Sosyal Bilimler Enstitüsü

Amaç:
Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı'nın amacı, Özel Hukukunun  belirli alanlarında uzmanlaşmayı sağlayacak bir öğretim vererek, katılımcılar için yeni kariyer olanakları yaratmak ve bilimsel açıdan bir artı değer üretmektir. Bunun yanı sıra, hukuk biliminin uluslararası boyutu ve yeni gelişmekte olan disiplinleri hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi yoluyla, lisans öğrenimindeki bir takım eksikliklerin giderilmesi amaçlanmaktadır. Özellikle globalleşen dünyada ortaya çıkan yeni hukuksal sorunların belirlenmesi ve bunların çözümünde gerekli olan disiplinler arası bakış açısının öğrencilere kazandırılması istenmektedir.

Hedefler:
Programın ana hedefi, öğrencilerin özel hukuk alanındaki bilgi birikimlerini genişletmelerini sağlamaktır. Bu çerçevede, öğrencilere öncelikle bilimsel araştırmanın yöntem ve teknikleri öğretilir. Program, bir konuda kaynak çalışmasının nasıl yapılacağının, bu kaynaklardan nasıl yaralanacağının ve edinilen bilgiler ile bir senteze varabilmek için hangi bilimsel yöntemlerin kullanılacağının öğretilmesi ile bir konuda uzmanlaşmak isteyen öğrencinin söz konusu amacına ulaşmasını sağlamayı hedeflemektedir.

Hukuk, giderek evrenselleşen bir alandır. Yüksek lisans eğitimi öğrenciyi, evrensel hukuk dünyasının kapılarını açmaya yöneltir. Bunun için de yabancı dil bilgisinin bu öğretimde çok önemli bir ağırlığı vardır. Bu gerçeği gözden kaçırmayan Çağ Üniversitesi, lisans öğretiminde yabancı dile vermiş olduğu önemi yüksek lisans öğretiminde de isteğe bağlı olarak yabancı dil eğitimi vermek suretiyle devam ettirmektedir.

Amaç, Kuruluş ve Onay

Çağ Üniversitesi 1997 yılında 4282 sayılı yasayla kurulmuş ve onaylanmıştır. Resmi Gazete: 9 Temmuz 1997, Sayı: 23050 YÖK Onayı: 13.04.2005/ 007700
Özel Hukuk  Yüksek Lisans Programı ise; Hukuk alanında geleceğin hukukçularını, hâkimlerini, savcılarını ve akademisyenlerinin bilgilerini pekiştirmek amacıyla, 26.09.2005 / 021336 - 2231 Y.Ö.K onayı ile başlatılmıştır.

Gereken Nitelikler

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programında okumak isteyen bir öğrencinin, yurtiçi veya yurtdışı denkliği olan bir üniversitede hukuk bölümünde dört yıllık hukuk lisans programını tamamlamış olması, ALES' ten en az 55 not alması gerekir. Ayrıntılar için bkz. http://www.cag.edu.tr/

Programın Genel Yapısı

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı, öğrencilerin çağdaş hukuk alanında güçlü bir teorik altyapı geliştirmelerini ve uygulama becerileri kazanmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Program, öğrencilerin kamu ve/veya özel sektör işletmelerinde ya da kendi iş alanlarında güçlenmek isteyen hukukçuların bilgilerini geliştirmelerini, araştırma yeteneği kazanmalarını da hedeflemektedir.

Diploma ve Unvanlar

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Özel Hukuk dalında yüksek lisans diploması verilir.

Çalışma Alanları

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı mezunları kamu ve özel sektörde, sivil toplum örgütlerinin ve benzeri diğer kuruluşların, hukuk müşavirliği birimlerinde, yönetim kademelerinde üst düzey yönetici olarak iş bulabilirler veya akademik kariyer yapabilirler.

Kayıt Kabul Koşulları

Öğrencinin mezuniyet not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,00 olmalıdır. 
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ --> Özel Hukuk --> Başvuru Koşulları

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme Esasları

Programda yer alan dersler için genel olarak bir ara sınavı ve bir de final sınavı yapılır. Yüksek lisans derslerinde ayrıca dönem projesi, araştırma, makale yazma, sunum gibi yöntemler de uygulanabilir.  Her dersin ölçme ve değerlendirme ölçütleri için "Ders Programı"nda yer alan ders ismini tıklamanız yeterlidir.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin mezun olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve başarısız dersi olmaması gerekir.
Çağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Öğrenime Devam Olanakları

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, akademisyen olmayı seçmeleri durumunda, doktora programlarına başvurabilirler.

Program Türü

Tam Zamanlı ve yarı zamanlı

Program Dili

Türkçe

Bölüm / Program Başkanı

Prof. Dr. Faruk ANDAÇ 
farukandac@cag.edu.tr 
Tel : +90 324 6514800
Fax: +90 324 6514811

AKTS & Erasmus Koordinatörü

Gül KULAK                          
gulkulak@cag.edu.tr
Tel: +90 324 6514800
Fax: +90 324 6514811

Programı Tamamlayan Bir Öğrenci;

PÇ 1. Lisans düzeyinde edinilen teorik bilgiye dayalı olarak özel hukuk alanında bu bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve disiplinler arası etkileşimi kavramak.

PÇ 2. Özel hukuk alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle birleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek ve sorunları, özellikle yargı organları önüne gelen uyuşmazlıklara ilişkin olanları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözebilmek.

PÇ 3. Özel hukuk alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı sorunlarda, özellikle çok sık olarak yargı organları önüne gelen uyuşmazlıklara ilişkin olarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirmek ve çözüm üretebilmek.

PÇ 4. Özel hukuk alanıyla ilgili bilgileri, pozitif hukuk kurallarını eleştirel bir gözle değerlendirebilmek, ileri düzey çalışmaları, toplumsal ihtiyaçlara paralel olarak mevzuat hazırlamayı bağımsız olarak yürütebilmek.

PÇ 5. Özel hukuk alanında öğretideki gelişmeler ile ulusal ve uluslararası yargı kararlarını takip etmek, bunları kendi çalışmaları ile birlikte bu alandaki ve diğer disiplinlerdeki gruplara sistemli bir biçimde aktarabilmek.

PÇ 6. En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek ve alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek.

PÇ 7. Özel hukuk alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek, bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek.

PÇ 8. Özel hukuk alanında özümsedikleri bilgileri bilgiyi ve problem çözme tekniklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek.

