ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ VE KULÜPLER BİRLİĞİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Çağ Üniversitesi öğrencilerinin bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde bulunabilmeleri amacıyla kurulacak Öğrenci Kulüplerinin ve Kulüpler Birliğinin kuruluş, görev, yetki ve işleyişini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu yönerge Çağ Üniversitesi önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin mesleki, eğitsel, bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal amaçlarla kurabileceği ve öğrenci kulüpleri ve birliği ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Bu yönerge 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu esas alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu yönergede geçen;

 1. Öğrenci Kulüpleri Birliği: Çağ Üniversitesi öğrenci kulüplerinin başkanlarından oluşan temsili bir kurulu,
 2. Öğrenci Kulübü: Çağ Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin eğitim faaliyetleri dışındaki zamanlarını değerlendirmek amacı ile Öğrenci Kulüpleri Yürütme Kurulu tarafından kuruluşlarının uygunluğuna karar verilmiş kulüpleri,
 3. Kulüp Danışmanı: Öğrenci kulübünün kuruluşu ve işleyişi hususunda yürütme kuruluna karşı sorumlu Çağ Üniversitesinin tam zamanlı bir öğretim elemanını,
 4. Öğrenci Kulüpleri Yürütme Kurulu: Rektör tarafından belirlenen rektör yardımcısı başkanlığında Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı, Öğrenci Dekanı ve Kültür Müdüründen oluşan kurulu,
 5. Genel Kurul: Öğrenci kulübüne üyelik kaydını yaptırmış tüm öğrencilerden oluşan ve görevleri bu yönergenin ilgili maddesinde belirtilen kurulu,
 6. Denetleme Kurulu: Öğrenci Kulüpleri Genel Kurulu tarafından seçilen 2 üyeden oluşan ve görevleri bu yönergenin ilgili maddesinde belirtilen kurulu,
 7. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı:  Çağ Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığını,
 8. Üniversite: Çağ Üniversitesini,
 9. Rektör: Çağ Üniversitesi Rektörünü,  ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş̧ Esasları

Kuruluş

MADDE 5- Bir Öğrenci Kulübünün kurulabilmesi için, Çağ Üniversitesine kayıtlı önlisans ve lisans öğrencilerinden bu Yönerge ile belirlenen üyelik şartlarına sahip en az 7 en fazla 10 öğrencinin, Madde 7’de belirtilen belgeler ve başvuru dilekçesi ile Ekim ayının son haftasına kadar Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına başvurması gerekir. Sağlık, Kültür ve Spor Başkanlığı, dosya üzerinde gerekli incelemeyi yapar. Başvurunun mevzuata uygunluğunun belirlemesini takiben ilgili kulübün kuruluşunu Rektörlüğe bağlı Yürütme Kuruluna teklif eder ve kulüp Yürütme Kurulunun onayı halinde kurulur.

Kulüp Kurma Şartları

MADDE 6-  Üniversitede aynı ismi taşıyan veya amacı aynı olan birden fazla kulüp kurulmaz. Kulüpler amaçlarına uygun isim alırlar ve aldıkları isme uygun faaliyette bulunurlar.

Kulüp Kurmak İçin Gerekli Belgeler

MADDE 7- Kulüp kuruluş dilekçesine eklenecek belgeler şunlardır:

 1. Çağ Üniversitesi Kulüpler Birliği Yönergesine ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak hazırlanmış ve kulüp danışmanı tarafından imzalanmış kulüp tüzüğü,
 2. Danışman kabul formu,
 3. Başkanlık ve Başkan Yardımcılığı yapacak öğrencinin transkript belgesi,
 4. Başkan ve Başkan Yardımcılığı yapacak öğrencinin disiplin cezası bulunmadığına dair belge.

