Sosyal Bilimler Enstitüsü

Amaç:
Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı'nın amacı, kamu hukukunun  belirli alanlarında uzmanlaşmayı sağlayacak bir öğretim vererek, katılımcılar için yeni kariyer olanakları yaratmak ve bilimsel açıdan bir artı değer üretmektir. Bunun yanı sıra, hukuk biliminin uluslararası boyutu ve yeni gelişmekte olan disiplinleri hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi yoluyla, lisans öğrenimindeki bir takım eksikliklerin giderilmesi amaçlanmaktadır. Özellikle globalleşen dünyada ortaya çıkan yeni hukuksal sorunların belirlenmesi ve bunların çözümünde gerekli olan disiplinler arası bakış açısının öğrencilere kazandırılması istenmektedir. 

Hedefler:
Yüksek lisans eğitimi, bilimsel çalışmaya atılan ilk önemli adımdır. Bilimsel çalışmanın başarısı, öğretimin ciddiyet ve kalitesi ile yakından ilgilidir. Bu nedenle yüksek lisans eğitiminin amacı yalnız özel bazı konularda derinleşmeyi ve uzmanlaşmayı sağlamak değil, aynı zamanda bilimsel araştırmanın yöntem ve tekniklerini de öğrenciye öğretmektir. Tez konusunu seçen öğrencinin bu konuda nasıl bir kaynak çalışması yapacağı; bu kaynaklardan nasıl yaralanacağı ve edindiği bilgileri hangi bilimsel yöntemlerle bir senteze ulaştıracağı konusunda yetiştirilmesi, yüksek lisans eğitiminin en önemli işlevlerinden biridir. Hukuk, giderek evrenselleşen bir alandır. Yüksek lisans eğitimi öğrenciyi, evrensel hukuk dünyasının kapılarını açmaya yöneltir. Bunun için de yabancı dil bilgisinin bu öğretimde çok önemli bir ağırlığı vardır. Bu gerçeği gözden kaçırmayan Çağ Üniversitesi, lisans öğretiminde yabancı dile vermiş olduğu önemi yüksek lisans öğretiminde de isteyen öğrenciye yabancı dil dersi vermek suretiyle devam ettirmektedir.

Amaç, Kuruluş ve Onay

Çağ Üniversitesi 1997 yılında 4282 sayılı yasayla kurulmuş ve onaylanmıştır. Resmi Gazete: 9 Temmuz 1997, Sayı: 23050 YÖK Onayı: 13.04.2005/ 007700
Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı ise; Hukuk alanında geleceğin hukukçularını, hâkimlerini, savcılarını ve akademisyenlerinin bilgilerini pekiştirmek amacıyla, 13 Ekim 2004 tarihinde - 020451 - 1751 Y.Ö.K onayı ile başlatılmıştır.

Gereken Nitelikler

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programında okumak isteyen bir öğrencinin, yurtiçi veya yurtdışı denkliği olan bir üniversitede hukuk bölümünde dört yıllık hukuk lisans programını tamamlamış olması, ALES' ten en az 55 not alması gerekir. Ayrıntılar için bkz. http://www.cag.edu.tr/

Programın Genel Yapısı

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı, öğrencilerin çağdaş hukuk alanında güçlü bir teorik altyapı geliştirmelerini ve uygulama becerileri kazanmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Program, öğrencilerin kamu ve/veya özel sektör işletmelerinde yada kendi iş alanlarını kurmak isteyen hukukçuların ya da hukuk alanına ilgi duyan adayların bilgilerini yükseltmeleri, araştırma yetenekleri kazanmalarını da hedeflemektedir.

Diploma ve Unvanlar

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Kamu Hukuku dalında yüksek lisans diploması verilir.

Çalışma Alanları

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı mezunları kamu ve özel sektörde, sivil toplum örgütlerinin ve benzeri diğer kuruluşların avukatlık, hukuk müşavirliği birimlerinde, üst düzey yönetici olarak iş bulabilirler veya akademik kariyer yapabilirler.

Kayıt Kabul Koşulları

Öğrencinin mezuniyet not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,00 olmalıdır. 
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ --> Kamu Hukuku -->Başvuru Koşulları

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme Esasları

Programda yer alan dersler için genel olarak bir ara sınavı ve bir de final sınavı yapılır. Yüksek lisans derslerinde ayrıca dönem projesi, araştırma, makale yazma, sunum gibi yöntemler de uygulanabilir.  Her dersin ölçme ve değerlendirme ölçütleri için "Ders Programı"nda yer alan ders ismini tıklamanız yeterlidir.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin mezun olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve başarısız dersi olmaması gerekir.
Çağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Öğrenime Devam Olanakları

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, akademisyen olmayı seçmeleri durumunda, doktora programlarına başvurabilirler.

Program Türü

Tam Zamanlı veya yarı zamanlı

Program Dili

Türkçe

Bölüm / Program Başkanı

Prof. Dr. M. Tevfik ODMAN  
tevfikodman@cag.edu.tr 
Tel: +90 324 6514800
Fax: +90 324 6514811

AKTS & Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. Jülide İnözü

julideinozu@cag.edu.tr
Tel: +90 324 6514800
Fax: +90 324 6514811

Programı Tamamlayan Bir Öğrenci;

PÇ 1. Lisans düzeyinde edinilen teorik bilgiye dayalı olarak kamu hukuku alanında bu bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve disiplinler arası etkileşimi kavramak.

PÇ 2. Kamu hukuku alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle birleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek ve sorunları, özellikle yargı organları önüne gelen uyuşmazlıklara ilişkin olanları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözebilmek.

