ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ BİRLİĞİ YÖNERGESİ

 

            Amaç

            MADDE 1 - Bu yönergenin amacı; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 47.nci maddesinde “öğrencilerin beden ve ruh sağlığının korunması, çalışma, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarının” karşılanmasına yönelik olarak ders dışı zamanlarını bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinliklerle değerlendirmek amacıyla öğrenci kulüpleri ve birliği kurulması, bununla ilgili usul ve esasların belirlenmesidir.
 

            Kapsam

            MADDE 2 - Bu Yönerge, Çağ Üniversitesi’nde kurulan öğrenci kulüpleri ve birliği ile ilgili usul ve esasları kapsar.
 

            Öğrenci Kulüpleri

            MADDE 3 - Çağ Üniversitesi’nde öğrencilerin ders dışı etkinliklerini düzenlemek üzere bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif alanlarda faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri kurulur ve bu kulüplerin başkanları Öğrenci Kulüpleri Birliğini oluştururlar.
 

            Öğrenci Kulüpleri Birliğinin Organları

            MADDE 4 - Öğrenci Kulüpleri Birliğinin organları şunlardır:

            a) Genel Kurul

            b) Yönetim Kurulu   
 

            Genel Kurul

            MADDE 5 -  Öğrenci kulüpleri Birliği Genel Kurulu, Çağ Üniversitesi’nde faaliyet gösteren öğrenci kulüplerinin başkanlarından oluşur.  Genel Kurul, olağan olarak ayda bir kez Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine belirlenen gün ve saatte toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Genel Kurulda kararlar basit oy çokluğu ile alınır. Geçerli mazeret bildirmeden yılda üç kez toplantılara katılmayan kulüp başkanının, başkanlığı düşer, kulüp genel kurulu, kendi içinde başka bir başkan seçer.
 

            Genel Kurulun Görev ve Sorumlulukları

            MADDE 6 - Genel Kurulun görev ve sorumlulukları şunlardır:

            a) Öğrenci Kulüpleri Birliği Başkanını, Başkan Yardımcısını ve Genel Sekreteri seçmek

            b) Öğrenci Kulüplerinin amaçlarının gerçekleşmesi için alınacak önlemler konusunda, Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunmak,

            c) Öğrenci Kulüpleri Birliği Yönetim Kurulu seçimi ders yılının başında Rektörlük adına Kültür/Spor Müdürlüğü denetiminde Öğrenci Kulüpleri Başkanları arasından basit oylamayla seçilir.

            d) Rektör uygun gördüğü durumlarda Öğrenci Kulüpler Birliği Genel Kurul toplantılarına kulüp danışmanları arasından görevlendirme yapabilir. 
 

            Yönetim Kurulu

            MADDE 7 - Öğrenci Kulüpleri Birliği Yönetim Kurulu; Öğrenci Kulüpleri Birliği Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreter’den oluşur.
 

            Yönetim Kurulu Başkanı

            MADDE 8 - Çağ Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Birliği Başkanı aynı zamanda Öğrenci Kulüpleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütür. Çağ Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Birliği Başkanı, Üniversite Kulüplerinin Başkanları tarafından oy çokluğuyla belirlenir.
 

            Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

            MADDE 9 - Çağ Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Birliği Başkan Yardımcısı aynı zamanda Öğrenci Kulüpleri Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütür. Yönetim Kurulu Başkanının katılamadığı toplantılara onun adına vekalet eder.
 

            Genel Sekreter

            MADDE 10 - Yönetim Kurulu’nun düzenlediği toplantılarda alınan kararları raporlar. İmzaya sunar. Gerçekleşecek toplantılardan kulüp başkanlarını bilgilendirir. Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yazılan dilekçeleri alarak başkana sunar.
 

            Yönetim Kurulunun Görev ve Sorumlulukları

            MADDE 11 - Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumlulukları şunlardır:

            a) Öğrenci Kulüpler Birliği’ni temsil etmek,

            b) Öğrenci etkinliklerinin 2547 sayılı Kanunda belirtilen Yükseköğretimin amaçlarına uygunluğunu sağlamak,

            c) Öğrenci Kulüplerini desteklemek amacıyla Rektörlüğün uygun görüşünü aldıktan sonra öğrenci kulüplerinin kurulmasına yardımcı olmak, destek vermek,

            d) öğrencilerin ders dışı bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinliklerinin yürütülmesini sağlamak amacıyla programlar yapmak ve bu programların uygulanmasını denetlemek, öğrencilerin bu etkinliklerle ilgili en az bir kulübe üye olmasını özendirmek,

            e) Öğrenci kulüplerinin hazırladığı bütçe taslaklarını her ayın sonunda inceleyip, Kültür/Spor Müdürlüğü aracılığıyla Rektörlüğe bilgi vermek,

            f) Üyelik aidatlarını Rektörlüğün onayını alarak belirlemek,

            g) Üniversitenin öğrenci kulüpleri için sağladığı oda, alet, malzeme gibi şeylerin en yararlı biçimde kullanılmasını ve korunmasını sağlamak,

            h) Öğretim yılı sonunda öğrenci kulüpleri ile ilgili bir rapor hazırlayıp, Kültür/Spor Müdürlüğü aracılığıyla Rektörlüğe sunmak,

