Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 1. Çağ Üniversitesi’nde Eğitim Öğretim Dili Nedir?

Üniversitemizin, Fen Edebiyat Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde dersler İngilizce, Hukuk Fakültesi’nde % 30 oranında İngilizce, Meslek Yüksekokulu’nda ise Türkçe’dir.

Çağ Üniversitesi Senatosunun aldığı karar gereği, Fen Edebiyat Fakültesi bünyesindeki Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim dili tamamen Türkçe, Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik bölümünde ise tamamen İngilizce’dir.

 1. Çağ Üniversitesi’nin Ön Lisans-Lisans Programlarına Kabul Koşulları Nelerdir?

Çağ Üniversitesi’nin ön lisans ve lisans programlarında okuyan öğrenciler, sınav sonuçlarına göre ÖSYM tarafından merkezi sistem ile yerleştirilirler.

 1. Ek Kontenjan ile Çağ Üniversitesi’ne Kayıt Yapılıyor mu?

ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işlemi sonunda dolmayan ya da kayıt yaptırmama sebebiyle boş kalan kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme işlemi ile ek yerleştirme yapılır.

 1. Eğitim ve Öğretimle İlgili Yönetmelik ve Diğer Hukuki Düzenlemelere Nasıl Ulaşabilirim?

Üniversite eğitimi ve öğretimi ile ilgili olarak ana kaynak 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’dur. Bu kanuna istinaden Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılmış çeşitli yönetmelikler bulunmaktadır. Bu düzenlemelere www.yok.gov.tr/kurumsal/mevzuat adresinden ulaşabilirsiniz.

Öte yandan Üniversitemiz, yukarıda bahsedilen hukuki düzenlemeler kapsamında kendi yönetmeliklerini çıkarmakta ve Senato kararlarına bağlı olarak çeşitli yönergeler yayınlamaktadır. Bu yönetmelik ve yönergelere, Üniversitemiz Web Sitesindeki “Öğrenci” sekmesinden ulaşılabilir.

 1. Öğrenci Kimlik Kartı Nasıl Alınır? Ne İşe Yarar?

Öğrenci kimlik kartı, öğrencilik haklarından yararlanmayı sağlayan ve Üniversitemizin öğrencilerine verilen, ilgili bölüm ve öğrenci bilgilerinin yer aldığı karttır. Bu kart ile kampüse girişlerde güvenlik sağlanmakta ve sınavlar sırasında öğrenci kimlik bilgilerinin kontrolü yapılmaktadır. Öğrenci kimlik kartı takibi ve kayıp işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurularak gerçekleştirilir.

 1. Çağ Üniversitesi’nde Kaç Kişilik Sınıflarda Eğitim Görülmektedir?

Sınıflardaki öğrenci sayısı derslerin niteliğine göre değişmektedir. Üniversite genelinde sınıf mevcudu ortalaması 30-70 kişi arasındadır.

 1. Çağ Üniversitesi’nde Öğretim Elemanı Başına Kaç Öğrenci Düşmektedir?

Çağ Üniversitesi’nden öğretim elemanı başına ortalama 50 öğrenci düşmektedir. Bu oran uluslararası standartlara uygun bir orandır.

 1. Çağ Üniversitesi’nde Hazırlık Eğitimi Var mıdır?

Evet. Üniversitemizde eğitim dili tamamen veya kısmen İngilizce olan bölümlerde hazırlık eğitimi almak zorunludur. Eğitim dili tamamen Türkçe olan bölümlerdeki öğrencilerinin hazırlık eğitimi alması kendi isteklerine bırakılmıştır.

Bununla birlikte, eğitim öğretim yılı başında hazırlık muafiyet sınavını geçenler ile Üniversitemizce geçerliliği kabul edilen sınavlarda yeterli puanı alanların hazırlık eğitimi almaları zorunlu değildir.

 1. Öğretim Süresi Ne Kadardır?

Azami öğrenim süresi öğrencinin kayıt yaptırdığı dönemden başlamak üzere;

 • Ön lisans için dört yıl,
 • Lisans için yedi yıldır.

Hazırlık eğitimi bu süreye dâhil değildir.

Hazırlık eğitim süresi ise azami iki yıldır.

Öğrenci kayıt yenilemediği dönemlerde öğrencilik hakkından yararlanamaz ve sınavlara katılamaz.

Öğrencinin kayıt yenilemediği dönemler azami eğitim öğretim süresinden sayılır. Azami eğitim-öğretim süresini aşanlar belirli koşulları taşımaları kaydıyla sınavlar hariç öğrencilik haklarından yararlanamaz.

 1. Akademik Takvim Nedir? Ne İşe Yarar?

Akademik takvim, öğrencilerimizin bir akademik yıl (öğrenim görülen yıl) için kullanacağı bir zamanlama rehberidir. Üniversite Senatosu tarafından her akademik yıl için saptanır ve Üniversite Web Sitesinde yayınlanır. Ders kayıt ve sınav dönemleri ile önemli başvuru tarihleri akademik takvimde belirtilir.

 

Öğrencilerimizin özellikle ders seçimi vb. konularda takvime uymaları zorunludur. Aksi halde hak kaybı yaşanabilir.

 

Akademik takvime Üniversitemiz Web Sitesindeki “Öğrenci” sekmesinden ulaşılabilir.

 

 1. Kredili Sistem Nedir?

Üniversitemizde dönem/sınıf geçmede kredili sistem geçerlidir.

Kredili sistem;

 • Derslerin dönemlik olarak belirlendiği,
 • Bir öğretim yılının güz ve bahar olmak üzere iki dönemden oluştuğu,
 • Her dönemde en az bir ara ve dönem sonu sınavının yapıldığı,
 • Öğrencilerin derse devam edebilmesi ve öğrencilik haklarından yararlanabilmesi için her dönem başında belirlenen tarihlerde kaydını yeniletmesi gerektiği,
 • Derslerin programda kapladıkları süreye ve gerektirdiği çabaya göre kredilendirildiği ve zorunlu kredi miktarının tamamlanmasıyla mezun olunan eğitim-öğretim sistemidir.

