Sosyal Bilimler Enstitüsü

PSI-101 Psikolojiye Giriş

Bu ders psikolojik araştırma, duyum ve algı, bilinç durumları, öğrenme ve bellek gibi temel psikolojik süreçlere bir giriş niteliğindedir. Bu konular davranışçı, bilişsel, psikodinamik ve sosyo-kültürel olmak üzere psikoloji alanındaki temel kuramsal yaklaşımlar bağlamında incelenecektir. Derste bir bilim olarak psikolojinin insan doğası ve davranışını anlamamıza nasıl katkıda bulunduğu vurgulanacaktır. Bu derste, psikoloji bilimine yön veren akımlar, psikoloji kullanılan araştırma yöntemleri temel kuramlar ve psikolojinin uygulama alanları ile ilgili genel bir perspektif kazanması amaçlanmaktadır.


PSI-103 Mesleki İngilizce

Bu ders öğrencilerin katılımını engelleyen olumsuz faktörleri en aza indirgemek ve öğrencilerin uluslararası iş alanlarında ve gerçek yaşamlarında kendilerini özgürce ifade etmelerini sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ders güncel, genel ve gerekli iş İngilizcesi kelimelerini, yapılarını ve öğrencilerinin dinleme ve okuma becerilerini geliştirmeleri için özgün makaleleri ve etkili sunum tekniklerini içerir. Öğrencilerin ingilizce dil bilgilerini geliştirerek, mesleklerinin değişik alanlarında kitap makale okumak, okuduğunu anlayarak tartışabilmek, bu konularla ilgili güncel gelişmeleri takip edebilmek ve alanında etkili sunum becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır.


PSI-201 Gelişim Psikolojisi

Gelişim psikolojisi doğumdan ölüme kadar insan gelişinin incelenmesidir. Bireyin fiziksel, bilişsel ve psiko-sosyal olgunluğa ulaşması süreci ve bu konudaki kuramlar üzerinde özelikle durulacaktır.


PSI-305 Psikolojide Ana Kuramlar

Güncel kuramsal yaklaşımların yanı sıra, yapısalcılık, işlevselcilik, davranışçılık, Gestalt ve psikanaliz gibi psikoloji kuramlarının incelenmesi. Öğrencilere modern psikolojinin bilime, insana, dış gerçekliğe bakış açısını ve psikolojik düşünce okullarının aralarındaki ilişkililiği öğretmek.


ECO-501 Yönetim Ekonomisi

Yönetim ekonomisinin niteliği ve kapsamı, Talep teorisi, Fiyat ve gelir esneklikleri, Tüketicinin seçimi teorisi, Üretim ve Maliyet analizi, Piyasa sayısı ve fiyatlama uygulamaları, Tam rekabet ve tekel piyasaları, Tekelci rekabet ve oligopol piyasaları, Piyasalara devlet müdahalesi, regulasyon ve antitröst politikalar. Risk analizi, Uzun dönem yatırım kararları.


MAN-505 Türkiye Ekonomisi

Ders sırasında Türkiye ekonomisi ile ilgili olarak; Cumhuriyet öncesi ve sonrası iktisadi gelişmelerin incelenmesi,  iktisat politikalarının uygulandığı dönemdeki iktisadi, siyasi ve sosyal koşulların anlaşılması  ve ilişkilendirilmesi, iktisadi krizlerin neden ve sonuçlarının değerlendirilmesi, küreselleşme ile Türkiye ekonomisi arasında ilişki kurulması ve geleceğe yönelik dersler çıkarılması.  Türkiye ekonomisini, Cumhuriyet öncesi ve sonrasında; üretim, istihdam, fiyatlar, yatırımlar, kamu maliyesi, para politikası, dış ticaret,sektörel ilişkiler (tarım, sanayi, enerji, madencilik ve hizmetler) ve planlama yönlerinden ve iktisat politikaları/ analitik olarak inceleyerek bu günkü ve yakın gelecekteki iktisadi gelişmeleri anlamak.


