Sosyal Bilimler Enstitüsü

Amaç:

Öğrencinin bütünsel bir bakış açısı geliştirerek bilimsel araştırma yapma, bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Hedefler: 

Uluslararası ilişkiler disiplini, uluslararası sistemi, sistem içinde yer alan devletleri, uluslararası örgütleri, devlet dışı aktörleri ve bu aktörlerin birbirleriyle ilişkilerini inceleyen, özellikle siyaset bilimi, tarih, hukuk, felsefe, sosyoloji, coğrafya ve antropoloji gibi pek çok farklı disiplinle de ortak alanlara sahiptir. Uzmanlaşmak için disiplinler arası çalışmaların mutlak surette yürütülmesi gereken ve hızla değişen dünya koşullarının en iyi şekilde analiz edilebilmesi için gerekli olan bir sosyal bilim dalıdır. 

 

Amaç, Kuruluş ve Onay

Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın amacı öğrencinin bütünsel bir bakış açısı geliştirerek bilimsel araştırma yapma, bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde  YÖK'ün onayıyla bireylerin uluslararası alanlarda uzmanlaşmak için eğitim görmeleri amacıyla kurulmuştur. Program YÖK' ün 31.07.2008/ 019953 – 2918 sayılı kararı ile Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılmasına karar verilmiştir.

Yeterlilik Ölçütü

Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programında okumak isteyen bir öğrencinin, yurtiçi veya yurtdışı denkliği olan bir üniversitede herhangi bir bölümde, dört yıllık lisans programını tamamlamış olması, ALES' ten en az 55 not alması gerekir. Detaylı bilgi için bkz. https://www.cag.edu.tr/tr/sosyal-bilimler-enstitusu/duyurular

Özel Katılım koşulları

Diğer yurt içi ve uluslararası programlarda yüksek lisans programına başlamış olan öğrenciler Çağ Üniversitesi ve YÖK'ün yönetmeliklerine uygun olarak başvurabilirler. Detaylı bilgi için Çağ Üniversitesi Öğrenci Kabul koşullarına bakınız. https://www.cag.edu.tr/tr/sosyal-bilimler-enstitusu/duyurular

Özel Öğrenimin tanınması için özel şartlar(formel eğitim, ve yaşam boyu eğitim)

Diğer üniversitelerde kayıtlı olan öğrenciler ilk dönemlerini tamamladıktan sonra Çağ Üniversitesi'ne geçiş yapabilirler. Geçme notu alınmış olan diğer tüm dersler ve diğer üniversitelerin aynı içeriğe sahip dersleri muafiyet kapsamına alınacaktır. https://www.cag.edu.tr/tr/sosyal-bilimler-enstitusu/duyurular

Yeterlilik kriterleri ve yönetmelikler

Bir öğrencinin mezun olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve başarısız dersi olmaması gerekir. Detaylı bilgi için bkz. Çağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği https://www.cag.edu.tr/tr/sosyal-bilimler-enstitusu/duyurular

Program Profili

Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Programı mesleğinde öğrencileri hem kuramsal hem de pratik bilgi ve becerilerle donatmak ve yeniliklere açık bireyler olmalarını sağlamaktır.

Örnek Mezun Öğrencilerin Mesleki Profilleri

Yüksek Lisans'ı tamamlayan öğrenciler devlet veya özel sektörlerde görev yapabilirler. Ayrıca devlet veya vakıf üniversitelerinde araştırmacı olarak istihdam edilirler

Daha ileri düzeyde Eğitime katılım

Tezli Yüksek Lisans Eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler isterlerse doktora programlarına devam edebilirler.

