Sosyal Bilimler Enstitüsü

AMAÇ:
Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı’nın amacı Türk Dili ve Edebiyatı  alanında bilinçli, eleştirel bir bakış açısına sahip, araştırmacı ve etik değerleri gözeten öğrenciler  yetiştirmektir. Programda öğrencilerin ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı olarak uzmanlaşmalarını sağlayarak disiplinler arası çalışma yapmaya yatkın Türk Dili ve  Edebiyatı ile ilgili bütün alanlarda uzmanlık bilgisiyle sorunlara çözüm üretebilen bilim insanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 

HEDEFLER:
Programda, Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili kuramsal ve yöntemsel alanlarda öz güveni yüksek, akademik anlamda ve kişilik olarak etkin ve yetkin bilim adamı yetiştirilmesi ana hedef olarak belirlenmiştir. Bu hedefe ulaşabilmek için öğrencilerin Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili ortalamanın üstünde bilgi ve deneyime sahip olmaları, kamu veya özel sektörde çalışabilecek beceri ve donanımları kazanmaları ile araştırma ve iletişim becerilerine sahip olmaları amaçlanmıştır. Programa devam eden öğrencilerin, Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme becerileri yanında, çevreyle sağlıklı iletişim kurabilme becerileri ile Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerin bilincinde olmaları ve Türk Dili ve Edebiyatına duyarlılık göstermeleri program etkinliği bakımından önemli kıstaslar olarak belirlenmiştir.

Amaç, Kuruluş ve Onay

Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 09.07.1997 tarih, 23050 sayılı; 46. madde gereğince kurulmuştur. Sosyal Bilimler Enstitüsü, YÖK'ün onayıyla öğretmenlerin kendi alanlarında uzmanlaşmak için eğitim görmeleri amacıyla kurulmuştur. Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı Y.Ö.K' ün 12.09.2013 tarihli Genel Kurulunda görüşülmüş ve 23.09.2013 - 51323 - 7134 sayılı yazısı ile Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılmasına karar verilmiştir.

Yeterlilik ölçütü

Türk Dili ve Edebiyatı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programında okumak isteyen bir öğrencinin, yurtiçi veya yurtdışı denkliği olan bir üniversitede herhangi bir bölümde, dört yıllık lisans programını tamamlamış olması, ALES' ten en az 55 not alması gerekir.  Detaylı bilgi için bkz. http://www.cag.edu.tr/

Özel katılım koşulları

Diğer yurt içi ve uluslararası programlarda yüksek lisans programına başlamış olan öğrenciler Çağ Üniversitesi ve YÖK'ün yönetmeliklerine uygun olarak başvurabilirler. Detaylı bilgi için Çağ Üniversitesi Öğrenci Kabul Koşullarına bakınız.

Özel Öğrenimin tanınması için özel şartlar (formel eğitim, yaygın eğitim ve yaşam boyu eğitim)

Diğer üniversitelerde kayıtlı olan öğrenciler ilk dönemlerini tamamladıktan sonra Çağ Üniversitesi'ne geçiş yapabilirler. Geçme notu alınmış olan diğer tüm dersler ve diğer üniversitelerin aynı içeriğe sahip dersleri muafiyet kapsamına alınacaktır.

Yeterlilik kriterleri ve yönetmelikler

Bir öğrencinin mezun olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve başarısız dersi olmaması gerekir.
  Detaylı bilgi için bkz. Çağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Programın Profili

Türk Dili ve Edebiyatı  alanında bilinçli, eleştirel bir bakış açısına sahip, araştırmacı ve etik değerleri gözeten öğrenciler  yetiştirmektir.

Örnek Mezun öğrencilerin Mesleki Profilleri

Yüksek Lisans'ı tamamlayan öğrenciler devlet veya özel sektörlerde görev yapabilirler. Ayrıca devlet veya vakıf üniversitelerinde öğretmen veya araştırmacı olarak istihdam edilirler. Öğrenciler isterlerse doktora programlarına devam edebilirler.

Daha ileri düzeyde Eğitime Katılım

Tezli Yüksek Lisans Eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler isterlerse doktora programlarına devam edebilirler.

Sınav Şartları Değerlendirme ve Not Verme

Genellikle, her ders için bir ara sınav, bir final sınavı ve dönem ödevi verilir. Detaylı bilgi için Sınav Yönetmeliği'ne bakınız.

Mezuniyet Şartları

Bir öğrencinin Genel Not Ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması, başarısız notu olmaması ve Tezli Yüksek Lisans Programı için öğrencinin tez çalışmasından başarılı olması koşulu aranır.

Çalışma Durumu

Tam Zamanlı

Program Dili

Türkçe

Program  Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Sevin ARSLAN

alilsevin@hotmail.com

Tel: +90 324 651 48 00

Fax: +90 324 651 48 11

Avrupa Kredi Transfer Sistemi / Erasmus Koordinatörü

Gül KULAK                          
gulkulak@cag.edu.tr

Tel: +90 324 651 48 00 
Fax: +90 324 651 48 11

Programı Tamamlayan Bir Öğrenci

PÇ.1. Türk Dili ve Edebiyatı alanındaki sorunsal  konulara  yöntemsel ve analitik bir şekilde yaklaşıp, çözüm önerisi sunabilir.