PSI-507 Seminer (Tezli)

Bir öğretim elemanı gözetiminde yapılan seminer çalışmalarında, öğrencinin bağımsız bir araştırma yaparak bu konuda deneyim kazanması ve konuyu anlatarak topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma konusunun saptanması, ikincil kaynakların araştırılması ve bunların çalışmada kullanılması, alan araştırması, elde edilen bilgiler ışığında taslak çalışmanın hazırlanması, gerekli düzeltmelerin yapılarak raporun rapor yazma kurallarına uygun bir şekilde tamamlanması ve son olarak raporun dinleyicilere sunulması ve tartışılması bu dersin kapsamını oluşturmaktadır. Bu derste bilim uzmanlığına hazırlanan adayların tebliğ, makale, rapor, tez, kitap ve diğer akademik çalışmaları daha yetkin şekilde hazırlayabilmelerine yardımcı olacak teorik ve uygulamalı seminerler gerçekleştirilecek; verilen dönem ödevlerinin şekil ve içerik açısından analiz ve redaksiyonu yapılacaktır.


PSI-509 Seminer (Tezsiz)

Bir öğretim elemanı gözetiminde yapılan seminer çalışmalarında, öğrencinin bağımsız bir araştırma yaparak bu konuda deneyim kazanması ve konuyu anlatarak topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma konusunun saptanması, ikincil kaynakların araştırılması ve bunların çalışmada kullanılması, alan araştırması, elde edilen bilgiler ışığında taslak çalışmanın hazırlanması, gerekli düzeltmelerin yapılarak raporun rapor yazma kurallarına uygun bir şekilde tamamlanması ve son olarak raporun dinleyicilere sunulması ve tartışılması bu dersin kapsamını oluşturmaktadır. Bu derste bilim uzmanlığına hazırlanan adayların tebliğ, makale, rapor, tez, kitap ve diğer akademik çalışmaları daha yetkin şekilde hazırlayabilmelerine yardımcı olacak teorik ve uygulamalı seminerler gerçekleştirilecek; verilen dönem ödevlerinin şekil ve içerik açısından analiz ve redaksiyonu yapılacaktır.


IRE-511 Uluslararası Siyasi Ekonomi

Bu ders küresel ekonomik ilişkileri inceler. Ders kapsamında tartışılacak konular, ticaret ve korumacılık, IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü gibi küresel kurumların rolü ve performansı, çokuluslu şirketlerin önemi, AB ve NAFTA gibi bölgesel ekonomik entegrasyon çabaları ve Çin, Hindistan, Brezilya gibi yeni ekonomik aktörlerin ortaya çıkmasıdır. Bu dersin amacı, iktisadi ve siyasi süreçlerin karşılıklı etkileşimini incelemektir. Öğrencilere uluslararası ekonomik sistemin yapısı ve bu yapı ile siyasal kurumların girdiği karmaşık etkileşim süreci hakkında teorik ve pratik bilgi verilecektir.


MAN-511 Dijital Pazarlama

Öğrencilerin, güncel dijital pazarlama trendleri hakkında teorik ve pratik becerilerinin gelişmesinin hedeflendiği bu derste; dijital pazarlama stratejileri, dijital pazarlama karması, dijital platformlarda pazarlama kampanyalarının hazırlanması ,dijital platformlarda pazarlama iletişimi ve küresel bazda kullanılan dijital pazarlama uygulamaları konularına kapsamlı olarak yer verilmektedir. Ayrıca dijital pazarlamanın gelişimi, günümüzdeki durumu, uygulamada karşılaşılan sorunları ve çözüm önerileri de derste ele alınacaktır.  Süregelen dijitalleşme çağında pazarlamanın temel bileşenleri yeniden şekillenerek teknoloji ile bütünleşmiştir. Bu dersin amacı, öğrencilere dijital pazarlamanın temel kavramları, yöntemleri ve araçları hakkında bilgi sunarak, dijital pazarlama örneklerini analiz etme ve uygulama becerilerini  kazandırmaktır.  


PSI-511 Dönem Projesi

Psikoloji alanında yazım kurallarına uygun olarak yazılacak bir akademik çalışma niteliğindedir. Dersin içeriği kapsamlı bir deneme, eleştirel bir rapor, uygulamaya dönük bir proje, deneysel bir çalışma olabilir. Proje dersi, dönem sonunda başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir.