PÇ 3. Kamu hukuku alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı sorunlarda, özellikle çok sık olarak yargı organları önüne gelen uyuşmazlıklara ilişkin olarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirmek ve çözüm üretebilmek.

PÇ 4. Kamu hukuku alanıyla ilgili bilgileri, pozitif hukuk kurallarını eleştirel bir gözle değerlendirebilmek, ileri düzey çalışmaları, toplumsal ihtiyaçlara paralel olarak mevzuat hazırlamayı bağımsız olarak yürütebilmek.

PÇ 5. Kamu hukuku alanında öğretideki gelişmeler ile ulusal ve uluslararası yargı kararlarını takip etmek, bunları kendi çalışmaları ile birlikte bu alandaki ve diğer disiplinlerdeki gruplara sistemli bir biçimde aktarabilmek.

PÇ 6. En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek ve alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek.

PÇ 7. Kamu hukuku alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek, bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek.

PÇ 8. Kamu hukuku alanında özümsedikleri bilgileri bilgiyi ve problem çözme tekniklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek.

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
LAW-512 İcra ve İflas Suçları Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
LAW-549 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 07
LAW-552 İnsan Hakları Bağlamında İnsan, Hayat ve Vücut Bütünlüğüne Karşı Suçlar ile Mal Varlığına Karşı Suçlar Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 08
LAW-571 İdari Yargılama Hukukunda İptal Davası Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 08
LAW-508 Seminer / Dönem Projesi Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu 0-0-0 08
LAW-505 Seçmeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 08
TOS-500 Ortak Seçmeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 08
Toplam 18 55
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
LAW-528 Ceza Muhakemesi Evreleri, Yetkili Makam ve Merciler Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
LAW-534 Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Usulü ve Basit Yargılama Usulleri Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 07
LAW-538 Seçmeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 08
Toplam 9 23
İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
LAW-522 Tez Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 30
Toplam 0 30
İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
LAW-523 Tez Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 30
Toplam 0 30
LAW-501 Aile Hukukunda Mal Rejimleri

Bu ders kapsamında öncelikle aile hukukunda mal rejimlerinin  önemi vurgulanarak, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisi ve 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun dönemlerinde  geçerli olan mal rejimine ilişkin  ilkeler açıklanacak,  Mal rejimi sözleşmesinin kurulmasının şartları ve şekil şartları incelenecektir. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimindeki mal gruplarının  tasnif edilecek ve her biri açıklanacaktır. Yasal mal rejiminde, mal rejimin tasfiyesi ve  değer artış payı, eklenecek değerler, denkleştirme, katılma alacağı kavramları açıklanacak ve bu konuda örnek olay çözümleri yapılacak ve uygulamadan örnekler verilecektir. Yasal mal rejiminin sona erme sebep ve sonuçları ile olağanüstü mal rejimine geçiş şartları  açıklanacaktır. Mal ayrılığı,  paylaşmalı mal ayrılığı ve mal ortaklığı rejimlerinin kurulması ve tasfiyesi ve paylaştırma yöntemi açıklanacaktır. uygulamada mal rejiminin tasfiyesi ile  ortaya çıkan uyuşmazlıklara yönelik emsal kararlar çözülecektir.


MAN-505 Türkiye Ekonomisi

Ders sırasında Türkiye ekonomisi ile ilgili olarak; Cumhuriyet öncesi ve sonrası iktisadi gelişmelerin incelenmesi,  iktisat politikalarının uygulandığı dönemdeki iktisadi, siyasi ve sosyal koşulların anlaşılması  ve ilişkilendirilmesi, iktisadi krizlerin neden ve sonuçlarının değerlendirilmesi, küreselleşme ile Türkiye ekonomisi arasında ilişki kurulması ve geleceğe yönelik dersler çıkarılması.  Türkiye ekonomisini, Cumhuriyet öncesi ve sonrasında; üretim, istihdam, fiyatlar, yatırımlar, kamu maliyesi, para politikası, dış ticaret,sektörel ilişkiler (tarım, sanayi, enerji, madencilik ve hizmetler) ve planlama yönlerinden ve iktisat politikaları/ analitik olarak inceleyerek bu günkü ve yakın gelecekteki iktisadi gelişmeleri anlamak.


LAW-509 Hükümet Sistemleri

Bu ders, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans öğrencilerine, hükümet sistemlerinin temel özelliklerini, avantaj ve dezavantajlarını öğretmek.


IRE-511 Uluslararası Siyasi Ekonomi

Bu ders küresel ekonomik ilişkileri inceler. Ders kapsamında tartışılacak konular, ticaret ve korumacılık, IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü gibi küresel kurumların rolü ve performansı, çokuluslu şirketlerin önemi, AB ve NAFTA gibi bölgesel ekonomik entegrasyon çabaları ve Çin, Hindistan, Brezilya gibi yeni ekonomik aktörlerin ortaya çıkmasıdır. Bu dersin amacı, iktisadi ve siyasi süreçlerin karşılıklı etkileşimini incelemektir. Öğrencilere uluslararası ekonomik sistemin yapısı ve bu yapı ile siyasal kurumların girdiği karmaşık etkileşim süreci hakkında teorik ve pratik bilgi verilecektir.


