Sosyal Bilimler Enstitüsü

LAW-501 Aile Hukukunda Mal Rejimleri

Bu ders kapsamında öncelikle aile hukukunda mal rejimlerinin  önemi vurgulanarak, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisi ve 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun dönemlerinde  geçerli olan mal rejimine ilişkin  ilkeler açıklanacak,  Mal rejimi sözleşmesinin kurulmasının şartları ve şekil şartları incelenecektir. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimindeki mal gruplarının  tasnif edilecek ve her biri açıklanacaktır. Yasal mal rejiminde, mal rejimin tasfiyesi ve  değer artış payı, eklenecek değerler, denkleştirme, katılma alacağı kavramları açıklanacak ve bu konuda örnek olay çözümleri yapılacak ve uygulamadan örnekler verilecektir. Yasal mal rejiminin sona erme sebep ve sonuçları ile olağanüstü mal rejimine geçiş şartları  açıklanacaktır. Mal ayrılığı,  paylaşmalı mal ayrılığı ve mal ortaklığı rejimlerinin kurulması ve tasfiyesi ve paylaştırma yöntemi açıklanacaktır. uygulamada mal rejiminin tasfiyesi ile  ortaya çıkan uyuşmazlıklara yönelik emsal kararlar çözülecektir.


MAN-505 Türkiye Ekonomisi

Ders sırasında Türkiye ekonomisi ile ilgili olarak; Cumhuriyet öncesi ve sonrası iktisadi gelişmelerin incelenmesi,  iktisat politikalarının uygulandığı dönemdeki iktisadi, siyasi ve sosyal koşulların anlaşılması  ve ilişkilendirilmesi, iktisadi krizlerin neden ve sonuçlarının değerlendirilmesi, küreselleşme ile Türkiye ekonomisi arasında ilişki kurulması ve geleceğe yönelik dersler çıkarılması.  Türkiye ekonomisini, Cumhuriyet öncesi ve sonrasında; üretim, istihdam, fiyatlar, yatırımlar, kamu maliyesi, para politikası, dış ticaret,sektörel ilişkiler (tarım, sanayi, enerji, madencilik ve hizmetler) ve planlama yönlerinden ve iktisat politikaları/ analitik olarak inceleyerek bu günkü ve yakın gelecekteki iktisadi gelişmeleri anlamak.


LAW-509 Hükümet Sistemleri

Bu ders, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans öğrencilerine, hükümet sistemlerinin temel özelliklerini, avantaj ve dezavantajlarını öğretmek. Ders kapsamında Hükümet sistemleri kavram olarak açıklandıktan sonra her bir hükümet sistemi etraflıca değerlendirilmiş ve halihazırda ülkemizde uygulanan sistem olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi diğer sistemlerle mukayese edilerek detaylıca açıklanmıştır. Bu dersin amacı, öğrencileri temel araştırma teknikleri ve felsefesi hakkında bilgilendirmek ve bilimsel etik kuralları hakkında bilinçlendirmektir.


IRE-511 Uluslararası Siyasi Ekonomi

Bu ders küresel ekonomik ilişkileri inceler. Ders kapsamında tartışılacak konular, ticaret ve korumacılık, IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü gibi küresel kurumların rolü ve performansı, çokuluslu şirketlerin önemi, AB ve NAFTA gibi bölgesel ekonomik entegrasyon çabaları ve Çin, Hindistan, Brezilya gibi yeni ekonomik aktörlerin ortaya çıkmasıdır. Bu dersin amacı, iktisadi ve siyasi süreçlerin karşılıklı etkileşimini incelemektir. Öğrencilere uluslararası ekonomik sistemin yapısı ve bu yapı ile siyasal kurumların girdiği karmaşık etkileşim süreci hakkında teorik ve pratik bilgi verilecektir.