PÇ.2.  Türk Dili ve Edebiyatı alanında özgün ve disiplinlerarası akademik çalışmalar üretebilecek seviyede beceri  kazanabilir ve bu konuda yapılacak takım çalışmalarına liderlik edebilir.

PÇ.3.  Türk Dili alanındaki dilbilim kuram ve yöntemleri konusunda bilgi sahibi olabilir.

PÇ.4. Türk Dili ve Edebiyatı  alanında bilgisayar ve internet teknolojisini  beceri ile kullanabilir.

PÇ.5. Türk Dili ve Edebiyatı  alanında bilinçli, eleştirel bir bakış açısına sahip, araştırmacı ve etik değerleri gözeten bireyler  yetiştirilmesine katkıda bulunabilir.

PÇ.6. Türk Dili ve  Edebiyatı ile ilgili bütün alanlarda uzmanlık bilgisiyle sorunlara çözüm üretilmesinde katkıda bulunabilir.

PÇ.7. Bilimsel  çalışmalar sırasında  art zamanlı ve eş zamanlı metin inceleme tekniklerini öğrenir.

PÇ.8. Türk Dili ve  Edebiyatı kuram ve yöntemlerini kullanarak  araştırma yapabilir.

PÇ.9. Türk Dili ve Edebiyatı alanında dünyada ve Türkiye’de yapılmış olan bilimsel yayınları takip edecek ve bu yayınları analiz edebilecek bilgi ve beceriyi kazanır.

PÇ.10. Edebiyat, dil, kültür ve algı arasındaki karşılıklı ilişkileri değerlendirir, yaşam boyu öğrenme davranışı edinir.

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
TDE-501 Modern Türk Şiiri Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
TDE-503 Türk Dilinin Kaynakları ve Metin İncelemeleri Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
TDE-509 Seminer : Bilimsel Araştırma ve Yazma Yöntemleri Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 0-0-0 08
TDE-509 Türk Tiyatrosu Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 08
TDE-513 Oryantalizm Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
TDE-513 Yeni Türk Edebiyatı Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
TDE-515 Türkçe Yapı Bilgisinin Tarihi Gelişmesi Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
TDE-515 Klasik Türk Edebiyatında Nazım (Kaside) Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 07
TDE-516 Türkçe Söz Diziminin Tarihi Gelişmesi Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
TDE-522 Kadın Edebiyatı Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
TDE-523 Edebi Eserlerde Siyaset - I Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
TDE-524 Edebi Eserlerde Siyaset - II Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
TDE-525 Eski Türk Edebiyatının Kaynakları - I Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
TDE-535 Klasik Türk Edebiyatında Nazım - I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 07
TDE-577 Türk Halk Kültüründe Eski Kültür İzleri Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
Toplam 39 109
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
TDE-502 Poetika Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
TDE-510 Karşılaştırmalı Türk Edebiyatı ve Batı Edebiyatı Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
TDE-517 Çocuk Edebiyatı Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
TDE-518 Klasik Dönem Osmanlı Türkçesi - II Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
TDE-519 Osmanlıca - I Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
TDE-520 Osmanlıca - II Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
ING-522 Akademik İngilizce Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
BIT-524 Bilişim Teknolojileri Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
TDE-526 Eski Türk Edebiyatının Kaynakları - II Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
TDE-527 Türk Edebiyatı Metodolojisi Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
TDE-528 Göstergebilim ve Yazın İlişkisi Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
TDE-529 Türk Kültür Tarihi Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
TDE-530 Metin Çözümlemesi Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
TDE-531 Roman Sanatı Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
TDE-532 Türk Dillerinin Konuşulduğu Ülkelerdeki Dil Politikaları Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
TDE-538 Eski Anadolu Türkçesi Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
TDE-540 Klasik Dönem Osmanlı Türkçesi - I Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
TDE-542 Anadolu ve Rumeli Ağızları Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
TDE-543 Osmanlı Paleografyası - I Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
TDE-544 Osmanlı Paleografyası - II Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
TDE-546 Minyatür ve Yazıtlarda Türk Kültür Tarihi Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
TDE-548 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
TDE-550 Türk Halk Edebiyatı Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
TDE-552 Karşılaştırmalı Edebiyat Kuramları ve Eleştiri Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
TDE-572 Klasik Türk Edebiyatında Nazım Seçmeli Dersler Zorunlu 3-0-3 07
TDE-575 Klasik Türk Edebiyatında Nazım - II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 07
TDE-576 Karşılaştırmalı Edebiyat Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
TDE-577 Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
Toplam 84 197
İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
TDE-597 Tez Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 30
Toplam 0 30
İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
TDE-598 Tez Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 30
Toplam 0 30
TDE-501 Modern Türk Şiiri

Bu derste, edebî metinler, özellikle şiir konusunda yeni bakış açılarının geliştirilmesini, metinlerin yeni bir gözle okunmasını ve değerlendirilmesini sağlamak amacıyla, çağdaş edebiyat kuramları ve eleştiri metotları üzerinde durulmaktadır. Amaç, edebî metinlerin çözümlenmesine yardımcı olması maksadıyla belli başlı edebi kuram ve eleştiri metotlarının incelenmesidir.