MAN-511 Dijital Pazarlama

Öğrencilerin, güncel dijital pazarlama trendleri hakkında teorik ve pratik becerilerinin gelişmesinin hedeflendiği bu derste; dijital pazarlama stratejileri, dijital pazarlama karması, dijital platformlarda pazarlama kampanyalarının hazırlanması ,dijital platformlarda pazarlama iletişimi ve küresel bazda kullanılan dijital pazarlama uygulamaları konularına kapsamlı olarak yer verilmektedir. Ayrıca dijital pazarlamanın gelişimi, günümüzdeki durumu, uygulamada karşılaşılan sorunları ve çözüm önerileri de derste ele alınacaktır.  Süregelen dijitalleşme çağında pazarlamanın temel bileşenleri yeniden şekillenerek teknoloji ile bütünleşmiştir. Bu dersin amacı, öğrencilere dijital pazarlamanın temel kavramları, yöntemleri ve araçları hakkında bilgi sunarak, dijital pazarlama örneklerini analiz etme ve uygulama becerilerini  kazandırmaktır.  


LAW-512 İcra ve İflas Suçları

Bu ders, icra iflas suçlarını ve bunların sonuçlarını, suçların tanıklarını, ceza mahkemesinin kararını, ceza hükmünün sonuçlarını vb. içerir. Bu ders, icra iflas suçlarını ve bunların sonuçlarını, suçların tanıklarını, ceza mahkemesinin kararını, ceza hükmünün sonuçlarını vb. öğrencilere aktarmayı amaçlar.


LAW-513 Hukuk ve Etik

Hukuk felsefesinin geçmişten bugüne sorunları üzerine yaklaşımlar, özellikle hukuki yorum yöntemleri ile hukukun muhakemesinde güncel yaklaşımlar, hak kavramına yönelik yaklaşımlar, teoriler, ilkeler; ayrıca hukuk mesleği etiği ile ilgili güncel kaygılar dersin içeriğini oluşturmaktadır. Etik kavramı ile etik kavramının hukukla olan ilişkisinin kavranması, hukuk ve etik arasındaki benzerlikler ve farklılıkların anlaşılması, mesleki etiğin önemi ve gereği ile demokrasi, yasallık ve adalet açısından etik kuralların yerinin anlaşılması amaçlanmaktadır.


TDE-518 Klasik Dönem Osmanlı Türkçesi - II

Osmanlı Türkçesi metinleri okuma becerisine sahip öğrencilerin, üst seviyeli metinleri okuma ve bu metinleri günümüz diline aktarma becerilerini geliştirmeleri gerekir. Bunun için, farklı alanlardan seçilmiş bu gibi metinlerin hem dilbilgisel yapı, hem tarihi/kültürel arkaplan okumalarıyla anlambilimsel tahlillerine girişilmelidir.


LAW-522 Tez

Bu ders öğrencilerin tezlerini hazırlamalarına destek sağlamaktadır. İçeriğinde, araştırma yöntemlerinin öğretilmesi, tez yazım ilkelerinin anlatılması, problem alanının belirlenmesi, araştırma tekniklerinin seçimi, belirgin bir probleme odaklanmış tez önerisinin hazırlanması, araştırma modelinin kurgulanması, araştırmanın yapılması, tez yazımı ve sunumu konuları anlatılmaktadır.


LAW-523 Tez

Bu ders öğrencilerin tezlerini hazırlamalarına destek sağlamaktadır. İçeriğinde, araştırma yöntemlerinin öğretilmesi, tez yazım ilkelerinin anlatılması, problem alanının belirlenmesi, araştırma tekniklerinin seçimi, belirgin bir probleme odaklanmış tez önerisinin hazırlanması, araştırma modelinin kurgulanması, araştırmanın yapılması, tez yazımı ve sunumu konuları anlatılmaktadır.


IFN-524 Finansal Piyasa Analizi

LAW-525 Anayasa Yargısı

Türk hukukuna 1961 Anayasasıyla giren ve 1982 tarihli Anayasamızda oldukça ayrıntılı bir biçimde düzenlenen Anayasa Mahkemesi, gerek Alman ve Fransız hukukundaki Anayasa Yargısı düzeniyle ve gerekse ABD'deki benzeri düzenlemelerle karşılaştırılmakta, uygulamaya yönelik sorunlar tartışılmakta, Anayasa Yargısının Türkiye'deki gelişimi ve fonksiyonları ile Bireysel Başvuru yolu irdelenmektedir. Uluslararası çerçevede Anayasa kavramı, kuvvetler ayrılığı teorisi, kuvvetler ayrılığına göre hükümet sistemleri, demokrasi teorisi, demokrasi tipleri, seçimler ve seçim sistemleri ile siyasi partiler, temel hak ve hürriyetler, anayasa yargısı ve kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi incelenen başlıca kavram ve konulardır. Bu ders, alan dışı öğrencilere anayasa hukukunun ve yargısının evrensel gelişimini temel yapısını ve işleyişini uluslararası hukuk alanında karşılaştırmalı anlatmayı amaçlamaktadır.