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
LAW-5047 Kamu Hukuku Bilgisi Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 0-0-0 08
LAW-5053 Hukuka Giriş Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 0-0-0 08
LAW-504 Medeni Hukuk Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 0-0-0 08
LAW-512 Ticaret Hukuku Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 0-0-0 08
LAW-514 Özel Hukuk Bilgisi Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 0-0-0 08
LAW-514 Borçlar Hukuku Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 0-0-0 08
LAW-520 Medeni Usul Hukukunda İspat Araçları Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 08
LAW-539 Dönem Projesi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 08
LAW-551 Seminer (Tezsiz) Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
LAW-555 Türk Hukukunda Kusursuz Sorumluluk Halleri Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 08
LAW-557 Anonim Şirketler Hukuku Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-569 Güncel İş Sağlığı ve Güvenliği Konuları Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 08
LAW-570 Sorumluluk Sigortaları Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-571 Kambiyo Senetleri hukuku Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
LAW-573 Haksız Rekabet ve Marka Hukuku Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
LAW-573 Araştırma Yöntemleri - II Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
LAW-583 Seminer (Tezli) Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 08
LAW-591 Medeni Usul Hukukunda Güncel Gelişmeler Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
LAW-593 İcra ve İflas Hukukunda Şikâyet – 2 Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 08
Toplam 33 152
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
LAW-506 Esnek (Atipik) Çalışma Sözleşmeleri Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-512 Borçlar Hukukunda Yeni Gelişmeler Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-514 İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-517 Çek Hukukunda Yeni Gelişmeler Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
LAW-545 Eşler Arasında Mal Rejimleri ve Tasfiye Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-546 Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Güncel Sorunlar Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-553 Özel Hayatın Gizliliği ve Basın Özgürlüğü Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-554 Elektronik Ticaret Hukuku Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 06
LAW-556 Teminat Hukuku Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-558 Toplu İş Hukuku ve Güncel Sorunları Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-559 Medeni Usul Hukukunda İspat Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-560 Bankacılık Hukuku Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-561 İcra Hukukunda Kambiyo Senetlerine Özgü Takip Usulleri Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 06
LAW-562 Bankacılık Hukuku Açısından Banka Kredi Sözleşmeleri ve Çıkan Sorunlar Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-563 Fikri Mülkiyet Hukuku Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-564 Tahkim Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
LAW-565 Sermaye Piyasası Suçları Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-566 İcra İflas Suçları Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-567 Uygulamalı Çek Hukuku Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-570 Taşıma Hukuku Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-572 Sermaye Piyasası Hukuku Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-577 Güncel İş Hukuku Konuları Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-578 Sigorta Hukukunda Yeni Gelişmeler Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-579 Medeni Yargı Yolunda Uyuşmazlık Çözüm Yolları Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-582 İstihdamda Çocuk ve Genç İşçilerin Korunması Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-584 Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-585 Sözleşmeler ve Sorumluluk Hukuku Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 06
LAW-586 Sözleşmelerin Hükümsüzlüğü Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
LAW-586 Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-587 Yeni Borçlar Kanunu Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-588 Yeni Ticaret Kanununda Ticari Şirketler Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-589 Noterlik Hukuku Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-590 Avrupa Birliği Yönergeler ile Karşılaştırmalı Tüketici Kredileri ve Sözleşmeleri Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-590 Hizmet Sözleşmeleri Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 08
LAW-591 Deniz Ticaret Hukuku Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-592 İş Güvencesi ve İşe İade Davaları Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-592 İcra ve İflas Hukukunda Şikayet Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 08
LAW-593 İcra Hukukunda Güncel Gelişmeler Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
Toplam 114 298
İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
LAW-576 Tez Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 0-0-0 30
Toplam 0 30
İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
LAW-577 Tez Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 30
Toplam 0 30
LAW-5047 Kamu Hukuku Bilgisi

LAW-5053 Hukuka Giriş

Hukuka Giriş dersinde toplumsal düzen kuralları (din, ahlak, görgü ve hukuk kuralları), bu kuralların kaynak, değişim, yaptırım gibi hususlarda benzerlik ve farklılıkları, hukuk kurallının içeriği ve yaptırım kavramı incelenmektedir. Bunun yanı sıra pozitif hukukun yazılı, yazılı olmayan ve yardımcı kaynakları ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Türk hukuk sistemi ve bu hukuk sisteminin ana dalları olarak kamu hukuku ve özel hukuk dalları incelenmektedir. Ayrıca hukukun temel kavramları olan hak, tanımı, türleri, kazanılması ve kaybedilmesi bakımından inceleme konusu yapılmaktadır. Hakkın kazanılması bakımından önem taşıyan hukuki işlem kavramı, geçerliliği ve türleri de incelenmektedir. Bu ders kapsamında hakkın sahibi olarak kişi kavramı, gerçek ve tüzel kişiler, bunların hak ve fiil ehliyetinin kazanılması ve kapsamı incelenmektedir.


LAW-504 Medeni Hukuk

İşletme Finansı Dersinde; işletmelerde yatırım ve finanslama kararlarının  firma değeri üzerindeki etkileri incelenmektedir. Bu bağlamda; finansın amaç ve işlevi, finans yöneticisinin rolü ve işlevi, finansal piyasaların işlevi,  paranın zaman değeri, sermaye bütçelemesi, risk ve getiri kavramları, finanslama işlevi ve firmanın sermaye yapısı, kar dağıtım politikaları gibi İşletme Finansının temel esasları güncelleştirilmiş uygulamalı örneklerle işlenmektedir.  Türk Medeni Kanunundaki Başlangıç Hükümleri'ni, kişiler Hukukunu; bu bağlamda kanun koyucunun kişileri hangi andan itibaren hak süjesi olarak kabul ettiğini ve ne zaman bu özelliği sona erdirdiğini, gerek gerçek, gerek tüzel kişilerin hak ehliyetini, fiil ehliyetini, kişi olmak nedeniyle kişiliğinin ne şekilde korunacağı konularını anlatmak.


LAW-506 Esnek (Atipik) Çalışma Sözleşmeleri


LAW-512 Ticaret Hukuku

Dersimizin kapsamına Türk Ticaret Kanunu’nun 557-761. maddeleri arasında düzenlenen kıymetli evrak kitabı girmektedir. Bu kapsamda öncelikle kıymetli evrak kavramı, tanımı, unsurları, türleri incelenmektedir.  Kıymetli evrak hukuku dersinde, uygulamada en sık yer alan ve kambiyo senetleri olarak adlandırılan bono, poliçe ve çek kavramları önem taşımaktadır. Kambiyo senetlerinin düzenlenmesi, şekli unsurları açıklanmakta; bu senetlerin ödenmesi prosedürü ve ödenmemeleri halinde borçlunun sorumluluğu ile hamilin hakları ortaya konmaktadır. Bir kıymetli evrak olarak çek açıklanırken, 5941 sayılı Çek Kanunu da dikkate alınarak bankaların ve çek hamillerinin sorumlulukları belirtilmekte; çekin bankada karşılığının bulunmaması halinde ortaya çıkan karşılıksız çek çekme suçu üzerinde durulmaktadır. Kıymetli evrak kullanımı günlük yaşamın, özellikle ticari hayatın vazgeçilmez bir yönüdür. Dolayısıyla kıymetli evrak hukukuna ilişkin bu derste mevzuattaki düzenlemeler yanında, uygulamada karşılaşılan sorunlara da değinilmektedir. Bu dersin amacı, kıymetli evrak kavramını açıklamak ve uygulamada sıklıkla kullanılan kıymetli evrak niteliğindeki senetlerin, özellikle bono, poliçe ve çekten ibaret kambiyo senetlerinin unsurlarını, ayırt edici özelliklerini, kullanımı ve işleyişini öğretmektedir.


LAW-512 Borçlar Hukukunda Yeni Gelişmeler


LAW-514 Borçlar Hukuku


LAW-514 İş Sağlığı ve Güvenliği


LAW-514 Özel Hukuk Bilgisi

Özel Hukuk Bilgisi dersinde; öncelikle hukuk konusunda genel bilgiler, ardından borçlar hukuku, ticaret hukuku, vergi hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku ve işletmeleri ilgilendiren diğer hukuki alanlar konuları ele alınacaktır. Özel hukukun temel kavramlarını tanımak ve yorumlamak, özel hukuka ilişkin konuları hukuk mantığı içerisinde değerlendirmektir.


