Sosyal Bilimler Enstitüsü

Amaç:
Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı; öğrencilerin sağlık ile ilgili iş yaşamındaki karmaşık durumları ve sorunları anlama, tanımlama, analiz etme ve çözüm yöntemleri geliştirerek uygulayabilme becerilerini geliştirebilmek için, çağdaş yönetim alanında en üst düzey teorik ve uygulamalı bilgi birikimine sahip olmalarını sağlamayı amaç edinmiştir. Program, mezunların, iş dünyasında lider, yönetici veya girişimci olabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

Hedefler:
Programın genel hedefi, öğrencilerin yönetim alanındaki bilgi birikimlerini tazelemek ve artırmaktır. Böylece öğrenciler, karmaşık yönetim problemlerini anlayabilecek, analiz edebilecek ve çözüm yöntemleri geliştirip uygulayabileceklerdir.

Bunun yanı sıra öğrencilerin küresel ekonomiyi ve uluslararası pazarlardaki gelişmeleri izleme, yorumlama, analiz etme ve iş yaşamına uygulama yeteneklerinin de geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

Öğrenciler, program kapsamında, yönetim prensipleri, hastanelerin finansal yönetimi, muhasebe, karar verme teknikleri, küreselleşme ve uluslararası iş dünyası gibi farklı ve birbirini tamamlayıcı alanlarında teorik ve uygulamalı bilgi birikimine sahip olacaklardır.

Amaç, Kuruluş ve Onay

Çağ Üniversitesi 1997 yılında 4282 sayılı yasayla   kurulmuş ve onaylanmıştır. Resmi Gazete: 9 Temmuz 1997, Sayı: 23050 YÖK   Onayı: 13.04.2005/ 007700
  Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı ise; Hastane  alanında geleceğin girişimcilerini,   yöneticilerini ve akademisyenlerini yetiştirmek amacıyla, 07.06.2017 tarihli   Yükseköğretim Yürütme Kurulu ile 09.06.2017 tarihli Yükseköğretim Kurulu   Başkanlığının 75850160-104.01.04.01- 39753 tarihinde Y.Ö.K onayı ile   başlatılmıştır.

Gereken Nitelikler

Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans   Programında okumak isteyen bir öğrencinin, yurtiçi veya yurtdışı denkliği   olan bir üniversitede herhangi bir bölümde, dört yıllık lisans programını   tamamlamış olması, tezli programlar için ALES' ten herhangi bir puan türünden   en az 55 not alması, tezsiz programlarda ise ALES istenmemekte olup,   tezli/tezsiz yüksek lisans programlarında ALES burslar için istenilmektedir.   Ayrıntılar için bkz. https://www.cag.edu.tr/tr/sosyal-bilimler-enstitusu2

Programın Genel Yapısı

Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı,   öğrencilerin hastanelerde çağdaş yönetim alanında güçlü bir teorik altyapı   geliştirmelerini ve uygulama becerileri kazanmalarını sağlayacak şekilde   tasarlanmıştır. Program, öğrencilerin kamu ve/veya özel sektör hastanelerde   liderlik, yöneticilik veya girişimcilik yeteneği kazanmalarını da   hedeflemektedir.

Diploma ve Unvanlar

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans diploması verilir.

Çalışma Alanları

Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı   mezunları kamu ve özel sektördeki hastanelerde, sağlık ile ilgili sivil   toplum örgütlerinin ve benzeri diğer kuruluşların yönetsel birimlerinde, üst   düzey yönetici olarak iş bulabilirler veya akademik kariyer yapabilirler. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında, Sosyal Güvenlik Kurumunda ve diğer kamu hastaneleri ve kuruluşlarında uzman yardımcısı ve yönetici adayları olarak istihdam edilmektedir. Özel hastanelerin ve özel sağlık kuruluşlarının çeşitli idari kademelerinde görev almaktadır. Mezunlar, bu kuruluşlar dışında ilaç firmalarında, tıbbi cihaz ve malzeme ticareti yapan işletmelerde ve özel sağlık sigorta kuruluşlarında da iş imkânına sahip olmaktadırlar.

Kayıt Kabul Koşulları

Öğrencinin mezuniyet not ortalaması 4 üzerinden en   az 2 olmalıdır.
  Ayrıntılar için Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünün https://www.cag.edu.tr/tr/sosyal-bilimler-enstitusu2   web sayfasından, kayıt kabul için https://www.cag.edu.tr/tr/sosyal-bilimler-enstitusu-kayit-asamasi-ve-ucretler/duyurular/yuksek-lisans-programlarina-kesin-kayitlar-icin-basvuruda-istenen-belgeler-hakkinda-bilgilendirme   linkinden, mezuniyet için https://www.cag.edu.tr/tr/sosyal-bilimler-enstitusu-idari-hususlar-ve-mevzuat/duyurular/ders-gecme-ve-mezuniyet-not-ortalamasi-hakkinda   linkine bakınız.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme Esasları

 

Programda yer alan dersler için genel olarak bir ara   sınavı ve bir de final sınavı yapılır. Yüksek lisans derslerinde ayrıca   seminer, dönem projesi, araştırma, makale yazma, sunum gibi yöntemler de   uygulanabilir.  Her dersin ölçme ve değerlendirme ölçütleri için   "Ders Programı"nda yer alan ders ismini tıklamanız yeterlidir.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin mezun olabilmesi için Genel Not   Ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve başarısız dersi   olmaması gerekir.
Çağ Üniversitesi Lisansüstü   Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği  ile  ders geçme ve mezuniyet için https://www.cag.edu.tr/tr/sosyal-bilimler-enstitusu-idari-hususlar-ve-mevzuat/duyurular/ders-gecme-ve-mezuniyet-not-ortalamasi-hakkinda   linkini inceleyiniz.

Öğrenime Devam Olanakları

 

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler,   akademisyen olmayı seçmeleri durumunda, doktora programlarına   başvurabilirler.

Program Türü

Tam   Zamanlı- % 70 devam zorunluluğu bulunmaktadır.

