Sosyal Bilimler Enstitüsü

Amaç:
Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı'nın amacı, kamu hukukunun  belirli alanlarında uzmanlaşmayı sağlayacak bir öğretim vererek, katılımcılar için yeni kariyer olanakları yaratmak ve bilimsel açıdan bir artı değer üretmektir. Bunun yanı sıra, hukuk biliminin uluslararası boyutu ve yeni gelişmekte olan disiplinleri hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi yoluyla, lisans öğrenimindeki bir takım eksikliklerin giderilmesi amaçlanmaktadır. Özellikle globalleşen dünyada ortaya çıkan yeni hukuksal sorunların belirlenmesi ve bunların çözümünde gerekli olan disiplinler arası bakış açısının öğrencilere kazandırılması istenmektedir. 

Hedefler:
Yüksek lisans eğitimi, bilimsel çalışmaya atılan ilk önemli adımdır. Bilimsel çalışmanın başarısı, öğretimin ciddiyet ve kalitesi ile yakından ilgilidir. Bu nedenle yüksek lisans eğitiminin amacı yalnız özel bazı konularda derinleşmeyi ve uzmanlaşmayı sağlamak değil, aynı zamanda bilimsel araştırmanın yöntem ve tekniklerini de öğrenciye öğretmektir. Tez konusunu seçen öğrencinin bu konuda nasıl bir kaynak çalışması yapacağı; bu kaynaklardan nasıl yaralanacağı ve edindiği bilgileri hangi bilimsel yöntemlerle bir senteze ulaştıracağı konusunda yetiştirilmesi, yüksek lisans eğitiminin en önemli işlevlerinden biridir. Hukuk, giderek evrenselleşen bir alandır. Yüksek lisans eğitimi öğrenciyi, evrensel hukuk dünyasının kapılarını açmaya yöneltir. Bunun için de yabancı dil bilgisinin bu öğretimde çok önemli bir ağırlığı vardır. Bu gerçeği gözden kaçırmayan Çağ Üniversitesi, lisans öğretiminde yabancı dile vermiş olduğu önemi yüksek lisans öğretiminde de isteyen öğrenciye yabancı dil dersi vermek suretiyle devam ettirmektedir.

Amaç, Kuruluş ve Onay

Çağ Üniversitesi 1997 yılında 4282 sayılı yasayla kurulmuş ve onaylanmıştır. Resmi Gazete: 9 Temmuz 1997, Sayı: 23050 YÖK Onayı: 13.04.2005/ 007700
Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı ise; Hukuk alanında geleceğin hukukçularını, hâkimlerini, savcılarını ve akademisyenlerinin bilgilerini pekiştirmek amacıyla, 13 Ekim 2004 tarihinde - 020451 - 1751 Y.Ö.K onayı ile başlatılmıştır.

Gereken Nitelikler

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programında okumak isteyen bir öğrencinin, yurtiçi veya yurtdışı denkliği olan bir üniversitede hukuk bölümünde dört yıllık hukuk lisans programını tamamlamış olması, ALES' ten en az 55 not alması gerekir. Ayrıntılar için bkz. http://www.cag.edu.tr/

Programın Genel Yapısı

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı, öğrencilerin çağdaş hukuk alanında güçlü bir teorik altyapı geliştirmelerini ve uygulama becerileri kazanmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Program, öğrencilerin kamu ve/veya özel sektör işletmelerinde yada kendi iş alanlarını kurmak isteyen hukukçuların ya da hukuk alanına ilgi duyan adayların bilgilerini yükseltmeleri, araştırma yetenekleri kazanmalarını da hedeflemektedir.

Diploma ve Unvanlar

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Kamu Hukuku dalında yüksek lisans diploması verilir.

Çalışma Alanları

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı mezunları kamu ve özel sektörde, sivil toplum örgütlerinin ve benzeri diğer kuruluşların avukatlık, hukuk müşavirliği birimlerinde, üst düzey yönetici olarak iş bulabilirler veya akademik kariyer yapabilirler.

Kayıt Kabul Koşulları

Öğrencinin mezuniyet not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,00 olmalıdır. 
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ --> Kamu Hukuku -->Başvuru Koşulları

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme Esasları

Programda yer alan dersler için genel olarak bir ara sınavı ve bir de final sınavı yapılır. Yüksek lisans derslerinde ayrıca dönem projesi, araştırma, makale yazma, sunum gibi yöntemler de uygulanabilir.  Her dersin ölçme ve değerlendirme ölçütleri için "Ders Programı"nda yer alan ders ismini tıklamanız yeterlidir.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin mezun olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve başarısız dersi olmaması gerekir.
Çağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Öğrenime Devam Olanakları

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, akademisyen olmayı seçmeleri durumunda, doktora programlarına başvurabilirler.

Program Türü

Tam Zamanlı veya yarı zamanlı

Program Dili

Türkçe

Bölüm / Program Başkanı

Prof. Dr. Yücel ERTEKİN  
yucelertekin@cag.edu.tr 
Tel: +90 324 6514800
Fax: +90 324 6514811

AKTS & Erasmus Koordinatörü

Gül KULAK                          
gulkulak@cag.edu.tr
Tel: +90 324 6514800
Fax: +90 324 6514811

Programı Tamamlayan Bir Öğrenci;

PÇ 1. Lisans düzeyinde edinilen teorik bilgiye dayalı olarak kamu hukuku alanında bu bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve disiplinler arası etkileşimi kavramak.

PÇ 2. Kamu hukuku alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle birleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek ve sorunları, özellikle yargı organları önüne gelen uyuşmazlıklara ilişkin olanları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözebilmek.

PÇ 3. Kamu hukuku alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı sorunlarda, özellikle çok sık olarak yargı organları önüne gelen uyuşmazlıklara ilişkin olarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirmek ve çözüm üretebilmek.

PÇ 4. Kamu hukuku alanıyla ilgili bilgileri, pozitif hukuk kurallarını eleştirel bir gözle değerlendirebilmek, ileri düzey çalışmaları, toplumsal ihtiyaçlara paralel olarak mevzuat hazırlamayı bağımsız olarak yürütebilmek.

PÇ 5. Kamu hukuku alanında öğretideki gelişmeler ile ulusal ve uluslararası yargı kararlarını takip etmek, bunları kendi çalışmaları ile birlikte bu alandaki ve diğer disiplinlerdeki gruplara sistemli bir biçimde aktarabilmek.

PÇ 6. En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek ve alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek.

PÇ 7. Kamu hukuku alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek, bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek.

PÇ 8. Kamu hukuku alanında özümsedikleri bilgileri bilgiyi ve problem çözme tekniklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek.