IRE-514 Dünya Politikasında Afrika ve Türkiye

LAW-514 Medeni Hukuk Tüzel Kişilerinde Yönetim Organının Sorumluluğu

Tüzel kişilik kavramı ve sonuçları, Tüzel kişilik Teorileri, Dernek Yönetim Kurulunun, Derneğe ve Dernek Üyelerine Karşı Sorumluluğu, Dernek Yönetim Kurulunun, Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu, Vakıf Yönetim Organının Sorumluluğu, Medeni Hukuk Tüzel Kişilerinde Ultra Vires İlkesi, Sendika Yönetim Kurulu üyelerinin Sorumluluğu, Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyelerinin Sorumluluğu, Siyasi Parti Yöneticilerinin Sorumluluğu, Kat Mülkiyetine Kanuna Göre Apartman Yöneticilerinin Sorumluluğu, Medeni Hukuk Tüzel Kişilerinde Tüzel kişilik Perdesinin Aralanması Teorisi, Medeni Hukuk Tüzel Kişilerinde İbra konular işlenmektedir. Bu ders kapsamında öncelikle Medeni hukuk tüzel kişilerinde yönetim organının   önemi vurgulanarak, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunlarda yer alan özel hukuk tüzel kişilerinin yönetim organlarının tabi olduğu hukuki rejim açıklanacak, Tüzel kişilik teorileri, Dernek yönetim kurulunun, derneğe ve üçüncü kişilere karşı sorumluluğu, Vakıf yönetim organının sorumluluğu, Medeni hukuk tüzel kişilerinde ultra vires ilkesi,  Sendika yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu, spor kulübü yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu, siyasi parti yöneticilerinin sorumluluğu, Kat Mülkiyeti Kanuna göre apartman yöneticilerinin sorumluluğu, Medeni hukuk tüzel kişilerinde tüzel kişilik perdesinin aralanması teorisi ve , medeni hukuk tüzel kişilerinde ibra konuları ile medeni hukuk tüzel kişilerinin hukuki sorumluluğu konusunda ortaya çıkan uyuşmazlıklar incelenecektir.


IRE-515 Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri

TDE-518 Klasik Dönem Osmanlı Türkçesi - II

Osmanlı Türkçesi metinleri okuma becerisine sahip öğrencilerin, üst seviyeli metinleri okuma ve bu metinleri günümüz diline aktarma becerilerini geliştirmeleri gerekir. Bunun için, farklı alanlardan seçilmiş bu gibi metinlerin hem dilbilgisel yapı, hem tarihi/kültürel arkaplan okumalarıyla anlambilimsel tahlillerine girişilmelidir.


PSI-520 Endüstri Psikolojisi

Ders kapsamında öğrencilere kişilik ve iş değerler, motivasyon, gruplar ve takımlar, liderlik ve güç ve politika ile çatışma ve müzakere gibi konular ağırlıklı olmak üzere,  Endüstri Psikolojisinin odak konuları üzerinde durulacaktır.  Endüstride en önemli unsurlardan biri olan insanın davranışlarının nedenlerini ve bunları etkileyen faktörleri belirlemenin, insanları anlama ve yönetebilmenin en önemli anahtarı olduğunu ortaya koyarak, insanı anlamak ve onu pozitif olarak yönlendirmenin yollarını psikolojik bir bakış açısıyla ve psikoloji biliminin temel esaslarından faydalanarak öğrencilere açıklamaktır.


IFN-524 Finansal Piyasa Analizi

PSI-525 Psikoterapide Güncel Yaklaşımlar

Terapi sürecindeki kişilerin ihtiyaçlarına uygun olarak uyarlanabilecek bütünleşik bir terapi modelinin oluşturulması ve uygulanması konusunda bakış açısının geliştirilmesinin yanı sıra psikoterapide güncel yaklaşımların uygulanması ve bu uygulamaların diğer terapi modelleriyle bütünleştirilmesinin öğretilmesi ile ilgilidir. Bu dersin amacı çağdaş psikoterapileri tanıtmak ve temel bilgiler vermektir. Bu amaçla farklı psikoterapi yöntemleri ve bu terapilerin çeşitli psikolojik bozukluklara uygulanmasında kullanılan teknikler hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca incelen psikoterapi yaklaşımlarının etkinliği üzerinde durulacaktır.


