Sosyal Bilimler Enstitüsü

Amaç:

Öğrencinin bütünsel bir bakış açısı geliştirerek bilimsel araştırma yapma, bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Hedefler: 

Uluslararası ilişkiler disiplini, uluslararası sistemi, sistem içinde yer alan devletleri, uluslararası örgütleri, devlet dışı aktörleri ve bu aktörlerin birbirleriyle ilişkilerini inceleyen, özellikle siyaset bilimi, tarih, hukuk, felsefe, sosyoloji, coğrafya ve antropoloji gibi pek çok farklı disiplinle de ortak alanlara sahiptir. Uzmanlaşmak için disiplinler arası çalışmaların mutlak surette yürütülmesi gereken ve hızla değişen dünya koşullarının en iyi şekilde analiz edilebilmesi için gerekli olan bir sosyal bilim dalıdır. 

 

Amaç, Kuruluş ve Onay

Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın amacı öğrencinin bütünsel bir bakış açısı geliştirerek bilimsel araştırma yapma, bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde  YÖK'ün onayıyla bireylerin uluslararası alanlarda uzmanlaşmak için eğitim görmeleri amacıyla kurulmuştur. Program YÖK' ün 31.07.2008/ 019953 – 2918 sayılı kararı ile Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılmasına karar verilmiştir.

Yeterlilik Ölçütü

Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programında okumak isteyen bir öğrencinin, yurtiçi veya yurtdışı denkliği olan bir üniversitede herhangi bir bölümde, dört yıllık lisans programını tamamlamış olması, ALES' ten en az 55 not alması gerekir. Detaylı bilgi için bkz. https://www.cag.edu.tr/tr/sosyal-bilimler-enstitusu/duyurular

Özel Katılım koşulları

Diğer yurt içi ve uluslararası programlarda yüksek lisans programına başlamış olan öğrenciler Çağ Üniversitesi ve YÖK'ün yönetmeliklerine uygun olarak başvurabilirler. Detaylı bilgi için Çağ Üniversitesi Öğrenci Kabul koşullarına bakınız. https://www.cag.edu.tr/tr/sosyal-bilimler-enstitusu/duyurular

Özel Öğrenimin tanınması için özel şartlar(formel eğitim, ve yaşam boyu eğitim)

Diğer üniversitelerde kayıtlı olan öğrenciler ilk dönemlerini tamamladıktan sonra Çağ Üniversitesi'ne geçiş yapabilirler. Geçme notu alınmış olan diğer tüm dersler ve diğer üniversitelerin aynı içeriğe sahip dersleri muafiyet kapsamına alınacaktır. https://www.cag.edu.tr/tr/sosyal-bilimler-enstitusu/duyurular

Yeterlilik kriterleri ve yönetmelikler

Bir öğrencinin mezun olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve başarısız dersi olmaması gerekir. Detaylı bilgi için bkz. Çağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği https://www.cag.edu.tr/tr/sosyal-bilimler-enstitusu/duyurular

Program Profili

Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Programı mesleğinde öğrencileri hem kuramsal hem de pratik bilgi ve becerilerle donatmak ve yeniliklere açık bireyler olmalarını sağlamaktır.

Örnek Mezun Öğrencilerin Mesleki Profilleri

Yüksek Lisans'ı tamamlayan öğrenciler devlet veya özel sektörlerde görev yapabilirler. Ayrıca devlet veya vakıf üniversitelerinde araştırmacı olarak istihdam edilirler

Daha ileri düzeyde Eğitime katılım

Tezli Yüksek Lisans Eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler isterlerse doktora programlarına devam edebilirler.

Sınav Şartları Değerlendirme ve Not verme

Genellikle, her ders için bir ara sınav, bir final sınavı ve dönem ödevi verilir. Detaylı bilgi için Sınav Yönetmeliği'ne bakınız. https://www.cag.edu.tr/tr/sosyal-bilimler-enstitusu/duyurular

Mezuniyet Şartları

Bir öğrencinin Genel Not Ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması, başarısız notu olmaması ve Tezli Yüksek Lisans Programı için öğrencinin tez çalışmasından başarılı olması koşulu aranır.

Çalışma Durumu

Tam Zamanlı

Program Dili

Türkçe

Program Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Ali Engin OBA     

alienginoba@cag.edu.tr

+90 324 651 48 00

Avrupa Kredi Transfer Sistemi/Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. Jülide İnözü

julideinozu@cag.edu.tr

Tel: +90 324 651 48 00

Fax: +90 324 651 48 11

 

Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler;

1. Ulusal ve uluslararası düzeyde, alana ilişkin güncel gelişmeleri takip edebilir, tanımlayabilir, analiz yapabilir ve bilişim teknolojisi ürünlerini kullanarak sonuçları eleştirel şekilde yorumlayabilir.

2. Takım çalışması, yönetimsel beceri ve kişiler arası iletişim gibi yönetim tekniklerini iş ortamında kullanabilir.

3. Öğrenim sürecinde elde ettiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri iş yaşamının farklı ortamlarında  yazılı ve sözlü olarak kullanabilir.

4. Uluslararası İlişkiler alanındaki temel oyuncuları, olayları, kavramları ve küresel gelişmeleri ve bunlar arasındaki ilişkileri temel disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alabilir.

5. Siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda farklı perspektifleri karşılaşılan konu ile ilişkilendirebilir ve uluslararası ilişkiler teorilerini kullanarak analiz edebilir.

6. Değişen çevre koşullarında yönetim becerilerini kullanarak, yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla sorunlara çözüm üretebilir.

7. Toplumsal, kültürel ve bilimsel alanlardaki çevresel faktörlere duyarlılık oluşturabilir.

8. En uygun çözüme ulaşmak amacıyla bilgiyi kuramsal yaklaşımla birleştirebilir.

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
IRE-534 Küresel Siyaset ve Uluslararası Örgütler Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
IRE-565 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 08
IRE-505 Seçmeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 07
TOS-500 Ortak Seçmeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 08
IRE-545 Seçmeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 08
IRE-544 Seminer / Dönem Projesi Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu 3-0-3 07
Toplam 18 46
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
IRE-537 Karşılaştırmalı Siyaset ve Demokratikleşme Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
IRE-542 Ortadoğu Tarihi ve Politikaları Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
IRE-578 Türk Dış Politikası ve Güncel Sorunları Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 08
IRE-581 Sürdürülebilir Gelişme Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 07
IRE-546 Seçmeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 07
Toplam 15 38
İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
IRE-597 Tez Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 30
Toplam 0 30
İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
IRE-598 Tez Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 30
Toplam 0 30
IRE-102 Mesleki İngilizce

Bu ders öğrencilerin katılımını engelleyen olumsuz faktörleri en aza indirgemek ve öğrencilerin uluslararası iş alanlarında ve gerçek yaşamlarında kendilerini özgürce ifade etmelerini sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ders güncel ve gerekli iş İngilizcesi kelimelerini, yapılarını ve öğrencilerinin dinleme ve okuma becerilerini geliştirmeleri için özgün makaleleri ve etkili sunum tekniklerini içerir. Öğrencilerin ingilizce dil bilgilerini geliştirerek, işletmenin değişik alanlarında kitap makale okumak, okuduğunu anlayarak tartışabilmek, bu konularla ilgili güncel gelişmeleri takip edebilmek ve  işletme alanında etkili sunum becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır.


MAN-505 Türkiye Ekonomisi

Ders sırasında Türkiye ekonomisi ile ilgili olarak; Cumhuriyet öncesi ve sonrası iktisadi gelişmelerin incelenmesi,  iktisat politikalarının uygulandığı dönemdeki iktisadi, siyasi ve sosyal koşulların anlaşılması  ve ilişkilendirilmesi, iktisadi krizlerin neden ve sonuçlarının değerlendirilmesi, küreselleşme ile Türkiye ekonomisi arasında ilişki kurulması ve geleceğe yönelik dersler çıkarılması.  Türkiye ekonomisini, Cumhuriyet öncesi ve sonrasında; üretim, istihdam, fiyatlar, yatırımlar, kamu maliyesi, para politikası, dış ticaret,sektörel ilişkiler (tarım, sanayi, enerji, madencilik ve hizmetler) ve planlama yönlerinden ve iktisat politikaları/ analitik olarak inceleyerek bu günkü ve yakın gelecekteki iktisadi gelişmeleri anlamak.


IRE-508 Küresel Ekonomi Politik Ve Türkiye

Bu derste kavram olarak ekonomi politik üzerinde durularak getirdiği avantajlar ve sakıncalar tartışılacaktır. Türkiye üzerine yansımaların irdelenmesi ise dersi tamamlayıcı ikinci unsurdur.


IRE-511 Uluslararası Siyasi Ekonomi

Bu ders küresel ekonomik ilişkileri inceler. Ders kapsamında tartışılacak konular, ticaret ve korumacılık, IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü gibi küresel kurumların rolü ve performansı, çokuluslu şirketlerin önemi, AB ve NAFTA gibi bölgesel ekonomik entegrasyon çabaları ve Çin, Hindistan, Brezilya gibi yeni ekonomik aktörlerin ortaya çıkmasıdır. Bu dersin amacı, iktisadi ve siyasi süreçlerin karşılıklı etkileşimini incelemektir. Öğrencilere uluslararası ekonomik sistemin yapısı ve bu yapı ile siyasal kurumların girdiği karmaşık etkileşim süreci hakkında teorik ve pratik bilgi verilecektir.


MAN-511 Dijital Pazarlama

Öğrencilerin, güncel dijital pazarlama trendleri hakkında teorik ve pratik becerilerinin gelişmesinin hedeflendiği bu derste; dijital pazarlama stratejileri, dijital pazarlama karması, dijital platformlarda pazarlama kampanyalarının hazırlanması ,dijital platformlarda pazarlama iletişimi ve küresel bazda kullanılan dijital pazarlama uygulamaları konularına kapsamlı olarak yer verilmektedir. Ayrıca dijital pazarlamanın gelişimi, günümüzdeki durumu, uygulamada karşılaşılan sorunları ve çözüm önerileri de derste ele alınacaktır.  Süregelen dijitalleşme çağında pazarlamanın temel bileşenleri yeniden şekillenerek teknoloji ile bütünleşmiştir. Bu dersin amacı, öğrencilere dijital pazarlamanın temel kavramları, yöntemleri ve araçları hakkında bilgi sunarak, dijital pazarlama örneklerini analiz etme ve uygulama becerilerini  kazandırmaktır.  