MAN-511 Dijital Pazarlama

Öğrencilerin, güncel dijital pazarlama trendleri hakkında teorik ve pratik becerilerinin gelişmesinin hedeflendiği bu derste; dijital pazarlama stratejileri, dijital pazarlama karması, dijital platformlarda pazarlama kampanyalarının hazırlanması ,dijital platformlarda pazarlama iletişimi ve küresel bazda kullanılan dijital pazarlama uygulamaları konularına kapsamlı olarak yer verilmektedir. Ayrıca dijital pazarlamanın gelişimi, günümüzdeki durumu, uygulamada karşılaşılan sorunları ve çözüm önerileri de derste ele alınacaktır.  Süregelen dijitalleşme çağında pazarlamanın temel bileşenleri yeniden şekillenerek teknoloji ile bütünleşmiştir. Bu dersin amacı, öğrencilere dijital pazarlamanın temel kavramları, yöntemleri ve araçları hakkında bilgi sunarak, dijital pazarlama örneklerini analiz etme ve uygulama becerilerini  kazandırmaktır.  


LAW-512 İcra ve İflas Suçları

Bu ders, icra iflas suçlarını ve bunların sonuçlarını, suçların tanıklarını, ceza mahkemesinin kararını, ceza hükmünün sonuçlarını vb. içerir. Bu ders, icra iflas suçlarını ve bunların sonuçlarını, suçların tanıklarını, ceza mahkemesinin kararını, ceza hükmünün sonuçlarını vb. öğrencilere aktarmayı amaçlar.


LAW-513 Hukuk ve Etik

Hukuk felsefesinin geçmişten bugüne sorunları üzerine yaklaşımlar, özellikle hukuki yorum yöntemleri ile hukukun muhakemesinde güncel yaklaşımlar, hak kavramına yönelik yaklaşımlar, teoriler, ilkeler; ayrıca hukuk mesleği etiği ile ilgili güncel kaygılar dersin içeriğini oluşturmaktadır. Etik kavramı ile etik kavramının hukukla olan ilişkisinin kavranması, hukuk ve etik arasındaki benzerlikler ve farklılıkların anlaşılması, mesleki etiğin önemi ve gereği ile demokrasi, yasallık ve adalet açısından etik kuralların yerinin anlaşılması amaçlanmaktadır.


TDE-518 Klasik Dönem Osmanlı Türkçesi - II

Osmanlı Türkçesi metinleri okuma becerisine sahip öğrencilerin, üst seviyeli metinleri okuma ve bu metinleri günümüz diline aktarma becerilerini geliştirmeleri gerekir. Bunun için, farklı alanlardan seçilmiş bu gibi metinlerin hem dilbilgisel yapı, hem tarihi/kültürel arkaplan okumalarıyla anlambilimsel tahlillerine girişilmelidir.


LAW-522 Tez

Bu ders öğrencilerin tezlerini hazırlamalarına destek sağlamaktadır. İçeriğinde, araştırma yöntemlerinin öğretilmesi, tez yazım ilkelerinin anlatılması, problem alanının belirlenmesi, araştırma tekniklerinin seçimi, belirgin bir probleme odaklanmış tez önerisinin hazırlanması, araştırma modelinin kurgulanması, araştırmanın yapılması, tez yazımı ve sunumu konuları anlatılmaktadır.


LAW-523 Tez

Bu ders öğrencilerin tezlerini hazırlamalarına destek sağlamaktadır. İçeriğinde, araştırma yöntemlerinin öğretilmesi, tez yazım ilkelerinin anlatılması, problem alanının belirlenmesi, araştırma tekniklerinin seçimi, belirgin bir probleme odaklanmış tez önerisinin hazırlanması, araştırma modelinin kurgulanması, araştırmanın yapılması, tez yazımı ve sunumu konuları anlatılmaktadır.


