Sosyal Bilimler Enstitüsü

IRE-534 Küresel Siyaset ve Uluslararası Örgütler

Bu ders, Birleşmiş Milletler, NATO, Dünya Ticaret Örgütü, IMF gibi uluslararası kuruluşların kurumsal yapılarını ve dünya siyaseti içindeki yerlerini incelemektedir. Bu dersin amacı, dünya siyasetinde uluslararası örgütlerin rolünü ve önemini öğretmektir.


IRE-565 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

Bu derste, bilimsel araştırmaya giriş, bilimsel araştırmanın temelleri, bilimsel yaklaşımlar (pozitivizm & nitel yaklaşım; yorumlayıcı & nicel yaklaşım), bilimsel araştırmada temel kavramlar, veri türleri ve veri toplama araçları, örneklem türleri, nicel ve nitel veri analizi gibi konular ele alınmaktadır. Ayrıca, araştırma raporunun hazırlanması ve araştırma bulgularının raporlaştırılmasıyla öğrencilerin eleştirel bakış açılarının gelişmesini sağlamak hedeflenmektedir.


IRE-511 Uluslararası Siyasi Ekonomi

Bu ders küresel ekonomik ilişkileri inceler. Ders kapsamında tartışılacak konular, ticaret ve korumacılık, IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü gibi küresel kurumların rolü ve performansı, çokuluslu şirketlerin önemi, AB ve NAFTA gibi bölgesel ekonomik entegrasyon çabaları ve Çin, Hindistan, Brezilya gibi yeni ekonomik aktörlerin ortaya çıkmasıdır. Bu dersin amacı, iktisadi ve siyasi süreçlerin karşılıklı etkileşimini incelemektir. Öğrencilere uluslararası ekonomik sistemin yapısı ve bu yapı ile siyasal kurumların girdiği karmaşık etkileşim süreci hakkında teorik ve pratik bilgi verilecektir.


OSD 591- İşletmelerde Yeni Teknolojiler

Ders, dijital dönüşümün teknoloji yönlerinin yanı sıra pazar ve iş yönleri ile dijitalleşme süreçlerini etkileyen politika ve düzenleyici girişimlerin bir incelemesini sağlamaktadır. Bu, ağ altyapılarının, verilerin yönetimi ve işlenmesinin ve kullanıma sunulan dijital hizmetlerin ve uygulamaların, iş modelleri ve ekosistemler dahil olmak üzere iş süreçleri ve hizmetlerinin incelenmesini içermektedir. Ayrıca, bölgedeki AB politikaları da dahil olmak üzere bu noktada işleyen politika girişimleri ve düzenleyici önlemleri tartışılacaktır. Böylece, bir dönemlik çalışmanın ardından öğrenciler, dijitalleşmenin günümüz toplumundaki etkisini anlayabileceklerdir.


IRE-555 Küresel Siyasette Rusya

Bu derste Rusya'nın yeni dış siyaset kavramları, 21. yüzyılda Rusya dış politikasının öncelikleri, Küresel bağlamda güvenlik sorununa Rusya'nın yaklaşımı ve Rusya’nın küresel siyasete etkileri incelenecektir. Rusya Federasyonunun küresel siyasette yeri ve rolü dünya çapında bir ilgi oluşturmaktadır. Bu dersin amacı, Rusya’nın dünya sahnesinde oynadığı rol dikkate alınarak Rusya dış politikasının içeriğini ve bu politikanın dünya politikasını nasıl etkilediğini incelemektir.


PSI-587 Öğrenmeyi ve Öğretmeyi Öğrenme

Dersin amacı öğrenme ve öğretmenin ana kuramlarını, temel ilkelerini, türlerini, teknikerini, modellerini ve bu modelleri, teknikleri uygulama becerilerini öğretmektir.


OSD-594 Beden Algısı

Bu ders, beden algısının psikolojik, sosyolojik ve kültürel boyutlarını ele alarak öğrencilere beden ve görünüşle ilgili karmaşık konuları anlama becerileri kazandırır. Ayrıca, toplumsal normların, medyanın ve kültürel faktörlerin beden algısına etkilerini inceler.


OSD-595 Kültürlerarası Psikoloji

Kültürlerarası psikoloji, kültürel psikoloji ve yerel psikoloji yaklaşımlarının öğrenilmesi ve kültür-davranış ilişkilerini psikolojik incelemeleri hakkında bilgi ve beceri sağlanması amaçlanmaktadır.


