Sosyal Bilimler Enstitüsü

Amaç:
Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı; öğrencilerin sağlık ile ilgili iş yaşamındaki karmaşık durumları ve sorunları anlama, tanımlama, analiz etme ve çözüm yöntemleri geliştirerek uygulayabilme becerilerini geliştirebilmek için, çağdaş yönetim alanında en üst düzey teorik ve uygulamalı bilgi birikimine sahip olmalarını sağlamayı amaç edinmiştir. Program, mezunların, iş dünyasında lider, yönetici veya girişimci olabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

Hedefler:
Programın genel hedefi, öğrencilerin yönetim alanındaki bilgi birikimlerini tazelemek ve artırmaktır. Böylece öğrenciler, karmaşık yönetim problemlerini anlayabilecek, analiz edebilecek ve çözüm yöntemleri geliştirip uygulayabileceklerdir.

Bunun yanı sıra öğrencilerin küresel ekonomiyi ve uluslararası pazarlardaki gelişmeleri izleme, yorumlama, analiz etme ve iş yaşamına uygulama yeteneklerinin de geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

Öğrenciler, program kapsamında, yönetim prensipleri, hastanelerin finansal yönetimi, muhasebe, karar verme teknikleri, küreselleşme ve uluslararası iş dünyası gibi farklı ve birbirini tamamlayıcı alanlarında teorik ve uygulamalı bilgi birikimine sahip olacaklardır.

Amaç, Kuruluş ve Onay

Çağ Üniversitesi 1997 yılında 4282 sayılı yasayla   kurulmuş ve onaylanmıştır. Resmi Gazete: 9 Temmuz 1997, Sayı: 23050 YÖK   Onayı: 13.04.2005/ 007700
  Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı ise; Hastane  alanında geleceğin girişimcilerini,   yöneticilerini ve akademisyenlerini yetiştirmek amacıyla, 07.06.2017 tarihli   Yükseköğretim Yürütme Kurulu ile 09.06.2017 tarihli Yükseköğretim Kurulu   Başkanlığının 75850160-104.01.04.01- 39753 tarihinde Y.Ö.K onayı ile   başlatılmıştır.

Gereken Nitelikler

Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans   Programında okumak isteyen bir öğrencinin, yurtiçi veya yurtdışı denkliği   olan bir üniversitede herhangi bir bölümde, dört yıllık lisans programını   tamamlamış olması, tezli programlar için ALES' ten herhangi bir puan türünden   en az 55 not alması, tezsiz programlarda ise ALES istenmemekte olup,   tezli/tezsiz yüksek lisans programlarında ALES burslar için istenilmektedir.   Ayrıntılar için bkz. http://www.cag.edu.tr/

Programın Genel Yapısı

Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı,   öğrencilerin hastanelerde çağdaş yönetim alanında güçlü bir teorik altyapı   geliştirmelerini ve uygulama becerileri kazanmalarını sağlayacak şekilde   tasarlanmıştır. Program, öğrencilerin kamu ve/veya özel sektör hastanelerde   liderlik, yöneticilik veya girişimcilik yeteneği kazanmalarını da   hedeflemektedir.

Diploma ve Unvanlar

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans diploması verilir.

Çalışma Alanları

Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı   mezunları kamu ve özel sektördeki hastanelerde, sağlık ile ilgili sivil   toplum örgütlerinin ve benzeri diğer kuruluşların yönetsel birimlerinde, üst   düzey yönetici olarak iş bulabilirler veya akademik kariyer yapabilirler. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında, Sosyal Güvenlik Kurumunda ve diğer kamu hastaneleri ve kuruluşlarında uzman yardımcısı ve yönetici adayları olarak istihdam edilmektedir. Özel hastanelerin ve özel sağlık kuruluşlarının çeşitli idari kademelerinde görev almaktadır. Mezunlar, bu kuruluşlar dışında ilaç firmalarında, tıbbi cihaz ve malzeme ticareti yapan işletmelerde ve özel sağlık sigorta kuruluşlarında da iş imkânına sahip olmaktadırlar.

