Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

           

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Misyon ve Geniş Tabanlı Hedefler

 

 

Misyon Tanımı:

Türk Dili ve Edebiyatı alanlarında doktora düzeyinde çalışmalara devam edecek edebiyatçı veya dil bilimci akademisyen ve araştırmacılar yetiştirmektir.

 

 

 

Geniş Tabanlı Öğrenci Öğrenimi Hedefleri:

Misyonun gerçekleştirilebilmesi için Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı Programı şunları amaçlamaktadır:

  • Çağın gereksinimlerine uygun olarak alana özgü bilimsel araştırma yapabilme yeterliliğinde öğrenci yetiştirmek için gerekli araştırma ortamını sağlamak, değerlendirme ve üretme alışkanlığı kazandırmak;

 

 

  • Nitelikli akademisyenlerle, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini göz önünde bulundurarak, öğrencileri Türk Dili ve Edebiyatı’nın her alanında kuramsal bilgi ve uygulamalı çalışmalarla donanımlı hale getirmek;
  • Öğrencileri insani ve toplumsal ilişkilerde eleştirel düşünme becerisine sahip ve iletişime açık, etik kuralları gözeten bireyler olarak yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 

 Geniş Tabanlı Faaliyet Hedefleri:

Misyonun gerçekleştirilebilmesi için, Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programının hedefleri şunlardır :

  • Programda, Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili kuramsal ve yöntemsel alanlarda öz güveni yüksek, akademik anlamda ve kişilik olarak etkin ve yetkin bilim adamı yetiştirilmesi ana hedef olarak belirlenmiştir. Bu hedefe ulaşabilmek için öğrencilerin alanıyla ilgili ortalamanın üstünde bilgi ve deneyime sahip olmaları, araştırma ve iletişim becerilerine sahip olmaları, öğrencilerin sosyo-kültürel aktivitelere kapsamlı yaklaşabilmeleri için sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinden elde ettikleri verileri kullanarak disiplinlerarası incelemeler yapabilmelerini sağlamak, öğrencileri insani ve toplumsal ilişkilerde eleştirel düşünme becerisine sahip ve iletişime açık, etik kuralları gözeten bireyler olarak yetiştirmek hedeflenmiştir.

  • Akademik kariyerlerinde kendilerini akademik araştırmaya adamış nitelikli akademik kadroya sahip olmak.

 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİLER

 

Kuruluş & Onay

Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 09.07.1997 tarih, 23050 sayılı; 46. madde gereğince kurulmuştur. Sosyal Bilimler Enstitüsü, YÖK'ün onayıyla öğretmenlerin kendi alanlarında uzmanlaşmak için eğitim görmeleri amacıyla kurulmuştur. Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı Y.Ö.K' ün 12.09.2013 tarihli Genel Kurulunda görüşülmüş ve 23.09.2013 - 51323 - 7134 sayılı yazısı ile Türk Dili ve Edebiyatı Tezsiz Yüksek Lisans Programı ise Y.Ö.K' ün 15.06.2022 tarihli Yürütme Kurulunda görüşülmüş olup, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılmasına karar verilmiştir.

Diploma ve Unvanlar

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Türk Dili ve Edebiyatı dalında Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Diploması verilecektir.

Yeterlilik ölçütü

Türk Dili ve Edebiyatı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programında okumak isteyen bir öğrencinin, yurtiçi veya yurtdışı denkliği olan bir üniversitede herhangi bir bölümde, dört yıllık lisans programını tamamlamış olması, ALES' ten en az 55 not alması gerekir.  Detaylı bilgi için bkz. http://www.cag.edu.tr/

Kazanılacak Derece Seviyesi

Yönetim üzerine İşletme Yönetimi Yüksek Lisans programı. (Yüksek Lisans Derecesi).

Özel Kabul Koşulları

Diğer yurt içi ve uluslararası programlarda yüksek lisans programına başlamış olan öğrenciler Çağ Üniversitesi ve YÖK'ün yönetmeliklerine uygun olarak başvurabilirler. Detaylı bilgi için Çağ Üniversitesi Öğrenci Kabul Koşullarına bakınız.

Daha Önceki Öğrenimin (Örgün ve Yaygın) Tanınmasına İlişkin Özel Düzenlemeler

Diğer üniversitelerde kayıtlı olan öğrenciler ilk dönemlerini tamamladıktan sonra Çağ Üniversitesi'ne geçiş yapabilirler. Geçme notu alınmış olan diğer tüm dersler ve diğer üniversitelerin aynı içeriğe sahip dersleri muafiyet kapsamına alınacaktır.

Mezuniyet Koşulları ve Yönetmelikler

Bir öğrencinin mezun olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve başarısız dersi olmaması gerekir.

  Detaylı bilgi için bkz. Çağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Program Profili

Türk Dili ve Edebiyatı  alanında bilinçli, eleştirel bir bakış açısına sahip, araştırmacı ve etik değerleri gözeten öğrenciler  yetiştirmektir.

Örneklerle Mezunlarımızın Mesleki Profili

Yüksek Lisans'ı tamamlayan öğrenciler devlet veya özel sektörlerde görev yapabilirler. Ayrıca devlet veya vakıf üniversitelerinde öğretmen veya araştırmacı olarak istihdam edilirler. Öğrenciler isterlerse doktora programlarına devam edebilirler.

Öğrenime Devam Olanakları

Tezli Yüksek Lisans Eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler isterlerse doktora programlarına devam edebilirler.

Sınav Yönetmeliği, Ölçme ve Değerlendirme

Genellikle, her ders için bir ara sınav, bir final sınavı ve dönem ödevi verilir. Detaylı bilgi için Sınav Yönetmeliği'ne bakınız.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin Genel Not Ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması, başarısız notu olmaması ve Tezli Yüksek Lisans Programı için öğrencinin tez çalışmasından başarılı olması koşulu aranır.

