ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ VE KULÜPLER BİRLİĞİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE – 1 Bu yönergenin amacı, Çağ Üniversitesi öğrencilerinin bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde bulunabilmeleri amacıyla kurulacak Öğrenci Kulüplerinin ve Kulüpler Birliğinin kuruluş, görev, yetki ve işleyişini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE – 2 Bu yönerge Çağ Üniversitesi önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin mesleki, eğitsel, bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal amaçlarla kurabileceği ve öğrenci kulüpleri ve birliği ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE – 3 Bu yönerge 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 2880 sayılı kanunla değişik 46 ve 47. Maddeleri uyarınca 03 Şubat 1984 tarih 18301 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yüksek Öğretim Kurumları Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliğinin” 10. Maddesi esas alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE- 4
Bu yönergede geçen;

a)
Öğrenci Kulüpleri Birliği: Çağ Üniversitesi Öğrenci Kulüplerinin başkanlarından oluşan temsili bir kurulu,

c) Öğrenci Kulübü: Çağ  Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin eğitim faaliyetleri dışındaki zamanlarını değerlendirmek amacı ile Rektörlüğe bağlı Öğrenci Kulüpleri Yürütme Kurulu tarafından kuruluşlarının uygunluğuna karar verilmiş kulüpleri,

d) Kulüp Danışmanı: Öğrenci Kulübünün kuruluşu ve işleyişi hususunda yürütme kuruluna karşı sorumlu Çağ Üniversitesi’nin tam zamanlı bir öğretim üyesini,

e) Öğrenci Kulüpleri Yürütme Kurulu: Rektör tarafından 3 yıl süre ile Çağ Üniversitesi öğretim elemanları arasından seçilen Rektör Yardımcısı başkanlığında en az 5 üyeden oluşan ve görevleri bu yönergenin ilgili maddesinde belirtilen kurulu,

f) Genel Kurul: Öğrenci Kulübüne üyelik kaydını yaptırmış tüm öğrencilerden oluşan ve görevleri bu yönergenin ilgili maddesinde belirtilen kurulu,

g) Denetleme Kurulu: Öğrenci Kulüpleri Genel Kurulu tarafından seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşan ve görevleri bu yönergenin ilgili maddesinde belirtilen kurulu,

h) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı:  Çağ Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığını,

ı) Üniversite: Çağ Üniversitesini,

i) Rektör: Çağ Üniversitesi Rektörünü  ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kulüplerinin Kuruluş, Güncelleme ve İşleyiş̧ Esasları

Kuruluş

MADDE – 5 (1) Bir Öğrenci Kulübünün kurulabilmesi için, Çağ Üniversitesine kayıtlı önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinden bu Yönerge ile belirlenen üyelik şartlarına sahip en az 10 öğrencinin Madde 7’de belirtilen belgeler ve başvuru dilekçesi ile Ekim Ayının ikinci haftasının sonuna kadar Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına başvurması gerekir. Sağlık, Kültür ve Spor Başkanlığı, dosya üzerinde gerekli incelemeyi yapar; başvurunun, mevzuata uygunluğunun belirlemesini takiben ilgili Kulübün kuruluşunu Rektörlüğe bağlı Yürütme Kurulu’na teklif eder ve kulüp Yürütme Kurulu’nun onayı halinde kurulur.

Kulüp Kurma Şartları

MADDE – 6 (1) Üniversitede aynı ismi taşıyan veya amacı aynı olan birden fazla kulüp kurulmaz. Kulüpler amaçlarına uygun isim alırlar ve aldıkları isme uygun faaliyette bulunurlar.

Kulüp Kurmak İçin Gerekli Belgeler:

MADDE – 7 (1) Kulüp kuruluş dilekçesine eklenecek belgeler şunlardır:
a) Çağ Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri ve Kulüpler Birliği Yönergesine ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak hazırlanmış ve kurucu üyeler tarafından imzalanmış Kulüp Yönergesi,

b)  Kulüp kurucu üye bildirim formu,

c)  Danışman kabul formu,

Güncelleme

MADDE – 8 (1) Kulüpler Madde 9’da belirtilen belgeleri her yıl Kasım ayına kadar Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na ileterek güncelleme işlemini başlatırlar. Tüm başvurular Yürütme Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır. Güncelleme belgelerini zamanında iletmeyen Kulüplerin faaliyetleri Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın tavsiyesi üzerine Yürütme Kurulunca askıya alınır.

