Sosyal Bilimler Enstitüsü

ELT-612 İleri Düzey Araştırma Yöntemleri

Öğrenciler ileri düzeyde niceliksel araştırma tekniklerinin temel konularını inceleyebilecektir; Verileri neyin oluşturduğunu ve bunların nasıl analiz edileceğini anlayıp ayrıca nicel verilerin analizinde kullanılacak bazı yazılım programlarını (SPSS, AMOS) öğreneceklerdir.

ELT-629 Dil Öğrenme ve Öğretme Sürecinin Eleştirel Değerlendirilmesi

Karmaşık dinamik sistemler teorisindeki temel kavramları kavramsallaştırmak. Dil öğrenimine ilişkin çalışmaları karmaşıklık perspektifinden analiz etmek ve eleştirmek

ELT-603 Dil Ölçme ve Değerlendirmede Kalite Yönetimi

Dil Ölçme ve Değerlendirmede Kalite Yönetimi ile ilgili temel kavramları kavramsallaştırmak ve bununla ilgili çalışmaları analiz etmek ve eleştirmek.

ELT-638 Karmaşık Sistemlerde Araştırma Yöntemleri

Öğrenciler sosyal bilimlerde karmaşık dinamik sistem teorisi (CDST) ile tutarlı araştırmaları tasarlayıp uygulayabilecektir. Öğrenciler ayrıca çeşitli yöntemler için çeşitli yazılım programlarını kullanacaklardır.

ELT-625 Eleştirel Söylem Analizi

Betimleyici ve uygulamalı dilbilimdeki gelişmeler; dil öğretmenlerinin alandaki gelişmelerden haberdar olmalarına yardımcı olmak için ELT alanında profesyonelleşme; metinlerin cümle düzeyinin ötesinde nasıl yapılandırıldığı hakkında fikir vermek.

ELT-631 İkinci Dil Ediniminde Güncel Konular

İkinci dil edinimi teorilerine genel bir bakış ile ve yetişkin L2 bağlamında D1'in rolü, öğretilen SLA (öğretim ve geri bildirim türleri), girdi-çıktı etkileşimi gibi bazı önemli konuları tartışmak.

ELT-636 Dil Öğrenme Psikolojisi

Psikoloji, psikodilbilim ve diğer paralel disiplinlerin dil öğretim metodolojisindeki güncel düşüncenin gelişimine katkısını vurgulamak.

ELT-632 Seminer

Bu ders öğrencilerin akademik araştırma, yazma ve alıntılama konularında mevcut becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacaktır. Tezleri için öneri, bir konferans makalesi, bir literatür taraması veya bir akademik makale yazacaklar.

ELT-637 Uygulamalı Dilbilim Seminerleri

Öğrencilerin uygulamalı dilbilim alanındaki çeşitli kavram ve araştırmalar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

ELT-679 Dil, Zihin ve İletişim

Bu ders dilbilim alanında ortaya çıkan genel soruları inceler. Özellikle dil nedir, nasıl incelenmelidir, dil ve zihin arasındaki ilişki nedir, dil iletişim ile nasıl bir ilişkiye sahiptir. Bu derste dilbilimciler ve diğerleri tarafından bu sorulara verilen cevaplar öğrenciler ile paylaşılacaktır, bu şekilde öğrenciler bu soru ve cevaplara aşina olacaklardır ve bu konular hakkında düşünmeleri sağlanacaktır.

ELT-680 Öğretmen Eğitimi ve Profesyonel Gelişim

Dil öğretmeni eğitimine ilişkin temel bakış açılarını ve ilkeleri kavramak, geleneksel yaklaşımların sakıncalarını ele almak ve anlayışlarını küresel bakış açılarıyla güncellemek

OSD-655 Afet Yönetimi

ELT-695 Doktora Tezi

Bu derste öğrencilere tez yazımında uygulanması gereken yöntemler (tez yazım planı) gösterilecek ve çalışmaları için gerekli ve doğru teknikler sunulacaktır. Öğrencilerin kaynak kullanımı ve tez yazımı konusunda bilinçlendirilmesi.


ELT-696 Doktora Tezi

Bu derste öğrencilere tez yazımında uygulanması gereken yöntemler (tez yazım planı) gösterilecek ve çalışmaları için gerekli ve doğru teknikler sunulacaktır. Öğrencilerin kaynak kullanımı ve tez yazımı konusunda bilinçlendirilmesi.


ELT-697 Doktora Tezi

Bu derste öğrencilere tez yazımında uygulanması gereken yöntemler (tez yazım planı) gösterilecek ve çalışmaları için gerekli ve doğru teknikler sunulacaktır. Öğrencilerin kaynak kullanımı ve tez yazımı konusunda bilinçlendirilmesi.


ELT-698 Doktora Tezi

Bu derste öğrencilere tez yazımında uygulanması gereken yöntemler (tez yazım planı) gösterilecek ve çalışmaları için gerekli ve doğru teknikler sunulacaktır. Öğrencilerin kaynak kullanımı ve tez yazımı konusunda bilinçlendirilmesi.

ELT-614 Yeterlik Sınavı

Bu yazım kılavuzunun amacı Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 21. ve 33. Maddeleri gereğince hazırlanan Lisansüstü tezlerin belirli kurallara göre yazılıp basılmasını sağlamaktır. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı anabilim ve anasanat dallarında, yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik tezi hazırlayan adaylar ve tez danışmanları, savunma için hazırlanan tezlerde bu kılavuzda yer alan kurallara uygun hareket etmelidirler. Bu kılavuzun hazırlanmasında Amerikan Psikoloji Derneği’nin (American Psychological Association [APA 6] (2010) yazım kurallarından ve Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tez yazım kurallarından yararlanılmıştır. Bir tezde bulunması gereken dış kapak, iç kapak, tez onay sayfası, Türkçe özet, İngilizce özet (Abstract), önsöz, içindekiler, tablolar listesi, şekiller listesi, kısaltmalar ve ekler listesi bu kılavuzun sonundaki Ek bölümünde yer almaktadır. Tez yazım kurallarıyla ilgili daha ayrıntılı bilgiye gereksinim duyan yazarlar Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzuna (APA6th, 2010) başvurabilirler.