KALİTE

Kurumsal Politikalar

1.Eğitim Politikası

Çağ Üniversitesi; yaratıcı, girişimci, araştırmacı, yenilikçi, etkili iletişim kurabilen, toplumsal ve çevresel sorunların bilincinde, sorumluluk üstlenen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultudaki amacımız:

 • Eğitim programlarımızla öğrencilerimizin akademik ve sosyal gelişimlerine elverişli bir öğretim ortamı sağlayan;
 • Öğrenci merkezli, güncel öğretim teknikleri ve teknoloji destekli eğitim içerikleri ve uygulama odaklı staj teşvik programları ile profesyonel hayata donanımlı bireyler yetiştiren;
 • Disiplinler arası ders seçimlerini teşvik eden akademik programlarımız sayesinde yaratıcı, eleştirel düşünebilen ve araştırmacı bireyler yetiştirilmesine imkân sağlayan;
 • Öğrencilerini birer dünya vatandaşı olma yolunda hazırlamak amacıyla, iyi düzeyde İngilizce bilmelerine ve ikinci bir yabancı dile de hâkim olmalarına olanak sağlayan;
 • Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirme süreçlerini çağdaş ve uluslararası geçerli ilkelerle tutarlı bir şekilde uygulayan ve yöneten;
 • Paydaş odaklı gereksinimler doğrultusunda ve TYYÇ ile uyumlu bir şekilde, her yıl düzenli olarak ders programlarını güncelleyerek eğitim kalitesini sürdürülebilir yapan;
 • Akademik dürüstlük ilkeleri ile öğrencilerine özgünlük ve dürüstlük kavramlarını benimseten ve onları bilimsel araştırmaya yönlendiren, bilgi ve kaynakları fikri ve sınaî haklar doğrultusunda kullanmaları ve eser sahiplerinin haklarına saygı göstermelerine dair usul ve esasları öğreten;
 • Eğitim ve öğretime ait tüm süreçleri “Planlama-Uygulama-Kontrol etme-Önlem alma (PUKÖ)” döngüsüne uygun olarak yöneten;

bir üniversite olmaktır.

2.  Uluslararasılaşma Politikası

Çağ Üniversitesi, evrensel nitelikli eğitim anlayışına sahip bir kurum olarak, uluslararasılaşma politikasını başlıca eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme alanlarında, rekabet üstünlüğü sağlayan temel güçlerden biri olarak benimsemektedir. Bu doğrultudaki amacımız:

 • Uluslararası iş birliği yapılan yabancı üniversite sayısını arttırarak kurumun uluslararası rekabet gücünü çeşitli sıralamalarda üst seviyelere çıkarmayı hedefleyen;
 • Uluslararası iş birlikleri ile eğitim-öğretim ve staj amaçlı öğrenci ve akademisyen hareketliliği sağlayan, bu sayede kurumun uluslararası bilinirliliğini arttıran;
 • Lisans ve lisansüstü programlar aracılığıyla uluslararası öğrenci sayısını arttıran ve kültürel çeşitliliği sağlayan;
 • Uluslararası akreditasyon kurumlarıyla yapılan iş birlikleri ile kalite politikalarının sürekliliğine katkıda bulunan;
 • Uluslararası iş birlikleri sayesinde araştırma-geliştirme alanlarında uzman araştırmacılarla birlikte yürütülen akademik çalışmalar ile kurumun ve ülkenin uluslararası rekabet gücünü arttıran;

bir üniversite olmaktır.

