Sosyal Bilimler Enstitüsü

MAN-500 Pazarlama Yönetimi

Pazarlamanın tanımı; pazarlama felsefeleri; pazarlama ortamı; pazar bölümlendirme ve hedefleme; pazarlama araştırma ve bilgi sistemleri; tüketici davranışları; ürün fiyatı, dağıtım ve promosyon kararları, stratejik pazarlama planlaması, uygulama ve değerlendirme, seçilmiş uygulamalar, hizmet pazarlama, endüstriyel pazarlama, uluslararası pazarlama ve kar amacı gütmeyen organizasyonlar için pazarlama konuları bu dersin başlıklarını oluşturmaktadır.


IFN-501 Finansal Yönetim

Finansal Yönetim dersi, finans fonksiyonunun tanımı ve finansal analizin esaslarını inceler. Bu kapsamda; muhasebe-finans ilişkileri, finansal tablolar, finansal tablo analizleri, finansal planlama, risk ve getiri ilişkileri, borca ve özsermayeye göre finansman kararları alınması ve son olarak kar dağıtım politikaları ve paranın zaman değeri konuları dersin ana başlıklarını oluşturmaktadır.


OSD 591 İşletmelerde Yeni Teknolojiler

Bu ders, günümüz iş dünyasındaki hızla evrilen teknoloji trendlerine odaklanarak öğrencilere, işletmelerin rekabet avantajını artırmak ve sürdürmek için kullanabilecekleri çeşitli teknolojik araçları anlamalarını sağlamayı hedeflemektedir. Ders kapsamında Endüstri 4.0 teknolojilerinden başlayarak, bu konseptin temel prensipleri ve işletmeler üzerindeki etkileri detaylı bir şekilde incelenecektir. Nesnelerin İnterneti (IoT) ve sensör teknolojileri, büyük veri ve analitik uygulamaları gibi Endüstri 4.0'ı destekleyen önemli konular üzerinde derinlemesine bir inceleme yapılacaktır. Yapay Zeka alanında, yapay zekanın işletme süreçlerindeki rolü, makine öğrenimi ve derin öğrenme temel prensipleri, iş zekası ve öngörüsel analitik uygulamaları üzerinde odaklanılacaktır.


MAN-537 Dönem Projesi

Bu dersin amacı, öğrencilerin akademik araştırma becerilerini geliştirmektir. Öğrencilere, seçecekleri bir öğretim görevlisi, projelerini hazırlama süreçlerinde danışma amaçlı yardımcı olacaktır. Final projesinin hazırlanmasını takiben öğrenci tarafından sunumu gerçekleştirilecektir.


MAN-556 Seminer (Tezsiz): İşletme Yönetiminde Örnek Olaylar

Fakülte tarafından, programın mezun olmuş öğrencilerinden veya sektörden, devletten, iş ve akademi dünyasından davet edilen kişiler tarafından sunulacak seminerler aracılığıyla yönetimle ilgili konulara dair öğrencilerin bakış açılarını genişletmek ve farkındalıklarını artırmak amaçlanmaktadır.


MAN-554 Seminer (Tezli): İşletme Yönetiminde Örnek Olaylar

Fakülte tarafından, programın mezun olmuş öğrencilerinden veya sektörden, devletten, iş ve akademi dünyasından davet edilen kişiler tarafından sunulacak seminerler aracılığıyla yönetimle ilgili konulara dair öğrencilerin bakış açılarını genişletmek ve farkındalıklarını artırmak amaçlanmaktadır.

ECO-501 Yönetim Ekonomisi

Bu ders, işletmelerin karar alma süreçlerinde ekonomik prensipleri anlama hedefi taşır. Bu kapsamda, öğrencilere işletmelerin mikro ve makroekonomik faktörlerle nasıl etkileşim içinde olduğunu anlatarak, iş dünyasının dinamikleri içinde daha bilinçli kararlar alabilmeleri için temel bir çerçeve sunar. Talep teorisi, fiyat ve gelir esneklikleri gibi konular, tüketici davranışlarını anlamak ve talep tahminlerinde bulunmak adına ele alınır. Ayrıca, tüketicinin seçimi teorisi üzerinden rasyonel tercihler ve fayda teorisi incelenerek, işletmelerin müşteri odaklı stratejiler geliştirmeleri için temel bilgiler sağlanır.


