Sosyal Bilimler Enstitüsü

Amaç:

İşletme Yönetimi Doktora Programı; öğrencilerin yönetim ve organizasyon alanında en üst düzey teorik bilgi birikimine sahip olmalarını sağlamayı amaç edinmiştir. Programın bir diğer amacı ise mezunların, yönetim ve organizasyon alanında araştırmacı ve akademisyen olarak çalışabilecek yetenekleri kazanmalarıdır. Program, mezunlar özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında da yönetici pozisyonlarında çalışabilmelerine olanak verecek teorik ve uygulama alt yapısı kazanmalarını da sağlamaktadır.

Hedefler:

  • Programın genel hedefi, öğrencilerin yönetim ve organizasyon alanında en üst düzey teorik bilgi birikimine sahip olmalarını sağlamaktır.
  • Bunun yanı sıra öğrenciler; insan kaynakları, pazarlama, finansman ve kalite yönetimi gibi işletme fonksiyonel alanlarında da genel bilgi birikimine sahip olacaklardır.
  • Program, öğrencilerin, işletme problemlerinin çözümünde uygulanabilecek çağdaş araştırma yöntemlerini anlayıp uygulayabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
  • Programın bir başka hedefi de, öğrencilere, işletme problemlerine yaratıcı ve değişim odaklı çözümler getirebilme becerisi kazandırmaktır.
  • Bir diğer program hedefi ise, mezunların, potansiyel öğretim elemanı olarak, yönetim ve organizasyon konularını öğrencilerine etkin bir şekilde aktarabilme becerisi kazanmalarını sağlamaktır.

Program Tanımı

Amaç, Kuruluş ve Onay

Çağ Üniversitesi 1997 yılında 4282 sayılı yasayla kurulmuş ve onaylanmıştır. Resmi Gazete: 09 Temmuz 1997, Sayı: 23050Y.Ö.K Onayı: 13.04.2005/ 007700 
İşletme Yönetimi Doktora Programı ise; İşletme alanında geleceğin girişimcilerini, yöneticilerini ve akademisyenlerini yetiştirmek amacıyla, 06.05.2009 / 013437 - 2034 sayılı Y.Ö.K onayı ile başlatılmıştır.

Gereken Nitelikler

İşletme Yönetimi Doktora Programında okumak isteyen bir öğrencinin, yurtiçi veya yurtdışı denkliği olan bir üniversitede yüksek lisans programını tamamlamış olması, ALES' ten ve ÜDS / KPDS veya eşiti dil sınavından en az 55 veya dengi not alması gerekir. Öğrenci adayları ayrıca bir komite tarafından mülakata alınacaktır. Programa seçilen ancak bilimsel açıdan eksiklikleri olanlar, not dökümlerindeki derslere bakılarak, bilimsel hazırlık döneminde (en fazla iki yarıyıl) eksik derslerini almak zorundadır. Ayrıntılar için bkz. http://www.cag.edu.tr

Programın Genel Yapısı

İşletme Yönetimi Doktora Programı, öğrencilerin çağdaş yönetim ve organizasyon alanında güçlü bir teorik altyapı geliştirmelerini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Program ayrıca öğrencilerin bu alanlarda üniversitelerde ders verebilme yeteneği kazanmalarını da hedeflemektedir.

Diploma ve Ünvanlar

 

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere İşletme Yönetimi dalında doktora diploması verilir ve mezunlar "İşletme Yönetimi Doktoru" unvanına sahip olurlar.

Çalışma Alanları

İşletme Yönetimi Doktora Programı mezunları kamu ve özel sektörde, sivil toplum örgütlerinin ve benzeri diğer kuruluşların yönetsel birimlerinde, üst düzey yönetici olarak iş bulabilirler veya üniversitelerde akademisyen olabilirler.

Kayıt Kabul Koşulları

Öğrencinin mezuniyet not ortalaması 4 üzerinden en az 3 olmalıdır. Eğer bilimsel hazırlık döneminde ders almak durumunda kalmışsa bu derslerden de en az 4 üzerinden 3 (BB) almak zorundadır. 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Md.lüğü --> Kayıt Kabul Koşulları

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme Esasları

 

Programda yer alan dersler için genel olarak bir ara sınavı ve bir de final sınavı yapılır. Doktora derslerinde ayrıca dönem projesi, araştırma, makale yazma, sunum gibi yöntemler de uygulanır.  Her dersin ölçme ve değerlendirme ölçütleri için "Ders Programı"nda yer alan ders ismini tıklamanız yeterlidir.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin mezun olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 3.00 olması ve başarısız dersi olmaması gerekir. 
Çağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Öğrenime Devam Olanakları

 

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, akademisyen olmayı seçmeleri durumunda, yardımcı doçentlik ve doçentlik için akademik çalışmalarına devam edebilirler.

Program Türü

Tam Zamanlı

Program Dili

Türkçe

Bölüm/Program Başkanı

Prof. Dr. Ünal AY 

unalay@cag.edu.tr  
Tel: +90 324 6514800 
Fax: +90 324 6514811

AKTS & Erasmus Koordinatörü

Gül KULAK
gulkulak@cag.edu.tr 
Tel: +90 324 6514800 
Faks: +90 324 6514811

Programı Tamamlayan Bir Öğrenci (PÇ)

PÇ 1. Çağdaş yönetim kavramları, organizasyon teorileri ve küresel işletmecilik konuları ile ilgili kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.