Öğrenciler güz dönemi derslerini güz döneminde, bahar dönemi derslerini bahar döneminde almak zorundadırlar.

 1. Ders Programlarını ve İçeriklerini Nereden Görebilirim?

Çağ Üniversitesi ders kataloğuna ve derslerin içerik bilgilerine (Türkçe/İngilizce) Fakülte ve Müdürlüklerin web sayfalarından ulaşabilir.

 1. Öğretim Elemanlarına Nasıl Ulaşılabilir?

Öğretim elemanları ile görüşme saatleri içerisinde her zaman görüşülebilir. Öğretim elemanının üniversite kampüsünde bulunmaması halinde Üniversitemiz Web Sitesinde bulunan “Kişisel Sayfa”sındaki mail adresi yardımı ile iletişim sağlanabilir.

 1. Ders Alma Nedir? Ders Kaydı Nasıl Yapılır?

Öğrenciler, eğitim öğretim süreleri boyunda her yarıyıl başında akademik takvimde ilan edilen süreler içinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Ders kayıtlarının nasıl yapılacağı eğitim öğretim yılı başlamadan öğrencilere duyurulur.

Yarıyıl kaydı yapılan öğrencinin o yarıyıl için alacağı dersler belirlenir. Kayıt, öğrenci ve Öğrenci Danışmanı tarafından birlikte yapılır.

İlgili yarıyıl başladıktan sonra iki hafta içinde derslerde ekle-sil yapılabilir. Yapılan ders kaydı ile ilgili düzeltmeler akademik takvimde belirtilen süreler içinde danışman (öğrencinin talebi üzerine) tarafından yapılır.

Öğrenciler, süresi içinde kaydolmadıkları derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına giremez. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu iptal edilir.

 1. Notlandırma Nasıl Yapılır?

Her öğrenciye, dersi veren öğretim elemanı tarafından aşağıdaki harf notlarından biri başarı notu olarak verilir.

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Başarı Notu

Katsayı

Katsayıların 100 Puan Üzerinden Karşılığı

AA

4.00

90-100

BA

3.50

85-89

BB

3.00

80-84

CB

2.50

75-79

CC

2.00

70-74

DC

1.50

60-69

DD

1.00

50-59

FD

0.50

40-49

FF

0

0-39

NA

0

-

Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) veya (CC) notlarından birini almış olan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

Bir dersten (DC) veya (DD)  alan öğrenci o dersi şartlı başarmış sayılır. Bu dersleri yeniden alıp almamak öğrencinin tercihine bırakılmıştır.

Bir dersten (FF) veya (FD) alan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Öğrenci bu dersi verildiği ilk yarıyılda tekrar alır.

(NA) harf notu derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. Not ortalaması hesabında (FF) notu gibi işlem görür. Öğrenci bu dersi verildiği ilk yarıyılda devam zorunluluğu olmak kaydıyla tekrar alır.

 1. Bir Öğrenci Bir Eğitim Öğretim Döneminde En Fazla Kaç Ders Alabilir?

Birinci sınıfa başlayacak olan öğrenciler, birinci sınıfın tüm derslerini almakla yükümlüdür.

Her yarıyıl için ilgili eğitim-öğretim programında gösterilen dersler o yarıyılın normal ders yüküdür.

Alt yarıyıllarda en fazla iki dersten başarısız olan sınamalı veya başarılı öğrenciler, bir üst yarıyıla kayıt yaptırırken bu yarıyıla ait derslerin tümünü alabilir. Ancak, alt yarıyıllardan iki dersten fazla dersi başarısız olan öğrenciler, iki dersin üzerinde bulunan başarısız ders sayısı kadar dersi, kayıt yaptıracakları yarıyıldan alamaz.

 1. Derslere Devam Zorunluluğu Var Mıdır?

Evet. Öğrenciler derslere devam etmek, yarıyıl içinde verilen sınavlara ve öğretim elemanlarının uygun gördüğü diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdür.

Öğrenciler, derslerin en az %70’ine (Hazırlık Okulunda %80) devam etmek zorundadır. Öğrencilerin devam durumları ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve devam yükümlülüğünü yerine getirmediği için sınavlara katılma hakkını kaybeden öğrenciler sınavlardan önce sınıf panolarında ilan edilir.

Rapor ve disiplin cezası nedeniyle bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci başarısız sayılır.

 1. Öğrenci Danışmanlığı Nedir? Ne İşe Yarar?

Öğrencilere, eğitim-öğretim konularında karşılaşacakları sorunların çözümünde yardımcı olmak üzere danışmanlar görevlendirilir. Öğrenci Danışmanları her eğitim öğretim yılı başında sınıf panolarına asılmak suretiyle ilan edilir. Danışmanlar aynı zamanda Öğrenci Otomasyon Sisteminden de görülebilir.

Danışmanlar, ders başarılarını izleyerek öğrencileri alt dönemlerden alacakları dersler ve almaları gereken diğer dersler konusunda bilgilendirir ve ders kayıtlarına onay verir.

 1. Öğrenci Konseyi Nedir? Ne Tür Faaliyetleri vardır?

Öğrenci Konseyi, üniversite yönetimi ile öğrenciler arasında bağ kurarak öğrencilerin demokratik şekilde üniversite yönetimine katılmasını sağlar. Öğrenci Konseyi Başkanı, Üniversite Senatosu toplantılarına katılarak görüş ve önerilerini üniversite yönetimiyle paylaşır.

 

Üniversitenin her alanda gelişmesine katkıda bulunmak, öğrencilerin görüş ve isteklerini üniversite yönetim organlarına iletmek ve öğrencilerin sorunlarının çözümüne yardım etmek Öğrenci Konseyinin başlıca görevleridir. Öğrenci Konseyi seçimleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde gerçekleştirilir.

 

 1. Üniversitemizde Ne Tür Sınavlar Vardır?

Sınavlar; ara sınavı (vize), yarıyıl sonu (final), mazeret sınavı, bütünleme sınavı ve tek ders ve iki ders sınavlarından oluşur.