Program Dili

Türkçe

Bölüm/Program Başkanı

Doç. Dr. Murat GÜLMEZ  

mgulmez@cag.edu.tr

Tel: +90   324 6514800
Fax: +90 324 6514811

AKTS & Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. Jülide İnözü
julideinozu@cag.edu.tr
Tel: +90   324 651 4800   
Fax: +90   324 651 4811

Programı Tamamlayan Bir Öğrenci

PÇ 1.  Hastanelerde farklı durumlarda farklı liderlik tarzlarını uygulayabilme becerisine sahip olur.

PÇ 2.  Hastanelerin değişik departmanlarında, değişik ortamlar için, motivasyon ihtiyaçlarını belirleyerek en uygun motivasyon tekniklerini geliştirip uygulayabilir.

PÇ 3. Hastanelerdeki problemleri saptayıp, analiz edip, çözüm yöntemleri geliştirebilir.

PÇ 4. Organizasyon yapısı içinde, en uygun karar verme süreçlerini geliştirip uygulayabilir.

PÇ 5. Farklı yönetsel sorunlara en uygun çağdaş yönetim kavram ve tekniklerini uygulayabilir.

PÇ 6. Ekonomik gelişmelerin hastaneler üzerindeki muhtemel etkilerini anlar, analiz eder ve bu durumlara en uygun kararları alabilir

PÇ 7. Çağdaş İnsan kaynakları yönetim kavram ve tekniklerini geliştirip uygulayabilir.

PÇ 8. Finansal tabloları analiz ederek hastanelerin finansal durumunu değerlendirebilir.

PÇ 9. Hastaneler ile ilgili Uluslararası pazarlardaki gelişmeleri izler ve hastane üzerindeki etkilerini değerlendirir.

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
SKY-514 Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 08
SKY-530 Sağlık Kurumlarında Pazarlama Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 08
SKY-555 Seçmeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 08
SKY-557 Seminer / Dönem Projesi Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu 3-0-3 08
TOS-500 Ortak Seçmeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 08
Toplam 15 40
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
SKY-534 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
SKY-539 Epidemiyoloji Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 08
MAN-559 Örgütsel Davranışta Güncel Konular Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 08
MAN-560 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 08
SKY-556 Seçmeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 08
SKY-570 Seçmeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 08
Toplam 18 48
İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
SKY-597 Tez Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 30
Toplam 0 30
İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
SKY-598 Tez Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 30
Toplam 0 30
SKY-501 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim

Stratejik yönetim kavramı, stratejik yönetim sürecinin temel ögeleri, stratejik planlama, sağlık işletmelerinin stratejik amaçları, kaynakların stratejik kullanımı, değişik yönetim seviyelerinde stratejiler, stratejinin değerlendirilmesi, iş yaşamına dair örnek olay analizi ve gelişme stratejileri ile ilgili konuları Sağlık kurumları açısından kapsar.


MAN-505 Türkiye Ekonomisi

Ders sırasında Türkiye ekonomisi ile ilgili olarak; Cumhuriyet öncesi ve sonrası iktisadi gelişmelerin incelenmesi,  iktisat politikalarının uygulandığı dönemdeki iktisadi, siyasi ve sosyal koşulların anlaşılması  ve ilişkilendirilmesi, iktisadi krizlerin neden ve sonuçlarının değerlendirilmesi, küreselleşme ile Türkiye ekonomisi arasında ilişki kurulması ve geleceğe yönelik dersler çıkarılması.  Türkiye ekonomisini, Cumhuriyet öncesi ve sonrasında; üretim, istihdam, fiyatlar, yatırımlar, kamu maliyesi, para politikası, dış ticaret,sektörel ilişkiler (tarım, sanayi, enerji, madencilik ve hizmetler) ve planlama yönlerinden ve iktisat politikaları/ analitik olarak inceleyerek bu günkü ve yakın gelecekteki iktisadi gelişmeleri anlamak.


SKY-505 Sağlık Sektöründe Girişimcilik

Girişimcilik ile ilgili kavramlar, girişimciliğin önemi, gelişimi, fonksiyonları ve girişim türleri, girişimcilerin özellikleri ve girişimcilerdeki kişisel yeteneklerin geliştirilmesi, girişimcilikte motivasyon, yaratıcılık ve yenilik, girişim finansmanı konularının sağlık sektör açısından incelenmesi, girişimcilik potansiyelinin değerlendirilmesi, sağlık sektöründe girişimcilik örnek olay incelemelerini kapsamaktadır.


SKY-506 Sağlık Sigortacılığı

Sağlık sigortası ve ödeme sistemleri, sigortacılığın tarihsel gelişimi, kapsamı, sağlık sigortası türleri, dünyada ve Türkiye’de sağlık sigortacılığı, sigortacılık alanında yaşanan sorunlar, sağlık sigortacılığı ve ödeme sistemlerinde yaşanan son gelişmeler konularını kapsamaktadır.


SKY-507 Sağlık Turizmi

Sağlık turizmi, turizm içindeki yeri ve önemi, Türkiye’de sağlık turizmi potansiyeli, sağlık turizminin gelişmesi ve gelişme nedenleri, sağlık turizmi arzını oluşturan faktörler, sağlık turizminde doğal koşullar ve çevre, sağlık turizmi talebini etkileyen faktörler, sağlık turizmi organizasyonu, sağlık turizminde pazarlama ve lojistik, sağlık turizmi politikaları, sağlık turizmi teşvikleri, sağlık turizminde yaşanan sorunlar, küresel rekabet konularını içermektedir


IRE-511 Uluslararası Siyasi Ekonomi

Bu ders küresel ekonomik ilişkileri inceler. Ders kapsamında tartışılacak konular, ticaret ve korumacılık, IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü gibi küresel kurumların rolü ve performansı, çokuluslu şirketlerin önemi, AB ve NAFTA gibi bölgesel ekonomik entegrasyon çabaları ve Çin, Hindistan, Brezilya gibi yeni ekonomik aktörlerin ortaya çıkmasıdır. Bu dersin amacı, iktisadi ve siyasi süreçlerin karşılıklı etkileşimini incelemektir. Öğrencilere uluslararası ekonomik sistemin yapısı ve bu yapı ile siyasal kurumların girdiği karmaşık etkileşim süreci hakkında teorik ve pratik bilgi verilecektir.