PÇ 2. Bir araştırmayı tasarlayabilir, uygulayabilir ve araştırma sonuçlarına dayalı akademik bir makale yazabilir.

PÇ 3. Yönetsel problemleri ve karar verme süreçlerindeki darboğazları kavramsallaştırabilir.

PÇ 4. Teorik bilgi birikiminin artırılmasına katkı sağlayabilecek bilgileri üretebilir.

PÇ 5. Çeşitliyönetsel problemlerin çözümü için çağdaş yönetim yöntem ve teknikleri geliştirebilir ve uygulayabilir.

PÇ 6. Organizasyonlarda çağdaş İnsan Kaynakları yönetim kavramları ve teknikleri geliştirip uygulayabilir.

PÇ 7. Bir işletmenin genel finansal durumunu değerlendirebilmek için finansal tabloları analiz edebilir.

PÇ 8. Uluslar arası pazarlardaki gelişmeleri, küresel bir bakış açısıyla izleyip değerlendirebilir.

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
MAN-603 Girişimcilik Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
MAN-605 İleri Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
MAN-607 Aktüerya Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
MAN-613 Organizasyon Teorisi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
MAN-635 Mikro Ekonomi Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 08
MAN-637 Pazarlama Kuramı Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 08
MAN-639 Yönetim Düşüncesinin Gelişimi ve Çağdaş Yönetim Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 08
MAN-641 Finansal Pazarlar ve Kurumlar Kuramı Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 08
Toplam 24 64
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
MAN-600 Tüketici Davranışları Kuramı Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 08
MAN-601 Örgütsel Davranış Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
MAN-604 Finans Yönetimi Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
MAN-606 Çağdaş Yönetim Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
MAN-609 Muhasebe Kuramı Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 08
MAN-611 Çağdaş Pazarlama Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
MAN-612 Makro Ekonomi Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 08
MAN-614 Çağdaş İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
MAN-615 Finansal Muhasebe Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
MAN-615 İleri Yönetim Uygulamaları Semineri Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
MAN-616 İleri Yönetim Araştırmaları Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
MAN-617 Marka Yönetimi Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
MAN-619 Çalışma Psikolojisi ve Örgütsel Davranış Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 08
MAN-642 Örgüt Kuramı Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
Toplam 42 112
İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
ECO-601 Yönetim Ekonomisi Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
ECO-602 Finans Ekonomisi Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
MAN-608 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
MAN-610 Finansal Araştırma ve Analiz Semineri Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
MAN-611 Uluslararası İşletmecilik Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
MAN-614 Tedarik Zinciri Yönetimi Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
MAN-618 Çağdaş Stratejik Yönetim Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
MAN-620 Pazarlama Kuramında Yönlendirilmiş Okuma ve Uygulamalı Araştırmalar Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
MAN-621 Finans Kuramında Yönlendirilmiş Okuma ve Uygulamalı Araştırmalar Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
MAN-622 Yönetim ve Örgütler Kuramında Yönlendirilmiş Okuma ve Uygulamalı Araştırmalar Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
MAN-623 Üretim Yönetimi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
MAN-628 Gelişim ve Öğrenme Formasyon Dersi Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 08
Toplam 36 96
İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
MAN-625 Seminer: Yönetimin Temel Esasları (Proje) Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 0-0-0 08
MAN-626 Seminer: Finans Yönetimi (Proje) Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 0-0-0 08
MAN-627 Seminer: Pazarlama Yönetimi (Proje) Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 0-0-0 08
MAN-629 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Formasyon Dersi Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 08
MAN-630 Seminer: Yönetim (Proje) Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
MAN-631 Seminer: Finansman (Proje ) Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
MAN-632 Seminer: Pazarlama (Proje ) Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
MAN-633 Araştırma Yöntemleri ve Çok Değişkenli İstatistikler Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
Toplam 15 64
Üçüncü Yıl, Beşinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
MAN-628 Yeterlik Sınavı Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 0-0-0 10
Toplam 0 10
Üçüncü Yıl, Altıncı Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
MAN-688 Araştırma Alanı Dersi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 06
MAN-699 Doktora Tezi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 24
Toplam 0 30
Dördüncü Yıl, Yedinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
MAN-688 Araştırma Alanı Dersi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 06
MAN-699 Doktora Tezi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 24
Toplam 0 30
Dördüncü Yıl, Sekizinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
MAN-688 Araştırma Alanı Dersi Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 0-0-0 06
MAN-699 Doktora Tezi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 24
Toplam 0 30
MAN-600 Tüketici Davranışları Kuramı

ECO-601 Yönetim Ekonomisi

Yönetim ekonomisinin içeriği; maksimizasyon ve optimizasyona giriş; risk ve belirsizlik koşullarında karar analizi; rekabet, stratejik karar ve işlem maliyetleri; işletme amaçları; öngörü, talep teorisi, talep tahmini teknikleri; maliyet teorisi ve ölçümü; doğrusal programlama; çeşitli fiyatlandırma şekilleri, kontrollü piyasalarda fiyatlandırma, reklam kararı, sermaye bütçelemesi, kamu politikası ve iş hayatının düzenlenmesi; karar değerlendirmesi, karlar ve kontrol, sermaye bütçelemesi; yatırım kararları.