Program Türü

Tam Zamanlı

Program Dili

Türkçe

Program Başkanı

Prof. Dr. Sevin ARSLAN

alilsevin@hotmail.com

alilsevin@cag.edu.tr 

Tel: +90 324 651 48 00

Fax: +90 324 651 48 11

AKTS & Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. Jülide İnözü

julideinozu@cag.edu.tr
Tel: +90 324 6514800 
Faks: +90 324 6514811

TÜRK DİLİ VE EDEYÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENME ÇIKTILARI (KURUMSAL ÖĞRENME ÇIKTILARI)

Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler;

PÇ.1. Türk dili ve edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi ve filolojik açıdan değerlendirir.

PÇ.2. Türk dili, edebiyatı ve kültürü alanında ilgili literatüre hâkim olacak donanımı kazanır. Bu alanda kullanılan araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır.

PÇ.3. Türk dilini ses bilgisi, yapı-şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceleyerek; Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır.

PÇ.4. Türk dilinin tarihsel gelişimini metinler çerçevesinde inceler; onların içerik, ses, biçim vd. dilsel özelliklerini tespit eder.

PÇ. 5. Türk dilinin yazı dili olarak ortaya çıktığı ilk yazıtlardan itibaren gelişim ve değişimi hakkında bilgi sahibi olur.

PÇ.6. Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerinin gelişim evreleri, ses/biçim bilgisi ve söz varlığı hakkında bilgi sahibi olur.

 PÇ.7. Eski Türk Edebiyatının aruz vezni, kafiye, redif, nazım şekilleri gibi temel konularında bilgi edinir. Bu edebiyatın tarihi dönemlerini, şairlerini/ yazarlarını ve eserlerini tanır.

PÇ.8. Tarihi metinlerin genel özelliklerini tanır, metinleri okur ve çözümler.

PÇ.9. Yeni Türk Edebiyatı tarihinde yer alan dönemlerin temel özelliklerini tespit eder; dönemde rol oynayan yeni formları ve temaları, yeni edebî dili ve imgeciliği, romantizmden realizme, modernizmden postmodernizme, feminizmden varoluşçu ve psikanaliz yaklaşımlara değin kadın ve erkek yazınını, yazar-metin-okur ilişkilerini gözlemler ve değerlendirir; eskisi ile kıyaslar ve sonrasına etkilerini belirler.

PÇ.10. Dünya edebiyatı ve kültürünü (toplumsal cinsiyet rolleri, gelenek-görenek, dil, kültür, vb.) yakından tanıyarak Türk edebiyatı ve kültürü ile karşılaştırma olanağı bulur. Farklı milletlerin edebi metinlerini karşılaştırır. 

PÇ.11. Türk halk edebiyatının başlangıçtan gelen tür ve şekillerini tanır. Yüzyıllara göre halk şairleri ve yazarlarının eserleri hakkında fikir edinir.

PÇ.12.Halkbilimi alanında temel kavram, kuram ve yöntem bilgisini öğrenerek Türk kültür tarihinin yazılı ve sözlü kaynaklarını tanır, analiz eder ve tartışır. 

PÇ.13. Bir edebi metnin nasıl çözümleneceği konusunda algılama, eleştirme, düşünme ve değerlendirme yeterliliğine sahip olur.

PÇ.14. Atatürk İlkelerini ve inkılâplarını bilir;  Atatürkçü düşünce sistemini benimser.

PÇ.15. Bilgi ve internet teknolojilerini kullanarak alanıyla ilgili bilgi oluşturur, düzenler ve paylaşır.

PÇ.16. Alanında İngilizce yapılmış çalışmaları okuyup anlayabilecek düzeyde yabancı dil yeterliliği elde eder.

PÇ.17. Kültürel faaliyetlere kapsamlı yaklaşabilmek için sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinden elde ettiği verileri kullanarak disiplinler arası incelemeler yapar.

PÇ.18. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
TDE-535 Klasik Türk Edebiyatında Nazım - I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 07
TDE-589 Seçmeli- IV Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 08
TDE-566 Seminer / Dönem Projesi Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu 3-0-3 08
TDE-500 Seçmeli- I Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 07
TOS-500 Ortak Seçmeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 08
Toplam 15 38
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
TDE-538 Eski Anadolu Türkçesi Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 08
TDE-577 Türk Halk Kültüründe Eski Kültür İzleri Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 07
TDE-587 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 08
TDE-536 Seçmeli- II Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 07
TDE-578 Seçmeli- III Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 08
Toplam 15 38
İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
TDE-597 Tez Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 30
Toplam 0 30
İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
TDE-598 Tez Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 30
Toplam 0 30
TDE-504 Öykü Sanatı

Öykü türü ve öyküdeki genel eğilimler tanıtılacaktır. Tanzimat sonrası Türk edebiyatı ve Batı edebiyatından çeşitli örnekler yardımıyla öykülerin materyal ve teknik unsurları çözümlenip değerlendirilecektir. Öykü türünün genel özelliklerini, öykücülükteki genel eğilimleri tanıtmak ve anlatıbilimin anlatıcı, zaman, mekân, karakter gibi kavramlarını kullanarak öykünün materyal ve teknik ögelerini çözümlemek.


MAN-505 Türkiye Ekonomisi

Ders sırasında Türkiye ekonomisi ile ilgili olarak; Cumhuriyet öncesi ve sonrası iktisadi gelişmelerin incelenmesi,  iktisat politikalarının uygulandığı dönemdeki iktisadi, siyasi ve sosyal koşulların anlaşılması  ve ilişkilendirilmesi, iktisadi krizlerin neden ve sonuçlarının değerlendirilmesi, küreselleşme ile Türkiye ekonomisi arasında ilişki kurulması ve geleceğe yönelik dersler çıkarılması.  Türkiye ekonomisini, Cumhuriyet öncesi ve sonrasında; üretim, istihdam, fiyatlar, yatırımlar, kamu maliyesi, para politikası, dış ticaret,sektörel ilişkiler (tarım, sanayi, enerji, madencilik ve hizmetler) ve planlama yönlerinden ve iktisat politikaları/ analitik olarak inceleyerek bu günkü ve yakın gelecekteki iktisadi gelişmeleri anlamak.


