Kişisel Verilerin Korunması

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

GENEL AYDINLATMA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Çağ Üniversitesi (“Üniversite”) tarafından Üniversite ile ilişkili tüm şahıslara ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır. 

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı


Üniversite ile ilişkili tüm şahıslara ait kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Üniversite tarafından sunulan hizmetlerden faydalanılması için gerekli çalışmaların ilgili Üniversite birimleri tarafından yapılması, Üniversite ve Üniversiteyle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Üniversitenin tüm plan ve stratejilerinin belirlenerek uygulanması ve Üniversitenin insan kaynakları işlemlerinin yürütülmesinin temini dâhilinde işlenecektir.

 

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı


Üniversite ile ilişkili tüm şahıslara ait kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Üniversite nezdindeki tüm eğitim faaliyetlerini sürdürmek,  Üniversite ve Üniversite ile  iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Üniversite tesis ve binalarının, kampüsün fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, Hukuki uyum süreçlerinin yürütülmesi, mali ve finansal işlerin yerine getirilmesi,  ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve yerine getirilmesi amaçlarıyla; iş ortaklarına, Yüksek Öğretim Kurumu, SGK gibi otoriteler, bakanlıklar, yargı mercileri gibi kanunen yetkili kamu kurumlarına, mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yaptığı danışman, kuruluş, taraflara, anlaşmalı kuruluşlara, ödeme sistemleri kuruluşlarına aktarılabilecektir.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel veriler, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metninin 1 ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

     

Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri, 

 

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir. 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, internet adresimizde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak iletebilirsiniz.

 

Üniversitemiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır.

 

Aydınlatma metni ile ilgili detaylı bilgi edinmek isterseniz; http://www.kvkk.gov.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.