MAN-601 Örgütsel Davranış

Bu ders çalışma ortamında iş görenlerin tutum ve davranışlarını kavramayı ve yönetim becerisini arttırarak iş hayatında başarılı olmayı amaçlayan öğrencileri hedef almıştır. Belirtilen amaç doğrultusunda, insan davranışları ve yönetim alanında geliştirilen pratik ve teorik bilgiler ele alınarak incelenmektedir. Özellikle kişilik, kişilik farklılıklarının yarattığı sorunlar, tavırlar, algılama ve tutumlar, güdüleme, grup davranışı ve takım oluşturma, liderlik ve liderlik zekâsı, iletişim ve örgütsel değişim ve benzeri konularda yoğunlaşarak öğrencinin analitik ve sorun çözme becerisi arttırılmaktadır.


ECO-602 Finans Ekonomisi

Finansal Sistem ve Piyasaların İşleyişi; Konaklama İşletmelerinin Finansman Kaynakları; İşletmelerde Çalışma Sermayesi Yönetimi ve Kar Payı Dağıtım Politikaları; İşletme Bütçeleri ve Sermaye Bütçelenmesi; İşletmelerde Büyüme, Birleşme ve Başarısızlık; Risk Sermayesi ve Konaklama İşletmeleri; Bankacılık ve Türk Bankacılık Sistemi; Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Kurumları; Leasing, Factoring, Forfaiting Kurumları ve İşlemleri; Yatırım Fonu ve Yatırım Ortaklıkları; Menkul Kıymet Borsaları ve IMKB; Menkul Kıymet Değerlemesi; Portföy Seçimi ve Yönetimi; Uluslararası Finansal Piyasalar.


MAN-603 Girişimcilik

Bu ders kapsamında, girişimcilik kavramının ortaya çıkışından itibaren günümüze dek çağdaş girişimcilik kavramına varıncaya kadar ki tarihçesi ve girişimcilik ile ilgili teorik ve ampirik yaklaşımlar incelenecektir.


MAN-604 Finans Yönetimi

Finansal Yönetim dersi finans fonksiyonunun işlevini ve temel finansal analiz esaslarını inceler. Bu kapsamda; muhasebe-finans ilişkileri, finansal tablolar, finansal tablo analizleri, kısa ve uzun dönem finansal planlama, risk ve getiri ilişkileri, borç ve özkaynakla finanslama kararları, kar dağıtım politikaları, işletme sermayesi yönetimi konuları ele alınır. Dönem içinde öğrencilere; İMKB’ye kayıtlı bir şirket üzerinde temel va teknik analiz tekniklerini kullanarak proje yaptırılır. Finansal Yönetim Dersinin amacı, öğrencilerin muhasebe-finans ilişkisini kavrayarak temel finansal tabloları düzenlemelerini, analiz etmelerini ve yorumlamalarını sağlamak, böylelikle işletme yönetiminde temel finansal yöntem ve teknikleri kullanma ve uygulama becerilerini geliştirmektir.


MAN-605 İleri Araştırma Yöntemleri

Doktora öğrencilerine bilimi tanımlamak, bilim ile sosyal bilimlerin ilişkilerini anlatmak, bilimsel araştırma sürecini açıklamak, uygun örnek üzerinden veri toplamayı, istatistiksel teknikler kullanarak SPPSS aracılığıyla veriyi analiz edebilmeyi ve sonuçlarla rapor/makale/tez yazımını öğretmektir. Ders, araştırma temel kavramları, bilimsel araştırma süreci, araştırma konularının belirlenmesi, araştırma tasarımı, örneklem ve örneklem yöntemleri, veri kaynakları, verileri düzenleme konuları ile SPSS programının temel özellikleri ve veri seti üzerinde SPSS aracılığıyla basit ve çok değişkenli analiz teknikleri uygulama örneklerini içerir.


MAN-606 Çağdaş Yönetim

Yönetim fonksiyonları ve çağdaş yönetim kavramları hakkındaki teorik ve uygulamaya dönük bilgi tabanının, öğretici olabilecek düzeyde geliştirilmesi, Ders başlıca şu konuları kapsamaktadır: Yönetim kavramı, organizasyon kavramı, yönetim fonksiyonları, liderlik, örgütsel değişim, iletişim ve ilişkilerin yönetimi.


MAN-607 Aktüerya


MAN-608 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi

Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi dersinde; portföy teorisinin esas ve teknikleri ele alınmaktedır. Bu bağlamda portföy yapısı, etkin sınır, korelasyon yapısı, basit tekniklerin uygulanması, optimum portföy yapısı, çeşitlendirme, Finansal Varlıkları Değerleme Modeli, Arbitraj Modeli, yatırım süreçlerinin analiz ve değerlendirmesi konuları ele alınmaktadır.