MAN-511 Dijital Pazarlama

Öğrencilerin, güncel dijital pazarlama trendleri hakkında teorik ve pratik becerilerinin gelişmesinin hedeflendiği bu derste; dijital pazarlama stratejileri, dijital pazarlama karması, dijital platformlarda pazarlama kampanyalarının hazırlanması ,dijital platformlarda pazarlama iletişimi ve küresel bazda kullanılan dijital pazarlama uygulamaları konularına kapsamlı olarak yer verilmektedir. Ayrıca dijital pazarlamanın gelişimi, günümüzdeki durumu, uygulamada karşılaşılan sorunları ve çözüm önerileri de derste ele alınacaktır.  Süregelen dijitalleşme çağında pazarlamanın temel bileşenleri yeniden şekillenerek teknoloji ile bütünleşmiştir. Bu dersin amacı, öğrencilere dijital pazarlamanın temel kavramları, yöntemleri ve araçları hakkında bilgi sunarak, dijital pazarlama örneklerini analiz etme ve uygulama becerilerini  kazandırmaktır.  


SKY-511 Sağlık İşletmeleri Yönetiminde Etik

Sağlık işletmeleri yönetiminde uyulması gereken etik ilkelerin incelenmesi, etik kuramlar, ilkeler, sorunlar, karar verme süreci ve sağlık yönetiminde geçerli temel etik ilkelere uygun tutum geliştirme konularını kapsamaktadır.


SKY-512 Sağlık Kurumlarında Lojistik Yönetimi

Sağlık kurum ve kuruluşlarında malzeme yönetimi döngüsünü meydana getiren planlama, satın alma, depolama, stok yönetimi, taşıma, kullanıma hazırlık, tüketim ve geridönüşüm/atık yönetimi konuları hakkında gerekli teknik, istatistiki ve kavramsal bilgi ve becerileri kapsamaktadır.


SKY-514 Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim

Sağlık işletmeleri açısından nakit Akım Tablosu, Şirket Değerleme,Sermaye Yapısı Teorileri, Kâr Payı Politikaları, Finansla Kiralama – Leasing, Finansal Piyasalar, Uluslararası Finansal Yönetim,Risk Yönetimi v e Türev Ürünler gibi finansal konuları içerir.


SKY-516 Sağlık Kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi ve Akreditasyon Süreci

Sağlık kurumlarında kalite yönetimi ile ilgili olarak kalite ve teoriler, teorilerin sağlık hizmetlerine uygulanabilirliği, Toplam Kalite Yönetimi, sağlık hizmetlerinde kalitenin gelişimi, sürekli kalite iyileştirme, akreditasyon ve planlama, istatistiksel kalite kontrolü, tıbbi bakımın kalite ölçümü konularını kapsamaktadır.


SKY-517 Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler Yönetimi

Kişilerarası iletişim, kitle iletişimi ve örgütlerde iletişim kuramları, sağlık iletişimi, sağlığı geliştirme, halkla ilişkilerin tarihsel gelişimi ve halkla ilişkilere ait çeşitli kuramlar ve modellerin karşılaştırılması, sağlık kurumlarında halkla ilişkilerin önemi ve uygulamaları konularını kapsamaktadır.


TDE-518 Klasik Dönem Osmanlı Türkçesi - II

Osmanlı Türkçesi metinleri okuma becerisine sahip öğrencilerin, üst seviyeli metinleri okuma ve bu metinleri günümüz diline aktarma becerilerini geliştirmeleri gerekir. Bunun için, farklı alanlardan seçilmiş bu gibi metinlerin hem dilbilgisel yapı, hem tarihi/kültürel arkaplan okumalarıyla anlambilimsel tahlillerine girişilmelidir.


SKY-519 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan kaynakları yönetimi kavramlarını genel olarak İnsan kaynakları planlaması, işe alma, ücret sistemi, kariyer planlama, oryantasyon ve hizmet içi eğitimi iş-meslek analizi, performans değerleme-iş değerleme- iş güvenliği ve işgören sağlığı, yönetim ve değişik meslek grupları arasında ilişkiler, sendikalar ve toplu sözleşme ,çalışan memnuniyeti konuları çerçvesinde ele alır.


SKY-521 İşletmeler İçin Temel İktisat Bilgisi

Ders iktisadın konusu, piyasa mekanizmasının işleyişi, firmanın gelir ve maliyet yapısı, makro ekonomik sorunlar ve politika araçları ile iktisadi politikaların firmayı nasıl etkilediği üzerinde yoğunlaşmaktadır. Ders öğrencilere işletme yüksek lisans programı için gerekli olan ve iş hayatlarında ihtiyaç duyacakları temel iktisat bilgileri ile iktisadi düşünce biçimini kazandırmayı amaçlamaktadır.


SKY-522 Seminer (Tezsiz)

Bir öğretim elemanı gözetiminde yapılan seminer çalışmalarında, öğrencinin bağımsız bir araştırma yaparak bu konuda deneyim kazanması ve konuyu anlatarak topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma konusunun saptanması, ikincil kaynakların araştırılması ve bunların çalışmada kullanılması, alan araştırması, elde edilen bilgiler ışığında taslak çalışmanın hazırlanması, gerekli düzeltmelerin yapılarak raporun rapor yazma kurallarına uygun bir şekilde tamamlanması ve son olarak raporun dinleyicilere sunulması ve tartışılması bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.


SKY-523 Seminer (Tezli)

Bir öğretim elemanı gözetiminde yapılan seminer çalışmalarında, öğrencinin bağımsız bir araştırma yaparak bu konuda deneyim kazanması ve konuyu anlatarak topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma konusunun saptanması, ikincil kaynakların araştırılması ve bunların çalışmada kullanılması, alan araştırması, elde edilen bilgiler ışığında taslak çalışmanın hazırlanması, gerekli düzeltmelerin yapılarak raporun rapor yazma kurallarına uygun bir şekilde tamamlanması ve son olarak raporun dinleyicilere sunulması ve tartışılması bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.