MAN-507 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi

Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi, planlama süreçlerini ve operasyonel süreçlerin iyileştirmesini yapmak isteyen bir kurumda var olması gereken tüm planlama süreçleri, işleyişleri, uygulanabilecek teknikler ve yenilikçi optimizasyon yaklaşımları karşılaştırmalı olarak ve uygulamalar eşliğinde paylaşılacaktır. Bu derste öğrenci lojistik ve tedarik zincirinin uygulamada en çok kullanılan kavramlarını örneklerle  tekrar ettikten sonra Tedarik zinciri ve lojistik problemlerini tedarikçiler, üreticiler, taşıyıcılar, depolar, perakendeciler ve müşteriler bazında analiz ederek ve çözüm tekniklerini uygulama  becerisi geliştireceklerdir. Lojistik ve tedarik zincirine dair uygulamada “maliyet”,  “kalite” ve “zaman” bileşenlerinde optimumu yakalamayı amaçlar.


MAN-544 Çağdaş İşletmecilik

Ders kapsamında işletme yönetiminin temel ilkeleri; ulusal ve uluslar arası düzeyde ve çağdaş işletme kavramı ışığında ve güncel işletme fonksiyonları bağlamında incelenir. Bu ders, öğrencilere biçimsel örgütlerdeki çalışanları yönetmek için gerekli bilgi ve becerileri sağlamayı amaçlamaktadır.


MAN-560 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

Ders, gerçek bir araştırma projesinin veri toplama ve analizi dâhil, bir pazarlama araştırmasındaki tüm aşamaları kapsayacaktır. Belirli bir problem için veri toplama ve yorumlama dâhil, nitel ve nicel çeşitli yöntemler uygulanacaktır. Araştırma sürecinde ortaya çıkacak etik sorunlara da değinilecektir. Ayrıca bu ders, öğrencilerin eleştirel düşünme ve sorun çözme kabiliyetlerini geliştirmeye çalışır.  Belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmek için gereken literatür bulma, veri toplama, verileri değerlendirme ve rapor yazma teknikleri de üzerinde durulacak konular arasındadır.  İstatistiksel bir yazılım (SPSS) kullanarak nicel veri analiz ve yorumlama tekniklerini uygulamalı olarak öğrenmektir.

MAN-597 Tez

Bir projenin kapsamının tanımlanması ve araştırmanın yapılmasının yanı sıra sonuçların aktarılmasında kullanılabilecek farklı yöntemler ele alınır. Yüksek lisans tezi süreci; bir konu tanımlama ve problem tanımı oluşturma, ilgili literatürü tespit etme ve tarama, deneysel bir çalışma deseni oluşturma ve bu deseni veri toplama ve analizi, deneysel verinin analizi, kuramsal sonuç çıkarımı ve son olarak Yüksek Lisans tezi adı verilen raporu yazılı olarak oluşturmak suretiyle uygulama, aşamalarından meydana gelir.

MAN-598 Tez

Bir projenin kapsamının tanımlanması ve araştırmanın yapılmasının yanı sıra sonuçların aktarılmasında kullanılabilecek farklı yöntemler ele alınır. Yüksek lisans tezi süreci; bir konu tanımlama ve problem tanımı oluşturma, ilgili literatürü tespit etme ve tarama, deneysel bir çalışma deseni oluşturma ve bu deseni veri toplama ve analizi, deneysel verinin analizi, kuramsal sonuç çıkarımı ve son olarak Yüksek Lisans tezi adı verilen raporu yazılı olarak oluşturmak suretiyle uygulama, aşamalarından meydana gelir.

MAN-505 Türkiye Ekonomisi

Ders sırasında Türkiye ekonomisi ile ilgili olarak; Cumhuriyet öncesi ve sonrası iktisadi gelişmelerin incelenmesi,  iktisat politikalarının uygulandığı dönemdeki iktisadi, siyasi ve sosyal koşulların anlaşılması ve ilişkilendirilmesi, iktisadi krizlerin neden ve sonuçlarının değerlendirilmesi, küreselleşme ile Türkiye ekonomisi arasında ilişki kurulması ve geleceğe yönelik dersler çıkarılması.  Türkiye ekonomisini, Cumhuriyet öncesi ve sonrasında; üretim, istihdam, fiyatlar, yatırımlar, kamu maliyesi, para politikası, dış ticaret, sektörel ilişkiler (tarım, sanayi, enerji, madencilik ve hizmetler) ve planlama yönlerinden ve iktisat politikaları/ analitik olarak inceleyerek bu günkü ve yakın gelecekteki iktisadi gelişmeleri anlamak.