IFN-524 Finansal Piyasa Analizi

LAW-525 Anayasa Yargısı

Türk hukukuna 1961 Anayasasıyla giren ve 1982 tarihli Anayasamızda oldukça ayrıntılı bir biçimde düzenlenen Anayasa Mahkemesi, gerek Alman ve Fransız hukukundaki Anayasa Yargısı düzeniyle ve gerekse ABD'deki benzeri düzenlemelerle karşılaştırılmakta, uygulamaya yönelik sorunlar tartışılmakta, Anayasa Yargısının Türkiye'deki gelişimi ve fonksiyonları ile Bireysel Başvuru yolu irdelenmektedir. Uluslararası çerçevede Anayasa kavramı, kuvvetler ayrılığı teorisi, kuvvetler ayrılığına göre hükümet sistemleri, demokrasi teorisi, demokrasi tipleri, seçimler ve seçim sistemleri ile siyasi partiler, temel hak ve hürriyetler, anayasa yargısı ve kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi incelenen başlıca kavram ve konulardır. Bu ders, alan dışı öğrencilere anayasa hukukunun ve yargısının evrensel gelişimini temel yapısını ve işleyişini uluslararası hukuk alanında karşılaştırmalı anlatmayı amaçlamaktadır.


LAW-527 Ekonomik Suçlar

Bu derste, ekonomik suç ve beyaz yaka suçu kavramı, ekonomik suçların genel özellikleri ile  uygulamada sıkça karşılaşılan TCK’da yer alan dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma gibi suçların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kanunu ve Bankacılık Kanunu gibi özel yasalarda yer alan suç tiplerinin unsurları, özel görünüş şekilleri, yaptırımları ve muhakeme kuralları inceleme alanı bulacaktır.  Bu dersin amacı; ekonomik suç kavramını irdeleyerek, ekonomik suçluluğa etken olan faktörleri belirlemek ve ekonomik suçlarla ilgili uygulamada ortaya çıkan sorunların tespit edilebilmelerini sağlamaktır.