Sınav Şartları Değerlendirme ve Not verme

Genellikle, her ders için bir ara sınav, bir final sınavı ve dönem ödevi verilir. Detaylı bilgi için Sınav Yönetmeliği'ne bakınız. https://www.cag.edu.tr/tr/sosyal-bilimler-enstitusu/duyurular

Mezuniyet Şartları

Bir öğrencinin Genel Not Ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması, başarısız notu olmaması ve Tezli Yüksek Lisans Programı için öğrencinin tez çalışmasından başarılı olması koşulu aranır.

Çalışma Durumu

Tam Zamanlı

Program Dili

Türkçe

Program Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Ali Engin OBA     

alienginoba@cag.edu.tr

+90 324 651 48 00

Avrupa Kredi Transfer Sistemi/Erasmus Koordinatörü

Gül KULAK                          
gulkulak@cag.edu.tr

Tel: +90 324 651 48 00

Fax: +90 324 651 48 11

 

Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler;

1. Ulusal ve uluslararası düzeyde, alana ilişkin güncel gelişmeleri takip edebilir, tanımlayabilir, analiz yapabilir ve bilişim teknolojisi ürünlerini kullanarak sonuçları eleştirel şekilde yorumlayabilir.

2. Takım çalışması, yönetimsel beceri ve kişiler arası iletişim gibi yönetim tekniklerini iş ortamında kullanabilir.

3. Öğrenim sürecinde elde ettiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri iş yaşamının farklı ortamlarında  yazılı ve sözlü olarak kullanabilir.

4. Uluslararası İlişkiler alanındaki temel oyuncuları, olayları, kavramları ve küresel gelişmeleri ve bunlar arasındaki ilişkileri temel disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alabilir.

5. Siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda farklı perspektifleri karşılaşılan konu ile ilişkilendirebilir ve uluslararası ilişkiler teorilerini kullanarak analiz edebilir.

6. Değişen çevre koşullarında yönetim becerilerini kullanarak, yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla sorunlara çözüm üretebilir.

7. Toplumsal, kültürel ve bilimsel alanlardaki çevresel faktörlere duyarlılık oluşturabilir.

8. En uygun çözüme ulaşmak amacıyla bilgiyi kuramsal yaklaşımla birleştirebilir.

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
IRE-534 Küresel Siyaset ve Uluslararası Örgütler Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
IRE-505 Seçmeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 07
IRE-545 Seçmeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 08
IRE-544 Seminer / Dönem Projesi Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu 3-0-3 07
Toplam 12 30
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
IRE-511 Uluslararası Siyasi Ekonomi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
IRE-537 Karşılaştırmalı Siyaset ve Demokratikleşme Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
IRE-542 Ortadoğu Politikaları Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 07
IRE-578 Türk Dış Politikası ve Güncel Sorunları Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 07
IRE-579 Sürdürülebilir Gelişme Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 07
IRE-546 Seçmeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 07
Toplam 18 44
İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
IRE-597 Tez Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 30
Toplam 0 30
İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
IRE-598 Tez Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 30
Toplam 0 30
IRE-102 Mesleki İngilizce

Bu ders öğrencilerin katılımını engelleyen olumsuz faktörleri en aza indirgemek ve öğrencilerin uluslararası iş alanlarında ve gerçek yaşamlarında kendilerini özgürce ifade etmelerini sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ders güncel ve gerekli iş İngilizcesi kelimelerini, yapılarını ve öğrencilerinin dinleme ve okuma becerilerini geliştirmeleri için özgün makaleleri ve etkili sunum tekniklerini içerir. Öğrencilerin ingilizce dil bilgilerini geliştirerek, işletmenin değişik alanlarında kitap makale okumak, okuduğunu anlayarak tartışabilmek, bu konularla ilgili güncel gelişmeleri takip edebilmek ve  işletme alanında etkili sunum becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır.


IRE-508 Küresel Ekonomi Politik Ve Türkiye

Bu derste kavram olarak ekonomi politik üzerinde durularak getirdiği avantajlar ve sakıncalar tartışılacaktır. Türkiye üzerine yansımaların irdelenmesi ise dersi tamamlayıcı ikinci unsurdur.