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
LAW-5047 Kamu Hukuku Bilgisi Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 0-0-0 08
LAW-5053 Hukuka Giriş Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 0-0-0 08
LAW-500 Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanımı ve Meşru Savunma Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 06
LAW-502 Anayasa Hukuku Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 0-0-0 08
LAW-510 İdare Hukuku Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 0-0-0 08
LAW-514 Özel Hukuk Bilgisi Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 0-0-0 08
LAW-517 Mülteci Hukuku Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-518 İş Hukuku Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-518 Güncel Deniz Hukuku Konuları Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 08
LAW-519 Kriminoloji Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 08
LAW-523 Medeni Hukuk Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 0-0-0 08
LAW-524 Ceza İnfaz Hukuku Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-526 İdari İşlemlerin Yargısal Denetimi Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-527 ILO ve Uluslararası Çalışma Standartları Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-529 Uluslararası Ceza Mahkemesi Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 06
LAW-530 Avrupa Birliği Hukukunda Vergilendirme ve Türk Hukuku ile Karşılaştırılması Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-533 Demokrasi ve Ahlak Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 06
LAW-536 İdari Yargı Kararlarının Uygulanması Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-538 Demokrasi Teorileri Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-539 Dönem Projesi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 08
LAW-541 Uluslararası Antlaşmalar ve İç Hukuktaki Yeri Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-551 Seminer (Tezsiz) Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
LAW-555 Mal Varlığına Karşı Suçlar Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 08
LAW-569 Ceza Muhakemesinde Sanık Hakları Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
LAW-583 Seminer (Tezli) Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 08
LAW-585 Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-599 Tıp ve Ceza Hukuku Seçmeli Dersler Zorunlu 3-0-3 08
Toplam 57 210
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
LAW-502 Örgütlü Suçlar Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-504 Vergi Hukukunda Güncel Konular Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-509 Hükümet Sistemleri Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-515 Vergi Alacağının Korunma Yöntemleri Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-516 Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-519 Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Çözüm Yolları Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-525 Anayasa Yargısı Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-532 İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-537 Uluslararası Hukuk ve Türkiye’nin Bölgesel Sorunları Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
LAW-542 Vergi Borcunun Sona Ermesi Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 06
LAW-543 Osmanlı ve Tarihte Feodalite ile Toplum Düzeni Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-544 Türkiye’ de Anayasa Yargısı Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 08
LAW-548 Uluslararası Kuruluşlar ve Hukuksal Yapıları Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 06
LAW-549 Devlet ve Hukuk Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-550 Demokrasi, Hukuk ve Etik Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-552 Yönetimde Gelişmeler ve Denetim Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-565 Sermaye Piyasası Suçları Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-566 İcra İflas Suçları Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-574 Ceza Hukuku Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 0-0-0 08
LAW-576 Uluslararası Güvenlik Hukuku Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
LAW-578 Sigorta Hukukunda Yeni Gelişmeler Seçmeli Dersler Zorunlu 3-0-3 07
LAW-578 Yönetim Hukukunun Güncel Sorunları Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-580 Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
LAW-581 Ceza Muhakemesinde Soruşturma Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-584 Ekonomik Suç ve Cezalar Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-584 Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-587 Vergi Yargılama Hukuku Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
LAW-594 İdarenin Sorumluluğu Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-594 Adli Bilimler ve Adli Tıp Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-596 Ceza Muhakemesi Aşamaları ve Yetkili Makamlar Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-597 İdarenin Sözleşmeleri Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-598 Deniz Hukukunda Son Gelişmeler Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
Toplam 93 251
İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
LAW-522 Tez Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 30
Toplam 0 30
İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
LAW-523 Tez Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 30
Toplam 0 30
LAW-5047 Kamu Hukuku Bilgisi

LAW-5053 Hukuka Giriş

Hukuka Giriş dersinde toplumsal düzen kuralları (din, ahlak, görgü ve hukuk kuralları), bu kuralların kaynak, değişim, yaptırım gibi hususlarda benzerlik ve farklılıkları, hukuk kurallının içeriği ve yaptırım kavramı incelenmektedir. Bunun yanı sıra pozitif hukukun yazılı, yazılı olmayan ve yardımcı kaynakları ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Türk hukuk sistemi ve bu hukuk sisteminin ana dalları olarak kamu hukuku ve özel hukuk dalları incelenmektedir. Ayrıca hukukun temel kavramları olan hak, tanımı, türleri, kazanılması ve kaybedilmesi bakımından inceleme konusu yapılmaktadır. Hakkın kazanılması bakımından önem taşıyan hukuki işlem kavramı, geçerliliği ve türleri de incelenmektedir. Bu ders kapsamında hakkın sahibi olarak kişi kavramı, gerçek ve tüzel kişiler, bunların hak ve fiil ehliyetinin kazanılması ve kapsamı incelenmektedir.


LAW-500 Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanımı ve Meşru Savunma

Öğrencileri akademik sahada yazmaya ve okumaya teşvik etmenin yanı sıra, bu ders Uluslararası Güvenlik teorileri ile Uluslararası Güvenlik hukukunun geniş bir düzlemde tartışılabileceği güncel güvenlik sorunları üzerinde durulacaktır.


LAW-502 Örgütlü Suçlar

Bu ders suçların örgüt kapsamına nasıl girebileceği örgütlü suçların işlenme yöntemleri hakkında bilgi vermektedir.


LAW-502 Anayasa Hukuku

Anayasa Hukuku dersinde, Anayasa kavramı, siyasal iktidar ve bu kapsamda kurucu iktidar, devletin unsurları, devletin kökeni hakkında teoriler, devlet şekilleri, kuvvetler ayrılığı teorisi, kuvvetler ayrılığına göre hükümet sistemleri, demokrasi teorisi, demokrasi tipleri, seçimler ve seçim sistemleri ile siyasi partiler, temel hak ve hürriyetler, anayasa yargısı ve kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi incelenen başlıca kavram ve konulardır. Bu ders alan dışı öğrencilere anayasa hukukunun temel kurum, kavram ve teorilerini anlatmayı amaçlamaktadır.


LAW-504 Vergi Hukukunda Güncel Konular

Genel Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sisteminde meydana gelen güncel gelişmeler, sorunlar ve çözüm yolları incelenmektedir. Vergi Hukukunda güncel gelişmeler hakkında öğrencilere bilgi vermek.


LAW-509 Hükümet Sistemleri

Bu ders, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans öğrencilerine, hükümet sistemlerinin temel özelliklerini, avantaj ve dezavantajlarını öğretmek.


LAW-510 İdare Hukuku


LAW-514 Özel Hukuk Bilgisi

Özel Hukuk Bilgisi dersinde; öncelikle hukuk konusunda genel bilgiler, ardından borçlar hukuku, ticaret hukuku, vergi hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku ve işletmeleri ilgilendiren diğer hukuki alanlar konuları ele alınacaktır. Özel hukukun temel kavramlarını tanımak ve yorumlamak, özel hukuka ilişkin konuları hukuk mantığı içerisinde değerlendirmektir.