Sınavların hangi tarihlerinde yapılacağı, her eğitim öğretim yılı başında akademik takvim kapsamında Üniversitemiz Web Sitesinde ve sınıf panolarında yayınlanır.

Sınav programları ise, Dekanlık/Müdürlüklerce sınavlardan en az 15 gün önce öğrencilere duyurulur.

Ara ve Final Sınavları

Her ders için bir en az bir ara sınavı, bir de yarıyıl sonu sınavı yapılır.

Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için:

 • Söz konusu derse kaydını yaptırmış olmak,
 • Derslerin %70’ine katılmak,
 • Öğrenim ücretini süresi içerisinde yatırmış olmak

gerekir.

Bütünleme Sınavı

Final sınavına girme hakkı elde etmiş öğrenciler; DC, DD, FD ve FF notu aldıkları dersler için bütünleme sınavına girebilirler.

Bütünleme sınavları her eğitim döneminin sonunda yapılır.

Bütünleme Sınavından alınacak not, final sınavı notu yerine geçer.

Bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

Mazeret Sınavları

Hastalık nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrenciler, bu hastalıklarını bir sağlık kuruluşundan (Üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri veya aile hekimlikleri) alacakları rapor ile belgelemek, bu raporu üç gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına onaylatmak ve belgeyi Fakülte/Müdürlüğe teslim etmek koşuluyla ara sınav mazeret sınavlarına girebilirler.

Özel Hastane ve Tıp Merkezlerinden alınan sağlık raporları ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına zamanında teslim edilmeyen sağlık raporları kabul edilmemektedir. Final sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

Tek Ders Sınavı

Mezuniyet için gerekli tüm dersleri alarak başarılı oldukları halde herhangi bir yarıyıla ait bir dersten (FF) veya (FD) notu almış olan öğrencilere, yarıyıl sınavlarının bitimini izleyen onbeş gün içinde kullanılmak üzere veya yaz öğretimi sınavlarından sonra akademik takvimdeki derslerin başladığı tarihi takip eden onbeş gün içinde kullanılmak üzere, bu dersten bir ek sınav hakkı verilir.

 • 1., 2. ve 3. sınıf öğrencileri bu sınava giremezler.
 • Mezuniyet için gerekli tüm dersleri alarak başarılı oldukları halde herhangi bir yarıyıla ait bir dersten (NA) notu almış olan öğrenciler bu sınava giremezler.

Girilen bu sınavda alınan not tek başına değerlendirilir ve buna göre harf notu takdir edilir.

Tek Ders sınav tarihleri, diğer sınavlar gibi her yıl eğitim öğretim yılı başında akademik takvimde ilan edilir.

İki Ders Sınavı

Mezuniyet için gerekli tüm dersleri alarak başarılı oldukları halde en fazla iki dersten (FF) veya (FD) notu almış olan öğrencilere, GNO en az 2.00 olmak kaydıyla yarıyıl sınavlarının bitimini izleyen onbeş gün içinde kullanılmak üzere veya yaz öğretimi sınavlarından sonra akademik takvimdeki derslerin başladığı tarihi takip eden onbeş gün içinde kullanılmak üzere, bu derslerden bir ek sınav hakkı verilir.

 • 1., 2. ve 3. sınıf öğrencileri bu sınavlara giremezler.
 • Mezuniyet için gerekli tüm dersleri alarak başarılı oldukları halde herhangi bir yarıyıla ait bir dersten (NA) notu almış olan öğrenciler bu sınava giremezler.

Girilen bu sınavda alınan notlar, tek başına değerlendirilir ve buna göre harf notu takdir edilir.

İki Ders Sınavı tarihleri, diğer sınavlar gibi her yıl eğitim öğretim yılı başında akademik takvimde ilan edilir.

 1. Bir Öğrenci Bir Günde En Fazla Kaç Sınava Girebilir?

Bir günde, eğitim-öğretim programlarının aynı dönem (yarıyıl) için öngördüğü derslerden en çok ikisinin ara sınavı yapılabilir.

Tekrar alınan derslerin ara sınavları aynı güne rastladığı takdirde, öğrencinin yapacağı itiraz dikkate alınmaz.

Örneğin, ikinci sınıfın güz döneminde alt dönemden aldığı (1.sınıftan kalan) iki dersle beraber toplam 9 (7 dönem dersi+2 alt dönemden kalan ders) ders alan bir öğrenci, sınav döneminde bir günde ikinci sınıf güz dönemine ait iki (dönem dersi) sınava girebilir. Hatta aynı gün birinci sınıftan kalan 1 dersin sınavı da dâhil olmak üzere 3 dersin sınavına girmek durumda kalabilir.

 1. Sınavlar Öğretim Elemanları Tarafından Nasıl Değerlendirilir?

Yarıyıl sonu başarı notu; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları göz önünde tutularak belirlenir.

Bir derse ait yarıyıl sonu (final) sınav notu ağırlığının başarı notuna katkısı %50’den az olamaz.

 1. Öğrenciler Notlarını Nasıl Öğrenirler?

Öğrencinin aldığı notlar, Öğrenci Otomasyon Sisteminden ilan edilir. İlan, bütün sınavların bitimini takiben Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından otomasyon sistemi aracılığıyla yapılır.

 1. Notlara İtiraz Edilebilir mi?

Evet. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilen notlara, öğrenci ya da öğretim elemanı tarafından ilan tarihinden itibaren üç gün içinde maddi hata gerekçesiyle başvurulabilir. Maddi hata, sınav kâğıdının yeniden değerlendirilmesi niteliğinde olmayan hataları ifade eder. Sonucu ilan edilmiş sınav belgelerinde maddi hata dışında inceleme ve yeniden değerlendirme yapılamaz. Başvuru, Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul Müdürlüklerine yapılır ve dersin öğretim elemanı tarafından en geç 5 gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır. Öğretim elemanı, verdiği harf notlarında maddi hata yoksa maddi hata olmadığına ilişkin yazıyı, maddi hata varsa söz konusu hatayı, destekleyici belgelerle birlikte yazılı olarak ilgili Fakülte/Müdürlüğe bildirir. Fakülte/Müdürlük en geç 5 gün içinde düzeltilecek notu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir.