IRE-511 Uluslararası Siyasi Ekonomi

Bu ders küresel ekonomik ilişkileri inceler. Ders kapsamında tartışılacak konular, ticaret ve korumacılık, IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü gibi küresel kurumların rolü ve performansı, çokuluslu şirketlerin önemi, AB ve NAFTA gibi bölgesel ekonomik entegrasyon çabaları ve Çin, Hindistan, Brezilya gibi yeni ekonomik aktörlerin ortaya çıkmasıdır. Bu dersin amacı, iktisadi ve siyasi süreçlerin karşılıklı etkileşimini incelemektir. Öğrencilere uluslararası ekonomik sistemin yapısı ve bu yapı ile siyasal kurumların girdiği karmaşık etkileşim süreci hakkında teorik ve pratik bilgi verilecektir.


IRE-512 Dünya Siyasetinde Güncel Sorunlar

Bu dersin amacı, dünya siyasetinde öne çıkan uluslararası konularla ilgili önemli tartışmaları öğretmektir. Bu ders, Arap-İsrail Sorunu, Ortadoğu Barış Süreci, Nükleer Kriz, Çin ve Hindistan’ın yükselişi gibi örnek olaylar üzerinden dünya siyasetinde öne çıkan uluslararası konuları incelemektedir.


IRE-513 21.Yüzyılda Diplomasi

Diplomasi 21.Yüzyıla hızlı başladı. 2000'li yıllara girilmesiyle birlikte sık sık bir araya gelen liderler yeni yüzyılın uluslararası ilişkilerine yeni hedefler doğrultusunda yön vermeye çalışıyorlar. Bu hedeflere varmak için düşünülen stratejinin tespitine geldiğinde diplomasi önem kazanmaktadır. Bu kapsamda işlenecek derste, diplomasi teorileri, geliimi ve uygulanışı ele alınıp farklı makalelerle 21. Yy diplomasisi farklı açılardan değerlendirilecektir.


IRE-521 Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme

Zaman ve mekanda farklı bir biçimde ortaya çıkan birbirinden bağımsız birbirine geçişli küreselleşme süreçlerinin çok yönlü ve birbirleriyle çelişen karakteristikleri, küreselleşme süreçlerinin bu farklı ve paradoksal niteliği, küresel, bölgesel, ulusal ve yerel alanların şekillendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi ve post modernizmin ulusal güç ve güç politikalarına etkileri ile XXI. Yüzyılın hegomanik ve güç politikaları hakkında doğru bilgilere sahip olunması üzerine odaklanmıştır. Ayrıca Türkiye Cumhuriyetinin bütünleşeceği küresel sistemin parametreleri konusunda uygulanabilir ve kullanılabilir bilgilerinin elde edilmesi hedeflenmiştir. Bu ders müteakip konuları kapsamaktadır: Küreselleşme, Uluslararası ilişkiler kuramları, devletin safhaları, ticaret, çok uluslu şirketler, kaynak kullanımı, kredi meselesi ve demokratikleşme. Bu ders uluslararası ilişkiler ve küreselleşme konusunda kuramsal geçmişinin iyileştirilmesini öğrencilere sağlayacaktır. Öğrenciler küreselleşme, ticaret ve iş meseleleri arasındaki ilişkileri açıklayabileceklerdir. Aynı zamanda öğrenciler küreselleşme süreci içindeki çok uluslu şirketlerin rolünü anlayacak ve açıklayacaklardır.


IRE-530 Dönem Projesi

İşletme alanında yazım kurallarına uygun olarak yazılacak bir akademik çalışma niteliğindedir. Dersin içeriği kapsamlı bir deneme, eleştirel bir rapor, uygulamaya dönük bir proje, deneysel bir çalışma olabilir. Proje dersi, dönem sonunda başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir.