LAW-517 Çek Hukukunda Yeni Gelişmeler

Dersimizin kapsamına çekte borçlanma ehliyeti, çekte ödeme ve ibraz, özel ödeme şekline bağlı olarak çekler, ödememe halinde başvuru hakları, çekin irade dışında elden çıkması, çeklerde devir, sorumluluk, çek ibrazının takip hukuku yönüyle sonuçları, çekte zamanaşımı, cirolu çeklerde yetkili hamil, karşılıksız çek gibi duraksama yaratan, tereddüt uyandıran konular da pratik bir şekilde püf noktaları ile açıklanmaktadır. Bu dersin amacı, çek kavramını açıklamak ve uygulamada sıklıkla kullanılan çekin unsurlarını, ayırt edici özelliklerini, kullanımı ve işleyişi ile birlikte bu konudaki yeni gelişmeleri öğretmektedir.


LAW-520 Medeni Usul Hukukunda İspat Araçları

Akademik çalışmanın ilk aşamasını oluşturan, yüksek lisans aşamasının bu dersinde, yeni medeni usul hukuku sistemi hakkında bilgi verilecektir. Bu sistem içinde ayrıca dava çeşitleri, yargılama ilkeleri, kanun yolları, yeni delil sistemi, yeni tahkikat aşaması gibi özellikli konular seminer ve sunumlar yoluyla öğrencilere öğretilecektir. Bu dersin temel amacı, 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren HMK ile medeni usûl hukukunda yaşanan değişiklikleri, yeni ihdas edilen kurumları öğretmek ve böylelikle usul hukuku konusunda yaşanacak problemlerin aşılması konusunda yeterli donanım ve bilginin uygulamada kullanılmasını sağlamak olacaktır. 


LAW-539 Dönem Projesi

Hukuk alanında yazım kurallarına uygun olarak yazılacak bir akademik çalışma niteliğindedir. Dersin içeriği kapsamlı bir deneme, eleştirel bir rapor, uygulamaya dönük bir proje, deneysel bir çalışma olabilir. Proje dersi, dönem sonunda başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir.


LAW-545 Eşler Arasında Mal Rejimleri ve Tasfiye

Deniz Ticareti Hukuku dersinde; gemi kavramı ile donatan ve donatma iştiraki, navlun sözleşmesinin ifası aşamaları ile taşıyanın sorumluluğunun hüküm ve sonuçları ile konşimento konuları ele alınacaktır. Bu dersin amacı; eşlerin evlilik birliğinde malları dolayısıyla aralarında ortaya çıkan ilişkileri düzenleyen yasal ve seçimlik mal rejimlerinin öğrenilmesi, eşler arasında geçerli olan mal rejimine göre, tasfiyesinin gerçekleştirilebilmesi, mal rejimlerine hakim olan ilkeler doğrultusunda, mal rejimlerine ilişkin hükümlerin eleştirilmesi ve çözüm önerileri üretilmesidir.


LAW-546 Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Güncel Sorunlar


LAW-551 Seminer (Tezsiz)

Bir öğretim elemanı gözetiminde yapılan seminer çalışmalarında, öğrencinin bağımsız bir araştırma yaparak bu konuda deneyim kazanması ve konuyu anlatarak topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma konusunun saptanması, ikincil kaynakların araştırılması ve bunların çalışmada kullanılması, alan araştırması, elde edilen bilgiler ışığında taslak çalışmanın hazırlanması, gerekli düzeltmelerin yapılarak raporun rapor yazma kurallarına uygun bir şekilde tamamlanması ve son olarak raporun dinleyicilere sunulması ve tartışılması bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.


LAW-553 Özel Hayatın Gizliliği ve Basın Özgürlüğü

Basın kavramının kısa tarihçesi, özel hayatın gizliliğinin evrimi, çatışan çıkarlar, mahkemelerin tutumu, mevcut durumun yeterliliği konuları incelenecektir.


LAW-554 Elektronik Ticaret Hukuku

Bu ders elektronik ticareti ve elektronik ticaret hukukunu inceler. Elektronik ticaretteki güvenlik ihtiyacı kanun koyucuları “Elektronik Ticaret Kanunu” düzenlemeye sevk etmiştir. Henüz tasarı halinde olan bu kanun, Avrupa Birliği’nin bu konuya ilişkin düzenlemelerinin etkisinde birtakım hükümler içermektedir. Bu nedenle ders kapsamında Avrupa Birliği’nin elektronik ticarete ilişkin düzenlemeleri de incelenir. Bu derste ayrıca elektronik imza ve internet sağlayıcılarının sorumluluğu konusunda da bilgi verilir.


LAW-555 Türk Hukukunda Kusursuz Sorumluluk Halleri


LAW-556 Teminat Hukuku

Kefalet, garanti sözleşmesi (özellikle banka teminat mektupları), rehin sözleşmesi, taşınır rehni, taşınmaz rehni, ticari işletme rehni, hak rehni, kıymetli evraka bağlanmış hakların rehni (hisse senedi rehni), kıymetli evraka bağlanmamış hakların rehni (marka ve patent rehni), kıymetli evraka özgü teminatlar, temlik cirosu, aval, alacakların rehni, kıymetli evraka bağlanmış alacakların rehni (rehin cirosu), kıymetli evraka bağlanmamış alacakların rehni, inançlı işlemler, taşınırların teminat amacıyla temliki, taşınmazların teminat amacıyla temliki, hakların teminat amacıyla temliki, alacakların teminat amacıyla temliki konuları işlenmektedir.


LAW-557 Anonim Şirketler Hukuku

Bu ders kapsamında öncelikle anonim şirketlerin hukuki ve iktisadi önemi vurgulanarak, ani ve tedrici kuruluş sistemleri, kuruluşta alınması gerekli izinler ve şirket ana sözleşmesinin hazırlanması incelenmektedir.Anonim şirketin zorunlu organları olangenel kurul, yönetim kurulu ve denetçi/denetçiler açıklanarak, genel kurulun toplantı şekli ve alınan kararların niteliği, bu kararların geçersizliği halinde başvurulacak hukuk yolları; yönetim kurulunun hak ve yükümlülükleri ile görevleri, bu görevlerini gereği gibi yerine getirmemeleri halinde sorumlulukları ortaya konmaktadır. Anonim şirketlerin denetimi hususu denetçilerin görevleri ışığında irdelenmekte ve ayrıca dış denetim uygulamaları açıklanmaktadır. Ayrıca anonim şirketin sona erme halleri ve buna bağlı olarak tasfiye işlemleri de dersin kapsamında incelenmektedir. Anonim şirketlerle ilgili hususların daha iyi kavranabilmesi için Yargıtay kararları ve doktrindeki görüşler de inceleme konusu yapılacaktır.


LAW-558 Toplu İş Hukuku ve Güncel Sorunları

İş uyuşmazlıklarının türleri, bireysel-toplu iş uyuşmazlıkları, menfaat-hak uyuşmazlığı kavramları, barışçı çözüm yolları, uzlaştırma, arabuluculuk ve tahkim kurumları ile mücadeleci çözüm yolları, grev-lokavt konuları değerlendirilecektir.