Güncelleme İçin Gerekli Belgeler:

MADDE–9
a) Öğrenci Kulüpleri güncelleme talep formu,

b) Kulüp/ kayıtlı üye listesi,

c) Genel Kurul Sonuç bildirme formu,

Öğrenci Kulüpleri İşleyiş Esasları:

MADDE – 10

a) Kulüpler, Anayasamızda ifadesi bulunan devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne,  demokratik hukuk devleti ilkelerine, temel hak ve özgürlüklere, laikliğe ve yasalara uygun faaliyette bulunurlar.

b) Üniversitenin çeşitli olanaklarından yararlanırken aynı zamanda bu olanakların korunmasına ve daha çok öğrencinin yararlanabileceği şekilde geliştirilmesinde katkıda bulunurlar.

c) Yüksek Öğrenim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği kapsamında her hangi bir disiplin cezası almış öğrenciler kulübün yönetim kurulunda görev alamazlar. Yönetici iken ceza alan öğrenciler bu görevi bırakmak zorundadır.

d) Siyasi partilerle ilişki içinde olamazlar.

e) Üniversitelerin fiziki ortamına veya eğitim faaliyetlerine zarar verecek etkinliklerde bulunamazlar.

f) Yürüttükleri faaliyetlerde din, dil, ırk, köken, milliyet, cinsiyet ve benzer nedenlerle ayırım yapamazlar.

g) Kulüplerin gerçekleştirecekleri ortak etkinliklerde ve işbirliklerinde aralarında hiyerarşik bir yapı oluşturulamaz.

h) Kulüpler ticari faaliyette bulunamaz, üyelerine maddi çıkar sağlayamazlar.

Kulüplerin Çalışma Düzeni:

MADDE – 11 (1)
a) Öğrenci kulüpleri düzenleyecekleri üniversite içi ve dışı tüm etkinlik ve çalışmaları en az 10 gün önceden Kulüp Danışmanı ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bilgi verip onay aldıktan sonra gerçekleştirebilirler. Stant kurma, afiş asma taleplerinde, afiş örneği ile katılımcı bilgilerine ilişkin açıklamaların dilekçe ekinde sunulması gerekir.

Kulüp Üyeliği:

MADDE – 12 (I) Kulüplere sadece Çağ Üniversitesine kayıtlı önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri üye olabilir.  

(2) Bir öğrenci birden fazla kulübün üyesi olabilir.

Kulüp Üyeliğinin Düşmesi:

MADDE – 13 (1) Mezuniyet, kendi isteği ile ayrılma veya yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası alma gibi sebeplerle üniversite ile ilişiği kesilen öğrencinin üyelikleri sona erer. Bunun dışında;

a)  Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Genel Kurulun alacağı kararla ve,

b)  Üst üste iki olağan genel kurula katılmama hallerinde kulüp üyelerinin üyelikleri düşer.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Kulüp/ Üst Kurulları

Öğrenci Kulüpleri Yürütme Kurulu

MADDE – 14 (1) Bir Rektör yardımcısı başkanlığında ve en az beş kişiden oluşan Öğrenci Kulüpleri Yürütme Kurulu oluşturulur. Öğrenci Dekanı ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Yürütme Kurulunun doğal üyesidir. Diğer üyeler öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Herhangi bir nedenle boşalan üyeliğe Rektör tarafından yeni atama yapılır.

(2) Yürütme Kurulu ilki Kasım ayında olmak üzere yılda en az 2 kez toplanır.

(3) Kulüp Yönetimi ile Yürütme Kurulu arasındaki işbirliğinin düzgün, doğru ve süratli yürütülmesinde, kurul adına Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı sekreterya ve denetim görevini de yürütür.