MAN-609 Muhasebe Kuramı

MAN-610 Finansal Araştırma ve Analiz Semineri

Bu derste öğrenciler akademik bir çalışma yapmayı öğreneceklerdir. Dersin ilk bir kaç haftasında öakademik bir çalışma yapma konusunda bilgilendirileceklerdir. Bu süre içerisinde öğrencilerden bir araştırma konusu bulmaları ve öneri yazmaları istenecektir. Daha sonra, öğrenciler bireysel olarak danışmanlarına rapor verecekler ve öneri hakkında görüşeceklerdir. Öğrenciler dönem içerisinde çalışmalarını sınıfın önünde sunacaklar ve dönem bitmeden çalışmalarını yazılı olarak teslim edeceklerdir.


MAN-611 Çağdaş Pazarlama

Sınıfta almış olduğu dersler sayesinde Pazarlamanın temel prensipleri ve terminolojisi hakkında öğrencinin bilgi ve idrak düzeyini yükselterek iş hayatındaki gerekli pratiği de kazanması bu dersin içeriğini oluşturur.


MAN-611 Uluslararası İşletmecilik

Bu ders ile küresel ekonomi içerisinde önemli rol oynayan uluslararası işletme ve yönetim süreçlerinin kültürel, hukuki ve iş yapıları çerçevesinde öğrencilere bilgi vermek amaçlanır. Uluslar arası işletmecilik konusunun temellerini değerlendirmelerini ve güncel belli alan konularında çalışmalar yapma yeteneğini kazandırır. Ayrıca ticari ilişkiler, uluslar arası finans ve hukuk ve iş gücü anlaşmalarını öğrenirler. Ek olarak bilgi ihtiyacı, üretim sistemleri, pazarlama ve tutundurma ve kariyer planlama konularını da kapsamaktadır. Bu dersin en temel amacı küresel iş çevresinde ortaya çıkan stratejileri tanımlar ve analiz eder. Bu ders ile küresel ekonomi içerisinde önemli rol oynayan uluslararası işletme ve yönetim süreçlerinin kültürel, hukuki ve iş yapıları çerçevesinde öğrencilere bilgi vermek amaçlanır. Uluslar arası işletmecilik konusunun temellerini değerlendirmelerini ve güncel belli alan konularında çalışmalar yapma yeteneğini kazandırır. Ayrıca ticari ilişkiler, uluslar arası finans ve hukuk ve iş gücü anlaşmalarını öğrenirler. Ek olarak bilgi ihtiyacı, üretim sistemleri, pazarlama ve tutundurma ve kariyer planlama konularını da kapsamaktadır.


MAN-612 Makro Ekonomi

MAN-613 Organizasyon Teorisi

Bu dersin temel amacı, öğrencilerin organizasyon teorisi ve tasarımı felsefesini ve ilgili temel kavramlarını içselleştirmesi, geleneksel yapıların günümüz ihtiyaçlarına göre yeniden tasarlanmasını sağlayacak örgütsel tasarım yaklaşımlarını uygulayabilme becerisi kazanmasıdır. Belirlenen amaçlarına ulaşabilmek için ders aşağıda belirtilen temel kavramları ve konuları kapsamaktadır: Örgütsel etkililik, örgüt tasarımı, yetki ve otorite, kontrol, uzmanlaşma ve koordinasyon, örgüt kültürü, örgütsel değişimi etkileyen faktörler, bilgi birikimi ve örgütsel karar verme, öğrenen organizasyon, çatışma yönetimi.


MAN-614 Çağdaş İnsan Kaynakları Yönetimi

Dersin amacı öğrencilere örgütlerin insan yönetimi fonksiyonları konusundaki gerekli teorik ve pratik bilgiyi sağlamaktır. Karmaşık örgütlerde insan kaynakları yönetimi; personel seçimi ve alımı; iş başında eğitim ve insan kaynaklarını geliştirerek personelin etkinliğini ve verimliliğini artırmak; performans değerleme, ödüllendirme; motivasyon ve iletişim; çalışanların morali ve üretkenliği; işçi-yönetim ilişkileri, inisiyatif ve güvenlik; şikayetler ve düzeltici disiplin uygulamaları.


MAN-614 Tedarik Zinciri Yönetimi

Bu dersin temel amacı, öğrencilerin lojistik ve tedarik Zinciri Literatürü hakkındaki bilgilerini tazelemek ve geliştirmektir. Ders kapsamında öğrenciler temel ve teknik bilgiler yanında Tedarik Zincirinin planlanması, kurulması, yönetimi, denetimi, geliştirilmesi ve karşılaşılan problemlere çözüm üretimi konusunda beceri kazanmış olacaklardır. Ders kapsamında lojistik bilimiyle ilgili temel araştırmalara yer verilmektedir. Lojistik temel kavramlar, tanımlarla birlikte, lojistik faaliyetler, Tedarik Zinciri Süreçleri netleştirilmektedir. Süreçlerin kurgulanması, planlanması, kalitatif ve kantitatif karar süreçleri; ekonomik ve finansal analizler, kullanılan istatistik yöntemler, maliyet analizleri verilmektedir. Tedarik zinciri organizasyonu, tedarikçi ilişkileri yönetimi, performans geliştirme, operasyon yönetimi, denetimi konuları üzerinde durulmaktadır.