LAW-515 Vergi Alacağının Korunma Yöntemleri

Kamu alacakları ile ilgili genel açıklamalar ve kamu alacaklarının önemi, kapsamı, nitelikleri ve tarafları, kamu alacaklarının korunması ile ilgili olan mal bildiriminde bulunma zorunluluğu, teminat, ihtiyati haciz, ihtiyati tahakkuk, iptal davası, sorumluluk müessesesi, kamu alacağına rüçhaniyet, ortaklığın feshinin istenmesi, takas ve yurt dışına çıkış yasağı, kamu alacaklarının ödenmesi, ödeme sürelerini uzatan haller, ödemenin ertelenmesi ve gecikme zammı ve gecikme faizi konuları ile kamu alacaklarının cebri icra yoluyla tahsili konusu, ödeme ve cebri tahsil dışında kamu alacağını sona erdiren müesseseler incelenmektedir. Vergi ve diğer kamu alacaklarının mükellef ve sorumlular tarafından ödenmemesi durumunda devletin elindeki etkili araçlarından olan cebri tahsilin, cebri icra hukukunun teorik çerçevesinde değerlendirecek bilgi, beceriyi öğrencilere kazandırmak.


LAW-516 Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü

Kamu alacakları ile ilgili genel açıklamalar ve kamu alacaklarının önemi, kapsamı, nitelikleri ve tarafları, kamu alacaklarının korunması ile ilgili olan mal bildiriminde bulunma zorunluluğu, teminat, ihtiyati haciz, ihtiyati tahakkuk, iptal davası, sorumluluk müessesesi, kamu alacağına rüçhaniyet, ortaklığın feshinin istenmesi, takas ve yurt dışına çıkış yasağı, kamu alacaklarının ödenmesi, ödeme sürelerini uzatan haller, ödemenin ertelenmesi ve gecikme zammı ve gecikme faizi konuları ile kamu alacaklarının cebri icra yoluyla tahsili konusu, ödeme ve cebri tahsil dışında kamu alacağını sona erdiren müesseseler incelenmektedir. Kamu harcamalarının finansmanında araç olarak kullanılan kamu gelirlerinin tahsilinin İcra ve İflas Kanunundan ayrı olarak Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunla düzenlenmiş olmasının gerekçelerini sunmak, bu Kanunun içeriği konusunda lisans ve yüksek lisans aşamalarında öğrenilen bilgileri geliştirmek, bu alanda akademik araştırma ve çalışma yapmak isteyen doktora öğrencilerine teori ve uygulama konusunda rehberlik yapmak.


LAW-517 Mülteci Hukuku

Uluslararası hukukun önemli bir alanını da mülteci hukuku oluşturmaktadır. Mülteci hukukunun kaynaklarını, teamülü hukuk, 1951 Tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair Sözleşme ile 1967 Tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair Protokol, 1969 Tarihli Afrika Birliği Mültecilerle İlgili Sözleşme, 1984 Tarihli Cartegena Bildirisi gibi bölgesel düzenlemeler ile Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi kararları ve uluslararası ve ulusal uygulamalar meydana getirmektedir. Türk Hukukunda bu konu ile ilgili kaynak ise, 1951 Sözleşmesi ve 1967 Protokolü yanında, 30 Kasım 1994 Tarihli Mülteciler ve Sığınanlar ile İlgili Yönetmeliktir. Mülteci Hukukunun ders programını, söz konusu kaynaklarda yer alan hükümler çerçevesinde mülteci olma koşulları, mülteci statüsünün kazanılmasını engelleyen nedenler, mülteciliğin kaybedilmesi ile sona erme durumları ve Türk Mevzuatında mülteci hukukuna yaklaşım ve yasal durum oluşturmaktadır.


LAW-518 İş Hukuku

İş hukukunun temel kavramları, işçi-işveren ilişkilerinin hukuki düzenleme şekilleri, sendika, toplu sözleşme, grev ve lokavt hukuku ve iş uyuşmazlıkları anlatılmaktadır.


LAW-518 Güncel Deniz Hukuku Konuları

Bu derste, yerkürenin üçte ikisini kaplayan denizlerin düzeni ve bu kapsamda deniz yetki alanları ile ilgili temel ilkeler, bu alanda ortaya çıkan son gelişmeler ve Türkiye’yi çevreleyen denizlere ilişkin uygulamaları ile yaşanan sorunlar hakkında çalışmalar yapılacaktır. Dersin amacı, öğrencilere deniz kamu hukukunun tarihsel gelişimi ile birlikte temel ilkelerini ve bu kapsamda Türkiye özelinde uygulamaları hakkında bilgi vermek ve bu alanda derinlemesine çalışmalar yaptırmaktır.


LAW-519 Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Çözüm Yolları

Bu ders, vergi uyuşmazlıklarını ve vergi uyuşmazlıkların idari çözüm yollarını kapsar. Bu derste öğrencilere, vergi uyuşmazlıklarının idari çözüm yolları hakkında bilgi verilmektedir.


LAW-519 Kriminoloji

Ders kapsamında öğrencilere liderlik ve örgütsel davranışla ile ilgili teorik ve uygulama bilgi aktarılacaktır. Davranış, kişilerarası iletişim, örgüt içerisindeki grup içi ve gruplar arası iletişim, birey, grup ve örgüt performanslarının iyileştirilmesi ve yönetimin rolü bu ders kapsamındaki başlıklara uygun olarak bilgi paylaşımında bulunulacaktır. Bireylerin ve/veya grupların örgüt içinde nasıl davrandıklarına ilişkin temel ilkeleri incelemek, bu ilkelerin bireysel performansı ve örgütsel etkililiği geliştirme yönünde yardımcı araçlar olarak nasıl kullanılabileceğini değerlendirmek ve liderlikle ilgili örgütsel problemlere çözüm önerileri sunabilecek.


LAW-522 Tez

Bu ders öğrencilerin tezlerini hazırlamalarına destek sağlamaktadır. İçeriğinde, araştırma yöntemlerinin öğretilmesi, tez yazım ilkelerinin anlatılması, problem alanının belirlenmesi, araştırma tekniklerinin seçimi, belirgin bir probleme odaklanmış tez önerisinin hazırlanması, araştırma modelinin kurgulanması, araştırmanın yapılması, tez yazımı ve sunumu konuları anlatılmaktadır.


LAW-523 Tez

Bu ders öğrencilerin tezlerini hazırlamalarına destek sağlamaktadır. İçeriğinde, araştırma yöntemlerinin öğretilmesi, tez yazım ilkelerinin anlatılması, problem alanının belirlenmesi, araştırma tekniklerinin seçimi, belirgin bir probleme odaklanmış tez önerisinin hazırlanması, araştırma modelinin kurgulanması, araştırmanın yapılması, tez yazımı ve sunumu konuları anlatılmaktadır.