LAW-527 Ekonomik Suçlar

LAW-528 Ceza Muhakemesi Evreleri, Yetkili Makam ve Merciler

Soruşturma Ve Kovuşturma Evresi CMK’nın 2/1-E Ve F. 160, 170, 175. Soruşturma Evresi Kanuna Göre, Yetkili Mercilerce Suç Şüphesinin Öğrenilmesinden İddianamenin Kabulüne Kadar Geçen Evre (Bir Suçun İşlendiği Öğrenen C. Savcısının Görevi 160), (C. Savcısının Görev Ve Yetkileri 161), (Kamu Davasını Açma Görevi 170), (İddianamenin Kabulü Ve Duruşma Hazırlığı 175), Suçun Öğrenilmesi, Resen Öğrenme, İhbar Ve Şikayet Yoluyla Öğrenme (CMK 158, 160, TCK 73), Diğer Yollar, Talep (TCK 12), Yabancı Devletin Şikayeti (TCK 340, 341, 342/2), Mütalaa (VUK’nu 359, 367), Soruşturma Evresinin İşlevi, Kovuşturmayı Hazırlamak, Delilleri Arayıp Bulmak, Delilleri Muhafaza Altına Almak, Soruşturmadan Sonuç Çıkarmak, Soruşturma Evresinin Özellikleri, Soruşturmanın Gizliliği (CMK 153-157), Soruşturmanın Yazılılığı (PVSK 6/2), (CMK 169), Soruşturmanın Dağınıklılığı (CMK 161/1, 165), PVSK Ek Md.4), Soruşturmanın Kurala Bağlı Olmayışı CMK 160/1, 161/1), Soruşturmanın Kamusallığı, Soruşturmanın Mecburiliği, Suçun İşlendiği Şüphesi-Şüphe Türleri, Basit Şüphe (CMK 160), Makul Şüphe  (CMK 116), Yeterli Şüphe (CMK 170), Kuvvetli Şüphe (CMK 100, 133, 134, 135), Soruşturma Aşamasının Süjeleri, İddia Makamı-İddia Makamının Oluşumu İl Ve İlçe C. Başsavcılıkları (Teşkilat Kanunu 16-22), C.Başsavcılığının Görevleri, Soruşturmayı Başlatmak, Delilleri Toplamak Ve Muhafaza Altına Almak, Soruşturmadan Sonuç Çıkarmak, İddianame Düzenlemek, Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Vermek, Diğer Kararları Vermek, Duruşmalara Katılmak, Kanun Yollarına Gitmek, C.Savcısı Kolluk İlişkileri, Kolluk; Genel Kolluk, Özel Kolluk, Genel Kolluk, Polis-Jandarma, Sulh Ceza Hakimliği 5235 Sayılı Adli Teşkilat Kanunu 10, Zorunlu Savcı (CMK 163), Soruşturma Evresinde Alınan Kararlar, Soruşturma Yapılmasına Yer Olmadığı Kararı, Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı, Yeterli Şüpheye Ulaşılmaması (172), Etkin Pişmanlık (171), Şahsi Cezasızlık (171), Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi (171/2-), Ön ödeme (TCK’nun 75), Fail-Mağdur Uzlaşması (CMK 253-255), Şikayetin Geri Alınması (TCK 73), Seri Muhakeme Ve Teklifi (CMK 250/1), Kanun Yolu, İtiraz, Savunma Makamı, Bireysel Savunma Makamı-Şüpheli, Şüphelinin Eşi Ve Kanuni Temsilcisi, Malen Sorumlu, Şüpheli Ve Sanığın Hakları, Toplumsal Savunma Makamı-Müdafii (149-150), İhtiyari Müdafii, Zorunlu Müdafii, Atanmış Zorunlu Müdafii, Seçilmiş Zorunlu Müdafi, Müdafiin Yetkileri, Müdafiin Ödevleri, Kovuşturma Evresi, Kovuşturma Evresi Ve Yetkili Makamlar, Mahkemeler, Asliye Ceza Mahkemesi (5235 Sayılı Adli Teşkilat Kanunu, 9, 11), Ağır Ceza Mahkemesi (9, 12), Mahkemelerin Madde Yönünden Yetkileri, Asliye Ceza Mahkemesi (5235 Sayılı Adli Teşkilat Kanunu, 11), Ağır Ceza Mahkemesi, 5235 Sayılı Adli Teşkilat Kanunu 12, Mahkemelerin Milli Yetkisi, Mahkemelerin Yer Yönünden Yetkisi CMK’nın 12, Mahkemelerin Görev Yönünden Yetkisi, 5235 Sayılı Adli Teşkilat Kanunu 11, 12, Mahkemelerin Kişi Yönünden Yetkisi, Bağlantı CMK’nun 8, Tek Yönlü Bağlantı 8, Tek Yönlü Dar Bağlantı 8, Fail Yönünden 8, Fiil Yönünden 8, Geniş Bağlantı 11, Karışık Bağlantı, Mahkemelerin Bekletici Mesele Yapma Yetkisi, Mahkemelerin Nispi Yargılama Yapma Yetkisi, Mahkemelerin Ek Yetkisi, Ara Muhakeme, İddianamenin İadesi CMK’nın 174, Kamu Davasının Açılması, İddianamenin Kabulüyle Kamu Davasının Açılması Ve Kovuşturma Evresinin Başlaması Cmk’nın 175/1, Mahkeme, İddianamenin Kabulünden Sonra Tensip Zaptı İle, Duruşma Gününün Belirlenmesi Ve Duruşmada Hazır Bulunması Gereken Kişilerin Çağırıılması (175/2), İddianamenin Sanığa Tebliği CMK’nın 176/1, Duruşma Günün İle Arasında En Az Bir Hafta Süre Olması Gerek, CMK’nın 176/4, Basit Yargılama Usulü CMK 251, Basit Yargılama Usulüne İtiraz CMK 252, Hakimlerin Reddi, Zabıt Katiplerinin Reddi, Bilirkişilerin Reddi, Kovuşturma Evresinin Aşamaları, Duruşmaya Hazırlık Aşaması, Duruşma Aşaması, Duruşmadan Sonuç Çıkarma-Hüküm Aşaması, Kanun Yolları-Denetim Muhakemesi, Olağan Kanun Yolları, İtiraz, İstinaf, Temyiz, Olağanüstü Kanun Yolları, Olağanüstü İtiraz, Muhakemenin Yenilenmesi, Kanun Yararına Bozma-Yazılı Emir, Özel Başvuru Yolları, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru. İşletme yönetiminin temel ilkelerini kavradıkları planlama, örgütleme, yürütme, kontrol ve denetleme fonksiyonlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde  uygulamayı ve yönetim biliminin gelişmesini inceler. Bu ders, ceza muhakemesinin evreleri olan soruşturma evresi ile kovuşturma evresini gerek teorik gerekse pratik olarak öğretmeyi ve ayrıca bu evrelerde görevli ve yetkili makam ve mercilerin görevlerini ayrıntılı şekilde açıklayarak özellikle ceza hukuku alanında çalışan hukukçuların gerekli bilgi ve becerilerini artırmayı amaçlamaktadır. Ceza Muhakemesi hukukunun soruşturma ve kovuşturma evrelerinin temel ilkelerini kavradıkları ve usul işlemlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde  uygulamayı ve bu bilimin gelişmesini inceler ve sağlar.


