Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Tanımı

Yeterlilik Türü Adı

İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Yeterliliği Veren Kurum

Çağ Üniversitesi

Yönelim

Akademik

TYÇ Seviyesi

7

Kredi Aralığı

120 AKTS

Programın Normal Süresi

2 yıl

Programın Dili

Türkçe

Program Başkanı

Doç. Dr. Murat GÜLMEZ  

mgulmez@cag.edu.tr

Tel: +90 324 6514800 
Faks: +90 324 6514811

Program Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Emre Kadir ÖZEKENCİ

ekadirozekenci@cag.edu.tr
Tel: +90 324 6514800 
Faks: +90 324 6514811

Programın Profili

İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı, öğrencilerin çağdaş yönetim alanında güçlü bir teorik altyapı geliştirmelerini ve uygulama becerileri kazanmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Program, öğrencilerin kamu ve/veya özel sektör işletmelerinde liderlik, yöneticilik veya girişimcilik yeteneği kazanmalarını da hedeflemektedir.

Öğrenme Ortamı

Eğitim ve öğretim örgün şekilde gerçekleştirilir. Teknolojik imkânlarımızın yeterli olması nedeniyle uzaktan eğitim usulü de kısmen uygulanmaktadır. Ayrıca, Üniversite bünyesindeki araştırma merkezleri vb. birimler vasıtasıyla uygulamalı eğitimler yapılmaktadır.

Program Çıktıları (Yeterlilikleri)

İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamlayan bir öğrenci;

PÇ 1. Farklı iş ortamlarında etkili ve profesyonel şekilde iletişim kurabilecektir.

PÇ 2. Farklı yönetimsel sorunlar karşısında modern yönetim araçlarını ve tekniklerini kullanabilecektir.

PÇ 3. Muhasebe, finans, pazarlama, yönetim, insan kaynakları ve organizasyonlardaki üretim konseptleri ve modelleri gibi işletme yönetimi işlevlerini gerçekleştirebilecek ve aralarındaki ilişkileri kurabilecektir.

PÇ 4. Ekonomik şartların işletme üzerindeki potansiyel etkilerini değerlendirebilecektir ve bu şartlar ile başa çıkmayı sağlayacak uygun kararları verebilecektir.

PÇ 5. Farklı iş ortamlarında planlama, organizasyon, yönetim ve denetim gibi yönetim işlevlerini koordine edebilecektir.

PÇ 6. Farklı iş ortamlarında etkin lider davranış biçimlerini sergileyebilecektir.

PÇ 7. Uluslararası pazarlardaki trendleri takip edebilecek ve bunların yönetimsel kararlar üzerindeki potansiyel etkilerini analiz edebilecektir.

PÇ 8. Çeşitli iş ortamlarında uygun motivasyon tekniklerini kullanabilecektir.

PÇ 9. Organizasyonlarda uygun karar alma süreçlerini uygulayabilecektir.

Anahtar Yetkinlikler

1. Okuma yazma yetkinliği
2. Çoklu dil yetkinliği
3. Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
4. Dijital yetkinlik
5. Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
6. Vatandaşlık yetkinliği
7. Girişimcilik yetkinliği
8. Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

1. Ölçme ve değerlendirme yöntemleri; sınav çeşitleri ve bunların ders başarı notuna katkısı, Çağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ve Senato kararları ile belirlenir.
2. Ölçme ve değerlendirmede ödev, proje, uygulama, ara sınav ve dönem sonu sınavı gibi farklı yöntemler kullanılır.
3. Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde harf ve/veya rakama dayalı not verme sistemleri kullanılır.

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

- YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.
- YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlar da YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
- YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar, YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

Giriş Şartları

İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programında okumak isteyen bir öğrencinin, yurtiçi veya yurtdışı denkliği olan bir üniversitede dört yıllık herhangi bir lisans programını tamamlamış olması, ALES' ten en az 55 not alması gerekir.

Yeterliliği Kazanma Şartları

Bir öğrencinin mezun olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve başarısız dersi olmaması gerekir.

İlerleme İmkânları

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, akademisyen olmayı seçmeleri durumunda, doktora programlarına başvurabilirler.

Yeterliliğin Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
2. Çağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
3. Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Yeterliliğe Erişim İçin İnternet Sitesi

Çağ Üniversitesi İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Program Tanımı

https://www.cag.edu.tr/tr/isletme-yonetimi-mba-tezlitezsiz-ylisans-programi-program-tanimi

Çağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231105-2.htm