Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

 

 

1

X

2

X

3

4

5

6

7

8

9

X

10

11

12

13

14

15

16

17

X

18

X

 PÇ.1.Türk dili, edebiyatı ve kültürü alanında ilgili literatüre hâkim olacak donanımı kazanır. Bu alanda kullanılan araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır.

PÇ.2. Türk dili, edebiyatı ve kültürü alanında ilgili literatüre hâkim olacak donanımı kazanır. Bu alanda kullanılan araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır.

BİLGİ

Kuramsal & Olgusal

1.Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, kuramsal ve uygulama açısından aralarındaki ilişkiyi kavrayacak şekilde sahiptir.

 X

 

 X

 

X

 

X

X

PÇ.3. Türk dilini ses bilgisi, yapı-şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceleyerek; Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır.

PÇ.4. Türk dilinin tarihsel gelişimini metinler çerçevesinde inceler; onların içerik, ses, biçim vd. dilsel özelliklerini tespit eder.

 

 

 

 

PÇ. 5. Türk dilinin yazı dili olarak ortaya çıktığı ilk yazıtlardan itibaren gelişim ve değişimi hakkında bilgi sahibi olur.

PÇ.6. Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerinin gelişim evreleri, ses/biçim bilgisi ve söz varlığı hakkında bilgi sahibi olur.

PÇ.7. Eski Türk Edebiyatının aruz vezni, kafiye, redif, nazım şekilleri gibi temel konularında bilgi edinir. Bu edebiyatın tarihi dönemlerini, şairlerini/ yazarlarını ve eserlerini tanır.

BECERİ
LER

Bilişsel & Uygulamalı

1-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunsalları tespit eder ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirir ve çözümler.

X

 

X

 

 

 

 

 

 X

 

X

X

 PÇ.8. Tarihi metinlerin genel özelliklerini tanır, metinleri okur ve çözümler.

PÇ.9. Yeni Türk Edebiyatı tarihinde yer alan dönemlerin temel özelliklerini tespit eder; dönemde rol oynayan yeni formları ve temaları, yeni edebî dili ve imgeciliği, romantizmden realizme, modernizmden postmodernizme, feminizmden varoluşçu ve psikanaliz yaklaşımlara değin kadın ve erkek yazınını, yazar-metin-okur ilişkilerini gözlemler ve değerlendirir; eskisi ile kıyaslar ve sonrasına etkilerini belirler.

PÇ.10. Dünya edebiyatı ve kültürünü (toplumsal cinsiyet rolleri, gelenek-görenek, dil, kültür, vb.) yakından tanıyarak Türk edebiyatı ve kültürü ile karşılaştırma olanağı bulur. Farklı milletlerin edebi metinlerini karşılaştırır. 

PÇ.11. Türk halk edebiyatının başlangıçtan gelen tür ve şekillerini tanır. Yüzyıllara göre halk şairleri ve yazarlarının eserleri hakkında fikir edinir.

PÇ.12.Halkbilimi alanında temel kavram, kuram ve yöntem bilgisini öğrenerek Türk kültür tarihinin yazılı ve sözlü kaynaklarını tanır, analiz eder ve tartışır. 

PÇ.13. Bir edebi metnin nasıl çözümleneceği konusunda algılama, eleştirme, düşünme ve değerlendirme yeterliliğine sahip olur.

PÇ.14. Atatürk İlkelerini ve inkılâplarını bilir;  Atatürkçü düşünce sistemini benimser.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-   Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.

X

 X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

PÇ.15. Bilgi ve internet teknolojilerini kullanarak alanıyla ilgili bilgi oluşturur, düzenler ve paylaşır.

PÇ.16. Alanında İngilizce yapılmış çalışmaları okuyup anlayabilecek düzeyde yabancı dil yeterliliği elde eder.

PÇ.17. Kültürel faaliyetlere kapsamlı yaklaşabilmek için sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinden elde ettiği verileri kullanarak disiplinler arası incelemeler yapar.

PÇ.18. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

YETKİN
LİKLER

2-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlayıp yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.

 X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Öğrenme Yetkinliği

1-Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden- sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirerek değerlendirir.

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

2-Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.

 

 

 

 

3- Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.

 

 

 

 

X

X

1-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 

 

2-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

1-Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

 X

 

 

X

X

X

2- Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, ulusal ve uluslararası düzeyde ve disiplinler arası çalışmalarda kullanır.