IFN-524 Finansal Piyasa Analizi

SKY-525 Dönem Projesi

Sağlık alanında yazım kurallarına uygun olarak yazılacak bir akademik çalışma niteliğindedir. Dersin içeriği kapsamlı bir deneme, eleştirel bir rapor, uygulamaya dönük bir proje, deneysel bir çalışma olabilir. Dönem Projesi dersi dönem sonunda başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir.


SKY-527 Sağlık Hukuku ve Etik

Sağlık Hukuku ve Etik dersinde; sağlık mesleği mensuplarını ilgilendiren temel kurum ve kavramlara yer verilmektedir. Tıbbi uygulama hataları ve ilişkin olduğu hususlar ders süresince ele alınacaktır. Öğrencinin, sağlık hukukunda temel kavramlar, hasta ve sağlık çalışanı hakları, cezai, hukuki ve mesleki sorumluluklar, aydınlatılmış onam, tıbbi uygulama hatalarına yol açan süreçler, belgelendirme ve sigorta sistemleri konularında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır. 


SKY-530 Sağlık Kurumlarında Pazarlama

Sağlık hizmetleri pazarlamasını tanımlanması, pazarlama ve müşteri karmaları, sağlık hizmeti türleri ve sağlık hizmeti sunan kurumlar, piyasa türleri ve farklı piyasa yapılarında rekabet türleri, sağlık hizmetlerinde pazarlama-markalaşma stratejileri ve uygulamalarını kapsamaktadır.


SKY-532 Sağlıkta Muhasebe Yönetimi

Bu ders, şirketlerin mali tabloları nasıl hazırladıklarına odaklanmaktadır. Muhasebecilerin yaptıkları şekilde, öğrencilerin de mali tabloları elde etmek için gereken muhasebe kural ve ilkelerini uygulamaları sağlanmaktadır. Öğrenciler mali tabloları hazırlandıktan sonra genel bir değerlendirme yapmaya yönlendirilmektedir. Bu ders, öğrencilere önemli ticari ve mali işlemlerin muhasebe süreci içinde kaydedilmesini, sınıflandırılmasını ve  özetlenmesini öğretmeyi amaçlamaktadır.


SKY-534 Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Araştırma sürecini (problem belirlemek, araştrıma konusu ve hipotezni oluşturmak, veri toplamak, analizve yorum yapmak), araştırma yapabilmek için gereken literatür taraması yapabilmek ve rapor yazılmasını öğrenmeyi sağlamaktır. Bunlara ek olarak, söz konusu veri değerlendirme ve rapor yazma için gereken bazı istatistik programları ele alınmaktadır.


SKY-539 Epidemiyoloji

Epidemiyolojinin tanımı ve tarihsel gelişimi, kullanım alanları, temel sağlık ölçütleri hesaplamasını, epidemiyolojik araştırma yöntemleri, epidemiyolojik araştırma tasarımı ve makale değerlendirme konularını içermektedir. Dersin sonunda katılımcıların; epidemiyolojinin kullanım alanlarını bilmesi, epidemiyolojik araştırma tiplerini sayabilmesi, araştırma planlayıp yürütebilmesi, epidemiyolojik verileri yorumlayabilmesi ve bu verileri sağlık hizmetlerinin planlamasında, değerlendirmesinde, yönetiminde kullanabilmesi amaçlanmaktadır.


TDE-540 Klasik Dönem Osmanlı Türkçesi - I

Osmanlı Türkçesi metinleri okuma becerisine sahip öğrencilerin, üst seviyeli metinleri okuma ve bu metinleri günümüz diline aktarma becerilerini geliştirmeleri gerekir. Bunun için, farklı alanlardan seçilmiş bu gibi metinlerin hem dilbilgisel yapı, hem tarihi/kültürel arkaplan okumalarıyla anlambilimsel tahlillerine girişilmelidir.


SKY-541 Temel İşletmecilik Bilgisi

İşletmeler ile ilgili temel bilgilerin edinilmesi, günümüzün hızlı değişim ortamının bir sonucu olarak işletmelerin içinde faaliyet gösterdikleri alanlarda meydana gelen farklılıkları algılanabilmesi ve yorumlanabilmesi sağlanmaya çalışılır.


SKY-544 Çağdaş İşletmecilik

Ders kapsamında işletme yönetiminin temel ilkeleri; ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş işletme kavramı ışığında ve güncel işletme fonksiyonları bağlamında incelenmektedir. Bu ders, öğrencilere çağdaş örgütlerdeki yapıyı anlamak, çalışanları yönetmek için gerekli bilgi ve becerileri sağlamayı amaçlamaktadır.


MAN-549 Dış Ticaret Finansmanı

Bu ders dış ticaretin finansmanı amacıyla, dış işlemler mevzuatı ve dış ticarette kullanılan belgeler,uluslararası ticarette ödeme ve teslim şekilleri konularını içermektedir. Bu dersin amacı, dış ticaret faaliyetlerinin finansmanı amacıyla, yurt içi ve yurt dışından kullanılan nakit (TL ve Döviz), gayri nakit ve ayni krediler hakkında öğrencilere detaylı bilgiler vermek ve finansman sağlama konusunda uygulamaya yönelik beceri kazandırmaktır.


TDE-551 Halkbilimi Kuram, Yöntem ve Teknikleri

Halk biliminin içeriği ve tarihi gelişim seyri, uygulamalı derleme çalışmaları. Halkbiliminin bağımsız bir disiplin olarak ortaya çıkışı ile Dünyada ve Türkiye’de yapılan halk bilimsel çalışmaların seyri, halk bilimi araştırma yöntem ve kuramları, kuram, yöntem ve tekniklerin uygulamalı olarak öğrenilmesi dersin amaçlarındandır.