MAN-615 Finansal Muhasebe

Bu ders, şirketlerin mali tabloları nasıl hazırladıklarına odaklanmaktadır. Muhasebe meslek mensuplarının yaptıkları şekilde, öğrencilerin de mali tabloları elde etmek için gereken muhasebe kural ve ilkelerini uygulamaları sağlanmaktadır. Öğrenciler mali tabloları hazırlandıktan sonra genel olarak değerlendirme yapmaya yönlendirilmektedir. Bu ders, öğrencilere önemli ticari ve mali işlemlerin muhasebe süreci içinde kaydedilmesini, sınıflandırılmasını ve  özetlenmesini öğretmeyi amaçlamaktadır.


MAN-615 İleri Yönetim Uygulamaları Semineri


MAN-616 İleri Yönetim Araştırmaları

Dersin temel amacı, iş yaşamında yönetsel sorunlar üzerine teorik ve pratik bilgi uygulamak için öğrencilerin becerilerini geliştirmektir. Derste ayrıca analiz ve karar konusu ile yönetim sorunlarında öğrencilerin karar verme yeteneğinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu ders modern yönetim kavramları, araçları ve teknikleri hakkında teorik ve pratik bilgi sağlayacaktır. Bu bağlamda derste liderlik ve motivasyon konuları üzerinde durulacak. Ayrıca, öğrenen örgütler kıyaslama, dış kaynak kullanımı, ağ yapıları ve sosyal sermaye gibi bazı gelişmiş yönetim kavramları da derste işlenecektir. Ayrıca, öğrencilerden bazı araçlar ve teknikleri kullanmaları; SWOT analizi ve Balanced Scorecard gibi istenecek.


MAN-617 Marka Yönetimi

Ders marka yönetiminin temellerini, şirketinle ilgili halk, ortaklar, çalışanlar, tedarikçiler, stratejik ortaklar, tüketiciler, topluluklar, rakipler, medya ve düzenleyiciler üzerinde şirket/ürün algısını oluşturmayı amaçlar. Marka yönetimi dersi, markanın yönetilmesine odaklanır. Güçlü bir markanın satın alma kararında dramatik bir etkisi olabilir. Güçlü markalar, endüstrileri aşarlar ve şirketin en değerli kalemini oluşturur.


MAN-618 Çağdaş Stratejik Yönetim

Dersin temel amacı öğrencilerin, işletmenin çevresini izleme, analiz edebilme, stratejik karar verme gerektiren sorunları saptayabilme, bu sorunlara stratejik çözümler getirebilme, stratejik alternatifler sunabilme ve stratejik yönetim tekniklerini uygulayabilme bilgi ve becerilerini geliştirmektir. Ders kapsamında öğrencilere temelde stratejik yönetim ile ilgili teorik ve uygulama bilgi aktarılacaktır. Bu çerçevede vizyon; misyon; SWOT analizi; kurumsal, iş birimi ve fonksiyonel düzey stratejiler ile ilgili konular incelenecektir. Ders ayrıca, belirlenen stratejilerin uygulanması için örgütlenme ve planlama ile ilgili konuların yanı sıra, stratejilerin uygulanmasının denetimi ve sonuçların değerlendirilmesine de odaklanacaktır.


MAN-619 Çalışma Psikolojisi ve Örgütsel Davranış

MAN-620 Pazarlama Kuramında Yönlendirilmiş Okuma ve Uygulamalı Araştırmalar

İlgi alanı doğrultusunda bu dersi seçen doktorantlar dersi yürüten hoca ile birlikte güncel pazarlama yazınını inceler ve bir konu tespit ederek o alanda bir akademik araştırma yürütürler. Ders bitiminde bir akademik araştırmayı yayınlanacak hale getirerek ulusal/ uluslararası yayın yapmak için gerekli girişimde bulunurlar. Dersi alan doktorant öğrencinin uygulamalı olarak akademik yazma ve araştırma konularında tecrübe kazanmasını sağlamaktır.


MAN-621 Finans Kuramında Yönlendirilmiş Okuma ve Uygulamalı Araştırmalar

MAN-622 Yönetim ve Örgütler Kuramında Yönlendirilmiş Okuma ve Uygulamalı Araştırmalar

Dersin amaçları doğrultusunda doktorantların okuma ve araştırma yapmasını sağlamak üzere bir dizi akademik çalışma içerir. Dersin amacı Yönetim ve Örgütler Kuramında Yönlendirilmiş Okuma ve Uygulamalı Araştırmalar yaptırmaktır.


MAN-623 Üretim Yönetimi

Bu dersin kapsamında toplam kalite yönetimi, yalın üretim, altı sigma, tedarik zinciri yönetimi, kısıtlar teorisi, süreç odaklı yönetim, esnek üretim sistemleri, çok kriterli karar verme yöntemleri ve yapay zeka konuları ele alınmaktadır. Öğrencilere üretim yönetimi ve üretim yönetimindeki yeni yaklaşımlara ilişkin bilgiler vermektir.


