Sosyal Bilimler Enstitüsü

İŞLETME YÖNETİMİ DOKTORA PROGRAMI
TYYÇ & PÇ İLİŞKİLERİ

TYYÇ İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

Uluslararası İşletmecilik Program Çıktıları (PÇ)

PÇ TANIMLARI

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

BİLGİ

Kuramsal & Olgusal

1. Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.

 X

 

 X

 X

 

 

   

 

 

1.Çağdaş Yönetim kavramları, organizasyon teorileri ve küresel işletmecilik konuları ile ilgili kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur

 

 

 

 

 

BECERİLER

Bilişsel & Uygulamalı

1-Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.

   

 X

 X

 

 

 

 

 

 

3. Yönetsel problemleri ve karar verme süreçlerindeki darboğazları kavramsallaştırabilir; .

 

4. Teorik bilgi birikiminin artırılmasına katkı sağlayacak bilgileri üretebilir.

2-Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.

 

 X

 

 X

 X

 

   

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.

 

X

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

2. Bir araştırmayı tasarlayabilir, uygulayabilir ve araştırma sonuçşlarına dayalı akademik bir makale yazabilir. 

5. Çeşitli yönetsel problemlerin çözümü için çağdaş yönetim yöntem ve teknikleri geliştirebilir ve uygulayabilir.

 

 

 

6. Organizasyonlarda çağdaş insan kaynakları yönetim kavramları ve teknikleri geliştirip uygulayabilir.

 

 

 

 

 

8. Uluslararası pazarlardaki gelişmeleri küresel bir bakış açısıyla izleyip değerlendirebilir

 

 

 

 

7. Bir İşletmenin genel finansal durumunu değerlendirebilmek için finansal tabloları analiz eder

 

2-Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.

 

X

 

X

 X

 

 

 

 

 

3-Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.

 

 

 X

 

 X

X

 

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

 

 

X

 X

 

 

 

 

 

 

2-Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.

 X

 X

 

 

 

 

 

 

X

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.

   

 

X

 X

 X

X

 

 

 

2-Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.

 

 

 

 

 

X

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

1-Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.

 X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

2-Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.

 X

 

 X

 

 

X

 

X

 

 

3-Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 

 

4-Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 

 

5-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

X

 

 X

 

X

 

 X

 

 

 

​​​​​