Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Üniversitenin fakülte, yüksekokul ve bölümleri arasındaki yatay geçiş esasları, Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Üniversite Senatosu tarafından düzenlenir.

Buna göre, 

Yükseköğretim Kurumları Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anal Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerden yatay geçiş yapılabilir.

Başvurular, adayların genel not ortalaması ile programın puan türünde yükseköğretime kayıt olduğu yıldaki ÖSYS/YKS puanının en az %40'ı hesaplamaya dâhil edilerek senato tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır.

Yatay geçiş başvurusu yapabilmek için öğrencinin,

  • Kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır.
  • Kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci hazırlık sınıfı dâhil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir.

Yatay geçiş işlemlerine ilişkin ayrıntılı hususlar YÖK’ ün web sayfasından “Öğrenci” başlığı altında belirtilmiştir.

Yatay geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrencinin önceki ön lisans/lisans programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakı/muafiyet işlemleri yapılır ve bu derslere ilişkin daha önceden aldığı notlar transkriptine işlenir. Öğrencinin GNO’ su önceki diploma programından intibakı/muafiyet işlemleri yapılan dersler ile Çağ Üniversitesi’nden aldığı derslerin bütünü üzerinden hesaplanır.

Üniversitemizin İngilizce eğitim veren bölümlerine yatay geçiş başvurusu kabul edilenlerin, lisans eğitimine devam edebilmesi için Üniversitede yapılacak yabancı dil hazırlık sınıfı yeterlik sınavını başarmış olması veya ulusal ve uluslararası düzeyde alınan yabancı dil başarı belgelerinin yeterlik ve denkliğinin Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edilmiş olması gerekir.

Gerçeğe aykırı belgelerle yatay geçiş başvurusu yapılması ve/veya kayıt yaptırılması halinde bu durumun tespitini müteakip öğrencinin kaydı silinir ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Öte yandan, bölümler arası geçişler için başvuru yalnızca ikinci yarıyıl sonunda ve bir sonraki eğitim-öğretim yılı başlangıcından en az iki hafta önce yapılabilir. Bunun için öğrencilerin ikinci yarıyıl sonu itibariyle GNO’ larının 2,75 ve daha üstü olması ve geçiş yapmak istediği bölüm tarafından kabul edilmesi gerekir. Tamamlama dersleri, geçiş yapılan bölüm tarafından düzenlenir.

BAŞVURU KOŞULLARI:

1 - Yatay geçişler ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan Yükseköğretim Kurumları arasında, yıl sistemi uygulayan Yükseköğretim Kurumlarında ders yılı başında; yarıyıl sistemi uygulanan Yükseköğretim Kurumlarında önlisans programlarına her yarıyıl başında, lisans programlarına Eğitim-Öğretim yılı ve dersler başlamadan önce geçiş için başvurulan Fakülte ve Yüksekokulların Yönetim Kurullarının kararı ile yapılır.      

2 - Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

3 - Ara sınıflara veya yarıyıllara geçiş için öğrencinin,

  • Gireceği sınıftan veya yarıyıldan önceki öğretim süresinde sağladığı genel not ortalamasının (gireceği sınıfa veya yarıyıla geçiş notu dahil) en az 100 üzerinden 60 olması şarttır. Bu şartları sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusunda bulunabilir. Şartları taşıyan adayların yerleştirmesi yapıldıktan sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.

4 - Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 ve üzeri olması ya da kayıt olduğu yıldaki puanı geçmek istediği programın puanına eşit veya puanından yüksek olması gerekir.

5 - Burslu programlarda okurken yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler burslarından feragat etmiş sayılırlar.

6 - Başvuruların kontenjandan fazla olması halinde başarı yüzdesine göre sıralama yapılır.

  •  En başarılı öğrenciden başlayarak geçişi kabul edilecek öğrenciler belirlenir.

7 - Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından yurdumuzdaki yükseköğretim kurumlarına geçiş için öğrencinin yabancı ülke yükseköğretim kurumunda yabancı dile hazırlık sınıfı hariç en az bir yıl (2 yarıyıl) okumuş yıl sonu sınavlarını başarı ile vermiş olması şartları aranır. Hukuk Fakültesine yatay geçişlerde ÖSYM'nin yaptığı sınavda başarı sırası aranacaktır.

 8 - Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş

Öğrenciler Üniversitemiz bölümlerine Merkezi Yerleştirme Puanları ile yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Geçmek istedikleri programın puan türüne göre ilgili yıldaki puanına eşit veya yüksek olması başvuru için gerekli tek koşuldur. Merkezi Yerleştirme Puanı ile geçişlerde de burslu olarak geçiş yapılmamaktadır.

GEREKLİ BELGELER: 

1 - Başvuru dilekçesi

2 - Geçiş için başvuracak öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren belge aslı (Transkript)

3 - Öğrenci belgesi. e-devletten alınan belge de geçerlidir.

4 - Öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan disiplin cezası almadığını belirten belge.

5 - ÖSYS, LYS, YKS Sınav Sonuç Belgesi. ÖSYM'nin sayfasından çıkartılan belgeler.

6 - Öğrencinin İngilizce Hazırlık sınıfında başarılı olduğuna dair belge. Lisans programları ve MYO Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik programı için.

7 - Yurtdışından yapılan başvurularda Lise diplomasının onaylı fotokobisi.

8 - Yurtdışından yapılan başvurularda, YÖK tarafından onaylı denklik belgesi.

9 - Yurtdışından yapılan başvurularda pasaport fotokopisi ve konsolosluktan alacakları öğrenci kaydı belgesi.

10 - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversitelerinden geçiş yapacak öğrencilerden (ÖSYM'ce yerleşen)  7.- 8.- 9. maddelerdeki belgeler aranmamaktadır.  

11 - Yurt dışından Hukuk Fakültesine geçiş yapmak isteyen adaylar, ÖSYS TM2 ve TM3 Puan türünden ilk 150 bine girmiş olma şartını taşımaları gekmektedir.