Kayıt Kabul Koşulları

Öğrencinin mezuniyet not ortalaması 4 üzerinden en   az 2 olmalıdır.
  Ayrıntılar için Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünün http://www.cag.edu.tr/fakulte/sosyal-bilimler-enstitusu/duyurular.html   web sayfasından, kayıt kabul için http://www.cag.edu.tr/fakulte/sosyal-bilimler-enstitusu/duyurular/yuksek-lisans-programlarina-kesin-kayitlar-icin-basvuruda-istenen-belgeler-hakkinda-bilgilendirme   linkinden, mezuniyet için http://www.cag.edu.tr/fakulte/sosyal-bilimler-enstitusu/duyurular/ders-gecme-ve-mezuniyet-not-ortalamasi-hakkinda   linkine bakınız.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme Esasları

 

Programda yer alan dersler için genel olarak bir ara   sınavı ve bir de final sınavı yapılır. Yüksek lisans derslerinde ayrıca   seminer, dönem projesi, araştırma, makale yazma, sunum gibi yöntemler de   uygulanabilir.  Her dersin ölçme ve değerlendirme ölçütleri için   "Ders Programı"nda yer alan ders ismini tıklamanız yeterlidir.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin mezun olabilmesi için Genel Not   Ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve başarısız dersi   olmaması gerekir.
Çağ Üniversitesi Lisansüstü   Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği  ile  ders geçme ve mezuniyet için http://www.cag.edu.tr/fakulte/sosyal-bilimler-enstitusu/duyurular/ders-gecme-ve-mezuniyet-not-ortalamasi-hakkinda   linkini inceleyiniz.

Öğrenime Devam Olanakları

 

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler,   akademisyen olmayı seçmeleri durumunda, doktora programlarına   başvurabilirler.

Program Türü

Tam   Zamanlı- % 70 devam zorunluluğu bulunmaktadır.

Program Dili

Türkçe

Bölüm/Program Başkanı

Doç. Dr. Murat KOÇ 

muratkoc@cag.edu.tr 

Tel: +90   324 6514800
Fax: +90 324 6514811

AKTS & Erasmus Koordinatörü

Gül KULAK 
gulkulak@cag.edu.tr
Tel: +90   324 651 4800   
Fax: +90   324 651 4811

Programı Tamamlayan Bir Öğrenci

PÇ 1.  Hastanelerde farklı durumlarda farklı liderlik tarzlarını uygulayabilme becerisine sahip olur.

PÇ 2.  Hastanelerin değişik departmanlarında, değişik ortamlar için, motivasyon ihtiyaçlarını belirleyerek en uygun motivasyon tekniklerini geliştirip uygulayabilir.

PÇ 3. Hastanelerdeki problemleri saptayıp, analiz edip, çözüm yöntemleri geliştirebilir.

PÇ 4. Organizasyon yapısı içinde, en uygun karar verme süreçlerini geliştirip uygulayabilir.

PÇ 5. Farklı yönetsel sorunlara en uygun çağdaş yönetim kavram ve tekniklerini uygulayabilir.

PÇ 6. Ekonomik gelişmelerin hastaneler üzerindeki muhtemel etkilerini anlar, analiz eder ve bu durumlara en uygun kararları alabilir

PÇ 7. Çağdaş İnsan kaynakları yönetim kavram ve tekniklerini geliştirip uygulayabilir.

PÇ 8. Finansal tabloları analiz ederek hastanelerin finansal durumunu değerlendirebilir.

PÇ 9. Hastaneler ile ilgili Uluslararası pazarlardaki gelişmeleri izler ve hastane üzerindeki etkilerini değerlendirir.

