Meslek Yüksekokulu

Misyon:

Atatürkçü düşünce sistemi ile araştırmacı, girişimci, çocukların gelişim alanlarını (bilişsel, sosyal ve duygusal, dil, motor, özbakım) bilen ve yaş gruplarına göre ihtiyaçları giderebilen, çocukların hem gelişimi hem eğitimi için teori ve uygulamayı birleştirebilen donanımlı çocuk gelişimciler yetiştirmek.

Vizyon:

Çocuklara eğitsel (etkinlik ve oyun hazırlama) ve gelişimsel (sosyal duygusal, bilişsel, dil, motor ve özbakım) açıdan katkı sağlayabilecek en iyi çocuk gelişimi programına sahip, en iyi çocuk gelişimi programı mezunlarını yetiştirebilen üniversitelerden biri olmak.

Danışma Kurulu Üyesi Adı Soyadı

Kurum

Emine İnci GÜNDÜZ

İnci Gündüz Anaokulu Kurucusu

Gülin YURDAER

Özel Çağdaş Anaokulu Kurucusu

Siret ÇAKAR

MEB Hüsnü Semih Hızlan Anaokulu Müdür Yardımcısı

Program Tanımı

Yeterlilik Türü Adı

Çocuk Gelişimi Ön Lisans Diploması

Kredi Aralığı

120

Programın Normal Süresi

2

Programın Dili

Türkçe

Program Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Rana RUDVAN

Program Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. Eda YAŞA ÖZELTÜRKAY

edayasa@cag.edu.tr

Tel:  +90 324 6514800

Fax: +90 324 6514811

Programın Profili

•           Çağın gereksinimlerine uygun olarak alana özgü bilimsel araştırma yapabilme yeterliliğinde öğrenci yetiştirmek için gerekli araştırma ortamını sağlamak, değerlendirme ve üretme alışkanlığı kazandırmak,

•           Nitelikli akademisyenlerle, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini göz önünde bulundurarak, öğrencileri Çocuk Gelişimi Programının her alanında kuramsal bilgi ve uygulamalı çalışmalarla donanımlı hale getirmek,

•           Öğrencilerin sosyo-kültürel aktivitelere kapsamlı yaklaşabilmeleri için sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinden elde ettikleri verileri kullanarak disiplinlerarası incelemeler yapabilmelerini sağlamak,

•           Öğrencileri insani ve toplumsal ilişkilerde eleştirel düşünme becerisine sahip ve iletişime açık, etik kuralları gözeten bireyler olarak yetiştirmek, amaçlarını taşıyan programdır.

Öğrenme Ortamı

Eğitim ve öğretim örgün şekilde gerçekleştirilir. Teknolojik imkânlarımızın yeterli olması nedeniyle uzaktan eğitim usulü de kısmen uygulanmaktadır. Ayrıca, Üniversite bünyesindeki araştırma merkezleri vb. birimler vasıtasıyla uygulamalı eğitimler yapılmaktadır.

Program Çıktıları (Yeterlilikleri)

1.         Çocuk Gelişimi programı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.

2.         Çocuk Gelişimi ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanır.

3.         Çocuk Gelişimi tekniklerini kullanarak karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirebilir, bu önerileri sorunun taraflarıyla paylaşabilir ve bu amaçla gerektiğinde ekip oluşturup sorumluluk üstlenir.

4.         Çocuk Gelişimi ile ilgili bilgilere ulaşma, işe yarayanlarını seçme, anlama, yorumlama ve kullanma becerilerini geliştirerek öğrenmeyi öğrenir ve yaşam boyu uygulayabilir.

5.         Çocukların gelişim özelliklerini ve bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem, etkinlik ve tekniklerini uygular.

6.         Okul öncesi eğitim kurumlarındaki ve özel eğitim kurumlarındaki çocukların gelişim alanlarını (fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanları) destekleyici eğitsel materyal hazırlar ve eğitim ortamlarını düzenler.)

7.         Matematik ve sosyal bilimler (Tarih, Türkçe) alanıyla ilgili temel kuramsal bilgilere sahip olur.

8.         Mesleği ile ilgili programların felsefesini, genel özelliklerini ve programın her bir öğesinin gerekliliklerini sınıf yönetimine ve uygulamalarına yansıtır.

9.         Araştırma yöntemlerini, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.

10.        Özel gereksinimli çocukların özelliklerini bilir bu çocuklar için eğitim sürecini planlar ve uygular.

Anahtar Yetkinlikler

1.         Okuma yazma yetkinliği

2.         Çoklu dil yetkinliği

3.         Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik

4.         Dijital yetkinlik

5.         Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği

6.         Vatandaşlık yetkinliği

7.         Girişimcilik yetkinliği

8.         Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

1.         Ölçme ve değerlendirme yöntemleri; sınav çeşitleri ve bunların ders başarı notuna katkısı, Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ve Senato kararları belirlenir.

2.         Ölçme ve değerlendirmede ödev, proje, uygulama, ara sınav ve dönem sonu sınavı gibi farklı yöntemler kullanılır.

3.         Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde harf ve/veya rakama dayalı not verme sistemleri kullanılır.

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

•           YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.

•           YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlar da YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

•           YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar, YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

•           Çocuk Gelişimi ön lisans programının kalite güvencesi şu şekilde sağlanır:

Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

- YÖK, yükseköğretim kurumlarında ön lisans/lisans programlarının açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

- Yükseköğretim kurumlarında ön lisans/lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak Çağ Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenir.