IRE-512 Dünya Siyasetinde Güncel Sorunlar

Bu dersin amacı, dünya siyasetinde öne çıkan uluslararası konularla ilgili önemli tartışmaları öğretmektir. Bu ders, Arap-İsrail Sorunu, Ortadoğu Barış Süreci, Nükleer Kriz, Çin ve Hindistan’ın yükselişi gibi örnek olaylar üzerinden dünya siyasetinde öne çıkan uluslararası konuları incelemektedir.


IRE-513 21.Yüzyılda Diplomasi

Diplomasi 21.Yüzyıla hızlı başladı. 2000'li yıllara girilmesiyle birlikte sık sık bir araya gelen liderler yeni yüzyılın uluslararası ilişkilerine yeni hedefler doğrultusunda yön vermeye çalışıyorlar. Bu hedeflere varmak için düşünülen stratejinin tespitine geldiğinde diplomasi önem kazanmaktadır. Bu kapsamda işlenecek derste, diplomasi teorileri, geliimi ve uygulanışı ele alınıp farklı makalelerle 21. Yy diplomasisi farklı açılardan değerlendirilecektir.


IRE-514 Dünya Politikasında Afrika ve Türkiye

IRE-515 Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri

TDE-518 Klasik Dönem Osmanlı Türkçesi - II

Osmanlı Türkçesi metinleri okuma becerisine sahip öğrencilerin, üst seviyeli metinleri okuma ve bu metinleri günümüz diline aktarma becerilerini geliştirmeleri gerekir. Bunun için, farklı alanlardan seçilmiş bu gibi metinlerin hem dilbilgisel yapı, hem tarihi/kültürel arkaplan okumalarıyla anlambilimsel tahlillerine girişilmelidir.


IRE-521 Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme

Zaman ve mekanda farklı bir biçimde ortaya çıkan birbirinden bağımsız birbirine geçişli küreselleşme süreçlerinin çok yönlü ve birbirleriyle çelişen karakteristikleri, küreselleşme süreçlerinin bu farklı ve paradoksal niteliği, küresel, bölgesel, ulusal ve yerel alanların şekillendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi ve post modernizmin ulusal güç ve güç politikalarına etkileri ile XXI. Yüzyılın hegomanik ve güç politikaları hakkında doğru bilgilere sahip olunması üzerine odaklanmıştır. Ayrıca Türkiye Cumhuriyetinin bütünleşeceği küresel sistemin parametreleri konusunda uygulanabilir ve kullanılabilir bilgilerinin elde edilmesi hedeflenmiştir. Bu ders müteakip konuları kapsamaktadır: Küreselleşme, Uluslararası ilişkiler kuramları, devletin safhaları, ticaret, çok uluslu şirketler, kaynak kullanımı, kredi meselesi ve demokratikleşme. Bu ders uluslararası ilişkiler ve küreselleşme konusunda kuramsal geçmişinin iyileştirilmesini öğrencilere sağlayacaktır. Öğrenciler küreselleşme, ticaret ve iş meseleleri arasındaki ilişkileri açıklayabileceklerdir. Aynı zamanda öğrenciler küreselleşme süreci içindeki çok uluslu şirketlerin rolünü anlayacak ve açıklayacaklardır.


IFN-524 Finansal Piyasa Analizi

IRE-530 Dönem Projesi

İşletme alanında yazım kurallarına uygun olarak yazılacak bir akademik çalışma niteliğindedir. Dersin içeriği kapsamlı bir deneme, eleştirel bir rapor, uygulamaya dönük bir proje, deneysel bir çalışma olabilir. Proje dersi, dönem sonunda başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir.


IRE-532 Seminer (Tezsiz)

Bir öğretim elemanı gözetiminde yapılan seminer çalışmalarında, öğrencinin bağımsız bir araştırma yaparak bu konuda deneyim kazanması ve konuyu anlatarak topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma konusunun saptanması, ikincil kaynakların araştırılması ve bunların çalışmada kullanılması, alan araştırması, elde edilen  bilgiler ışığında taslak çalışmanın hazırlanması, gerekli düzeltmelerin yapılarak raporun rapor yazma kurallarına uygun bir şekilde tamamlanması ve son olarak raporun dinleyicilere sunulması ve tartışılması bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.  


IRE-533 Seminer (Tezli)

Bir öğretim elemanı gözetiminde yapılan seminer çalışmalarında, öğrencinin bağımsız bir araştırma yaparak bu konuda deneyim kazanması ve konuyu anlatarak topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma konusunun saptanması, ikincil kaynakların araştırılması ve bunların çalışmada kullanılması, alan araştırması, elde edilen  bilgiler ışığında taslak çalışmanın hazırlanması, gerekli düzeltmelerin yapılarak raporun rapor yazma kurallarına uygun bir şekilde tamamlanması ve son olarak raporun dinleyicilere sunulması ve tartışılması bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.  


IRE-534 Küresel Siyaset ve Uluslararası Örgütler

Bu ders, Birleşmiş Milletler, NATO, Dünya Ticaret Örgütü, IMF gibi uluslararası kuruluşların kurumsal yapılarını ve dünya siyaseti içindeki yerlerini incelemektedir. Bu dersin amacı, dünya siyasetinde uluslararası örgütlerin rolünü ve önemini öğretmektir.