TDE-507 Türk Dilinin Kaynakları ve Metin İncelemeleri

Bu dersin amacı başlangıçtan yeni dönemlere kadar Türk dilinin temel metinlerini okuyarak dilbilgisel ve kültürel donanımı zenginleştirmek, filolojik problemlerle tanışmak ve bunları tartışarak yeni çözüm yolları üzerinde düşünmek, metinlere filolojik yaklaşım metotlarını öğrenmektir.


TDE-509 Seminer (Tezli)

Bilimsel bir araştırmayı gerçekleştirirken konu belirleme, planlama, veri toplama ve yazım aşamalarıyla atıflar ve dipnotların gösterilmesi, bibliyografya veya kaynakçanın hazırlanması dersin ana konularını oluşturacaktır.


IRE-511 Uluslararası Siyasi Ekonomi

Bu ders küresel ekonomik ilişkileri inceler. Ders kapsamında tartışılacak konular, ticaret ve korumacılık, IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü gibi küresel kurumların rolü ve performansı, çokuluslu şirketlerin önemi, AB ve NAFTA gibi bölgesel ekonomik entegrasyon çabaları ve Çin, Hindistan, Brezilya gibi yeni ekonomik aktörlerin ortaya çıkmasıdır. Bu dersin amacı, iktisadi ve siyasi süreçlerin karşılıklı etkileşimini incelemektir. Öğrencilere uluslararası ekonomik sistemin yapısı ve bu yapı ile siyasal kurumların girdiği karmaşık etkileşim süreci hakkında teorik ve pratik bilgi verilecektir.


MAN-511 Dijital Pazarlama

Öğrencilerin, güncel dijital pazarlama trendleri hakkında teorik ve pratik becerilerinin gelişmesinin hedeflendiği bu derste; dijital pazarlama stratejileri, dijital pazarlama karması, dijital platformlarda pazarlama kampanyalarının hazırlanması ,dijital platformlarda pazarlama iletişimi ve küresel bazda kullanılan dijital pazarlama uygulamaları konularına kapsamlı olarak yer verilmektedir. Ayrıca dijital pazarlamanın gelişimi, günümüzdeki durumu, uygulamada karşılaşılan sorunları ve çözüm önerileri de derste ele alınacaktır.  Süregelen dijitalleşme çağında pazarlamanın temel bileşenleri yeniden şekillenerek teknoloji ile bütünleşmiştir. Bu dersin amacı, öğrencilere dijital pazarlamanın temel kavramları, yöntemleri ve araçları hakkında bilgi sunarak, dijital pazarlama örneklerini analiz etme ve uygulama becerilerini  kazandırmaktır.  


TDE-511 Seminer (Tezsiz)

Bilimsel bir araştırmayı gerçekleştirirken konu belirleme, planlama, veri toplama ve yazım aşamalarıyla atıflar ve dipnotların gösterilmesi, bibliyografya veya kaynakçanın hazırlanması dersin ana konularını oluşturacaktır.


TDE-512 Dönem Projesi

Bu dersin amacı, öğrencilerin akademik araştırma becerilerini geliştirmektir. Öğrencilere, seçecekleri bir öğretim görevlisi, projelerini hazırlama süreçlerinde danışma amaçlı yardımcı olacaktır. Final projesinin hazırlanmasını takiben öğrenci tarafından sunumu gerçekleştirilecektir.


TDE-513 Yeni Türk Edebiyatı

Bu derste, Tanzimat’tan Servet-i Fünûn Dönemine, Milli Edebiyat’a ve Cumhuriyet Dönemine kadar süren dönemlerde öne çıkan örnek edebî metinler ele alınarak; Modern Türk Edebiyat Tarihi bağlamında metin çözümlemeleri yapılacaktır. Burada amacımız, Modern Türk Edebiyat Tarihini, öncü metinler üzerinden incelemek, bu açıdan dönemlere ve şahsiyetlere ilişkin etkilerini araştırmak ve değerlendirmelerde bulunmaktır.


IRE-514 Dünya Politikasında Afrika ve Türkiye

LAW-514 Medeni Hukuk Tüzel Kişilerinde Yönetim Organının Sorumluluğu

Tüzel kişilik kavramı ve sonuçları, Tüzel kişilik Teorileri, Dernek Yönetim Kurulunun, Derneğe ve Dernek Üyelerine Karşı Sorumluluğu, Dernek Yönetim Kurulunun, Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu, Vakıf Yönetim Organının Sorumluluğu, Medeni Hukuk Tüzel Kişilerinde Ultra Vires İlkesi, Sendika Yönetim Kurulu üyelerinin Sorumluluğu, Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyelerinin Sorumluluğu, Siyasi Parti Yöneticilerinin Sorumluluğu, Kat Mülkiyetine Kanuna Göre Apartman Yöneticilerinin Sorumluluğu, Medeni Hukuk Tüzel Kişilerinde Tüzel kişilik Perdesinin Aralanması Teorisi, Medeni Hukuk Tüzel Kişilerinde İbra konular işlenmektedir. Bu ders kapsamında öncelikle Medeni hukuk tüzel kişilerinde yönetim organının   önemi vurgulanarak, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunlarda yer alan özel hukuk tüzel kişilerinin yönetim organlarının tabi olduğu hukuki rejim açıklanacak, Tüzel kişilik teorileri, Dernek yönetim kurulunun, derneğe ve üçüncü kişilere karşı sorumluluğu, Vakıf yönetim organının sorumluluğu, Medeni hukuk tüzel kişilerinde ultra vires ilkesi,  Sendika yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu, spor kulübü yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu, siyasi parti yöneticilerinin sorumluluğu, Kat Mülkiyeti Kanuna göre apartman yöneticilerinin sorumluluğu, Medeni hukuk tüzel kişilerinde tüzel kişilik perdesinin aralanması teorisi ve , medeni hukuk tüzel kişilerinde ibra konuları ile medeni hukuk tüzel kişilerinin hukuki sorumluluğu konusunda ortaya çıkan uyuşmazlıklar incelenecektir.