 1. Not Ortalaması Nedir?

Öğrencilerin iki tür (not) ortalaması vardır.

 1. Dönem not ortalaması (DNO)
 2. Genel not ortalaması (GNO)

Her dönem sonunda öğrencilerin başarı durumu, Dönem Not Ortalaması (DNO) ve Genel Not Ortalaması (GNO) ile belirlenir.

Bu amaçla, kayıt olunan ve not ortalamalarına katılan her dersin kredisiyle o dersten alınan harf notunun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin kredilerinin toplamına bölünmesi ile bir not ortalaması bulunur.

Bu işlem bir dönem içinde alınan dersler için yapılırsa DNO, o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa GNO elde edilir.

GNO hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alınan en son not dikkate alınır. Not ortalamaları virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

Örneğin,

Dersler

Başarı Notu

Katsayısı

Ders Kredisi

Toplam

1. Ders

AA

4.00

x

3

12.00

2. Ders

CC

2.00

x

3

6.00

3. Ders

DC

1.50

x

2

3.00

4. Ders

FD

0.50

x

4

2.00

5. Ders

FF

0.00

x

3

0.00

6. Ders

NA

0.00

x

3

0.00

TOPLAM

18

23.00

 

Derslerin Katsayısı Toplamı (23)/Derslerin Kredi Toplamı (18) = Dönem Not Ortalaması (1.277)’dir. Yani 1.28’ dir.

 1. “Şeref Öğrencisi” Olabilmenin Koşulları Nelerdir?

Bir yarıyılda normal ders yükü alan ve not ortalaması 3.00-3.49 olan öğrenciler şeref öğrencisi, 3.50 ve üstü olanlar ise yüksek şeref öğrencisi sayılır. Bu öğrencilere takip eden dönem başında başarı belgeleri teslim edilir.

 1. Sınavlarda Uygulanan Kurallar Nelerdir?

 • Öğrenciler sınavlara girerken yanlarında Öğrenci Kimliğini bulundurmak zorundadır.
 • Sınav öncesinde öğrencilerin cep telefonlarını gözetmenlerin göstereceği yere kapalı vaziyette bırakmaları zorunludur. Sınav süresince öğrencilerin cep telefonlarını açık tutması ve üzerinde veya çantalarında taşımaları kesinlikle yasaktır.
 • Sınava ilan edilmiş salonda girilir. Aksi halde sınavın iptali söz konusu olur.
 • Sınav salonlarında bulunan duvarlara, sıralara her ne gerekçe ile olursa olsun yazı yazan ve başka şekilde zarar verenler hakkında disiplin soruşturması açılır.
 • Gözetmenler, gerek sınav başlamadan gerekse sınav süresince, bir sebep göstermeksizin istediği öğrencinin veya öğrencilerin yerini değiştirebilir.
 • Sınavda öğretim elemanlarına sorularda olabilecek hatalar dışında soru sorulmaz.
 • Sınav salonunda sınav kurallarını, düzenini ve işleyişini bozan, sınavın yapılmasını engelleyen, sınav görevlilerine saygısızlık yapan, sınav görevlilerinin sınavla ilgili düzenlemelerini reddeden öğrenciler salondan çıkarılır ve hakkında derhal tutanak düzenlenir.
 • Öğrencilerin sınav süresince konuşmaları, birbirinden kalem, silgi ve benzeri malzeme istemeleri yasaktır.
 • Sınavını bitiren öğrenciler sınıfı gürültü yapmadan sessizce terk etmek zorundadırlar. Sınavdan çıkan öğrencilerin koridorlarda beklemeleri ve gürültü yapmaları kesinlikte yasaktır.

 1. Üniversitemiz İçerisinde Bölümler Arasında Geçiş Mümkün müdür?

Evet. Üniversitenin fakülte, yüksekokul ve bölümleri arasındaki yatay geçiş esasları, Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Üniversite Senatosu tarafından düzenlenir.

Bölümler arası geçişler için başvuru yalnızca ikinci yarıyıl sonunda ve bir sonraki eğitim-öğretim yılı başlangıcından en az iki hafta önce yapılabilir. Bunun için öğrencilerin ikinci yarıyıl sonu itibariyle GNO’ larının 2,75 ve daha üstü olması ve geçiş yapmak istediği bölüm tarafından kabul edilmesi gerekir. Tamamlama dersleri, geçiş yapılan bölüm tarafından düzenlenir.

 1. Yatay Geçiş Nasıl Yapılır?

Yükseköğretim Kurumları Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anal Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerden yatay geçiş yapılabilir.

Başvurular, adayların genel not ortalaması ile programın puan türünde yükseköğretime kayıt olduğu yıldaki ÖSYS/YKS puanının en az %40'ı hesaplamaya dâhil edilerek senato tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır.

Yatay geçiş başvurusu yapabilmek için öğrencinin,

 • Kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır.
 • Kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci hazırlık sınıfı dâhil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir.

Yatay geçiş işlemlerine ilişkin ayrıntılı hususlar YÖK’ ün web sayfasından “Öğrenci” başlığı altında belirtilmiştir.

Yatay geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrencinin önceki ön lisans/lisans programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakı yapılır ve bu derslere ilişkin daha önceden aldığı notlar transkriptine işlenir. Öğrencinin GNO’ su önceki diploma programından intibakı yapılan dersler ile Çağ Üniversitesi’nden aldığı derslerin bütünü üzerinden hesaplanır.

Üniversitemizin İngilizce eğitim veren bölümlerine yatay geçiş başvurusu kabul edilenlerin, lisans eğitimine devam edebilmesi için Üniversitede yapılacak yabancı dil hazırlık sınıfı yeterlik sınavını başarmış olması veya ulusal ve uluslararası düzeyde alınan yabancı dil başarı belgelerinin yeterlik ve denkliğinin Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edilmiş olması gerekir.