PSI-526 Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Psikopatoloji

Çocuk ve ergen psikopatolojilerinin etiyolojisi ve tedavi yöntemleri farklı perspektifler temel alınarak incelenmektedir. Bu dersin amacı çocuk ve ergen psikopatolojileri üzerine geliştirilen temel teori ve yaklaşımları sunmaktır. Öğrencilerin, çocukluk ve ergenlik süreçlerinde sık karşılaşılan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, davranım bozukluğu, öğrenme güçlüğü, otizm, kaygı bozukluğu gibi problemler hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir.


PSI-527 Yargısız Farkındalık (MINDFULLNESS)

Farkındalık tekniklerini öğrenmek ve uygulama becerilerini geliştirmek. Bu ders sayesinde öğrenciler farkındalık ilkelerini öğrenecek, kendi aracı uygulamalarını geliştirecek ve ilkeleri günlük hayata uygulayacaklar. Düşünceler, duygular ile ustaca çalışacak stratejileri öğrenirken, şu anki deneyimlerin zihin-beden farkındalığını arttırma kapasitelerini geliştirecekler. Farkındalık, fiziksel ve zihinsel sağlık için faydalı etkiler gösteren ve gelişmekte olan bilim alanındaki teori ve araştırmaları inceleyeceklerdir.


PSI-536 Psikolojide İstatistiksel Yöntemler

Bu ders kapsamında psikoloji alanında kullanılan istatistiksel yöntemlere yönelik temel bilgiler öğretilmektedir. Temel hipotez test etme ve psikolojik veri analizlerinin yürütülmesinin öğretilmesine ek olarak öğrencilere aşağıdaki istatistiksel testlere dair bilgi verilmektedir: t testi, ANOVA ve parametrik olmayan testler. Öğrenciler bu testlerin temelinde yatan temel ögelerin yanı sıra bu testleri yürütülmesini elle hesaplayarak yapacaklardır. Aynı zamanda öğrenciler bu testleri SPSS istatistik programında yürütmeyi öğreneceklerdir. Bu dersin en temel amacı öğrencilerin istatistiğin temel işlevlerini ve bu işlevler doğrultusunda bu alanda yer alan kavramları, ölçüm birimlerini ve varsayımları, psikoloji alanını kapsayan çeşitli örnekler dahilinde kavramasını sağlamak ve bu sayede öğrencinin çeşitli araştırma desenlerinde hangi istatistik tekniklerinin kullanılacağı ile ilgili altyapısını sağlamlaştırmaktır. Bu temel amaç doğrultusunda, öğrencilerin temel istatistiksel teknikleri doğru şekilde kullanmaları, uygulamaları ve bu testlerden elde edilen sonuçları raporlama ve yorumlama becerisi geliştirmiş olmaları hedeflenmektedir.


TDE-540 Klasik Dönem Osmanlı Türkçesi - I

Osmanlı Türkçesi metinleri okuma becerisine sahip öğrencilerin, üst seviyeli metinleri okuma ve bu metinleri günümüz diline aktarma becerilerini geliştirmeleri gerekir. Bunun için, farklı alanlardan seçilmiş bu gibi metinlerin hem dilbilgisel yapı, hem tarihi/kültürel arkaplan okumalarıyla anlambilimsel tahlillerine girişilmelidir.


MAN-549 Dış Ticaret Finansmanı

Bu ders dış ticaretin finansmanı amacıyla, dış işlemler mevzuatı ve dış ticarette kullanılan belgeler,uluslararası ticarette ödeme ve teslim şekilleri konularını içermektedir. Bu dersin amacı, dış ticaret faaliyetlerinin finansmanı amacıyla, yurt içi ve yurt dışından kullanılan nakit (TL ve Döviz), gayri nakit ve ayni krediler hakkında öğrencilere detaylı bilgiler vermek ve finansman sağlama konusunda uygulamaya yönelik beceri kazandırmaktır.