IRE-515 Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri

TDE-515 Türkçe Yapı Bilgisinin Tarihi Gelişmesi

Türkçenin yapı bilgisinin tarihi gelişim ve değişimin incelenmesi


TDE-516 Türkçe Söz Diziminin Tarihi Gelişmesi

Bu derste Orhon Türkçesi, Karahanlı Türkçesi, Harezm Türkçesi Metinleri söz dizimsel açıdan incelenecektir.


TDE-517 Çocuk Edebiyatı

Bu ders Türkiye' de ve batı ülkelerinde çocuk edebiyatının tarihsel gelişimine ve çocuk kitaplarının türlerine yönelik kuramsal bilgilerin verilmesini hedeflemektedir. Türkiye\'de ve batı ülkelerinde çocuk edebiyatı yazarlarının tanınması. Farklı kültürlerde üretilen çocuk eserlerinin eleştirel bir bakış eçısıyla incelenmesi, değerlendirilmesi ve karşılaştırılması. Bu kültürlerin çocuğa ve çocukluğa bakışının tanımlanması, dersin temel hedefidir.


TDE-518 Klasik Dönem Osmanlı Türkçesi - II

Osmanlı Türkçesi metinleri okuma becerisine sahip öğrencilerin, üst seviyeli metinleri okuma ve bu metinleri günümüz diline aktarma becerilerini geliştirmeleri gerekir. Bunun için, farklı alanlardan seçilmiş bu gibi metinlerin hem dilbilgisel yapı, hem tarihi/kültürel arkaplan okumalarıyla anlambilimsel tahlillerine girişilmelidir.


TDE-519 Osmanlıca - I

Osmanlı Türkçesinde yazılmış metinleri doğru olarak okuyabilmeleri için, Arap alfabesi, harflerin birleşmeleri üzerinde durulmakta, daha sonra kelime ve cümle ve metin okuma çalışmaları yapılmaktadır.


TDE-520 Osmanlıca - II

Bu dersin amacı, Osmanlı Türkçesiyle yazılmış olan metinlerin ve şiirlerin okunup tahlil edilmesidir. Bunun için metinler üzerinde kelime ve imla çalışması yapılmaktadır. Arapça ve Farsça sözcüklerin yapıları incelenmekte, kelimelerin yazılışı üzerinde durulmaktadır. Ayrıca Farsça yapılı tamlamalar incelenmektedir.


ING-522 Akademik İngilizce

Bu derste öğrencilerin genel İngilizce bilgileri yanında ihtiyaçlarına göre İş İngilizcesi, TOEFL, IELTS, Cambridge Exam vb. sınav hazırlık programları yada akademik İngilizce gibi alanlarda da ilerlemesine çalışılacaktır Anlaşılır ve doğru bir yazılı çalışmanın gerçekleştirilmesi, gerek konunun özüne gerekse özel bilgilere ilişkin yoğun okuma pratiği İngilizce konuşmada akıcılığın sağlanması, okuma, dinleme ve yazma yeteneklerinin de görsel ve işitsel materyallerle desteklenmesi, yoğun gramer incelemesi bu dersin içeriğini oluşturacaktır.


TDE-522 Kadın Edebiyatı

Kadın edebiyatı ile ilgili temel kavramların ve tanınmış kadın yazarların metinlerinin inceleneceği bu derste, feminist edebiyat kuramı incelenecek ve metinlere uygulanacaktır.


TDE-523 Edebi Eserlerde Siyaset - I

Bu derste, öğrencileri akademik alanda yazmaya ve okumaya özendirmenin yanı sıra, bu ders kapsamında Tedebiyatı eserlerini Siyaset Bilimi çerçevesinde irdeleyebilecek ve tartışmalara girelebilecektir. Batı edebiyatı eserlerinde ortaya konulan zaman dilimindeki önemli tarihsel olaylarda adı geçen aktörler, olgular ve etken siyasi figürler ile siyaset bilimi kapsamında politik kuram ve genel politik kurallarına göre edebi metin çözümlemeleri yapmak, öğrencilerin edebi metinleri irdeleyebilecek seviyeye gelmelerini sağlayarak, bu konudaki becerilerini ve bilgilerini geliştirmektir.


BIT-524 Bilişim Teknolojileri

Bilişim teknolojisine giriş, bilişim teknolojisi kavramları, bilgisayar donanımı, işletim sistemi hakkında genel bilgiler, Windows Office kullanımı, internet, basit ve kişisel web tasarımı sayfası düzenleme konsunda öğrenciler bilgilendirilecektir.


IFN-524 Finansal Piyasa Analizi

TDE-524 Edebi Eserlerde Siyaset - II

Bu derste, öğrencileri akademik alanda yazmaya ve okumaya özendirmenin yanı sıra, bu ders kapsamında Türk edebi eserlerini Siyaset Bilimi çerçevesinde irdeleyebilecek ve tartışmalara girilebilecektir. Türk edebi eserlerinde ortaya konulan zaman dilimindeki önemli tarihsel olaylarda adı geçen aktörler, olgular ve etken siyasi figürler ile siyaset bilimi kapsamında politik kuram ve genel politik kurallarına göre edebi metin çözümlemeleri yapmak, öğrencilerin edebi metinleri irdeleyebilecek seviyeye gelmelerini sağlayarak, bu konudaki becerilerini ve bilgilerini geliştirmektir.


TDE-525 Eski Türk Edebiyatının Kaynakları - I

Bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri, konu seçme, kaynak bulma, okuma ve not alma, fiş çıkarma, dipnot gösterme, kaynakça hazırlama, seminer ve tez plânı hazırlama bu planlarda bulunması gereken özellikler. Tez yazım kılavuzunun incelenmesi. Eski Türk Edebiyatı çalışmalarında yararlanılacak ansiklopedi, sözlük, edebiyat tarihi, tezkire, katalog, antoloji, süreli yayın vb. temel başvuru kaynakları hakkında bilgi. Bibliyografya bilgisi. El yazmaları ve özellikleri, el yazması eserlerin bulunduğu kütüphaneler.