Öğrenci Kulüpleri İşleyiş Esasları

MADDE 8-
 

 1. Kulüpler, Anayasamızda ifadesi bulunan devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne,  demokratik hukuk devleti ilkelerine, temel hak ve özgürlüklere, laikliğe ve yasalara uygun faaliyette bulunurlar.
 2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında her hangi bir disiplin cezası almış öğrenciler kulübün yönetim kurulunda görev alamazlar. Yönetici iken ceza alan öğrenciler bu görevi bırakmak zorundadır.
 3. Siyasi partilerle ilişki içinde olamazlar.
 4. Üniversitelerin fiziki ortamına veya eğitim faaliyetlerine zarar verecek etkinliklerde bulunamazlar.
 5. Yürüttükleri faaliyetlerde din, dil, ırk, köken, milliyet, cinsiyet ve benzer nedenlerle ayırım yapamazlar.
 6. Kulüplerin gerçekleştirecekleri ortak etkinliklerde ve işbirliklerinde aralarında hiyerarşik bir yapı oluşturulamaz.
 7. Kulüpler ticari faaliyette bulunamaz, üyelerine maddi çıkar sağlayamazlar.

Kulüplerin Çalışma Düzeni

MADDE 9- Öğrenci kulüpleri düzenleyecekleri Üniversite içi ve dışı tüm etkinlik ve çalışmalarını, kulüp danışmanı tarafından onaylanmış etkinlik formunu, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının ilan ettiği tarihe kadar hazırlayarak onay aldıktan sonra gerçekleştirebilirler. Stant kurma, afiş asma taleplerinde, afiş örneği ile katılımcı bilgilerine ilişkin açıklamaların dilekçe ekinde sunulması gerekir.

Kulüp Üyeliği

MADDE 10- Çağ Üniversitesi lisans ve yüksek lisans öğrencileri herhangi bir kriter aranmaksızın, birden fazla kulübe üye olabilir ve yönetimde yer alabilir ancak doktora öğrencileri yönetimde yer alamazlar.  Üyelik ücreti Kulüpler Birliği tarafından belirlenir ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından onaylanır. Üyelik ücreti alan kulüplerin makbuz kesmeleri zorunludur. Kulübe üyelikler, yalnızca her yıl ekim ayında düzenlenen kulüp tanıtım günlerinde gerçekleştirilir.

Kulüp Üyeliğinin Düşmesi

MADDE 11- (1) Aşağıda sayılan hallerde kulüp üyeliği sona eder.

 1. Mezuniyet, kendi isteği ile ayrılma ve üniversite ile ilişiği kesilen öğrencinin üyelikleri sona erer.
 2. Kulüp etkinliklerinin %50 sine katılmayan üyelerin,
 3. Kulüp içinde uygunsuz davranışları olan üyelerin,
 4. Kulüp üyelik ücretini ödemeyen(varsa) üyelerin,
 5. Genel Kurul toplantılarının en az ikisinde bulunmayan üyelerin üyelikleri yönetim kurulu kararı ile silinebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Kulüp/ Üst Kurulları

Öğrenci Kulüpleri Yürütme Kurulu

MADDE 12-

(1) Bir Rektör yardımcısı başkanlığında Öğrenci Dekanı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı ve Kültür Müdürü Yürütme Kurulunu oluşturur.

(2) Yürütme Kurulu ilki Kasım ayında olmak üzere yılda en az 2 kez toplanır.

(3) Kulüp Yönetimi ile Yürütme Kurulu arasındaki işbirliğinin düzgün, doğru ve süratli yürütülmesinde, Kurul adına Kültür Müdürü sekreterya görevini yürütür.

(4) Yürütme Kurulunun görevleri aşağıdaki gibidir:

 1. Üniversitede faaliyet gösterecek kulüplerin kurulmasına / kapatılmasına, faaliyetlerinin durdurulmasına karar vermek,
 2. Kulüplerin kuruluş aşamalarında denetleyici ve yönlendirici olmak,
 3. Yönergeleri onaylamak,
 4. Kulüp faaliyetlerine göre mevcut imkânların (salon, ekipman, malzeme vs.) paylaşımını ve dağıtımını yapmak,
 5. Kulüplerin faaliyetleri ile ilgili yıllık plan, program ve bütçe tekliflerini görüşerek karara bağlamak,
 1. Kulüplerin faaliyetlerini incelemek ve gelecek dönemin faaliyet programını onaylamak.