TDE-550 Türk Halk Edebiyatı

Bu derste, lisans düzeyinde çok kısa olarak verilen, fakat sözlü edebiyatımızda ve düşünce dünyamızda çok önemli yeri olan, mit, masal, efsane, halk hikayesi, fıkra, atasözü, deyim ve bilmece gibi türlerin oluşumları, temel özellikleri ve ortak yönleri metinlerden hareketle anlatılmaktadır.Öğrencilerin Türk halk edebiyatı türlerini çeşitli özellikleri bakımından tanımaları yanında, bu türlerin tanımlanmasında ve tasnif edilmesinde karşılaşılan teorik yaklaşımları benimsemeleri de sağlanmaktadır.


TDE-551 Halkbilimi Kuram, Yöntem ve Teknikleri

Halk biliminin içeriği ve tarihi gelişim seyri, uygulamalı derleme çalışmaları. Halkbiliminin bağımsız bir disiplin olarak ortaya çıkışı ile Dünyada ve Türkiye’de yapılan halk bilimsel çalışmaların seyri, halk bilimi araştırma yöntem ve kuramları, kuram, yöntem ve tekniklerin uygulamalı olarak öğrenilmesi dersin amaçlarındandır.


IRE-555 Küresel Siyasette Rusya

Bu derste Rusya'nın yeni dış siyaset kavramları, 21. yüzyılda Rusya dış politikasının öncelikleri, Küresel bağlamda güvenlik sorununa Rusya'nın yaklaşımı ve Rusya’nın küresel siyasete etkileri incelenecektir. Rusya Federasyonunun küresel siyasette yeri ve rolü dünya çapında bir ilgi oluşturmaktadır. Bu dersin amacı, Rusya’nın dünya sahnesinde oynadığı rol dikkate alınarak Rusya dış politikasının içeriğini ve bu politikanın dünya politikasını nasıl etkilediğini incelemektir.


OSD-555 Afet Yönetimi

PSI-557 Psikopatolojide Seçme Konular

Yetişkinlerde görülen farklı psikopatolojilerin etiyolojisi ve tedavi yöntemleri farklı perspektifler temel alınarak incelenmektedir.  Öğrencilerin, Obsesif Kompulsif Bozukluğu, Fobiler gibi sık karşılaşılan psikopatolojiler hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olmaları ve danışan öyküsü, ruhsal muayane alma ve terapi amacı belirleme gibi konularda temel becerileri kazanmaları hedeflenmektedir.


PSI-558 Psikoterapide Klinik Yaklaşımlar

Psikoloji alanlarından klinik psikolojinin uygulama alanları, psikopatolojinin tanımı ve psikopatolojik tanımlamalar ve terminoloji ile tanısal değerlendirme yöntemleri, klinik müdahale teknikleri anlatılır. Bu dersin amacı normal ve anormal davranış kavramlarının, ruhsal belirtilerin, ruhsal bozuklukların sınıflandırılması, tanınması, oluş nedenlerinin ve tedavilerinin öğretilmesidir.


PSI-559 Psikoterapi Kuram ve Teknikler

Bu ders etkili görüşmenin ilkeleri, görüşme stratejileri, görüşme becerileri, etkili iletişim örüntüleri gibi konuların tartışılmasına yöneliktir. Bu derste, öğrencilerin etkili iletişim, ve görüşme becerileri ve klinik gözlem konusunda bilgi kazanması amaçlanmaktadır.


PSI-560 Bilişsel Psikoloji

Bu ders, zihinsel süreçlerin incelenmesine olanak tanımakta ve insan bilişsel süreçlerine giriş yapmaktadır. Ele alınan konular arasında algı, dikkat, bellek, kategorizasyon, problem çözme ve karar verme vardır. Bilişsel yaklaşımın tarihini ve temel varsayımlarını anlamak; dikkat, bellek, algı, bilgi kategorizasyonu, dil, problem çözme ve karar verme gibi bazı zihinsel süreçler hakkındaki güncel görgül ve kuramsal bilgiyi sağlamak.