TDE-526 Eski Türk Edebiyatının Kaynakları - II

Eski Türk Edebiyatı alanında yapılan çalışmalar ve bu çalışmalarda yararlanılan yöntemler. Divan ve divançe neşirleri. Metin neşri, metin tahlili ve metin tenkidi yöntemlerinin divan şiirine uygulanması. Metin neşri ve metin neşrinde dikkat edilmesi gereken kurallar. Metin tenkidi ve metin tenkidi üzerine görüşler, metin tenkidi hazırlanırken dikkat edilmesi gerekenler. Eski Türk Edebiyatında tahlil çalışmaları. Metin tahlili ve metin tahlili çalışmalarından örnekler. Metin tahlillerine yönelik eleştiri ve değerlendirmeler. Metin tenkidi ve tahlili konusundaki çalışmaların benzerlik ve farklılıklarının incelenmesi.


TDE-527 Türk Edebiyatı Metodolojisi

Derste,edebiyat alanındaki problematiğin ve ön amaçların belirlenmesi, kaynakların taranması, araştırma tekniklerinin,değişkenlerinin ve ölçeklerinin saptanması ile varsayımların ortaya konulması örneklerle ele alınacak, araştırmanın veri toplama yöntemleri ile araştırma düzenleri kurgulanmasına ilişkin çalışmalar yapılacak, bulguların istatistiksel analiziyle veri çözümleme, yorumlama, karar verme ve raporlama teknikleri üzerinde durulacaktır.


TDE-528 Göstergebilim ve Yazın İlişkisi

Göstergebilimin diğer alanlarla ilişkisi ve anlatı metinleri çözümü


TDE-529 Türk Kültür Tarihi

Kültür kavramı ve Türk kültürde yer alan temel dinamiklerin incelenmesi


TDE-531 Roman Sanatı

Dünyada romanın gelişimi üzerine durularak, Türk ve batı roman sanatı kuramsal ve uygulamalı boyutta irdelenecektir. Başlangıcından bu yana romandaki değişimler, klasik romandan postmodern romana kadar çeşitli roman türlerinden örnek metinler ışığında romanın izlediği seyir, metinler odaklı olarak değerlendirilecek, batı ile olan etkileşimler de karşılaştırmalı örneklerle incelenecektir.


TDE-535 Klasik Türk Edebiyatında Nazım - I

Divan edebiyatı nazım şekillerinden olan kasidenin tanımı, türleri ve yüzyıllar içindeki seyri ve seçilmiş kaside metinlerinin şerhi dersin içeriğini oluşturmaktadır. Eski Türk Edebiyatında kaside nazım şeklinin tarihsel süreç içindeki değişim ve gelişimini değişik yüzyıllardan seçilmiş örnek metinlerden yararlanarak tanıtmak. Kaside  konulu akademik makaleleri inceleyip değerlendirmek.


TDE-538 Eski Anadolu Türkçesi

Batı Türkçesinin dil özellikleri ve metinleri. Eski Anadolu Türkçesi metinleri ve dil özellikleri konusunda bilgilendirmek ve onları Eski Anadolu Türkçesi metinlerini çözümleyebilir ve bu alanda araştırma yapabilir duruma getirmek


TDE-539 Türk Tiyatrosu

Tiyatronun başlangıçtan itibaren tarihî gelişimi incelenecek, Bu derste geleneksel Türk tiyatrosu (meddah, karagöz ve ortaoyunu) ile 19. yüzyıl ortalarından günümüze modern tiyatro ve tiyatro edebiyatı ele alınacaktır. Dramanın tarihsel bir incelemesi yapılacak, bazı oyunlar ve pasajlar değerlendirilecektir.


TDE-540 Klasik Dönem Osmanlı Türkçesi - I

Osmanlı Türkçesi metinleri okuma becerisine sahip öğrencilerin, üst seviyeli metinleri okuma ve bu metinleri günümüz diline aktarma becerilerini geliştirmeleri gerekir. Bunun için, farklı alanlardan seçilmiş bu gibi metinlerin hem dilbilgisel yapı, hem tarihi/kültürel arkaplan okumalarıyla anlambilimsel tahlillerine girişilmelidir.


TDE-543 Osmanlı Paleografyası - I

Osmanlı Türkçesine aşina öğrencilerin matbu ve el yazısı ile yazılmış Osmanlıca metinleri okuyup anlayabilecek seviyeye gelmelerini sağlayarak, okuma becerilerini ve kelime bilgilerini geliştirmektir. Bu derste, Osmanlı Türkçesinde yer alan Arapça ve Farsça gramer kuralları öğretilerek, tarihî ve edebî Osmanlıca matbu ve elyazısı (rik’a vb.) metinler okutulmaktadır.


TDE-544 Osmanlı Paleografyası - II

Bu derste, Osmanlı Türkçesinde yer alan Arapça ve Farsça gramer kuralları öğretilerek, tarihî ve edebî Osmanlıca matbu ve elyazısı (rik’a vb.) metinler okutulmaktadır. Osmanlı Türkçesine aşina öğrencilerin matbu ve el yazısı ile yazılmış Osmanlıca metinleri okuyup anlayabilecek seviyeye gelmelerini sağlayarak, okuma becerilerini ve kelime bilgilerini geliştirmektir.


MAN-549 Dış Ticaret Finansmanı

Bu ders dış ticaretin finansmanı amacıyla, dış işlemler mevzuatı ve dış ticarette kullanılan belgeler,uluslararası ticarette ödeme ve teslim şekilleri konularını içermektedir. Bu dersin amacı, dış ticaret faaliyetlerinin finansmanı amacıyla, yurt içi ve yurt dışından kullanılan nakit (TL ve Döviz), gayri nakit ve ayni krediler hakkında öğrencilere detaylı bilgiler vermek ve finansman sağlama konusunda uygulamaya yönelik beceri kazandırmaktır.