Gerçeğe aykırı belgelerle yatay geçiş başvurusu yapılması ve/veya kayıt yaptırılması halinde bu durumun tespitini müteakip öğrencinin kaydı silinir ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 1. Dikey Geçiş Nasıl Yapılır?

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik kapsamında dikey geçiş yapılabilir. Üniversitemize dikey geçiş ile yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav (DGS) yoluyla yapılmaktadır. 

 1. Ders Muafiyeti İşlemleri Nasıl Gerçekleşir?

Yatay geçiş, dikey geçiş veya ÖSYS sonucu Üniversitenin herhangi bir bölüm/programına kayıt yaptıran öğrenciler, varsa daha önce kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumunda başarmış oldukları dersler için muafiyet talebinde bulunabilir.

Öğrencinin yeni kayıt olduğu Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu, muafiyet talebinde bulunan öğrencinin daha önce almış olduğu dersleri, Çağ Üniversitesi Ders Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi hükümleri ve ilgili bölümün görüşünü alarak değerlendirir ve hangi derslerden denklik nedeniyle geçmiş kabul edileceğine karar verir.

Bu dersler, öğrencinin intibak ettirileceği yıllarda/yarıyıllarda bulunan toplam kredi saatine eşit miktarda denk ders karşılık gösterilerek hesaplanır.

Öğrenciler, intibakı yapılan yarıyıldan önceki yarıyılların derslerini öncelikle tamamlamak zorundadır.

Yükseköğretim Kurulunun eşdeğer kabul ettiği yurtdışı eğitim kurumlarından yatay geçiş talebinde bulunan öğrencilere de aynı işlem uygulanır.

 1. Öğrencilerin Disiplin İşleri Nasıl Uygulanır?

Öğrencilerin disiplin işleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne göre yürütülür.

Öğrencinin aldığı disiplin cezası öğrenci dosyasına ve transkriptine işlenmez. Ancak ilgili kurumlar tarafından yazılı olarak talep edilmesi halinde öğrencinin disiplin cezası hakkında bilgi ve belge verilir.

 1. Sınavlarda Kopya Çekmenin Sonuçları Nelerdir?

Sınavlarda kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan, kopya çektiği sonradan anlaşılan ya da kopya çekilmesine yardım ettiği anlaşılan öğrenciye o sınav için 0 (sıfır) notu verilir ve ilgili Dekanlıkça/Müdürlükçe Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem (soruşturma) yapılır.

Kopya yüzünden Üniversiteden Uzaklaştırma Cezası alan öğrencilerin oransal indirim ve destekleri kesilir.

 1. Mezuniyet Koşulları Nelerdir?

Mezun olmak isteyen öğrencilerimizin, GNO’ larının en az 2.00 olması ve bütün derslerden geçer not almış olması (DD ve üstü) gerekmektedir.

 1. Yaz Öğretimi/Okulu Uygulaması Var mıdır?

Evet.

 • Güz ve bahar dönemlerinde sınıfını geçebilmek için yeterli ortalamayı tutturamayan öğrencilerimiz ile,
 • Not ortalamalarını yükseltmek isteyen öğrencilerimiz,

Temmuz ve Ağustos aylarında düzenlenen Yaz Okuluna devam edebilirler.

Yaz Okulu, Çağ Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılır.

Yaz Okulunda en fazla 3 (üç) ders alınabilmektedir.

Yaz Okulu başvurularının ve yaz okulunun hangi tarihlerde gerçekleştirileceği eğitim öğretim yılı başında akademik takvimde ilan edilir.

Yaz Okulunda Öğretim Süresi 7 (yedi) haftadır.

Yaz Okulunda tekrar alınan dersin başarı notu, en son alınan yarıyıldaki nottan düşükse değerlendirmeye alınmamaktadır.

Örneğin, öğrenci bahar döneminde kayıt olduğu X dersinden FD harf notu almış olsun. Bu dersi yaz okulunda yeniden almaya karar veren öğrenci aldığı notlar sonucunda FF harf notu almış ise, FF harf notu geçerli olmayacak, bahar döneminde aldığı FD harf notu geçerli olacaktır.

Öğrenci söz konusu dersten FD üzerinde hangi notu alırsa alsın yeni not geçerli olacaktır.

Yaz öğretiminde uygulanacak esaslar, normal eğitim-öğretim dönemlerinde uygulanan esaslarla aynıdır. Bununla birlikte Yaz öğretimi, sınıf geçme sisteminde ayrı bir dönem olarak dikkate alınmaz.

Yaz Öğretimi öğrencilerimizin talebi üzerine açıldığından dönem ücretinden ayrı olarak ücretlendirilmektedir.

 1. Öğrenci Otomasyon Sistemi Nedir? Nasıl Kullanılır?

Öğrencilerin;

 • Ders kayıtlarını yapabilmeleri,
 • Notlarını takip edebilmeleri,
 • Bilgilendirilmeleri,
 • Öğretim elemanı ile kolayca iletişim kurabilmeleri,
 • Ders notlarına ulaşabilmeleri için,

otomasyon sistemlerini etkin bir biçimde kullanabilmeleri gerekmektedir.

Öğrenci, Öğrenci Otomasyon Sistemine kendisine ait olan kullanıcı adı ve şifresini girmesi ile ulaşabilir.

 1. Kayıt Dondurmak Mümkün müdür?

Evet mümkündür. Öğrenciler, haklı ve geçerli nedenlerle izin alabilir. İzin başvuruları ilgili Dekanlık veya Müdürlüğe yapılır. İlgili Yönetim Kurulunun kararı ile öğrenci izinli sayılır. Hazırlık eğitimi gören öğrencilerin izin işlemleri, öğretiminin yapıldığı Fakülte veya Meslek Yüksekokulu tarafından yürütülür. İzni uygun görülen öğrenciler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Hazırlık sınıfı hariç öğrencilere bir defada en çok iki yarıyıl, öğrencilik süresi içinde ise en çok toplam dört yarıyıl izin verilebilir. İngilizce hazırlık sınıfında kayıtlı bulunan öğrencilere mazeretlerini belgelendirmiş olsalar da hazırlık öğretiminin yıllık olması nedeniyle yarıyıl izini verilmez. İzinli geçen süreler öğretim sürelerinden sayılmaz. İzin istekleri; gerekçeli ve varsa belgeleri ile birlikte, zorunlu nedenler dışında yarıyıl başında, en geç ilk iki hafta içinde yapılır.