(4) Yürütme Kurulunun görevleri aşağıdaki gibidir:

a) Öğrenci etkinliklerinin 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Çağ Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri ve Kulüpler Birliği Yönergesine uygun planlanıp yürütülmesini takip etmek,

b) Üniversitede faaliyet gösterecek kulüplerin kurulmasına, faaliyetlerinin kurdurulmasına, faaliyetlerinin kapatılmasına karar vermek,

c) Kulüplerin kuruluş aşamalarında denetleyici ve yönlendirici olmak,

d) Yönergeleri onaylamak,

e) Kulüp faaliyetlerine göre mevcut imkânların (salon, ekipman, malzeme vs.) paylaşımını ve dağıtımını yapmak,

f) Kulüplerin faaliyetleri ile ilgili yıllık plan, program ve bütçe tekliflerini görüşerek karara bağlamak,

g) Üniversite dışında veya üniversitelerarası benzer kuruluşlar ile ilişki kurmak,

h) Kulüplerin faaliyetlerini incelemek ve gelecek dönemin faaliyet programını onaylamak,

i) Kulüp aidatlarını belirlemek.

Öğrenci Kulüpleri Birliği

MADDE – 15 (1) Kuruluşu veya güncellemesi tamamlanan Öğrenci Kulüpleri, Öğrenci Kulüpleri Başkanları arasından biri başkan, iki başkan yardımcısı olmak üzere beş kişiyi kapalı oy açık tasnif yöntemi ile seçer.

(2) Öğrenci Kulüpleri Birliği başkan ve üyeleri iki yıl için seçilir. Seçim, Kasım ayı içinde yapılır.

(3) Kulüpler Birliği Başkanı Çağ Üniversitesi Öğrenci Konseyi toplantılarına katılabilir, alınan kararlarla ilgili fikir beyan edebilir ancak oy kullanamaz.

(4) Mezuniyet, görevden ayrılma, seçilme koşullarını kaybetme ve görevden alınma gibi durumlarda aynı yöntemle yeni Kulüpler Birliği Başkanını seçmek üzere en az 15 gün önce ilan edilmek koşulu ile Yürütme Kurulu bir ay içerisinde Öğrenci Kulüpleri Başkanlarını toplar ve seçim gerçekleştirilir.

(5) Öğrenci Kulüpleri Birliğinin görevleri,

  • Öğrenci kulüpleri arasındaki koordinasyonu sağlamak,
  • Öğrenci kulübü etkinliklerinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen yükseköğretimin amaçlarına uygun olarak gerçekleşmesine destek vermek,
  • Eğitim-öğretim yılı sonunda öğrenci kulüpleri ve etkinlikleri ile ilgili bir rapor hazırlayıp, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı aracılığıyla Öğrenci Kulüpleri Yürütme Kuruluna sunmaktır.  

Kulüp Danışmanı

MADDE – 16 (1) Kulübün, kuruluş işlemlerinin yürütülmesinde ve çalışma esaslarının belirlenmesinde yardımcı olmak üzere Öğrenci Kulübü Kurucu Üyeleri tarafından Rektörlüğe önerilen ve Rektörlükçe uygun bulunan, kulübün faaliyetleri konusunda yetkin kadrolu öğretim elemanları arasından bir Kulüp Danışmanı görevlendirilir.

(2) Bir öğretim elemanı, sadece bir kulübe danışman olabilir. Görevinden ayrılan danışmanın yerine 15 gün içinde Kulüp Başkanının bildirimi ve Rektörlüğün onayı ile yeni Danışman atanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kulüp Organları, Defter ve Evraklar

Genel Kurul

MADDE – 17 (1) Genel kurul kulübün karar organıdır. Kulübe kayıtlı üyelerden oluşur. Kayıtlı üye sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Genel Kurulu yönetecek bir başkan ve sekreteri oy çokluğu ile seçer. Her yıl Kasım ayı içerisinde toplanır. Kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Ancak kulübün feshi ve üyelikten çıkarma kararlarında katılanların 2/3’nün olumlu oyu aranır. Oylamalar kural olarak açık oy esasına göre yapılır. Ancak, Yönetim ve Denetim kurulları seçimlerinde gizli oy açık sayım esası uygulanır.

(2) Olağan genel kurul toplantısına daveti Yönetim Kurulu yapar. Yönetim Kurulu toplantı tarihini, yerini, saatini ve gündemini saptayarak üyelere en az 15 gün önceden bildirir.

(3) Genel kurul üyelerinin 1/3’nün yazılı isteği ile olağanüstü toplanır. Olağanüstü toplantı bir hafta önceden üyelere duyurulur.

(4) Genel Kurulun görevleri,
a) Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,
b) Denetim Kurulu üyelerini seçmek,
c) Üyelikten çıkarma önerilerini karara bağlamak.
d) Yönetim ve Denetim Kurulları tarafından sunulan faaliyet ve denetleme raporlarını inceleyerek karara bağlamaktır.