LAW-523 Medeni Hukuk

Türk Medeni Kanunundaki Başlangıç Hükümlerini, kişiler Hukukunu; bu bağlamda kanun koyucunun kişileri hangi andan itibaren hak süjesi olarak kabul ettiğini ve ne zaman bu özelliği sona erdirdiğini, gerek gerçek, gerek tüzel kişilerin hak ehliyetini, fiil ehliyetini, kişi olmak nedeniyle kişiliğinin ne şekilde korunacağı konularını anlatmak. İşletme Finansı Dersinde; işletmelerde yatırım ve finanslama kararlarının firma değeri üzerindeki etkileri incelenmektedir. Bu bağlamda; finansın amaç ve işlevi, finans yöneticisinin rolü ve işlevi, finansal piyasaların işlevi, paranın zaman değeri, sermaye bütçelemesi, risk ve getiri kavramları, finanslama işlevi ve firmanın sermaye yapısı, kar dağıtım politikaları gibi İşletme Finansının temel esasları güncelleştirilmiş uygulamalı örneklerle işlenmektedir.


LAW-524 Ceza İnfaz Hukuku

Ceza mahkûmiyetlerinin neticeleri, cezaları ortadan kaldıran sebepler, cezaların içtimaı, hürriyeti bağlayıcı cezaların tehiri, cezaların taksimi, ölüm cezası, para cezalarının tarifi, tespiti ve yerine getirilmesi, para cezalarının hesabı, infazın tehiri, cezaların ertelenmesi, şartlı salıverme, cezaevlerinde izin ve disiplin cezaları konuları işlenecektir.


LAW-525 Anayasa Yargısı

Türk hukukuna 1961 Anayasasıyla giren ve 1982 tarihli Anayasamızda oldukça ayrıntılı bir biçimde düzenlenen Anayasa Mahkemesi, gerek Alman ve Fransız hukukundaki Anayasa Yargısı düzeniyle ve gerekse ABD'deki benzeri düzenlemelerle karşılaştırılmakta, uygulamaya yönelik sorunlar tartışılmakta, Anayasa Yargısının Türkiye'deki gelişimi ve fonksiyonları ile Bireysel Başvuru yolu irdelenmektedir. Uluslararası çerçevede Anayasa kavramı, kuvvetler ayrılığı teorisi, kuvvetler ayrılığına göre hükümet sistemleri, demokrasi teorisi, demokrasi tipleri, seçimler ve seçim sistemleri ile siyasi partiler, temel hak ve hürriyetler, anayasa yargısı ve kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi incelenen başlıca kavram ve konulardır. Bu ders, alan dışı öğrencilere anayasa hukukunun ve yargısının evrensel gelişimini temel yapısını ve işleyişini uluslararası hukuk alanında karşılaştırmalı anlatmayı amaçlamaktadır.


LAW-526 İdari İşlemlerin Yargısal Denetimi

Yargısal denetim yasağı, yargısal denetimin sınırı, yargısal denetimin etkinliği, idare hukukunun işlevi, idare hukukunun yetmezliği konuları işlenecektir.


LAW-527 ILO ve Uluslararası Çalışma Standartları

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası Çalışma Örgütünün amaçları, yapısı ve çalışma şekli, ILO standartları incelenmektedir.


LAW-529 Uluslararası Ceza Mahkemesi

Uluslararası ceza yargısının tarihsel gelişimi ve bu mahkemelerin görev alanına giren suçlar hakkında yetkili ceza mahkemesinin belirlenmesi ve uygulanacak ceza hukuku kurallarının tayini ile uluslararası ceza mahkemesi, görev ve yetkileri, uluslararası suçlar inceleme konusu yapılmaktadır. Bu dersin amacı, uluslararası kamu düzeninin sağlanması amacına yönelik olarak hayata geçirilen uluslararası ceza mahkemelerinin yapısı ve görev alanları ile bu mahkemelerin yetkisine giren suçlar hakkında bilgi vermektir.


LAW-530 Avrupa Birliği Hukukunda Vergilendirme ve Türk Hukuku ile Karşılaştırılması
Vergi uyuşmazlıkları ve vergi uyuşmazlıklarının idari işlemleri. Bu ders öğrencilerin vergi uyuşmazlıkları ve vergi uyuşmazlıklarının idari düzenlemeleri hakkındaki bilgilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

LAW-532 İş Sağlığı ve Güvenliği


LAW-533 Demokrasi ve Ahlak

Kuramsal düzeyde öğrencilere, kültürel tekillikler ve siyasal irrasyonalizmin meydan okumasına karşı insan haklarının ahlaki evrenselliğini doğrulayan klasik ve güncel siyasal ve felsefi yaklaşımlar tanıtılacaktır. Çağdaş dünya siyaseti içinde evrensel insan hakları fikrinin felsefi kökenlerini, tarihsel evrimini ve kurumsal uygulamasını incelemek. Kültürel tekillikler ve siyasal irrasyonalizmin meydan okumasına karşı insan haklarının ahlaki evrenselliğini doğrulayan klasik ve güncel siyasal ve felsefi yaklaşımlar öğretmek.


LAW-536 İdari Yargı Kararlarının Uygulanması

Anayasamızın 125. maddesi idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğu ilkesini getirmiş, dolayısıyla Türk yönetim sistemi içerisinde idarenin hukuka bağlı bir mekanizma olması gerektiğini tespit etmiştir. Oysa uygulamada İdare Mahkemeleri ve Danıştay kararlarının tam olarak gereğinin yapılması birtakım sorunlar nedeniyle bazen mümkün olamamakta, yönetimin ve yöneticilerin sorumluluğunu gerektiren durumlar ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda iptal ve tam yargı davaları nedeniyle kararların yerine getirilmesi ve bu konuyla ilgili usul hükümleri tartışılmakta, yargı kararlarını kasten yerine getirmeyen kamu görevlilerine karşı ne gibi kanun yollarına başvurulabileceği irdelenmektedir.


LAW-537 Uluslararası Hukuk ve Türkiye’nin Bölgesel Sorunları

LAW-538 Demokrasi Teorileri

Demokrasi teorilerini incelemek. Öğrencinin demokrasi teorileri hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak.


LAW-539 Dönem Projesi

Hukuk alanında yazım kurallarına uygun olarak yazılacak bir akademik çalışma niteliğindedir. Dersin içeriği kapsamlı bir deneme, eleştirel bir rapor, uygulamaya dönük bir proje, deneysel bir çalışma olabilir. Proje dersi, dönem sonunda başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir.