LAW-559 Medeni Usul Hukukunda İspat


LAW-560 Bankacılık Hukuku

Bankacılık Hukuku dersi, bankacılık mevzuatı çerçevesinde bankaların kuruluşu ve faaliyet geçmesi, bankacılık faaliyetleri, kredi işlemleri, mevduat işlemleri, bankalarda denetim ve güvenlik hususlarını kapsar.


LAW-561 İcra Hukukunda Kambiyo Senetlerine Özgü Takip Usulleri

Genel olarak kambiyo senetleri ve kambiyo senetlerine özgü takibin özellikleri, kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip, kambiyo senetlerine özgü iflas yolu ile takip, kambiyo senetlerine özgü haciz ve iflas yolu ile takibe ilişkin ortak bazı hükümler incelenecektir. Akademik çalışmanın ilk aşamasını oluşturan, yüksek lisans aşamasının bu dersinde, kambiyo senetlerine mahsus takip yolları konusunda bilgi verilecektir. Takip yolları çerçevesinde katılımcıların kambiyo senedi bilgileri, yeni HMK dolayısıyla


LAW-562 Bankacılık Hukuku Açısından Banka Kredi Sözleşmeleri ve Çıkan Sorunlar

Bu ders, banka kredi sözleşmelerini, kredi sözleşmeleri üzerinde çıkan uyuşmazlıları, banka kredi türlerini, yasal takip sürecini, banka kartları, kredi kartları ve L/C’ lerde çıkan sorunları kapsar.


LAW-563 Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri ve sınaî mülkiyet hukuku kavramı, niteliği, özellikleri, kapsamı ve türleri, uluslararası boyutları, tescili, patent enstitüsü, lisans sözleşmeleri, korunması yolları ve buna ilişkin davalar açıklanmaktadır.


LAW-564 Tahkim

Yatırım süreci, yabancı pazarlara giriş, global yatırım piyasalarındaki son gelişmeler, yatırım sürecinde ortaya çıkan uyuşmazlıklar, uyuşmazlıkların çözüm yolları, milletlerarası tahkim, tahkim sözleşmesi, niteliği, tahkim uygulamaları işlenecektir.


LAW-565 Sermaye Piyasası Suçları

Bu ders, içerden öğrenenlerin ve piyasa manipülasyonlarının tarihi, sermaye piyasası suçlarının kapsamı, sermaye piyasası suçlarının yaptırımları hususlarının içermektedir.


LAW-566 İcra İflas Suçları

Bu ders, icra iflas Bunların çoğu yerin epey sonuçlarını, suçların tanıklarını, ziyaretinde suçlarını ceza mahkemesinin kararını, ceza hükmünün sonuçlarını vb İçerir. Sözlü yargılama usulü, davada özel durumlar, kanun yolları, kesin hüküm kurumu, yargılamanın yenilenmesi, müşterek hükümler, özel mahkemeler, tahkim. İcra İflâs Hukuku, borcunu rızası ile yerine getirmeyen / getiremeyen borçlunun, borcunu, devlet gücü-icra organları aracılığı ile zorla yerine getirilmesini sağlar.


LAW-567 Uygulamalı Çek Hukuku

Dersimizin kapsamına çekte borçlanma ehliyeti, çekte ödeme ve ibraz, özel ödeme şekline bağlı olarak çekler, ödememe halinde başvuru hakları, çekin irade dışında elden çıkması, çeklerde devir, sorumluluk, çek ibrazının takip hukuku yönüyle sonuçları, çekte zamanaşımı, cirolu çeklerde yetkili hamil, karşılıksız çek gibi duraksama yaratan, tereddüt uyandıran konular da pratik bir şekilde püf noktaları ile açıklanmaktadır. Çek hakkında ayrıntılı bir şekilde bilgi vermek ve öğrencileri bu konuda ortaya çıkabilecek her türlü sorunu rahatlıkla çözebilecek donanıma sahip olarak yetiştirmek.


LAW-569 Güncel İş Sağlığı ve Güvenliği Konuları

İş Sağlığı ve Güvenliği sorunları hakkında yasal mevzuatlar iredelenecektir. Program, iş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edebilen, yorumlayan ve mesleki etik kurallara uygun davranan, iş güvenliğinin sağlanabilmesi için tüm tedbirleri alabilecek yeterlilikte bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.İş Sağlığı ve Güvenliği sorunları hakkında yasal mevzuatlar iredelenecektir. Program, iş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edebilen, yorumlayan ve mesleki etik kurallara uygun davranan, iş güvenliğinin sağlanabilmesi için tüm tedbirleri alabilecek yeterlilikte bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.


LAW-570 Taşıma Hukuku

Taşıma Hukuku kavramı ve kapsamı. Taşıma türleri; karayolu, denizyolu, suyolu, havayolu, demiryolu, boru hatları (Eşya taşımayolcu taşıma. Ulusal taşımauluslararası taşıma). Taşıma Hukukunun ulusal ve uluslararası kaynakları. Taşıma Hukukunda uygulanabilecek hükümlerin sırası. Uluslararası eşya taşıma; kavramı, unsurları, kullanılan belgeler, taşıma sözleşmesini kanıtlayan belgeler, alt taşıma ve asıl taşıma sözleşmeleri, çoklu taşımalar, taşıma sözleşmelerinin tarafları, üçüncü şahıslar, taşıma aracıları, tarafların yükümlülükleri, taşımayla ilgili uyuşmazlıklarda uygulanabilir hukuk ve uyuşmazlıkların çözümü yolları. Bu dersin amacı, öğrencilere taşıma hukukunun temel ilkelerini, ilgili mevzuatı ve içtihatları öğretmek, uygulamada karşılaşılabilecek sorunlarla ilgili pratik çalışmalar yaparak öğrencileri bilgilerini kullanmaya alıştırmaktır.


LAW-570 Sorumluluk Sigortaları

Hasar Uygulamaları Sorumluluk Sigortaları’nın sigorta tekniği açısından içeriği, ülkemizdeki güncel uygulamaları, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, Motorlu Araçlar İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası, Yeşil Kart Sigortası, Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası, Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası, Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası, Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası, Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası, İşveren Sorumluluk Sigortası, 3.Şahıs Sorumluluk Sigortası , Ürün Sorumluluk Sigortası, Mesleki Sorumluluk Sigortası ve Diğer Sorumluluk Sigortaları’nın konusu, kapsamı, teminatları, mevzuatı, tarifeleri ve uygulama esasları, Sorumluluk Sigortalarının diğer sigorta türlerinden farklı yönleri ders içeriğini oluşturmaktadır. Farklı sigorta türlerinin ayırt edici özelliklerinin olay bazında tespit edilmesi, sigorta sözleşmelerinin unsurlarının, geçerlilik şekillerinin, konu ve kapsamlarına ilişkin hukuka aykırı belirlemelerin kurgu olaylarda tespit edilmesi, kanun uyarınca olması gerekenlerin gerekçeli biçimde ifade edilmesi, zarar, mal, sorumluluk sigortası gibi farklı sigorta türlerinin alt başlıklarının kategorize edilmesi, kapsamlarının belirlenmesi, gerekli hesaplamaların yapılması, can, hayat, kaza, hastalık ve sağlık sigortalarının uygulama alanlarının, kapsamlarının ve taraflara sağladıkları haklar ile yükledikleri yükümlülüklerin kurgu olaylar bazında tespiti ve değerlendirmesi dersin amaçları arasında yer almaktadır.