IRE-532 Seminer (Tezsiz)

Bir öğretim elemanı gözetiminde yapılan seminer çalışmalarında, öğrencinin bağımsız bir araştırma yaparak bu konuda deneyim kazanması ve konuyu anlatarak topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma konusunun saptanması, ikincil kaynakların araştırılması ve bunların çalışmada kullanılması, alan araştırması, elde edilen  bilgiler ışığında taslak çalışmanın hazırlanması, gerekli düzeltmelerin yapılarak raporun rapor yazma kurallarına uygun bir şekilde tamamlanması ve son olarak raporun dinleyicilere sunulması ve tartışılması bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.  


IRE-533 Seminer (Tezli)

Bir öğretim elemanı gözetiminde yapılan seminer çalışmalarında, öğrencinin bağımsız bir araştırma yaparak bu konuda deneyim kazanması ve konuyu anlatarak topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma konusunun saptanması, ikincil kaynakların araştırılması ve bunların çalışmada kullanılması, alan araştırması, elde edilen  bilgiler ışığında taslak çalışmanın hazırlanması, gerekli düzeltmelerin yapılarak raporun rapor yazma kurallarına uygun bir şekilde tamamlanması ve son olarak raporun dinleyicilere sunulması ve tartışılması bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.  


IRE-534 Küresel Siyaset ve Uluslararası Örgütler

Bu ders, Birleşmiş Milletler, NATO, Dünya Ticaret Örgütü, IMF gibi uluslararası kuruluşların kurumsal yapılarını ve dünya siyaseti içindeki yerlerini incelemektedir. Bu dersin amacı, dünya siyasetinde uluslararası örgütlerin rolünü ve önemini öğretmektir.


IRE-537 Karşılaştırmalı Siyaset ve Demokratikleşme

Bu derste Amerika ve Dünya Politikası iki şekilde incelenecektir. İlk olarak,  Amerika’nın önceliklerinin ve yeteneklerinin son 225 yılda nasıl değiştiğini anlamak için Amerikan dış politika tarihi incelenecektir. İkinci olarak, Diğer dünya politikalarında önemli olay. Dünya Politikası, Amerika ve Amerika dışında yaşayan herkesin hayatında önemli bir rol oynamaktadır. Bu dersin amacı, Amerika’nın dünya sahnesinde oynadığı rol dikkate alınarak Amerikan dış politikası, dünya politikasını ve nasıl yapıldığını incelemektir.


IRE-539 Küresel İstihbarat ve Uluslararası Güvenlik

Bu ders müteakip konuları kapsamaktadır: Küreselleşme, Uluslararası ilişkiler kuramları, devletin safhaları, ticaret, çok uluslu şirketler, kaynak kullanımı, kredi meselesi ve demokratikleşme. Bu ders uluslararası ilişkiler ve küreselleşme konusunda kuramsal geçmişinin iyileştirilmesini öğrencilere sağlayacaktır. Öğrenciler küreselleşme, ticaret ve iş meseleleri arasındaki ilişkileri açıklayabileceklerdir. Aynı zamanda öğrenciler küreselleşme süreci içindeki çok uluslu şirketlerin rolünü anlayacak ve açıklayacaklardır.


IRE-541 Dış Politika Analizi

Dış Politika Analizi, Dış politikanın belirlenmesinde etkili olan unsurlar, bu unsurların dış politika yapım sürecine dahil edilmesi, Dünya politikasını şekillendiren başlıca büyük güçlerin dış politikalarını nasıl belirlediklerinin karşılaştırmalı olarak analiz edilmesi, bu devletlerin dış politika hedefleri, stratejileri, araçları ve bunların uluslararası sistemi ne derece etkiledikleri karşılaştırmalı olarakş değerlendirilecektir. Bu dersin konusu yüksek lisans seviyesinde uluslararası ilişkiler disiplininin temel alt dallarından biri olan dış politika analizidir. Temelleri 1950’lerdeki akademik çalışmalarla atılıp, zamanla Uluslararası İlişkilerin bir alt disiplini haline gelen Dış Politika Analizini (DPA) öğrencilere tanıtmayı amaçlamaktadır. Esas olarak devletlerin dış politika karar verme süreçlerine odaklanan DPA, dış politika karar alma ve uygulama süreçlerini, ilgili aktörleri, dış politika araçlarını ve politika bağlamlarını ele alan çeşitli analitik yaklaşımları eleştirel bir bakış açısıyla tartışmaktadır. Dış politikanın siyasi, iktisadi, kurumsal, toplumsal ve psikolojik/psikoanalitik bağlamları iç ve dış faktörler göz önüne alınarak incelenecektir.