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
SKI-502 Sağlık Kurumlarında Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
SKI-514 Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 08
SKI-519 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 08
SKI-521 İşletmeler İçin Temel İktisat Bilgisi Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 0-0-0 08
SKI-522 Seminer (Tezsiz) Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
SKI-523 Seminer (Tezli) Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 08
SKI-525 Dönem Projesi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 08
SKI-526 Sağlık Yönetimi ve Organizasyonu Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
SKI-527 Sağlık Hukuku ve Etik Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 08
SKI-530 Sağlık Kurumlarında Pazarlama Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 08
SKI-534 Araştırma Yöntemleri - I Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
SKI-541 Temel İşletmecilik Bilgisi Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 0-0-0 08
SKI-543 İşletme Yöneticiliği Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 0-0-0 08
Toplam 24 104
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
SKI-511- Sağlık İşletmeleri Yönetiminde Etik Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
SKI-513- Sağlık Bilişimi Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
SKI-517- Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler Yönetimi Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
MAN-500 Pazarlama Yönetimi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 07
SKI-500 Sağlık Ekonomisi Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 08
SKI-501 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
SKI-502 Sağlık Kurumlarında Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
SKI-503 Proje Yönetimi Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
SKI-505 Sağlık Sektöründe Girişimcilik Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
SKI-506 Sağlık Sigortacılığı Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
SKI-507 Sağlık Turizmi Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
MAN-508 Liderlik ve Örgütsel Davranış Tamamlayıcı Dersler Seçmeli 3-0-3 07
SKI-508 Sağlık Kurumlarında Müşteri İlişkileri Yönetimi Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
SKI-509 Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
SKI-510 Sağlık Hukuku Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
SKI-512 Sağlık Kurumlarında Lojistik Yönetimi Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
SKI-515 Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
SKI-516 Sağlık Kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi ve Akreditasyon Süreci Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
SKI-518 Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Süreci Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
SKI-520 Sağlık Yönetimi Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
SKI-524 Sağlık Çalışanları ve Hasta Psikolojisi Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
SKI-529 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları ve Örgütsel Davranış Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
SKI-531 Araştırma Yöntemleri - II Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
SKI-532 Sağlıkta Muhasebe Yönetimi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
SKI-533 Sağlık Kurumlarında Bilgi Yönetimi Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
SKI-534 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
SKI-539 Epidemiyoloji Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 08
MAN-579 Üretim Yönetimi ve Hizmet Yönetimi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
Toplam 84 222
İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
SKI-597 Tez Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 30
Toplam 0 30
İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
SKI-598 Tez Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 30
Toplam 0 30
SKI-511- Sağlık İşletmeleri Yönetiminde Etik

Sağlık işletmeleri yönetiminde uyulması gereken etik ilkelerin incelenmesi, etik kuramlar, ilkeler, sorunlar, karar verme süreci ve sağlık yönetiminde geçerli temel etik ilkelere uygun tutum geliştirme konularını kapsamaktadır.


SKI-513- Sağlık Bilişimi

Sağlık bilişimi konusuyla ilgili temel kavramlar, hastanelerde kullanılan bilişim sistemleri, bakım ve tedavide kullanılan sağlık bilişim teknolojileri, sağlık bilişiminde güvenlik ve etik konularının yanı sıra dünyada ve Türkiye’de örnek sağlık bilişimi uygulamalarını içermektedir.


SKI-517- Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler Yönetimi

Kişilerarası iletişim, kitle iletişimi ve örgütlerde iletişim kuramları, sağlık iletişimi, sağlığı geliştirme, halkla ilişkilerin tarihsel gelişimi ve halkla ilişkilere ait çeşitli kuramlar ve modellerin karşılaştırılması, sağlık kurumlarında halkla ilişkilerin önemi ve uygulamaları konularını kapsamaktadır.


MAN-500 Pazarlama Yönetimi

Bu ders öğrencilere, pazarlamanın tarihçesi ve tanımını, stratejik rolünü, pazarlama alanında karşılaşılan problemleri ve bu problemleri analiz ederek nasıl çözebileceklerini aktarmayı amaçlar. Bu ders kapsamında,dersin amacı doğrultusunda elektronik ticaret ve pazarlama ile ilgili temel terimler,kavramlar ve tanımların kapsamlı bir şekilde öğrenciler tarafından anlaşılması için teknoloji ve iş dünyası arasındaki ilişki üzerinde durulmaktadır. E- ticaret terim ve kavramları, e-pazarlar, e-ticaretin teklonojik yapısı, e-tedarik zincirleri, başarılı bir elektronik şirket kurarak işletmek ve güvenlik gibi temel konular öğrencilere aktarılacaktır.


SKI-500 Sağlık Ekonomisi

Sağlık hizmet ve sağlık piyasalarının özellikleri, sağlık hizmetleri arz ve talebine yönelik analizler, sağlık hizmetlerinin üretim ve tüketim olgusuna dair süreçler, maliyet-fayda unsurları, sağlık harcamaları, sağlık hizmet finansmanı ile Türkiye ve dünya ülkeleri sağlık ekonomisi trend ve dönüşümleri konularını içerir.


SKI-501 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim

Stratejik yönetim kavramı, stratejik yönetim sürecinin temel ögeleri, stratejik planlama, sağlık işletmelerinin stratejik amaçları, kaynakların stratejik kullanımı, değişik yönetim seviyelerinde stratejiler, stratejinin değerlendirilmesi, iş yaşamına dair örnek olay analizi ve gelişme stratejileri ile ilgili konuları Sağlık kurumları açısından kapsar.