LAW-571 Kambiyo Senetleri hukuku

Dersimizin kapsamına Türk Ticaret Kanunu’nun 557-761. maddeleri arasında düzenlenen kıymetli evrak kitabı girmektedir. Bu kapsamda öncelikle kıymetli evrak kavramı, tanımı, unsurları, türleri incelenmektedir. Kıymetli evrak hukuku dersinde, uygulamada en sık yer alan ve kambiyo senetleri olarak adlandırılan bono, poliçe ve çek kavramları önem taşımaktadır. Kambiyo senetlerinin düzenlenmesi, şekli unsurları açıklanmakta; bu senetlerin ödenmesi prosedürü ve ödenmemeleri halinde borçlunun sorumluluğu ile hamilin hakları ortaya konmaktadır. Bir kıymetli evrak olarak çek açıklanırken, 5941 sayılı Çek Kanunu da dikkate alınarak bankaların ve çek hamillerinin sorumlulukları belirtilmekte; çekin bankada karşılığının bulunmaması halinde ortaya çıkan karşılıksız çek çekme suçu üzerinde durulmaktadır. Kıymetli evrak kullanımı günlük yaşamın, özellikle ticari hayatın vazgeçilmez bir yönüdür. Dolayısıyla kıymetli evrak hukukuna ilişkin bu derste mevzuattaki düzenlemeler yanında, uygulamada karşılaşılan sorunlara da değinilmektedir. Bu dersin amacı, kıymetli evrak kavramını açıklamak ve uygulamada sıklıkla kullanılan kıymetli evrak niteliğindeki senetlerin, özellikle bono, poliçe ve çekten ibaret kambiyo senetlerinin unsurlarını, ayırt edici özelliklerini, kullanımı ve işleyişini öğretmektedir.


LAW-572 Sermaye Piyasası Hukuku

Ticaret Hukuku II dersinin konusunu Şirketler Hukuku oluşturmaktadır. Şirketler hukuku derslerinde günümüz Türk hukuk sisteminde şirketleri düzenleyen hükümler belirtilerek, bu hükümler çerçevesinde "Şirket" kavramının genel tanımı verilmekte ve bu tanıma göre şirket ilişkisinin unsurları ve benzer ilişkilerden farkları tespit edilmektedir. Daha sonra, şirketler çeşitli açılardan sınıflandırılıp temel şirket tipi olan "adi şirket" üzerinde durulmaktadır. Ticaret Hukuku II dersinin ağırlıklı kısmını ticaret şirketleri oluşturduğundan, bu derslerde, ticaret şirketlerini düzenleyen genel hükümler incelendikten sonra, sırasıyla kollektif, anonim ve limited şirketler ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Bu dersin amacı “şirket” kavramının açıklanması ve Türk Ticaret hayatında rol oynayan şirket türlerinin özelliklerinin tanımlanmasıdır. Bu derste en önemli amaç Borçlar Kanunu’nda düzenlenen adi şirketin ve Türk Ticaret Kanununda düzenlenen ticaret şirketlerinin kuruluşunu, işleyişini, denetimini ve sona ermesini açıklamaktır.


LAW-573 Haksız Rekabet ve Marka Hukuku

Serbest piyasa ekonomisinin bazı olumsuz yönlerinin giderilmesi, özellikle piyasanın sonsuz özgür ortamından faydalanarak bundan çıkar sağlamak isteyen firma davranışlarını kontrol altına alınmak istemesi neticesinde düzenlenen rekabet kuralları incelenmektedir. Aynı zamanda marka hukukunun özellikleri ve etkisi incelenecek ve haksız rekabet kavramı ile bağı kurularak markanın tanımı, önemi ve haksız rekabet içerisindeki görünümü anlatılacaktır.  Bu dersin amacı “Haksız Rekabet ve Marka” kavramının tanımlanması ve Türk Ticaret hayatında rol oynayan rekabet ve marka özelliklerinin anlaşılmasının sağlanmasıdır. Bu hususlar özellikle aynı iş kolunda faaliyetini devam ettiren şirketlerin sayısının artması neticesinde birbirleri ile olan ilişkileri etkilenmekte ve yeri geldiğinde zedelenmektedir. Bu nedenle bu derste şirketler hukuku çerçevesinde haksız rekabet ve marka hukuku konusunda geniş bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.


LAW-573 Araştırma Yöntemleri - II


LAW-576 Tez

Bu ders öğrencilerin tezlerini hazırlamalarına destek sağlamaktadır. İçeriğinde, araştırma yöntemlerinin öğretilmesi, tez yazım ilkelerinin anlatılması, problem alanının belirlenmesi, araştırma tekniklerinin seçimi, belirgin bir probleme odaklanmış tez önerisinin hazırlanması, araştırma modelinin kurgulanması, araştırmanın yapılması, tez yazımı ve sunumu konuları anlatılmaktadır.


LAW-577 Güncel İş Hukuku Konuları

İş güvencesi işçinin en önemli haklarından birisidir.Bunu teminen 4857 İş Kanunun da düzenleme getirilmiştir.İşçi geçerli nedeni bulunmadığı hallerde feshe karşı iş mahkemesinde işe iade davası açabilir.Bu derste bu konu hem şekil ve usul açısından hem de maddi hukuk açısından ele alınıp incelenmektedir. Dersin amacı öğrenciye bu dersin sonunda iş güvencesi ve işe iade davaları hakkında bilgi vermektir.


LAW-577 Tez

Bu ders öğrencilerin tezlerini hazırlamalarına destek sağlamaktadır. İçeriğinde, araştırma yöntemlerinin öğretilmesi, tez yazım ilkelerinin anlatılması, problem alanının belirlenmesi, araştırma tekniklerinin seçimi, belirgin bir probleme odaklanmış tez önerisinin hazırlanması, araştırma modelinin kurgulanması, araştırmanın yapılması, tez yazımı ve sunumu konuları anlatılmaktadır.


LAW-578 Sigorta Hukukunda Yeni Gelişmeler

Sigorta Hukukunda Yeni Gelişmeler dersinde; genel olarak sigorta, sigorta sözleşmesi, mal sigortaları, sorumluluk sigortaları, can sigortaları ele alınacak, ayrıca sigorta hukukundaki güncel gelişmeler işlenecektir. Bu dersin amacı başta sigorta sözleşmesi ve sigortanın türleri (hayat sigortası, mal sigortası ve sorumluluk sigortası) olmak üzere, sigorta hukukuna ilişkin hukuki ilişkileri ve bu alanın temel özelliklerin anlatılmasıdır.