IRE-542 Ortadoğu Politikaları

Ders Ortadoğu bölgesinin tanımı ve bölgenin politik, ekonomik ve sosyal özelliklerini içeren bir anket ile başlayacaktır. Bundan sonra Filistin sorunu ve Irak’taki durum gibi bölgedeki önemli sosyal, politik ve askeri sorunların analizine gidilecektir. Ders aynı zamanda bölgeye yönelik Türkiye’nin politikasını da kapsamaktadır. Bu dersin başlıca amacı Türk dış politikasında önemli bir yer işgal eden Ortadoğu’nun politik, ekonomik ve sosyal karakteristiklerini analiz etmektir.


IRE-548 Uluslararası İlişkiler Teorileri

Uluslararası İlişkiler disiplinindeki temel kuramlar ve yaklaşımlara genel bakış; Realizm, Liberalizm, Neo-riberalizm, Marksizm, Structuralism; Kuramsal yaklaşımlarla Uluslararası sistemin analizi incelenecektir.


IRE-578 Türk Dış Politikası ve Güncel Sorunları

IRE-579 Sürdürülebilir Gelişme

IRE-580 Klasik ve Modern Jeopolitik Kuramlar

IRE-597 Tez

Bu derste öğrencilere tez yazmada uygulanması gereken usuller (tez yazma planı) gösterilecek ve yapacakları çalışmaları için gerekli ve doğru tekniği kullanarak araştırma yapmaları sağlanacaktır. Öğrencilerin kaynakların kullanımı, tez yazma usulü hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.


IRE-598 Tez

Bu derste öğrencilere tez yazmada uygulanması gereken usuller (tez yazma planı) gösterilecek ve yapacakları çalışmaları için gerekli ve doğru tekniği kullanarak araştırma yapmaları sağlanacaktır. Öğrencilerin kaynakların kullanımı, tez yazma usulü hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.


ULUSLARARASI İLİŞKİLER YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
ULUSLARARASI İLİŞKİLER PROGRAMI Amaç ve Hedefler
 
"IRE"
 
Hedeflenen Program Çıktıları (PO) & Dersler  1.  Öğrencileri işletme ve yönetim bilimleri alanında uluslararası iş dünyasında gerekli ve geçerli temel ve teknik bilgilerle donatır,  2. Öğrencilerin yönetim becerilerini geliştirerek özgüven ve kendini ifade etme yetkinliklerini güçlendirir,  3. Öğrencilerin; topluma ve çevreye karşı duyarlı, sorumlu ve etik davranmalarını teşvik eder. 
                                                                                                                TEMEL ÖĞRENME ÇIKTILARI İletişim Çözüm Araçları Temel Uluslararası İlişkiler Çevre Temel Uluslararası İlişkiler Liderlik Temel Uluslararası İlişkiler Takım Çalışması Eleştirel Düşünme
 