SKI-502 Sağlık Kurumlarında Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri

Sağlık hizmetleri bakımından bilimsel araştırma süreci ve aşamaları, araştırma konularını seçme, kaynak araştırması yapma, araştırma yöntemlerini uygulama, araştırmalarda etik kurallar, istatistik analiz uygulamaları ve araştırma sonuçlarını değerlendirme konularıyla ilgili olarak bilgi ve uygulamaları kapsamaktadır.


SKI-503 Proje Yönetimi

Ders kapsamında, proje planlama, proje amaçları, projenin sınıflandırılması, proje hazırlama, proje analiz ve seçim süreçleri, proje analizi ve değerlendirme süreçleri, proje yönetimi kavramı, proje yaşam süreci, zaman çizelgesi, gant şemaları, gant şemalarından CPM ve PERT’ e geçiş, kaynak dağıtımı, zaman maliyet analizleri, sıkıştırma, en kısa süre zaman ve maliyet hesabı, proje tamamlanması sonrası değerlendirme, konuları bilgisayar destekli paket programlar(MS-Project) ile örnek olaylar üzerinden işlenecektir.


SKI-505 Sağlık Sektöründe Girişimcilik

Girişimcilik ile ilgili kavramlar, girişimciliğin önemi, gelişimi, fonksiyonları ve girişim türleri, girişimcilerin özellikleri ve girişimcilerdeki kişisel yeteneklerin geliştirilmesi, girişimcilikte motivasyon, yaratıcılık ve yenilik, girişim finansmanı konularının sağlık sektör açısından incelenmesi, girişimcilik potansiyelinin değerlendirilmesi, sağlık sektöründe girişimcilik örnek olay incelemelerini kapsamaktadır.


SKI-506 Sağlık Sigortacılığı

Sağlık sigortası ve ödeme sistemleri, sigortacılığın tarihsel gelişimi, kapsamı, sağlık sigortası türleri, dünyada ve Türkiye’de sağlık sigortacılığı, sigortacılık alanında yaşanan sorunlar, sağlık sigortacılığı ve ödeme sistemlerinde yaşanan son gelişmeler konularını kapsamaktadır.


SKI-507 Sağlık Turizmi

Sağlık turizmi, turizm içindeki yeri ve önemi, Türkiye’de sağlık turizmi potansiyeli, sağlık turizminin gelişmesi ve gelişme nedenleri, sağlık turizmi arzını oluşturan faktörler, sağlık turizminde doğal koşullar ve çevre, sağlık turizmi talebini etkileyen faktörler, sağlık turizmi organizasyonu, sağlık turizminde pazarlama ve lojistik, sağlık turizmi politikaları, sağlık turizmi teşvikleri, sağlık turizminde yaşanan sorunlar, küresel rekabet konularını içermektedir


MAN-508 Liderlik ve Örgütsel Davranış

SKI-508 Sağlık Kurumlarında Müşteri İlişkileri Yönetimi

Müşteri İlişkileri Yönetimi, günümüz rekabet koşullarında başarılı olabilmek için gerekli şartlardandır. MİY uygulamalarının sağlık işletmeleri için öneminin vurgulandığı bu derste öğrenciler, işletme-iç müşteri ve işletme- dış müşteri arasındaki ilişkilerin nasıl düzenlenmesi gerektiği ile ilgili konular hakkında bilgi alacaklardır.


SKI-509 Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış

Örgütsel davranış ve içeriği, örgüt kültürü, örgüt içi iletşim, örgütlerde liderlik, Örgütsel Davranış Modeli, örgütlerde karar davranışı konularını sağlık sektörü açısından kapsamaktadır.


SKI-510 Sağlık Hukuku

Temel hukuk kavramları, sağlık mevzuatı ve Türkiye'deki yasal düzenlemeler ve son değişiklikler çerçevesinde hasta hakları ve sağlık çalışanlarının hak ve sorumlulukları konularını kapsar.