LAW-579 Medeni Yargı Yolunda Uyuşmazlık Çözüm Yolları

Akademik çalışmanın ilk aşamasını oluşturan, yüksek lisans aşamasının bu dersinde, yeni medeni usul hukuku sistemi hakkında bilgi verilecektir. Bu sistem içinde ayrıca dava çeşitleri, yargılama ilkeleri, kanun yolları, yeni delil sistemi, yeni tahkikat aşaması gibi özellikli konular seminer ve sunumlar yoluyla öğrencilere öğretilecektir.   Bu dersin temel amacı, 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren HMK ile medeni usûl hukukunda yaşanan değişiklikleri, yeni ihdas edilen kurumları öğretmek ve böylelikle usul hukuku konusunda yaşanacak problemlerin aşılması konusunda yeterli donanım ve bilginin uygulamada kullanılmasını sağlamak olacaktır.


LAW-582 İstihdamda Çocuk ve Genç İşçilerin Korunması

Genç ve çocuk işçilerin istihdamdan korunmalarına yönelik gerek ulusal mevzuat belgeleri gerekse uluslararası belgelerin incelenmesi. Ayrıca ders içerikleri haftalar halinde aşağıda gösterilmiştir. Bu dersin amacı çocuk ve genç işçilerin çalışma hayatında korunmasına yönelik gerek ulusal gerekse uluslararası mevzuat hakkında gerekli bilgileri vermektir.


LAW-583 Seminer (Tezli)

Yüksek lisans, akademik çalışmanın ilk basamağıdır. O nedenle bilimsel yazı nasıl yazılır, atıf nasıl verilir, dip not ve kaynakça nasıl düzenlenir ve konularında bilgi sahibi olur. Bu dersin amacı seminer ve sunumlar yoluyla bunları öğrencilere öğretmektir.


LAW-584 Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku

Fikri mülkiyet hakları: Genel bilgiler, korumanın amacı, hak türleri. Telif hakları: Sağladığı mali ve manevi haklar, hakka tecavüzün yaptırımları. Markalar, patentler, tasarımlar, faydalı modeller, coğrafi işaretler, yeni bitki çeşitleri, entegre devre topografları, yeni teknolojiler (bilgisayar programları, veri tabanları), genel bilgiler, tescil, korunması. Biyoteknolojik buluşlar, ticari sırlar.


LAW-585 Sözleşmeler ve Sorumluluk Hukuku

Çağdaş dünyanın yarattığı hızlı yaşam temposu özel hukukta olduğu gibi kamu hukuku alanında da kişilerin uğrayabilecekleri zarar ve ziyanın karşılanmasına ilişkin güçlü bir akımın gelişmesine neden olmuştur. Bu kapsamda, borç kaynaklarına ve MK m. 2/I hükmündeki objektif iyiniyet kuralından doğan borçlara, haksız fiillerden (BK m. 41 vd) ve sözleşmeden doğan sorumluluk (BK m. 96 vd.) hâllerine, sözleşme öncesi kusurlu davranışlar (Culpa in contrahendo), sözleşme esnası ve sözleşme sonrası sorumluluk durumlarına, alacaklının ve borçlunun temerrüdüne, ifa imkânsızlığına ve borçlunun sorumluluğunu kaldıran veya duruma göre kaldırmayan sonraki imkânsızlığa, sözleşmenin müsbet ihlâline, işlem temelinin çökmesine, sorumsuzluk anlaşmasına değinilecektir. Ayrıca, farklı ilişkilerden doğan borçların çeşitleri ve hukukî nitelikleri; borç kaynakları arasında, kanunda yer alan sınıflandırmanın yanısıra, borcu meydana getiren ilişkilerin türüne göre sınıflandırma, fiilî ilişkilerden doğan borçlar, edim borçlarından bağımsız borç ilişkileri, sözleşme öngörüşmelerine girişmekten doğan borç ilişkilerinin hukukî niteliği; borca aykırılık hâllerinden doğan hukukî sonuçlar kapsamında, sözleşmeye dayalı şartlı edim borçları, sözleşmeden doğan borçlar kapsamında, ifa menfaati amaçlı bağımsız borçlar ve bağımlı yan borçlar; akdî ve haksız fiil sorumluluklarının karşılaştırılması çerçevesinde, isbat külfeti, zamanaşımı, işlem temelinin çökmesi ve sonuçları, sorumluluğu daraltmak veya kaldırmak ve sorumlulukta teselsül yönlerinden karşılaştırmalar yapılmaktadır.


LAW-586 Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri

Uluslararası düzeyde, çok sayıda kuruluş ve federasyon, kendilerine özgü uluslararası inşaat sözleşmesi modeli geliştirmiş olduklarından; sözleşme tipleri arasındaki yöntem farklılıkları, FIDIC Şartnâmesinin, uluslararası inşaat sözleşmeleri alanında lex mercatoria olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığını göstermektedir. Bu maksatla profesyonel kuruluşun yetkilileri mesleki örf ve adetleri, uygulamaları ve tahkim mahkemesi kararlarını göz önünde tutmaktadırlar. Ayrıca, uluslararası hukukun, çeşitli devletler tarafından ortak olarak kabul edilen ilk yazılı kurallarına ve gelişmekte olan uygulamalara Viyana Konvansiyonu çerçevesinde değinilmektedir.


LAW-586 Sözleşmelerin Hükümsüzlüğü


LAW-587 Yeni Borçlar Kanunu

Bu ders kapsamında öncelikle Yeni Borçlar Kanunu’na ilişkin yapılan genel değişiklikler incelenmektedir.


LAW-588 Yeni Ticaret Kanununda Ticari Şirketler

Bu ders kapsamında öncelikle Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda ticaret şirketlerine ilişkin yapılan genel değişiklikler incelenmektedir. Ticaret şirketlerinin ehliyetine ve ortakların sermaye koyma borcuna ilişkin yapılan yenilikler ortaya konmaktadır. Her bir ticaret şirketi türü bakımından kuruluş, organlar, organların hak ve yetkileri, ortakların hak ve yetkileri, şirketin sona ermesi ve tasfiyesine ilişkin değişiklikler ve öngörülen yenilikleri açıklanmaktadır. Yeni Türk Ticaret Kanunu’ndaki ticaret şirketlerine ilişkin değişiklikler, eski Türk Ticaret Kanunu ile karşılaştırmalı olarak ortaya konmaktadır.


LAW-589 Noterlik Hukuku


LAW-590 Hizmet Sözleşmeleri

Bu ders hizmet sözleşmelerinin özelliklerini, türlerini, hizmet sözleşmesinde tarafları ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin neler olduğu konusunda bilgi verir.


LAW-590 Avrupa Birliği Yönergeler ile Karşılaştırmalı Tüketici Kredileri ve Sözleşmeleri

Bu ders, AB yönergeleri ile karşılaştırmalı tüketici kredileri ve sözleşmelerini kapsar.


LAW-591 Deniz Ticaret Hukuku

Deniz Ticareti Hukuku dersinde; gemi kavramı ile donatan ve donatma iştiraki, navlun sözleşmesinin ifası aşamaları ile taşıyanın sorumluluğunun hüküm ve sonuçları ile konişmento konuları ele alınacaktır.


LAW-591 Medeni Usul Hukukunda Güncel Gelişmeler

Akademik çalışmanın ilk aşamasını oluşturan, yüksek lisans aşamasının bu dersinde, yeni medeni usul hukuku sistemi hakkında bilgi verilecektir. Bu sistem içinde ayrıca dava çeşitleri, yargılama ilkeleri, kanun yolları, yeni delil sistemi, yeni tahkikat aşaması gibi özellikli konular seminer ve sunumlar yoluyla öğrencilere öğretilecektir.