3. Yönetişim Politikası

Üniversitemiz sahip olduğu değerler ve amaçlar doğrultusunda demokratik, şeffaf, sürekli iyileştirme ve etik değer odaklı bir yönetişim politikası izlemektedir. Bu doğrultudaki amacımız:

 • Kurum ilkeleri doğrultusunda yüksek kalite standartlarında güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlayan;
 • Yüksek nitelikli akademik ve idari personel istihdamı sağlayarak akademik ve bireysel gelişimleri destekleyen;
 • Kurum kültürünün doğru bir iletişimle yayılması ve benimsenmesini hedefleyerek kurum kültürünün paydaşlarla iletişimi üzerine çalışmalar yürüten;
 • Kurum kalite standartlarının sürdürülebilirliği adına, ilgili idari birimlerce raporlanan yıllık faaliyetler ve rektörlük birimi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda gerekli iyileştirme faaliyetleri uygulayan;
 • Kaynakların etkin kullanımını ve ilgili birimlere aktarımını sağlayan;
 • Vizyonunu gerçekleştirebilmek için misyonu ve stratejileri ile organizasyonel ve yönetsel yapılanması uyumlu olan;
 • Kalite güvencesi sistemini, yönetim birimleri ve idari birimler tarafından liderlik unsurunu dikkate alarak yürüten;
 • Kurumdaki bilginin yönetilebilmesi için, güçlü ve etkili bilişim altyapısı kurarak bilgi yönetimini destekleyen sistemlerden ve mekanizmalardan yararlanan;
 • Günümüz ve geleceğin liderlerini yetiştirmek amacıyla, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsamında bulunan ‘Sorumlu İşletme Eğitimi’ (PRME) yaklaşımını uygulayarak öğrencilerimizin sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik değerlerini geliştirmeyi hedefleyen;

bir üniversite olmaktır.

4. Çevre, Kültür ve Spor Politikaları

Çağ Üniversitesi, öğrencilerinin bilimsel ve teknolojik gelişimlerini sağlamanın yanı sıra kültürel, sanatsal ve sportif gelişimlerini de önemsemektedir. Üniversitemiz doğa ve çevre sorunlarına karşı duyarlı ve sorumluluk sahibi olmayı teşvik etmekte ve bu konulara dair yapılan projeleri desteklemektedir. Bu doğrultudaki amacımız:

 • Kültür, spor ve çevre konularına odaklı öğrenci kulüpleri ile öğrencilerin sosyal bireyler olmaları ve kişisel yetkinliklerini geliştirmeleri için ideal bir kampüs ortamı sağlayan;
 • Öğrenci kulüpleri ile sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik odaklı projeler geliştiren;
 • UN Global Compact ilkeleri doğrultusunda, çevresel sorumluluğu arttıracak faaliyetlere destek olan;
 • Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı benimseyen;
 • Çevresel duyarlılık ve geri dönüşüm bilincini kampüs içinde uygulayan;
 • Tiyatro, sinema, konser, dans ve satranç gibi kültürel etkinliklere kampüs içerisinde imkân tanıyan ve bu faaliyetleri destekleyen;
 • Öğrencilerin spor faaliyetlerinde bulunmaları ve etkinliklerini arttırmaları için gerekli fiziksel mekânlar sağlayan;

bir üniversite olmaktır.

5.Topluma Katkı Sağlama Politikaları

Çağ Üniversitesi, bölgenin sosyo-ekonomik, kültürel ve ekolojik sorunlarına yönelik farkındalığa önem vermekte ve sorumluluk bilinci taşımaktadır. Bu doğrultudaki amacımız:

 • Yerel yönetimler, sanayi ve ticaret odaları, barolar, sivil toplum kuruluşları ile toplumsal sorunlara çözüm odaklı yaklaşım içerisinde ‘sürekli eğitim projeleri’ geliştiren;
 • Bölgemizin ve ülkemizin gereksinim duyduğu bilgiyi üreterek bu bilginin topluma yayılmasını sağlayan ve yeni araştırma alanları tespit eden;
 • Belirlenen ihtiyaçlar ve araştırma alanlarında gerçekleştirilmek üzere yürütülecek araştırma ve projelerin planlanması ve koordinasyonu için araştırma merkezleri kuran;
 • ÇAĞSEM (Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) ile farklı bilim alanlarında görev yapan ve konusunda uzman akademisyenlerin bilgilerini toplumun her yaş ve her kesimi ile paylaşmalarına ve aktarmalarına olanak sağlayarak isteyen herkesin uzmanlık, meslek veya iş edinmelerine, bilgi ve beceri kazanmalarına ya da danışmanlık hizmeti almalarına ve bu sayede toplumun eğitim ve kültür düzeyinin gelişmesine yardımcı olacak eğitimler vermelerine aracı olan;
 • Dış paydaşlarla kurulan stratejik iş birlikleri ile sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda sürdürülebilir toplumsal ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunan;