SKI-512 Sağlık Kurumlarında Lojistik Yönetimi

Sağlık kurum ve kuruluşlarında malzeme yönetimi döngüsünü meydana getiren planlama, satın alma, depolama, stok yönetimi, taşıma, kullanıma hazırlık, tüketim ve geridönüşüm/atık yönetimi konuları hakkında gerekli teknik, istatistiki ve kavramsal bilgi ve becerileri kapsamaktadır.


SKI-514 Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim

Sağlık işletmeleri açısından nakit Akım Tablosu, Şirket Değerleme,Sermaye Yapısı Teorileri, Kâr Payı Politikaları, Finansla Kiralama – Leasing, Finansal Piyasalar, Uluslararası Finansal Yönetim,Risk Yönetimi v e Türev Ürünler gibi finansal konuları içerir.


SKI-515 Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi

Maliyet muhasebesinin tanımı, amaçları ve hastane işletmelerinde maliyet muhasebesi sisteminin kuruluşu, büyük, orta ve küçük işletmelerde maliyet muhasebesinin uygulanması ve maliyet sistemleri konuları bu ders içerisinde işlenmektedir.


SKI-516 Sağlık Kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi ve Akreditasyon Süreci

Sağlık kurumlarında kalite yönetimi ile ilgili olarak kalite ve teoriler, teorilerin sağlık hizmetlerine uygulanabilirliği, Toplam Kalite Yönetimi, sağlık hizmetlerinde kalitenin gelişimi, sürekli kalite iyileştirme, akreditasyon ve planlama, istatistiksel kalite kontrolü, tıbbi bakımın kalite ölçümü konularını kapsamaktadır.


SKI-518 Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Süreci

Sağlık hizmetleri pazarlamasını tanımlanması, pazarlama ve müşteri karmaları, sağlık hizmeti türleri ve sağlık hizmeti sunan kurumlar, piyasa türleri ve farklı piyasa yapılarında rekabet türleri, sağlık hizmetlerinde pazarlama-markalaşma stratejileri ve uygulamalarını kapsamaktadır.


SKI-519 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan kaynakları yönetimi kavramlarını genel olarak İnsan kaynakları planlaması, işe alma, ücret sistemi, kariyer planlama, oryantasyon ve hizmet içi eğitimi iş-meslek analizi, performans değerleme-iş değerleme- iş güvenliği ve işgören sağlığı, yönetim ve değişik meslek grupları arasında ilişkiler, sendikalar ve toplu sözleşme ,çalışan memnuniyeti konuları çerçvesinde ele alır.


SKI-520 Sağlık Yönetimi

Sağlık hizmetleri, sağlık hizmet sektörleri, sağlık hizmet grupları, sağlık hizmetlerinin sınıflandırılması, sağlık hizmetlerinin özellikleri, sağlık hizmetlerinin organizasyonu, hastaneler, hastanelerin gelişimi, hastane sistemi ve işlevleri, hastanelerin özellikleri, hastanelerin sınıflandırılması, yapı süreç ve çıktılar, Türkiye’de sağlık hizmetlerinin durumu, Sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyaç, ihtiyacı etkileyen faktörlerin incelenmesi ve sağlıkta yönetim konularını içermektedir. Sağlık kurumlarında etkin ve verimli yöneticilik yapmaya yönelik konular içerir.


SKI-521 İşletmeler İçin Temel İktisat Bilgisi

Ders iktisadın konusu, piyasa mekanizmasının işleyişi, firmanın gelir ve maliyet yapısı, makro ekonomik sorunlar ve politika araçları ile iktisadi politikaların firmayı nasıl etkilediği üzerinde yoğunlaşmaktadır. Ders öğrencilere işletme yüksek lisans programı için gerekli olan ve iş hayatlarında ihtiyaç duyacakları temel iktisat bilgileri ile iktisadi düşünce biçimini kazandırmayı amaçlamaktadır.


SKI-522 Seminer (Tezsiz)

Bir öğretim elemanı gözetiminde yapılan seminer çalışmalarında, öğrencinin bağımsız bir araştırma yaparak bu konuda deneyim kazanması ve konuyu anlatarak topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma konusunun saptanması, ikincil kaynakların araştırılması ve bunların çalışmada kullanılması, alan araştırması, elde edilen bilgiler ışığında taslak çalışmanın hazırlanması, gerekli düzeltmelerin yapılarak raporun rapor yazma kurallarına uygun bir şekilde tamamlanması ve son olarak raporun dinleyicilere sunulması ve tartışılması bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.


