Sosyal Bilimler Enstitüsü

Amaç:

Öğrencinin bütünsel bir bakış açısı geliştirerek bilimsel araştırma yapma, bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Hedefler: 

Uluslararası ilişkiler disiplini, uluslararası sistemi, sistem içinde yer alan devletleri, uluslararası örgütleri, devlet dışı aktörleri ve bu aktörlerin birbirleriyle ilişkilerini inceleyen, özellikle siyaset bilimi, tarih, hukuk, felsefe, sosyoloji, coğrafya ve antropoloji gibi pek çok farklı disiplinle de ortak alanlara sahiptir. Uzmanlaşmak için disiplinler arası çalışmaların mutlak surette yürütülmesi gereken ve hızla değişen dünya koşullarının en iyi şekilde analiz edilebilmesi için gerekli olan bir sosyal bilim dalıdır. 

 

Amaç, Kuruluş ve Onay

Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın amacı öğrencinin bütünsel bir bakış açısı geliştirerek bilimsel araştırma yapma, bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde  YÖK'ün onayıyla bireylerin uluslararası alanlarda uzmanlaşmak için eğitim görmeleri amacıyla kurulmuştur. Program YÖK' ün 31.07.2008/ 019953 – 2918 sayılı kararı ile Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılmasına karar verilmiştir.

Yeterlilik Ölçütü

Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programında okumak isteyen bir öğrencinin, yurtiçi veya yurtdışı denkliği olan bir üniversitede herhangi bir bölümde, dört yıllık lisans programını tamamlamış olması, ALES' ten en az 55 not alması gerekir. Detaylı bilgi için bkz. https://www.cag.edu.tr/tr/sosyal-bilimler-enstitusu/duyurular

Özel Katılım koşulları

Diğer yurt içi ve uluslararası programlarda yüksek lisans programına başlamış olan öğrenciler Çağ Üniversitesi ve YÖK'ün yönetmeliklerine uygun olarak başvurabilirler. Detaylı bilgi için Çağ Üniversitesi Öğrenci Kabul koşullarına bakınız. https://www.cag.edu.tr/tr/sosyal-bilimler-enstitusu/duyurular

Özel Öğrenimin tanınması için özel şartlar(formel eğitim, ve yaşam boyu eğitim)

Diğer üniversitelerde kayıtlı olan öğrenciler ilk dönemlerini tamamladıktan sonra Çağ Üniversitesi'ne geçiş yapabilirler. Geçme notu alınmış olan diğer tüm dersler ve diğer üniversitelerin aynı içeriğe sahip dersleri muafiyet kapsamına alınacaktır. https://www.cag.edu.tr/tr/sosyal-bilimler-enstitusu/duyurular

Yeterlilik kriterleri ve yönetmelikler

Bir öğrencinin mezun olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve başarısız dersi olmaması gerekir. Detaylı bilgi için bkz. Çağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği https://www.cag.edu.tr/tr/sosyal-bilimler-enstitusu/duyurular

Program Profili

Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Programı mesleğinde öğrencileri hem kuramsal hem de pratik bilgi ve becerilerle donatmak ve yeniliklere açık bireyler olmalarını sağlamaktır.

Örnek Mezun Öğrencilerin Mesleki Profilleri

Yüksek Lisans'ı tamamlayan öğrenciler devlet veya özel sektörlerde görev yapabilirler. Ayrıca devlet veya vakıf üniversitelerinde araştırmacı olarak istihdam edilirler

Daha ileri düzeyde Eğitime katılım

Tezli Yüksek Lisans Eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler isterlerse doktora programlarına devam edebilirler.

Sınav Şartları Değerlendirme ve Not verme

Genellikle, her ders için bir ara sınav, bir final sınavı ve dönem ödevi verilir. Detaylı bilgi için Sınav Yönetmeliği'ne bakınız. https://www.cag.edu.tr/tr/sosyal-bilimler-enstitusu/duyurular

Mezuniyet Şartları

Bir öğrencinin Genel Not Ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması, başarısız notu olmaması ve Tezli Yüksek Lisans Programı için öğrencinin tez çalışmasından başarılı olması koşulu aranır.