TDE-550 Türk Halk Edebiyatı

Bu derste, lisans düzeyinde çok kısa olarak verilen, fakat sözlü edebiyatımızda ve düşünce dünyamızda çok önemli yeri olan, mit, masal, efsane, halk hikayesi, fıkra, atasözü, deyim ve bilmece gibi türlerin oluşumları, temel özellikleri ve ortak yönleri metinlerden hareketle anlatılmaktadır.Öğrencilerin Türk halk edebiyatı türlerini çeşitli özellikleri bakımından tanımaları yanında, bu türlerin tanımlanmasında ve tasnif edilmesinde karşılaşılan teorik yaklaşımları benimsemeleri de sağlanmaktadır.


TDE-551 Halkbilimi Kuram, Yöntem ve Teknikleri

Halk biliminin içeriği ve tarihi gelişim seyri, uygulamalı derleme çalışmaları. Halkbiliminin bağımsız bir disiplin olarak ortaya çıkışı ile Dünyada ve Türkiye’de yapılan halk bilimsel çalışmaların seyri, halk bilimi araştırma yöntem ve kuramları, kuram, yöntem ve tekniklerin uygulamalı olarak öğrenilmesi dersin amaçlarındandır.


TDE-552 Karşılaştırmalı Edebiyat Kuramları ve Eleştiri

Dünya edebiyatına tarihsel, dilbilimsel, kültürel ve eleştirel bir dikkatle bakılacak, Türk edebiyatının geldiği nokta tartışılacak, Batı edebiyatının önde gelen yazarları ve eserleri tanıtılacak, karşılaştırmalı edebiyat bilimi, kuramı ve yöntemleri, edebi türler, çeviri metinler ve edebiyatlar arası etkileşimler üzerine odaklanılacaktır.


IRE-555 Küresel Siyasette Rusya

Bu derste Rusya'nın yeni dış siyaset kavramları, 21. yüzyılda Rusya dış politikasının öncelikleri, Küresel bağlamda güvenlik sorununa Rusya'nın yaklaşımı ve Rusya’nın küresel siyasete etkileri incelenecektir. Rusya Federasyonunun küresel siyasette yeri ve rolü dünya çapında bir ilgi oluşturmaktadır. Bu dersin amacı, Rusya’nın dünya sahnesinde oynadığı rol dikkate alınarak Rusya dış politikasının içeriğini ve bu politikanın dünya politikasını nasıl etkilediğini incelemektir.


OSD-555 Afet Yönetimi

TDE-569 Oryantalizm

Oryantalizm (Şarkiyatçılık) kavramının ne olduğu, alanı ve yapısı, Silvestre de Sacy ve Ernest Renan gibi batılı ünlü oryantalistler, doğulu ülkelerin yaşam tarzları, batının doğuya bakışı, edebiyattaki oryantalist gezginler ve film sektörü ve batıdaki Türk imgesi tartışılacaktır.


MAN-571 Endüstri 4.0 Uygulamaları

Endüstri 1.0, 2.0, 3.0 ve dördüncü endüstri devrimi olarak da bilinen endüstri 4.0, siber fiziksel sistemler, nesnelerin interneti, bulut bilişim sistemleri, büyük veri, modelleme ve simülasyon, akıllı fabrikalar. Bu dersin amacı, endüstrilerin ve endüstriyel süreçlere hakim olan paradigmaların her bir dönemde ne şekilde değiştiği hakkında öğrencileri bilgilendirmek, endüstriyel işletmelere uygulanabilir bilgi teknolojileri ve yönetim bilişim sistemleri hakkında bir temel oluşturmak, bilgi sistemlerinin işleyiş temelleri ile tasarımları ve işletmelerin veri ihtiyaçlarını yönetebilecek veritabanı uygulamalarının analizi, tasarımı ve geliştirilmesi için gerekli altyapıyı sağlamaktır.


TDE-572 Klasik Türk Edebiyatında Nazım

Divan edebiyatı nazım şekillerinden olan kasidenin tanımı, türleri ve yüzyıllar içindeki seyri ve seçilmiş kaside metinlerinin şerhi dersin içeriğini oluşturmaktadır. Eski Türk Edebiyatında gazel nazım şeklinin tarihsel süreç içindeki değişim ve gelişimini değişik yüzyıllardan seçilmiş örnek metinlerden yararlanarak tanıtmak. Gazel konulu akademik makaleleri inceleyip değerlendirmek. 


TDE-575 Klasik Türk Edebiyatında Nazım - II

Divan edebiyatı nazım şekillerinden olan gazelin tanımı, türleri ve yüzyıllar içindeki seyri ve seçilmiş gazel metinlerinin şerhi dersin içeriğini oluşturmaktadır. Eski Türk Edebiyatında gazel nazım şeklinin tarihsel süreç içindeki değişim ve gelişimini değişik yüzyıllardan seçilmiş örnek metinlerden yararlanarak tanıtmak. Gazel konulu akademik makaleleri inceleyip değerlendirmek.


TDE-576 Karşılaştırmalı Edebiyat

Dünya edebiyatına tarihsel, dilbilimsel, kültürel ve eleştirel bir dikkatle bakılacak, Türk edebiyatının geldiği nokta tartışılacak, Batı edebiyatının önde gelen yazarları ve eserleri tanıtılacak, karşılaştırmalı edebiyat bilimi, kuramı ve yöntemleri,  edebi türler, çeviri metinler ve edebiyatlar arası etkileşimler üzerine odaklanılacaktır. Karşılaştırmalı Edebiyat kuramı ve eleştirisi ışığında dünya edebiyatları arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapabilmek, kültürel etkileşimlerle ortaya çıkan edebi metinleri benzer ve farklılıklarıyla karşılaştırmak. Geçmişten bu yana ortaya çıkan düşünce ve yazın akımlarını metin çözümlemeleriyle değerlendirmek.


