Sosyal Bilimler Enstitüsü

Amaç:

İşletme Yönetimi Doktora Programı; öğrencilerin yönetim ve organizasyon alanında en üst düzey teorik bilgi birikimine sahip olmalarını sağlamayı amaç edinmiştir. Programın bir diğer amacı ise mezunların, yönetim ve organizasyon alanında araştırmacı ve akademisyen olarak çalışabilecek yetenekleri kazanmalarıdır. Program, mezunlar özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında da yönetici pozisyonlarında çalışabilmelerine olanak verecek teorik ve uygulama alt yapısı kazanmalarını da sağlamaktadır.

Hedefler:

  • Programın genel hedefi, öğrencilerin yönetim ve organizasyon alanında en üst düzey teorik bilgi birikimine sahip olmalarını sağlamaktır.
  • Bunun yanı sıra öğrenciler; insan kaynakları, pazarlama, finansman ve kalite yönetimi gibi işletme fonksiyonel alanlarında da genel bilgi birikimine sahip olacaklardır.
  • Program, öğrencilerin, işletme problemlerinin çözümünde uygulanabilecek çağdaş araştırma yöntemlerini anlayıp uygulayabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
  • Programın bir başka hedefi de, öğrencilere, işletme problemlerine yaratıcı ve değişim odaklı çözümler getirebilme becerisi kazandırmaktır.
  • Bir diğer program hedefi ise, mezunların, potansiyel öğretim elemanı olarak, yönetim ve organizasyon konularını öğrencilerine etkin bir şekilde aktarabilme becerisi kazanmalarını sağlamaktır.

Program Tanımı

Amaç, Kuruluş ve Onay

Çağ Üniversitesi 1997 yılında 4282 sayılı yasayla kurulmuş ve onaylanmıştır. Resmi Gazete: 09 Temmuz 1997, Sayı: 23050Y.Ö.K Onayı: 13.04.2005/ 007700 
İşletme Yönetimi Doktora Programı ise; İşletme alanında geleceğin girişimcilerini, yöneticilerini ve akademisyenlerini yetiştirmek amacıyla, 06.05.2009 / 013437 - 2034 sayılı Y.Ö.K onayı ile başlatılmıştır.

Gereken Nitelikler

İşletme Yönetimi Doktora Programında okumak isteyen bir öğrencinin, yurtiçi veya yurtdışı denkliği olan bir üniversitede yüksek lisans programını tamamlamış olması, ALES' ten ve ÜDS / KPDS veya eşiti dil sınavından en az 55 veya dengi not alması gerekir. Öğrenci adayları ayrıca bir komite tarafından mülakata alınacaktır. Programa seçilen ancak bilimsel açıdan eksiklikleri olanlar, not dökümlerindeki derslere bakılarak, bilimsel hazırlık döneminde (en fazla iki yarıyıl) eksik derslerini almak zorundadır. Ayrıntılar için bkz. http://www.cag.edu.tr

Programın Genel Yapısı

İşletme Yönetimi Doktora Programı, öğrencilerin çağdaş yönetim ve organizasyon alanında güçlü bir teorik altyapı geliştirmelerini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Program ayrıca öğrencilerin bu alanlarda üniversitelerde ders verebilme yeteneği kazanmalarını da hedeflemektedir.

Diploma ve Ünvanlar

 

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere İşletme Yönetimi dalında doktora diploması verilir ve mezunlar "İşletme Yönetimi Doktoru" unvanına sahip olurlar.

Çalışma Alanları

İşletme Yönetimi Doktora Programı mezunları kamu ve özel sektörde, sivil toplum örgütlerinin ve benzeri diğer kuruluşların yönetsel birimlerinde, üst düzey yönetici olarak iş bulabilirler veya üniversitelerde akademisyen olabilirler.