"IACBE" Çeşitli iletişim kanallarını kullanarak etkili ve profesyonel iletişim gerçekleştirir. İş ile ilgili kararlar verirken karar destek araçlarından faylanır. İş dünyasında karşılaşılan problemlerin çözümünde araştırma becerilerini kullanır. İşletme ile ilgili hukuki,etik ve ekonomik standartları küresel bir ortamda uygular. İş dünyasında karşılaşılan problemlerin çözümünde araştırma becerilerini kullanır. İş ile ilgili bir senaryo yada durumda insiyatif kullanarak stratejik planlama becerisini kullanır. İşletme ile ilgili temel kavramları uygular. Yüksek performanslı ekip çalışması ve işbirliği ortamının gelişimine katkıda bulunur. Karar vermek ve sorun çözmek için bilgiyi edinir ve işler.
Hedeflenen Program Çıktıları (PO) 1. İş yaşamının değişik ortamlarında yazılı ve sözlü iletişim becerilerini  etkin biçimde kullanarak kendini profesyonelce ifade eder, 2.  Güncel ve yaygın bilişim teknolojisi ürünlerini kullanır, 3. Küresel politik, sosyal, ekonomik ve yasal çerçeveyi teşkil eden farklı perspektifleri kavrayabilen özgün bir bakış açısı geliştirir,   4. İş hayatında aldığı kararlarda sosyal sorumluluk bilincini ve etik değerleri göz önünde bulundurur. 5. Edindiği teorik bilgileri uygulama ile bütünleştirerek içinde çalıştığı sistemin geliştirilmesine katkıda bulunur, 6. Liderlik, takım çalışması, kişilerarası iletişim becerilerini kullanır, 7. Uluslararası İlişkiler alanındaki temel oyuncuları, olayları, kavramları ve küresel gelişmeleri ve bunlar arasındaki ilişkileri sorgular,  8.Alanın terminolojisini kullanarak küresel politikanın gündemini oluşturan gelişmeler konusunda entellektüel bir tartışmayı olanaklı kılacak altyapı ve kavramsal çerçeveyi koordine eder, 9. Değişen iş koşullarında analitik, yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla sorunları çözer.
 
("PO: Program Çıktıları")
Course Title  PO1  PO2  PO3  PO4  PO5  PO6  PO7  PO8  PO9 
First Year/First Semester                  
IRE 534 KÜRESEL SİYASET VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLER     X X          
IRE 508 KÜRESEL EKONOMİ POLİTİK VE TÜRKİYE     X X X   X    
IRE 541 DIŞ POLİTİKA ANALİZİ         X   X    
IRE 539 KÜRESEL İSTİHBARAT VE ULUSLARARASI GÜVENLİK  X         X      
IRE 511 ULUSLARARASI SİYASİ EKONOMİ     X   X   X    
IRE 537 KARŞILAŞTIRMALI SİYASET VE DEMOKRATİKLEŞME   X X       X   X
IRE 542 ORTADOĞU POLİTİKALARI         X   X    
IRE548 ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ X         X      
IRE 512 ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE KÜRESELLEŞME X         X   X  
IRE 512 DÜNYA SİYASETİNDE GÜNCEL SORUNLAR X         x   x  
IRE 535 TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE GÜNCEL SORUNLARI     X X X     X  
Program Çıktısı ile İlgili Ders Sayısı 18 10 21 17 19 19 20 15 17
Program Çıktısı ile İlgili Ders Yüzdesi 45% 25% 53% 43% 48% 48% 50% 38% 43%
Likert Ölçeği 5 4 3
ULUSLARARASI İLİŞKİLER MASTER PROGRAMI
 
TEMEL ÖĞRENME ÇIKTILARI & DERSLER
Kod Temel Öğrenme Çıktıları
  İLETİŞİM, ELEŞTİREL DÜŞÜNME ,TARTIŞMA BECERİLERİ
Dersin Adı PO1  ECTS
IRE 534 X 8
IRE 508 X 7
IRE541 X 7
IRE 538 X 7
IRE 539 X 7
IRE 511 X 8
IRE 537 X 8
IRE 542 X 7
IRE 548 X 7
IRE 521 X 7
IRE 512 X 7
IRE 535 X 7

