Sosyal Bilimler Enstitüsü

SKY-514 Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim

SKY-514 Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim dersi, sağlık işletmelerinin mali yönetimi konusunda kapsamlı bir bakış sunmaktadır. Ders içeriği, nakit akış tablosu analizi, şirket değerleme yöntemleri, sermaye yapısı teorileri, kar payı politikaları, finansal kiralama ve leasing uygulamaları, finansal piyasaların işleyişi, uluslararası finansal yönetim prensipleri, risk yönetimi ve türev ürünler gibi önemli finansal konuları kapsar. Bu içerik, öğrencilere sağlık sektörü özelinde finansal strateji ve karar alma süreçlerinde derinlemesine anlayış kazandırmayı amaçlar.


SKY-530 Sağlık Kurumlarında Pazarlama

Bu ders, sağlık hizmetleri pazarlamasının kapsamlı bir analizini sunmaktadır. Ders içeriği, sağlık hizmetlerinin pazarlamasının tanımlanması, pazarlama ve müşteri karmaları, çeşitli sağlık hizmeti türleri ve bu hizmetleri sunan kurumlar, farklı piyasa türleri ve rekabetin çeşitli yapıları gibi konuları içermektedir. Ayrıca, sağlık hizmetlerinde pazarlama ve markalaşma stratejileri ile bu stratejilerin uygulanması da dersin odak noktaları arasındadır. Bu içerik, öğrencilere sağlık sektöründe etkili pazarlama stratejileri oluşturma ve uygulama konularında derin bir anlayış kazandırmayı amaçlar.


SKY-522 Seminer (Tezsiz)

Bir öğretim elemanı gözetiminde yapılan seminer çalışmalarında, öğrencinin bağımsız bir araştırma yaparak bu konuda deneyim kazanması ve konuyu anlatarak topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma konusunun saptanması, ikincil kaynakların araştırılması ve bunların çalışmada kullanılması, alan araştırması, elde edilen bilgiler ışığında taslak çalışmanın hazırlanması, gerekli düzeltmelerin yapılarak raporun rapor yazma kurallarına uygun bir şekilde tamamlanması ve son olarak raporun dinleyicilere sunulması ve tartışılması bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.


SKY-523 Seminer (Tezli)

Bir öğretim elemanı gözetiminde yapılan seminer çalışmalarında, öğrencinin bağımsız bir araştırma yaparak bu konuda deneyim kazanması ve konuyu anlatarak topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma konusunun saptanması, ikincil kaynakların araştırılması ve bunların çalışmada kullanılması, alan araştırması, elde edilen bilgiler ışığında taslak çalışmanın hazırlanması, gerekli düzeltmelerin yapılarak raporun rapor yazma kurallarına uygun bir şekilde tamamlanması ve son olarak raporun dinleyicilere sunulması ve tartışılması bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.


SKY-525 Dönem Projesi

Sağlık alanında yazım kurallarına uygun olarak yazılacak bir akademik çalışma niteliğindedir. Dersin içeriği kapsamlı bir deneme, eleştirel bir rapor, uygulamaya dönük bir proje, deneysel bir çalışma olabilir. Dönem Projesi dersi dönem sonunda başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir.


 OSD-555 Afet Yönetimi

Toplumun temeli olan bireylerin ve ailelerin; afetleri en az zararla atlatması için AFAD’ın öngördüğü temel afet bilinci eğitimi, ilkyardım bilgisi, amatör telsizcilik bilgisi, enkaz kaldırma araçları hakkında bilgi, afet psikolojisi bilgisi, ulusal ve uluslararası standartlar gözetilerek verilmektedir.

SKY-539 Epidemiyoloji

Epidemiyolojinin tanımı ve tarihsel gelişimi, kullanım alanları, temel sağlık ölçütleri hesaplamasını, epidemiyolojik araştırma yöntemleri, epidemiyolojik araştırma tasarımı ve makale değerlendirme konularını içermektedir. Dersin sonunda katılımcıların; epidemiyolojinin kullanım alanlarını bilmesi, epidemiyolojik araştırma tiplerini sayabilmesi, araştırma planlayıp yürütebilmesi, epidemiyolojik verileri yorumlayabilmesi ve bu verileri sağlık hizmetlerinin planlamasında, değerlendirmesinde, yönetiminde kullanabilmesi amaçlanmaktadır.