MAN-511 Dijital Pazarlama

Öğrencilerin, güncel dijital pazarlama trendleri hakkında teorik ve pratik becerilerinin gelişmesinin hedeflendiği bu derste; dijital pazarlama stratejileri, dijital pazarlama karması, dijital platformlarda pazarlama kampanyalarının hazırlanması ,dijital platformlarda pazarlama iletişimi ve küresel bazda kullanılan dijital pazarlama uygulamaları konularına kapsamlı olarak yer verilmektedir. Ayrıca dijital pazarlamanın gelişimi, günümüzdeki durumu, uygulamada karşılaşılan sorunları ve çözüm önerileri de derste ele alınacaktır. Süregelen dijitalleşme çağında pazarlamanın temel bileşenleri yeniden şekillenerek teknoloji ile bütünleşmiştir. Bu dersin amacı, öğrencilere dijital pazarlamanın temel kavramları, yöntemleri ve araçları hakkında bilgi sunarak, dijital pazarlama örneklerini analiz etme ve uygulama becerilerini  kazandırmaktır.  


 

MAN-549 Dış Ticaret Finansmanı

Bu ders dış ticaretin finansmanı amacıyla, dış işlemler mevzuatı ve dış ticarette kullanılan belgeler, uluslararası ticarette ödeme ve teslim şekilleri konularını içermektedir. Bu dersin amacı, dış ticaret faaliyetlerinin finansmanı amacıyla, yurt içi ve yurt dışından kullanılan nakit (TL ve Döviz), gayri nakit ve ayni krediler hakkında öğrencilere detaylı bilgiler vermek ve finansman sağlama konusunda uygulamaya yönelik beceri kazandırmaktır.


 

OSD-555 Afet Yönetimi

Toplumun temeli olan bireylerin ve ailelerin; afetleri en az zararla atlatması için AFAD’ın öngördüğü temel afet bilinci eğitimi, ilkyardım bilgisi, amatör telsizcilik bilgisi, enkaz kaldırma araçları hakkında bilgi, afet psikolojisi bilgisi, ulusal ve uluslararası standartlar gözetilerek verilmektedir.


 

OSD-579 Sürdürülebilir Kalkınma

Ders, ekoloji ve sürdürülebilirlik ile ilgili temel kavramlar, çevre-insan ilişkisinin ve etkileşiminin incelenmesi, ekolojik sorunlara çözüm önerilerinin getirilmesi, sürdürülebilir kalkınma, ekolojik planlama, kentsel ekoloji, halk katılımı, sürdürülebilir tasarım ve planlama konularını içerir. İncelenen konular: İnsan ve Doğa İlişkişi, Çevre Sorunları, Çevre ve Büyüme, Çevre ve Ticaret, Geleneksek Kalkınma Anlayışı, Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımları, Politik Ekoloji, Sürdürülebilirlik Kavramı, Ekonomi-Toplum-Çevre Üçgeni, İktisadi Sürdürülebilirlik, Çevresel Sürdürülebilirlik, Sosyal Sürdürülebilirlik, Doğanın Ekonomik Değeri, Türkiye’deki çevre hareketleri örnekleri şeklindedir.  Dersin amacı,  Öğrencilere çevre sorunları ve bu sorunların çözümü için önerilen çözümleri anlatmak, kalkınmanın ekonomik, toplumsal ve çevresel yönlerine dikkat çekmek, sürdürülebilir kalkınmanın genel özelliklerini vurgulamaktır.


MAN-582 Sanal Dünyalar

Ders, avatarlar aracılığıyla çevrimiçi bir sanal ortam olan Second Life üzerinden işlenecektir. Öğrenciler sanal ortamın nasıl işlediğini görecek ve sanal içeriğin yaratılma şeklini değerlendireceklerdir. Bu ders; öğrencilere kültürel farklılık, dil engelleri, zaman farkı, teknolojik sorunlar vb. birçok engelle uğraşırken sanal ve kültürlerarası bir ortamda etkili bir takım çalışmasını nasıl yöneteceklerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu ders aynı zamanda farklı disiplinlerden, kurumlardan ve kültürlerden katılımcılar ve öğretim görevlileri arasında iş birliği ve ağ oluşturma fırsatı verecektir. Sanal Dünyaların teknolojik bileşenleri, Sanal Dünyalar ile ilgili etik ve sosyal konular bu derste işlenecektir. Böylece, bir dönemlik çalışmadan sonra öğrenciler Sanal Dünyaların günümüz toplumundaki rolünü anlayabileceklerdir.