TDE-502 Poetika

Bu derste Aristo’nun Poetika’sından Okur Merkezli kuramlara kadar şiir teorisi üzerine yazılmış temel metinler eleştirel bir yaklaşımla irdelenecek, bu metinlerle Modern Türk şiirindeki önemli poetik düşünceler karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Dersin temel amacı, şiir sanatına eleştirel yaklaşma yollarını tarihsel ve kavramsal açıdan kavratabilmektir.


TDE-503 Türk Dilinin Kaynakları ve Metin İncelemeleri

Bu dersin amacı başlangıçtan yeni dönemlere kadar Türk dilinin temel metinlerini okuyarak dilbilgisel ve kültürel donanımı zenginleştirmek, filolojik problemlerle tanışmak ve bunları tartışarak yeni çözüm yolları üzerinde düşünmek, metinlere filolojik yaklaşım metotlarını öğrenmektir.


TDE-509 Türk Tiyatrosu

Tiyatronun başlangıçtan itibaren tarihî gelişimi incelenecek, Bu derste geleneksel Türk tiyatrosu (meddah, karagöz ve ortaoyunu) ile 19. yüzyıl ortalarından günümüze modern tiyatro ve tiyatro edebiyatı ele alınacaktır. Dramanın tarihsel bir incelemesi yapılacak, bazı oyunlar ve pasajlar değerlendirilecektir.


TDE-509 Seminer : Bilimsel Araştırma ve Yazma Yöntemleri

Bilimsel bir araştırmayı gerçekleştirirken konu belirleme, planlama, veri toplama ve yazım aşamalarıyla atıflar ve dipnotların gösterilmesi, bibliyografya veya kaynakçanın hazırlanması dersin ana konularını oluşturacaktır.


TDE-510 Karşılaştırmalı Türk Edebiyatı ve Batı Edebiyatı

Şiir, tiyatro, öykü ve roman türlerinde Batı edebiyatının önde gelen seçkin eserleri Türk edebiyatından seçilmiş eserlerle karşılaştırılarak incelenecektir.


TDE-513 Oryantalizm

Oryantalizm (Şarkiyatçılık) kavramının ne olduğu, alanı ve yapısı, Silvestre de Sacy ve Ernest Renan gibi batılı ünlü oryantalistler, doğulu ülkelerin yaşam tarzları, batının doğuya bakışı, edebiyattaki oryantalist gezginler ve film sektörü ve batıdaki Türk imgesi tartışılacaktır.


TDE-513 Yeni Türk Edebiyatı

Bu derste, Tanzimat’tan Servet-i Fünûn Dönemine, Milli Edebiyat’a ve Cumhuriyet Dönemine kadar süren dönemlerde öne çıkan örnek edebî metinler ele alınarak; Modern Türk Edebiyat Tarihi bağlamında metin çözümlemeleri yapılacaktır. Burada amacımız, Modern Türk Edebiyat Tarihini, öncü metinler üzerinden incelemek, bu açıdan dönemlere ve şahsiyetlere ilişkin etkilerini araştırmak ve değerlendirmelerde bulunmaktır.


TDE-515 Klasik Türk Edebiyatında Nazım (Kaside)

Divan edebiyatı nazım şekillerinden olan kasidenin tanımı, türleri ve yüzyıllar içindeki seyri ve seçilmiş kaside metinlerinin şerhi dersin içeriğini oluşturmaktadır. Eski Türk Edebiyatında kaside nazım şeklinin tarihsel süreç içindeki değişim ve gelişimini değişik yüzyıllardan seçilmiş örnek metinlerden yararlanarak tanıtmak. Kaside  konulu akademik makaleleri inceleyip değerlendirmek. 


TDE-515 Türkçe Yapı Bilgisinin Tarihi Gelişmesi

Türkçenin yapı bilgisinin tarihi gelişim ve değişimin incelenmesi


TDE-516 Türkçe Söz Diziminin Tarihi Gelişmesi

Bu derste Orhon Türkçesi, Karahanlı Türkçesi, Harezm Türkçesi Metinleri söz dizimsel açıdan incelenecektir.


TDE-517 Çocuk Edebiyatı

Bu ders Türkiye\' de ve batı ülkelerinde çocuk edebiyatının tarihsel gelişimine ve çocuk kitaplarının türlerine yönelik kuramsal bilgilerin verilmesini hedeflemektedir. Türkiye\'de ve batı ülkelerinde çocuk edebiyatı yazarlarının tanınması. Farklı kültürlerde üretilen çocuk eserlerinin eleştirel bir bakış eçısıyla incelenmesi, değerlendirilmesi ve karşılaştırılması. Bu kültürlerin çocuğa ve çocukluğa bakışının tanımlanması, dersin temel hedefidir.


TDE-518 Klasik Dönem Osmanlı Türkçesi - II

Osmanlı Türkçesi metinleri okuma becerisine sahip öğrencilerin, üst seviyeli metinleri okuma ve bu metinleri günümüz diline aktarma becerilerini geliştirmeleri gerekir. Bunun için, farklı alanlardan seçilmiş bu gibi metinlerin hem dilbilgisel yapı, hem tarihi/kültürel arkaplan okumalarıyla anlambilimsel tahlillerine girişilmelidir.