IRE-555 Küresel Siyasette Rusya

Bu derste Rusya'nın yeni dış siyaset kavramları, 21. yüzyılda Rusya dış politikasının öncelikleri, Küresel bağlamda güvenlik sorununa Rusya'nın yaklaşımı ve Rusya’nın küresel siyasete etkileri incelenecektir. Rusya Federasyonunun küresel siyasette yeri ve rolü dünya çapında bir ilgi oluşturmaktadır. Bu dersin amacı, Rusya’nın dünya sahnesinde oynadığı rol dikkate alınarak Rusya dış politikasının içeriğini ve bu politikanın dünya politikasını nasıl etkilediğini incelemektir.


OSD-555 Afet Yönetimi

MAN-559 Örgütsel Davranışta Güncel Konular

Ders kapsamında öğrencilere kişilik ve iş değerler, motivasyon, gruplar ve takımlar, liderlik ve güç ve politika ile çatışma ve müzakere gibi konular ağırlıklı olmak üzere, örgütsel davranışın odak konuları üzerinde durulacaktır.  İşletmelerde en önemli unsurlardan biri olan insanın davranışlarının nedenlerini ve bunları etkileyen faktörleri belirlemenin, insanları anlama ve yönetebilmenin en önemli anahtarı olduğunu ortaya koyarak, insanı anlamak ve onu pozitif olarak yönlendirmenin yollarını öğretmektir.  


SKY-559 Sağlık Kurumlarında Çağdaş Yönetim Teknikleri

Yönetim ve yönetimle ilgili temel kavramların ışığında, Dünya’da ve Türkiye’de sağlık ve hastane  yönetimi ve eğitimi, sağlık kurumlarının fonksiyonel ilişkileri ve iş akışları ve  sağlık yapılarının mimarisi, sağlık kurumları yönetiminde çağdaş yaklaşımlar ve uluslararası seyir gibi konuları ele alınmaktadır.


MAN-560 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

Ders, gerçek bir araştırma projesinin veri toplama ve analizi dâhil, bir pazarlama araştırmasındaki tüm aşamaları kapsayacaktır. Belirli bir problem için veri toplama ve yorumlama dâhil, nitel ve nicel çeşitli yöntemler uygulanacaktır. Araştırma sürecinde ortaya çıkacak etik sorunlara da değinilecektir. Ayrıca bu ders, öğrencilerin eleştirel düşünme ve sorun çözme kabiliyetlerini geliştirmeye çalışır.  Belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmek için gereken literatür bulma, veri toplama, verileri değerlendirme ve rapor yazma teknikleri de üzerinde durulacak konular arasındadır.  İstatistiksel bir yazılım (SPSS) kullanarak nicel veri analiz ve yorumlama tekniklerini uygulamalı olarak öğrenmektir.


SKY-560 Liderlik ve Örgütsel Davranış

Ders kapsamında öğrencilere kişilik ve iş değerler, motivasyon, gruplar ve takımlar, liderlik ve güç ve politika ile çatışma ve müzakere gibi konular ağırlıklı olmak üzere, örgütsel davranışın odak konuları üzerinde durulacaktır.


TDE-569 Oryantalizm

Oryantalizm (Şarkiyatçılık) kavramının ne olduğu, alanı ve yapısı, Silvestre de Sacy ve Ernest Renan gibi batılı ünlü oryantalistler, doğulu ülkelerin yaşam tarzları, batının doğuya bakışı, edebiyattaki oryantalist gezginler ve film sektörü ve batıdaki Türk imgesi tartışılacaktır.


MAN-571 Endüstri 4.0 Uygulamaları

Endüstri 1.0, 2.0, 3.0 ve dördüncü endüstri devrimi olarak da bilinen endüstri 4.0, siber fiziksel sistemler, nesnelerin interneti, bulut bilişim sistemleri, büyük veri, modelleme ve simülasyon, akıllı fabrikalar. Bu dersin amacı, endüstrilerin ve endüstriyel süreçlere hakim olan paradigmaların her bir dönemde ne şekilde değiştiği hakkında öğrencileri bilgilendirmek, endüstriyel işletmelere uygulanabilir bilgi teknolojileri ve yönetim bilişim sistemleri hakkında bir temel oluşturmak, bilgi sistemlerinin işleyiş temelleri ile tasarımları ve işletmelerin veri ihtiyaçlarını yönetebilecek veritabanı uygulamalarının analizi, tasarımı ve geliştirilmesi için gerekli altyapıyı sağlamaktır.


SKY-571 Sağlık Ekonomisi

Giderek genişleyen bir alan olan Sağlık Ekonomisi kamu politikaları içinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu ders, öğrencilere sağlık ekonomisi alanındaki literature birikimi tanıtmak üzere tasarlanmıştır. Sağlık hizmetlerinin üretim ve koşullarının özellikleri ve özendirmeleri, dersin ana hattını oluşturmaktadır. İşlenecek konular, sağlık ve sağlık hizmeti talebi, sağlık sigortası piyasalarına içkin özendirmelere bireysel tepkiler, emek piyasası etkileri, sağlık sermayesi ile sağlık davranışı başlıklarını içermektedir.


SKY-579 Üretim Yönetimi ve Hizmet Yönetimi

Üretim yönetiminin kavram ve kuramlarını anımsamak, işletmenin diğer bölümleri olan stratejik plan, pazarlama ve finans alanları ile ilişkileri ve üretim sistemleri, yeni üretim teknolojileri kavramak. Toplam kalite yönetimi,  fabrika yerinin seçimi, kapasite planlaması, üretim planlaması, stok yönetimi ve planlaması, tedarik zinciri yönetimi, iş tasarımı, ergonomi konularına odaklanarak programı iş hayatına hazırlamak adına vaka çalışmaları ile desteklemek. Temel kavram ve kuramların hatırlatılması ve farklı türlü üretim ve hizmet faaliyetlerinin yönetim işlemlerinin esaslarının pratik hayatta uygulamasını öğrenmek ve bu işlemlerin yönetim problemlerinin analizinde kullanabilecek düzeye gelmek.