IRE-537 Karşılaştırmalı Siyaset ve Demokratikleşme

Bu derste Amerika ve Dünya Politikası iki şekilde incelenecektir. İlk olarak,  Amerika’nın önceliklerinin ve yeteneklerinin son 225 yılda nasıl değiştiğini anlamak için Amerikan dış politika tarihi incelenecektir. İkinci olarak, Diğer dünya politikalarında önemli olay. Dünya Politikası, Amerika ve Amerika dışında yaşayan herkesin hayatında önemli bir rol oynamaktadır. Bu dersin amacı, Amerika’nın dünya sahnesinde oynadığı rol dikkate alınarak Amerikan dış politikası, dünya politikasını ve nasıl yapıldığını incelemektir.


IRE-539 Küresel İstihbarat ve Uluslararası Güvenlik

Bu ders müteakip konuları kapsamaktadır: Küreselleşme, Uluslararası ilişkiler kuramları, devletin safhaları, ticaret, çok uluslu şirketler, kaynak kullanımı, kredi meselesi ve demokratikleşme. Bu ders uluslararası ilişkiler ve küreselleşme konusunda kuramsal geçmişinin iyileştirilmesini öğrencilere sağlayacaktır. Öğrenciler küreselleşme, ticaret ve iş meseleleri arasındaki ilişkileri açıklayabileceklerdir. Aynı zamanda öğrenciler küreselleşme süreci içindeki çok uluslu şirketlerin rolünü anlayacak ve açıklayacaklardır.


TDE-540 Klasik Dönem Osmanlı Türkçesi - I

Osmanlı Türkçesi metinleri okuma becerisine sahip öğrencilerin, üst seviyeli metinleri okuma ve bu metinleri günümüz diline aktarma becerilerini geliştirmeleri gerekir. Bunun için, farklı alanlardan seçilmiş bu gibi metinlerin hem dilbilgisel yapı, hem tarihi/kültürel arkaplan okumalarıyla anlambilimsel tahlillerine girişilmelidir.


IRE-541 Dış Politika Analizi

Dış Politika Analizi, Dış politikanın belirlenmesinde etkili olan unsurlar, bu unsurların dış politika yapım sürecine dahil edilmesi, Dünya politikasını şekillendiren başlıca büyük güçlerin dış politikalarını nasıl belirlediklerinin karşılaştırmalı olarak analiz edilmesi, bu devletlerin dış politika hedefleri, stratejileri, araçları ve bunların uluslararası sistemi ne derece etkiledikleri karşılaştırmalı olarakş değerlendirilecektir. Bu dersin konusu yüksek lisans seviyesinde uluslararası ilişkiler disiplininin temel alt dallarından biri olan dış politika analizidir. Temelleri 1950’lerdeki akademik çalışmalarla atılıp, zamanla Uluslararası İlişkilerin bir alt disiplini haline gelen Dış Politika Analizini (DPA) öğrencilere tanıtmayı amaçlamaktadır. Esas olarak devletlerin dış politika karar verme süreçlerine odaklanan DPA, dış politika karar alma ve uygulama süreçlerini, ilgili aktörleri, dış politika araçlarını ve politika bağlamlarını ele alan çeşitli analitik yaklaşımları eleştirel bir bakış açısıyla tartışmaktadır. Dış politikanın siyasi, iktisadi, kurumsal, toplumsal ve psikolojik/psikoanalitik bağlamları iç ve dış faktörler göz önüne alınarak incelenecektir.


IRE-542 Ortadoğu Tarihi ve Politikaları

Ders Ortadoğu bölgesinin tanımı ve bölgenin politik, ekonomik ve sosyal özelliklerini içeren bir anket ile başlayacaktır. Bundan sonra Filistin sorunu ve Irak’taki durum gibi bölgedeki önemli sosyal, politik ve askeri sorunların analizine gidilecektir. Ders aynı zamanda bölgeye yönelik Türkiye’nin politikasını da kapsamaktadır. Bu dersin başlıca amacı Türk dış politikasında önemli bir yer işgal eden Ortadoğu’nun politik, ekonomik ve sosyal karakteristiklerini analiz etmektir.


IRE-548 Uluslararası İlişkiler Teorileri

Uluslararası İlişkiler disiplinindeki temel kuramlar ve yaklaşımlara genel bakış; Realizm, Liberalizm, Neo-riberalizm, Marksizm, Structuralism; Kuramsal yaklaşımlarla Uluslararası sistemin analizi incelenecektir.


MAN-549 Dış Ticaret Finansmanı

Bu ders dış ticaretin finansmanı amacıyla, dış işlemler mevzuatı ve dış ticarette kullanılan belgeler,uluslararası ticarette ödeme ve teslim şekilleri konularını içermektedir. Bu dersin amacı, dış ticaret faaliyetlerinin finansmanı amacıyla, yurt içi ve yurt dışından kullanılan nakit (TL ve Döviz), gayri nakit ve ayni krediler hakkında öğrencilere detaylı bilgiler vermek ve finansman sağlama konusunda uygulamaya yönelik beceri kazandırmaktır.


