Sosyal Bilimler Enstitüsü

ELT-536 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği-I

Bu derste öğrencilerin niteliksel araştırma surecine katkıda bulunacak fikir formüle etmekten veri analizi ve yorumlamasına kadar tüm temel bilgiler verilecektir. Derste öğrencilerin araştırma soruları üretmeleri, literatür taraması yapmaları, farklı örneklemleri ayırt etmeleri, değişik veri toplama yolları kullanmaları sağlanacaktır.

ELT-574 Öğrenme Kuramları ve ELT’ye Giriş

Bu ders öğretmenlerin yabancı dil öğrenme kuramlarını ve İngilizce yabancı dil öğretim yöntemlerini öğrenmelerine ve öğrendikleri yöntemler ile kendi yöntemlerini geliştirmelerine ve sınıflarda uygulamalarına olanak sağlayacak yöntemleri içermektedir.

ELT-577 ELT’de Güncel Konular

Dil eğitiminin yöntem kavramı ve aktarım modelinin sınırlamalarına ilişkin defalarca dile getirilen memnuniyetsizliğin bir sonucu olarak, ikinci dil mesleği, yöntem sonrası bir pedagoji oluşturma zorunluluğuyla karşı karşıya kalmıştır. Bu ders, 21. yüzyılda dil sınıflarıyla ilgili ortaya çıkan sorunları yöntem sonrası perspektiften tartışmaktadır.

ELT-507/523/581 Seminer/Dönem Projesi

Bu derste öğrencilerin tez yazmaya hazır olmaları sağlanır. Bu konuda gerekli okumaları yapıp farklı konularda araştırma yapabilmeleri sağlanır.

ELT-578 İkinci Dil Edinimi

Bu ders öğretmen adaylarının yabancı dil öğrenme kuramlarını ve öğretim yöntemlerini öğrenmelerine ve öğrendikleri yöntemler ile kendi yöntemlerini geliştirmelerine ve sınıflarda uygulamalarına olanak sağlayacak yöntemleri içermektedir.

ELT-580 21.Yüzyılda Dil Öğretimi

Bu ders yabancı dil öğretiminde metot-sonrası dönem ve bu dönemde ortaya çıkan güncel konuları ve dil öğretiminde sunulan yenilikçi kuramları ve öğretim yöntemlerini içermektedir.

ELT-535 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği II

Bu derste öğrencilerin nicel araştırma surecine katkıda bulunacak fikir formüle etmekten veri analizi ve yorumlamasına kadar tüm temel bilgiler verilecektir. Derste öğrencilerin araştırma soruları üretmeleri, literatür taraması yapmaları, farklı örneklemleri ayırt etmeleri, değişik veri toplama yolları kullanmaları sağlanacaktır.

ELT-543 Yöntem Sonrası Dönemde Dil Öğrenimi ve Öğretimi

Öğrencilerde yöntem sonrası durum ve bunun İngilizce öğretimi üzerindeki etkilerine ilişkin bir anlayış geliştirmek

ELT-542 Yabancı Dil Eğitiminde Sosyal Duygusal Öğrenme

Bu ders öğrencilere yabancı dil eğitiminde sosyal duygusal öğrenme teorileri ve stratejileri hakkında bilgi verecektir. Başlıca tartışma alanları arasında Sosyal Duygusal Öğrenme (SEL), SEL bileşenleri; öğrencilerin SEL ihtiyaçları ve araştırmanın dil öğretimi üzerindeki pedagojik etkileri vardır.

ELT-576 Dil Öğretiminde Bireysel Farklılıklar

Bu ders öğrencilere yabancı dil eğitiminde güncel konuları tanıtacak ve bunları bireysel öğrenci perspektifinden inceleyebilmelerini sağlayacaktır. Öğrencilerin bireysel bakış açılarının eleştirel yönlerinin ve öğrencilerin kendilerini çoklu perspektiflerden incelenmesi de dahil olmak üzere, dil öğreniminde öğrenci katkılarına özel dikkat gösterilecektir. Bu derste değinilecek olan diğer konular dil öğrenicisinin kimliği; dil öğrenenlerin bireyselliklerinin eleştirel bir analizi; dil öğreniminde duygusallık; ve dil öğretimi metodolojisinde öğrencilerin kendileri üzerindeki araştırmanın pedagojik etkileridir.

ELT-503 Mesleki Gelişim

Ders, öğrencinin mesleki bilgi ve becerilerini güçlendirerek yeterliliklerini geliştirmeyi; Öğretmenlik mesleğine yönelik ilgi, tutum ve motivasyonlarını geliştirmeyi amaçlamaktadır.

ELT-541 Eleştirel Söylem

Eleştirel Söylem Çözümlemesi alanındaki kuramsal ve yöntemsel geleneklerin ele alınmasıyla başlayacak, daha sonra sözlü, yazılı ve görsel metinlerin bazı eleştirel yaklaşımlarla çözümlenmesine ağırlık verecektir. Eleştirel Söylem Çözümlemesi; sosyal ve güç ilişkilerinin, kimliklerin ve bilginin, dilin kullanımı ile sosyal ortamlarda yazılı, görsel ve sözlü metinler aracılığıyla nasıl oluşturulduklarını inceler.

ELT-584 Uygulamalı Dibilim Çalışmaları ve ELT

Bu ders öğretmenlerin dilbilimin yabancı dil öğrenmesindeki önemini kavrayıp, çeşitli yöntemleri öğrenmelerine ve öğrendikleri yöntemler ile kendi yöntemlerini geliştirmelerine ve sınıflarda uygulamalarına olanak sağlayacak yöntemleri içermektedir.

ELT-516 Akademik Yazma

Akademik yazma dersi, öğrencilerin çeşitli alanlarda yazma becerilerini geliştirir. Bu ders profesyonel araştırmanın yapısını ve içeriğini öğretir. 

OSD-555 Afet Yönetimi

ELT-597 Tez

Bu ders öğrencilerin tezlerini hazırlamalarına destek sağlamaktadır. İçeriğinde, araştırma yöntemlerinin öğretilmesi, tez yazım ilkelerinin anlatılması, problem alanının belirlenmesi, araştırma tekniklerinin seçimi, belirgin bir probleme odaklanmış tez önerisinin hazırlanması, araştırma modelinin kurgulanması, araştırmanın yapılması, tez yazımı ve sunumu konuları anlatılmaktadır.


ELT-598 Tez

Bu ders öğrencilerin tezlerini hazırlamalarına destek sağlamaktadır. İçeriğinde, araştırma yöntemlerinin öğretilmesi, tez yazım ilkelerinin anlatılması, problem alanının belirlenmesi, araştırma tekniklerinin seçimi, belirgin bir probleme odaklanmış tez önerisinin hazırlanması, araştırma modelinin kurgulanması, araştırmanın yapılması, tez yazımı ve sunumu konuları anlatılmaktadır.