LAW-528 Ceza Muhakemesi Evreleri, Yetkili Makam ve Merciler

Soruşturma Ve Kovuşturma Evresi CMK’nın 2/1-E Ve F. 160, 170, 175. Soruşturma Evresi Kanuna Göre, Yetkili Mercilerce Suç Şüphesinin Öğrenilmesinden İddianamenin Kabulüne Kadar Geçen Evre (Bir Suçun İşlendiği Öğrenen C. Savcısının Görevi 160), (C. Savcısının Görev Ve Yetkileri 161), (Kamu Davasını Açma Görevi 170), (İddianamenin Kabulü Ve Duruşma Hazırlığı 175), Suçun Öğrenilmesi, Resen Öğrenme, İhbar Ve Şikayet Yoluyla Öğrenme (CMK 158, 160, TCK 73), Diğer Yollar, Talep (TCK 12), Yabancı Devletin Şikayeti (TCK 340, 341, 342/2), Mütalaa (VUK’nu 359, 367), Soruşturma Evresinin İşlevi, Kovuşturmayı Hazırlamak, Delilleri Arayıp Bulmak, Delilleri Muhafaza Altına Almak, Soruşturmadan Sonuç Çıkarmak, Soruşturma Evresinin Özellikleri, Soruşturmanın Gizliliği (CMK 153-157), Soruşturmanın Yazılılığı (PVSK 6/2), (CMK 169), Soruşturmanın Dağınıklılığı (CMK 161/1, 165), PVSK Ek Md.4), Soruşturmanın Kurala Bağlı Olmayışı CMK 160/1, 161/1), Soruşturmanın Kamusallığı, Soruşturmanın Mecburiliği, Suçun İşlendiği Şüphesi-Şüphe Türleri, Basit Şüphe (CMK 160), Makul Şüphe  (CMK 116), Yeterli Şüphe (CMK 170), Kuvvetli Şüphe (CMK 100, 133, 134, 135), Soruşturma Aşamasının Süjeleri, İddia Makamı-İddia Makamının Oluşumu İl Ve İlçe C. Başsavcılıkları (Teşkilat Kanunu 16-22), C.Başsavcılığının Görevleri, Soruşturmayı Başlatmak, Delilleri Toplamak Ve Muhafaza Altına Almak, Soruşturmadan Sonuç Çıkarmak, İddianame Düzenlemek, Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Vermek, Diğer Kararları Vermek, Duruşmalara Katılmak, Kanun Yollarına Gitmek, C.Savcısı Kolluk İlişkileri, Kolluk; Genel Kolluk, Özel Kolluk, Genel Kolluk, Polis-Jandarma, Sulh Ceza Hakimliği 5235 Sayılı Adli Teşkilat Kanunu 10, Zorunlu Savcı (CMK 163), Soruşturma Evresinde Alınan Kararlar, Soruşturma Yapılmasına Yer Olmadığı Kararı, Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı, Yeterli Şüpheye Ulaşılmaması (172), Etkin Pişmanlık (171), Şahsi Cezasızlık (171), Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi (171/2-), Ön ödeme (TCK’nun 75), Fail-Mağdur Uzlaşması (CMK 253-255), Şikayetin Geri Alınması (TCK 73), Seri Muhakeme Ve Teklifi (CMK 250/1), Kanun Yolu, İtiraz, Savunma Makamı, Bireysel Savunma Makamı-Şüpheli, Şüphelinin Eşi Ve Kanuni Temsilcisi, Malen Sorumlu, Şüpheli Ve Sanığın Hakları, Toplumsal Savunma Makamı-Müdafii (149-150), İhtiyari Müdafii, Zorunlu Müdafii, Atanmış Zorunlu Müdafii, Seçilmiş Zorunlu Müdafi, Müdafiin Yetkileri, Müdafiin Ödevleri, Kovuşturma Evresi, Kovuşturma Evresi Ve Yetkili Makamlar, Mahkemeler, Asliye Ceza Mahkemesi (5235 Sayılı Adli Teşkilat Kanunu, 9, 11), Ağır Ceza Mahkemesi (9, 12), Mahkemelerin Madde Yönünden Yetkileri, Asliye Ceza Mahkemesi (5235 Sayılı Adli Teşkilat Kanunu, 11), Ağır Ceza Mahkemesi, 5235 Sayılı Adli Teşkilat Kanunu 12, Mahkemelerin Milli Yetkisi, Mahkemelerin Yer Yönünden Yetkisi CMK’nın 12, Mahkemelerin Görev Yönünden Yetkisi, 5235 Sayılı Adli Teşkilat Kanunu 11, 12, Mahkemelerin Kişi Yönünden Yetkisi, Bağlantı CMK’nun 8, Tek Yönlü Bağlantı 8, Tek Yönlü Dar Bağlantı 8, Fail Yönünden 8, Fiil Yönünden 8, Geniş Bağlantı 11, Karışık Bağlantı, Mahkemelerin Bekletici Mesele Yapma Yetkisi, Mahkemelerin Nispi Yargılama Yapma Yetkisi, Mahkemelerin Ek Yetkisi, Ara Muhakeme, İddianamenin İadesi CMK’nın 174, Kamu Davasının Açılması, İddianamenin Kabulüyle Kamu Davasının Açılması Ve Kovuşturma Evresinin Başlaması Cmk’nın 175/1, Mahkeme, İddianamenin Kabulünden Sonra Tensip Zaptı İle, Duruşma Gününün Belirlenmesi Ve Duruşmada Hazır Bulunması Gereken Kişilerin Çağırıılması (175/2), İddianamenin Sanığa Tebliği CMK’nın 176/1, Duruşma Günün İle Arasında En Az Bir Hafta Süre Olması Gerek, CMK’nın 176/4, Basit Yargılama Usulü CMK 251, Basit Yargılama Usulüne İtiraz CMK 252, Hakimlerin Reddi, Zabıt Katiplerinin Reddi, Bilirkişilerin Reddi, Kovuşturma Evresinin Aşamaları, Duruşmaya Hazırlık Aşaması, Duruşma Aşaması, Duruşmadan Sonuç Çıkarma-Hüküm Aşaması, Kanun Yolları-Denetim Muhakemesi, Olağan Kanun Yolları, İtiraz, İstinaf, Temyiz, Olağanüstü Kanun Yolları, Olağanüstü İtiraz, Muhakemenin Yenilenmesi, Kanun Yararına Bozma-Yazılı Emir, Özel Başvuru Yolları, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru. İşletme yönetiminin temel ilkelerini kavradıkları planlama, örgütleme, yürütme, kontrol ve denetleme fonksiyonlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde  uygulamayı ve yönetim biliminin gelişmesini inceler. Bu ders, ceza muhakemesinin evreleri olan soruşturma evresi ile kovuşturma evresini gerek teorik gerekse pratik olarak öğretmeyi ve ayrıca bu evrelerde görevli ve yetkili makam ve mercilerin görevlerini ayrıntılı şekilde açıklayarak özellikle ceza hukuku alanında çalışan hukukçuların gerekli bilgi ve becerilerini artırmayı amaçlamaktadır. Ceza Muhakemesi hukukunun soruşturma ve kovuşturma evrelerinin temel ilkelerini kavradıkları ve usul işlemlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde  uygulamayı ve bu bilimin gelişmesini inceler ve sağlar.


