Sosyal Bilimler Enstitüsü

İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 
İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI  Geniş Tabanlı Öğrenci Öğrenme Hedefleri
MBA"
Derslere ve Hedeflenen Öğrenci Öğrenme Çıktılarına İlişkin Matris 1. Kompleks iş fikirlerini sentezlemek amacıyla nicel ve nitel iş kavramlar aracılığıyla net ve doğru bir şekilde hem yazılı hem sözlü olarak etkin iletişim kurma becerilerini geliştirmek. 2. Bilgiyi yöneterek karmaşık yönetimsel durumları analiz edebilmek, karar alma sürecini geliştirmek ve rekabetçi ve değişken iş ortamlarındaki karar alma süreçlerinde eğitimlerden ve hayat deneyimlerinden faydalanmak. 3. Farklı takım üyeleriyle birlikte, yönetim ile ilgili kompleks, belirsiz ve alışılmadık problemlerin çözümü amacıyla stratejik karar alma süreçlerini iyileştirerek işletmenin işlevsel alanlarını uygulamak ve bir araya getirmek.  
MBA Düzeyinde TEMEL ÖĞRENİM ÇIKTILARI İletişim Analiz Araçları Bilgi Çevre Bilgi Liderlik Temel İşletme Takım Çalışması Eleştirel Düşünme
“IACBE" Etkili iş profesyonellerinin ihtiyaç duyduğu gelişmiş iletişim ve işbirliği becerilerini göstermek. İşle ilgili kararlar verirken karmaşık verileri çok yönlü analiz etmek. Araştırma ve teoriyi işle ilgili karmaşık sorunları çözerken bir arada kullanmak. İşin yasal, sosyal, ekonomik ve küresel boyutlarını değerlendirmek. Araştırma ve teoriyi işle ilgili karmaşık sorunları çözerken bir arada kullanmak. Önemli bir değişiklik yaparken liderlik ve stratejik yönetim becerilerini analiz etmek. İşle ilgili kararlar verirken karmaşık verileri çok yönlü analiz etmek. Takım olarak kurumsal hedeflere ulaşmada etkin katkı sağlamak. Teori ve uygulamayı karmaşık sorunların çözümüne dahil etmek.
İşletme Yüksek Lisans Programı Hedeflenen Öğrenci Öğrenme Çıktıları 1.  Farklı iş ortamlarında etkili ve profesyonel şekilde iletişim kurabilecektir, 2. Farklı yönetimsel sorunlar karşısında modern yönetim araçlarını ve tekniklerini kullanabilecektir, 3. Muhasebe, finans, pazarlama, yönetim, insan kaynakları ve organizasyonlardaki üretim konseptleri ve modelleri gibi işletme yönetimi işlevlerini gerçekleştirebilecek ve aralarındaki ilişkileri kurabilecektir 4. Ekonomik şartların işletme üzerindeki potansiyel etkilerini değerlendirebilecektir ve bu şartlar ile başa çıkmayı sağlayacak uygun kararları verebilecektir, 5. Farklı iş ortamlarında planlama, organizasyon, yönetim ve denetim gibi yönetim işlevlerini koordine edebilecektir, Farklı iş ortamlarında etkin lider davranış biçimlerini sergileyebilecektir, 7. Uluslararası pazarlardaki trendleri takip edebilecek ve bunların yönetimsel kararlar üzerindeki potansiyel etkilerini analiz edebilecektir, 8. Çeşitli iş ortamlarında uygun motivasyon tekniklerini kullanabilecektir, 9. Organizasyonlarda uygun karar alma süreçlerini uygulayabilecektir,
(“PÇ: Program Çıktıları”)
Ders Adı  PÇ1  PÇ2  PÇ3  PÇ4  PÇ5  PÇ6  PÇ7  PÇ8  PÇ9 
Birinci Yıl/Birinci Dönem
IFN-501 Finansal Yönetim      x x x   x   x
MAN-533 Seminer  x x x x x        
MAN-536 İşletme Yönetimi  x x x x     x   x
MAN-537 Proje    x x x x       x
Birinci Yıl/İkinci Dönem
MAN-500 Pazarlama Yönetimi     x x   x   x  
MAN-534 Üretim Yönetimi   x x       x x x
MAN-532 Araştırma Yöntem ve Teknikleri      x x x        
İkinci Yıl/Üçüncü Dönem
MAN 597 Tez     x x x x x x x
İkinci Yıl/Dördüncü Dönem
MAN-598 Tez     x x x x x x x
Seçmeli Dersler
MAN-503 Satış Yönetimi x x   x     x x x
MAN-508 Liderlik ve Örgütsel Davranış x         x x x x
MAN-502 İnsan Kaynakları ve Personel Yönetimi      x x   x      
MAN-558 Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası  x         x   x x
MAN-525 İşletmelerde İnsan ve Grup Davranışları          x x x   x x   x x
MAN-578 Yönetim Muhasebesi    x x         x x
Program yetkinliğiyle ilgili ders sayısı / 40 6 7 12 10 7 7 7 9 11
Program yetkinliğiyle ilgili ders yüzdesi 40% 46% 80% 67% 46% 46% 46% 60% 73%
Likert Ölçeği 5 4 3