Sosyal Bilimler Enstitüsü

TYYÇ İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri Uluslararası  Ticaret ve Pazarlama Program Çıktıları (PÇ) PÇ TANIMLARI
      1 2 3 4 5 6 7 8 9    
BİLGİ Kuramsal & Olgusal 1. Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.      X  X  X           PÇ-1. Uluslararası Ticaret alanında teorik ve uygulamalı düzeyde ileri derecede bilgi sahibi olmak, bu bilgileri kullanabilmek.
         PÇ-2. Uluslararası Ticaret ve Ekonomi ile ilgili temel kavram, fikir ve verileri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, eleştirel ve analitik bakış açısı ile yorumlayabilmek ve ekonomik olay ve gelişmelerle ilişkilendirerek değerlendirebilmek.
BECERİLER Bilişsel & Uygulamalı 1-Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.   X  X  X              PÇ-3. Uluslararası Ticaret ve Pazarlma  ile ilgili konularda düşünce, yorum ve değerlendirmelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.
2-Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.    X    X  X           PÇ-4. Güncel sorunları tanımlayabilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı nitel ve nicel verilerle desteklenmiş çözüm önerileri geliştirebilmek.
YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1-Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.   X    X              PÇ-5. Uluslararası Ticaret kavramı ile bağlantılı kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarının, nasıl işlediğini anlamak ve bu alandaki süreklilikleri ve değişiklikleri tespit edebilmek.
2-Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.           X  X  X  X    
3-Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.      X    X X          PÇ-6. Yerel, bölgesel (örneğin Avrupa Birliği ve Orta Doğu) ve küresel gelişmeleri politik ekonomik açıdan tanımlayabilmek, takip edebilmek ve bu gelişmeler arasında ilişki kurabilmek.
Öğrenme Yetkinliği 1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.  X   X  X  X            
2-Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.  X  X      X           PÇ-7. Uluslararası Ticaret ve Pazarlama ile ortak çalışma içerisinde olan disiplinlere (örneğin; iktisat, hukuk, finans, uluslararası işletme Yönetimi vb) ilişkin temel bilgilere sahip olmak ve bu bilgileri kullanabilmek.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. X X   X             PÇ-8. Uluslararası Ticaret, Küreselleşme ve Finansman sistemleri ile ilgili İngilizce yayın ve araştırmaları izleyebilmek ve meslektaşları ile uluslararası alanda iletişim kurabilmek.
2-Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. X            X  X     PÇ-9. Veri toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.
                       
                       
Alana Özgü Yetkinlik 1-Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.  X     X              
2-Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.  X  X  X                
3-Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.  X   X                
4-Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.          X      X  X    
5-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. X X