LAW-531 Ceza Yargılamasında Alternatif Çözüm Yolları

Öğrencilere karşılaştırmalı hukukta ve Türk Hukukunda ceza yargılamasında alternatif çözüm yolları hakkında bilgi vermek. Öğrencilerin ceza yargılamasında alternative çözüm yolları konusunda temel bilgilere sahip olmasını sağlamak.


LAW-534 Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Usulü ve Basit Yargılama Usulleri

Seri Yargılama Usulü: Genel Olarak, Seri Yargılamaya Konu Olabilecek Olan Suçlar , Seri Yargılamada Bilgilendirme , Seri Yargılama Teklifi, Seri Yargılamada Savcının Cezayı Belirlemesi, Seri Yargılamada Seçenekler, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Uygulanması (HAGB), Güvenlik Tedbirlerinin Uygulanabilmesi, Savcının Mahkemeden Seri Yargılamayı İstemesi, Mahkemenin Seri Yargılamada Hüküm Kurması, Seri Yargılamada Elde Edilen Belge ve Bilgilerin Daha Sonra Kullanılması Yasağı, Seri Yargılamaya Konu Suçun İştirak Halinde İşlenmesi, Seri Yargılama Yasağı, Seri Yargılamaya Engel Haller, Mahkemenin Kurduğu Seri Yargılama Hükmüne Karşı Kanun yolu.

Basit Yargılama Usulü: Genel Olarak, Basit Yargılamanın Uygulanma Olanağı, Mahkemece Yapılacak Basit Yargılama İşlemleri, Mahkemenin Hüküm Kurması, Mahkemeye Tanınan Seçenek Yetkiler, Basit Yargılama Hükmüne Karşı Kanun yolu, Mahkemenin Basit Yargılamadan Cayması, Basit Yargılamanın İstisnaları, Basit Yargılama ile Birleştirme Yasağı, Basit Yargılamada İtiraz 


LAW-537 Uluslararası Hukuk ve Türkiye’nin Bölgesel Sorunları

Bu ders uluslararası hukukta öğrencilere lisans eğitiminde aldıkları bilgilere de dayanarak uluslararası hukuktaki güncel gelişmeler ve Türkiye’nin bölgesel sorunları hakkında bilgi verilecek ve çözüm önerileri oluşturulacaktır.


LAW-539 Dönem Projesi

Hukuk alanında yazım kurallarına uygun olarak yazılacak bir akademik çalışma niteliğindedir. Dersin içeriği kapsamlı bir deneme, eleştirel bir rapor, uygulamaya dönük bir proje, deneysel bir çalışma olabilir. Proje dersi, dönem sonunda başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir.


TDE-540 Klasik Dönem Osmanlı Türkçesi - I

Osmanlı Türkçesi metinleri okuma becerisine sahip öğrencilerin, üst seviyeli metinleri okuma ve bu metinleri günümüz diline aktarma becerilerini geliştirmeleri gerekir. Bunun için, farklı alanlardan seçilmiş bu gibi metinlerin hem dilbilgisel yapı, hem tarihi/kültürel arkaplan okumalarıyla anlambilimsel tahlillerine girişilmelidir.