Çalışma Durumu

Tam Zamanlı

Program Dili

Türkçe

Program Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Ali Engin OBA     

alienginoba@cag.edu.tr

+90 324 651 48 00

Avrupa Kredi Transfer Sistemi/Erasmus Koordinatörü

Gül KULAK                          
gulkulak@cag.edu.tr

Tel: +90 324 651 48 00

Fax: +90 324 651 48 11

 

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
IRE 503_ Türk Siyaseti Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 07
IRE 501 Küreselleşme Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 07
IRE 502 Küreselleşme, Devlet Ve Kurumsallaşma Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 07
IRE 505 Küresel Ekonomi Politik Ve Türkiye Seçmeli Dersler Zorunlu 3-0-3 07
IRE-530 Dönem Projesi Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 0-0-0 07
IRE-532 Seminer (Tezsiz) Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 07
IRE-533 Seminer (Tezli) Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 0-0-0 07
IRE-534 Küresel Siyaset ve Uluslararası Örgütler Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 07
IRE-539 Küresel İstihbarat ve Uluslararası Güvenlik Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
IRE-541 Dış Politika Analizi Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
Toplam 24 70
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
MAN 503_ Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
IRE 521_ Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
IRE 504 Avrupa'da Küreselleşme, Bölgeselleşme Ve Sosyal Dönüşümler Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
IRE 506 Bölgesel Sorunlar Ve Türkiye Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
IRE 508 Yeni Dünya Düzeni Ve Güvenlik Sorunsalı Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
IRE 509 Tarih, Siyaset Ve Uluslararası İlişkiler Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
IRE 510 Uluslararası Kuruluşlar Ve Türkiye Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
IRE 512 Dünya Gündemindeki Temel Sorunlar Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
IRE 514 Türk Dış Politikasında Güncel Konular Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
IRE 515 Dünya Politikasında Kültür, Din, Etnisite Ve Kimlik Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
IRE 517 Akademik İngilizce Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
IRE 518 Uluslararası Siyasette Güncel Konular Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
IRE 528 Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
IRE 529 Küreselleşen Dünyada Türkiye' nin Yeri Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 07
IRE-535 Türk Dış Politikası ve Güncel Sorunları Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
IRE-537 Karşılaştırmalı Siyaset ve Demokratikleşme Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 07
IRE-542 Ortadoğu Politikaları Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 07
IRE-548 Uluslararası İlişkiler Teorileri Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 07
Toplam 54 126
İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
IRE 597 Tez Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 30
Toplam 0 30
İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
IRE 598 Tez Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 30
Toplam 0 30
IRE 503_ Türk Siyaseti

MAN 503_ Araştırma Yöntemleri

Araştırma Yöntemleri dersi öğrencilerimize sosyal bilimler araştırma metodolojisi konusunda temel bilgileri vermeyi amaçlamaktadır. Dersin birinci bölümünde konular bilim felsefesi bağlamında tartışılacak olup, ikinci bölümde öğrenciler akademik yazım ve sunum kuralları hakkında, özellikle bir araştırmanın nasıl bir rapor halinde sunulması gerektiği konularında bilgilendirileceklerdir. Bu bağlamda öğrenci gruplarının yapacakları birer araştırma projesini hem sözlü hem de yazılı olarak sunmaları gerekmektedir.


IRE 521_ Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme

Zaman ve mekânda farklı bir biçimde ortaya çıkan birbirinden bağımsız birbirine geçişli küreselleşme süreçlerinin çok yönlü ve birbirleriyle çelişen karakteristikleri, küreselleşme süreçlerinin bu farklı ve paradoksal niteliği, küresel,  bölgesel,  ulusal  ve  yerel alanların şekillendirilmesi
ve yeniden düzenlenmesi  ve post modernizmin ulusal güç ve güç politikalarına etkileri ile XXI. Yüzyılın hegomanik ve güç politikaları hakkında doğru bilgilere sahip olunması üzerine odaklanmıştır. Ayrıca Türkiye Cumhuriyetinin bütünleşeceği küresel sistemin parametreleri konusunda uygulanabilir ve kullanılabilir bilgilerinin elde edilmesi hedeflenmiştir.


IRE 501 Küreselleşme

Bilim literatüründe önemli yer kaplayan ve pek çok tartışmaya konu olan küreselleşme kavramı siyasi, kültürel ve ekonomik boyutlarıyla ele alınacaktır.


IRE 502 Küreselleşme, Devlet Ve Kurumsallaşma

IRE 504 Avrupa'da Küreselleşme, Bölgeselleşme Ve Sosyal Dönüşümler

Bu derste uluslararası ekonomik sistemin gelişimi, uluslararası mali ve ekonomik kurumlar, küresel gücün bir sistemi olarak kapitalizm, piyasaların küreselleşmesi, başlıca bölgesel bloklar, Avrupa Birliği ve küreselleşme, ABD, AB ve dünya ekonomisi incelenecektir.