TDE-550 Türk Halk Edebiyatı

Bu derste, lisans düzeyinde çok kısa olarak verilen, fakat sözlü edebiyatımızda ve düşünce dünyamızda çok önemli yeri olan, mit, masal, efsane, halk hikayesi, fıkra, atasözü, deyim ve bilmece gibi türlerin oluşumları, temel özellikleri ve ortak yönleri metinlerden hareketle anlatılmaktadır.Öğrencilerin Türk halk edebiyatı türlerini çeşitli özellikleri bakımından tanımaları yanında, bu türlerin tanımlanmasında ve tasnif edilmesinde karşılaşılan teorik yaklaşımları benimsemeleri de sağlanmaktadır.


TDE-551 Halkbilimi Kuram, Yöntem ve Teknikleri

Halk biliminin içeriği ve tarihi gelişim seyri, uygulamalı derleme çalışmaları. Halkbiliminin bağımsız bir disiplin olarak ortaya çıkışı ile Dünyada ve Türkiye’de yapılan halk bilimsel çalışmaların seyri, halk bilimi araştırma yöntem ve kuramları, kuram, yöntem ve tekniklerin uygulamalı olarak öğrenilmesi dersin amaçlarındandır.


IRE-555 Küresel Siyasette Rusya

Bu derste Rusya'nın yeni dış siyaset kavramları, 21. yüzyılda Rusya dış politikasının öncelikleri, Küresel bağlamda güvenlik sorununa Rusya'nın yaklaşımı ve Rusya’nın küresel siyasete etkileri incelenecektir. Rusya Federasyonunun küresel siyasette yeri ve rolü dünya çapında bir ilgi oluşturmaktadır. Bu dersin amacı, Rusya’nın dünya sahnesinde oynadığı rol dikkate alınarak Rusya dış politikasının içeriğini ve bu politikanın dünya politikasını nasıl etkilediğini incelemektir.


OSD-555 Afet Yönetimi

IRE-565 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

Bilimsel araştırmaya giriş & Bilimsel araştırmanın temelleri. Bilimsel yaklaşımlar (pozitivizm & nitel yaklaşım; yorumlayıcı & nicel yaklaşım) Bilimsel araştırmada temel kavramlar. Eylem araştırması. Evren ve örneklem. Bilimsel araştırmada veri türleri ve veri toplama araçları: Anket & Gözlem Bilimsel araştırmada veri türleri ve veri toplama araçları: Mülakat & Dokümanlar Araştırmada ölçme ve ölçekler. Örneklem ve örneklem türleri. Nicel ve nitel veri analizi. Araştırma raporunun hazırlanması. Bilimsel araştırma etiği. Makale yazımı ve bilgisayar teknolojileri. Bilimsel araştırmaya özgü temel akımları, paradigmaları ve kavramları (pozitivizm, hipotez, değişken, ölçme, ölçek vs.); bilimsel araştırmanın yapısını ve sürecini (araştırma konusu ve probleminin belirlenmesi, edebiyat taraması, araştırma deseninin geliştirilmesi, verilerin toplanması ve analizi, araştırma bulgularının raporlaştırılması) öğrencilere kavratmak; araştırma projesi vasıtasıyla bilimsel araştırmanın değişik boyutlarına ilişkin öğrencilerin becerilerinin ve eleştirel bakış açılarının gelişmesini sağlamak.


TDE-569 Oryantalizm

Oryantalizm (Şarkiyatçılık) kavramının ne olduğu, alanı ve yapısı, Silvestre de Sacy ve Ernest Renan gibi batılı ünlü oryantalistler, doğulu ülkelerin yaşam tarzları, batının doğuya bakışı, edebiyattaki oryantalist gezginler ve film sektörü ve batıdaki Türk imgesi tartışılacaktır.


MAN-571 Endüstri 4.0 Uygulamaları

Endüstri 1.0, 2.0, 3.0 ve dördüncü endüstri devrimi olarak da bilinen endüstri 4.0, siber fiziksel sistemler, nesnelerin interneti, bulut bilişim sistemleri, büyük veri, modelleme ve simülasyon, akıllı fabrikalar. Bu dersin amacı, endüstrilerin ve endüstriyel süreçlere hakim olan paradigmaların her bir dönemde ne şekilde değiştiği hakkında öğrencileri bilgilendirmek, endüstriyel işletmelere uygulanabilir bilgi teknolojileri ve yönetim bilişim sistemleri hakkında bir temel oluşturmak, bilgi sistemlerinin işleyiş temelleri ile tasarımları ve işletmelerin veri ihtiyaçlarını yönetebilecek veritabanı uygulamalarının analizi, tasarımı ve geliştirilmesi için gerekli altyapıyı sağlamaktır.


IRE-578 Türk Dış Politikası ve Güncel Sorunları

Ulus devletler uluslararası sistem içinde güçlerinin yükselip yükselmediğini takip ederken kullanabilecekleri en önemli araçlardan biri dış politikadır. Ulus devletin kendisiyle uyumlu bir dış politika belirleyebilmesi gücün ve güvenliğin sağlanmasında önem teşkil etmektedir. En genel anlamıyla dışa yönelik açılımların ve bu doğrultularda kullanılan yöntem ve tekniklerin ifadesi olarak dış politika, devletlerin “dış çevrelerine uyumlarını düzenleme gayretleri” ve “kendisi için uygun bir farklılaşma ortamının sağlanması” ile doğrudan bağlantılı bir süreçtir. Bu uyum süreci, zaman içinde değişik açılardan dalgalanmalar halinde de olsa, kesintisiz ve dinamik bir karakter sergilemek durumundadır. Bu kapsamdaki ders, Türk dış politikasını incelemekte ve dış politika analizini yönelik okumaları içermektedir.