TDE-519 Osmanlıca - I

Osmanlı Türkçesinde yazılmış metinleri doğru olarak okuyabilmeleri için, Arap alfabesi, harflerin birleşmeleri üzerinde durulmakta, daha sonra kelime ve cümle ve metin okuma çalışmaları yapılmaktadır.


TDE-520 Osmanlıca - II

Bu dersin amacı, Osmanlı Türkçesiyle yazılmış olan metinlerin ve şiirlerin okunup tahlil edilmesidir. Bunun için metinler üzerinde kelime ve imla çalışması yapılmaktadır. Arapça ve Farsça sözcüklerin yapıları incelenmekte, kelimelerin yazılışı üzerinde durulmaktadır. Ayrıca Farsça yapılı tamlamalar incelenmektedir.


ING-522 Akademik İngilizce

Bu derste öğrencilerin genel İngilizce bilgileri yanında ihtiyaçlarına göre İş İngilizcesi, TOEFL, IELTS, Cambridge Exam vb. sınav hazırlık programları yada akademik İngilizce gibi alanlarda da ilerlemesine çalışılacaktır Anlaşılır ve doğru bir yazılı çalışmanın gerçekleştirilmesi, gerek konunun özüne gerekse özel bilgilere ilişkin yoğun okuma pratiği İngilizce konuşmada akıcılığın sağlanması, okuma, dinleme ve yazma yeteneklerinin de görsel ve işitsel materyallerle desteklenmesi, yoğun gramer incelemesi bu dersin içeriğini oluşturacaktır.


TDE-522 Kadın Edebiyatı

Kadın edebiyatı ile ilgili temel kavramların ve tanınmış kadın yazarların metinlerinin inceleneceği bu derste, feminist edebiyat kuramı incelenecek ve metinlere uygulanacaktır.


TDE-523 Edebi Eserlerde Siyaset - I


BIT-524 Bilişim Teknolojileri

Bilişim teknolojisine giriş, bilişim teknolojisi kavramları, bilgisayar donanımı, işletim sistemi hakkında genel bilgiler, Windows Office kullanımı, internet, basit ve kişisel web tasarımı sayfası düzenleme konsunda öğrenciler bilgilendirilecektir.


TDE-524 Edebi Eserlerde Siyaset - II


TDE-525 Eski Türk Edebiyatının Kaynakları - I

Bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri, konu seçme, kaynak bulma, okuma ve not alma, fiş çıkarma, dipnot gösterme, kaynakça hazırlama, seminer ve tez plânı hazırlama bu planlarda bulunması gereken özellikler. Tez yazım kılavuzunun incelenmesi. Eski Türk Edebiyatı çalışmalarında yararlanılacak ansiklopedi, sözlük, edebiyat tarihi, tezkire, katalog, antoloji, süreli yayın vb. temel başvuru kaynakları hakkında bilgi. Bibliyografya bilgisi. El yazmaları ve özellikleri, el yazması eserlerin bulunduğu kütüphaneler.


TDE-526 Eski Türk Edebiyatının Kaynakları - II

Eski Türk Edebiyatı alanında yapılan çalışmalar ve bu çalışmalarda yararlanılan yöntemler. Divan ve divançe neşirleri. Metin neşri, metin tahlili ve metin tenkidi yöntemlerinin divan şiirine uygulanması. Metin neşri ve metin neşrinde dikkat edilmesi gereken kurallar. Metin tenkidi ve metin tenkidi üzerine görüşler, metin tenkidi hazırlanırken dikkat edilmesi gerekenler. Eski Türk Edebiyatında tahlil çalışmaları. Metin tahlili ve metin tahlili çalışmalarından örnekler. Metin tahlillerine yönelik eleştiri ve değerlendirmeler. Metin tenkidi ve tahlili konusundaki çalışmaların benzerlik ve farklılıklarının incelenmesi.


TDE-527 Türk Edebiyatı Metodolojisi

Derste,edebiyat alanındaki problematiğin ve ön amaçların belirlenmesi, kaynakların taranması, araştırma tekniklerinin,değişkenlerinin ve ölçeklerinin saptanması ile varsayımların ortaya konulması örneklerle ele alınacak, araştırmanın veri toplama yöntemleri ile araştırma düzenleri kurgulanmasına ilişkin çalışmalar yapılacak, bulguların istatistiksel analiziyle veri çözümleme, yorumlama, karar verme ve raporlama teknikleri üzerinde durulacaktır.


TDE-528 Göstergebilim ve Yazın İlişkisi

Göstergebilimin diğer alanlarla ilişkisi ve anlatı metinleri çözümü


TDE-529 Türk Kültür Tarihi

Kültür kavramı ve Türk kültürde yer alan temel dinamiklerin incelenmesi


TDE-530 Metin Çözümlemesi

Metin çözümleme yöntemleri tanıtılacak, Türk edebiyatından seçilen örnek eserler üzerinde durularak, dönemin ve yazarlarının sanat anlayışları ele alınacaktır. Seçilen örnek metinler eşliğinde öğrencilerin çözümleme ve yorumlama yeteneklei geliştirilecektir.


TDE-531 Roman Sanatı

Dünyada romanın gelişimi üzerine durularak, Türk ve batı roman sanatı kuramsal ve uygulamalı boyutta irdelenecektir. Başlangıcından bu yana romandaki değişimler, klasik romandan postmodern romana kadar çeşitli roman türlerinden örnek metinler ışığında romanın izlediği seyir, metinler odaklı olarak değerlendirilecek, batı ile olan etkileşimler de karşılaştırmalı örneklerle incelenecektir.