LAW-531 Ceza Yargılamasında Alternatif Çözüm Yolları

Öğrencilere karşılaştırmalı hukukta ve Türk Hukukunda ceza yargılamasında alternatif çözüm yolları hakkında bilgi vermek. Öğrencilerin ceza yargılamasında alternative çözüm yolları konusunda temel bilgilere sahip olmasını sağlamak.


LAW-534 Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Usulü ve Basit Yargılama Usulleri

Seri Yargılama Usulü: Genel Olarak, Seri Yargılamaya Konu Olabilecek Olan Suçlar , Seri Yargılamada Bilgilendirme , Seri Yargılama Teklifi, Seri Yargılamada Savcının Cezayı Belirlemesi, Seri Yargılamada Seçenekler, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Uygulanması (HAGB), Güvenlik Tedbirlerinin Uygulanabilmesi, Savcının Mahkemeden Seri Yargılamayı İstemesi, Mahkemenin Seri Yargılamada Hüküm Kurması, Seri Yargılamada Elde Edilen Belge ve Bilgilerin Daha Sonra Kullanılması Yasağı, Seri Yargılamaya Konu Suçun İştirak Halinde İşlenmesi, Seri Yargılama Yasağı, Seri Yargılamaya Engel Haller, Mahkemenin Kurduğu Seri Yargılama Hükmüne Karşı Kanun yolu.

Basit Yargılama Usulü: Genel Olarak, Basit Yargılamanın Uygulanma Olanağı, Mahkemece Yapılacak Basit Yargılama İşlemleri, Mahkemenin Hüküm Kurması, Mahkemeye Tanınan Seçenek Yetkiler, Basit Yargılama Hükmüne Karşı Kanun yolu, Mahkemenin Basit Yargılamadan Cayması, Basit Yargılamanın İstisnaları, Basit Yargılama ile Birleştirme Yasağı, Basit Yargılamada İtiraz 


LAW-537 Uluslararası Hukuk ve Türkiye’nin Bölgesel Sorunları

Bu ders uluslararası hukukta öğrencilere lisans eğitiminde aldıkları bilgilere de dayanarak uluslararası hukuktaki güncel gelişmeler ve Türkiye’nin bölgesel sorunları hakkında bilgi verilecek ve çözüm önerileri oluşturulacaktır.


LAW-539 Dönem Projesi

Hukuk alanında yazım kurallarına uygun olarak yazılacak bir akademik çalışma niteliğindedir. Dersin içeriği kapsamlı bir deneme, eleştirel bir rapor, uygulamaya dönük bir proje, deneysel bir çalışma olabilir. Proje dersi, dönem sonunda başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir.


TDE-540 Klasik Dönem Osmanlı Türkçesi - I

Osmanlı Türkçesi metinleri okuma becerisine sahip öğrencilerin, üst seviyeli metinleri okuma ve bu metinleri günümüz diline aktarma becerilerini geliştirmeleri gerekir. Bunun için, farklı alanlardan seçilmiş bu gibi metinlerin hem dilbilgisel yapı, hem tarihi/kültürel arkaplan okumalarıyla anlambilimsel tahlillerine girişilmelidir.


LAW-541 Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

LAW-549 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

Ders kapsamında temel kavramlar çerçevesinde, bir araştırmanın temel esasları ve yöntem üzerinde durularak, analiz kavramına giriş yapılmaktadır. Nitel araştırma deseni ve  etik konuları ile birlikte ele alınan ana başlıklar durum çalışmaları ve bazı deneysel yaklaşımlarla zenginleştirilmiştir. Bu dersin amacı, öğrencileri temel araştırma teknikleri ve felsefesi hakkında bilgilendirmek ve bilimsel etik kuralları hakkında bilinçlendirmektir.


MAN-549 Dış Ticaret Finansmanı

Bu ders dış ticaretin finansmanı amacıyla, dış işlemler mevzuatı ve dış ticarette kullanılan belgeler,uluslararası ticarette ödeme ve teslim şekilleri konularını içermektedir. Bu dersin amacı, dış ticaret faaliyetlerinin finansmanı amacıyla, yurt içi ve yurt dışından kullanılan nakit (TL ve Döviz), gayri nakit ve ayni krediler hakkında öğrencilere detaylı bilgiler vermek ve finansman sağlama konusunda uygulamaya yönelik beceri kazandırmaktır.