Burslu öğrenciler dâhil olmak üzere izinli sayılan veya kayıt donduran öğrenciler kayıt dondurduğu o yıl için tespit edilen yarıyıl/yıl için ödenmesi gereken ücretin yarısını öder. Bu ücret daha sonraki dönemlere mahsup edilmez. Ayrıca öğrenci öğrenimine başladığı dönemin yıllık ücretini tam olarak ödemek zorundadır. Öğrencilerin, izinli sayılma veya kayıt dondurmaya ilişkin gerekçelerini açıkça belirtmesi gerekir. İzinli sayılma veya kayıt dondurmaya ilişkin talepler değerlendirilirken; öğrencinin ailevi sorunları, maddi imkânsızlıklar, sağlık kurumlarından alınacak raporla belgelenmek kaydıyla sağlık sorunları olması, askere gitmesi, yurtdışına çıkma zorunluluğunda bulunması, gözaltına alınması veya tutuklanması halinde gözaltı ve tutukluluk halinin takipsizlikle sonuçlanması ya da üzerine atılı suç nedeniyle beraat etmesi veya doğal afetlere maruz kalması gibi nedenler göz önüne alınır.

Öğrenciler izin sürelerinin bitiminde normal yarıyıl kayıtlarını yaptırmak suretiyle öğrenimlerine devam eder. İki yarıyıl izin almış öğrencilerden birinci yarıyıl sonunda Üniversiteye dönmek isteyenlerin dilekçeyle ilgili Dekanlık veya Müdürlüğe başvurmaları gerekir.

 1. Üniversitemizde Ne Tür Burs/Oransal İndirim/Destek İmkânları Vardır?

Burs ve oransal indirimler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl yapılan üniversiteye giriş sınavı sonunda, ÖSYM kılavuzunda yer alan burslu kontenjanlara ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilere tanınır.

Ayrıca, Çağ Koleji ve Çağ Üniversitesi mezunlarına, şehit ve gazi yakınlarına, Çağ Üniversitesi’nde görev yapan araştırma görevlilerine ve milli sporculara belirli koşullar altında oransal indirim ve destekler sağlanmaktadır.

 1. Burs/Oransal İndirim/Destek Süresi Ne Kadardır?

 • Hazırlık eğitiminin zorunlu olduğu lisans bölümlerinde Hazırlık + 4 yıl,
 • Hazırlık eğitiminin zorunlu olmadığı lisans bölümlerinde 4 yıl,
 • Hazırlık eğitiminin zorunlu olduğu Meslek Yüksek Okulu Uygulamalı Çevirmenlik Bölümünde Hazırlık + 2 yıl,
 • Hazırlık eğitiminin zorunlu olmadığı ön lisans programlarında 2 yıldır.

 1. Burs/Oransal İndirimler/Destekler Hangi Durumlarda Kesilir?

 1. Yabancı Diller Yüksekokulunda devamsızlıktan kalıp yaz okuluna da devam etmeyen öğrencilerin,
 2. Önlisans, lisans ve yüksek lisans bölüm/programlarında devamsızlık, başarısızlık, ders kaydı yaptırmama, isteğe bağlı olarak kaydını dondurma vb. nedenlerle normal öğrenim süresi içinde mezun olamayan öğrencilerin,
 3. Kayıt sildirme, mezuniyet gibi nedenlerle üniversiteden ilişiği kesilen öğrencilerin,
 4. 2547 sayılı Kanun kapsamında yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma ve yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alan öğrencilerin,
 5. Yatay geçiş ile başka bir yükseköğretim kurumuna geçen öğrencilerin,

burs/oransal indirimleri kesilir. Kurum desteği bu madde hükmü dışında tutulur.

 1. Erasmus Öğrenci Değişim Programları Aracılığıyla Yurtdışında Öğrenim Görmek Mümkün müdür?

Evet mümkündür.

Üniversitemiz öğrenci ve öğretim elemanı değişimini öngören Erasmus Programına dâhildir.

Erasmus programı, akademik eğitim programlarının karşılıklı olarak tanınmasını ve diplomaların geçerli olmasını amaçlamaktadır.

Erasmus değişim programı ile ilgilenen öğrencilerimiz, Üniversitemiz Uluslararası Ofis Başkanlığından bilgi alabilirler.

Erasmus Programı aracılığıyla bir veya en fazla iki dönem yurtdışı eğitimi alan öğrencilerimizin yurtdışında almış oldukları dersler ve notlar öğrencinin transkriptine aynen intibak ettirilmektedir.

 1. Üniversitemizden Aynı Anda İki Diploma Almak Mümkün müdür?

Evet mümkündür.

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi Çağ Üniversitesi Çift Anadal Programları İle İlgili Yönetmelik’te mevcuttur.

 1. Çağ Üniversitesi Diplomasının Uluslararası Geçerliliği Var mıdır?

Evet.

Üniversitemizdeki tüm derslerin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) kredileri belirlenmiştir. Böylece yurt dışına giden öğrencilerimiz ile yurt dışından gelecek öğrencilerin ders denklikleri sağlanmıştır. Ayrıca mezunlarımıza, Erasmus Programının bir başka standardizasyonu olan ve sahip olunan yeterliliklerin akademik ve mesleki ortamda uluslararası düzeyde tanınmasını sağlayan “Diploma Eki” de verilmektedir.

Diploma Eki (Diploma Supplement), uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve elde edilmiş diploma ve derecenin akademik ve mesleki tanınmasını sağlamaya yönelik bir yükseköğretim diplomasına ek olarak verilen belgedir. Orijinal diplomada adı ve kimliği belirtilen kişinin başarıyla tamamladığı derecenin uluslararasındaki düzeyi, içeriği ve statüsünü açıklar.