TDE-577 Türk Halk Kültüründe Eski Kültür İzleri

Türk Kültürünün özellikleri ve Türk kültüründe tarım, giyim, kuşam, süslenme, demir, at, ağaç, hayvan ve halk hekimliği, halk takvimi gibi kavramlarla ilgili inanç ve uygulamaları inceler. Türk halk kültüründe eski kültür izlerini takip eder. Türk kültür hayatının geçirdiği evreleri takip ederek, bugünkü halk kültürü ürünlerinde eski inanış ve geleneklerin izlerini tespit etmek.


TDE-579 Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları

Yeni Türk edebiyatının edebi kaynakları.  1860 sonrası dönem Türk edebiyatı üzerine yapılan çalışmalarda temel olan edebiyat tarihleri, gazete ve dergiler, arşivler, hatıra ve mektuplar vb. kaynakları ve bunlardan yararlanma yöntem ve tekniklerini tanıtmak.


MAN-580 Müşteri İlişkileri Yönetimi

Müşterilerinizle gerçek ilişkiler kurabilmeniz onları tanıma oranınızla doğru orantılıdır. Tüketiciler,üreticiler, ve diğer insanlar ve örgütlerin ilişkileri önem taşımaktadır. Birçok işletmenin önem verdiği okta gerçek müşterilerin şirketin başarılarnda en önemli yere sahip olduğudur. Bu dersin sonunda öğrenciler müşterilerle daha iyi ve kalıcı ilişkiler geliştirmenin yollarını ve önemini öğrenirler. Stratejik, organizasyonel, ticari ve teknoloji yönlerini ele alarak, psikoloji perspektifi ile, teori ve uygulamayı birleştirerek Müşteri İlişkileri Yönetimi’ni öğrencilerin tam olarak anlamalarına yardımcı olmaktır.


MAN-582 Sanal Dünyalar

MAN-584 Dünya Ekonomisi

MAN-586 İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk

PSI-587 Öğrenmeyi ve Öğretmeyi Öğrenme

 

Öğrenme ve öğretmenin ana kuramlarını, temel ilkelerini, türlerini, teknikerini, modellerini ve bu modelleri, teknikleri uygulama becerilerini öğretmek.

 


TDE-587 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

Bilimsel çalışmalarda araştırma, yöntem ve teknikleri, araştırma türleri, bilimsel bilgiye erişim yöntemleri, bilimsel çalışma geliştirme, planlama ve yürütme esasları, ilişkisel ve karşılaştırmalı çalışmalar, Türk Dili ve Edebiyatı alanında yürütülen çalışmalarda kullanılan yöntem ve teknikler, veri analiz yöntemleri, veri sunum biçiminde esaslar, yayın etiği, etik ihlal ve sorunları. Öğrencileri bilimsel araştırmaların temel dayanakları hakkında bilgilendirmek, bilimsel bilgiye erişim yöntem ve tekniklerini öğretmek, veri analizi yapabilmelerini sağlamak, bilimsel metin okuma ve analiz etme becerisi kazandırmak ve bilimsel yayın etiği konusunun önemini kavratarak etik dışı tutum ve davranışlarda bulunulmasını önlemek. 


MAN-589 Gönüllülük Çalışmaları

MAN-590 İşletme Simulasyonu

MAN-591 Örgütsel Davranış

İşletmelerdeki sosyal ve psikolojik sorunlar, insan ve endüstri üzerindeki etkileri ve çözüm yolları, personel seçme, eğitme ve değerlendirme, grup dinamikleri ve gruplar arası sorunlar, güdüleme, önderlik, karar verme ve iletişimde psikolojik sorunlar, rol, statü, otorite, örgütsel çatışma, stres ve yönetim.


MAN-593 İşletmelerde BIG DATA Uygulamaları

TDE-597 Tez

Bu derste öğrencilere tez yazmada uygulanması gereken usuller (tez yazma planı) gösterilecek ve yapacakları çalışmaları için gerekli ve doğru tekniği kullanarak araştırma yapmaları sağlanacaktır. Öğrencilerin kaynakların kullanımı, tez yazma usûlü hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.


TDE-598 Tez

Bu derste öğrencilere tez yazmada uygulanması gereken usuller (tez yazma planı) gösterilecek ve yapacakları çalışmaları için gerekli ve doğru tekniği kullanarak araştırma yapmaları sağlanacaktır. Öğrencilerin kaynakların kullanımı, tez yazma usûlü hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.


LAW-599 Tıp ve Ceza Hukuku

Bu dersin içeriği, tıp ve ceza hukukunun dünyada ve ülkemizdeki gelişimini karşılaştırmalı olarak ele almak. Tıp ilmine ilişkin tipik suçların kanuni, maddi, manevi, hukuka aykırılık unsurlarını, yaptırım politikası ve soruşturma tekniklerini ele almaktır.


PÇ & Ders İlişkileri 

 Kod

Dersin Adı

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

1. Yıl, Birinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

TDE 535

Türk Dilinin Kaynakları ve Metin İncelemeleri

-

X

-

-

X

X

X

-

-

X

TDE 533

Seminer : Bilimsel Araştırma ve Yazma Yöntemleri

X

X

-

-

X

X

-

-

-

-

1. Yıl, İkinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 502

Türk Halk Edebiyatı

-

X

-

-

X

X

-

X

-

X

TDE 504

Modern Türk Şiiri

-

X

-

-

X

X

-

X

X

-

TDE 540

Yeni Türk Edebiyatı

-

X

-

-

X

X

-

X

X

-

Program Çıktılarıyla İlişkili Ders Sayısı / 8 
(3 seçmeli ve Tez hariç)

1

5

-

-

5

5

1

3

2

2

Program Çıktılarıyla İlişkili Yüzdesi              

13%

63%

-

-

63%

63%

13%

36%

25%

25%

 
 Seçmeli Dersler

 Kod

Dersin Adı

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

TDE 505

Mitoloji ve Edebiyat 

-

X

-

-

X

X

-

-

-

X

TDE 507

Öykü Sanatı

-

X

-

-

X

X

-

X

-

-

TDE 509

Türk Tiyatrosu

-

-

-

-

-

X

-

-

-

X

TDE 511

Edebiyat ve Toplumsal Değişme

-

X

-

-

X

X

-

-

-

X

TDE 513

Oryantalizm

-

X

-

-

X

X

-

-

X

X

TDE 514

Yeni Türk Edebiyatında Postmodern Eğilimler

-

X

-

-

X

X

-

X

X

-

TDE 515

Türkçe Yapı Bilgisinin Tarihî Gelişmesi

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

TDE 516

Türkçe Söz Diziminin Tarihî Gelişmesi

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

TDE 517

Çocuk Edebiyatı

 