LAW-541 Uluslararası Antlaşmalar ve İç Hukuktaki Yeri

Uluslararası hukuk kaynaklarının, Türk İç Hukuku\'nda yeri bakımından genel bir düzenleme bulunmamaktadır. Buna karşılık, bu konu ile ilgili düzenlemeler, günümüze değin gelen anayasalarda yer almaktadır. Bu bağlamda, 1982 Tarihli TC. Anayasası\'nın başta 90 ıncı maddesi olmak üzere, 15, 16, 42 ve 92 nci maddelerinde belirli konulara ilişkin olmak üzere, özel düzenlemeler bulunmaktadır. Söz konusu maddelerde belirtilen konularla sınırlı olmak üzere, uluslararası hukuk kaynaklarının, Türk İç Hukuk düzenine doğrudan etkide bulunacağı ve hüküm doğuracağı belirtilmektedir. Bu düzenlemelerden en önemlisini, 7 Mayıs 2004 Tarihli ve 5170 Sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile 90. maddenin son fıkrasına eklenen \"Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.\" şeklinde cümle oluşturmaktadır. Sonuç olarak, uluslararası andlaşmalar, Türk İç Hukukunda kural olarak, kanunlarla eşdeğerde kabul edilmelerine karşın, yukarıda belirtilen maddelerin içerdiği belirli konular yönünden, uluslararası hukuk kaynakları Türk İç Hukuku düzenlemeleri üstünde bulunmaktadır. Bu derste, uluslararası hukuk ile Türk İç Hukuku arasındaki ilişkiler; ikici ve tekçi görüşler çerçevesinde Anayasal düzeyde ve yargısal kararlar ile öğreti bağlamında ele alarak incelenmektedir.


LAW-542 Vergi Borcunun Sona Ermesi

Türk vergi sistemi içerisinde yer alan vergi kanunlarında belirtilen vergi ve cezaları sona erdiren, tahsil, terkin, mahsup, takas, zamanaşımı, pişmanlık, indirim vb. gibi hallerin detaylı analizinin yanı sıra, vergi borcunu tahakkuk öncesi veya tahakkuk aşamasında kısmen veya tamamen sona erdiren \"vergiden kaçınma olarak\" bilinen muaflıklar, istisnalar, indirimler gibi teşvikler detaylı olarak incelenecektir. \"Vergi Uygulamasında Peçeleme\'de\" bu ders kapsamında incelenecek konular arasında yer almaktadır.


LAW-543 Osmanlı ve Tarihte Feodalite ile Toplum Düzeni

Feodalitenin genel özellikleri ve İngiliz feodalitesi, Osmanlı toplum yapısının temel kurumları, toprak düzeni ve bu düzenin feodalite ile benzerlikleri veya farklılıkları incelenecektir.


LAW-544 Türkiye’ de Anayasa Yargısı

Türk hukukuna 1961 Anayasasıyla giren ve 1982 tarihli Anayasamızda oldukça ayrıntılı bir biçimde düzenlenen Anayasa Mahkemesi, gerek Alman ve Fransız hukukundaki Anayasa Yargısı düzeniyle ve gerekse ABD'deki benzeri düzenlemelerle karşılaştırılmakta, uygulamaya yönelik sorunlar tartışılmakta, Anayasa Yargısının Türkiye'deki gelişimi ve fonksiyonları irdelenmektedir.


LAW-548 Uluslararası Kuruluşlar ve Hukuksal Yapıları

Uluslararası Hukukun süjeleri-aktörleri arasında, fonksiyonları ve etkileri bakımından devletlerden sonra ikinci sırada, devletlerin ortak iradeleriyle, ancak onların dışında kurulan, fonksiyonel bağımsız kişiliğe sahip ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren Uluslararası Örgütler yer almaktadır. Çok değişik amaç ve fonksiyonlarla donatılmış olarak kurulan uluslararası örgütlerin, örgütlenme biçimleri, görevleri, yetkileri, üyeleri, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkış gibi konularda farklılıklar gösteren, kendilerine özgü hukuksal yapıları ve hukuk kuralları bulunmaktadır. Bu örgütleri, devletlerden ayıran en önemli özellik; üzerinde kurulduğu bir ülkeye ve uyrukluk bağıyla bağlı olan millet denilen insan topluluğuna sahip olmamalarıdır. Ayrıca, devletler gibi, genel anlamda emir verme ve zorlama tedbirlerine başvurma yetkisinden yoksun bulunmalarıdır. Bu dersin amacı; günümüzde giderek önemleri artan uluslararası örgütlerin oluşumlarını, hukuki yapılarını, türlerini, fonksiyonlarını ve sahip oldukları organlar ile görevlerini ayrıntılı şekilde incelemektir. Ders uluslararası hukukun kişilerinden biri olan uluslararası örgütlerin genel teorisi ve bu konudaki belli başlı örnekler ele alınmaktadır. Bu çerçevede BM Teşkilatı, NATO, AGİT ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) hakkında bilgi verilmektedir. Dersin amacı, öğrencilere küresel ve ulus-üstü örgütlerle, bölgesel örgütlerin ve hükümet dışı uluslararası örgütlerin kuruluş ve işleyişleri hakkında genel özellikleri tanımlamaktır.


LAW-549 Devlet ve Hukuk

Devlet doktrinleri adı altında Eski Yunan\'da, Roma\'da, Orta Çağ\'da, Mutlakıyetçi sistemlerde ve günümüzde devlet olgusu, liberalizm ve temel hak ve özgürlükler konuları incelenecektir.


LAW-550 Demokrasi, Hukuk ve Etik

Demokrasi, hukuk, etik ve meslek etiği kavramları tartışılacaktır. Etik ve meslek etikleri arasındaki ilişki ortaya konduktan sonra, hukuk devleti ve demokrasinin gelişim çizgisi çerçevesinde yasa koyuculuk ve yargıçlık ödevi incelenecektir.


LAW-551 Seminer (Tezsiz)

Bir öğretim elemanı gözetiminde yapılan seminer çalışmalarında, öğrencinin bağımsız bir araştırma yaparak bu konuda deneyim kazanması ve konuyu anlatarak topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma konusunun saptanması, ikincil kaynakların araştırılması ve bunların çalışmada kullanılması, alan araştırması, elde edilen bilgiler ışığında taslak çalışmanın hazırlanması, gerekli düzeltmelerin yapılarak raporun rapor yazma kurallarına uygun bir şekilde tamamlanması ve son olarak raporun dinleyicilere sunulması ve tartışılması bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.


LAW-552 Yönetimde Gelişmeler ve Denetim

Genel olarak dersin amacı hukuk, yönetim ve denetim kavramları arasındaki organik ilişkileri irdelemek, sorun alanlarını tartışmak, Türkiye\'nin güncel konularıyla ilişkilerini kurmak ve yüksek lisans öğrencilerine farklı bir bakış açısı kazandırmaktır. Bu genel amacı sağlamak için, konuyla ilgili yasal ve yönetsel düzenlemeler yanında örgütsel uygulamalara da yer verilerek, yönetim sistemi ve özellikleri, yönetimin hukuki yapısı, reform girişimleri ve sorunları ile kamu hizmeti, kötü yönetim, siyasal ve yönetsel etik, yönetişim ve denetim türleri ve geliştirilmesi üzerinde durulmaktadır.