 1. Öğrencilerimizin Staj Yapması Zorunlu mudur?

Staj yapma zorunluluğu bulunan bölümlerimiz hariç diğer bölümlerimizde staj yapmak zorunlu değildir. Öğrencilerimiz isteğe bağlı olarak staj yapmak istediklerinde kendilerine staj yapabilmeleri için yardım (staj yapılacak yer konusunda) edilmektedir.

 1. Yurt ve Üniversiteye Ulaşım İmkânları Nelerdir?

Üniversitemiz Adana, Tarsus, Mersin arasında bulunmakta olup, Adana’ya 25 km, Tarsus’a 15 km ve Mersin’e 50 km’dir.

Üniversitemize ait yurt bulunmamaktadır. Öğrencilerimiz Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında, özel yurtlarda veya evlerde konaklamaktadırlar.

Öğrencilerimiz, tren, belediye otobüsleri, ücretli servis firmaları, Adana-Mersin arasında yolcu taşımacılığı yapan kooperatifler aracılığıyla Üniversitemize ulaşabilmektedir.

 1. Çağ Üniversitesi’nin Öğrencilere Sunduğu Bilgisayar ve Internet Olanakları Nelerdir?

Öğrenciler 08.30-17.30 saatleri arasında bilgisayar laboratuvarlarında ve kütüphanede bulunan bilgisayarlardan faydalanabilirler. Ayrıca kampüsün çeşitli yerlerine dağılmış kablosuz ağ bağlantısıyla kolaylıkla internete erişebilmektedir.

 1. Çağ Üniversitesi Ne Gibi Sağlık Hizmetleri Sunmaktadır?

Poliklinik hizmetleri gün içinde Sağlık Merkezimizdeki sorumlu hekim ve sorumlu hemşire tarafından yürütülmektedir.

 1. Kütüphane Hizmetleri Nelerdir?

10.000 m2 alan üzerine kurulu ve 6.000 m2 kapalı alana sahip Bilgi ve Teknoloji Merkezi içerisinde bulunan kütüphanemiz giriş, asma kat, üst kat ve teras katlarıyla 2.500 m2 lik bir alana ve 300 kişilik oturma kapasitesine sahiptir.

Giriş katında Grup Çalışma Odaları, Bireysel Çalışma Alanları, Ödünç Verme/Rezerv Bankosu, Danışma Kaynakları, Güncel Süreli Yayınlar, Görsel-İşitsel Materyaller ve bu materyalleri kullanabilecek 10 adet yeterli donanıma sahip bilgisayar vardır. Ayrıca bu katta kullanıcıların araştırmalarında kullanabileceği kütüphane kaynaklarının, abone olunan e-veri tabanlarının ve internet kaynaklarının taranabileceği 9 adet tarama terminalleri bulunmaktadır.

Kütüphanemizde daha özgür bir ortamda araştırma yapmak isteyen kullanıcılarımıza kütüphane içerisinde kullanmak üzere dizüstü bilgisayar da ödünç verilmektedir.

Asma katta, Amerikan Kongre Kütüphanesi sınıflama sistemine göre A’dan Z’ye raflara dizilmiş olan asıl kitapların bulunduğu kısım bulunmaktadır. Ayrıca Kütüphane Hizmetleri Ofisi (Teknik Hizmetler, Kütüphanelerarası Ödünç (ILL-interlibrary loan vs.), Özel Çalışma Ofisi ve Kütüphane Daire Başkanlığı da bu katta bulunmaktadır.

Üst katta, süreli yayınlar bölümü (üniversite dergileri, eski yıllara ait süreli yayın arşivleri, tezler, yıllıklar, raporlar vs.), teras katta ise serbest çalışma alanı bulunmaktadır.

Kütüphanemiz koleksiyonunda, 51.000 civarında basılı kitap, 372.000 bin civarında e-kitap, 650 başlıkta A’dan Z’ye sıralı basılı dergi, 50.000 civarında tam metin e-dergi ve 500 civarında da görsel-işitsel (multimedya) bilgi kaynağı bulunmaktadır.

 1. Yemek Olanakları Nelerdir?

Öğrencilerimiz için, Garden Cafe, Orman Cafe, Starbucks Coffee, Burger King, Teras Cafe gibi yerler mevcuttur.

 1. Spor Olanakları Nelerdir?

Üniversitemizde;

 • Fitness Center,
 • Basketbol Sahası,
 • Bocce Alanı,
 • Voleybol Sahası,
 • Tenis Kortu,
 • Futbol Sahası,
 • Mini Golf Sahası,
 • Plaj Voleybolu Sahası,
 • Kapalı Spor Salonu

bulunmaktadır.

Üniversitemiz, basketbol, tenis, futsal gibi takım oyunları ile bireysel spor müsabakalarına her yıl katılım sağlamaktadır.

Üniversite geneline yönelik fitness programları uzman eğitmenler tarafından kişiye özel olarak hazırlanmaktadır.

 1. Üniversitede Kariyer Danışmanlık Hizmetleri Mevcut mudur?

Kariyer Merkezi, öğrenciler ve mezunlarla birebir görüşmeler yaparak, iş dünyası ile ilişkiler kurarak ve sürdürerek, yurtiçi ve yurtdışındaki diğer eğitim kurumlarıyla bağlantılar oluşturarak, üniversite içindeki diğer bölümler, fakülteler ve öğretim görevlileri ile işbirliği içinde çalışarak hizmetlerini yürütmektedir. Kariyer Merkezi öğrenci ve mezunlarına temel olarak aşağıdaki konularda hizmet vermeyi hedeflemektedir.