MAN-560 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

Ders, gerçek bir araştırma projesinin veri toplama ve analizi dâhil, bir pazarlama araştırmasındaki tüm aşamaları kapsayacaktır. Belirli bir problem için veri toplama ve yorumlama dâhil, nitel ve nicel çeşitli yöntemler uygulanacaktır. Araştırma sürecinde ortaya çıkacak etik sorunlara da değinilecektir. Ayrıca bu ders, öğrencilerin eleştirel düşünme ve sorun çözme kabiliyetlerini geliştirmeye çalışır.  Belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmek için gereken literatür bulma, veri toplama, verileri değerlendirme ve rapor yazma teknikleri de üzerinde durulacak konular arasındadır.  İstatistiksel bir yazılım (SPSS) kullanarak nicel veri analiz ve yorumlama tekniklerini uygulamalı olarak öğrenmektir.


SKY-532 Sağlıkta Muhasebe Yönetimi

Bu ders, şirketlerin mali tabloları nasıl hazırladıklarına odaklanmaktadır. Muhasebecilerin yaptıkları şekilde, öğrencilerin de mali tabloları elde etmek için gereken muhasebe kural ve ilkelerini uygulamaları sağlanmaktadır. Öğrenciler mali tabloları hazırlandıktan sonra genel bir değerlendirme yapmaya yönlendirilmektedir. Bu ders, öğrencilere önemli ticari ve mali işlemlerin muhasebe süreci içinde kaydedilmesini, sınıflandırılmasını ve  özetlenmesini öğretmeyi amaçlamaktadır.


SKY-506 Sağlık Sigortacılığı

Sağlık sigortası ve ödeme sistemleri, sigortacılığın tarihsel gelişimi, kapsamı, sağlık sigortası türleri, dünyada ve Türkiye’de sağlık sigortacılığı, sigortacılık alanında yaşanan sorunlar, sağlık sigortacılığı ve ödeme sistemlerinde yaşanan son gelişmeler konularını kapsamaktadır.


SKY-527 Sağlık Hukuku ve Etik

Sağlık Hukuku ve Etik dersinde; sağlık mesleği mensuplarını ilgilendiren temel kurum ve kavramlara yer verilmektedir. Tıbbi uygulama hataları ve ilişkin olduğu hususlar ders süresince ele alınacaktır. Öğrencinin, sağlık hukukunda temel kavramlar, hasta ve sağlık çalışanı hakları, cezai, hukuki ve mesleki sorumluluklar, aydınlatılmış onam, tıbbi uygulama hatalarına yol açan süreçler, belgelendirme ve sigorta sistemleri konularında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır. 


SKY-517 Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler Yönetimi

Kişilerarası iletişim, kitle iletişimi ve örgütlerde iletişim kuramları, sağlık iletişimi, sağlığı geliştirme, halkla ilişkilerin tarihsel gelişimi ve halkla ilişkilere ait çeşitli kuramlar ve modellerin karşılaştırılması, sağlık kurumlarında halkla ilişkilerin önemi ve uygulamaları konularını kapsamaktadır.

SKY-597 Tez

Bu derste öğrencilere tez yazmada uygulanması gereken usuller (tez yazma planı) gösterilecek ve yapacakları çalışmaları için gerekli ve doğru tekniği kullanarak araştırma yapmaları sağlanacaktır. Öğrencilerin kaynakların kullanımı, tez yazma usulü hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

SKY-598 Tez

Bu derste öğrencilere tez yazmada uygulanması gereken usuller (tez yazma planı) gösterilecek ve yapacakları çalışmaları için gerekli ve doğru tekniği kullanarak araştırma yapmaları sağlanacaktır. Öğrencilerin kaynakların kullanımı, tez yazma usulü hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.