Kayıt Kabul Koşulları

Öğrencinin mezuniyet not ortalaması 4 üzerinden en az 3 olmalıdır. Eğer bilimsel hazırlık döneminde ders almak durumunda kalmışsa bu derslerden de en az 4 üzerinden 3 (BB) almak zorundadır. 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Md.lüğü --> Kayıt Kabul Koşulları

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme Esasları

 

Programda yer alan dersler için genel olarak bir ara sınavı ve bir de final sınavı yapılır. Doktora derslerinde ayrıca dönem projesi, araştırma, makale yazma, sunum gibi yöntemler de uygulanır.  Her dersin ölçme ve değerlendirme ölçütleri için "Ders Programı"nda yer alan ders ismini tıklamanız yeterlidir.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin mezun olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 3.00 olması ve başarısız dersi olmaması gerekir. 
Çağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Öğrenime Devam Olanakları

 

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, akademisyen olmayı seçmeleri durumunda, yardımcı doçentlik ve doçentlik için akademik çalışmalarına devam edebilirler.

Program Türü

Tam Zamanlı

Program Dili

Türkçe

Bölüm/Program Başkanı

Doç. Dr. Murat GÜLMEZ  

mgulmez@cag.edu.tr

Tel: +90 324 6514800 
Fax: +90 324 6514811

AKTS & Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. Jülide İnözü

julideinozu@cag.edu.tr

Tel: +90 324 6514800 
Faks: +90 324 6514811

Programı Tamamlayan Bir Öğrenci (PÇ)

PÇ 1. Çağdaş yönetim kavramları, organizasyon teorileri ve küresel işletmecilik konuları ile ilgili kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.

PÇ 2. Bir araştırmayı tasarlayabilir, uygulayabilir ve araştırma sonuçlarına dayalı akademik bir makale yazabilir.

PÇ 3. Yönetsel problemleri ve karar verme süreçlerindeki darboğazları kavramsallaştırabilir.

PÇ 4. Teorik bilgi birikiminin artırılmasına katkı sağlayabilecek bilgileri üretebilir.

PÇ 5. Çeşitliyönetsel problemlerin çözümü için çağdaş yönetim yöntem ve teknikleri geliştirebilir ve uygulayabilir.

PÇ 6. Organizasyonlarda çağdaş İnsan Kaynakları yönetim kavramları ve teknikleri geliştirip uygulayabilir.

PÇ 7. Bir işletmenin genel finansal durumunu değerlendirebilmek için finansal tabloları analiz edebilir.

PÇ 8. Uluslar arası pazarlardaki gelişmeleri, küresel bir bakış açısıyla izleyip değerlendirebilir.

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
MAN-603 Girişimcilik Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 15
MAN-636 İktisadi Kuramlar Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 08
MAN-637 Pazarlama Kuramı Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 08
MAN-639 Yönetim Düşüncesinin Gelişimi ve Çağdaş Yönetim Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 08
MAN-640 Finansal Kurum ve Stratejiler Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
OSD-654 Ortak Seçmeli Ders Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 08
Toplam 18 55
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
MAN-633 Araştırma Yöntemleri ve Çok Değişkenli İstatistikler Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 15
MAN-644 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
MAN-645 Muhasebe Kuramı Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 15
MAN-652 Seçmeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 15
Toplam 12 53
İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
MAN-612 Makro Ekonomi Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 15
MAN-623 Üretim Yönetimi Seçmeli Dersler Zorunlu 3-0-3 15
MAN-653 Zorunlu Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu 3-0-3 15
Toplam 9 45
İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
MAN-625 Seminer: Yönetimin Temel Esasları (Proje) Seçmeli Dersler Zorunlu 3-0-3 30
MAN-626 Seminer: Finans Yönetimi (Proje) Seçmeli Dersler Zorunlu 3-0-3 30
MAN-627 Seminer: Pazarlama Yönetimi (Proje) Seçmeli Dersler Zorunlu 3-0-3 30
Toplam 9 90
Üçüncü Yıl, Beşinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
MAN-658 Yeterlik Sınavı Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 0-0-0 30
Toplam 0 30
Üçüncü Yıl, Altıncı Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
MAN-688 Araştırma Alanı Dersi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 06
MAN-699 Doktora Tezi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 24
Toplam 0 30
Dördüncü Yıl, Yedinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
MAN-688 Araştırma Alanı Dersi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 06
MAN-699 Doktora Tezi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 24
Toplam 0 30
Dördüncü Yıl, Sekizinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
MAN-688 Araştırma Alanı Dersi Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 0-0-0 06
MAN-699 Doktora Tezi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 24
Toplam 0 30
MAN-601 Örgütsel Davranış