SKI-523 Seminer (Tezli)

Bir öğretim elemanı gözetiminde yapılan seminer çalışmalarında, öğrencinin bağımsız bir araştırma yaparak bu konuda deneyim kazanması ve konuyu anlatarak topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma konusunun saptanması, ikincil kaynakların araştırılması ve bunların çalışmada kullanılması, alan araştırması, elde edilen bilgiler ışığında taslak çalışmanın hazırlanması, gerekli düzeltmelerin yapılarak raporun rapor yazma kurallarına uygun bir şekilde tamamlanması ve son olarak raporun dinleyicilere sunulması ve tartışılması bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.


SKI-524 Sağlık Çalışanları ve Hasta Psikolojisi

Sağlık çalışanları ve hastalar açısından psikolojinin etkilerinin incelendiği bu ders, kişilik özellikleri, duyguları kontrol etme ve Hasta yaralı ve yakınlarına psikolojik yaklaşım yöntemlerini ele alınır. Sağlık psikolojisinin kavramsal ve kuramsal alt yapısı, sağlıkta biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörlerin etkileşimi, stresle, hastalıkla baş edimde önleyici yaklaşımları kapsamaktadır.


SKI-525 Dönem Projesi

Sağlık alanında yazım kurallarına uygun olarak yazılacak bir akademik çalışma niteliğindedir. Dersin içeriği kapsamlı bir deneme, eleştirel bir rapor, uygulamaya dönük bir proje, deneysel bir çalışma olabilir. Dönem Projesi dersi dönem sonunda başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir.


SKI-526 Sağlık Yönetimi ve Organizasyonu

Sağlık Yönetimi ve Organizasyonu başlığında işlenecek bu derste sağlık tesislerinin(hastane vb) yönetim becerileri kazandırılması hedeflenmiştir. Bu ders ile birlikte ders programını başarı ile bitiren  öğrencilerin  sağlık yönetiminin bir meslek olarak algılanmasının sağlanması ve sağlık tesislerini yönetmekte teorik ve pratik beceriler kazanmaları amaçlanmıştır.


SKI-527 Sağlık Hukuku ve Etik

Sağlık Hukuku ve Etik dersinde; sağlık mesleği mensuplarını ilgilendiren temel kurum ve kavramlara yer verilmektedir. Tıbbi uygulama hataları ve ilişkin olduğu hususlar ders süresince ele alınacaktır. Öğrencinin, sağlık hukukunda temel kavramlar, hasta ve sağlık çalışanı hakları, cezai, hukuki ve mesleki sorumluluklar, aydınlatılmış onam, tıbbi uygulama hatalarına yol açan süreçler, belgelendirme ve sigorta sistemleri konularında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır. 


SKI-529 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları ve Örgütsel Davranış

SKI-530 Sağlık Kurumlarında Pazarlama

SKI-531 Araştırma Yöntemleri - II

SKI-532 Sağlıkta Muhasebe Yönetimi

SKI-533 Sağlık Kurumlarında Bilgi Yönetimi

SKI-534 Araştırma Yöntem ve Teknikleri

SKI-534 Araştırma Yöntemleri - I

SKI-539 Epidemiyoloji

Epidemiyolojinin tanımı ve tarihsel gelişimi, kullanım alanları, temel sağlık ölçütleri hesaplamasını, epidemiyolojik araştırma yöntemleri, epidemiyolojik araştırma tasarımı ve makale değerlendirme konularını içermektedir. Dersin sonunda katılımcıların; epidemiyolojinin kullanım alanlarını bilmesi, epidemiyolojik araştırma tiplerini sayabilmesi, araştırma planlayıp yürütebilmesi, epidemiyolojik verileri yorumlayabilmesi ve bu verileri sağlık hizmetlerinin planlamasında, değerlendirmesinde, yönetiminde kullanabilmesi amaçlanmaktadır.