Öğrenci Kulüpler Birliği

MADDE 13-

(1) Öğrenci Kulüpleri, Öğrenci Kulüpleri Başkanları arasından birini başkan seçer. Seçim kapalı oy açık sayım usulü ile yapılır. Seçilen Kulüpler Birliği Başkanı tek sayı olacak şekilde kendi yönetimini belirler.

(2) Öğrenci Kulüpleri Birliği başkan ve üyeleri bir yıl için seçilir. Seçim, her eğitim öğretim yılının Ekim ayının ilk haftasına kadar yapılır.

(3) Kulüpler Birliği Başkanı Çağ Üniversitesi Öğrenci Konseyi toplantılarına katılabilir, alınan kararlarla ilgili fikir beyan edebilir ancak oy kullanamaz.

(4) Mezuniyet, görevden ayrılma, seçilme koşullarını kaybetme ve görevden alınma gibi durumlarda yeni seçime kadar mevcut başkan yardımcısı vekil başkanlığa devam edebilir.

(5) Vekil Başkanlık durumunda; Öğrenci Kulüplerinin toplam sayısının bir fazlası kadar talep olursa yeni seçim yapılabilir.

(6) Öğrenci Kulüpler Birliğinin görevleri,

 1. Öğrenci kulüpleri arasındaki koordinasyonu sağlamak,
 2. Öğrenci kulübü etkinliklerinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen yükseköğretimin amaçlarına uygun olarak gerçekleşmesine destek vermek,
 3. Eğitim-öğretim yılı sonunda öğrenci kulüpleri ve etkinlikleri ile ilgili bir rapor hazırlayıp, Kültür Müdürü Başkanlığı aracılığıyla Öğrenci Kulüpleri Yürütme Kuruluna sunmak,
 4. Üyelik ücreti alacak kulüplerin, alacakları üyelik ücretini belirleyerek Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığından onay almaktır.

Kulüp Danışmanı

MADDE 14-

(1) Kulübün, kuruluş işlemlerinin yürütülmesinde ve çalışma esaslarının belirlenmesinde yardımcı olmak üzere Öğrenci Kulübü Kurucu Üyeleri tarafından belirlenen ve Rektörlükçe uygun bulunan, kulübün faaliyetleri konusunda yetkin kadrolu öğretim elemanları arasından bir Kulüp Danışmanı görevlendirilir.

(2) Bir öğretim elemanı, en fazla iki kulübe danışman olabilir. Görevinden ayrılan danışmanın yerine 15 gün içinde Kulüp Başkanının bildirimi ve Rektörlüğün onayı ile yeni Danışman atanır.

(3) Kulüp Danışmanının görevleri şunlardır:

 1. Kulüp Tüzüğünün Kulüpler Birliği Yönergesine uygunluğunu kontrol etmek,
 2. Yönetim Kurulu seçimlerinde bulunmak,
 3. Kulüp Karar defterinin kontrolünü sağlayarak gerekli imzaları vermek,
 4. Planlanan etkinlikleri onaylamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kulüp Organları, Defter ve Evraklar

Genel Kurul

MADDE 15-

(1) Genel kurul kulübün karar organıdır. Kulübe kayıtlı üyelerden oluşur. Yönetim kurulunu seçer. Kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu seçimlerinde gizli oy açık sayım esası uygulanır.

(2) Olağan genel kurul toplantısına daveti Yönetim Kurulu yapar. Yönetim Kurulu toplantı tarihini, yerini, saatini ve gündemini saptayarak üyelere en az 1 hafta önceden bildirir.  

(3) Genel Kurulun görevleri,

  1. Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,
  2. Üyelikten çıkarma önerilerini karara bağlamak,
  3. Yönetim tarafından sunulan faaliyet ve denetleme raporlarını inceleyerek karara bağlamaktır.