Bu ders çalışma ortamında iş görenlerin tutum ve davranışlarını kavramayı ve yönetim becerisini arttırarak iş hayatında başarılı olmayı amaçlayan öğrencileri hedef almıştır. Belirtilen amaç doğrultusunda, insan davranışları ve yönetim alanında geliştirilen pratik ve teorik bilgiler ele alınarak incelenmektedir. Özellikle kişilik, kişilik farklılıklarının yarattığı sorunlar, tavırlar, algılama ve tutumlar, güdüleme, grup davranışı ve takım oluşturma, liderlik ve liderlik zekâsı, iletişim ve örgütsel değişim ve benzeri konularda yoğunlaşarak öğrencinin analitik ve sorun çözme becerisi arttırılmaktadır.


MAN-603 Girişimcilik

Bu ders kapsamında, girişimcilik kavramının ortaya çıkışından itibaren günümüze dek çağdaş girişimcilik kavramına varıncaya kadar ki tarihçesi ve girişimcilik ile ilgili teorik ve ampirik yaklaşımlar incelenecektir.


MAN-611 Çağdaş Pazarlama

Sınıfta almış olduğu dersler sayesinde Pazarlamanın temel prensipleri ve terminolojisi hakkında öğrencinin bilgi ve idrak düzeyini yükselterek iş hayatındaki gerekli pratiği de kazanması bu dersin içeriğini oluşturur.


MAN-612 Makro Ekonomi

Ders temel makroekonomik sorunlar üzerinde yoğunlaşmakta ve bu sorunların çözüm yollarını tartışmaktadır. Öğrencileri makro iktisat, milli gelir, enflasyon, işsizlik, iktisadi büyüme, büyümenin kaynakları, milli muhasebe, tüketim, tasarruf ve toplam harcamalar, ödemeler dengesi, Türkiye ekonomisi ve güncel makro ekonomik problemler hakkında bilgilendirmek.


MAN-615 Finansal Muhasebe

Bu ders, şirketlerin mali tabloları nasıl hazırladıklarına odaklanmaktadır. Muhasebe meslek mensuplarının yaptıkları şekilde, öğrencilerin de mali tabloları elde etmek için gereken muhasebe kural ve ilkelerini uygulamaları sağlanmaktadır. Öğrenciler mali tabloları hazırlandıktan sonra genel olarak değerlendirme yapmaya yönlendirilmektedir. Bu ders, öğrencilere önemli ticari ve mali işlemlerin muhasebe süreci içinde kaydedilmesini, sınıflandırılmasını ve  özetlenmesini öğretmeyi amaçlamaktadır.


MAN-620 Pazarlama Kuramında Yönlendirilmiş Okuma ve Uygulamalı Araştırmalar

İlgi alanı doğrultusunda bu dersi seçen doktorantlar dersi yürüten hoca ile birlikte güncel pazarlama yazınını inceler ve bir konu tespit ederek o alanda bir akademik araştırma yürütürler. Ders bitiminde bir akademik araştırmayı yayınlanacak hale getirerek ulusal/ uluslararası yayın yapmak için gerekli girişimde bulunurlar. Dersi alan doktorant öğrencinin uygulamalı olarak akademik yazma ve araştırma konularında tecrübe kazanmasını sağlamaktır.


