Sosyal Bilimler Enstitüsü

Program Tanımı

Yeterlilik Türü Adı

Sağlık Kurumları Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Yeterliliği Veren Kurum

Çağ Üniversitesi

Yönelim

Akademik

TYÇ Seviyesi

7

Kredi Aralığı

120 AKTS

Programın Normal Süresi

2 yıl

Programın Dili

Türkçe

Program Başkanı

Doç. Dr. Murat GÜLMEZ  

mgulmez@cag.edu.tr

Tel: +90 324 6514800 
Faks: +90 324 6514811

Program Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Emre Kadir ÖZEKENCİ

ekadirozekenci@cag.edu.tr
Tel: +90 324 6514800 
Faks: +90 324 6514811

Programın Profili

Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı,   öğrencilerin hastanelerde çağdaş yönetim alanında güçlü bir teorik altyapı geliştirmelerini ve uygulama becerileri kazanmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Program, öğrencilerin kamu ve/veya özel sektör hastanelerde liderlik, yöneticilik veya girişimcilik yeteneği kazanmalarını da hedeflemektedir.

Öğrenme Ortamı

Eğitim ve öğretim örgün şekilde gerçekleştirilir. Teknolojik imkânlarımızın yeterli olması nedeniyle uzaktan eğitim usulü de kısmen uygulanmaktadır. Ayrıca, Üniversite bünyesindeki araştırma merkezleri vb. birimler vasıtasıyla uygulamalı eğitimler yapılmaktadır.

Program Çıktıları (Yeterlilikleri)

Sağlık Kurumları Yönetimi Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamlayan bir öğrenci;

PÇ 1.  Hastanelerde farklı durumlarda farklı liderlik tarzlarını uygulayabilme becerisine sahip olur.

PÇ 2.  Hastanelerin değişik departmanlarında, değişik ortamlar için, motivasyon ihtiyaçlarını belirleyerek en uygun motivasyon tekniklerini geliştirip uygulayabilir.

PÇ 3. Hastanelerdeki problemleri saptayıp, analiz edip, çözüm yöntemleri geliştirebilir.

PÇ 4. Organizasyon yapısı içinde, en uygun karar verme süreçlerini geliştirip uygulayabilir.

PÇ 5. Farklı yönetsel sorunlara en uygun çağdaş yönetim kavram ve tekniklerini uygulayabilir.

PÇ 6. Ekonomik gelişmelerin hastaneler üzerindeki muhtemel etkilerini anlar, analiz eder ve bu durumlara en uygun kararları alabilir

PÇ 7. Çağdaş İnsan kaynakları yönetim kavram ve tekniklerini geliştirip uygulayabilir.

PÇ 8. Finansal tabloları analiz ederek hastanelerin finansal durumunu değerlendirebilir.

PÇ 9. Hastaneler ile ilgili Uluslararası pazarlardaki gelişmeleri izler ve hastane üzerindeki etkilerini değerlendirir.

Anahtar Yetkinlikler

1. Okuma yazma yetkinliği
2. Çoklu dil yetkinliği
3. Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
4. Dijital yetkinlik
5. Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
6. Vatandaşlık yetkinliği
7. Girişimcilik yetkinliği
8. Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

1. Ölçme ve değerlendirme yöntemleri; sınav çeşitleri ve bunların ders başarı notuna katkısı, Çağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ve Senato kararları ile belirlenir.
2. Ölçme ve değerlendirmede ödev, proje, uygulama, ara sınav ve dönem sonu sınavı gibi farklı yöntemler kullanılır.
3. Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde harf ve/veya rakama dayalı not verme sistemleri kullanılır.

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

- YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.
- YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlar da YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
- YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar, YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

Giriş Şartları

Sağlık Kurumları Yönetimi Yüksek Lisans Programında okumak isteyen bir öğrencinin, yurtiçi veya yurtdışı denkliği olan bir üniversitede hukuk bölümünde dört yıllık hukuk lisans programını tamamlamış olması, ALES' ten en az 55 not alması gerekir.

Yeterliliği Kazanma Şartları

Bir öğrencinin mezun olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve başarısız dersi olmaması gerekir.

İlerleme İmkânları

Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı mezunları kamu ve özel sektördeki hastanelerde, sağlık ile ilgili sivil toplum örgütlerinin ve benzeri diğer kuruluşların yönetsel birimlerinde, üst düzey yönetici olarak iş bulabilirler veya akademik kariyer yapabilirler. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında, Sosyal Güvenlik Kurumunda ve diğer kamu hastaneleri ve kuruluşlarında uzman yardımcısı ve yönetici adayları olarak istihdam edilmektedir. Özel hastanelerin ve özel sağlık kuruluşlarının çeşitli idari kademelerinde görev almaktadır. Mezunlar, bu kuruluşlar dışında ilaç firmalarında, tıbbi cihaz ve malzeme ticareti yapan işletmelerde ve özel sağlık sigorta kuruluşlarında da iş imkânına sahip olmaktadırlar.

Yeterliliğin Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
2. Çağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
3. Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Yeterliliğe Erişim İçin İnternet Sitesi

Sağlık Kurumları Yönetimi Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı

https://www.cag.edu.tr/tr/saglik-yonetimi-tezlitezsiz-ylisans-programi-program-tanimi

Çağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231105-2.htm