MAN-580 Müşteri İlişkileri Yönetimi

Müşterilerinizle gerçek ilişkiler kurabilmeniz onları tanıma oranınızla doğru orantılıdır. Tüketiciler,üreticiler, ve diğer insanlar ve örgütlerin ilişkileri önem taşımaktadır. Birçok işletmenin önem verdiği okta gerçek müşterilerin şirketin başarılarnda en önemli yere sahip olduğudur. Bu dersin sonunda öğrenciler müşterilerle daha iyi ve kalıcı ilişkiler geliştirmenin yollarını ve önemini öğrenirler. Stratejik, organizasyonel, ticari ve teknoloji yönlerini ele alarak, psikoloji perspektifi ile, teori ve uygulamayı birleştirerek Müşteri İlişkileri Yönetimi’ni öğrencilerin tam olarak anlamalarına yardımcı olmaktır.


MAN-582 Sanal Dünyalar

MAN-584 Dünya Ekonomisi

MAN-586 İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk

PSI-587 Öğrenmeyi ve Öğretmeyi Öğrenme

 

Öğrenme ve öğretmenin ana kuramlarını, temel ilkelerini, türlerini, teknikerini, modellerini ve bu modelleri, teknikleri uygulama becerilerini öğretmek.

 


MAN-589 Gönüllülük Çalışmaları

MAN-590 İşletme Simulasyonu

MAN-591 Örgütsel Davranış

İşletmelerdeki sosyal ve psikolojik sorunlar, insan ve endüstri üzerindeki etkileri ve çözüm yolları, personel seçme, eğitme ve değerlendirme, grup dinamikleri ve gruplar arası sorunlar, güdüleme, önderlik, karar verme ve iletişimde psikolojik sorunlar, rol, statü, otorite, örgütsel çatışma, stres ve yönetim.


MAN-593 İşletmelerde BIG DATA Uygulamaları

SKY-597 Tez

Bu derste öğrencilere tez yazmada uygulanması gereken usuller (tez yazma planı) gösterilecek ve yapacakları çalışmaları için gerekli ve doğru tekniği kullanarak araştırma yapmaları sağlanacaktır. Öğrencilerin kaynakların kullanımı, tez yazma usulü hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.


SKY-598 Tez

Bu derste öğrencilere tez yazmada uygulanması gereken usuller (tez yazma planı) gösterilecek ve yapacakları çalışmaları için gerekli ve doğru tekniği kullanarak araştırma yapmaları sağlanacaktır. Öğrencilerin kaynakların kullanımı, tez yazma usulü hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.


 

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 

Geniş Tabanlı Öğrenci Öğrenme Hedefleri

Derslere ve Hedeflenen Öğrenci Öğrenme Çıktılarına İlişkin Matris

1. Kompleks iş fikirlerini sentezlemek amacıyla nicel ve nitel iş kavramlar aracılığıyla net ve doğru bir şekilde hem yazılı hem sözlü olarak etkin iletişim kurma becerilerini geliştirmek.

2. Bilgiyi yöneterek karmaşık yönetimsel durumları analiz edebilmek, karar alma sürecini geliştirmek ve rekabetçi ve değişken iş ortamlarındaki karar alma süreçlerinde eğitimlerden ve hayat deneyimlerinden faydalanmak.

3. Farklı takım üyeleriyle birlikte, yönetim ile ilgili kompleks, belirsiz ve alışılmadık problemlerin çözümü amacıyla stratejik karar alma süreçlerini iyileştirerek işletmenin işlevsel alanlarını uygulamak ve bir araya getirmek.  

TEMEL ÖĞRENİM ÇIKTILARI

İletişim

Analiz Araçları

Bilgi

Çevre

Bilgi

Liderlik

Temel İşletme

Takım Çalışması

Eleştirel Düşünme

“IACBE"

Etkili iş profesyonellerinin ihtiyaç duyduğu gelişmiş iletişim ve işbirliği becerilerini göstermek.

İşle ilgili kararlar verirken karmaşık verileri çok yönlü analiz etmek.

Araştırma ve teoriyi işle ilgili karmaşık sorunları çözerken bir arada kullanmak.

İşin yasal, sosyal, ekonomik ve küresel boyutlarını değerlendirmek.

Araştırma ve teoriyi işle ilgili karmaşık sorunları çözerken bir arada kullanmak.

Önemli bir değişiklik yaparken liderlik ve stratejik yönetim becerilerini analiz etmek.

İşle ilgili kararlar verirken karmaşık verileri çok yönlü analiz etmek.

Takım olarak kurumsal hedeflere ulaşmada etkin katkı sağlamak.

Teori ve uygulamayı karmaşık sorunların çözümüne dahil etmek.

Hedeflenen Öğrenci Öğrenme Çıktıları

1.  Hastanelerde farklı durumlarda farklı liderlik tarzlarını uygulayabilme becerisine sahip olur.

2.  Hastanelerin değişik departmanlarında, değişik ortamlar için, motivasyon ihtiyaçlarını belirleyerek en uygun motivasyon tekniklerini geliştirip uygulayabilir.

3. Hastanelerdeki problemleri saptayıp, analiz edip, çözüm yöntemleri geliştirebilir.

4. Organizasyon yapısı içinde, en uygun karar verme süreçlerini geliştirip uygulayabilir.

5. Farklı yönetsel sorunlara en uygun çağdaş yönetim kavram ve tekniklerini uygulayabilir.

6. Ekonomik gelişmelerin hastaneler üzerindeki muhtemel etkilerini anlar, analiz eder ve bu durumlara en uygun kararları alabilir

7. Çağdaş İnsan kaynakları yönetim kavram ve tekniklerini geliştirip uygulayabilir.