SKI-541 Temel İşletmecilik Bilgisi

SKI-543 İşletme Yöneticiliği

MAN-579 Üretim Yönetimi ve Hizmet Yönetimi

Üretim yönetiminin kavram ve kuramlarını anımsamak, işletmenin diğer bölümleri olan stratejik plan, pazarlama ve finans alanları ile ilişkileri ve üretim sistemleri, yeni üretim teknolojileri kavramak. Toplam kalite yönetimi,  fabrika yerinin seçimi, kapasite planlaması, üretim planlaması, stok yönetimi ve planlaması, tedarik zinciri yönetimi, iş tasarımı, ergonomi konularına odaklanarak programı iş hayatına hazırlamak adına vaka çalışmaları ile desteklemek. Temel kavram ve kuramların hatırlatılması ve farklı türlü üretim ve hizmet faaliyetlerinin yönetim işlemlerinin esaslarının pratik hayatta uygulamasını öğrenmek ve bu işlemlerin yönetim problemlerinin analizinde kullanabilecek düzeye gelmek.


SKI-597 Tez

Bu derste öğrencilere tez yazmada uygulanması gereken usuller (tez yazma planı) gösterilecek ve yapacakları çalışmaları için gerekli ve doğru tekniği kullanarak araştırma yapmaları sağlanacaktır. Öğrencilerin kaynakların kullanımı, tez yazma usulü hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.


SKI-598 Tez

Bu derste öğrencilere tez yazmada uygulanması gereken usuller (tez yazma planı) gösterilecek ve yapacakları çalışmaları için gerekli ve doğru tekniği kullanarak araştırma yapmaları sağlanacaktır. Öğrencilerin kaynakların kullanımı, tez yazma usulü hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.


Temel Mesleki Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
SKI-500 Sağlık Ekonomisi 3-0-3 08
SKI-514 Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim 3-0-3 08
SKI-519 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi 3-0-3 08
SKI-530 Sağlık Kurumlarında Pazarlama 3-0-3 08
SKI-539 Epidemiyoloji 3-0-3 08
Uzmanlık-Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
MAN-500 Pazarlama Yönetimi 3-0-3 07
SKI-502 Sağlık Kurumlarında Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri 3-0-3 08
SKI-522 Seminer (Tezsiz) 3-0-3 08
SKI-523 Seminer (Tezli) 0-0-0 08
SKI-525 Dönem Projesi 0-0-0 08
SKI-531 Araştırma Yöntemleri - II 3-0-3 08
SKI-532 Sağlıkta Muhasebe Yönetimi 3-0-3 08
SKI-534 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 3-0-3 08
SKI-534 Araştırma Yöntemleri - I 3-0-3 08
MAN-579 Üretim Yönetimi ve Hizmet Yönetimi 3-0-3 08
SKI-597 Tez 0-0-0 30
SKI-598 Tez 0-0-0 30
Tamamlayıcı Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
MAN-508 Liderlik ve Örgütsel Davranış 3-0-3 07
SKI-521 İşletmeler İçin Temel İktisat Bilgisi 0-0-0 08
SKI-527 Sağlık Hukuku ve Etik 3-0-3 08
SKI-541 Temel İşletmecilik Bilgisi 0-0-0 08
SKI-543 İşletme Yöneticiliği 0-0-0 08
Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
SKI-511- Sağlık İşletmeleri Yönetiminde Etik 3-0-3 08
SKI-513- Sağlık Bilişimi 3-0-3 08
SKI-517- Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler Yönetimi 3-0-3 08
SKI-501 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim 3-0-3 08
SKI-502 Sağlık Kurumlarında Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri 3-0-3 08
SKI-503 Proje Yönetimi 3-0-3 08
SKI-505 Sağlık Sektöründe Girişimcilik 3-0-3 08
SKI-506 Sağlık Sigortacılığı 3-0-3 08
SKI-507 Sağlık Turizmi 3-0-3 08
SKI-508 Sağlık Kurumlarında Müşteri İlişkileri Yönetimi 3-0-3 08
SKI-509 Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış 3-0-3 08
SKI-510 Sağlık Hukuku 3-0-3 08
SKI-512 Sağlık Kurumlarında Lojistik Yönetimi 3-0-3 08
SKI-515 Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi 3-0-3 08
SKI-516 Sağlık Kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi ve Akreditasyon Süreci 3-0-3 08
SKI-518 Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Süreci 3-0-3 08
SKI-520 Sağlık Yönetimi 3-0-3 08
SKI-524 Sağlık Çalışanları ve Hasta Psikolojisi 3-0-3 08
SKI-526 Sağlık Yönetimi ve Organizasyonu 3-0-3 08
SKI-529 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları ve Örgütsel Davranış 3-0-3 08
SKI-533 Sağlık Kurumlarında Bilgi Yönetimi 3-0-3 08