LAW-551 Seminer (Tezsiz)

Bir öğretim elemanı gözetiminde yapılan seminer çalışmalarında, öğrencinin bağımsız bir araştırma yaparak bu konuda deneyim kazanması ve konuyu anlatarak topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma konusunun saptanması, ikincil kaynakların araştırılması ve bunların çalışmada kullanılması, alan araştırması, elde edilen bilgiler ışığında taslak çalışmanın hazırlanması, gerekli düzeltmelerin yapılarak raporun rapor yazma kurallarına uygun bir şekilde tamamlanması ve son olarak raporun dinleyicilere sunulması ve tartışılması bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.


TDE-551 Halkbilimi Kuram, Yöntem ve Teknikleri

Halk biliminin içeriği ve tarihi gelişim seyri, uygulamalı derleme çalışmaları. Halkbiliminin bağımsız bir disiplin olarak ortaya çıkışı ile Dünyada ve Türkiye’de yapılan halk bilimsel çalışmaların seyri, halk bilimi araştırma yöntem ve kuramları, kuram, yöntem ve tekniklerin uygulamalı olarak öğrenilmesi dersin amaçlarındandır.


LAW-552 İnsan Hakları Bağlamında İnsan, Hayat ve Vücut Bütünlüğüne Karşı Suçlar ile Mal Varlığına Karşı Suçlar

Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap İkinci Kısım, Birinci ve İkinci Bölümlerinde yer verilen Hayata karşı ve Vücut Dokunulmazlığına Suçlar ile Onuncu Bölümde yer verilen Malvarlığına Karşı Suçların genel suç teorisi altında kanuni unsurlarını, içtihatlar ve öğreti ile karşılaştırmalı olarak temel ilkelerini kavramalarını ve soruşturma ve kovuşturma evrelerinde uygulamayı ve bu bilimin gelişmesini inceler ve sağlar. Bu ders, insan hakları bağlamında, hayata, vücut bütünlüğüne ve malvarlığına karşı suçları tek tek gerek teorik gerekse pratik olarak öğretmeyi ve ayrıca bu suçlarla görevli ve yetkili mahkemelerin görevlerini ayrıntılı şekilde açıklayarak özellikle ceza hukuku alanında çalışan hukukçuların gerekli bilgi ve becerilerini artırmayı amaçlamaktadır.


IRE-555 Küresel Siyasette Rusya

Bu derste Rusya'nın yeni dış siyaset kavramları, 21. yüzyılda Rusya dış politikasının öncelikleri, Küresel bağlamda güvenlik sorununa Rusya'nın yaklaşımı ve Rusya’nın küresel siyasete etkileri incelenecektir. Rusya Federasyonunun küresel siyasette yeri ve rolü dünya çapında bir ilgi oluşturmaktadır. Bu dersin amacı, Rusya’nın dünya sahnesinde oynadığı rol dikkate alınarak Rusya dış politikasının içeriğini ve bu politikanın dünya politikasını nasıl etkilediğini incelemektir.


LAW-555 Hayat ve Vücut Bütünlüğüne Karşı Suçlar ile Mal Varlığına Karşı Suçlar

Türk Ceza Hukuku’ nun temel kavramlarını öğrenmesi. Türk Ceza Kanunu’nun özel hükümlerinin sınıflandırılmasını bilmesi. Malvarlığına Karşı Suçlar başlığı altında Türk Ceza Kanunu’nun saydığı suç tiplerini bilmesi. İlgil suç tipleri hakkında verilmiş Yargıtay kararlarına vakıf olması.


OSD-555 Afet Yönetimi

LAW-567 Ceza Hukukunda Güvenlik Tedbirleri

Toplumu suça karşı korumak maksadıyla ceza hukuku bünyesine ceza yerine veya ceza ile birlikte uygulanmak üzere Pozitivist Okulun katkıları ile dahil olan güvenlik tedbirlerinin teorik temeli, geliştiren akımlar, ve Türk Ceza Hukukuna yansıması olan TCK 53-60. maddeler incelenecek ve düzenleme formülasyonları ele alınacaktır. Öğrenciler bu konuda alacakları konular ile ilgili araştırma yaparak kısa akademik makale hazırlayıp çalışmalarını derste sunacaklardır. Ceza Hukukunda suç işleyen kişilere ceza yerine veya ceza ile birlikte uygulanmak üzere ortaya çıkan güvenlik tedbirlerinin teorik temelini, cezadan farkını öğretmek ve Türk Ceza Kanununda 53-60. maddelerde düzenlenen hükümleri nitelik ve uygulama şartları bakımından incelemektir.


LAW-568 Vergi Yargılama Hukuku

Vergi anlaşmazlıklarının idari çözüm yolları ile vergi uyuşmazlıklarının yargısal çözüm yolları ve süreçleri dersin içeriğini oluşturmaktadır. Bu dersin amacı vergi hukukundan doğan uyuşmazlıkların idari ve yargısal aşamalarda çözüm yollarının ve sürecinin nasıl işleyeceğine yönelik öğrencilere teorik ve pratik bilgiler vermektir.


TDE-569 Oryantalizm

Oryantalizm (Şarkiyatçılık) kavramının ne olduğu, alanı ve yapısı, Silvestre de Sacy ve Ernest Renan gibi batılı ünlü oryantalistler, doğulu ülkelerin yaşam tarzları, batının doğuya bakışı, edebiyattaki oryantalist gezginler ve film sektörü ve batıdaki Türk imgesi tartışılacaktır.