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER YÜKSEK LİSANSPROGRAMI ULUSLARARASI İLİŞKİLER YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Türkiye Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi (TYYÇ) &  Program Çıktıları (PO) İLİŞKİLERİ Amaç ve Hedefler
  1.  Öğrencileri işletme ve yönetim bilimleri alanında uluslararası iş dünyasında gerekli ve geçerli temel ve teknik bilgilerle donatır,  2. Öğrencilerin yönetim becerilerini geliştirerek özgüven ve kendini ifade etme yetkinliklerini güçlendirir,  3. Öğrencilerin; topluma ve çevreye karşı duyarlı, sorumlu ve etik davranmalarını teşvik eder. 
  Hedeflenen Öğrenme Çıktıları
  İletişim Çözüm Araçları Temel Uluslararası İlişkiler Çevre Temel Uluslararası İlişkiler Liderlik Temel Uluslararası İlişkiler Takım Çalışması Eleştirel Düşünme
TYYÇ 1. İş yaşamının değişik ortamlarında yazılı ve sözlü iletişim becerilerini  etkin biçimde kullanarak kendini profesyonelce ifade eder, 2.  Güncel ve yaygın bilişim teknolojisi ürünlerini kullanır, 3. Küresel politik, sosyal, ekonomik ve yasal çerçeveyi teşkil eden farklı perspektifleri kavrayabilen özgün bir bakış açısı geliştirir,   4. İş hayatında aldığı kararlarda sosyal sorumluluk bilincini ve etik değerleri göz önünde bulundurur. 5. Edindiği teorik bilgileri uygulama ile bütünleştirerek içinde çalıştığı sistemin geliştirilmesine katkıda bulunur, 6. Liderlik, takım çalışması, kişilerarası iletişim becerilerini kullanır, 7. Uluslararası İlişkiler alanındaki temel oyuncuları, olayları, kavramları ve küresel gelişmeleri ve bunlar arasındaki ilişkileri sorgular,  8.Alanın terminolojisini kullanarak küresel politikanın gündemini oluşturan gelişmeler konusunda entellektüel bir tartışmayı olanaklı kılacak altyapı ve kavramsal çerçeveyi koordine eder, 9. Değişen iş koşullarında analitik, yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla sorunları çözer.
İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri
BİLGİ Kuramsal & Olgusal 1. Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.   X X   X   X x  
BECERİ Bilişsel & Uygulamalı 1. Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. X   X   x x   X  
2. Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.   X     x   X   X
YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1. Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.         X X x X  
2. Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.           X x    
3. Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.         X x   X  
Öğrenme Yetkinliği 1. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.           X   x X
2. Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.     X   X   X    
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1. Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. X X   X          
2. Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. X X   X          
3. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X X   X          
4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. X X   X          
Alana Özgü Yetkinlik 1. Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.       X   X      
2. Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür. X     X   X      
3. Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.   X     X X      
4. Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.   X       X     X
5. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. X     X   X      
Likert Ölçeği
5
4
3
Uzmanlık-Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
IRE-511 Uluslararası Siyasi Ekonomi 3-0-3 08
IRE-534 Küresel Siyaset ve Uluslararası Örgütler 3-0-3 08
IRE-537 Karşılaştırmalı Siyaset ve Demokratikleşme 3-0-3 08
IRE-542 Ortadoğu Politikaları 3-0-3 07
IRE-597 Tez 0-0-0 30
IRE-598 Tez 0-0-0 30
Tamamlayıcı Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
IRE-578 Türk Dış Politikası ve Güncel Sorunları 3-0-3 07
IRE-579 Sürdürülebilir Gelişme 3-0-3 07
IRE-544 Seminer / Dönem Projesi 0-0-0 07
Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
IRE-545 Seçmeli 0-0-0 07
IRE-505 Seçmeli 3-0-3 07
IRE-546 Seçmeli 3-0-3 07