Sosyal Bilimler Enstitüsü

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ DOKTORA PROGRAMI TYYÇ & PÇ İLİŞKİLERİ

TYYÇ Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ PROGRAM ÇIKTILARI

PÇ TANIMLARI

1

2

3

4

5

6

7

 

BİLGİ

 

Kuramsal & Olgusal

1-Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır

X

X

1. İngiliz Dili Eğitimi alanında çeşitli akım ve kuramları değerlendirir.

2. İkinci veya yabancı dil öğretimi ile ilgili edindikleri bilgileri uygular.

3. Alanında belirli bir konudaki uzmanlığını geliştirir.

4. Kendi alanında yapılmış araştırmaları kapsamlı bir şekilde anlar.

5. Teori, metot ve deneysel becerilerin yanı sıra orijinal fikirleri formüle edip üzerinde çalışabilecekleri araştırma becerilerini geliştirir.

6. Disiplinler arası takımlara dahil olup grup çalışmaları yapar.

7. Çeşitli kitlelerle bilgi paylaşımı yapar.

2-Alanın ilişkili olduğu çeşitli disiplinler ve alt alanları arasında ilişkiler kurar, uzmanlık bilgilerini yeni ve karmaşık fikirlerin analizi, sentezi ve değerlendirmesinde kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.

X

X

X

 

 

 

BECERİLER

 

 

 

Bilişsel ve Uygulamalı

1-Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşır ve alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapar

X

X

2- Bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; bu noktada özgün bir araştırmayı tasarlar ve gerçekleştirir.

X

X

X

3- Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.

X

X

X

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1- Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayla bilime katkıda bulunur

X

X

2-  Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.

X

X

3-  Özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar.

X

4-   Çalışmalarını bağımsız veya bir takım üyesi olarak yürütür.

X

X

Öğrenme Yetkinliği

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünür; sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.

X

2- Alanındaki eğitim ve öğretim etkinliklerinde kolaylaştırıcı/yönlendirici olur.

X

3- Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik zeminde sürdürür.

X

4- Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili öğretim stratejileri geliştirir ve uygular.

X

 

 İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.

X

X

2-  Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunur

X

X

3-   Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.

X

X

X

4-  Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarak iletişim kurar.

X

X

Alana Özgü Yetkinlik

1- Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur

X

X

2-  Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurar.

X

X

X

3-  Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir ve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.

X

X

X