MAN-625 Seminer: Yönetimin Temel Esasları (Proje)

MAN-626 Seminer: Finans Yönetimi (Proje)

MAN-627 Seminer: Pazarlama Yönetimi (Proje)

MAN-628 Gelişim ve Öğrenme Formasyon Dersi

MAN-628 Yeterlik Sınavı

MAN-629 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Formasyon Dersi

MAN-630 Seminer: Yönetim (Proje)

MAN-631 Seminer: Finansman (Proje )

MAN-632 Seminer: Pazarlama (Proje )

MAN-633 Araştırma Yöntemleri ve Çok Değişkenli İstatistikler

MAN-635 Mikro Ekonomi

MAN-637 Pazarlama Kuramı

Bu ders kapsamında,dersin amacı doğrultusunda çağdaş pazarlama ile ilgili temel terimler,kavramlar ve tanımların kapsamlı bir şekilde öğrenciler tarafından anlaşılması için teknoloji ve iş dünyası arasındaki ilişki üzerinde durulmaktadır. Pazarlama teorileri içerisinde bulunan terim ve kavramları, çağdaş pazarlamanın teklonojik yapısı gibi temel konular öğrencilere aktarılacaktır. Bu dersin amacı pazarlama teorileri ve kuramları ile ilgili temel terimler,kavramlar ve tanımların kapsamlı bir şekilde öğrenciler tarafından anlaşılması, ayrıca günümüz modern iş dünyasındaki oynadığı önemli rolün kavranmasını sağlamaktır.  Yabancı ve yerli kaynaklar tarafından oluşturulmuş çağdaş pazarlama makalelerini, araştırmalarını ve bunun gibi materyelleri okuyup, bu kaynaklar arasındaki farklı bakış açılarını görebilme yetisinin artırılması sağlamaktır.


MAN-639 Yönetim Düşüncesinin Gelişimi ve Çağdaş Yönetim

Yönetim Düşüncesinin Gelişimi ve Çağdaş Yönetim   ile  ulusal ve uluslar arası düzeyde yönetsel   uygulamaları ve yönetim biliminin gelişmesi incelenecektir. Yönetim  disiplininin  çağdaş yönetim düşüncesine dönüşümü kavratmaktır.


MAN-641 Finansal Pazarlar ve Kurumlar Kuramı

Uluslararası finansın belirleyicileri, ödemeler bilançosu, döviz piyasalarının kritikleri, satın alma gücü, paritesi ve faiz oranı paritesi teorileri, riskten sakınma ve spekülasyon. Portföylerin uluslararası dağılımı konuları anlatılmaktadır. Öğrencilere uluslar arası finans piyasaları ile ilgili detaylı bilgi kazandırmak. Çokuluslu şirketler, yabancı doğrudan yatırım, arbitraj, tek fiyat kanunu, döviz kurunu etkileyen ekonomik faktörler, merkez bankasının döviz piyasalarını müdahaleleri, uluslararası parasal sistemler, parite koşulları ve döviz kuru tahmin yöntemleri gibi kavran ve konuları kavratmak. Ödemeler dengesi ve uluslararası ekonomi bağıntılarını tanıtmak ve yorum yeteneği kazandırmak.


MAN-642 Örgüt Kuramı

Dersin amaçları doğrultusunda tasarlanan derste örgüt tasarımı ve teorisi konusunda geliştirilen pratik ve teorik bilgiler öğrencilere aktarılacaktır. Özellikle örgütsel yapının temel özellikleri; Strateji, Örgüt ve Etkililik; Global iş dünyası için örgüt tasarımı; Teknoloji ve örgütler; Örgütsel kültür ve ahlaki değerler; Yenilik ve değişim konuları üzerinde yoğunlaşılarak dünyadan ve Türkiyeden örneklerle anlama ve kavrama seviyesinde bilgi paylaşımında bulunulacaktır. (1) örgütler hakkında temel bilgileri vermek; (2) Çalışma hayatını şartlarını daha iyi anlamaları için öğrencilerin yönetim beceri ve bilgilerini arttırmak; (3) İşletme Yönetimi alanında yoğunlaşan öğrencilere organizasyonlar hakkındadoğru bakış açısı kazandırmaktır.


MAN-688 Araştırma Alanı Dersi

Alan Araştırması dersi, öğrencilerin ilgi duydukları alanları anlamalarını, bilgilerini geliştirme ve doktora tezi yazma olanağı sağlamak için tasarlanmıştır. Öğrenciler danışmanları ile koordineli bir şekilde ilgili literatürü tarar, araştırmayı nasıl yapacağını ve yazma yeteneğini nasıl geliştireceğini öğrenir.


MAN-699 Doktora Tezi

Bu ders, öğrencilerin danışmanlarıyla birlikte doktora derslerini hazırlamaları amacıyla dizayn edilmiştir. Bu dersin içeriği, doktora tezi hazırlayabilmek için gerekli olan temel aktiviteleri kapsamaktadır. Bu aktiviteler; üzerinde çalışılacak konunun tanımı, tez önerisi geliştirmek, araştırma modeli oluşturmak, uygun araştırma tekniklerini kullanmak, araştırma bulgularını tanımlamak, tezi yazmak, sunmak ve savunmaktır.