X

-

-

X

X

-

-

-

X

TDE 522

Kadın Edebiyatı

-

X

-

-

X

X

-

-

X

X

TDE 523

Edebi Eserlerde Siyaset - I

-

X

-

-

X

-

-

-

-

X

TDE 524

Edebi Eserlerde Siyaset - II

-

X

-

-

X

-

-

-

-

X

TDE 525

Eski Türk Edebiyatının Kaynakları - I

-

X

-

-

X

X

X

-

-

-

TDE 526

Eski Türk Edebiyatının Kaynakları - II

-

X

-

-

X

X

X

-

-

-

TDE 527

Türk Edebiyatı Metodolojisi

X

X

-

-

X

X

-

X

-

-

TDE 528

Göstergebilim ve Yazın İlişkisi

-

X

X

-

-

X

-

X

-

-

TDE 529

Türk Kültür Tarihi

-

X

-

-

X

X

-

-

-

X

TDE 530

Metin Çözümlemesi

X

X

-

-

X

X

-

X

-

-

TDE 531

Roman Sanatı

-

X

-

-

X

X

X

X

-

-

TDE 537

Karşılaştırmalı Edebiyat Kuramları ve Eleştiri 

-

X

-

-

X

X

-

X

X

-

TDE 538

Eski Anadolu Türkçesi

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

TDE 542

Anadolu ve Rumeli Ağızları

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

TDE 543

Osmanlı Paleografyası - I

-

X

-

-

-

-

X

-

-

X

TDE 544

Osmanlı Paleografyası - II

-

X

-

-

-

-

X

-

-

X

TDE 545

Poetika

-

X

 

 

X

X

-

X

-

-

İNG 522

Akademik İngilizce

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

BİT 524

Bilişim Teknolojileri

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

TDE 534

Dönem Projesi       

X

X

-

-

X

X

-

-

-

-

 

PÇ & Ders İlişkileri 

 Kod

Dersin Adı

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

1. Yıl, Birinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 535

Türk Dilinin Kaynakları ve Metin İncelemeleri

-

5

-

-

5

5

5

-

-

4

TDE 533

Seminer : Bilimsel Araştırma ve Yazma Yöntemleri

5

5

-

-

5

-

-

5

-

-

1. Yıl, İkinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 502

Türk Halk Edebiyatı

-

5

-

-

5

5

-

5

-

5

TDE 504

Modern Türk Şiiri

-

5

-

-

5

5

-

4

4

-

TDE 540

Yeni Türk Edebiyatı

-

5

-

-

5

5

-

4

4

-

Program Çıktılarının Ağırlığı

5

25

-

-

25

20

-

18

8

9

İlişki Düzeyi: 0: İlişki yok;  5: En yüksek İlişki Düzeyi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Seçmeli Dersler

Kod

Dersin Adı

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

TDE 505

Mitoloji ve Edebiyat 

-

4

-

-

4

5

-

-

-

5

TDE 507

Öykü Sanatı

-

5

-

-

5

5

-

4

-

-

TDE 509

Türk Tiyatrosu

-

-

-

-

-

4

-

-

-

5

TDE 511

Edebiyat ve Toplumsal Değişme

-

5

-

-

5

5

-

-

-

5

TDE 513

Oryantalizm

-

5

-

-

5

5

-

-

4

5

TDE 514

Yeni Türk Edebiyatında Postmodern Eğilimler

-

5

-

-

5

5

-

5

4

-

TDE 515

Türkçe Yapı Bilgisinin Tarihî Gelişmesi

-

4

-

-

-

-

5

-

-

-

TDE 516

Türkçe Söz Diziminin Tarihî Gelişmesi

-

4

-

-

-

-

5

-

-

-

TDE 517

Çocuk Edebiyatı

-

4

-

-

5

5

-

-

-

5

TDE 522

Kadın Edebiyatı

-

5

-

-

5

5

-

-

4

5

TDE 523

Edebi Eserlerde Siyaset - I

-

4

-

-

5

-

-

-

-

5

TDE 524

Edebi Eserlerde Siyaset - II

-

4

-

-

5

-

-

-

-

5

TDE 525

Eski Türk Edebiyatının Kaynakları - I

-

5

-

-

5

5

5

-

-

-

TDE 526

Eski Türk Edebiyatının Kaynakları - II

-

5

-

-

5

5

5

-

-

-

TDE 527

Türk Edebiyatı Metodolojisi

5

4

-

-

5

4

-

5

-

-

TDE 528

Göstergebilim ve Yazın İlişkisi

-

4

5

-

-

4

-

5

-

-

TDE 529

Türk Kültür Tarihi

-

4

-

-

4

5

 

 

-

5

TDE 530

Metin Çözümlemesi

5

4

 

 

5

4

 

5

-

-

TDE 531

Roman Sanatı

-

5

-

-

5

5

-

4

-

-

TDE 537

Karşılaştırmalı Edebiyat Kuramları ve Eleştiri 

-

5

-

-

5

4

-

5

4

-

TDE 538

Eski Anadolu Türkçesi

-

4

-

-

-

-

5

-

-

-

TDE 542

Anadolu ve Rumeli Ağızları

-

4

-

-

-

-

5

-

4

-

TDE 543

Osmanlı Paleografyası - I

-

4

-

-

-

-

5

-

-

5

TDE 544

Osmanlı Paleografyası - II

-

4

-

-

-

-

5

-

-

5

TDE 545

Poetika

-

4

-

-

5

5

-

4

-

-

İNG 522

Akademik İngilizce

-

-

-

-

-

-

-