8. Finansal tabloları analiz ederek hastanelerin finansal durumunu değerlendirebilir.

9. Hastaneler ile ilgili Uluslararası pazarlardaki gelişmeleri izler ve hastane üzerindeki etkilerini değerlendirir.

(“PÇ: Program Çıktıları”)

Ders Adı 

PÇ1 

PÇ2 

PÇ3 

PÇ4 

PÇ5 

PÇ6 

PÇ7 

PÇ8 

PÇ9 

Birinci Yıl/Birinci Dönem

SKY 519

Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi

 

 

x

x

x

 

x

 

x

SKY 530

Sağlık Kurumlarında Pazarlama

x

x

x

x

x

 

 

 

 

SKY 523

Seminer

x

x

x

x

 

 

x

 

x

SKY 525

Dönem Projesi

 

x

x

x

x

 

 

 

x

Birinci Yıl/İkinci Dönem

SKY 539

Epidemiyoloji

 

 

x

x

 

x

 

x

 

SKY 534

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

 

 

x

x

x

 

 

 

 

SKY 523

Seminer

x

x

x

x

 

 

x

 

x

SKY 525

Dönem Projesi

 

x

x

x

x

 

 

 

x

İkinci Yıl/Üçüncü Dönem

SKI 597

Tez

 

 

x

x

x

x

x

x

x

İkinci Yıl/Dördüncü Dönem

SKY 598

Tez

 

 

x

x

x

x

x

x

x

Seçmeli Dersler

SKY 514

Sağlık Kurumlarında Finanasal Yönetim

x

x

 

x

 

 

x

x

x

SKY 521

İşletmeler İçin Temel İktisat Bilgisi

x

 

 

 

 

x

x

x

x

SKY 541

Temel İşletmecilik Bilgisi

 

 

x

x

 

x

 

 

 

SKY 532

Sağlıkta Muhasebe Yönetimi

 

x

x

 

 

 

 

x

x

SKY 559

Sağlık Kurumlarında Çağdaş Yönetim Teknikleri

x

x

x

 

x

x

 

x

x

SKY 560

Liderlik ve Örgütsel Davranış

x

x

x

 

x

x

 

x

x

SKY 579

Üretim Yönetimi ve Hizmet Yönetimi

 

 

x

x

x

 

x

 

x

SKY 517

Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler Yönetimi

x

x

 

x

 

 

x

x

x

SKY 527

Sağlık Hukuku ve Etik

x

x

x

x

SKY 516

Sağlık Kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi ve Akreditasyon Süreci

 

 

x

x

x

 

x

 

x

SKY 505

Sağlık Sektöründe Girişimcilik

x

x

x

x

SKY 501

Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim

 

 

x

x

x

 

x

 

x

SKY 511

Sağlık İşletmeleri Yönetiminde Etik

x

x

x

x

SKY 512

Sağlık Kurumlarında Lojistik Yönetimi

 

 

x

x

x

 

x

 

x

SKY 507

Sağlık Turizmi

x

x

x

x

SKY 500

Sağlık Ekonomisi

x

x

x

x

SKY 506

Sağlık Sigortacılığı

x

x

x

x

Program yetkinliğiyle ilgili ders sayısı / 40

6

7

12

10

7

7

7

9

11

Program yetkinliğiyle ilgili ders yüzdesi

40%

46%

80%

67%

46%

46%

46%

60%

73%

Likert Ölçeği

5

4

3

                               

 

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 

 

TEMEL ÖĞRENME ÇIKTILARI VE DERSLER

 

 

Kod

Ders Adı

Temel Öğrenme Çıktıları

 

 

İletişim

 

Sağlık Kurumları Yönetimi  Yüksek Lisans Programı Hedeflenen Öğrenci Öğrenme Çıktıları

1. Hastanelerde çeşitli durumlara göre farklı liderlik tarzlarını uygulayabilme becerisine sahip olur.

Ders Adı 

 

PÇ1 

AKTS

SKY 519

Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi

X

8

SKY 541

Temel İşletmecilik Bilgisi

x

8

SKY 525

Dönem Projesi

X

8

SKY 523

Seminer

X

8

SKY 501

Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim

X

8

Yüzde (AKTS Toplam / 120)

 

33%

 

 

Analiz Araçları

 

Sağlık Kurumları Yönetimi  Yüksek Lisans Programı Hedeflenen Öğrenci Öğrenme Çıktıları

2. Hastanelerin değişik departmanlarında, farklı durumlar için, motivasyon ihtiyaçlarını belirleyerek en uygun motivasyon tekniklerini geliştirip uygulayabilir. 

Ders Adı 

 

PÇ2 

AKTS

SKY 525

Dönem Projesi

X

8

SKY 523

Seminer

X

8

SKY 519

Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi

X

8

SKY 541

Temel İşletmecilik Bilgisi

X

8

Yüzde (AKTS Toplam / 120)

 

26%

 

 

Bilgi

 

Sağlık Kurumları Yönetimi Yüksek Lisans Programı Hedeflenen Öğrenci Öğrenme Çıktıları

3. Hastanelerdeki problemleri saptayıp, analiz edip, çözüm yöntemleri geliştirebilir. 

Ders Adı 

 

PÇ3 

AKTS

SKY 534

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

X

8

SKY 539

Epidemiyoloji

X

8

SKY 506

Sağlık Sigortacılığı

X

8

SKY 598

Tez

X

30

SKY 525

Dönem Projesi

X

8

SKY 523

Seminer

X

8

Yüzde (AKTS Toplam / 120)

 

58%

 

 

Çevre

 

Sağlık Kurumları Yönetimi Yüksek Lisans Programı Hedeflenen Öğrenci Öğrenme Çıktıları

4.   Organizasyon yapısı içinde, en uygun karar verme süreçlerini geliştirip uygulayabilir.  

Ders Adı 

 

PÇ4 

AKTS

SKY 530

Sağlık Kurumlarında Pazarlama

X

8

SKY 534

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

X

8

SKY 539

Epidemiyoloji

X

8

SKY 517

Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler Yönetimi

X

8

SKY 527

Sağlık Hukuku ve Etik

X

8

SKY 505

Sağlık Sektöründe Girişimcilik

X

8

SKY 511

Sağlık İşletmeleri Yönetiminde Etik

X

8

SKY 579

Üretim Yönetimi ve Hizmet Yönetimi

X

8

SKY 525

Seminer

X

8

Yüzde (AKTS Toplam / 120)