LAW-592 İcra ve İflas Hukukunda Şikayet

İcra İflas Hukuku, İcra Organları, Denetim, Şikayet. Bu dersin amacı, İcra ve İflas Hukuku’ndaki icra organlarının görev ve yetkilerinin ve bu yetkilerin denetiminin sağlanabilmesi için başvurulan kanuni bir yol olan şikayetin kapsamının öğretilmesidir.


LAW-592 İş Güvencesi ve İşe İade Davaları

İş güvencesi işçinin en önemli haklarından birisidir. Bunu teminen 4857 İş Kanunun da düzenleme getirilmiştir. İşçi geçerli nedeni bulunmadığı hallerde feshe karşı iş mahkemesinde işe iade davası açabilir. Bu derste bu konu hem şekil ve usul açısından hem de maddi hukuk açısından ele alınıp incelenmektedir.


LAW-593 İcra ve İflas Hukukunda Şikâyet – 2

 İcra İflas Hukuku, İcra Organları, Denetim, Şikâyet. Bu dersin amacı, İcra ve İflas Hukuku’ndaki icra organlarının görev ve yetkilerinin ve bu yetkilerin denetiminin sağlanabilmesi için başvurulan şikayetin özel düzenlemelerle birlikte öğretilmesidir. Bu dersin amacı, İcra ve İflas Hukuku’ndaki icra organlarının görev ve yetkilerinin ve bu yetkilerin denetiminin sağlanabilmesi için başvurulan şikayetin özel düzenlemelerle birlikte öğretilmesidir.


LAW-593 İcra Hukukunda Güncel Gelişmeler

Bu dersin amacı, İcra ve İflas Hukuku’ndaki güncel gelişmelere ilişkin değişikliklerin incelenerek güncel sorunlar hakkında bilgi verilmesidir.


Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı Program Çıktıları & Dersler İlişki Tablosu  

Kodu

Dersin Adı

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

PO 5

PO 6

PO 7

PO 8

1. Yıl, Birinci Dönem

 

 

 

 

 

 

 

 

LAW 566

İcra İflas Suçları

 

X

X

 

 

 

X

X

LAW 557

Anonim Şirketler Hukuku

X

 

X

X

 

 

X

 

LAW 583

Seminer

X

X

 

 

 

X

 

X

1. Yıl, İkinci Dönem

 

 

 

 

 

 

 

 

LAW 564

Tahkim

 

X

X

X

 

 

 

X

LAW 592

İş Güvencesi ve İşe İade Davaları

X

X

X

 

 

X

 

X

Program Çıktılarıyla İlişkili Ders Sayısı– 8

3

4

4

2

 

2

2

4

Program Çıktılarıyla İlişkili Yüzdesi

%38

%50

%50

%25

Seçmeli

%25

%25

%50

 Seçmeli Dersler

Kodu

Dersin Adı

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

PO 5

PO 6

PO 7

PO 8

LAW 554

Elektronik Ticaret Hukuku

 

 

X

X

 

 

X

 

LAW 556

Teminat Hukuku

 

 

X

 

X

 

X

 

LAW 558

Toplu İş Hukuku ve Güncel Sorunları

 

X

 

X

 

 

X

 

LAW 560

Bankacılık Hukuku

 

X

 

X

 

X

X

 

LAW 561

İcra Hukukunda Kambiyo senetlerine Özgü Takip Usulleri

 

X

 

X

 

 

X

 

LAW 562

Bankacılık Hukuku Açısından Banka Kredi Sözleşmeleri ve Çıkan Sorunları

 X

 

X  

 

 

 

 X

 

LAW 563

Fikri Mülkiyet Hukuku

 

 

 

X

X

X

 

 

LAW 565

Sermaye Piyasası Suçları

X

X

 

 

 

 

X

 

LAW 582

Dönem Projesi

 

 

X

X

X

 

 

 

LAW 584

Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku  

 X

 

 

 

 

 X

 

LAW 585

Sözleşmeler ve Sorumluluk Hukuku

X

 

X

 

 

 

X

 

LAW 586

Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri

X

 

 

 

X

X

 

X

LAW 587

Yeni Borçlar Kanunu

 

X

 

X

 

 

 

X

LAW 588

Yeni Ticaret Kanununda Ticari Şirketler

X

X

X

 

 

 

 

 

LAW 589

Hizmet Sözleşmeleri

X

X

X

X

 

 

 

 

LAW 590

AB Yönergeleri ile Karşılaştırmalı Tüketici Kredileri ve Sözleşmeleri

 

X

 

X

 

 

 

X

LAW 591

Deniz Ticaret Hukuku

X

X

X

X

 

 

 

X

LAW 593

Medeni Usul Hukukunda Güncel Gelişmeler

X

X

X

X

 

 

 

 

 

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı Program Çıktıları & Dersler İlişki Tablosu

(Kantitatif)

Kodu

Dersin Adı

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

PO 5

PO 6

PO 7

PO 8

1. Yıl, Birinci Dönem

 

 

 

 

 

 

 

 

LAW 566

İcra İflas Suçları

 

4

5

 

 

 

4

3

LAW 557

Anonim Şirketler Hukuku

5

 

5

4

 

 

4

 

LAW 583

Seminer

4

3

 

 

 

5

 

5

1. Yıl, İkinci Dönem

 

 

 

 

 

 

 

 

LAW 564

Tahkim

 

4

4

5

 

 

 

3

LAW 592

İş Güvencesi ve İşe İade Davaları

4

3

5

 

 

5

 

5

Program Çıktılarının Ağırlığı

13

14

19

9

Seçmeli

10

8

16

İlişki Düzeyi: 0: İlişki yok; 5: En yüksek ilişki düzeyi

-

 

 

 

 

 

 

 

 Seçmeli Dersler

Kodu

Dersin Adı

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

PO 5

PO 6

PO 7

PO 8

LAW 554

Elektronik Ticaret Hukuku

 

 

5

5

 

 

4

 

LAW 556

Teminat Hukuku

 

 

4

 

4

 

5

 

LAW 558

Toplu İş Hukuku ve Güncel Sorunları

 

3

 

5

 

 

4

 

LAW 560

Bankacılık Hukuku

 

5

 

4

 

3

3

 

LAW 561

İcra Hukukunda Kambiyo senetlerine Özgü Takip Usulleri

 

4

 

4

 

 

5

 

LAW 562

Bankacılık Hukuku Açısından Banka Kredi Sözleşmeleri ve Çıkan Sorunları

 4

 

5  

 

 

 

 4

 

LAW 563

Fikri Mülkiyet Hukuku

 

 

 

4

5

4

 

 

LAW 565

Sermaye Piyasası Suçları

5

3

 

 

 

 

4

 

LAW 582

Dönem Projesi

 

 

3

4

5

 

 

 

LAW 584

Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku  

 4

 

 

 

 

 4

 

LAW 585

Sözleşmeler ve Sorumluluk Hukuku

4

 

5

 

 

 

4

 

LAW 586

Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri

5

 

 

 

3

4

 

5

LAW 587

Yeni Borçlar Kanunu

 

4

 

4

 

 

 

4

LAW 588

Yeni Ticaret Kanununda Ticari Şirketler

5

4

3

 

 

 

 

 

LAW 589

Hizmet Sözleşmeleri

4

5

4

3

 

 

 

 

LAW 590

AB Yönergeleri ile Karşılaştırmalı Tüketici Kredileri ve Sözleşmeleri

 

5

 

5

 

 

 

4

LAW 591

Deniz Ticaret Hukuku

4

5

5

5

 

 

 

5

LAW 593

Medeni Usul Hukukunda Güncel Gelişmeler

5

5

5

5

 

 

 

 

ÖZEL HUKUK PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TYYÇ&PÇ İLİŞKİLERİ

Hukuk Temel Alanı Yeterlilikleri (Yüksek Lisans)

Hukuk Program Çıktıları (PÇ)

Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

BİLGİ

Kurumsal &Olgusal

1-Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerine ait kavram ve kurumlara ya da yöntemlere ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.

