KULÜPLERLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

BELGELER

Her kulüpte bulundurulması gereken belgeler;

•          Üye kayıt defteri

•          Karar defteri,gelen ve giden belge defteri

•          Gelir ve gider defteri

•          Bütçe kesin hesap defteri

•          Demirbaş defteri

KULÜPLERE ÜYELİK

  Öğrenci kulüplerine üniversiteye kayıtlı olan önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri üye olabilirler.

   Üniversite öğretim elemanları ile idari personeli de kulüplere üye olabilirler ve her türlü etkinliklere katılabilirler. Ancak bu kişiler yönetimde yer alamazlar.

   Kulüpler üyelerinin kendi aralarından seçtikleri bir başkan ve iki üyeden oluşan kurul tarafından yönetilirler.

KULÜPLERİN GELİRLERİ

Öğrenci kulüplerinin gelirleri şunlardır;

•          Kulüplere üye olan öğrencilerin üyelik aidatları

•          Kişi ve kuruluşlar tarafından yapılacak bağış ve yardımlar

•          Kulüplerin düzenleyeceği gösteri,yarışma,sergi,temsil,toplantı ve benzeri etkinliklerden elde edilecek gelirler

KULÜPLERİN GİDERLERİ

Öğrenci kulüplerinin giderleri;

•        Kulüp etkinliklerinin gerektirdiği demirbaşların alımı

•        Kulüp etkinliklerinin gerektirdiği ulaşım ve organizasyon giderleri

•        Kulüp etkinliklerinde kullanılan araç,gereç ve eşyanın bakım ve onarım giderleri

•        Kulüp etkinliklerinin gerektirdiği diğer giderler

KULÜPLERİN FESHİ

Kulüp üyeleri kulübün feshine karar verebilirler.Feshe karar verebilmek için üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması zorunludur.Bu şekilde çoğunluk elde edilmezse,ikinci kez yapılacak toplantıda,üye sayısı ne olursa olsun,fesih konusu görüşülebilir.Fesih hakkındaki karar,hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.Kulübün feshi durumunda mal varlıkları Çağ Üniversitesi’ne geçer.

DİSİPLİN İŞLERİ

Kulüp çalışmalarına katılan öğrencilerin öğrenciliğe yakışmayan tutum ve davranışları konusunda,Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

KULÜP TÜZÜĞÜ BAŞLIKLARI

•          Kulübün adı,amacı,adresi

•          Üye olma,çıkma,çıkarılma

•          Kulübün organları,tanımı,görev ve yetkileri

•          Gelirler

•          Tüzük Değişikliği

•          Kulübün Feshi

•          (Gerekli görülecek maddeler de eklenebilir)

KULÜP ÜYELİĞİNDEN AYRILMA

Kulüp üyesi yazılı başvuru ile üyelikten istifa edebilir, ancak üyelikten ayrılmak,geçmiş aidat borçlarının ödenmesi yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

KULÜP ÜYELİĞİNİN DÜŞMESİ

Kulübün amaçlarına aykırı çalışma yapan veya verilen görevi yerine getirmeyen üyeler,Öğrenci Kulüpleri Birliği Yönetim Kurulu’nun uyarısına rağmen,bu tutumlarında ısrar ederlerse,Yönetim Kurulu’nun kararı ile üyelikten çıkarılırlar.Ayrıca her yıl ödenmesi gereken üyelik aidatını bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeyen üyelerin,üyelikleri kendiliğinden düşmüş sayılır.Ancak aidatın ödenmesi halinde,herhangi bir işleme gerek kalmaksızın üyelik yeniden tesis edilir.

Sporda Özel Yetenekli Öğrencilerimiz

Kulüp Nasıl Kurulur ?

1.      En az on kurucu üye toplanır,

2.      Tüzük hazırlanır ( dahilde ) ve başkan , başkan yardımcısı ve sekreter seçilir,

3.      Öğrenci Dekanına teslimedilir.