 


OSD-579 Uluslararası İlişkilerde Sürdürülebilir Kalkınma

Ders, ekoloji ve sürdürülebilirlik ile ilgili temel kavramlar, çevre-insan ilişkisinin ve etkileşiminin incelenmesi, ekolojik sorunlara çözüm önerilerinin getirilmesi, sürdürülebilir kalkınma, ekolojik planlama, kentsel ekoloji, halk katılımı, sürdürülebilir tasarım ve planlama konularını içerir. İncelenen konular: İnsan ve Doğa İlişkişi, Çevre Sorunları, Çevre ve Büyüme, Çevre ve Ticaret, Geleneksek Kalkınma Anlayışı, Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımları, Politik Ekoloji, Sürdürülebilirlik Kavramı, Ekonomi-Toplum-Çevre Üçgeni, İktisadi Sürdürülebilirlik, Çevresel Sürdürülebilirlik, Sosyal Sürdürülebilirlik, Doğanın Ekonomik Değeri, Türkiye’deki çevre hareketleri örnekleri şeklindedir.  Dersin amacı,  Öğrencilere çevre sorunları ve bu sorunların çözümü için önerilen çözümleri anlatmak, kalkınmanın ekonomik, toplumsal ve çevresel yönlerine dikkat çekmek, sürdürülebilir kalkınmanın genel özelliklerini vurgulamaktır.


IRE-580 Klasik ve Modern Jeopolitik Kuramlar

Bu ders modern ve klasik jeopolitik kuramların tanıtılması ve onlar arasında karşılaştırmalar yapmakla daha detaylı anlatılmasını kapsamaktadır. Klasik kurmalar jeopolitiğin temel kuramları, modernler ise onların üzerinde inşa edilenlerdir. Bunlardan başka derste modern dünya düzeninin karakteristiğine ve yeni jeopolitik eğilimlere de denilecektir. Uluslararası İlişkiler düşüncesinde önemli yeri olan ve coğrafya ile siyaseti sentezleyen, çağdaş dünya siyasetinin şekillenmesi ve ülkelerin dış ve güvenlik politikalarının oluşumunun etkilenmesinde önemli yeri olan jeopolitiğin analiz edilmesi amaçlanmaktadır.


MAN-580 Müşteri İlişkileri Yönetimi

Müşterilerinizle gerçek ilişkiler kurabilmeniz onları tanıma oranınızla doğru orantılıdır. Tüketiciler,üreticiler, ve diğer insanlar ve örgütlerin ilişkileri önem taşımaktadır. Birçok işletmenin önem verdiği okta gerçek müşterilerin şirketin başarılarnda en önemli yere sahip olduğudur. Bu dersin sonunda öğrenciler müşterilerle daha iyi ve kalıcı ilişkiler geliştirmenin yollarını ve önemini öğrenirler. Stratejik, organizasyonel, ticari ve teknoloji yönlerini ele alarak, psikoloji perspektifi ile, teori ve uygulamayı birleştirerek Müşteri İlişkileri Yönetimi’ni öğrencilerin tam olarak anlamalarına yardımcı olmaktır.


IRE-581 Sürdürülebilir Gelişme

Ders, ekoloji ve sürdürülebilirlik ile ilgili temel kavramlar, çevre-insan ilişkisinin ve etkileşiminin incelenmesi, ekolojik sorunlara çözüm önerilerinin getirilmesi, sürdürülebilir kalkınma, ekolojik planlama, kentsel ekoloji, halk katılımı, sürdürülebilir tasarım ve planlama konularını içerir. İncelenen konular: İnsan ve Doğa İlişkişi, Çevre Sorunları, Çevre ve Büyüme, Çevre ve Ticaret, Geleneksek Kalkınma Anlayışı, Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımları, Politik Ekoloji, Sürdürülebilirlik Kavramı, Ekonomi-Toplum-Çevre Üçgeni, İktisadi Sürdürülebilirlik, Çevresel Sürdürülebilirlik, Sosyal Sürdürülebilirlik, Doğanın Ekonomik Değeri, Türkiye’deki çevre hareketleri örnekleri şeklindedir.  Dersin amacı,  Öğrencilere çevre sorunları ve bu sorunların çözümü için önerilen çözümleri anlatmak, kalkınmanın ekonomik, toplumsal ve çevresel yönlerine dikkat çekmek, sürdürülebilir kalkınmanın genel özelliklerini vurgulamaktır.


MAN-582 Sanal Dünyalar

MAN-584 Dünya Ekonomisi

MAN-586 İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk

PSI-587 Öğrenmeyi ve Öğretmeyi Öğrenme

 

Öğrenme ve öğretmenin ana kuramlarını, temel ilkelerini, türlerini, teknikerini, modellerini ve bu modelleri, teknikleri uygulama becerilerini öğretmek.

 


IRE-588 Uluslararası Güncel Gelişmeler (SSC)

MAN-589 Gönüllülük Çalışmaları

MAN-590 İşletme Simulasyonu

MAN-591 Örgütsel Davranış

İşletmelerdeki sosyal ve psikolojik sorunlar, insan ve endüstri üzerindeki etkileri ve çözüm yolları, personel seçme, eğitme ve değerlendirme, grup dinamikleri ve gruplar arası sorunlar, güdüleme, önderlik, karar verme ve iletişimde psikolojik sorunlar, rol, statü, otorite, örgütsel çatışma, stres ve yönetim.