LAW-571 İdari Yargılama Hukukunda İptal Davası

MAN-571 Endüstri 4.0 Uygulamaları

Endüstri 1.0, 2.0, 3.0 ve dördüncü endüstri devrimi olarak da bilinen endüstri 4.0, siber fiziksel sistemler, nesnelerin interneti, bulut bilişim sistemleri, büyük veri, modelleme ve simülasyon, akıllı fabrikalar. Bu dersin amacı, endüstrilerin ve endüstriyel süreçlere hakim olan paradigmaların her bir dönemde ne şekilde değiştiği hakkında öğrencileri bilgilendirmek, endüstriyel işletmelere uygulanabilir bilgi teknolojileri ve yönetim bilişim sistemleri hakkında bir temel oluşturmak, bilgi sistemlerinin işleyiş temelleri ile tasarımları ve işletmelerin veri ihtiyaçlarını yönetebilecek veritabanı uygulamalarının analizi, tasarımı ve geliştirilmesi için gerekli altyapıyı sağlamaktır.


MAN-580 Müşteri İlişkileri Yönetimi

Müşterilerinizle gerçek ilişkiler kurabilmeniz onları tanıma oranınızla doğru orantılıdır. Tüketiciler,üreticiler, ve diğer insanlar ve örgütlerin ilişkileri önem taşımaktadır. Birçok işletmenin önem verdiği okta gerçek müşterilerin şirketin başarılarnda en önemli yere sahip olduğudur. Bu dersin sonunda öğrenciler müşterilerle daha iyi ve kalıcı ilişkiler geliştirmenin yollarını ve önemini öğrenirler. Stratejik, organizasyonel, ticari ve teknoloji yönlerini ele alarak, psikoloji perspektifi ile, teori ve uygulamayı birleştirerek Müşteri İlişkileri Yönetimi’ni öğrencilerin tam olarak anlamalarına yardımcı olmaktır.


MAN-582 Sanal Dünyalar

LAW-583 Seminer (Tezli)

Yüksek lisans, akademik çalışmanın ilk basamağıdır. O nedenle bilimsel yazı nasıl yazılır, atıf nasıl verilir, dip not ve kaynakça nasıl düzenlenir ve konularında bilgi sahibi olur. Bu dersin amacı seminer ve sunumlar yoluyla bunları öğrencilere öğretmektir.


MAN-584 Dünya Ekonomisi

MAN-586 İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk

PSI-587 Öğrenmeyi ve Öğretmeyi Öğrenme

 

Öğrenme ve öğretmenin ana kuramlarını, temel ilkelerini, türlerini, teknikerini, modellerini ve bu modelleri, teknikleri uygulama becerilerini öğretmek.

 


MAN-589 Gönüllülük Çalışmaları

MAN-590 İşletme Simulasyonu

MAN-591 Örgütsel Davranış

İşletmelerdeki sosyal ve psikolojik sorunlar, insan ve endüstri üzerindeki etkileri ve çözüm yolları, personel seçme, eğitme ve değerlendirme, grup dinamikleri ve gruplar arası sorunlar, güdüleme, önderlik, karar verme ve iletişimde psikolojik sorunlar, rol, statü, otorite, örgütsel çatışma, stres ve yönetim.


MAN-593 İşletmelerde BIG DATA Uygulamaları

LAW-595 Amme Alacaklarının Tahsili Usulü

Bu ders kapsamında öncelikle amme alacağının kapsamı ve niteliğinin önemi vurgulanarak, 6183 sayılı kanunun sistematiği, tarafları, yükümlendirme süreci, alacağın doğması, ödeme emrinin düzenlenmesi, alacağın tahsiline yönelik cebri icra prosedürü, haciz, satı ve paraya çevirme aşamaları, kamu borçlusunun tahsis edilen işlemlere karşı idari ve yargısal yönden başvuru yolları bulunmaktadır. Bu dersin amacı kamu alacağı niteliğindeki alacakların tahsili usülü kapsamında, ödeme emri, haciz, teminatlar, ihtiyati haciz, ihtiyati tahakkuk, istihkak iddiaları, satış ve paraya çevirme, kamu alacaklısının rüçhan hakkı, adli yargıya konu olabilecek kamu alacağı uyuşmazlıkları gibi ilgili konularda bilgi vermektir.


LAW-596 Ceza Muhakemesi Aşamaları ve Yetkili Makamlar

Ceza Muhakemesi Hukukunun soruşturma ve kovuşturma aşamalarında yapılan hukuki işlemleri bunların anlamlarını, yetkili makamları, tarihi gelişimi ve kaynakları, ilgili olduğu hukuk dalları soruşturma aşaması ve işlemleri, ceza muhakemesinin makam ve kişi itibariyle süjeleri, bunların hak, yükümlülükleri ile görevleri, uluslararası hukuk ile ulusal hukukumuzda sanık hakları iddianame düzenlenmesi ve kovuşturmaya yer olmadığı kararı ile bu kararın verilmesi halleri incelenen başlıca kavram ve konulardır.


LAW-599 Tıp ve Ceza Hukuku

Bu dersin içeriği, tıp ve ceza hukukunun dünyada ve ülkemizdeki gelişimini karşılaştırmalı olarak ele almak. Tıp ilmine ilişkin tipik suçların kanuni, maddi, manevi, hukuka aykırılık unsurlarını, yaptırım politikası ve soruşturma tekniklerini ele almaktır.