bir üniversite olmaktır.

6. Araştırma Geliştirme Politikası

Üniversitemizde, araştırma geliştirme çalışmaları yenilikçi ve yaratıcı bakış açısıyla bilgi ve değer üretmek amacıyla yürütülmektedir. Üniversitemizin stratejik hedefleri doğrultusunda güncel araştırma alanlarında, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli araştırma ve yayın yaparak, bilimsel araştırma potansiyelimizi arttırmak temel hedefimizdir. Bu doğrultudaki amacımız:

 • Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, ilgili yenilikleri araştırma ve geliştirme süreçlerinde etkin bir şekilde kullanan;
 • Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesi adına gerekli teknolojik ve finansal alt yapıyı sağlayarak akademik kadrosunun ve öğrencilerinin araştırma faaliyetlerini teşvik eden;
 • Disiplinler arası yaklaşımla bölgesel ve ulusal temelli toplumsal sorunlara fayda sağlamaya öncelik veren;
 • Öğretim üyelerinin konferans, kongre vb. bilimsel toplantılara ve eğitim faaliyetlerine katılımlarını teşvik eden;
 • Öğretim üyelerinin uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makale (SCI, SCI-E, SSCI yayınları) sayısını arttırmak amacıyla TÜBİTAK tarafından verilen ödülün yanı sıra ek bir ödüllendirme sistemi de uygulayan;
 • Bünyesinde bulunan ‘Bilimsel Araştırma Proje Birimi’ sayesinde öğretim üyelerini araştırma ve yayın yapmaya teşvik edip, ulusal ve uluslararası alanlarda yayın ve proje sayısını arttırarak araştırma ekosisteminin genişlemesini hedefleyen;
 • Araştırma çıktılarının ve sonuçlarının izleme, yayma ve yaygınlaştırma yöntemlerini belirleyen;

bir üniversite olmaktır.

7. Engelsiz Üniversite Politikası

Çağ Üniversitesi olarak her öğrencimizin eğitim ve yaşam alanını iyileştirmek, kurumumuzun öncül hedeflerindendir. Üniversitemizde eğitim alan engelli öğrencilerimizin akademik, idari, fiziksel, psikolojik ve sosyal alanlardaki ihtiyaçları belirlenmekte ve öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek adına sürdürülebilir çözümler üretilmektedir. Engelli öğrencilerimizin diğer öğrencilerle eşit haklara ve imkânlara sahip olması öncelikli prensibimiz olarak benimsenmektedir.

Engelsiz Üniversite Politikası kapsamında benimsediğimiz hedefler doğrultusunda kurumumuz, 2020 yılında YÖK tarafından düzenlenen, 116 farklı üniversiteden 841 başvurunun yapıldığı ‘Engelsiz Üniversite’ ödüllerinde ‘Mekânda Erişilebilirlik Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır.

Üniversitemizin engelli öğrencileri için yaptığı çalışmalar doğrultusundaki amacımız:

 • Danışmanlık hizmeti sunan;
 • Kaynak desteği sunan;
 • Ders desteği imkânı sağlayan;
 • Kampüs içi ulaşım desteği sağlayan;
 • Kampüs oryantasyonu düzenleyen;
 • Seminer ve eğitim desteği veren;

bir üniversite olmaktır.