IRE 505 Küresel Ekonomi Politik Ve Türkiye

Bu derste kavram olarak ekonomi politik üzerinde durularak getirdiği avantajlar ve sakıncalar tartışılacaktır. Türkiye üzerine yansımaların irdelenmesi ise dersi tamamlayıcı ikinci unsurdur.


IRE 506 Bölgesel Sorunlar Ve Türkiye

Bu dersin temel amacı, öğrencilere tarihin genel felsefesini vererek, siyaset teorisi ve uluslararası ilişkiler bilimi ile ilişkisini ve etkileşimini ortaya koymaktır.


IRE 508 Yeni Dünya Düzeni Ve Güvenlik Sorunsalı

Bu derste, yeni dünya düzeni ve bunun Avrupa güvenliği üzerine etkileri konusundaki tartışmalar ele alınacaktır. Bu dersin ana içeriğini, NATO'nun geleceği, Batı Avrupa Birliği ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı süreçleri oluşturmaktadır. Bunlara ek olarak, bu yeni politik, ekonomik ve askeri şartlar altında Türk güvenlik politikasının gelişimi de değerlendirilecektir.


IRE 509 Tarih, Siyaset Ve Uluslararası İlişkiler

IRE 510 Uluslararası Kuruluşlar Ve Türkiye

Bu ders uluslararası  kuruluşlar üzerinde yoğunlaşmaktadır: Uluslararası Para Fonunun (IMF) ve Dünya Bankasının dünya ekonomisindeki yeri ve önemi; bizim bu kurumlara yeni dünya ekonomi düzeninde ihtiyacımız var mı? OECD'nin yeni yüzyılda karşılaşacağı güçlükler ve fırsatlar; Dünya Ticaret Örgütü (WTO) yeni bir aktör olarak uluslararası arenadaki rolü; uluslararası kuruluşlarda karar alma mekanizmaları. Birleşmiş Milletler ve AB. Türkiye'nin üye olduğu kuruluşlar ve bunların Türk Dış Politikasına etkileri üzerinde önemle durulacaktır.


IRE 512 Dünya Gündemindeki Temel Sorunlar

Özellikle siyasi ve ekonomik boyutuyla ve küresel bakış açısıyla dünya gündemini belirleyen sorunların tartışılması esasına dayalı bir derstir.


IRE 514 Türk Dış Politikasında Güncel Konular

Türk Dış Politikası dersinde öncelikle Milli mücadele dönemi izlenen Türk dış politikası Lozan Barış Antlaşmasına kadar ele alınarak ,Cumhuriyet dönemi Türk dış politikasının kuramsal çerçevesi, temel hedefleri ve dönemleri, iki savaş arası dönemde dış politika, II.Dünya Savaşında Türkiye'nin savaş dışı kalma politikası ve savaşan devletlerle ilişkileri, Soğuk Savaş döneminde dış politikada yeni eğilimler, Batılı ülkelerle ittifakı, Demokrat Parti dönemi dış politikası, 1960 Darbesi sonrasında Türk Dış Politikası, ABD ve NATO'yla ilişkiler, AET'yle ilişkiler, Kıbrıs Sorunu, 1980-1990 dönemi dış politika ABD ve AB ile ilişkiler, Ortadoğu, Balkanlar, Soğuk Savaş Sonrası Dış Politika, yeni fırsatlar ve tehditler, güncel sorunlar ele alınarak bu dönemde izlenen Türk Dış Politikası ve bu politikayı belirleyen ulusal ve uluslar arası parametreler irdelenecektir.


IRE 515 Dünya Politikasında Kültür, Din, Etnisite Ve Kimlik

Dersin amacı, küreselleşmenin göreceli de olsa yaygınlık kazanmasında en önemli faktör olan kültürü, bilimsel tartışmalarda hak ettiği oranda ele alıp; bu çerçevede, hem küreselleşmenin kültürel pratikleri nasıl etkilediğini hem de kültürel pratiklerin küreselleşmeyi nasıl şekillendirdiğini incelemektir. Dersin çerçevesini, kültür ve küreselleşme kavramlarının tanımları ve söz konusu kavramsallaştırma ile ilgili tartışmalar; kültür ve küreselleşme arasındaki karşılıklı etkileşim ve bu etkileşimin ulusal kültür-küresel kültür, kimlik tartışmaları, kozmopolitlik, modernite ve postmodernite çerçevesinde siyasal yansımaları oluşturmaktadır.


IRE 517 Akademik İngilizce

Bölüm için gerekli terimsel altyapının oluşturulması amaçlanır.