            ı) Ayda bir kez genel kurulu toplayarak ayın değerlendirmesini yapmak,

            i) Her yıl Mayıs ayı içerisinde Rektörlüğün çağrısıyla yıl sonu değerlendirme toplantısı yaparak kulüp etkinliklerini gözden geçirmek ve gelecek yıla yönelik olarak koordinasyonu sağlamak,

            j) Yapılacak toplantılara üç kez geçerli mazeret bildirmeden katılmayan kulüp başkanlarının başkanlıklarının düşürülmesine karar vermek ve bu kararı Rektörlüğün onayını alarak kulüp başkanına yazılı bildirmek,

            k) Kulüpler birliği yönetim kurulunun aldığı ya da Rektörlük tarafından istenilen bilgi ve dokümanları zamanında ulaştırmayan kulüp başkanları hakkında tutanak yazarak, 2 kez tekrarlamaları halinde başkanlıklarının düşürülmesine karar vermek ve bu kararı Rektörlüğün onayını alarak kulüp başkanına yazılı bildirmek
 

            Öğrenci Kulüplerinin Kurulması

            MADDE 12 - Öğrenci kulüpleri en az beşi yönetim kurulunu oluşturmak üzere on kurucu öğrencinin Kültür/Spor Müdürlüğü’ne başvurusu ve incelenme sonrasında Rektörlüğün onayı ile kurulabilir. Ayrıca kulüp öğrencilerinin kurulacak olan kulüplerinin varsa ilgili bölüm öğrencileri olması gerekir. (Hukuk Kulübü, Uluslararası İlişkiler vb. gibi). Danışmanlar, Rektörlük tarafından belirlenir. Öğrenci Kulüpleri Rektörlüğe bağlı olarak Kültür/Spor Müdürlüğü’nün denetiminde faaliyetlerini sürdürürler. Yıl içinde yapacakları faaliyetlerini yazılı olarak Kültür/Spor Müdürlüğü’ne bildirirler. Etkinliklerin öncelikleri, öğrenci kulüplerinin verdikleri dilekçe tarihine göre sıralanır. Öğrenci kulüplerini toplantılarına gerekli görürse Rektör danışmanlar arasından görevlendirme yapabilir.
 

            Danışmanlar

            MADDE 13 - Her öğrenci kulübü için ihtiyaç durumuna göre danışman/danışmanlar Rektörlük tarafından belirlenir ve onaylanır.
 

            Danışmanların Görevleri

            MADDE 14 - Danışmanların görevleri şunlardır;

            a) Öğrenci kulüpleri için hazırlanacak olan plan, program ve bütçelerin oluşmasında kulüplerin yönetim kurullarına yardımcı olmak ve etkinlikleri izlemek,

            b) Üniversite öğrenci kulüplerine tahsis edilen eşyaların uygun şekilde kullanımının takibini yapmak,

            c) Her öğrencinin kulüp etkinliklerine katılmasını özendirmektir,

            d) Yıl içinde düzenlenecek olan kulüp toplantılarının en az ikisine katılmak
 

            Kulüplere Üyelik

            MADDE 15 - Öğrenci Kulüplerine üniversiteye kayıtlı olan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler belirlenen aidatları ödeyerek üye olabilirler. Üniversite öğretim elemanları ile idari personeli de kulüplere üye olabilirler ve her türlü etkinliklere katılabilirler. Ancak bu kişiler yönetimde yer alamazlar. Kulüpler, üyelerinin kendi aralarından seçtikleri bir başkan ve dört üyeden oluşan kurul tarafından yönetilirler.    
 