Yönetim Kurulu

MADDE 16- (1) Yönetim kurulu; kulübün yürütme organıdır. Genel kurul tarafından her yıl Mayıs ayında bir yıl için seçilen en az 7 üyeden oluşur. Seçimlerde, Kulüp Danışmanı ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı yetkililerinden birinin bulunması zorunludur. Aksi halde seçim geçersiz sayılır.  Lisans öğrencileri için genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,0; genel not ortalaması henüz oluşmamış öğrenciler için hazırlık geçme notu 100 üzerinden 70 olmayan öğrenciler kulüp başkanlığına aday olamazlar. Seçilen Yönetim Kurulu başkanının göreve başlayabilmesi için disiplin cezası almadığını belgelemeleri gerekir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında görev dağılımı yaparak  Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Yazman ve Saymanı seçerler. Başkan yardımcısında genel not ortalaması 2.00 veya genel not ortalaması oluşmamışsa 70 hazırlık geçme notu şartı aranır. Yönetim Kurulu en az ayda 1 kez toplanır. Yönetim kuruluna üyeler bizzat katılmak zorundadır. Zorunlu hallerde tutanak düzenlenmek ve görüntü kaydı alınmak kaydıyla online katılım da sağlanabilir. Ancak, (seçimler kapalı oy açık sayım usulü ile yapıldığından) yönetim kurulunun kendi içinde yapacağı seçimler online gerçekleşemez. Online toplantılarda Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı hükümlerine uyulması zorunludur. Toplantı ve seçimlerde, kararlar salt çoğunlukla alınır. Yönetim kurulu üyeleri genel kurul kararı ile görevden alınabilir. Yönetim Kurulu Başkanının mezuniyet, görevden ayrılma, seçilme koşullarını kaybetme ve görevden alınması gibi durumlarda yeni seçim yapılır.

(2) Yönetim kurulunun görevleri;

 1. Genel Kurulu toplantıya çağırmak,
 2. Üye kayıt defteri, yönetim kurulu karar defteri, genel kurul tutanakları, demirbaş eşya defteri, gelen-giden evrak kayıtlarını düzenli olarak tutmak,
 3. Yıllık faaliyet raporlarını hazırlayarak genel kurula sunmak,
 4. Kulübün konusu içerisine giren tüm faaliyet, iş ve işlemleri mevzuata uygun olarak yürütmektir.

(3) Yönetim kurulunun sorumluluk ve mükellefiyetleri şunlardır:

 1. Yönetim Kurulu başkanı ve üyeleri, çalışmaların bu yönergeye uygun yürütülmesinden ve denetiminden genel kurul ve yürütme kuruluna karşı sorumludur.
 2. Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri muhasebe defteri, üye aidat makbuzları gibi tutulması gereken defter ve kayıtların usulüne uygun olarak tutulmasından sorumludur. Bütün defter, evrak ve kayıtları, talep halinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına ibraz etmekle yükümlüdürler.
 3. Yönetim Kurulu Kulübün üniversite içinde ve dışındaki tüm etkinliklerinde ve haberleşmelerinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının onayını almak zorundadır.
 4. Kulübün demirbaş eşyalarının korunmasından yönetim kurulu yürütme kuruluna karşı sorumludur.

Defter ve Evraklar
MADDE 17-
(1) Tutulması zorunlu defter ve belgeler şunlardır:

 1. Üye Kayıt Formu: Üye olmak isteyen öğrencilerin adı - soyadı, bölümü, öğrenci numarası ve iletişim bilgilerini içerir.
 2. Karar Defteri: Toplantı kararları, planlanan ve gerçekleştirilen etkinlikler, yönetim değişiklikleri; tarih ve katılan üyeler kayıt edilerek imzalanır. Yönetim değişikliği yapıldığında yeni üyelerin imzası ile danışman imzasının da alınması gerekir. Yeni yönetim Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirilir. Yönetim değişiklikleri dışındaki kararlarda yalnızca başkan imzası yeterlidir. Alınan kararlar Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından mühürlenir.
 3. Gelir-Gider Defteri: Kulübün gelir ve giderlerinin kaydını içeren defterdir.

(2) Tutulması zorunlu defter ve belgeleri tutulmayan, eksik yanlış belgelere yer verilen, tutulması zorunlu defter ve belgeleri talep halinde danışmana ve yürütme kuruluna vermeyen öğrenci kulübünün faaliyetleri Yürütme Kurulu tarafından durdurularak kulübün faaliyetleri askıya alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Fesih ve Kapatma

Fesih

MADDE 18- Her kulüp Genel kurul kararı ile feshini isteyebilir. Karar yazılı olarak Yürütme Kuruluna bildirilir. Danışman ve Kulüp başkanının imzaladığı fesih yazısı ve ekinde genel kurul kararı örneği ile bildirimde bulunulur. Tüm bildirimler Yürütme Kurulu onayı ile yürürlüğe girer.