Kurumsal& Olgusal

BİLGİ

2-Kamu hukuku ve özel hukuk alanları ve alt disiplinleri ile yakın sosyal bilimler alanlarına ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki etkileşimi kavrayarak bağlantı kurar.

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

X

X

 

 

 

2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BECERİLER

Bilişsel& Uygulamalı

1-Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri hukuk kuramı ve uygulamasına ilişkin konu ve sorunların analizinde kullanır.

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

Bilişsel& Uygulamalı

BECERİLER

2-Kamu hukuku ve özel hukuk alanları ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri, farklı disiplinlere ilişkin bilgilerle birlikte değerlendirerek yorumlayabilme ve bunlardan hareketle yeni bilgiler oluşturur.

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

2-Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.

3-Hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

1-Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

YETKİNLİKLER

2-Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve öngörülemeyen ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir, bu amaca yönelik çalışmalara liderlik yapar.

 

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

2-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme

Öğrenme Yetkinliği

1-Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

1-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

Öğrenme Yetkinliği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile hukuk kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarır.

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 

2-Hukuk kavram ve kurumları, yerleşik hukuk uygulaması ve hukuk kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirir ve değiştirmek üzere girişimde bulunur.

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

2-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.

3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurar.

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

3-Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.

4-Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

4-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

1-Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir.

 

 

 

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

1-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.

Alana Özgü Yetkinlik

2-Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.

 

 

X

 

X

 

X

 

 

X

 

 

 

3-Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Temel Mesleki Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
LAW-520 Medeni Usul Hukukunda İspat Araçları 3-0-3 08
LAW-555 Türk Hukukunda Kusursuz Sorumluluk Halleri 3-0-3 08
LAW-569 Güncel İş Sağlığı ve Güvenliği Konuları 3-0-3 08
LAW-590 Hizmet Sözleşmeleri 3-0-3 08
Uzmanlık-Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
LAW-517 Çek Hukukunda Yeni Gelişmeler 3-0-3 08
LAW-539 Dönem Projesi 0-0-0 08
LAW-551 Seminer (Tezsiz) 3-0-3 08
LAW-564 Tahkim 3-0-3 08
LAW-571 Kambiyo Senetleri hukuku 3-0-3 08
LAW-573 Haksız Rekabet ve Marka Hukuku 3-0-3 08
LAW-573 Araştırma Yöntemleri - II 3-0-3 08
LAW-577 Tez 0-0-0 30
LAW-583 Seminer (Tezli) 0-0-0 08
LAW-586 Sözleşmelerin Hükümsüzlüğü 3-0-3 08
LAW-591 Medeni Usul Hukukunda Güncel Gelişmeler 3-0-3 08
Tamamlayıcı Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
LAW-5047 Kamu Hukuku Bilgisi 0-0-0 08
LAW-5053 Hukuka Giriş 0-0-0 08
LAW-504 Medeni Hukuk 0-0-0 08
LAW-512 Ticaret Hukuku 0-0-0 08
LAW-514 Borçlar Hukuku 0-0-0 08
LAW-514 Özel Hukuk Bilgisi 0-0-0 08
LAW-576 Tez 0-0-0 30
LAW-592 İcra ve İflas Hukukunda Şikayet 3-0-3 08
LAW-593 İcra ve İflas Hukukunda Şikâyet – 2 3-0-3 08
Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
LAW-506 Esnek (Atipik) Çalışma Sözleşmeleri 3-0-3 08
LAW-512 Borçlar Hukukunda Yeni Gelişmeler 3-0-3 08
LAW-514 İş Sağlığı ve Güvenliği 3-0-3 08
LAW-545 Eşler Arasında Mal Rejimleri ve Tasfiye 3-0-3 08
LAW-546 Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Güncel Sorunlar 3-0-3 08
LAW-553 Özel Hayatın Gizliliği ve Basın Özgürlüğü 3-0-3 08
LAW-554 Elektronik Ticaret Hukuku 3-0-3 06
LAW-556 Teminat Hukuku 3-0-3 08
LAW-557 Anonim Şirketler Hukuku 3-0-3 08
LAW-558 Toplu İş Hukuku ve Güncel Sorunları 3-0-3 08
LAW-559 Medeni Usul Hukukunda İspat 3-0-3 08
LAW-560 Bankacılık Hukuku 3-0-3 08
LAW-561 İcra Hukukunda Kambiyo Senetlerine Özgü Takip Usulleri 3-0-3 06
LAW-562 Bankacılık Hukuku Açısından Banka Kredi Sözleşmeleri ve Çıkan Sorunlar 3-0-3 08
LAW-563 Fikri Mülkiyet Hukuku 3-0-3 08
LAW-565 Sermaye Piyasası Suçları 3-0-3 08
LAW-566 İcra İflas Suçları 3-0-3 08
LAW-567 Uygulamalı Çek Hukuku 3-0-3 08
LAW-570 Taşıma Hukuku 3-0-3 08
LAW-570 Sorumluluk Sigortaları 3-0-3 08
LAW-572 Sermaye Piyasası Hukuku 3-0-3 08
LAW-577 Güncel İş Hukuku Konuları 3-0-3 08
LAW-578 Sigorta Hukukunda Yeni Gelişmeler 3-0-3 08
LAW-579 Medeni Yargı Yolunda Uyuşmazlık Çözüm Yolları 3-0-3 08
LAW-582 İstihdamda Çocuk ve Genç İşçilerin Korunması 3-0-3 08
LAW-584 Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku 3-0-3 08
LAW-585 Sözleşmeler ve Sorumluluk Hukuku 3-0-3 06
LAW-586 Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri 3-0-3 08
LAW-587 Yeni Borçlar Kanunu 3-0-3 08
LAW-588 Yeni Ticaret Kanununda Ticari Şirketler 3-0-3 08
LAW-589 Noterlik Hukuku 3-0-3 08
LAW-590 Avrupa Birliği Yönergeler ile Karşılaştırmalı Tüketici Kredileri ve Sözleşmeleri 3-0-3 08
LAW-591 Deniz Ticaret Hukuku 3-0-3 08
LAW-592 İş Güvencesi ve İşe İade Davaları 3-0-3 08
LAW-593 İcra Hukukunda Güncel Gelişmeler 3-0-3 08