Sosyal Bilimler Enstitüsü

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TYYÇ & PÇ İLİŞKİLERİ

TYYÇ Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

İngiliz Dili Eğitimi Programı Çıktıları (PÇ)

PÇ TANIMLARI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

BİLGİ

 

Kuramsal & Olgusal

1-Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.

X

X

X

1-Eğitim Bilimlerinin değişik alanlarında araştırma yapar.

2. İngilizce öğretimindeki uygulamaları etkileyebilecek ulusal ve uluslararası kültürel unsurları tanır.

3.Alanındaki hedef öğrenci gruplarının dil becerilerinin, öğrenmedeki rolünü ve bunlara yapılabilecek katkıları değerlendirir

4.Alanında gerekli ilerlemeyi sağlayabilmek için, hedef öğrenci gruplarının bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak en üst düzeyde öğrenmeleri için uygun eğitim ortamları düzenler ve etkili öğretme öğrenme süreçleri oluşturmak için uygun öğrenme materyalleri geliştirir.

5.Anadil ve ikinci dile ilişkin kuramları karşılaştırır.

6.Edebi ve edebi olmayan metinlerdeki dil kullanımını çözümler.

7.Alanı ile ilgili konularda düşünceler ve çözüm önerileri üretir. Özgün eserler oluşturur.

8.Dil, kültür ve öğrenme arasındaki karşılıklı ilişkileri değerlendirir.

9. Eğitim uygulamalarında meslek etiğine önem verir.

10.Yaptığı araştırmaları ulusal ve uluslararası ortamlarda paylaşır.

2-Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.

X

 

 

 

BECERİLER

 

 

 

Bilişsel ve Uygulamalı

1-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.

X

X

X

2-Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.

X

X

X

3-Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.

X

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

X

X

2-Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.

X

X

3-Alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.

X

 

Öğrenme Yetkinliği

1-Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.

X

X

X

2-Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.

X

X

X

 

 

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.

X

2-Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.

X

X

X

3- Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

X

4-Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.

X

X

5-Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

X

 

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

1-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

X

X

X

2-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.

X

X

3-Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.

X

4-Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.

X

5-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

X

X