PSI-561 Bilişsel Davranış Terapisinde Temel Kavramlar

Bilişsel davranış terapileri temel ilkeleri, BDT ye uygun öykü alma, Otomatik düşünceleri belirleme, bilişsel davranış terapisi (BDT) temel kavramlarını ve tekniklerini öğretmeyi amaçlar. Ders, BDT'nin bilişsel ve duygusal sağlıkla ilgili sorunları ele almak için etkili bir terapi yöntemi olduğunu anlamak için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı hedefler. Bu ders müfredatı, öğrencilere BDT'nin temellerini kavratmayı ve pratik beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır.


PSI-568 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

Ders, gerçek bir araştırma projesinin veri toplama ve analizi dâhil, bir araştırmadaki tüm aşamaları kapsayacaktır. Belirli bir problem için veri toplama ve yorumlama dâhil, nitel ve nicel çeşitli yöntemler uygulanacaktır. Araştırma sürecinde ortaya çıkacak etik sorunlara da değinilecektir. Ayrıca bu ders, öğrencilerin eleştirel düşünme ve sorun çözme kabiliyetlerini geliştirmeye çalışır. Belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmek için gereken literatür bulma, veri toplama, verileri değerlendirme ve rapor yazma teknikleri de üzerinde durulacak konular arasındadır. İstatistiksel bir yazılım (SPSS) kullanarak nicel veri analiz ve yorumlama tekniklerini uygulamalı olarak öğrenmektir.


TDE-569 Oryantalizm

Oryantalizm (Şarkiyatçılık) kavramının ne olduğu, alanı ve yapısı, Silvestre de Sacy ve Ernest Renan gibi batılı ünlü oryantalistler, doğulu ülkelerin yaşam tarzları, batının doğuya bakışı, edebiyattaki oryantalist gezginler ve film sektörü ve batıdaki Türk imgesi tartışılacaktır.


MAN-571 Endüstri 4.0 Uygulamaları

Endüstri 1.0, 2.0, 3.0 ve dördüncü endüstri devrimi olarak da bilinen endüstri 4.0, siber fiziksel sistemler, nesnelerin interneti, bulut bilişim sistemleri, büyük veri, modelleme ve simülasyon, akıllı fabrikalar. Bu dersin amacı, endüstrilerin ve endüstriyel süreçlere hakim olan paradigmaların her bir dönemde ne şekilde değiştiği hakkında öğrencileri bilgilendirmek, endüstriyel işletmelere uygulanabilir bilgi teknolojileri ve yönetim bilişim sistemleri hakkında bir temel oluşturmak, bilgi sistemlerinin işleyiş temelleri ile tasarımları ve işletmelerin veri ihtiyaçlarını yönetebilecek veritabanı uygulamalarının analizi, tasarımı ve geliştirilmesi için gerekli altyapıyı sağlamaktır.


PSI-576 Sosyal Biliş

Bu ders, sosyal bilişdeki psikolojik süreçleri inceleyerek, sosyal bilgiyi algılama, yorumlama ve temsil etme süreçlerini kapsar. Öğrenciler, sosyal algı, tutumlar, atıf, izlenim oluşturma ve karar verme gibi konuları inceleyecekler.sosyal psikolojideki teorileri, araştırmaları ve uygulamaları derinlemesine incelemeyi sağlar. Öğrenciler, sosyal davranışları, tutumları, algıları, etkiyi, önyargıyı, grup dinamiklerini ve gruplar arası ilişkileri analiz edecekler. Bu ders, sosyal bilişdeki psikolojik süreçleri inceleyerek, sosyal bilgiyi algılama, yorumlama ve temsil etme süreçlerini kapsar. Öğrenciler, sosyal algı, tutumlar, atıf, izlenim oluşturma ve karar verme gibi konuları inceleyecekler.


PSI-577 Sosyal Psikoloji

Bu ders, sosyal psikolojideki teorileri, araştırmaları ve uygulamaları derinlemesine incelemeyi sağlar. Öğrenciler, sosyal davranışları, tutumları, algıları, etkiyi, önyargıyı, grup dinamiklerini ve gruplar arası ilişkileri analiz edecekler. Bu derste, öğrencilerin sosyal psikoloji alanındaki teoriler, araştırmalar, uygulamalar hakkında derinlemesine bilgi edinmesi hedeflenmektedir.