LAW-541 Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

LAW-549 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

Ders kapsamında temel kavramlar çerçevesinde, bir araştırmanın temel esasları ve yöntem üzerinde durularak, analiz kavramına giriş yapılmaktadır. Nitel araştırma deseni ve  etik konuları ile birlikte ele alınan ana başlıklar durum çalışmaları ve bazı deneysel yaklaşımlarla zenginleştirilmiştir. Bu dersin amacı, öğrencileri temel araştırma teknikleri ve felsefesi hakkında bilgilendirmek ve bilimsel etik kuralları hakkında bilinçlendirmektir.


MAN-549 Dış Ticaret Finansmanı

Bu ders dış ticaretin finansmanı amacıyla, dış işlemler mevzuatı ve dış ticarette kullanılan belgeler,uluslararası ticarette ödeme ve teslim şekilleri konularını içermektedir. Bu dersin amacı, dış ticaret faaliyetlerinin finansmanı amacıyla, yurt içi ve yurt dışından kullanılan nakit (TL ve Döviz), gayri nakit ve ayni krediler hakkında öğrencilere detaylı bilgiler vermek ve finansman sağlama konusunda uygulamaya yönelik beceri kazandırmaktır.


LAW-551 Seminer (Tezsiz)

Bir öğretim elemanı gözetiminde yapılan seminer çalışmalarında, öğrencinin bağımsız bir araştırma yaparak bu konuda deneyim kazanması ve konuyu anlatarak topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma konusunun saptanması, ikincil kaynakların araştırılması ve bunların çalışmada kullanılması, alan araştırması, elde edilen bilgiler ışığında taslak çalışmanın hazırlanması, gerekli düzeltmelerin yapılarak raporun rapor yazma kurallarına uygun bir şekilde tamamlanması ve son olarak raporun dinleyicilere sunulması ve tartışılması bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.


TDE-551 Halkbilimi Kuram, Yöntem ve Teknikleri

Halk biliminin içeriği ve tarihi gelişim seyri, uygulamalı derleme çalışmaları. Halkbiliminin bağımsız bir disiplin olarak ortaya çıkışı ile Dünyada ve Türkiye’de yapılan halk bilimsel çalışmaların seyri, halk bilimi araştırma yöntem ve kuramları, kuram, yöntem ve tekniklerin uygulamalı olarak öğrenilmesi dersin amaçlarındandır.


LAW-552 İnsan Hakları Bağlamında Hayata, Vücut Bütünlüğüne ve Mal Varlığına Karşı Suçlar

Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap İkinci Kısım, Birinci ve İkinci Bölümlerinde yer verilen Hayata karşı ve Vücut Dokunulmazlığına Suçlar ile Onuncu Bölümde yer verilen Malvarlığına Karşı Suçların genel suç teorisi altında kanuni unsurlarını, içtihatlar ve öğreti ile karşılaştırmalı olarak temel ilkelerini kavramalarını ve soruşturma ve kovuşturma evrelerinde uygulamayı ve bu bilimin gelişmesini inceler ve sağlar. Bu ders, insan hakları bağlamında, hayata, vücut bütünlüğüne ve malvarlığına karşı suçları tek tek gerek teorik gerekse pratik olarak öğretmeyi ve ayrıca bu suçlarla görevli ve yetkili mahkemelerin görevlerini ayrıntılı şekilde açıklayarak özellikle ceza hukuku alanında çalışan hukukçuların gerekli bilgi ve becerilerini artırmayı amaçlamaktadır.


IRE-555 Küresel Siyasette Rusya

Bu derste Rusya'nın yeni dış siyaset kavramları, 21. yüzyılda Rusya dış politikasının öncelikleri, Küresel bağlamda güvenlik sorununa Rusya'nın yaklaşımı ve Rusya’nın küresel siyasete etkileri incelenecektir. Rusya Federasyonunun küresel siyasette yeri ve rolü dünya çapında bir ilgi oluşturmaktadır. Bu dersin amacı, Rusya’nın dünya sahnesinde oynadığı rol dikkate alınarak Rusya dış politikasının içeriğini ve bu politikanın dünya politikasını nasıl etkilediğini incelemektir.


