Sosyal Bilimler Enstitüsü

Program Tanımı

Yeterlilik Türü Adı

Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Yeterliliği Veren Kurum

Çağ Üniversitesi

Yönelim

Akademik

TYÇ Seviyesi

7

Kredi Aralığı

Tezli Yüksek Lisans 120 AKTS, Tezsiz Yüksek Lisans 60 ve üzeri

Programın Normal Süresi

Tezli Yüksek Lisans 4 yarıyıl, Tezsiz Yüksek Lisans 3 yarıyıl

Programın Dili

Türkçe

Program Başkanı

Prof. Dr. H. Mahir Fisunoğlu

mahirfisunoglu@cag.edu.tr

Tel: +90 324 6514800

Fax: +90 324 6514811

Program Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. Jülide İnözü

julideinozu@cag.edu.tr

Tel: +90 324 651 48 00

Fax: +90 324 651 48 11

Programın Profili

Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı, öğrencilere kültürel farkındalık, etkili iletişim, stratejik düşünme, pazar araştırma ve analiz gibi temel beceriler sunar. Ayrıca, tedarik zinciri yönetimi, uluslararası pazarlama stratejileri, finansal bilgi ve yönetim, hukuki bilgi ve uygulama gibi konularda derinlemesine bilgi ve pratiğe dayalı eğitim vererek öğrencilerin iş dünyasında rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olur. Bu program aynı zamanda öğrencilerin yenilikçilik, ilişki yönetimi, risk yönetimi gibi alanlarda güçlenmelerini sağlayarak küresel pazarlarda başarıya ulaşmalarını destekler. Programın hedefi, öğrencileri uluslararası ticaret ve pazarlama alanında uzmanlaşmış, çağdaş ve rekabetçi profesyoneller olarak yetiştirmektir.

Öğrenme Ortamı

Eğitim ve öğretim örgün şekilde gerçekleştirilir. Teknolojik imkânlarımızın yeterli olması nedeniyle uzaktan eğitim usulü de kısmen uygulanmaktadır. Ayrıca, Üniversite bünyesindeki araştırma merkezleri vb. birimler vasıtasıyla uygulamalı eğitimler yapılmaktadır.

Program Çıktıları (Yeterlilikleri)

Programı tamamlayan bir öğrenci:

PÇ 1. Farklı iş ortamlarında etkili ve profesyonel şekilde iletişim kurabilecektir.

PÇ 2. Farklı yönetimsel sorunlar karşısında modern yönetim araçlarını ve tekniklerini kullanabilecektir.

PÇ 3. Muhasebe, finans, pazarlama, yönetim, insan kaynakları ve organizasyonlardaki üretim konseptleri ve modelleri gibi işletme yönetimi işlevlerini gerçekleştirebilecek ve aralarındaki ilişkileri kurabilecektir.

PÇ 4. Ekonomik şartların işletme üzerindeki potansiyel etkilerini değerlendirebilecektir ve bu şartlar ile başa çıkmayı sağlayacak uygun kararları verebilecektir.

PÇ 5. Farklı iş ortamlarında planlama, organizasyon,   yönetim ve denetim gibi yönetim işlevlerini koordine edebilecektir.

PÇ 6. Farklı iş ortamlarında etkin lider davranış biçimlerini sergileyebilecektir.

PÇ 7. Uluslararası pazarlardaki trendleri takip edebilecek ve bunların yönetimsel kararlar üzerindeki potansiyel etkilerini analiz edebilecektir.

PÇ 8. Çeşitli iş ortamlarında uygun motivasyon tekniklerini kullanabilecektir.

PÇ 9. Organizasyonlarda uygun karar alma süreçlerini uygulayabilecektir.

Anahtar Yetkinlikler

  • Okuma yazma yetkinliği
  • Çoklu dil yetkinliği
  • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
  • Dijital yetkinlik
  • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
  • Vatandaşlık yetkinliği
  • Girişimcilik yetkinliği
  • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Ölçme ve değerlendirme yöntemleri; sınav çeşitleri ve bunların ders başarı notuna katkısı, Çağ Üniversitesi  Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ve Senato kararları belirlenir.

Ölçme ve değerlendirmede ödev, proje, uygulama, ara sınav ve dönem sonu sınavı gibi farklı yöntemler kullanılır.

Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde harf ve/veya rakama dayalı not verme sistemleri kullanılır.

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

- YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.

- YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlar da YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

- YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar, YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

Giriş Şartları

Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programında okumak isteyen bir öğrencinin, yurtiçi veya yurtdışı denkliği olan bir üniversitede herhangi bir bölümde, dört yıllık lisans programını tamamlamış olması, ALES' ten en az 55 not alması gerekir. Detaylı bilgi için bkz. https://www.cag.edu.tr/tr/sosyal-bilimler-enstitusu/duyurular

-Yeterliliği Kazanma Şartları

Bir öğrencinin mezun olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) 4,00 üzerinden en az 2.00 olması ve başarısız dersi olmaması gerekir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Çağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği https://www.cag.edu.tr/tr/sosyal-bilimler-enstitusu/duyurular

İlerleme İmkânları

Tezli Yüksek Lisans Eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler isterlerse doktora programlarına başvurabilirler.

Yeterliliğin Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

2. Çağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

3. Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Yeterliliğe Erişim İçin İnternet Sitesi

https://www.cag.edu.tr/tr/sosyal-bilimler-enstitusu-uluslararasi-ticaret-ve-pazarlama-tezlitezsiz-yuksek-lisans-programi-program-tanimi