MAN-593 İşletmelerde BIG DATA Uygulamaları

OSD-594 Beden Algısı

OSD-595 Kültürlerarası Psikoloji

IRE-597 Tez

Bu derste öğrencilere tez yazmada uygulanması gereken usuller (tez yazma planı) gösterilecek ve yapacakları çalışmaları için gerekli ve doğru tekniği kullanarak araştırma yapmaları sağlanacaktır. Öğrencilerin kaynakların kullanımı, tez yazma usulü hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.


IRE-598 Tez

Bu derste öğrencilere tez yazmada uygulanması gereken usuller (tez yazma planı) gösterilecek ve yapacakları çalışmaları için gerekli ve doğru tekniği kullanarak araştırma yapmaları sağlanacaktır. Öğrencilerin kaynakların kullanımı, tez yazma usulü hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.


 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ULUSLARARASI İLİŞKİLER PROGRAMI

Amaç ve Hedefler

 

"IRE"

 

Hedeflenen Program Çıktıları (PO) & Dersler 

1.  Öğrencileri işletme ve yönetim bilimleri alanında uluslararası iş dünyasında gerekli ve geçerli temel ve teknik bilgilerle donatır, 

2. Öğrencilerin yönetim becerilerini geliştirerek özgüven ve kendini ifade etme yetkinliklerini güçlendirir, 

3. Öğrencilerin; topluma ve çevreye karşı duyarlı, sorumlu ve etik davranmalarını teşvik eder. 

                                                                                                                TEMEL ÖĞRENME ÇIKTILARI

İletişim

Çözüm Araçları

Temel Uluslararası İlişkiler

Çevre

Temel Uluslararası İlişkiler

Liderlik

Temel Uluslararası İlişkiler

Takım Çalışması

Eleştirel Düşünme

 

"IACBE"

Çeşitli iletişim kanallarını kullanarak etkili ve profesyonel iletişim gerçekleştirir.

İş ile ilgili kararlar verirken karar destek araçlarından faylanır.

İş dünyasında karşılaşılan problemlerin çözümünde araştırma becerilerini kullanır.

İşletme ile ilgili hukuki,etik ve ekonomik standartları küresel bir ortamda uygular.

İş dünyasında karşılaşılan problemlerin çözümünde araştırma becerilerini kullanır.

İş ile ilgili bir senaryo yada durumda insiyatif kullanarak stratejik planlama becerisini kullanır.

İşletme ile ilgili temel kavramları uygular.

Yüksek performanslı ekip çalışması ve işbirliği ortamının gelişimine katkıda bulunur.

Karar vermek ve sorun çözmek için bilgiyi edinir ve işler.

Hedeflenen Program Çıktıları (PO)

1. İş yaşamının değişik ortamlarında yazılı ve sözlü iletişim becerilerini  etkin biçimde kullanarak kendini profesyonelce ifade eder,

2.  Güncel ve yaygın bilişim teknolojisi ürünlerini kullanır,

3. Küresel politik, sosyal, ekonomik ve yasal çerçeveyi teşkil eden farklı perspektifleri kavrayabilen özgün bir bakış açısı geliştirir,  

4. İş hayatında aldığı kararlarda sosyal sorumluluk bilincini ve etik değerleri göz önünde bulundurur.

5. Edindiği teorik bilgileri uygulama ile bütünleştirerek içinde çalıştığı sistemin geliştirilmesine katkıda bulunur,

6. Liderlik, takım çalışması, kişilerarası iletişim becerilerini kullanır,

7. Uluslararası İlişkiler alanındaki temel oyuncuları, olayları, kavramları ve küresel gelişmeleri ve bunlar arasındaki ilişkileri sorgular, 

8.Alanın terminolojisini kullanarak küresel politikanın gündemini oluşturan gelişmeler konusunda entellektüel bir tartışmayı olanaklı kılacak altyapı ve kavramsal çerçeveyi koordine eder,

9. Değişen iş koşullarında analitik, yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla sorunları çözer.

 

("PO: Program Çıktıları")

Course Title 

PO1 

PO2 

PO3 

PO4 

PO5 

PO6 

PO7 

PO8 

PO9 

First Year/First Semester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRE 534

Küresel Siyaset ve Uluslararası Örgütler

 

 

X

X

 

 

 

 X

 

IRE 508

Küresel Ekonomi Politik ve Türkiye

 

 

X

X

 

 

X

 

 

IRE 541

Dış Politika Analizi

 

 

 

 

X

 

X

 

 

IRE 539

Küresel İstihbarat ve Uluslararası Güvenlik 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

IRE 565

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

X

X

X

IRE 511

Uluslararası Siyasi Ekonomi

 

 

X

 

X

 

X

 

 

IRE 537

Karşılaştırmalı Siyaset ve Demokratikleşme

 

X

X

 

 

 

X

 

X

IRE 542

Ortadoğu Politikaları

 

 

 

 

X

 

X

 

 

IRE548

Uluslararası İlişkiler Teorileri

X

 

 

 

 

X

 

 

 

IRE 521

Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme

X

 