LAW-555 Hayat ve Vücut Bütünlüğüne Karşı Suçlar ile Mal Varlığına Karşı Suçlar

Türk Ceza Hukuku’ nun temel kavramlarını öğrenmesi. Türk Ceza Kanunu’nun özel hükümlerinin sınıflandırılmasını bilmesi. Malvarlığına Karşı Suçlar başlığı altında Türk Ceza Kanunu’nun saydığı suç tiplerini bilmesi. İlgil suç tipleri hakkında verilmiş Yargıtay kararlarına vakıf olması.


OSD-555 Afet Yönetimi

LAW-567 Ceza Hukukunda Güvenlik Tedbirleri

Toplumu suça karşı korumak maksadıyla ceza hukuku bünyesine ceza yerine veya ceza ile birlikte uygulanmak üzere Pozitivist Okulun katkıları ile dahil olan güvenlik tedbirlerinin teorik temeli, geliştiren akımlar, ve Türk Ceza Hukukuna yansıması olan TCK 53-60. maddeler incelenecek ve düzenleme formülasyonları ele alınacaktır. Öğrenciler bu konuda alacakları konular ile ilgili araştırma yaparak kısa akademik makale hazırlayıp çalışmalarını derste sunacaklardır. Ceza Hukukunda suç işleyen kişilere ceza yerine veya ceza ile birlikte uygulanmak üzere ortaya çıkan güvenlik tedbirlerinin teorik temelini, cezadan farkını öğretmek ve Türk Ceza Kanununda 53-60. maddelerde düzenlenen hükümleri nitelik ve uygulama şartları bakımından incelemektir.


LAW-568 Vergi Yargılama Hukuku

Vergi anlaşmazlıklarının idari çözüm yolları ile vergi uyuşmazlıklarının yargısal çözüm yolları ve süreçleri dersin içeriğini oluşturmaktadır. Bu dersin amacı vergi hukukundan doğan uyuşmazlıkların idari ve yargısal aşamalarda çözüm yollarının ve sürecinin nasıl işleyeceğine yönelik öğrencilere teorik ve pratik bilgiler vermektir.


TDE-569 Oryantalizm

Oryantalizm (Şarkiyatçılık) kavramının ne olduğu, alanı ve yapısı, Silvestre de Sacy ve Ernest Renan gibi batılı ünlü oryantalistler, doğulu ülkelerin yaşam tarzları, batının doğuya bakışı, edebiyattaki oryantalist gezginler ve film sektörü ve batıdaki Türk imgesi tartışılacaktır.


LAW-571 İdari Yargılama Hukukunda İptal Davası

İdari yargıda iptal davası. Bu dersin amacı, iptal davasının ön koşulları, iptal davasının yargılama sürecini ve sonuçlarını öğrencilere teorik ve pratik olarak öğretmektir.


MAN-571 Endüstri 4.0 Uygulamaları

Endüstri 1.0, 2.0, 3.0 ve dördüncü endüstri devrimi olarak da bilinen endüstri 4.0, siber fiziksel sistemler, nesnelerin interneti, bulut bilişim sistemleri, büyük veri, modelleme ve simülasyon, akıllı fabrikalar. Bu dersin amacı, endüstrilerin ve endüstriyel süreçlere hakim olan paradigmaların her bir dönemde ne şekilde değiştiği hakkında öğrencileri bilgilendirmek, endüstriyel işletmelere uygulanabilir bilgi teknolojileri ve yönetim bilişim sistemleri hakkında bir temel oluşturmak, bilgi sistemlerinin işleyiş temelleri ile tasarımları ve işletmelerin veri ihtiyaçlarını yönetebilecek veritabanı uygulamalarının analizi, tasarımı ve geliştirilmesi için gerekli altyapıyı sağlamaktır.