PSI-578 Kültürel Psikoloji

İnsan gelişim sürecini ve bu süreçte davranışlarını kültürel bağlamda anlamak ve açıklayabilmek, kültürel psikoloji alanında çalışmaları incelemek, kültürel psikoloji alanında araştırma planlama ve metodoloji konularını içermektedir. Bu ders, öğrencilere insan gelişimi ve davranışının kültürel bağlamının derinlemesine incelenmesi; kültürel ve kültürler arası bir perspektiften psikolojik teori ve bilginin eleştirel bir değerlendirmesine ilişkin bilgi ve becerileri sağlamayı amaçlamaktadır.


OSD-579 Sürdürülebilir Kalkınma

Ders, ekoloji ve sürdürülebilirlik ile ilgili temel kavramlar, çevre-insan ilişkisinin ve etkileşiminin incelenmesi, ekolojik sorunlara çözüm önerilerinin getirilmesi, sürdürülebilir kalkınma, ekolojik planlama, kentsel ekoloji, halk katılımı, sürdürülebilir tasarım ve planlama konularını içerir. İncelenen konular: İnsan ve Doğa İlişkişi, Çevre Sorunları, Çevre ve Büyüme, Çevre ve Ticaret, Geleneksek Kalkınma Anlayışı, Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımları, Politik Ekoloji, Sürdürülebilirlik Kavramı, Ekonomi-Toplum-Çevre Üçgeni, İktisadi Sürdürülebilirlik, Çevresel Sürdürülebilirlik, Sosyal Sürdürülebilirlik, Doğanın Ekonomik Değeri, Türkiye’deki çevre hareketleri örnekleri şeklindedir.  Dersin amacı,  Öğrencilere çevre sorunları ve bu sorunların çözümü için önerilen çözümleri anlatmak, kalkınmanın ekonomik, toplumsal ve çevresel yönlerine dikkat çekmek, sürdürülebilir kalkınmanın genel özelliklerini vurgulamaktır.


MAN-580 Müşteri İlişkileri Yönetimi

Müşterilerinizle gerçek ilişkiler kurabilmeniz onları tanıma oranınızla doğru orantılıdır. Tüketiciler,üreticiler, ve diğer insanlar ve örgütlerin ilişkileri önem taşımaktadır. Birçok işletmenin önem verdiği okta gerçek müşterilerin şirketin başarılarnda en önemli yere sahip olduğudur. Bu dersin sonunda öğrenciler müşterilerle daha iyi ve kalıcı ilişkiler geliştirmenin yollarını ve önemini öğrenirler. Stratejik, organizasyonel, ticari ve teknoloji yönlerini ele alarak, psikoloji perspektifi ile, teori ve uygulamayı birleştirerek Müşteri İlişkileri Yönetimi’ni öğrencilerin tam olarak anlamalarına yardımcı olmaktır.


MAN-582 Sanal Dünyalar

MAN-584 Dünya Ekonomisi

MAN-586 İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk

PSI-587 Öğrenmeyi ve Öğretmeyi Öğrenme

 

Öğrenme ve öğretmenin ana kuramlarını, temel ilkelerini, türlerini, teknikerini, modellerini ve bu modelleri, teknikleri uygulama becerilerini öğretmek.

 


PSI-588 Psikopatolojiye Giriş

Bu derste, dersin amacı doğrultusunda sözel ve görsel kaynaklar aracılığıyla temel bilgiler derste işlendikten sonra, örnek vakalar üzerinden psikopatolojinin tanınması ve anlaşılmasına çalışılır. Ders sırasında konuyla ilgili örnek vakaların tartışılması ve teorik bilgilerin anlaşılması ve pekişmesi amaçlanır. Bu ders öğrencilerin psikopatoloji kavramını anlamaları ve öğrenmelerini, psikopatolojiye yol açan nedenselliği kavramalarını, temel ruhsal belirtilerin biyopsikososyal temellerini anlamalarını amaçlar. Öğrencilerin anormal psikoloji alanına ve psikolojik problemlere genel bir bakış açısı kazanmalarını sağlayıp, temel psikolojik problemleri ve bunlarla ilgili psikopatolojik rahatsızlıkları kültürel ve teorik perspektiften değerlendirebilmeleri amaçlanır.