 

60%

 

 

Bilgi

 

Sağlık Kurumları Yönetimi Yüksek Lisans Programı Hedeflenen Öğrenci Öğrenme Çıktıları

5. Farklı yönetsel sorunlara en uygun çağdaş yönetim kavram ve tekniklerini uygulayabilir.

Ders Adı 

 

PÇ5 

AKTS

SKY 516

Sağlık Kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi ve Akreditasyon Süreci

X

8

SKY 505

Sağlık Sektöründe Girişimcilik

X

8

SKY 501

Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim

X

8

SKY 598

Tez

X

30

SKY 525

Dönem Projesi

X

8

SKY 523

Seminer

X

8

Yüzde (AKTS Toplam / 120)

 

58%

 

 

Liderliği

 

Sağlık Kurumları Yönetimi  Yüksek Lisans Programı Hedeflenen Öğrenci Öğrenme Çıktıları

6.  Ekonomik gelişmelerin hastaneler üzerindeki muhtemel etkilerini anlar, analiz eder ve bu durumlara en uygun kararları alabilir

Ders Adı 

 

PÇ6 

AKTS

SKY 521

İşletmeler İçin Temel İktisat Bilgisi

X

8

SKY 500

Sağlık Ekonomisi

x

8

SKY 598

Tez

X

30

SKY 525

Dönem Projesi

X

8

SKY 523

Seminer

X

8

Yüzde (AKTS Toplam / 120)

 

52%

 

 

Temel İşletme

 

Sağlık Kurumları Yönetimi Yüksek Lisans Programı Hedeflenen Öğrenci Öğrenme Çıktıları

7.  Çağdaş İnsan kaynakları yönetim kavram ve tekniklerini geliştirip uygulayabilir.

Ders Adı 

 

PO7 

AKTS

SKY 519

Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi

X

8

SKY 559

Sağlık Kurumlarında Çağdaş Yönetim Teknikleri

X

8

SKY 598

Tez

X

30

SKY 525

Dönem Projesi

X

8

Yüzde (AKTS Toplam / 120)

 

45%

 

 

Takım Çalışması

 

Sağlık Kurumları Yönetimi Yüksek Lisans Programı Hedeflenen Öğrenci Öğrenme Çıktıları

8Finansal tabloları analiz ederek hastanelerin finansal durumunu değerlendirebilir.

Ders Adı 

 

PÇ8 

AKTS

SKY 514

Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim

X

8

SKY 532

Sağlıkta Muhasebe Yönetimi

x

8

SKY 598

Tez

X

30

SKY 525

Dönem Projesi

X

8

SKY 523

Seminer

X

8

Yüzde (AKTS Toplam / 120)

 

52%

 

 

Eleştirel Düşünme

 

Sağlık Kurumları Yönetimi Yüksek Lisans Programı Hedeflenen Öğrenci Öğrenme Çıktıları

9.  Hastaneler ile ilgili Uluslararası pazarlardaki gelişmeleri izler ve hastane üzerindeki etkilerini değerlendirir.

Ders Adı 

 

PÇ9 

AKTS

SKY 530

Sağlık Kurumlarında Pazarlama

X

8

SKY 517

Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler Yönetimi

X

8

SKY 512

Sağlık Kurumlarında Lojistik Yönetimi

X

8

SKY 507

Sağlık Turizmi

X

8

SKY 598

Tez

X

30

SKY 525

Dönem Projesi

X

8

SKY 523

Seminer

X

8

Yüzde (AKTS Toplam / 120)

 

65%

Likert Ölçeği

 

 

 

5

 

 

 

4

 

 

 

3

 

 

 

 

 

   

 

TYYÇ İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

Sağlık Kurumları Yönetimi Program Çıktıları (PÇ)

PÇ TANIMLARI

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

BİLGİ

Kuramsal & Olgusal

1. Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.

 

 

 X

 X

 X

 

 

 

 

 

3. Hastanelerdeki problemleri saptayıp, analiz edip, çözüm yöntemleri geliştirebilir.

 

 

 

 

 

BECERİLER

Bilişsel & Uygulamalı

1-Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.

 

X

 X

 X

 

 

 

 

 

 

4. Organizasyon yapısı içinde, en uygun karar verme süreçlerini geliştirip uygulayabilir. 

2-Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.

 

 X

 

 X

 X

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.

 

X

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

6. Ekonomik gelişmelerin hastaneler üzerindeki muhtemel etkilerini anlar, analiz eder ve bu durumlara en uygun kararları alabilir

5. Farklı yönetsel sorunlara en uygun çağdaş yönetim kavram ve tekniklerini uygulayabilir. 

 

 

1.  Hastanelerde farklı durumlarda farklı liderlik tarzlarını uygulayabilme becerisine sahip olur.

8. Finansal tabloları analiz ederek hastanelerin finansal durumunu değerlendirebilir. 

2.  Hastanelerin değişik departmanlarında, değişik ortamlar için, motivasyon ihtiyaçlarını belirleyerek en uygun motivasyon tekniklerini geliştirip uygulayabilir.

9. Hastaneler ile ilgili Uluslararası pazarlardaki gelişmeleri izler ve hastane üzerindeki etkilerini değerlendirir. 

7. Çağdaş İnsan kaynakları yönetim kavram ve tekniklerini geliştirip uygulayabilir.

2-Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.

 

 

 

 

 

X

 X

 X

 X

 

3-Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.

 

 

 X

 

 X

X

 

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

 X

 

X

 X

 X

 

 

 

 

 

2-Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.

 X

 X

 

 

 X

 

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

2-Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.

X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

1-Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.

 X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

2-Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.

 X

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 

3-Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.

 X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

4-Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

5-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

X

X

 

 

 

 

 X

 

 

 

Temel Mesleki Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
SKY-530 Sağlık Kurumlarında Pazarlama 3-0-3 08
SKY-539 Epidemiyoloji 3-0-3 08
Uzmanlık-Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
SKY-534 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 3-0-3 08
SKY-597 Tez 0-0-0 30
SKY-598 Tez 0-0-0 30
SKY-557