MAN-582 Sanal Dünyalar

Ders, avatarlar aracılığıyla çevrimiçi bir sanal ortam olan Second Life üzerinden işlenecektir. Öğrenciler sanal ortamın nasıl işlediğini görecek ve sanal içeriğin yaratılma şeklini değerlendireceklerdir. Bu ders; öğrencilere kültürel farklılık, dil engelleri, zaman farkı, teknolojik sorunlar vb. birçok engelle uğraşırken sanal ve kültürlerarası bir ortamda etkili bir takım çalışmasını nasıl yöneteceklerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu ders aynı zamanda farklı disiplinlerden, kurumlardan ve kültürlerden katılımcılar ve öğretim görevlileri arasında işbirliği ve ağ oluşturma fırsatı verecektir. Sanal Dünyaların teknolojik bileşenleri, Sanal Dünyalar ile ilgili etik ve sosyal konular bu derste işlenecektir. Böylece, bir dönemlik çalışmadan sonra öğrenciler Sanal Dünyaların günümüz toplumundaki rolünü anlayabileceklerdir.


MAN-505 Türkiye Ekonomisi

Türkiye ekonomisini incelemeye ilişkin ders kapsamında, Cumhuriyet öncesi ve sonrası iktisadi gelişmeler,  iktisadi krizlerin nedenleri ve sonuçları, küreselleşme ile Türkiye ekonomisi arasında ilişki, üretim, istihdam, fiyatlar, yatırımlar, kamu maliyesi, para politikası, dış ticaret, sektörel ilişkiler (tarım, sanayi, enerji, madencilik ve hizmetler) benzeri konular ele alınacaktır. Böylece, yakın gelecekteki iktisadi gelişmeleri anlamak amacıyla Türkiye’nin iktisat politikaları analitik olarak incelenecektir.


 OSD-555 Afet Yönetimi

OSD-555 Afet Yönetimi dersi, öğrencilere doğal ve insana kaynaklı afetlerle başa çıkma becerilerini kazandırmayı amaçlar. Bu ders, afetlerin yönetilmesi, hazırlık, müdahale ve iyileştirme süreçlerini inceleyerek afet yönetiminin temel ilkelerini sunar.


IRE-513 21.Yüzyılda Diplomasi

"21. Yüzyılda Diplomasi" dersi, öğrencilere çağdaş dünya düzenindeki diplomasiyi anlama, analiz etme ve etkili bir şekilde uygulama becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. Bu ders, geleneksel diplomasi kavramlarını günümüzün karmaşık uluslararası ilişkilerine uyarlayarak öğrencilere sunar. İnternetin yükselmesi, küresel sorunların artan karmaşıklığı, ve dijital iletişimin etkisi gibi faktörler 21. yüzyıl diplomasisini şekillendirmektedir. Bu ders, öğrencilere uluslararası müzakereler, dijital diplomasi, yumuşak güç kullanımı, uluslararası hukuk ve uluslararası örgütler gibi konularda güncel bilgi ve beceriler sunarak, öğrencilerin çağdaş diplomatik mekanizmaları anlamalarına ve bu alanlarda etkili şekilde çalışmalarına olanak tanır.


IRE-530 Dönem Projesi

Uluslararası İlişkiler alanında yazım kurallarına uygun olarak yazılacak bir akademik çalışma niteliğindedir. Ders, kapsamlı bir deneme, eleştirel bir rapor, uygulamaya dönük bir proje veya deneysel bir çalışma yürütülmesini amaçlamaktadır. Proje dersi, dönem sonunda başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilmektedir.


IRE-532 Seminer (Tezsiz)

Bir öğretim elemanı gözetiminde yapılan seminer çalışmalarında, öğrencinin bağımsız bir araştırma yaparak bu konuda deneyim kazanması ve konuyu anlatarak topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma konusunun saptanması, ikincil kaynakların araştırılması ve bunların çalışmada kullanılması, alan araştırması, elde edilen  bilgiler ışığında taslak çalışmanın hazırlanması, gerekli düzeltmelerin yapılarak raporun rapor yazma kurallarına uygun bir şekilde tamamlanması ve son olarak raporun dinleyicilere sunulması ve tartışılması bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.  


IRE-533 Seminer (Tezli)

Bir öğretim elemanı gözetiminde yapılan seminer çalışmalarında, öğrencinin bağımsız bir araştırma yaparak bu konuda deneyim kazanması ve konuyu anlatarak topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma konusunun saptanması, ikincil kaynakların araştırılması ve bunların çalışmada kullanılması, alan araştırması, elde edilen  bilgiler ışığında taslak çalışmanın hazırlanması, gerekli düzeltmelerin yapılarak raporun rapor yazma kurallarına uygun bir şekilde tamamlanması ve son olarak raporun dinleyicilere sunulması ve tartışılması bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.  


 IRE-512 Dünya Siyasetinde Güncel Sorunlar

Bu dersin amacı, dünya siyasetinde öne çıkan uluslararası konularla ilgili önemli tartışmaları öğretmektir. Bu ders, Arap-İsrail Sorunu, Ortadoğu Barış Süreci, Nükleer Kriz, Çin ve Hindistan’ın yükselişi gibi örnek olaylar üzerinden dünya siyasetinde öne çıkan uluslararası konuları incelemektedir.