MAN-621 Finans Kuramında Yönlendirilmiş Okuma ve Uygulamalı Araştırmalar

İlgi alanı doğrultusunda bu dersi seçen doktorantlar dersi yürüten hoca ile birlikte güncel pazarlama yazınını inceler ve bir konu tespit ederek o alanda bir akademik araştırma yürütürler. Ders bitiminde bir akademik araştırmayı yayınlanacak hale getirerek ulusal/ uluslararası yayın yapmak için gerekli girişimde bulunurlar. Dersi alan doktorant öğrencinin uygulamalı olarak akademik yazma ve araştırma konularında tecrübe kazanmasını sağlamaktır.


MAN-622 Yönetim ve Örgütler Kuramında Yönlendirilmiş Okuma ve Uygulamalı Araştırmalar

Dersin amaçları doğrultusunda doktorantların okuma ve araştırma yapmasını sağlamak üzere bir dizi akademik çalışma içerir. Dersin amacı Yönetim ve Örgütler Kuramında Yönlendirilmiş Okuma ve Uygulamalı Araştırmalar yaptırmaktır.


MAN-623 Üretim Yönetimi

Bu dersin kapsamında toplam kalite yönetimi, yalın üretim, altı sigma, tedarik zinciri yönetimi, kısıtlar teorisi, süreç odaklı yönetim, esnek üretim sistemleri, çok kriterli karar verme yöntemleri ve yapay zeka konuları ele alınmaktadır. Öğrencilere üretim yönetimi ve üretim yönetimindeki yeni yaklaşımlara ilişkin bilgiler vermektir.


MAN-625 Seminer: Yönetimin Temel Esasları (Proje)

Doktora öğrencilerinin, tez konuları ile ilgili güncel ve eğitim öğretim sürecine katkı sağlayacak bir çalışmayı, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olacak şekilde hazırlayarak, topluluk önünde anlatabilme, tartışabilme ve iletişim yeteneğini geliştirmektir.


MAN-626 Seminer: Finans Yönetimi (Proje)

Doktora öğrencilerinin, tez konuları ile ilgili güncel ve eğitim öğretim sürecine katkı sağlayacak bir çalışmayı, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olacak şekilde hazırlayarak, topluluk önünde anlatabilme, tartışabilme ve iletişim yeteneğini geliştirmektir.


MAN-627 Seminer: Pazarlama Yönetimi (Proje)

Doktora öğrencilerinin, tez konuları ile ilgili güncel ve eğitim öğretim sürecine katkı sağlayacak bir çalışmayı, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olacak şekilde hazırlayarak, topluluk önünde anlatabilme, tartışabilme ve iletişim yeteneğini geliştirmektir.


MAN-633 Araştırma Yöntemleri ve Çok Değişkenli İstatistikler

Ders, gerçek bir araştırma projesinin veri toplama ve analizi dâhil, bir pazarlama araştırmasındaki tüm aşamaları kapsayacaktır. Belirli bir problem için veri toplama ve yorumlama dâhil, nitel ve nicel çeşitli yöntemler uygulanacaktır. Araştırma sürecinde ortaya çıkacak etik sorunlara da değinilecektir. Ayrıca bu ders, öğrencilerin eleştirel düşünme ve sorun çözme kabiliyetlerini geliştirmeye çalışır.  Belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmek için gereken literatür bulma, veri toplama, verileri değerlendirme ve rapor yazma teknikleri de üzerinde durulacak konular arasındadır.  İstatistiksel bir yazılım (SPSS) kullanarak nicel veri analiz ve yorumlama tekniklerini uygulamalı olarak öğrenmektir.