Kapatma
MADDE 19-

 1. Bu yönerge kapsamında talep edilen bilgi ve belgeleri zamanında yürütme kuruluna iletmeyen kulüpler,
 2. Bu yönerge hükümlerine aykırı davranış ve faaliyette bulunulan kulüpler,
 3. Genel Kurulu toplanmayan kulüpler,

hakkında tutanak tutulur. Sene içinde iki kez tutanak tutulan kulüpler yürütme kurulu kararı ile kapatılır.

 1. Bir akademik yıl içinde, üniversite içi üç etkinlik ve iki sosyal sorumluluk projesi yaptığını belgelemeyen,  Kulüpler Birliği Genel Kurul toplantılarına mazeretsiz iki kez katılmayan,  Üniversite içinde veya dışında izinsiz faaliyet yaptığı tespit edilen kulüpler Yürütme Kurulu kararı ile tutanak tutulması gerekmeksizin kapatılır.

Üyelik Yasağı

MADDE 20-  Herhangi bir nedenle kapatılan kulüp yönetim ve denetim kurulu üyeleri bir yıl süre ile başka bir kulüpte kurucu üye, yönetim ve denetim kurulu üyesi olamazlar.

Kulübün Mal Varlığı

MADDE 21-  Fesih ve kapatma halinde kulübün mal varlığı hakkında Yürütme Kurulunun alacağı karara göre hareket edilir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrenci Kulüplerinin Gelirleri

MADDE 22- (1) Öğrenci Kulüplerinin gelirleri, Kulüpler Birliği yönetimi tarafından belirlenen ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından onaylanmış üyelik ücretinden oluşur. Bu gelirin makbuz karşılığında tahsil edilmesi zorunludur. Kullanılacak makbuzlar sıra numarası takip etmeli ve mutlak surette gelir-gider defterine kaydedilmelidir. 

Öğrenci Kulüp Giderleri

MADDE 23- (1) Öğrenci Kulüplerinin giderleri Kulüp etkinliklerinin gerektirdiği satın alma ve bakım-onarım giderlerinden; kulüp etkinliklerinin gerektirdiği ulaşım, yemek ve organizasyon giderlerinden; eğitmen ücretleri ile diğer giderlerden oluşur.

Kulüp Gelirlerinin Muhafazası

MADDE 24- (1) 22. maddede sayılan kulüp gelirlerinin elde edilmesi, muhafazası ve harcanması ile ilgili bütün sorumluluk Kulüp Yönetim Kuruluna aittir. Kulüp gelirlerinin harcanması Kulüp Yönetim Kurulu kararı ile mümkün olup, Yönetim Kurulu bu yetkisini kendi içinde seçeceği bir veya birkaç üyeye devredebilir.

(2) Kulübün yapacağı tüm harcamaların belgelendirilmesi ve kayıt altına alınması zorunludur. Tüm harcamalar kulüp adına, kulüp saymanı tarafından Gelir–Gider Defterine kaydedilir.

(3) Kulüplerin giderlerine ait her türlü belge ve evrakın, istenmesi durumunda Yürütme Kuruluna ibrazı zorunludur.

Yürürlük

MADDE 25- (1) Bu yönerge Çağ Üniversitesi Senatosunun onayı tarihinde yürürlüğe girer. Yürürlüğe girdiğinde, 23.11.2018 tarih ve 2018/18 Sayılı Senato kararı ile kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Birliği Yönergesi yürürlükten kalkmış olur.

Yürütme
MADDE 26- (1) Bu Yönerge hükümlerine Çağ Üniversitesi Rektörü̈ yürütür.

Geçici Madde 1- Bu yönergenin yürürlüğe girmesini takip eden ilk ay içerisinde tüm Kulüpler bu yönerge hükümlerine göre yeniden yapılandırılırlar.