OSD-579 Sürdürülebilir Kalkınma

Ders, ekoloji ve sürdürülebilirlik ile ilgili temel kavramlar, çevre-insan ilişkisinin ve etkileşiminin incelenmesi, ekolojik sorunlara çözüm önerilerinin getirilmesi, sürdürülebilir kalkınma, ekolojik planlama, kentsel ekoloji, halk katılımı, sürdürülebilir tasarım ve planlama konularını içerir. İncelenen konular, insan ve doğa ilişkisi, çevre sorunları, çevre ve büyüme, çevre ve ticaret, geleneksek kalkınma anlayışı, sürdürülebilir kalkınma yaklaşımları, politik ekoloji, sürdürülebilirlik kavramı, ekonomi-toplum-çevre üçgeni, iktisadi sürdürülebilirlik, çevresel sürdürülebilirlik, sosyal sürdürülebilirlik, doğanın ekonomik değeri, Türkiye’deki çevre hareketleri örnekleri şeklindedir.  Dersin amacı,  öğrencilere çevre sorunları ve bu sorunların çözümü için önerilen çözümleri anlatmak, kalkınmanın ekonomik, toplumsal ve çevresel yönlerine dikkat çekmek, sürdürülebilir kalkınmanın genel özelliklerini vurgulamaktır.


IRE-580 Klasik ve Modern Jeopolitik Kuramlar

Bu ders modern ve klasik jeopolitik kuramların tanıtılması ve bu kuramların karşılaştırılmasının yapılmasını kapsamaktadır. Klasik kurmalar jeopolitiğin temel kuramlarıdır. Modern kuramlar ise onların üzerinde inşa edilenlerdir. Ayrıca derste modern dünya düzeninin karakteristiğine ve yeni jeopolitik eğilimlere de yer verilmektedir. Bu kapsamda, Uluslararası İlişkiler düşüncesinde önemli yeri olan, coğrafya ile siyaseti sentezleyen, çağdaş dünya siyasetinin şekillenmesi ve ülkelerin dış ve güvenlik politikalarının oluşumunun etkilenmesinde önemli yeri olan jeopolitiğin analiz edilmesi amaçlanmaktadır.


IRE-537 Karşılaştırmalı Siyaset ve Demokratikleşme

Karşılaştırmalı Siyaset ve Demokratikleşme dersi, öğrencilere farklı ülkelerin siyasi sistemlerini, demokratikleşme süreçlerini ve politika oluşumlarını incelemeleri için bir fırsat sunar. Bu ders, siyaset bilimi alanındaki temel kavramları ve analiz yöntemlerini kullanarak öğrencilere çeşitli ülkelerin siyasi yapılarını ve demokratikleşme süreçlerini karşılaştırmalı bir perspektiften inceleme olanağı sunar.


IRE-542 Ortadoğu Tarihi ve Politikaları

Ders Ortadoğu bölgesinin tanımı ve bölgenin politik, ekonomik ve sosyal özelliklerini içeren bir anket ile başlayacaktır. Bundan sonra Filistin sorunu ve Irak’taki durum gibi bölgedeki önemli sosyal, politik ve askeri sorunların analizine gidilecektir. Ders aynı zamanda bölgeye yönelik Türkiye’nin politikasını da kapsamaktadır. Bu dersin başlıca amacı Türk dış politikasında önemli bir yer işgal eden Ortadoğu’nun politik, ekonomik ve sosyal karakteristiklerini analiz etmektir.


IRE-578 Türk Dış Politikası ve Güncel Sorunları

"Türk Dış Politikası ve Güncel Sorunları" dersi, öğrencilere Türkiye'nin dış politika gelişimini, önceliklerini ve karşılaştığı güncel sorunları anlama fırsatı sunar. Bu ders, Türk dış politikasının kökenlerinden günümüze kadar olan evrimini incelerken, öğrencilere Türkiye'nin uluslararası arenadaki rolünü ve bölgesel etkileşimlerini anlama becerileri kazandırır. Ayrıca, ders güncel uluslararası meselelere, Türkiye'nin rolüne ve bu konularda alınan politika kararlarına odaklanarak öğrencilerin güncel olayları analiz etmelerini ve gelecekteki diplomatik ve stratejik zorluklara yönelik çözüm arayışlarına katkıda bulunmalarını teşvik eder. Bu ders, öğrencilere Türk dış politikasının karmaşıklığını ve çok yönlülüğünü anlama konusunda sağlam bir temel sunar ve uluslararası ilişkilerdeki Türkiye'nin rolünü daha iyi kavramalarına yardımcı olur.