 • Kişilerin kendilerini tanımalarını, ilgi alanları, becerileri, değerleri, yetkinlikleri, kişilik özellikleri hakkında farkındalık sahibi olmalarını sağlamak ve bunları kariyer tercihleri ile nasıl birleştirebilecekleri konusunda yol göstermek.
 • Kariyer ve yüksek eğitim planlarına ve kararlarına destek olmak üzere yüksek eğitim, meslek seçimleri, iş dünyası, iş hayatı gibi konularda bilgi edinmelerini sağlamak.
 • Profesyonel hayat, iş dünyası, iş dünyasındaki eğilimler ve gelişmeler, iş olanakları hakkında detaylı bilgiler sunmak.
 • Kendilerine uygun akademik programlar seçmelerine, iş hayatını daha yakından tanımak için staj, değişim programları, gönüllü çalışmalar, yarı-zamanlı çalışmalar gibi deneyim sahibi olabilecekleri uygulamalarda yer almalarına destek olmak.
 • Profesyonel iş yaşamına girmeyi düşünen öğrencilere özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, profesyonel ilişkiler kurma becerileri, iş arama teknikleri gibi konularda seminerler düzenlemek ve öğrencileri iş hayatına hazırlamak.
 • Yüksek lisans ve doktora eğitimine devam etmeyi planlayan öğrencilere yurtiçi ve yurtdışındaki üniversiteler ve programlarla ilgili bilgileri aktarmak ve ilgili başvurularında destek olmak.

 1. Mezuniyet Sonrası Kariyer Olanakları Nedir?

Çağ Üniversitesi öğrencileri aldıkları iyi eğitimle birlikte profesyonel yaşama hazır olarak mezun olmaktadırlar. Mezunlarımız profesyonel kariyerlerinde ağırlıklı olarak ulusal/uluslararası şirketlerde çalışmayı tercih etmektedirler.

Mezunlarının %90’ından fazlası Üniversitemizden mezun olduktan kısa bir süre sonra tercih ettikleri alanlarda çalışmaya başlamaktadırlar.

 1. Çağ Üniversitesi’nde Öğrenci Kulüpleri var mıdır?

Evet. Çağ Üniversitesi’nde birçok Öğrenci Kulübü bulunmaktadır.

 1. Öğrenci Kulüpleri Üniversite İçinde Hangi Alanlarda Faaliyet Göstermektedir?

Kulüplerin faaliyet alanları çok geniş bir yelpazede yer almaktadır. Sanat, spor, bilim alanlarında yer alan kulüplerin yanı sıra gönüllülük üzerine sosyal sorumluluk projeleri üreten, akademik odaklı olup sınavlar öncesi ders tekrarları yapan, sadece değişim programı ile gelen öğrencilere özel olarak, onlara yardımcı olmak amacıyla kurulan, sosyal aktivite odaklı veya sadece hobi alanlarına yönelip kurslar düzenleyen kulüpler de mevcuttur.

 1. Kulüplere Üye Olmak Ücretli mi?

Kulüplere üyelik ücreti kulüp yönetimlerinin alacağı karara bağlıdır. Kimi kulüpler herhangi bir ücret istemezken, kimi kulüpler de üyelik için öğrencilerden üyelik ücreti/üyelik aidatı şeklinde küçük meblağlar talep etmektedirler.

Toplanan bu paralar kulüplerin kendi fonlarına aktarılmakta ve ileride yapacakları çeşitli organizasyonların masraflarında kullanılmaktadır.

 1. Yeni Bir Kulüp Kurulabilir mi? Şartları Nelerdir?

Evet. Bu konudaki hususlara Çağ Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri ve Kulüpler Birliği Yönergesinden ulaşılabilir.

 1. Çağ Üniversitesi’nin Bilimsel, Kültürel ve Sanatsal Faaliyetleri İçin Hangi Mekânlar Kullanılmaktadır?

Tiyatro Salonu

Sahne sanatlarını öğrencilerimize sunma amaçlı hizmet veren Tiyatro Salonumuz bir yandan Tiyatro Kulübüne bağlı toplulukların çalışmalarını sürdürmeleri ve oyunlarını sergilemeleri için hizmet veren bir yandan da bölgesel ve ulusal bazdaki tiyatro topluluklarının oyunlarını sergilediği önemli bir sanat merkezidir. Ayrıca imza, söyleşi ve kitap günlerinin de yapıldığı Çağ Sahnesi, yıl boyunca tanınmış yazar ve şairlerin öğrencilerimizle buluşmasına ev sahipliği yapmaktadır.

Amfi Tiyatro

Amfi tiyatro üniversitemiz kampüsünün merkezinde bulunmaktadır. Tiyatro, müzik, halk oyunları ve dans topluluklarının periyodik olarak konser ve sunumlarını sergilemelerine hizmet veren amfi tiyatro profesyonel ses ve ışık sistemine sahiptir.

Şenlik Alanı

Konserler, bahar şenlikleri, yarışmalar, mezuniyet töreni, ÇağFest gibi büyük organizasyonların yapıldığı alandır.

Kültür Sanat Salonları

Kültür-Sanat Merkezi içinde yer alan sergi salonunda profesyonel düzende resim, heykel, fotoğraf vb. sergiler öğrencilerle buluşmaktadır.

Konferans Salonu

Eğitimin, derslerin dışında da bilginin paylaşılabileceği her ortamda sürdüğüne inanan Çağ Üniversitesi, kampüste bulunan ve her türlü konferans, panel, seminer ve kariyer günlerinin düzenlendiği alt yapı ve teknolojiye sahip konferans salonlarına sahiptir. Üniversitemiz, akademik yıl boyunca kendi alanlarında uzmanlaşmış bilim adamları, iş adamları, resmi kurum ve özel sektör yöneticilerinin periyodik olarak öğrencilerimize yönelik sunumlarına olanak sağlayarak derslerde aldıkları teorik bilgileri iş yaşamına daha yetkin hazırlanmaları amacı ile uygulama bilgilerine de ulaşmalarını sağlamaktadır.

Sinema Salonu

Üniversitemiz, kampüste bulunan ileri teknolojiye sahip donanımlı sinema salonu ile güzel sanatların en önemli dallarından biri olan sinemayı öğrencilerimize izletme keyfini yaşatmaktadır. Aylık programlar dâhilinde Türk ve Dünya Film Tarihinin önemli kilometre taşı olan klasikleşmiş filmler, ünlü yönetmenlerin toplu gösterimleri ve vizyona yeni girmiş filmler öğrencilerimizin beğenisine sunulmaktadır.