TDE-532 Türk Dillerinin Konuşulduğu Ülkelerdeki Dil Politikaları

Türk dillerinin konuşulduğu ülkeler, onların tarihî serüvenleri ve bu durumların dil politikalarına geçmişten bu güne yansımaları üzerinde durultulacaktır.


TDE-535 Klasik Türk Edebiyatında Nazım - I

Divan edebiyatı nazım şekillerinden olan kasidenin tanımı, türleri ve yüzyıllar içindeki seyri ve seçilmiş kaside metinlerinin şerhi dersin içeriğini oluşturmaktadır. Eski Türk Edebiyatında kaside nazım şeklinin tarihsel süreç içindeki değişim ve gelişimini değişik yüzyıllardan seçilmiş örnek metinlerden yararlanarak tanıtmak. Kaside  konulu akademik makaleleri inceleyip değerlendirmek.


TDE-538 Eski Anadolu Türkçesi

Batı Türkçesinin dil özellikleri ve metinleri.


TDE-540 Klasik Dönem Osmanlı Türkçesi - I

Osmanlı Türkçesi metinleri okuma becerisine sahip öğrencilerin, üst seviyeli metinleri okuma ve bu metinleri günümüz diline aktarma becerilerini geliştirmeleri gerekir. Bunun için, farklı alanlardan seçilmiş bu gibi metinlerin hem dilbilgisel yapı, hem tarihi/kültürel arkaplan okumalarıyla anlambilimsel tahlillerine girişilmelidir.


TDE-542 Anadolu ve Rumeli Ağızları


TDE-543 Osmanlı Paleografyası - I


TDE-544 Osmanlı Paleografyası - II


TDE-546 Minyatür ve Yazıtlarda Türk Kültür Tarihi

Minyatür, yazıt, mezar taşı vb.\' deki yazı, deyim, resim vb hareketle Türk kültürü hakkında incelemelerde bulunulacak ve bu günle koşutluk sağlanmaya çalışılacaktır.


TDE-548 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Türk dilinin yaşı ve tarihi , Azerbaycan Türkçesi ve edebiyatı , Azerbaycan metin incelemeleri ve gramer özellikleri incelenmiştir.


TDE-550 Türk Halk Edebiyatı

Bu derste, lisans düzeyinde çok kısa olarak verilen, fakat sözlü edebiyatımızda ve düşünce dünyamızda çok önemli yeri olan, mit, masal, efsane, halk hikayesi, fıkra, atasözü, deyim ve bilmece gibi türlerin oluşumları, temel özellikleri ve ortak yönleri metinlerden hareketle anlatılmaktadır.Öğrencilerin Türk halk edebiyatı türlerini çeşitli özellikleri bakımından tanımaları yanında, bu türlerin tanımlanmasında ve tasnif edilmesinde karşılaşılan teorik yaklaşımları benimsemeleri de sağlanmaktadır.


TDE-552 Karşılaştırmalı Edebiyat Kuramları ve Eleştiri

Dünya edebiyatına tarihsel, dilbilimsel, kültürel ve eleştirel bir dikkatle bakılacak, Türk edebiyatının geldiği nokta tartışılacak, Batı edebiyatının önde gelen yazarları ve eserleri tanıtılacak, karşılaştırmalı edebiyat bilimi, kuramı ve yöntemleri, edebi türler, çeviri metinler ve edebiyatlar arası etkileşimler üzerine odaklanılacaktır.


TDE-572 Klasik Türk Edebiyatında Nazım

Divan edebiyatı nazım şekillerinden olan kasidenin tanımı, türleri ve yüzyıllar içindeki seyri ve seçilmiş kaside metinlerinin şerhi dersin içeriğini oluşturmaktadır. Eski Türk Edebiyatında gazel nazım şeklinin tarihsel süreç içindeki değişim ve gelişimini değişik yüzyıllardan seçilmiş örnek metinlerden yararlanarak tanıtmak. Gazel konulu akademik makaleleri inceleyip değerlendirmek. 


TDE-575 Klasik Türk Edebiyatında Nazım - II

Divan edebiyatı nazım şekillerinden olan gazelin tanımı, türleri ve yüzyıllar içindeki seyri ve seçilmiş gazel metinlerinin şerhi dersin içeriğini oluşturmaktadır. Eski Türk Edebiyatında gazel nazım şeklinin tarihsel süreç içindeki değişim ve gelişimini değişik yüzyıllardan seçilmiş örnek metinlerden yararlanarak tanıtmak. Gazel konulu akademik makaleleri inceleyip değerlendirmek.


TDE-576 Karşılaştırmalı Edebiyat

Dünya edebiyatına tarihsel, dilbilimsel, kültürel ve eleştirel bir dikkatle bakılacak, Türk edebiyatının geldiği nokta tartışılacak, Batı edebiyatının önde gelen yazarları ve eserleri tanıtılacak, karşılaştırmalı edebiyat bilimi, kuramı ve yöntemleri,  edebi türler, çeviri metinler ve edebiyatlar arası etkileşimler üzerine odaklanılacaktır. Karşılaştırmalı Edebiyat kuramı ve eleştirisi ışığında dünya edebiyatları arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapabilmek, kültürel etkileşimlerle ortaya çıkan edebi metinleri benzer ve farklılıklarıyla karşılaştırmak. Geçmişten bu yana ortaya çıkan düşünce ve yazın akımlarını metin çözümlemeleriyle değerlendirmek.