MAN 580- Müşteri İlişkileri Yönetimi

Müşterilerinizle gerçek bir ilişki kurmak için onların kim olduğunu bilmeniz gerekir. Müşteriler, tedarikçiler ve çevrelerindeki kişi ve kuruluşlar arasındaki ilişkiler önemlidir.  Çoğu işletme, şirketin müşterilerinin şirketin başarısı için hayati önem taşıdığını bilir. Böylece, bir dönemlik eğitimden sonra, öğrenciler günümüz pazarında CRM'nin önem düzeyini anlayabileceklerdir. CRM'in stratejik, organizasyonel, ticari ve teknoloji yönlerini ele almak, konunun tam olarak anlaşılmasına yardımcı olmak için teori ve pratiği harmanlayan bir psikoloji perspektifi getirir. 

IFN 524- Finansal Piyasa Analizi

Bu ders içeriği, uluslararası finansal piyasaların varlıklar, sistemler ve kurumlardan oluşmaktadır. Ayrıca bu dersin içeriğinde paranın zaman değeri, tahvil ve hisse senetleri gibi hesaplamalarda yer almaktadır. Bu ders, fonların borç verenlerden borç alanlara ekonomik bir sistemde nasıl hareket ettiğini ve borç verenlerin ve borç alanların bu süreci tamamlamak için kullandıkları piyasaları ve araçların ana hatlarına odaklanmaktadir. Ayrıca, bu derste paranın zaman değeri formülleri ile tahvil ve hisse senedi gibi finansal menkul kıymetlerin değerlemesinin uygulanışını göstermektedir. tahvil ve hisse senedi ile ilgili olarak, faiz oranlarındaki, kupon oranlarındaki ve vade sürelerindeki değişimin fiyat ve fiyat hassasiyetini nasıl etkilediğinin detaylı bir incelemesi de ayrıca önemlidir.

MAN 586- İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk

Bu ders iş dünyasındaki güncel önemli etik konularını ve yaşanılan zorlukların incelenmesini ve analizini sağlamak için tasarlanmıştır. İş dünyasının çalışanlar, müşteriler ve halk dahil olmak üzere çok çeşitli paydaşlarına karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarına yönelik konulara vurgu yapmaktadır. Bireysel, kurumsal ve sosyal düzeydeki etik ikilemler ve etik karar alma yaklaşımları açıklanacaktır. Gerçek dünyadaki uygulamalara ve konulara öğrenci katılımı dersin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu dersin amacı öğrencilere iş etiği ve sosyal sorumluluk uygulamaları konularını öğretmektir.

MAN 590- İşletme Simülasyonu

İşletme Simülasyonu dersi bilgisayar tabanlı işletme simülasyonu etrafında oluşturulmuştur. Bu dersi alan öğrenciler yaşıtlarına göre farklılaşacaktır. Her ekip, belirlenmiş şirketlerini belirli bir süre boyunca yönetmek için Strateji, Finans, Pazarlama, Operasyonlar, İK / Organizasyon ve Araştırma ve Geliştirme ile ilgili farklı kararları dikkate almalıdır. İşletme Simülasyonu dersi, bilgisayar tabanlı işletme simülasyonu etrafında oluşturulmuştur. Bu dersi alan öğrenciler yaşıtlarına göre farklılaşacaktır. Her ekip, belirlenmiş şirketlerini belirli bir süre boyunca yönetmek için Strateji, Finans, Pazarlama, Operasyonlar, İK / Organizasyon ve Araştırma ve Geliştirme ile ilgili farklı kararları dikkate almalıdır. Dersin amacı, farklı işletme fonksiyonlarının önemli bir rol oynadığı deneyimsel bir öğrenme ortamı sağlamaktır. Öğrenciler, lisans programı boyunca daha önceki derslerde öğrendiklerini simülasyonun sunduğu problemlerde uygulama fırsatına sahip olacaktır.

OSD 590- İleri Yöneticilik Becerileri

Ders kapsamında yönetim ve yöneticilik, güncel yaklaşım ve gelişmeler, yönetimsel/yöneticilik  becerileri ele alınmaktadır. Yönetim ve yöneticilik konularında bilgilerin aktarılması ve güncel gelişmelerin ele alınarak farkındalık, bilgi ve becerilerin geliştirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.