Sosyal Bilimler Enstitüsü

Program Tanımı
Yeterlilik Türü Adı Kamu Hukuku Yüksek Lisans
Yeterliliği Veren Kurum Çağ Üniversitesi
Yönelim Akademik
TYÇ Seviyesi 7
Kredi Aralığı 120 AKTS
Programın Normal Süresi 2 yıl
Programın Dili Türkçe
Program Başkanı Prof. Dr. M. Tevfik ODMAN
tevfikodman@cag.edu.tr
Tel : +90 324 6514800
Fax: +90 324 6514811
Program Erasmus Koordinatörü Prof. Dr. Jülide İNÖZÜ
julideinozu@cag.edu.tr
Tel : +90 324 6514800
Fax: +90 324 6514811
Programın Profili Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı, öğrencilerin çağdaş hukuk alanında güçlü bir teorik altyapı geliştirmelerini ve uygulama becerileri kazanmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Program, öğrencilerin kamu ve/veya özel sektör işletmelerinde yada kendi iş alanlarını kurmak isteyen hukukçuların ya da hukuk alanına ilgi duyan adayların bilgilerini yükseltmeleri, araştırma yetenekleri kazanmalarını da hedeflemektedir.
Öğrenme Ortamı Eğitim ve öğretim örgün şekilde gerçekleştirilir. Teknolojik imkânlarımızın yeterli olması nedeniyle uzaktan eğitim usulü de kısmen uygulanmaktadır. Ayrıca, Üniversite bünyesindeki araştırma merkezleri vb. birimler vasıtasıyla uygulamalı eğitimler yapılmaktadır.
Program Çıktıları (Yeterlilikleri) Programı Tamamlayan Bir Öğrenci;
PÇ 1. Lisans düzeyinde edinilen teorik bilgiye dayalı olarak özel hukuk alanında bu bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve disiplinler arası etkileşimi kavramak.
PÇ 2. Kamu hukuku alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle birleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek ve sorunları, özellikle yargı organları önüne gelen uyuşmazlıklara ilişkin olanları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözebilmek.
PÇ 3. Kamu hukuku alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı sorunlarda, özellikle çok sık olarak yargı organları önüne gelen uyuşmazlıklara ilişkin olarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirmek ve çözüm üretebilmek.
PÇ 4. Kamu hukuku alanıyla ilgili bilgileri, pozitif hukuk kurallarını eleştirel bir gözle değerlendirebilmek, ileri düzey çalışmaları, toplumsal ihtiyaçlara paralel olarak mevzuat hazırlamayı bağımsız olarak yürütebilmek.
PÇ 5. Kamu hukuku alanında öğretideki gelişmeler ile ulusal ve uluslararası yargı kararlarını takip etmek, bunları kendi çalışmaları ile birlikte bu alandaki ve diğer disiplinlerdeki gruplara sistemli bir biçimde aktarabilmek.
PÇ 6. En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek ve alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek.
PÇ 7. Kamu hukuku alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek, bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek.
PÇ 8. Kamu hukuku alanında özümsedikleri bilgileri bilgiyi ve problem çözme tekniklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek.
Anahtar Yetkinlikler 1. Okuma yazma yetkinliği
2. Çoklu dil yetkinliği
3. Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
4. Dijital yetkinlik
5. Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
6. Vatandaşlık yetkinliği
7. Girişimcilik yetkinliği
8. Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri 1. Ölçme ve değerlendirme yöntemleri; sınav çeşitleri ve bunların ders başarı notuna katkısı, Çağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ve Senato kararları ile belirlenir.
2. Ölçme ve değerlendirmede ödev, proje, uygulama, ara sınav ve dönem sonu sınavı gibi farklı yöntemler kullanılır.
3. Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde harf ve/veya rakama dayalı not verme sistemleri kullanılır.
Kalite Güvencesi Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

- YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.
- YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlar da YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
- YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar, YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
Giriş Şartları Özel Hukuk Yüksek Lisans Programında okumak isteyen bir öğrencinin, yurtiçi veya yurtdışı denkliği olan bir üniversitede hukuk bölümünde dört yıllık hukuk lisans programını tamamlamış olması, ALES' ten en az 55 not alması gerekir.
Yeterliliği Kazanma Şartları Bir öğrencinin mezun olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve başarısız dersi olmaması gerekir.
İlerleme İmkânları Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, akademisyen olmayı seçmeleri durumunda, doktora programlarına başvurabilirler.
Yeterliliğin Yasal Dayanağı 1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
2. Çağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
3. Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği
Yeterliliğe Erişim İçin İnternet Sitesi https://www.cag.edu.tr/tr/kamu-hukuku-tezlitezsiz-ylisans-programi-program-ciktilari