Yönetim Kurulu

MADDE – 18 (1) Yönetim kurulu; kulübün yürütme organıdır. Genel kurul tarafından iki yıl için seçilen en az 5 asıl, 5 yedek üyeden oluşur. Not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,0 olmayan kulüp üyeleri yönetim kurulu ve kulüp başkanlığına aday olamazlar. Seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin göreve başlayabilmeleri için herhangi bir sabıka kayıtlarının bulunmadığını, disiplin cezası almadıklarını belgelemeleri gerekir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında görev dağılımı yaparak Başkan, Başkan Yardımcısı, Yazman ve Saymanı seçerler. Yönetim Kurulu en az ayda 1 kez toplanır. Yönetim kuruluna üyeler bizzat katılmak zorundadır. Zorunlu hallerde tutanak düzenlenmek ve görüntü kaydı alınmak kaydıyla online katılım da sağlanabilir. Bu takdirde Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı hükümlerine uyulması zorunludur. Toplantı üye tam sayısının yarıdan fazlası ile yapılır kararlar salt çoğunlukla alınır. Yönetim kurulu üyeleri genel kurul kararı ile görevden alınabilir. Yönetim Kurulu üyelerinin birinin görevden ayrılması halinde, Yönetim Kurulu yedek üyeler arasından birini asil üye olarak seçer.

(2) Yönetim kurulunun görevleri;

a) Genel Kurulu toplantıya çağırmak;

b) Üye kayıt defteri, yönetim kurulu karar defteri, genel kurul tutanakları, demirbaş eşya defteri, gelen-giden evrak kayıtlarını düzenli olarak tutmak;

c) Yıllık faaliyet raporlarını hazırlayarak genel kurula sunmak;

d) Kulübün konusu içerisine giren tüm faaliyet, iş ve işlemleri mevzuata uygun olarak yürütmektir.

(3) Yönetim kurulunun sorumluluk ve mükellefiyetleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri çalışmaların bu yönergeye uygun yürütülmesi ve denetiminden genel kurul ve yürütme kuruluna karşı sorumludur.

b) Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri muhasebe defteri, üye aidat makbuzları gibi tutulması gereken defter ve kayıtların usulüne uygun olarak tutulmasından sorumludur. Bütün defter, evrak ve kayıtları, talep halinde Yürütme Kuruluna veya Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına ibraz etmekle yükümlüdürler.

c) Yönetim Kurulu Kulübün üniversite içinde ve dışındaki tüm etkinliklerinde ve haberleşmelerinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının onayını almak zorundadır.

d) Kulübün demirbaş eşyalarının korunmasından yönetim kurulu yürütme kuruluna karşı sorumludur.

Denetim Kurulu

MADDE – 19 (1) Denetim kurulu; genel kurul adına yönetim kurulunu ve kulüp faaliyetlerini denetler. Genel kurul tarafından iki yıl için seçilen 3 asıl 3 yedek üyeden oluşur.

(2) Denetim Kuruluna seçilecek öğrencilerin, yönetim kuruluna seçilme şartlarını taşıması zorunludur.

(3) Denetim Kurulunun görevleri,
a) Kulübün evraklarını, defterlerini ve demirbaş eşyanın durumunu incelemek,

b) Kulüp faaliyetlerini yönerge hükümlerine uygunluğunu denetlemek,

c) Gerekli gördüğü hallerde genel kurulu olağan üstü toplantıya çağırmak,

d) Genel kurul ve yürütme kuruluna rapor vermek,

e) Yılda en az 1 defa denetim yaparak genel kurula kulübün faaliyetini, üye kayıt formlarını, gelir-giderleri vb. konularda denetim raporu sunmaktır.

(4) Denetim Kurulu genel kurul kararı ile görevden alınabilir.

Defter ve Evraklar

MADDE–20 (I) Tutulması zorunlu defter ve belgeler şunlardır:
a) Üye Kayıt Formu: Üye olmak isteyen öğrencilerin ismi, bölümü, öğrenci numarası ve iletişim bilgilerini içerir.

b) Karar Defteri: Toplantı kararları, tarih ve katılan üyeler kayıt edilerek imzalanır.

c) Gelir-Gider Defteri: Kulübün gelir ve giderlerinin kaydını içeren defterdir.