MAN-636 İktisadi Kuramlar

Tüketici ve üreticilerin mal ve hizmet piyasası ile olan ilişkilerinin iktisadi, teknik ve matematiksel boyutlarını kapsamaktadır. Bu dersin amacı, içerdiği konuları kuramsal bir çerçevede ele alarak, tam rekabette ekonomik karar birimleri ile mal ve hizmet piyasası arasında kurulacak kısmi dengeleri ve devletin tam rekabet piyasasına müdahale biçimlerini açıklamaktır. Ders, öğrencileri iş kararlarının alınmasında gerekli olan iktisat bilgileri ile donatmayı ve onlara karar verirken iktisadın kavram ve yöntemlerini nasıl kullanacaklarını öğretmeyi amaçlamaktadır.


MAN-637 Pazarlama Kuramı

Bu ders kapsamında,dersin amacı doğrultusunda çağdaş pazarlama ile ilgili temel terimler,kavramlar ve tanımların kapsamlı bir şekilde öğrenciler tarafından anlaşılması için teknoloji ve iş dünyası arasındaki ilişki üzerinde durulmaktadır. Pazarlama teorileri içerisinde bulunan terim ve kavramları, çağdaş pazarlamanın teklonojik yapısı gibi temel konular öğrencilere aktarılacaktır. Bu dersin amacı pazarlama teorileri ve kuramları ile ilgili temel terimler,kavramlar ve tanımların kapsamlı bir şekilde öğrenciler tarafından anlaşılması, ayrıca günümüz modern iş dünyasındaki oynadığı önemli rolün kavranmasını sağlamaktır.  Yabancı ve yerli kaynaklar tarafından oluşturulmuş çağdaş pazarlama makalelerini, araştırmalarını ve bunun gibi materyelleri okuyup, bu kaynaklar arasındaki farklı bakış açılarını görebilme yetisinin artırılması sağlamaktır.


MAN-639 Yönetim Düşüncesinin Gelişimi ve Çağdaş Yönetim

Yönetim Düşüncesinin Gelişimi ve Çağdaş Yönetim   ile  ulusal ve uluslar arası düzeyde yönetsel   uygulamaları ve yönetim biliminin gelişmesi incelenecektir. Yönetim  disiplininin  çağdaş yönetim düşüncesine dönüşümü kavratmaktır.


MAN-640 Finansal Kurum ve Stratejiler

Uluslararası finansın belirleyicileri, ödemeler bilançosu, döviz piyasalarının kritikleri, satın alma gücü, paritesi ve faiz oranı paritesi teorileri, riskten sakınma ve spekülasyon. Portföylerin uluslararası dağılımı konuları anlatılmaktadır. Öğrencilere uluslar arası finans piyasaları ile ilgili detaylı bilgi kazandırmak. Çokuluslu şirketler, yabancı doğrudan yatırım, arbitraj, tek fiyat kanunu, döviz kurunu etkileyen ekonomik faktörler, merkez bankasının döviz piyasalarını müdahaleleri, uluslararası parasal sistemler, parite koşulları ve döviz kuru tahmin yöntemleri gibi kavran ve konuları kavratmak. Ödemeler dengesi ve uluslararası ekonomi bağıntılarını tanıtmak ve yorum yeteneği kazandırmak.


MAN-644 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

Ders, gerçek bir araştırma projesinin veri toplama ve analizi dâhil, bir pazarlama araştırmasındaki tüm aşamaları kapsayacaktır. Belirli bir problem için veri toplama ve yorumlama dâhil, nitel ve nicel çeşitli yöntemler uygulanacaktır. Araştırma sürecinde ortaya çıkacak etik sorunlara da değinilecektir. Ayrıca bu ders, öğrencilerin eleştirel düşünme ve sorun çözme kabiliyetlerini geliştirmeye çalışır.  Belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmek için gereken literatür bulma, veri toplama, verileri değerlendirme ve rapor yazma teknikleri de üzerinde durulacak konular arasındadır.  İstatistiksel bir yazılım (SPSS) kullanarak nicel veri analiz ve yorumlama tekniklerini uygulamalı olarak öğrenmektir.


