır.


MAN-621 Finans Kuramında Yönlendirilmiş Okuma ve Uygulamalı Araştırmalar

İlgi alanı doğrultusunda bu dersi seçen doktorantlar dersi yürüten hoca ile birlikte güncel pazarlama yazınını inceler ve bir konu tespit ederek o alanda bir akademik araştırma yürütürler. Ders bitiminde bir akademik araştırmayı yayınlanacak hale getirerek ulusal/ uluslararası yayın yapmak için gerekli girişimde bulunurlar. Dersi alan doktorant öğrencinin uygulamalı olarak akademik yazma ve araştırma konularında tecrübe kazanmasını sağlamaktır.


MAN-622 Yönetim ve Örgütler Kuramında Yönlendirilmiş Okuma ve Uygulamalı Araştırmalar

Dersin amaçları doğrultusunda doktorantların okuma ve araştırma yapmasını sağlamak üzere bir dizi akademik çalışma içerir. Dersin amacı Yönetim ve Örgütler Kuramında Yönlendirilmiş Okuma ve Uygulamalı Araştırmalar yaptırmaktır.

 

MAN-625 Seminer: Yönetimin Temel Esasları (Proje)

Doktora öğrencilerinin, tez konuları ile ilgili güncel ve eğitim öğretim sürecine katkı sağlayacak bir çalışmayı, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olacak şekilde hazırlayarak, topluluk önünde anlatabilme, tartışabilme ve iletişim yeteneğini geliştirmektir.


MAN-626 Seminer: Finans Yönetimi (Proje)

Doktora öğrencilerinin, tez konuları ile ilgili güncel ve eğitim öğretim sürecine katkı sağlayacak bir çalışmayı, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olacak şekilde hazırlayarak, topluluk önünde anlatabilme, tartışabilme ve iletişim yeteneğini geliştirmektir.


MAN-627 Seminer: Pazarlama Yönetimi (Proje)

Doktora öğrencilerinin, tez konuları ile ilgili güncel ve eğitim öğretim sürecine katkı sağlayacak bir çalışmayı, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olacak şekilde hazırlayarak, topluluk önünde anlatabilme, tartışabilme ve iletişim yeteneğini geliştirmektir.

MAN-658 Yeterlik Sınavı

Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili konularda bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır.

 

MAN-699 Doktora Tezi

Bu ders, öğrencilerin danışmanlarıyla birlikte doktora derslerini hazırlamaları amacıyla dizayn edilmiştir. Bu dersin içeriği, doktora tezi hazırlayabilmek için gerekli olan temel aktiviteleri kapsamaktadır. Bu aktiviteler; üzerinde çalışılacak konunun tanımı, tez önerisi geliştirmek, araştırma modeli oluşturmak, uygun araştırma tekniklerini kullanmak, araştırma bulgularını tanımlamak, tezi yazmak, sunmak ve savunmaktır.

 

MAN-699 Doktora Tezi

Bu ders, öğrencilerin danışmanlarıyla birlikte doktora derslerini hazırlamaları amacıyla dizayn edilmiştir. Bu dersin içeriği, doktora tezi hazırlayabilmek için gerekli olan temel aktiviteleri kapsamaktadır. Bu aktiviteler; üzerinde çalışılacak konunun tanımı, tez önerisi geliştirmek, araştırma modeli oluşturmak, uygun araştırma tekniklerini kullanmak, araştırma bulgularını tanımlamak, tezi yazmak, sunmak ve savunmaktır.

 

MAN-699 Doktora Tezi

Bu ders, öğrencilerin danışmanlarıyla birlikte doktora derslerini hazırlamaları amacıyla dizayn edilmiştir. Bu dersin içeriği, doktora tezi hazırlayabilmek için gerekli olan temel aktiviteleri kapsamaktadır. Bu aktiviteler; üzerinde çalışılacak konunun tanımı, tez önerisi geliştirmek, araştırma modeli oluşturmak, uygun araştırma tekniklerini kullanmak, araştırma bulgularını tanımlamak, tezi yazmak, sunmak ve savunmaktır.