 

 

 

X

 

X

 

IRE 512

Dünya Siyasetinde Güncel Sorunlar

X

 

 

 

 

x

 

x

 

IRE 535

Türk Dış Politikası ve Güncel Sorunları

 

 

X

X

X

 

 

X

 

IRE 513

21.Yüzyılda Diplomasi

X

X

X

IRE530

Dönem Projesi

X

X

X

X

X

IRE532

Seminer (Tezsiz)

X

X

X

X

X

IRE533

Seminer (Tezli)

X

X

X

X

X

Program Çıktısı ile İlgili Ders Sayısı

7

4

5

4

9

4

10

8

1

Program Çıktısı ile İlgili Ders Yüzdesi

44%

25%

31%

25%

56%

25%

63%

50%

6%

Likert Ölçeği

5

4

3

         

 

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MASTER PROGRAMI
 
TEMEL ÖĞRENME ÇIKTILARI & DERSLER
Kod Temel Öğrenme Çıktıları
  İLETİŞİM, ELEŞTİREL DÜŞÜNME ,TARTIŞMA BECERİLERİ
Dersin Adı PO1  ECTS
IRE 534 X 8
IRE 508 X 7
IRE541 X 7
IRE 538 X 7
IRE 539 X 7
IRE 511 X 8
IRE 537 X 8
IRE 542 X 7
IRE 548 X 7
IRE 521 X 7
IRE 512 X 7
IRE 535 X 7

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER YÜKSEK LİSANSPROGRAMI ULUSLARARASI İLİŞKİLER YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Türkiye Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi (TYYÇ) &  Program Çıktıları (PO) İLİŞKİLERİ Amaç ve Hedefler
  1.  Öğrencileri işletme ve yönetim bilimleri alanında uluslararası iş dünyasında gerekli ve geçerli temel ve teknik bilgilerle donatır,  2. Öğrencilerin yönetim becerilerini geliştirerek özgüven ve kendini ifade etme yetkinliklerini güçlendirir,  3. Öğrencilerin; topluma ve çevreye karşı duyarlı, sorumlu ve etik davranmalarını teşvik eder. 
  Hedeflenen Öğrenme Çıktıları
  İletişim Çözüm Araçları Temel Uluslararası İlişkiler Çevre Temel Uluslararası İlişkiler Liderlik Temel Uluslararası İlişkiler Takım Çalışması Eleştirel Düşünme
TYYÇ 1. İş yaşamının değişik ortamlarında yazılı ve sözlü iletişim becerilerini  etkin biçimde kullanarak kendini profesyonelce ifade eder, 2.  Güncel ve yaygın bilişim teknolojisi ürünlerini kullanır, 3. Küresel politik, sosyal, ekonomik ve yasal çerçeveyi teşkil eden farklı perspektifleri kavrayabilen özgün bir bakış açısı geliştirir,   4. İş hayatında aldığı kararlarda sosyal sorumluluk bilincini ve etik değerleri göz önünde bulundurur. 5. Edindiği teorik bilgileri uygulama ile bütünleştirerek içinde çalıştığı sistemin geliştirilmesine katkıda bulunur, 6. Liderlik, takım çalışması, kişilerarası iletişim becerilerini kullanır, 7. Uluslararası İlişkiler alanındaki temel oyuncuları, olayları, kavramları ve küresel gelişmeleri ve bunlar arasındaki ilişkileri sorgular,  8.Alanın terminolojisini kullanarak küresel politikanın gündemini oluşturan gelişmeler konusunda entellektüel bir tartışmayı olanaklı kılacak altyapı ve kavramsal çerçeveyi koordine eder, 9. Değişen iş koşullarında analitik, yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla sorunları çözer.
İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri
BİLGİ Kuramsal & Olgusal 1. Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.   X X   X   X x  
BECERİ Bilişsel & Uygulamalı 1. Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. X   X   x x   X  
2. Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.   X     x   X   X
YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1. Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.         X X x X  
2. Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.           X x    
3. Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.         X x   X  
Öğrenme Yetkinliği 1. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.           X   x X
2. Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.     X   X   X    
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1. Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. X X   X          
2. Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. X X   X          
3. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X X   X          
4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. X X   X          
Alana Özgü Yetkinlik 1. Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.       X   X      
2. Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür. X     X   X      
3. Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.   X     X X      
4. Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.   X       X     X
5. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. X     X   X      
Likert Ölçeği
5
4
3
Uzmanlık-Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
IRE-534 Küresel Siyaset ve Uluslararası Örgütler 3-0-3 08
IRE-537 Karşılaştırmalı Siyaset ve Demokratikleşme 3-0-3 08
IRE-542 Ortadoğu Tarihi ve Politikaları 3-0-3 08
IRE-597 Tez 0-0-0 30
IRE-598 Tez 0-0-0 30
Tamamlayıcı Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
IRE-565 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3-0-3 08
IRE-578 Türk Dış Politikası ve Güncel Sorunları 3-0-3 08
IRE-581 Sürdürülebilir Gelişme 3-0-3 07
IRE-544 Seminer / Dönem Projesi 0-0-0 07
Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
IRE-545 Seçmeli 0-0-0 07
TOS-500 Ortak Seçmeli 3-0-3 08
IRE-505 Seçmeli 3-0-3 07
IRE-546 Seçmeli 3-0-3 07