MAN-645 Muhasebe Kuramı

Muhasebenin sosyal, politik ve kurumsal bir uygulama olduğunu kavrayarak temel olarak ekonomik gerçekliğe daha uygun bir muhasebe gerçekliğinin nasıl oluşturulabileceği incelemektedir. Bu ders, muhasebe uygulamalarının temelindeki önemli düşünce, kavram ve ilkeleri eleştirel bir bakışla değerlendirmeyi amaçlamaktadır.


MAN-655 Çağdaş İnsan Kaynakları Yönetimi

Dersin amacı öğrencilere örgütlerin insan yönetimi fonksiyonları konusundaki gerekli teorik ve pratik bilgiyi sağlamaktır. Karmaşık örgütlerde insan kaynakları yönetimi; personel seçimi ve alımı; iş başında eğitim ve insan kaynaklarını geliştirerek personelin etkinliğini ve verimliliğini artırmak; performans değerleme, ödüllendirme; motivasyon ve iletişim; çalışanların morali ve üretkenliği; işçi-yönetim ilişkileri, inisiyatif ve güvenlik; şikayetler ve düzeltici disiplin uygulamaları.


OSD-655 Afet Yönetimi

MAN-658 Yeterlik Sınavı

Bu yazım kılavuzunun amacı Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 21. ve 33. Maddeleri gereğince hazırlanan Lisansüstü tezlerin belirli kurallara göre yazılıp basılmasını sağlamaktır. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı anabilim ve anasanat dallarında, yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik tezi hazırlayan adaylar ve tez danışmanları, savunma için hazırlanan tezlerde bu kılavuzda yer alan kurallara uygun hareket etmelidirler. Bu kılavuzun hazırlanmasında Amerikan Psikoloji Derneği’nin (American Psychological Association [APA 6] (2010) yazım kurallarından ve Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tez yazım kurallarından yararlanılmıştır. Bir tezde bulunması gereken dış kapak, iç kapak, tez onay sayfası, Türkçe özet, İngilizce özet (Abstract), önsöz, içindekiler, tablolar listesi, şekiller listesi, kısaltmalar ve ekler listesi bu kılavuzun sonundaki Ek bölümünde yer almaktadır. Tez yazım kurallarıyla ilgili daha ayrıntılı bilgiye gereksinim duyan yazarlar Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzuna (APA6th, 2010) başvurabilirler.  


MAN-678 Sürdürülebilir Kalkınma ve Ekonomi

MAN-688 Araştırma Alanı Dersi

Alan Araştırması dersi, öğrencilerin ilgi duydukları alanları anlamalarını, bilgilerini geliştirme ve doktora tezi yazma olanağı sağlamak için tasarlanmıştır. Öğrenciler danışmanları ile koordineli bir şekilde ilgili literatürü tarar, araştırmayı nasıl yapacağını ve yazma yeteneğini nasıl geliştireceğini öğrenir.


MAN-699 Doktora Tezi

Bu ders, öğrencilerin danışmanlarıyla birlikte doktora derslerini hazırlamaları amacıyla dizayn edilmiştir. Bu dersin içeriği, doktora tezi hazırlayabilmek için gerekli olan temel aktiviteleri kapsamaktadır. Bu aktiviteler; üzerinde çalışılacak konunun tanımı, tez önerisi geliştirmek, araştırma modeli oluşturmak, uygun araştırma tekniklerini kullanmak, araştırma bulgularını tanımlamak, tezi yazmak, sunmak ve savunmaktır.