LAW-555 Mal Varlığına Karşı Suçlar

Türk Ceza Hukuku’ nun temel kavramlarını öğrenmesi. Türk Ceza Kanunu’nun özel hükümlerinin sınıflandırılmasını bilmesi. Malvarlığına Karşı Suçlar başlığı altında Türk Ceza Kanunu’nun saydığı suç tiplerini bilmesi. İlgil suç tipleri hakkında verilmiş Yargıtay kararlarına vakıf olması.


LAW-565 Sermaye Piyasası Suçları

Bu ders, içerden öğrenenlerin ve piyasa manipülasyonlarının tarihi, sermaye piyasası suçlarının kapsamı, sermaye piyasası suçlarının yaptırımları hususlarının içermektedir.


LAW-566 İcra İflas Suçları

Bu ders, icra iflas Bunların çoğu yerin epey sonuçlarını, suçların tanıklarını, ziyaretinde suçlarını ceza mahkemesinin kararını, ceza hükmünün sonuçlarını vb İçerir. Sözlü yargılama usulü, davada özel durumlar, kanun yolları, kesin hüküm kurumu, yargılamanın yenilenmesi, müşterek hükümler, özel mahkemeler, tahkim. İcra İflâs Hukuku, borcunu rızası ile yerine getirmeyen / getiremeyen borçlunun, borcunu, devlet gücü-icra organları aracılığı ile zorla yerine getirilmesini sağlar.


LAW-569 Ceza Muhakemesinde Sanık Hakları

Ceza Muhakemesi evrelerinde şüpheli/sanığın veya müdafinin soruşturma/kovuşturma ya katılma ya da katılabilme kabiliyetini anlar. Bununla ilgili adil yargılanma hakkıyla ilgili ilkeler, özellikle silahların eşitliği, ışığında muhakeme aşamasına bakış açısı kazanır.


LAW-574 Ceza Hukuku

Ceza Hukuk Genel Hükümler dersinde; ceza hukukuna hakim prensipler ve ilgili temel kavramlar, ceza hukuku kurallarının uygulama alanı, suç teorisi, suçun unsurları, suçun unsurları dışında kalan diğer haller konuları ele alınacaktır. Ceza hukukunun temel kavramlarını, ceza hukukuna egemen olan temel prensipleri, Türk Ceza Kanunu’nun uygulanmasını, geri verme kurumunu, suç kavramını, suçun unsurları dışındaki hususları anlatmak.


LAW-576 Uluslararası Güvenlik Hukuku

Öğrencileri akademik sahada yazmaya ve okumaya teşvik etmenin yanı sıra, bu ders Uluslararası Güvenlik teorileri ile Uluslararası Güvenlik hukukunun geniş bir düzlemde tartışılabileceği güncel güvenlik sorunları üzerinde durulacaktır.


LAW-578 Yönetim Hukukunun Güncel Sorunları

Bu ders İdarenin faaliyetleri ve İdarenin sorumluluğunu kavrayabilme ve bunları uygulayabilmeyi amaçlar. Yönetim Hukuku dersinde, İdarenin faaliyetleri, İdarenin hareket araçları ve İdarenin sorumluluğu incelenen başlıca kavram ve konulardır.


LAW-578 Sigorta Hukukunda Yeni Gelişmeler

Sigorta Hukukunda Yeni Gelişmeler dersinde; genel olarak sigorta, sigorta sözleşmesi, mal sigortaları, sorumluluk sigortaları, can sigortaları ele alınacak, ayrıca sigorta hukukundaki güncel gelişmeler işlenecektir. Bu dersin amacı başta sigorta sözleşmesi ve sigortanın türleri (hayat sigortası, mal sigortası ve sorumluluk sigortası) olmak üzere, sigorta hukukuna ilişkin hukuki ilişkileri ve bu alanın temel özelliklerin anlatılmasıdır.


LAW-580 Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar

Bu ders uluslararası hukukta öğrencilere lisans eğitiminde aldıkları bilgilere de dayanarak uluslararası ukuktaki güncel sorunlar hakkında bilgi verilecek ve çözüm önerileri oluşturulacaktır


LAW-581 Ceza Muhakemesinde Soruşturma

Ceza Muhakemesi Hukuku soruşturma, muhakeme ve duruşma hususlarıyla ilgilenir. Bu derste, Türk Ceza Mahkemelerinin yapısı ve Ceza Muhakemesi Hukukunun ana aktörleri incelenir.


LAW-583 Seminer (Tezli)

Yüksek lisans, akademik çalışmanın ilk basamağıdır. O nedenle bilimsel yazı nasıl yazılır, atıf nasıl verilir, dip not ve kaynakça nasıl düzenlenir ve konularında bilgi sahibi olur. Bu dersin amacı seminer ve sunumlar yoluyla bunları öğrencilere öğretmektir.


LAW-584 Ekonomik Suç ve Cezalar

Bu derste ekonomi alanında ortaya çıkan suçların tanımları ortaya konulmuş olup, Türk Ceza Kanununda ve ilgili kanunlarda yer alan cezalar incelenmiştir.


LAW-584 Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku

Fikri mülkiyet hakları: Genel bilgiler, korumanın amacı, hak türleri. Telif hakları: Sağladığı mali ve manevi haklar, hakka tecavüzün yaptırımları. Markalar, patentler, tasarımlar, faydalı modeller, coğrafi işaretler, yeni bitki çeşitleri, entegre devre topografları, yeni teknolojiler (bilgisayar programları, veri tabanları), genel bilgiler, tescil, korunması. Biyoteknolojik buluşlar, ticari sırlar.


LAW-585 Amme Alacaklarının Tahsili Usulü

LAW-587 Vergi Yargılama Hukuku

LAW-594 İdarenin Sorumluluğu

İdarenin sorumluluk halleri, kusursuz sorumluluk çeşitleri, idarenin sorumluluğunu kaldıran ve azaltan sebepler.


LAW-594 Adli Bilimler ve Adli Tıp

Bu dersin amacı hukuk bakış açısıyla, Adli Bilimler ve Adli Tıp Alanında temel bilgi kazandırmaktır. Adli Bilimler ve Adli Tıp alanlarının konularıdır.