TDE-577 Türk Halk Kültüründe Eski Kültür İzleri

Türk Kültürünün özellikleri ve Türk kültüründe tarım, giyim, kuşam, süslenme, demir, at, ağaç, hayvan ve halk hekimliği, halk takvimi gibi kavramlarla ilgili inanç ve uygulamaları inceler. Türk halk kültüründe eski kültür izlerini takip eder. Türk kültür hayatının geçirdiği evreleri takip ederek, bugünkü halk kültürü ürünlerinde eski inanış ve geleneklerin izlerini tespit etmek.


TDE-577 Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları

Yeni Türk edebiyatının edebi kaynakları.  1860 sonrası dönem Türk edebiyatı üzerine yapılan çalışmalarda temel olan edebiyat tarihleri, gazete ve dergiler, arşivler, hatıra ve mektuplar vb. kaynakları ve bunlardan yararlanma yöntem ve tekniklerini tanıtmak.


TDE-597 Tez

Bu derste öğrencilere tez yazmada uygulanması gereken usuller (tez yazma planı) gösterilecek ve yapacakları çalışmaları için gerekli ve doğru tekniği kullanarak araştırma yapmaları sağlanacaktır. Öğrencilerin kaynakların kullanımı, tez yazma usûlü hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.


TDE-598 Tez

Bu derste öğrencilere tez yazmada uygulanması gereken usuller (tez yazma planı) gösterilecek ve yapacakları çalışmaları için gerekli ve doğru tekniği kullanarak araştırma yapmaları sağlanacaktır. Öğrencilerin kaynakların kullanımı, tez yazma usûlü hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.


PÇ & Ders İlişkileri 

 Kod

Dersin Adı

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

1. Yıl, Birinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

TDE 535

Türk Dilinin Kaynakları ve Metin İncelemeleri

-

X

-

-

X

X

X

-

-

X

TDE 533

Seminer : Bilimsel Araştırma ve Yazma Yöntemleri

X

X

-

-

X

X

-

-

-

-

1. Yıl, İkinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 502

Türk Halk Edebiyatı

-

X

-

-

X

X

-

X

-

X

TDE 504

Modern Türk Şiiri

-

X

-

-

X

X

-

X

X

-

TDE 540

Yeni Türk Edebiyatı

-

X

-

-

X

X

-

X

X

-

Program Çıktılarıyla İlişkili Ders Sayısı / 8 
(3 seçmeli ve Tez hariç)

1

5

-

-

5

5

1

3

2

2

Program Çıktılarıyla İlişkili Yüzdesi              

13%

63%

-

-

63%

63%

13%

36%

25%

25%

 
 Seçmeli Dersler

 Kod

Dersin Adı

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

TDE 505

Mitoloji ve Edebiyat 

-

X

-

-

X

X

-

-

-

X

TDE 507

Öykü Sanatı

-

X

-

-

X

X

-

X

-

-

TDE 509

Türk Tiyatrosu

-

-

-

-

-

X

-

-

-

X

TDE 511

Edebiyat ve Toplumsal Değişme

-

X

-

-

X

X

-

-

-

X

TDE 513

Oryantalizm

-

X

-

-

X

X

-

-

X

X

TDE 514

Yeni Türk Edebiyatında Postmodern Eğilimler

-

X

-

-

X

X

-

X

X

-

TDE 515

Türkçe Yapı Bilgisinin Tarihî Gelişmesi

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

TDE 516

Türkçe Söz Diziminin Tarihî Gelişmesi

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

TDE 517

Çocuk Edebiyatı

 

X

-

-

X

X

-

-

-

X

TDE 522

Kadın Edebiyatı

-

X

-

-

X

X

-

-

X

X

TDE 523

Edebi Eserlerde Siyaset - I

-

X

-

-

X

-

-

-

-

X

TDE 524

Edebi Eserlerde Siyaset - II

-

X

-

-

X

-

-

-

-

X

TDE 525

Eski Türk Edebiyatının Kaynakları - I

-

X

-

-

X

X

X

-

-

-

TDE 526

Eski Türk Edebiyatının Kaynakları - II

-

X

-

-

X

X

X

-

-

-

TDE 527

Türk Edebiyatı Metodolojisi

X

X

-

-

X

X

-

X

-

-

TDE 528

Göstergebilim ve Yazın İlişkisi

-

X

X

-

-

X

-

X

-

-

TDE 529

Türk Kültür Tarihi

-

X

-

-

X

X

-

-

-

X

TDE 530

Metin Çözümlemesi

X

X

-

-

X

X

-

X

-

-

TDE 531

Roman Sanatı

-

X

-

-

X

X

X

X

-

-

TDE 537

Karşılaştırmalı Edebiyat Kuramları ve Eleştiri 

-

X

-

-

X

X

-

X

X

-

TDE 538

Eski Anadolu Türkçesi

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

TDE 542

Anadolu ve Rumeli Ağızları

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

TDE 543

Osmanlı Paleografyası - I

-

X

-

-

-

-

X

-

-

X

TDE 544

Osmanlı Paleografyası - II

-

X

-

-

-

-

X

-

-

X

TDE 545

Poetika

-

X

 