PÇ & Ders İlişkileri 

Kod

Dersin Adı

PÇ 1

PÇ 2 

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

1nci Yıl, Birinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

MAN 601

Organizasyon Teorisi

X

-

-

X

-

-

-

-

MAN 603

Çağdaş Pazarlama

X

X

-

-

X

-

-

X

MAN 605

İnsan Kaynakları Yönetimi

X

-

X

-

X

X

-

-

MAN 617

İleri Araştırma Yöntemleri

-

X

X

X

-

-

-

-

1nci Yıl, İkinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

MAN 602

Çağdaş Yönetim

X

-

X

X

X

-

-

-

MAN 604

Finansman Yönetimi

-

-

X

-

-

-

X

-

MAN 688

Araştırma Alanı

X

X

X

X

X

-

-

-

2nci Yıl, Üçüncü Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

MAN 606

Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası

X

-

X

X

X

-

-

X

MAN 688

Araştırma Alanı

X

X

X

X

X

-

-

-

2nci Yıl, Dördüncü Dönem

-

-

-

 -

-

-

-

-

MAN 688

Araştırma Alanı

X

X

X

X

X

-

-

-

Program Çıktılarıyla İlişkili Ders Sayısı:11 (Seçmeli 3 ders hariç)

8

5

8

7

7

1

1

2

Program Çıktılarıyla İlişkili Yüzdesi              

72%

45%

72%

63%

63%

9%

9%

18%

 Seçmeli Dersler

Kod

Dersin Adı

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

MAN 609

Örgütsel Davranış

X

-

X

X

X

X

-

-

MAN 615

İleri Yönetim Uygulamaları Semineri

-

-

X

X

X

-

-

-

MAN 613

Marka Yönetimi

-

X

-

-

-

-

-

X

MAN 616

İleri Yönetim Araştırmaları

X

X

X

X

X

-

-

-

MAN 608

Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi

-

X

X

-

-

-

X

-

MAN 610

Finansal Araştırma ve Analiz Semineri

-

X

X

-

-

-

X

-

MAN 612

Uluslar arası İşletmecilik

X

-

-

-

-

-

-

X

MAN 614

Tedarik Zinciri Yönetimi

-

-

X

-

X

-

-

-

PÇ & Ders İlişkileri

Kod

Dersin Adı

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

1nci Yıl, Birinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

MAN 601

Organizasyon Teorisi

5

-

-

5

-

-

-

-

MAN 603

Çağdaş Pazarlama

5

3

-

-

4

-

-

5

MAN 605

İnsan Kaynakları Yönetimi

4

-

3

-

3

5

-

-

MAN 617

İleri Araştırma Yöntemleri

-

5

3

4

-

-

-

-

1nci Yıl, İkinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

MAN 602

Çağdaş Yönetim

5

-

4

5

4

-

-

-

MAN 604

Finansman Yönetimi

-

-

3

-

-

-

5

-

2nci Yıl, Üçüncü Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

MAN 606

Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası

5

-

4

4

5

-

-

4

2nci Yıl, Dördüncü Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

MAN 688

Araştırma Alanı

5

5

5

5

5

-

-

-

Program Çıktılarının Ağırlığı

29

8

19

19

21

5

5

9

İlişki Düzeyi: 0: İlişki yok;  5: En yüksek    İlişki Düzeyi

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli Dersler

Kod

Dersin Adı

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

MAN 609

Örgütsel Davranış

5

-

3

5

3

3

-

-

MAN 615

İleri Yönetim Uygulamaları Semineri

-

-

3

4

5

-

-

-

MAN 613

Marka Yönetimi

-

3

-

-

-

-

-

4

MAN 616

İleri Yönetim Araştırmaları

3

5

4

4

5

-

-

-

MAN 608

Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi

-

4

4

-

-

-

5

-

MAN 610

Finansal Araştırma ve Analiz Semineri

-

4

4

-

-

-

5

-

MAN 612

Uluslar arası İşletmecilik

3

-

-

-

-

-

-

5

MAN 614

Tedarik Zinciri Yönetimi

-

-

4

-

4

-

-

-

İŞLETME YÖNETİMİ DOKTORA PROGRAMI
TYYÇ & PÇ İLİŞKİLERİ

TYYÇ İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

Uluslararası İşletmecilik Program Çıktıları (PÇ)

PÇ TANIMLARI

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

BİLGİ

Kuramsal & Olgusal

1. Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.

 X

 

 X

 X

 

 

   

 

 

1.Çağdaş Yönetim kavramları, organizasyon teorileri ve küresel işletmecilik konuları ile ilgili kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur

 

 

 

 

 

BECERİLER

Bilişsel & Uygulamalı

1-Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.

   

 X

 X

 

 

 

 

 

 

3. Yönetsel problemleri ve karar verme süreçlerindeki darboğazları kavramsallaştırabilir; .

 

4. Teorik bilgi birikiminin artırılmasına katkı sağlayacak bilgileri üretebilir.

2-Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.

 

 X

 

 X

 X

 

   

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.