LAW-596 Ceza Muhakemesi Aşamaları ve Yetkili Makamlar

Ceza Muhakemesi Hukukunun soruşturma ve kovuşturma aşamalarında yapılan hukuki işlemleri bunların anlamlarını, yetkili makamları, tarihi gelişimi ve kaynakları, ilgili olduğu hukuk dalları soruşturma aşaması ve işlemleri, ceza muhakemesinin makam ve kişi itibariyle süjeleri, bunların hak, yükümlülükleri ile görevleri, uluslararası hukuk ile ulusal hukukumuzda sanık hakları iddianame düzenlenmesi ve kovuşturmaya yer olmadığı kararı ile bu kararın verilmesi halleri incelenen başlıca kavram ve konulardır.


LAW-597 İdarenin Sözleşmeleri

Bu ders, İdari Sözleşmeleri ve Türlerini, Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmelerini, Yap-İşlet-Devret Sözleşmelerini, Yap-İşlet Sözleşmelerini, İdarenin Özel Hukuk Sözleşmelerini içerir.


LAW-598 Deniz Hukukunda Son Gelişmeler

Bu derste, yerkürenin üçte ikisini kaplayan denizlerin düzeni ve bu kapsamda deniz yetki alanları ile ilgili temel ilkeler, bu alanda ortaya çıkan son gelişmeler ve Türkiye’yi çevreleyen denizlere ilişkin uygulamaları ile yaşanan sorunlar hakkında çalışmalar yapılacaktır.


LAW-599 Tıp ve Ceza Hukuku

Bu dersin içeriği, tıp ve ceza hukukunun dünyada ve ülkemizdeki gelişimini karşılaştırmalı olarak ele almak. Tıp ilmine ilişkin tipik suçların kanuni, maddi, manevi, hukuka aykırılık unsurlarını, yaptırım politikası ve soruşturma tekniklerini ele almaktır.


Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı Program Çıktıları & Dersler İlişki Tablosu 

 Kodu

Dersin Adı

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

PO 5

PO 6

PO 7

PO 8

1. Yıl, Birinci Dönem

 

 

 

 

 

 

 

 

LAW 566

İcra İflas Suçları

 

X

 

X

 

 

X

 

LAW 594

İdarenin Sorumluluğu

X

 

X

 

 

X

 

 

LAW 602

Seminer

X

X

 

 

 

X

 

X

1. Yıl, İkinci Dönem

 

 

 

 

 

 

 

 

LAW 597

İdarenin Sözleşmeleri

 

X

 

 

X

 

 

X

LAW 598

Deniz Hukukunda Son Gelişmeler

X

 

X

X

 

 

 

X

Program Çıktılarıyla İlişkili Ders Sayısı– 8

3

3

2

2

 1

2

1

3

Program Çıktılarıyla İlişkili Yüzdesi

%38

%38

%25

%25

%13

%25

%13

%38

 Seçmeli Dersler

Kodu

Dersin Adı

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

PO 5

PO 6

PO 7

PO 8

LAW 527

ILO ve Uluslar arası çalışma Standartları

X

 

 

X

 

 

X

 

LAW 531

Mülteci Hukuku

X

 

X

X

 

 

 

X

LAW 536

İdari Yargı Kararlarının Uygulanması

X

 

X

X

 

 

 

X

LAW 537

Avrupa Birliği Hukuku

 

X

 

 

 

X

 

X

LAW 541

Uluslararası Sözleşmeler ve İç Hukuktaki Yeri

 

X

 

 

X

 

 

X

LAW 542

Vergi Borcunun Sona Ermesi

X

 

 

X

 

 

X

 

LAW 547

Avrupa İnsan Hakları Hukuku ve Türkiye

X

 

X

 

 

X

 

X

LAW 548

Uluslar arası Kuruluşlar ve Hukuksal Yapıları

X

 

X

X

 

 

 

X

LAW 565

Sermaye Piyasası Suçları

X

X

 

 

 

 

X

 

LAW 581

Ceza Muhakemesinde Soruşturma

X

 

X

 

 

X

 

 

LAW 595

Adli Tıp

 

X

X

 

X

 

 

 

LAW 596

Ceza Muhakemesi Aşamaları ve Yetkili Makamlar

X

X

X

 

 

 

 

 

LAW 599

Tıp ve Ceza Hukuku

X

X

 

 

 

 

X

 

LAW 600

Vergi Uyuşmazlıklarında İdari Çözüm Yolları

 

 

 

 

X

X

 

X

LAW 601

Dönem Projesi

 

 

X

X

X

 

 

 

LAW 604

Kriminoloji

 

X

X

X

 

 

 

 

 

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı Program Çıktıları & Dersler İlişki Tablosu

(Kantitatif)

Kodu

Dersin Adı

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

PO 5

PO 6

PO 7

PO 8

1. Yıl, Birinci Dönem

 

 

 

 

 

 

 

 

LAW 566

İcra İflas Suçları

 

4

 

5

 

 

5

 

LAW 594

İdarenin Sorumluluğu

5

 

4

 

 

4

 

 

LAW 602

Seminer

4

3

 

 

 

5

 

5

1. Yıl, İkinci Dönem

 

 

 

 

 

 

 

 

LAW 597

İdarenin Sözleşmeleri

 

4

 

 

5

 

 

5

LAW 598

Deniz Hukukunda Son Gelişmeler

4

 

4

5

 

 

 

4

Program Çıktılarının Ağırlığı

13

11

8

10

5

9

5

14

İlişki Düzeyi: 0: İlişki yok; 5: En yüksek ilişki düzeyi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seçmeli Dersler

Kodu

Dersin Adı

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

PO 5

PO 6

PO 7

PO 8

LAW 548

Uluslar arası Kuruluşlar ve Hukuksal Yapıları

4

 

4

5

 

 

 

4

LAW 537

Avrupa Birliği Hukuku

 

5

 

 

 

5

 

3

LAW 527

ILO ve Uluslar arası çalışma Standartları

5

 

 

3

 

 

4

 

LAW 541

Uluslararası Sözleşmeler ve İç Hukuktaki Yeri

 

4

 

 

5

 

 

4

LAW 542

Vergi Borcunun Sona Ermesi

5

 

 

4

 

 

5

 

LAW 547

Avrupa İnsan Hakları Hukuku ve Türkiye

3

 

4

 

 

5

 

 

LAW 601

Dönem Projesi

 

 

3

4

5

 

 

 

LAW 531

Mülteci Hukuku

4

 

4

5

 

 

 

4

LAW 536

İdari Yargı Kararlarının Uygulanması

4

 

4

5

 

 

 

4

LAW 581

Ceza Muhakemesinde Soruşturma

5

 

4

 

 

4

 

 

LAW 565

Sermaye Piyasası Suçları

5

3

 

 

 

 

4

 

LAW 595

Adli Tıp

 

3

3

 

3

 

 

 

LAW 596

Ceza Muhakemesi Aşamaları ve Yetkili Makamlar

4

4

5

 

 

 

 

 

LAW 599

Tıp ve Ceza Hukuku

5

3

 

 

 

 

4

 

LAW 600

Vergi Uyuşmazlıklarında İdari Çözüm Yolları

 

 

 

 

3

5

 

4

LAW 604

Kriminoloji

 

3

3

3

 

 

 

 

KAMU HUKUKU PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TYYÇ&PÇ İLİŞKİLERİ

 

Hukuk Temel Alanı Yeterlilikleri (Yüksek Lisans)

Hukuk Program Çıktıları (PÇ)

Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

BİLGİ

Kurumsal &Olgusal

1-Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerine ait kavram ve kurumlara ya da yöntemlere ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.