            Kulüp Üyeliğinden Ayrılma

            MADDE 16 - Kulüp üyesi; yazılı başvuru ile üyelikten istifa edebilir, ancak üyelikten ayrılmak gecikmiş aidat borçlarının ödenmesi yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
 

            Kulüp Üyeliğinin Düşmesi

            MADDE 17 - Kulübün amaçlarına aykırı çalışma yapan veya verilen görevi yerine getirmeyen üyeler, ilgili öğrenci kulübü yönetim kurulunun yazılı uyarısına rağmen bu tutumlarında ısrar ederlerse, yine yönetim kurulunun kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Ayrıca her yıl ödenmesi gereken üyelik aidatını bildirim tarihinden itibaren ödemeyen üyelerin, üyelikleri kendiliğinden düşmüş sayılır. Ancak aidatın ödenmesi halinde herhangi bir işleme gerek kalmaksızın üyelik yeniden tesis edilir.
 

            Yönetime Seçilebilme Koşulları

            MADDE 18 - Öğrencilerin Kulüp başkanı ve yardımcısı olabilmeleri, ya da yeni kulüp kurulabilmesi için (2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren kurulacak kulüpler için)  genel not ortalamasının 1.80’den az olmaması gerekir.
 

            Kulüplerin Gelirleri

            MADDE 19 - Öğrenci Kulüplerinin gelirleri şunlardır;

            a) Kulüplere üye olan öğrencilerin üyelik aidatları,

            b) Kulüplerin düzenleyeceği gösteri, yarışma, seminer vb. etkinliklerden elde edilecek gelirler,

            c) Kişi ve kuruluşlar tarafından yapılacak olan sponsorluklar, yardım ve bağışlar.
 

            Kulüplerin Giderleri

            MADDE 20 - Öğrenci kulüplerinin giderleri

            a) Kulüp etkinliklerinin gerektirdiği demirbaşların alımı,

            b) Kulüp etkinliklerinin gerektirdiği ulaşım ve organizasyon giderleri,

            c) Kulüp etkinliklerinde kullanan araç, gereç ve eşyanın bakım ve onarım giderleri

            d) Kulüp etkinliklerinin gerektirdiği diğer giderler
 

            Harcamaların Yapılması

            MADDE 21 - Öğrenci kulüplerinin elde ettikleri gelirlerin harcamaları, kulüp danışmanı öğretim elemanın onayı ile yapılır.
 

            Belgeler

            MADDE 22 - Her kulüpte bulundurulması ve gerektiğinde Kulüpler Birliği’ne ve Rektörlüğe sunulması zorunlu belgeler şunlardır:

            a) Üye kayıt defteri,

            b) Karar defteri,

            c) Gelir ve gider defteri,

            d) Demirbaş defteri (kulübün kullanılması için verilen demirbaş eşyanın listesi ve bunun bir örneği Öğrenci Kulüpleri Birliği’ne verilir. Öğrenci Kulüpler Birliği bir nüshasını Kültür/Spor Müdürlüğü’ne verir.)
 

            Kulüplerin Feshi

            MADDE 23 - Kulüp üyeleri kulübün feshine karar verebilirler. Feshe karar verebilmek için üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması zorunludur. İkinci toplantıda belirtilen çoğunluk sağlanmazsa, kulüp yönetim kurulu kulübün feshine karar verebilir. Kulübün feshiyle ilgili karar yazılı olarak Rektörlüğe bildirilir. Kulübün feshi halinde kulübün malvarlığı Çağ Üniversitesi’ne geçer.
 

            Disiplin İşleri

            MADDE 24 - Kulüp çalışmalarına katılan öğrencilerin öğrenciliğe yakışmayan tutum ve davranışları konusunda, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
 

            Etkinliklerin Yapılması ve Rektörlükten Onay Alınması

            MADDE 25 - a) Öğrenci kulüpleri eğitim-öğretim yılı içinde en az 2 (iki) etkinlik gerçekleştirmelidir. Etkinlikler gerçekleştirilemezse kulüplerde yönetim değişikliğine gidilecektir. 

            b) Planlanacak etkinlikler nedeniyle yapılan toplantılarda, alınacak kararlar için öğrenci kulüpleri danışmanlarının oluru ve imzası gerekmektedir. Danışman imzası, oluru ve Rektörlük onayı olmadan gerçekleştirilen her türlü yazılı, basılı, görsel ve işitsel etkinlikler için Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 
 

            Yürürlükten Kaldırma

            MADDE 26 - 11/09/2017 tarihli ve 2017/13 sayılı Senato Kararıyla yürürlüğe giren Çağ Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Birliği Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
 

            Yürürlük

            MADDE 27 -  Bu Yönerge, Çağ Üniversitesi Senatosunun 23.11.2018 tarihli ve 2018/18 sayılı kararı uyarınca yürürlüğe girmiştir.
 

            Yönetme

            MADDE 28 - Bu Yönerge hükümlerini Çağ Üniversitesi Rektörü yürütür.