IRE 518 Uluslararası Siyasette Güncel Konular

Bu dersin amacı, dünya politikasını özellikle bölgesel açıdan incelemek ve dünya politikasındaki güvenlik sorunlarını tartışmaktır. Derste özellikle bölgesellik ve bölgesel güçlerin politik kuruluşlar, gruplar ve iş dünyası ile etkileşimleri üzerinde durulacaktır.


IRE 528 Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri

Dersin amacı, Yüksek Lisans Öğrencilerinin, Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakereleri aşamasında bulunan Türkiye’ nin AB müktesebatı hakkında doğru bilgilere sahip olmalarını ve Türkiye Cumhuriyetinin bütünleşeceği sistemin parametrelerini konusunda uygulanabilir ve kullanılabilir bilgilerinin elde etmelerini sağlamaktır. Ders kapsamında; haftalık ders başlıkları yer alan ve tam üyelikler birlikte Türkiye’nin de benimseyeceği bu politikalar müzakere sürecinde de  Türkiye- AB ilişkilerinin ağırlıklı gündemini oluşturacağından üzerinde önemle durulacak ve bu bilgiler örnek olay uygulamalarıyla pekiştirilecektir.


IRE 529 Küreselleşen Dünyada Türkiye' nin Yeri

Küreselleşme sürecinin siyasi, kültürel ve ekonomik boyutlarıyla Türkiye üzerindeki etkisi tartışılarak, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırması yapılacaktır.


IRE-530 Dönem Projesi

İşletme alanında yazım kurallarına uygun olarak yazılacak bir akademik çalışma niteliğindedir. Dersin içeriği kapsamlı bir deneme, eleştirel bir rapor, uygulamaya dönük bir proje, deneysel bir çalışma olabilir. Proje dersi, dönem sonunda başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir.


IRE-532 Seminer (Tezsiz)

Bir öğretim elemanı gözetiminde yapılan seminer çalışmalarında, öğrencinin bağımsız bir araştırma yaparak bu konuda deneyim kazanması ve konuyu anlatarak topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma konusunun saptanması, ikincil kaynakların araştırılması ve bunların çalışmada kullanılması, alan araştırması, elde edilen  bilgiler ışığında taslak çalışmanın hazırlanması, gerekli düzeltmelerin yapılarak raporun rapor yazma kurallarına uygun bir şekilde tamamlanması ve son olarak raporun dinleyicilere sunulması ve tartışılması bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.  


IRE-533 Seminer (Tezli)

Bir öğretim elemanı gözetiminde yapılan seminer çalışmalarında, öğrencinin bağımsız bir araştırma yaparak bu konuda deneyim kazanması ve konuyu anlatarak topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma konusunun saptanması, ikincil kaynakların araştırılması ve bunların çalışmada kullanılması, alan araştırması, elde edilen  bilgiler ışığında taslak çalışmanın hazırlanması, gerekli düzeltmelerin yapılarak raporun rapor yazma kurallarına uygun bir şekilde tamamlanması ve son olarak raporun dinleyicilere sunulması ve tartışılması bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.  


IRE-534 Küresel Siyaset ve Uluslararası Örgütler

IRE-535 Türk Dış Politikası ve Güncel Sorunları

IRE-537 Karşılaştırmalı Siyaset ve Demokratikleşme

IRE-539 Küresel İstihbarat ve Uluslararası Güvenlik

IRE-541 Dış Politika Analizi

Dış Politika Analizi, Dış politikanın belirlenmesinde etkili olan unsurlar, bu unsurların dış politika yapım sürecine dahil edilmesi, Dünya politikasını şekillendiren başlıca büyük güçlerin dış politikalarını nasıl belirlediklerinin karşılaştırmalı olarak analiz edilmesi, bu devletlerin dış politika hedefleri, stratejileri, araçları ve bunların uluslararası sistemi ne derece etkiledikleri karşılaştırmalı olarakş değerlendirilecektir. Bu dersin konusu yüksek lisans seviyesinde uluslararası ilişkiler disiplininin temel alt dallarından biri olan dış politika analizidir. Temelleri 1950’lerdeki akademik çalışmalarla atılıp, zamanla Uluslararası İlişkilerin bir alt disiplini haline gelen Dış Politika Analizini (DPA) öğrencilere tanıtmayı amaçlamaktadır. Esas olarak devletlerin dış politika karar verme süreçlerine odaklanan DPA, dış politika karar alma ve uygulama süreçlerini, ilgili aktörleri, dış politika araçlarını ve politika bağlamlarını ele alan çeşitli analitik yaklaşımları eleştirel bir bakış açısıyla tartışmaktadır. Dış politikanın siyasi, iktisadi, kurumsal, toplumsal ve psikolojik/psikoanalitik bağlamları iç ve dış faktörler göz önüne alınarak incelenecektir.