PÇ & Ders İlişkileri 

Kod

Dersin Adı

PÇ 1

PÇ 2 

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

1nci Yıl, Birinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

MAN 601

Organizasyon Teorisi

X

-

-

X

-

-

-

-

MAN 603

Çağdaş Pazarlama

X

X

-

-

X

-

-

X

MAN 605

İnsan Kaynakları Yönetimi

X

-

X

-

X

X

-

-

MAN 617

İleri Araştırma Yöntemleri

-

X

X

X

-

-

-

-

1nci Yıl, İkinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

MAN 602

Çağdaş Yönetim

X

-

X

X

X

-

-

-

MAN 604

Finansman Yönetimi

-

-

X

-

-

-

X

-

MAN 688

Araştırma Alanı

X

X

X

X

X

-

-

-

2nci Yıl, Üçüncü Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

MAN 606

Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası

X

-

X

X

X

-

-

X

MAN 688

Araştırma Alanı

X

X

X

X

X

-

-

-

2nci Yıl, Dördüncü Dönem

-

-

-

 -

-

-

-

-

MAN 688

Araştırma Alanı

X

X

X

X

X

-

-

-

Program Çıktılarıyla İlişkili Ders Sayısı:11 (Seçmeli 3 ders hariç)

8

5

8

7

7

1

1

2

Program Çıktılarıyla İlişkili Yüzdesi              

72%

45%

72%

63%

63%

9%

9%

18%

 Seçmeli Dersler

Kod

Dersin Adı

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

MAN 609

Örgütsel Davranış

X

-

X

X

X

X

-

-

MAN 615

İleri Yönetim Uygulamaları Semineri

-

-

X

X

X

-

-

-

MAN 613

Marka Yönetimi

-

X

-

-

-

-

-

X

MAN 616

İleri Yönetim Araştırmaları

X

X

X

X

X

-

-

-

MAN 608

Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi

-

X

X

-

-

-

X

-

MAN 610

Finansal Araştırma ve Analiz Semineri

-

X

X

-

-

-

X

-

MAN 612

Uluslar arası İşletmecilik

X

-

-

-

-

-

-

X

MAN 614

Tedarik Zinciri Yönetimi

-

-

X

-

X

-

-

-

PÇ & Ders İlişkileri

Kod

Dersin Adı

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

1nci Yıl, Birinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

MAN 601

Organizasyon Teorisi

5

-

-

5

-

-

-

-

MAN 603

Çağdaş Pazarlama

5

3

-

-

4

-

-

5

MAN 605

İnsan Kaynakları Yönetimi

4

-

3

-

3

5

-

-

MAN 617

İleri Araştırma Yöntemleri

-

5

3

4

-

-

-

-

1nci Yıl, İkinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

MAN 602

Çağdaş Yönetim

5

-

4

5

4

-

-

-

MAN 604

Finansman Yönetimi

-

-

3

-

-

-

5

-

2nci Yıl, Üçüncü Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

MAN 606

Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası

5

-

4

4

5

-

-

4

2nci Yıl, Dördüncü Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

MAN 688

Araştırma Alanı

5

5

5

5

5

-

-

-

Program Çıktılarının Ağırlığı

29

8

19

19

21

5

5

9

İlişki Düzeyi: 0: İlişki yok;  5: En yüksek    İlişki Düzeyi

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli Dersler

Kod

Dersin Adı

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

MAN 609

Örgütsel Davranış

5

-

3

5

3

3

-

-

MAN 615

İleri Yönetim Uygulamaları Semineri

-

-

3

4

5

-

-

-

MAN 613

Marka Yönetimi

-

3

-

-

-

-

-

4

MAN 616

İleri Yönetim Araştırmaları

3

5

4

4

5

-

-

-

MAN 608

Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi

-

4

4

-

-

-

5

-

MAN 610

Finansal Araştırma ve Analiz Semineri

-

4

4

-

-

-

5

-

MAN 612

Uluslar arası İşletmecilik

3

-

-

-

-

-

-

5

MAN 614

Tedarik Zinciri Yönetimi

-

-

4

-

4

-

-

-

İŞLETME YÖNETİMİ DOKTORA PROGRAMI
TYYÇ & PÇ İLİŞKİLERİ

TYYÇ İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

Uluslararası İşletmecilik Program Çıktıları (PÇ)

PÇ TANIMLARI

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

BİLGİ

Kuramsal & Olgusal

1. Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.