MAN-589 Gönüllülük Çalışmaları

PSI-589 Eleştirel Düşünme

Bu ders düşünme ve eleştirel düşünme: teori, tarih, temel kavramlar ve yaklaşımlar, mantıklı düşünme, argümanları ortaya koymak ve varsayımları dile getirmek, açıklama aramak ve teori kurmak, kaynakları değerlendirme ve okuma stratejisi hazırlama, aynı zamanda kendinin ve diğerlerinin önyargılarının üstesinden gelme öğretir.  Eleştirel Düşünme” dersinde ustalaşmanın amaçları, öğrencileri rasyonel bilginin form ve tekniklerini tanımak, mesleki faaliyetleri alanında kullanılan mantıksal yöntem ve yaklaşımlar hakkında genel bir fikir, rasyonel ve etkili düşünme pratik becerileri oluşturmaktır. Modern dünya, kavramsal ve tartışmacı yapıların netliği, netliği ve geçerliliği konusunda çok yüksek taleplerde bulunmaktadır. Bu nedenle, dersin temel amaçlarından biri rasyonel, problem odaklı, eleştirel bir yaklaşım geliştirmektir.      


MAN-590 İşletme Simulasyonu

MAN-591 Örgütsel Davranış

İşletmelerdeki sosyal ve psikolojik sorunlar, insan ve endüstri üzerindeki etkileri ve çözüm yolları, personel seçme, eğitme ve değerlendirme, grup dinamikleri ve gruplar arası sorunlar, güdüleme, önderlik, karar verme ve iletişimde psikolojik sorunlar, rol, statü, otorite, örgütsel çatışma, stres ve yönetim.


MAN-593 İşletmelerde BIG DATA Uygulamaları

OSD-594 Beden Algısı

Gelişim psikolojisi doğumdan ölüme kadar insan gelişinin incelenmesidir. Bireyin fiziksel, bilişsel ve psiko-sosyal olgunluğa ulaşması süreci ve bu konudaki kuramlar üzerinde özelikle durulacaktır. Kültürlerarası psikoloji, kültürel psikoloji ve yerel psikoloji yaklaşımlarının öğrenilmesi ve kültür-davranış ilişkilerini psikolojik incelemeleri hakkında bilgi ve beceri sağlanması amaçlanmaktadır.


MAN-595 İnovasyon ve Pazarlama

OSD-595 Kültürlerarası Psikoloji

Gelişim psikolojisi doğumdan ölüme kadar insan gelişinin incelenmesidir. Bireyin fiziksel, bilişsel ve psiko-sosyal olgunluğa ulaşması süreci ve bu konudaki kuramlar üzerinde özelikle durulacaktır. Kültürlerarası psikoloji, kültürel psikoloji ve yerel psikoloji yaklaşımlarının öğrenilmesi ve kültür-davranış ilişkilerini psikolojik incelemeleri hakkında bilgi ve beceri sağlanması amaçlanmaktadır. 


PSI-597 Tez

Bu derste öğrencilere tez yazmada uygulanması gereken usuller (tez yazma planı) gösterilecek ve yapacakları çalışmaları için gerekli ve doğru tekniği kullanarak araştırma yapmaları sağlanacaktır. Öğrencilerin kaynakların kullanımı, tez yazma usulü hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.


PSI-598 Tez

Bu derste öğrencilere tez yazmada uygulanması gereken usuller (tez yazma planı) gösterilecek ve yapacakları çalışmaları için gerekli ve doğru tekniği kullanarak araştırma yapmaları sağlanacaktır. Öğrencilerin kaynakların kullanımı, tez yazma usulü hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.


LAW-599 Tıp ve Ceza Hukuku

Bu dersin içeriği, tıp ve ceza hukukunun dünyada ve ülkemizdeki gelişimini karşılaştırmalı olarak ele almak. Tıp ilmine ilişkin tipik suçların kanuni, maddi, manevi, hukuka aykırılık unsurlarını, yaptırım politikası ve soruşturma tekniklerini ele almaktır.


OSD 590
- İleri Yöneticilik Becerileri

OSD 591- İşletmelerde Yeni Teknolojiler  

OSD 592- Suç ve Suçun Psikolojisi