IRE-542 Ortadoğu Politikaları

Ders Ortadoğu bölgesinin tanımı ve bölgenin politik, ekonomik ve sosyal özelliklerini içeren bir anket ile başlayacaktır. Bundan sonra Filistin sorunu ve Irak’taki durum gibi bölgedeki önemli sosyal, politik ve askeri sorunların analizine gidilecektir. Ders aynı zamanda bölgeye yönelik Türkiye’nin politikasını da kapsamaktadır. Bu dersin başlıca amacı Türk dış politikasında önemli bir yer işgal eden Ortadoğu’nun politik, ekonomik ve sosyal karakteristiklerini analiz etmektir.


IRE-548 Uluslararası İlişkiler Teorileri

Uluslararası İlişkiler disiplinindeki temel kuramlar ve yaklaşımlara genel bakış; Realizm, Liberalizm, Neo-riberalizm, Marksizm, Structuralism; Kuramsal yaklaşımlarla Uluslararası sistemin analizi incelenecektir.


IRE 597 Tez

Bu derste öğrencilere tez yazmada uygulanması gereken usuller (tez yazma planı) gösterilecek ve yapacakları çalışmaları için gerekli ve doğru tekniği kullanarak araştırma yapmaları sağlanacaktır. Öğrencilerin kaynakların kullanımı, tez yazma usulü hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.


IRE 598 Tez

Bu derste öğrencilere tez yazmada uygulanması gereken usuller (tez yazma planı) gösterilecek ve yapacakları çalışmaları için gerekli ve doğru tekniği kullanarak araştırma yapmaları sağlanacaktır. Öğrencilerin kaynakların kullanımı, tez yazma usulü hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.


Uzmanlık-Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
IRE 503_ Türk Siyaseti 3-0-3 07
IRE 502 Küreselleşme, Devlet Ve Kurumsallaşma 3-0-3 07
IRE-534 Küresel Siyaset ve Uluslararası Örgütler 3-0-3 07
IRE-537 Karşılaştırmalı Siyaset ve Demokratikleşme 3-0-3 07
IRE-542 Ortadoğu Politikaları 3-0-3 07
IRE-548 Uluslararası İlişkiler Teorileri 3-0-3 07
IRE 597 Tez 0-0-0 30
IRE 598 Tez 0-0-0 30
Tamamlayıcı Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
IRE 501 Küreselleşme 3-0-3 07
IRE 529 Küreselleşen Dünyada Türkiye' nin Yeri 3-0-3 07
IRE-530 Dönem Projesi 0-0-0 07
IRE-532 Seminer (Tezsiz) 3-0-3 07
IRE-533 Seminer (Tezli) 0-0-0 07
Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
MAN 503_ Araştırma Yöntemleri 3-0-3 07
IRE 521_ Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme 3-0-3 07
IRE 504 Avrupa'da Küreselleşme, Bölgeselleşme Ve Sosyal Dönüşümler 3-0-3 07
IRE 505 Küresel Ekonomi Politik Ve Türkiye 3-0-3 07
IRE 506 Bölgesel Sorunlar Ve Türkiye 3-0-3 07
IRE 508 Yeni Dünya Düzeni Ve Güvenlik Sorunsalı 3-0-3 07
IRE 509 Tarih, Siyaset Ve Uluslararası İlişkiler 3-0-3 07
IRE 510 Uluslararası Kuruluşlar Ve Türkiye 3-0-3 07
IRE 512 Dünya Gündemindeki Temel Sorunlar 3-0-3 07
IRE 514 Türk Dış Politikasında Güncel Konular 3-0-3 07
IRE 515 Dünya Politikasında Kültür, Din, Etnisite Ve Kimlik 3-0-3 07
IRE 517 Akademik İngilizce 3-0-3 07
IRE 518 Uluslararası Siyasette Güncel Konular 3-0-3 07
IRE 528 Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri 3-0-3 07
IRE-535 Türk Dış Politikası ve Güncel Sorunları 3-0-3 07
IRE-539 Küresel İstihbarat ve Uluslararası Güvenlik 3-0-3 07
IRE-541 Dış Politika Analizi 3-0-3 07