KAMU HUKUK  YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

DERS İLİŞKİLERİ

KAMU HUKUKU  YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

2019 -2020 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI “GÜZ” DÖNEMİ (1. DÖNEMİ İÇİN)

Kodu

Dersin Adı

Türü

PO1

PO2

PO3

PO4

PO5

PO6

PO7

PO8

Law 539

Dönem Projesi

Z

Law 551

Seminer(Tezsiz)

Z

Law 585

Amme Alacaklarının Tahsili Usulü

S

Law 513

Hukuk ve Etik

S

Law 599

Tıp ve Ceza Hukuku

Z

Law 512

İcra ve İflas Suçları

Z

KAMU HUKUKU  YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

2019 -2020 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI “BAHAR” DÖNEMİ (2.DÖNEMİ İÇİN)

Kodu

Dersin Adı

Türü

PO1

PO2

PO3

PO4

PO5

PO6

PO7

PO8

Law 525

Anayasa Yargısı

S

Law 537

Uluslararası Hukuk ve Türkiye’nin Bölgesel Sorunları

Z

Law 587

Vergi Yargılama

Hukuku

Z

Law 596

Ceza Muhakemesi Aşamaları ve Yetkili Makamlar

S

Law 538

Ceza Yargılamasında Alternatif Çözüm Yolları

S

                       Z: Zorunlu S: Seçmeli

Etki

3

4

5

KAMU HUKUKU  YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

TEMEL ÖĞRENME ÇIKTILARI VE DERSLER

KAMU HUKUKU  YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

2019 -2020 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI “GÜZ” DÖNEMİ (1.DÖNEMİ İÇİN)

Kodu

Dersin Adı

Türü

PO1

PO2

PO3

PO4

PO5

PO6

PO7

PO8

Law 539

Dönem Projesi

Z

X

X

X

Law 583

Seminer

Z

X

X

X

Law 585

Amme Alacaklarının Tahsili Usulü

S

X

X

X

X

X

X

X

Law 513

Hukuk ve Etik

S

X

X

X

X

X

X

X

Law 599

Tıp ve Ceza Hukuku

Z

X

X

X

Law 512

İcra ve İflas Suçları

Z

X

X

X

X

X

X

X

KAMU HUKUKU  YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

2019 -2020 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI “BAHAR” DÖNEMİ (2.DÖNEMİ İÇİN)

Kodu

Dersin Adı

Türü

PO1

PO2

PO3

PO4

PO5

PO6

PO7

PO8

Law 525

Anayasa Yargısı

S

X

X

X

X

X

X

X

Law 537

Uluslararası Hukuk ve Türkiye’nin Bölgesel Sorunları

Z

X

X

X

X

X

X

X

Law 587

Vergi Yargılama

Hukuku

Z

X

X

X

X

X

X

X

Law 596 

Ceza Muhakemesi Aşamaları ve Yetkili Makamlar

S

X

X

X

X

X

X

X

Law 538

Ceza Yargılamasında Alternatif Çözüm Yolları

S

X

X

X

X

X

X

X

Z: Zorunlu S: Seçmeli

KAMU HUKUKU PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TYYÇ&PÇ İLİŞKİLERİ

 

Hukuk Temel Alanı Yeterlilikleri (Yüksek Lisans)

Hukuk Program Çıktıları (PÇ)

Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

BİLGİ

Kurumsal &Olgusal

1-Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerine ait kavram ve kurumlara ya da yöntemlere ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.

Kurumsal& Olgusal

BİLGİ

2-Kamu hukuku ve özel hukuk alanları ve alt disiplinleri ile yakın sosyal bilimler alanlarına ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki etkileşimi kavrayarak bağlantı kurar.

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

X

X

 

 

 

2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BECERİLER

Bilişsel& Uygulamalı

1-Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri hukuk kuramı ve uygulamasına ilişkin konu ve sorunların analizinde kullanır.

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

Bilişsel& Uygulamalı

BECERİLER

2-Kamu hukuku ve özel hukuk alanları ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri, farklı disiplinlere ilişkin bilgilerle birlikte değerlendirerek yorumlayabilme ve bunlardan hareketle yeni bilgiler oluşturur.

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

2-Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.

3-Hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

1-Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

YETKİNLİKLER

2-Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve öngörülemeyen ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir, bu amaca yönelik çalışmalara liderlik yapar.

 

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

2-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme

Öğrenme Yetkinliği

1-Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

1-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

Öğrenme Yetkinliği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile hukuk kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarır.

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 

2-Hukuk kavram ve kurumları, yerleşik hukuk uygulaması ve hukuk kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirir ve değiştirmek üzere girişimde bulunur.

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

2-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.

3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurar.

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

3-Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.

4-Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

4-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

1-Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir.

 

 

 

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

1-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.

Alana Özgü Yetkinlik

2-Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.

 

 

X

 

X

 

X

 

 

X

 

 

 

3-Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzmanlık-Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
LAW-512 İcra ve İflas Suçları 3-0-3 08
LAW-522 Tez 0-0-0 30
LAW-523 Tez 0-0-0 30
LAW-528 Ceza Muhakemesi Evreleri, Yetkili Makam ve Merciler 3-0-3 08
LAW-508 Seminer / Dönem Projesi 0-0-0 08
Tamamlayıcı Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
LAW-534 Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Usulü ve Basit Yargılama Usulleri 3-0-3 07
LAW-549 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3-0-3 07
LAW-552 İnsan Hakları Bağlamında İnsan, Hayat ve Vücut Bütünlüğüne Karşı Suçlar ile Mal Varlığına Karşı Suçlar 3-0-3 08
LAW-571 İdari Yargılama Hukukunda İptal Davası 3-0-3 08
LAW-505 Seçmeli 3-0-3 08
Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
LAW-538 Seçmeli 3-0-3 08
TOS-500 Ortak Seçmeli 3-0-3 08
LAW-505 Seçmeli 3-0-3 08