IRE-581 Sürdürülebilir Gelişme

Ders, ekoloji ve sürdürülebilirlik ile ilgili temel kavramlar, çevre-insan ilişkisinin ve etkileşiminin incelenmesi, ekolojik sorunlara çözüm önerilerinin getirilmesi, sürdürülebilir kalkınma, ekolojik planlama, kentsel ekoloji, halk katılımı, sürdürülebilir tasarım ve planlama konularını içerir. İncelenen konular, insan ve doğa ilişkisi, çevre sorunları, çevre ve büyüme, çevre ve ticaret, geleneksek kalkınma anlayışı, sürdürülebilir kalkınma yaklaşımları, politik ekoloji, sürdürülebilirlik kavramı, ekonomi-toplum-çevre üçgeni, iktisadi sürdürülebilirlik, çevresel sürdürülebilirlik, sosyal sürdürülebilirlik, doğanın ekonomik değeri, Türkiye’deki çevre hareketleri örnekleri şeklindedir.  Dersin amacı,  Öğrencilere çevre sorunları ve bu sorunların çözümü için önerilen çözümleri anlatmak, kalkınmanın ekonomik, toplumsal ve çevresel yönlerine dikkat çekmek, sürdürülebilir kalkınmanın genel özelliklerini vurgulamaktır.


IRE-597 Tez

Bu derste öğrencilere tez yazmada uygulanması gereken usuller (tez yazma planı) gösterilecek ve yapacakları çalışmaları için gerekli ve doğru tekniği kullanarak araştırma yapmaları sağlanacaktır. Bu doğrultuda ders, öğrencilerin kaynakların kullanımı, tez yazma usulü hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.


IRE-598 Tez

Bu derste öğrencilere tez yazmada uygulanması gereken usuller (tez yazma planı) gösterilecek ve yapacakları çalışmaları için gerekli ve doğru tekniği kullanarak araştırma yapmaları sağlanacaktır. Bu doğrultuda ders, öğrencilerin kaynakların kullanımı, tez yazma usulü hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.


MAN-511 Dijital Pazarlama

Öğrencilerin, güncel dijital pazarlama trendleri hakkında teorik ve pratik becerilerinin gelişmesinin hedeflendiği bu derste; dijital pazarlama stratejileri, dijital pazarlama karması, dijital platformlarda pazarlama kampanyalarının hazırlanması, dijital platformlarda pazarlama iletişimi ve küresel bazda kullanılan dijital pazarlama uygulamaları konularına kapsamlı olarak yer verilmektedir. Ayrıca dijital pazarlamanın gelişimi, günümüzdeki durumu, uygulamada karşılaşılan sorunları ve çözüm önerileri de derste ele alınacaktır.  Süregelen dijitalleşme çağında pazarlamanın temel bileşenleri yeniden şekillenerek teknoloji ile bütünleşmiştir. Bu dersin amacı, öğrencilere dijital pazarlamanın temel kavramları, yöntemleri ve araçları hakkında bilgi sunarak, dijital pazarlama örneklerini analiz etme ve uygulama becerilerini  kazandırmaktır.


OSD 591- İşletmelerde Yeni Teknolojiler

Ders, dijital dönüşümün teknoloji yönlerinin yanı sıra pazar ve iş yönleri ile dijitalleşme süreçlerini etkileyen politika ve düzenleyici girişimlerin bir incelemesini sağlamaktadır. Bu, ağ altyapılarının, verilerin yönetimi ve işlenmesinin ve kullanıma sunulan dijital hizmetlerin ve uygulamaların, iş modelleri ve ekosistemler dahil olmak üzere iş süreçleri ve hizmetlerinin incelenmesini içermektedir. Ayrıca, bölgedeki AB politikaları da dahil olmak üzere bu noktada işleyen politika girişimleri ve düzenleyici önlemleri tartışılacaktır. Böylece, bir dönemlik çalışmanın ardından öğrenciler, dijitalleşmenin günümüz toplumundaki etkisini anlayabileceklerdir.


OSD 592- Suç ve Suçun Psikolojisi  

Bu dersin amacı öğrencilere suç davranışını yorumlamak için yeni bir çerçeve kazandırmak, suç davranışına ilişkin farklı bakış açılarının yanı sıra farklı suç davranışlarıyla ilgili etiyoloji, risk faktörleri, değerlendirme ve tedavi konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu ders aynı zamanda öğrencilerin, toplumsal normları çiğneyen bireylerin düşünce süreçlerini anlamasına yardımcı olacaktır. Biyolojik, psikolojik ve durumsal faktörlerin yanı sıra işlenen suç türlerini kavramaları ve gerçek ya da simüle suç olgularına eleştirel bir yaklaşım sergilemeleri sağlanacaktır.