MAN-580 Müşteri İlişkileri Yönetimi

Müşterilerinizle gerçek ilişkiler kurabilmeniz onları tanıma oranınızla doğru orantılıdır. Tüketiciler,üreticiler, ve diğer insanlar ve örgütlerin ilişkileri önem taşımaktadır. Birçok işletmenin önem verdiği okta gerçek müşterilerin şirketin başarılarnda en önemli yere sahip olduğudur. Bu dersin sonunda öğrenciler müşterilerle daha iyi ve kalıcı ilişkiler geliştirmenin yollarını ve önemini öğrenirler. Stratejik, organizasyonel, ticari ve teknoloji yönlerini ele alarak, psikoloji perspektifi ile, teori ve uygulamayı birleştirerek Müşteri İlişkileri Yönetimi’ni öğrencilerin tam olarak anlamalarına yardımcı olmaktır.


MAN-582 Sanal Dünyalar

LAW-583 Seminer (Tezli)

Yüksek lisans, akademik çalışmanın ilk basamağıdır. O nedenle bilimsel yazı nasıl yazılır, atıf nasıl verilir, dip not ve kaynakça nasıl düzenlenir ve konularında bilgi sahibi olur. Bu dersin amacı seminer ve sunumlar yoluyla bunları öğrencilere öğretmektir.


MAN-584 Dünya Ekonomisi

MAN-586 İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk

PSI-587 Öğrenmeyi ve Öğretmeyi Öğrenme

 

Öğrenme ve öğretmenin ana kuramlarını, temel ilkelerini, türlerini, teknikerini, modellerini ve bu modelleri, teknikleri uygulama becerilerini öğretmek.

 


MAN-589 Gönüllülük Çalışmaları

MAN-590 İşletme Simulasyonu

MAN-591 Örgütsel Davranış

İşletmelerdeki sosyal ve psikolojik sorunlar, insan ve endüstri üzerindeki etkileri ve çözüm yolları, personel seçme, eğitme ve değerlendirme, grup dinamikleri ve gruplar arası sorunlar, güdüleme, önderlik, karar verme ve iletişimde psikolojik sorunlar, rol, statü, otorite, örgütsel çatışma, stres ve yönetim.


MAN-593 İşletmelerde BIG DATA Uygulamaları

LAW-595 Amme Alacaklarının Tahsili Usulü

Bu ders kapsamında öncelikle amme alacağının kapsamı ve niteliğinin önemi vurgulanarak, 6183 sayılı kanunun sistematiği, tarafları, yükümlendirme süreci, alacağın doğması, ödeme emrinin düzenlenmesi, alacağın tahsiline yönelik cebri icra prosedürü, haciz, satı ve paraya çevirme aşamaları, kamu borçlusunun tahsis edilen işlemlere karşı idari ve yargısal yönden başvuru yolları bulunmaktadır. Bu dersin amacı kamu alacağı niteliğindeki alacakların tahsili usülü kapsamında, ödeme emri, haciz, teminatlar, ihtiyati haciz, ihtiyati tahakkuk, istihkak iddiaları, satış ve paraya çevirme, kamu alacaklısının rüçhan hakkı, adli yargıya konu olabilecek kamu alacağı uyuşmazlıkları gibi ilgili konularda bilgi vermektir.


LAW-596 Ceza Muhakemesi Aşamaları ve Yetkili Makamlar

Ceza Muhakemesi Hukukunun soruşturma ve kovuşturma aşamalarında yapılan hukuki işlemleri bunların anlamlarını, yetkili makamları, tarihi gelişimi ve kaynakları, ilgili olduğu hukuk dalları soruşturma aşaması ve işlemleri, ceza muhakemesinin makam ve kişi itibariyle süjeleri, bunların hak, yükümlülükleri ile görevleri, uluslararası hukuk ile ulusal hukukumuzda sanık hakları iddianame düzenlenmesi ve kovuşturmaya yer olmadığı kararı ile bu kararın verilmesi halleri incelenen başlıca kavram ve konulardır.


LAW-599 Tıp ve Ceza Hukuku

Bu dersin içeriği, tıp ve ceza hukukunun dünyada ve ülkemizdeki gelişimini karşılaştırmalı olarak ele almak. Tıp ilmine ilişkin tipik suçların kanuni, maddi, manevi, hukuka aykırılık unsurlarını, yaptırım politikası ve soruşturma tekniklerini ele almaktır.