 X

 

 X

 X

 

 

   

 

 

1.Çağdaş Yönetim kavramları, organizasyon teorileri ve küresel işletmecilik konuları ile ilgili kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur

 

 

 

 

 

BECERİLER

Bilişsel & Uygulamalı

1-Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.

   

 X

 X

 

 

 

 

 

 

3. Yönetsel problemleri ve karar verme süreçlerindeki darboğazları kavramsallaştırabilir; .

 

4. Teorik bilgi birikiminin artırılmasına katkı sağlayacak bilgileri üretebilir.

2-Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.

 

 X

 

 X

 X

 

   

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.

 

X

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

2. Bir araştırmayı tasarlayabilir, uygulayabilir ve araştırma sonuçşlarına dayalı akademik bir makale yazabilir. 

5. Çeşitli yönetsel problemlerin çözümü için çağdaş yönetim yöntem ve teknikleri geliştirebilir ve uygulayabilir.

 

 

 

6. Organizasyonlarda çağdaş insan kaynakları yönetim kavramları ve teknikleri geliştirip uygulayabilir.

 

 

 

 

 

8. Uluslararası pazarlardaki gelişmeleri küresel bir bakış açısıyla izleyip değerlendirebilir

 

 

 

 

7. Bir İşletmenin genel finansal durumunu değerlendirebilmek için finansal tabloları analiz eder

 

2-Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.

 

X

 

X

 X

 

 

 

 

 

3-Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.

 

 

 X

 

 X

X

 

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

 

 

X

 X

 

 

 

 

 

 

2-Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.

 X

 X

 

 

 

 

 

 

X

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.

   

 

X

 X

 X

X

 

 

 

2-Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.

 

 

 

 

 

X

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

1-Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.

 X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

2-Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.

 X

 

 X

 

 

X

 

X

 

 

3-Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 

 

4-Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 

 

5-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

X

 

 X

 

X

 

 X

 

 

 

​​​​​

 

Temel Mesleki Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
MAN-637 Pazarlama Kuramı 3-0-3 08
MAN-639 Yönetim Düşüncesinin Gelişimi ve Çağdaş Yönetim 3-0-3 08
Uzmanlık-Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
MAN-633 Araştırma Yöntemleri ve Çok Değişkenli İstatistikler 3-0-3 15
MAN-640 Finansal Kurum ve Stratejiler 3-0-3 08
MAN-644 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3-0-3 08
MAN-645 Muhasebe Kuramı 3-0-3 15
MAN-688 Araştırma Alanı Dersi 0-0-0 06
MAN-688 Araştırma Alanı Dersi 0-0-0 06
MAN-699 Doktora Tezi 0-0-0 24
MAN-699 Doktora Tezi 0-0-0 24
MAN-699 Doktora Tezi 0-0-0 24
Tamamlayıcı Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
MAN-636 İktisadi Kuramlar 3-0-3 08
MAN-658 Yeterlik Sınavı 0-0-0 30
MAN-688 Araştırma Alanı Dersi 0-0-0 06
MAN-653 Zorunlu 3-0-3 15
Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
MAN-603 Girişimcilik 3-0-3 15
MAN-612 Makro Ekonomi 3-0-3 15
MAN-623 Üretim Yönetimi 3-0-3 15
MAN-625 Seminer: Yönetimin Temel Esasları (Proje) 3-0-3 30
MAN-626 Seminer: Finans Yönetimi (Proje) 3-0-3 30
MAN-627 Seminer: Pazarlama Yönetimi (Proje) 3-0-3 30
MAN-652 Seçmeli 3-0-3 15
OSD-654 Ortak Seçmeli Ders 3-0-3 08