 

X

X

-

X

-

-

İNG 522

Akademik İngilizce

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

BİT 524

Bilişim Teknolojileri

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

TDE 534

Dönem Projesi       

X

X

-

-

X

X

-

-

-

-

 

PÇ & Ders İlişkileri 

 Kod

Dersin Adı

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

1. Yıl, Birinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 535

Türk Dilinin Kaynakları ve Metin İncelemeleri

-

5

-

-

5

5

5

-

-

4

TDE 533

Seminer : Bilimsel Araştırma ve Yazma Yöntemleri

5

5

-

-

5

-

-

5

-

-

1. Yıl, İkinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 502

Türk Halk Edebiyatı

-

5

-

-

5

5

-

5

-

5

TDE 504

Modern Türk Şiiri

-

5

-

-

5

5

-

4

4

-

TDE 540

Yeni Türk Edebiyatı

-

5

-

-

5

5

-

4

4

-

Program Çıktılarının Ağırlığı

5

25

-

-

25

20

-

18

8

9

İlişki Düzeyi: 0: İlişki yok;  5: En yüksek İlişki Düzeyi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Seçmeli Dersler

Kod

Dersin Adı

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

TDE 505

Mitoloji ve Edebiyat 

-

4

-

-

4

5

-

-

-

5

TDE 507

Öykü Sanatı

-

5

-

-

5

5

-

4

-

-

TDE 509

Türk Tiyatrosu

-

-

-

-

-

4

-

-

-

5

TDE 511

Edebiyat ve Toplumsal Değişme

-

5

-

-

5

5

-

-

-

5

TDE 513

Oryantalizm

-

5

-

-

5

5

-

-

4

5

TDE 514

Yeni Türk Edebiyatında Postmodern Eğilimler

-

5

-

-

5

5

-

5

4

-

TDE 515

Türkçe Yapı Bilgisinin Tarihî Gelişmesi

-

4

-

-

-

-

5

-

-

-

TDE 516

Türkçe Söz Diziminin Tarihî Gelişmesi

-

4

-

-

-

-

5

-

-

-

TDE 517

Çocuk Edebiyatı

-

4

-

-

5

5

-

-

-

5

TDE 522

Kadın Edebiyatı

-

5

-

-

5

5

-

-

4

5

TDE 523

Edebi Eserlerde Siyaset - I

-

4

-

-

5

-

-

-

-

5

TDE 524

Edebi Eserlerde Siyaset - II

-

4

-

-

5

-

-

-

-

5

TDE 525

Eski Türk Edebiyatının Kaynakları - I

-

5

-

-

5

5

5

-

-

-

TDE 526

Eski Türk Edebiyatının Kaynakları - II

-

5

-

-

5

5

5

-

-

-

TDE 527

Türk Edebiyatı Metodolojisi

5

4

-

-

5

4

-

5

-

-

TDE 528

Göstergebilim ve Yazın İlişkisi

-

4

5

-

-

4

-

5

-

-

TDE 529

Türk Kültür Tarihi

-

4

-

-

4

5

 

 

-

5

TDE 530

Metin Çözümlemesi

5

4

 

 

5

4

 

5

-

-

TDE 531

Roman Sanatı

-

5

-

-

5

5

-

4

-

-

TDE 537

Karşılaştırmalı Edebiyat Kuramları ve Eleştiri 

-

5

-

-

5

4

-

5

4

-

TDE 538

Eski Anadolu Türkçesi

-

4

-

-

-

-

5

-

-

-

TDE 542

Anadolu ve Rumeli Ağızları

-

4

-

-

-

-

5

-

4

-

TDE 543

Osmanlı Paleografyası - I

-

4

-

-

-

-

5

-

-

5

TDE 544

Osmanlı Paleografyası - II

-

4

-

-

-

-

5

-

-

5

TDE 545

Poetika

-

4

-

-

5

5

-

4

-

-

İNG 522

Akademik İngilizce

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

BİT 524

Bilişim Teknolojileri

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

TDE 534

Dönem Projesi       

5

5

-

-

5

5

-

-

-

-

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEZLİ  YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TYYÇ & PÇ İLİŞKİLERİ

TYYÇ Türk Dili ve Edebiyatı 
Temel Alanı Yeterlilikleri

Türk Dili ve Edebiyatı Program Çıktıları (PÇ)

PÇ TANIMLARI

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

BİLGİ

Kuramsal & Olgusal

1.Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, kuramsal ve uygulama açısından aralarındaki ilişkiyi kavrayacak şekilde sahiptir.

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 

8.Türk Dili ve Edebiyatı kuram ve yöntemlerini kullanarak araştırma yapabilir.

3.Türk Dili alanındaki dilbilim kuram ve yöntemleri konusunda bilgi sahibi olabilir.

 

 

 

 

 

BECERİ
LER

Bilişsel & Uygulamalı

1-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunsalları tespit eder ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirir ve çözümler.