(2) Tutulması zorunlu defter ve belgeleri tutulmayan, eksik yanlış belgelere yer verilen, tutulması zorunlu defter ve belgeleri talep halinde danışmana ve yürütme kuruluna vermeyen öğrenci kulübünün faaliyetleri Yürütme Kurulu tarafından durdurularak kulübün faaliyetleri askıya alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Fesih ve Kapatma

MADDE – 21 Her kulüp Genel kurul kararı ile feshini isteyebilir. Karar yazılı olarak Yürütme Kuruluna bildirilir. Danışman ve Kulüp başkanının imzaladığı fesih yazısı ve ekinde genel kurul kararı örneği ile bildirimde bulunulur. Tüm bildirimler Yürütme Kurulu onayı ile yürürlüğe girer.

Kapatma:
MADDE – 22 (1)
a)
Bu yönerge kapsamında talep edilen güncelleme belgelerini zamanında yürütme kuruluna iletmeyen kulüpler,
b) Bu yönerge hükümlerine aykırı davranış ve faaliyette bulunulan kulüpler,
c) Genel Kurulu toplanmayan kulüpler,
d) Bir akademik yıl içinde en az iki etkinlik yaptığını belgelemeyen kulüpler,

e) Üniversite içinde veya dışında izinsiz faaliyet yaptığı tespit edilen kulüpler Yürütme Kurulu kararı ile kapatılır.

Üyelik Yasağı

MADDE – 23 (1) Herhangi bir nedenle kapatılan kulüp yönetim ve denetim kurulu üyeleri bir yıl süre ile başka bir kulüpte kurucu üye, yönetim ve denetim kurulu üyesi olamazlar.

Kulübün Mal Varlığı

MADDE – 24 (1) Fesih ve kapatma halinde kulübün mal varlığı hakkında Yürütme Kurulunun alacağı karara göre hareket edilir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrenci Kulüplerinin Gelirleri

MADDE 25 (1) Öğrenci Kulüplerinin gelirleri, Yürütme Kurulu tarafından belirlenecek olan üyelik aidatından; Kulüp etkinliklerinden elde edilecek olan gelirlerden; yardımlardan; bağışlar vb. gelirlerden oluşur. Bütün bu gelirlerin makbuz karşılığında tahsil edilmesi zorunludur. Kullanılacak makbuzlar sıra numarası takip etmeli ve mutlak surette gelir-gider defterine kaydedilmelidir. 

Öğrenci Kulüp Giderleri

MADDE 26 (1) Öğrenci Kulüplerinin giderleri Kulüp etkinliklerinin gerektirdiği satın alma ve bakım-onarım giderlerinden; Kulüp etkinliklerinin gerektirdiği ulaşım, yemek ve organizasyon giderlerinden; eğitmen ücretleri ile diğer giderlerden oluşur.

Kulüp Gelirlerinin Muhafazası

MADDE 27 (1) 25. maddede sayılan Kulüp gelirlerinin elde edilmesi, muhafazası ve harcanması ile ilgili bütün sorumluluk Kulüp Yönetim Kuruluna aittir. Kulüp gelirlerinin harcanması Kulüp Yönetim Kurulu kararı ile mümkün olup, Yönetim Kurulu bu yetkisini kendi içinde seçeceği bir veya birkaç üyeye devredebilir.

(2) Kulübün yapacağı tüm harcamaların belgelendirilmesi ve kayıt altına alınması zorunludur. Tüm harcamalar Kulüp adına, Kulüp saymanı tarafından Gelir – Gider Defterine kaydedilir.

(3) Kulüplerin giderlerine ait her türlü belge ve evrakın, istenmesi durumunda Rektörlüğe ve Yürütme Kurulu’na ibrazı zorunludur.

Yürürlük

MADDE 28 (1) Bu yönerge Çağ Üniversitesi Senatosunun onayı tarihinde yürürlüğe girer. Yürürlüğe girdiğinde, sayılı Senatoda kabul edilen “Yönerge”si yürürlükten kalkmış olur.

Yürütme
MADDE 29 (1)
Bu Yönerge hükümlerini Çağ Üniversitesi Rektörü yürütür.

Geçici Madde 1- Bu yönergenin yürürlüğe girmesini takip eden ilk iki ay içerisinde tüm Kulüpler bu yönerge hükümlerine göre yeniden yapılandırılırlar.