 

X

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

2. Bir araştırmayı tasarlayabilir, uygulayabilir ve araştırma sonuçşlarına dayalı akademik bir makale yazabilir. 

5. Çeşitli yönetsel problemlerin çözümü için çağdaş yönetim yöntem ve teknikleri geliştirebilir ve uygulayabilir.

 

 

 

6. Organizasyonlarda çağdaş insan kaynakları yönetim kavramları ve teknikleri geliştirip uygulayabilir.

 

 

 

 

 

8. Uluslararası pazarlardaki gelişmeleri küresel bir bakış açısıyla izleyip değerlendirebilir

 

 

 

 

7. Bir İşletmenin genel finansal durumunu değerlendirebilmek için finansal tabloları analiz eder

 

2-Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.

 

X

 

X

 X

 

 

 

 

 

3-Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.

 

 

 X

 

 X

X

 

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

 

 

X

 X

 

 

 

 

 

 

2-Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.

 X

 X

 

 

 

 

 

 

X

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.

   

 

X

 X

 X

X

 

 

 

2-Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.

 

 

 

 

 

X

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

1-Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.

 X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

2-Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.

 X

 

 X

 

 

X

 

X

 

 

3-Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 

 

4-Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 

 

5-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

X

 

 X

 

X

 

 X

 

 

 

​​​​​

 

Temel Mesleki Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
MAN-600 Tüketici Davranışları Kuramı 3-0-3 08
MAN-609 Muhasebe Kuramı 3-0-3 08
MAN-612 Makro Ekonomi 3-0-3 08
MAN-619 Çalışma Psikolojisi ve Örgütsel Davranış 3-0-3 08
MAN-635 Mikro Ekonomi 3-0-3 08
MAN-637 Pazarlama Kuramı 3-0-3 08
MAN-639 Yönetim Düşüncesinin Gelişimi ve Çağdaş Yönetim 3-0-3 08
Uzmanlık-Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
MAN-613 Organizasyon Teorisi 3-0-3 08
MAN-615 Finansal Muhasebe 3-0-3 08
MAN-620 Pazarlama Kuramında Yönlendirilmiş Okuma ve Uygulamalı Araştırmalar 3-0-3 08
MAN-621 Finans Kuramında Yönlendirilmiş Okuma ve Uygulamalı Araştırmalar 3-0-3 08
MAN-622 Yönetim ve Örgütler Kuramında Yönlendirilmiş Okuma ve Uygulamalı Araştırmalar 3-0-3 08
MAN-623 Üretim Yönetimi 3-0-3 08
MAN-630 Seminer: Yönetim (Proje) 3-0-3 08
MAN-631 Seminer: Finansman (Proje ) 3-0-3 08
MAN-632 Seminer: Pazarlama (Proje ) 3-0-3 08
MAN-633 Araştırma Yöntemleri ve Çok Değişkenli İstatistikler 3-0-3 08
MAN-642 Örgüt Kuramı 3-0-3 08
MAN-688 Araştırma Alanı Dersi 0-0-0 06
MAN-688 Araştırma Alanı Dersi 0-0-0 06
MAN-699 Doktora Tezi 0-0-0 24
MAN-699 Doktora Tezi 0-0-0 24
MAN-699 Doktora Tezi 0-0-0 24
Tamamlayıcı Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
MAN-625 Seminer: Yönetimin Temel Esasları (Proje) 0-0-0 08
MAN-626 Seminer: Finans Yönetimi (Proje) 0-0-0 08
MAN-627 Seminer: Pazarlama Yönetimi (Proje) 0-0-0 08
MAN-628 Yeterlik Sınavı 0-0-0 10
MAN-628 Gelişim ve Öğrenme Formasyon Dersi 3-0-3 08
MAN-629 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Formasyon Dersi 3-0-3 08
MAN-641 Finansal Pazarlar ve Kurumlar Kuramı 3-0-3 08
MAN-688 Araştırma Alanı Dersi 0-0-0 06
Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
ECO-601 Yönetim Ekonomisi 3-0-3 08
MAN-601 Örgütsel Davranış 3-0-3 08
ECO-602 Finans Ekonomisi 3-0-3 08
MAN-603 Girişimcilik 3-0-3 08
MAN-604 Finans Yönetimi 3-0-3 08
MAN-605 İleri Araştırma Yöntemleri 3-0-3 08
MAN-606 Çağdaş Yönetim 3-0-3 08
MAN-607 Aktüerya 3-0-3 08
MAN-608 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi 3-0-3 08
MAN-610 Finansal Araştırma ve Analiz Semineri 3-0-3 08
MAN-611 Çağdaş Pazarlama 3-0-3 08
MAN-611 Uluslararası İşletmecilik 3-0-3 08
MAN-614 Tedarik Zinciri Yönetimi 3-0-3 08
MAN-614 Çağdaş İnsan Kaynakları Yönetimi 3-0-3 08
MAN-615 İleri Yönetim Uygulamaları Semineri 3-0-3 08
MAN-616 İleri Yönetim Araştırmaları 3-0-3 08
MAN-617 Marka Yönetimi 3-0-3 08
MAN-618 Çağdaş Stratejik Yönetim 3-0-3 08