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

1.Türk Dili ve edebiyatı alanındaki sorunsal konulara yöntemsel ve analitik bir şekilde yaklaşıp çözüm önerisi sunabilir.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-   Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

2.Türk Dili ve Edebiyatı alanında özgün ve disiplinlerarası akademik çalışmalar üretebilecek seviyede beceri  kazanabilir ve bu konuda yapılacak takım çalışmalarına liderlik edebilir.

4.Türk Dili ve Edebiyatı alanında bilgisayar ve internet teknolojisini beceri ile kullanabilir.

5.Türk Dili ve Edebiyatı alanında bilinçli, eleştirel bir bakış açısına sahip, araştırmacı ve etik değerleri gözeten bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunur. 

6.Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili bütün alanlarda uzmanlık bilgisiyle sorunlara çözüm üretilmesinde katkıda bulunabilir.

7.Bilimsel çalışmalar sırasında art zamanlı ve eşzamanlı metin inceleme tekniklerini öğrenir.

9.Türk Dili ve Edebiyatı alanında dünyada ve Türkiye’de yapılmış olan bilimsel yayınları takip edecek ve bu yayınları analiz edebilecek bilgi ve beceriyi kazanır.

10.Edebiyat, dil,  kültür ve algı arasındaki karşılıklı ilişkileri değerlendirir, yaşam boyu öğrenme davranışı edinir.

YETKİN
LİKLER

2-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlayıp yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1-Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden- sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirerek değerlendirir.

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

2-Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

3- Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

1-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 

 

 

X

 

 

 

 

   

2-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Alana Özgü Yetkinlik

1-Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

2- Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, ulusal ve uluslararası düzeyde ve disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 
Uzmanlık-Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
TDE-503 Türk Dilinin Kaynakları ve Metin İncelemeleri 3-0-3 08
TDE-509 Türk Tiyatrosu 0-0-0 08
TDE-550 Türk Halk Edebiyatı 3-0-3 08
TDE-597 Tez 0-0-0 30
TDE-598 Tez 0-0-0 30
Tamamlayıcı Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
TDE-509 Seminer : Bilimsel Araştırma ve Yazma Yöntemleri 0-0-0 08
TDE-515 Klasik Türk Edebiyatında Nazım (Kaside) 3-0-3 07
TDE-535 Klasik Türk Edebiyatında Nazım - I 3-0-3 07
TDE-575 Klasik Türk Edebiyatında Nazım - II 3-0-3 07
Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
TDE-501 Modern Türk Şiiri 3-0-3 08
TDE-502 Poetika 3-0-3 07
TDE-510 Karşılaştırmalı Türk Edebiyatı ve Batı Edebiyatı 3-0-3 07
TDE-513 Oryantalizm 3-0-3 07
TDE-513 Yeni Türk Edebiyatı 3-0-3 07
TDE-515 Türkçe Yapı Bilgisinin Tarihi Gelişmesi 3-0-3 07
TDE-516 Türkçe Söz Diziminin Tarihi Gelişmesi 3-0-3 07
TDE-517 Çocuk Edebiyatı 3-0-3 07
TDE-518 Klasik Dönem Osmanlı Türkçesi - II 3-0-3 07
TDE-519 Osmanlıca - I 3-0-3 07
TDE-520 Osmanlıca - II 3-0-3 07
ING-522 Akademik İngilizce 3-0-3 07
TDE-522 Kadın Edebiyatı 3-0-3 07
TDE-523 Edebi Eserlerde Siyaset - I 3-0-3 07
BIT-524 Bilişim Teknolojileri 3-0-3 07
TDE-524 Edebi Eserlerde Siyaset - II 3-0-3 07
TDE-525 Eski Türk Edebiyatının Kaynakları - I 3-0-3 07
TDE-526 Eski Türk Edebiyatının Kaynakları - II 3-0-3 07
TDE-527 Türk Edebiyatı Metodolojisi 3-0-3 07
TDE-528 Göstergebilim ve Yazın İlişkisi 3-0-3 07
TDE-529 Türk Kültür Tarihi 3-0-3 07
TDE-530 Metin Çözümlemesi 3-0-3 07
TDE-531 Roman Sanatı 3-0-3 07
TDE-532 Türk Dillerinin Konuşulduğu Ülkelerdeki Dil Politikaları 3-0-3 07
TDE-538 Eski Anadolu Türkçesi 3-0-3 07
TDE-540 Klasik Dönem Osmanlı Türkçesi - I 3-0-3 07
TDE-542 Anadolu ve Rumeli Ağızları 3-0-3 07
TDE-543 Osmanlı Paleografyası - I 3-0-3 07
TDE-544 Osmanlı Paleografyası - II 3-0-3 07
TDE-546 Minyatür ve Yazıtlarda Türk Kültür Tarihi 3-0-3 07
TDE-548 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 3-0-3 07
TDE-552 Karşılaştırmalı Edebiyat Kuramları ve Eleştiri 3-0-3 07
TDE-572 Klasik Türk Edebiyatında Nazım 3-0-3 07
TDE-576 Karşılaştırmalı Edebiyat 3-0-3 07
TDE-577 Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları 3-0-3 07
TDE-577 Türk Halk Kültüründe Eski Kültür İzleri 3-0-3 07