Kurumsal& Olgusal

BİLGİ

2-Kamu hukuku ve özel hukuk alanları ve alt disiplinleri ile yakın sosyal bilimler alanlarına ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki etkileşimi kavrayarak bağlantı kurar.

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

X

X

 

 

 

2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BECERİLER

Bilişsel& Uygulamalı

1-Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri hukuk kuramı ve uygulamasına ilişkin konu ve sorunların analizinde kullanır.

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

Bilişsel& Uygulamalı

BECERİLER

2-Kamu hukuku ve özel hukuk alanları ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri, farklı disiplinlere ilişkin bilgilerle birlikte değerlendirerek yorumlayabilme ve bunlardan hareketle yeni bilgiler oluşturur.

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

2-Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.

3-Hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

1-Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

YETKİNLİKLER

2-Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve öngörülemeyen ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir, bu amaca yönelik çalışmalara liderlik yapar.

 

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

2-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme

Öğrenme Yetkinliği

1-Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

1-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

Öğrenme Yetkinliği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile hukuk kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarır.

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 

2-Hukuk kavram ve kurumları, yerleşik hukuk uygulaması ve hukuk kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirir ve değiştirmek üzere girişimde bulunur.

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

2-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.

3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurar.

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

3-Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.

4-Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

4-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

1-Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir.

 

 

 

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

1-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.

Alana Özgü Yetkinlik

2-Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.

 

 

X

 

X

 

X

 

 

X

 

 

 

3-Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temel Mesleki Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
LAW-518 Güncel Deniz Hukuku Konuları 3-0-3 08
LAW-555 Mal Varlığına Karşı Suçlar 3-0-3 08
Uzmanlık-Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
LAW-522 Tez 0-0-0 30
LAW-523 Tez 0-0-0 30
LAW-537 Uluslararası Hukuk ve Türkiye’nin Bölgesel Sorunları 3-0-3 08
LAW-539 Dönem Projesi 0-0-0 08
LAW-551 Seminer (Tezsiz) 3-0-3 08
LAW-569 Ceza Muhakemesinde Sanık Hakları 3-0-3 08
LAW-576 Uluslararası Güvenlik Hukuku 3-0-3 08
LAW-580 Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar 3-0-3 08
LAW-583 Seminer (Tezli) 0-0-0 08
LAW-587 Vergi Yargılama Hukuku 3-0-3 08
Tamamlayıcı Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
LAW-5047 Kamu Hukuku Bilgisi 0-0-0 08
LAW-5053 Hukuka Giriş 0-0-0 08
LAW-502 Anayasa Hukuku 0-0-0 08
LAW-510 İdare Hukuku 0-0-0 08
LAW-514 Özel Hukuk Bilgisi 0-0-0 08
LAW-519 Kriminoloji 3-0-3 08
LAW-523 Medeni Hukuk 0-0-0 08
LAW-544 Türkiye’ de Anayasa Yargısı 3-0-3 08
LAW-574 Ceza Hukuku 0-0-0 08
Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
LAW-500 Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanımı ve Meşru Savunma 3-0-3 06
LAW-502 Örgütlü Suçlar 3-0-3 08
LAW-504 Vergi Hukukunda Güncel Konular 3-0-3 08
LAW-509 Hükümet Sistemleri 3-0-3 08
LAW-515 Vergi Alacağının Korunma Yöntemleri 3-0-3 08
LAW-516 Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü 3-0-3 08
LAW-517 Mülteci Hukuku 3-0-3 08
LAW-518 İş Hukuku 3-0-3 08
LAW-519 Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Çözüm Yolları 3-0-3 08
LAW-524 Ceza İnfaz Hukuku 3-0-3 08
LAW-525 Anayasa Yargısı 3-0-3 08
LAW-526 İdari İşlemlerin Yargısal Denetimi 3-0-3 08
LAW-527 ILO ve Uluslararası Çalışma Standartları 3-0-3 08
LAW-529 Uluslararası Ceza Mahkemesi 3-0-3 06
LAW-530 Avrupa Birliği Hukukunda Vergilendirme ve Türk Hukuku ile Karşılaştırılması 3-0-3 08
LAW-532 İş Sağlığı ve Güvenliği 3-0-3 08
LAW-533 Demokrasi ve Ahlak 3-0-3 06
LAW-536 İdari Yargı Kararlarının Uygulanması 3-0-3 08
LAW-538 Demokrasi Teorileri 3-0-3 08
LAW-541 Uluslararası Antlaşmalar ve İç Hukuktaki Yeri 3-0-3 08
LAW-542 Vergi Borcunun Sona Ermesi 3-0-3 06
LAW-543 Osmanlı ve Tarihte Feodalite ile Toplum Düzeni 3-0-3 08
LAW-548 Uluslararası Kuruluşlar ve Hukuksal Yapıları 3-0-3 06
LAW-549 Devlet ve Hukuk 3-0-3 08
LAW-550 Demokrasi, Hukuk ve Etik 3-0-3 08
LAW-552 Yönetimde Gelişmeler ve Denetim 3-0-3 08
LAW-565 Sermaye Piyasası Suçları 3-0-3 08
LAW-566 İcra İflas Suçları 3-0-3 08
LAW-578 Sigorta Hukukunda Yeni Gelişmeler 3-0-3 07
LAW-578 Yönetim Hukukunun Güncel Sorunları 3-0-3 08
LAW-581 Ceza Muhakemesinde Soruşturma 3-0-3 08
LAW-584 Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku 3-0-3 08
LAW-584 Ekonomik Suç ve Cezalar 3-0-3 08
LAW-585 Amme Alacaklarının Tahsili Usulü 3-0-3 08
LAW-594 Adli Bilimler ve Adli Tıp 3-0-3 08
LAW-594 İdarenin Sorumluluğu 3-0-3 08
LAW-596 Ceza Muhakemesi Aşamaları ve Yetkili Makamlar 3-0-3 08
LAW-597 İdarenin Sözleşmeleri 3-0-3 08
LAW-598 Deniz Hukukunda Son Gelişmeler 3-0-3 08
LAW-599 Tıp ve Ceza Hukuku 3-0-3 08