Ölçme-Değerlendirme:

- Çocuk Gelişimi ön lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak hazırlanan Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yürütülür.

Belgelendirme:

- Çocuk Gelişimi ön lisans programına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; ön lisans/lisans diploması alır.

Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme:

- Çağ Üniversitesi, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Giriş Şartları

ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav sonucunda Çağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programına yerleştirilmiş olmak.

Yeterliliği Kazanma Şartları

Çocuk Gelişimi Programı için gerekli mezuniyet koşulları Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilmiştir. Buna göre öğrenciler, ders müfredatında yer alan bütün dersleri en az DD harf notu ile geçmesi koşuluyla, 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasını sağladıklarında mezun olabilirler. 

İlerleme İmkânları

Çocuk Gelişimi ön lisans programı mezunu öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı sonucuna göre lisans programlarına başvuru yapabilirler.

Yeterliliğin Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

2. Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

3. Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Yeterliliğe Erişim İçin İnternet Sitesi

https://www.cag.edu.tr/tr/meslek-yuksek-okulu-cocuk-gelisimi

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
BLG-101 Dijital Okuryazarlık Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 05
CGP-101 Gelişim ve Öğrenme I Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
CGP-103 Okul Öncesi Eğitime Giriş Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
TRK-103 Türkçe I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
ING-105 İngilizce Dil Becerileri I Seçmeli Dersler Zorunlu 3-0-3 06
CGP-107 Anne ve Çocuk Beslenmesi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-0-2 06
Toplam 15 32
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
CGP-102 Gelişim ve Öğrenme II Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
CGP-104 Aile Eğitimi Seçmeli Dersler Zorunlu 2-0-2 05
TRK-104 Türkçe II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
ING-106 İngilizce Dil Becerileri II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
CGP-116 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-0-2 06
CGP-118 Çocuk ve Müzik Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-0-2 06
Toplam 14 32
İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
TAR-203 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
ING-207 Mesleki İngilizce I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
CGP-221 Okul Öncesi Eğitimde Oyuncak ve Araç Geliştirme Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-0-2 05
IYU-221 İlk Yardım ve Uygulamaları Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 04
CGP-223 Çocuk Ruh Sağlığı Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 07
CGP-225 Çocuk Hakları Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-0-2 05
Toplam 14 30
İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
CGP-202 Okul Öncesi Eğit.Ortam.Plan.ve Düzenlemesi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-0-2 05
TAR-204 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
CGP-208 Okul Öncesinde Fen ve Matematik Öğretimi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
ING-208 Mesleki İngilizce II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
CGP-214 Bitirme Projesi Seçmeli Dersler Seçmeli 2-0-2 05
CGP-216 Mesleki Staj Seçmeli Dersler Seçmeli 2-0-2 05
CGP-218 Çocuk Edebiyatı ve Medya Seçmeli Dersler Seçmeli 2-0-2 05
ISL-218 Girişimcilik ve Liderlik Seçmeli Dersler Seçmeli 2-0-2 05
CGP-220 Çocuk ve Drama Seçmeli Dersler Seçmeli 2-0-2 05
ISL-220 Sosyal Sorumluluk ve İş Etiği Seçmeli Dersler Seçmeli 2-0-2 05
CGP-222 Özel Eğitim Seçmeli Dersler Seçmeli 2-0-2 05
Toplam 24 55

BLG 101 Dijital Okuryazarlık

Ders, öğrencilerin bilgisayar kullanma becerilerini geliştirir, MS Ofis programlarını bilmelerini, iş yaşamında güncel olarak ihtiyaç duyulabilecek uygulamalar ile aktif olarak en iyi şekilde kullanabilecekleri uygulamalar yapılmaktadır.

ÇGP 101 Gelişim ve Öğrenme I

Çocuk gelişiminin, döllenmeden başlayarak erken çocukluk dönemi sonuna kadar geçen süreçte incelenmesi.

ÇGP 103 Okul Öncesi Eğitime Giriş

Okul öncesi eğitimin tanımı, kapsamı ve önemi; okul öncesi eğitime temel olan görüşler; okul öncesi eğitim öğretmeninin özellikleri, okul öncesi eğitimin temel ilkeleri; okul öncesi eğitim kurumlarında fiziksel şartlar ve fiziksel güvenlik; okul öncesi eğitim ortamları; okul öncesi eğitimde temel becerilerin ve sosyal davranışların kazandırılmasında yetişkinin rolü ve çevrenin etkisi; okul öncesi eğitimde uygulanan farklı eğitim modelleri (High Scope, Montessori-Reggio Emilio ve diğer modeller) ve okul öncesi dönem programının tanınması.

TRK 103 Türkçe I

Bu ders, dilin tanımı ve özellikleri, dil-kültür ilişkisi, dillerin sınıflandırılması ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin tarihsel gelişimi, Türkiye Türkçesi, ses bilgisi ve Türkçedeki ses olayları, yazım, kuralları, noktalama işaretleri ve yazışmalarla ilgili kuralları ele almaktadır. Duygu ve düşüncelerin maksada uygun bir şekilde ve uyumlu bir anlatımla verilmesini sağlayan retorik, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve kompozisyonla ilgili bilgiler teorik ve uygulamalı olarak öğretilmektedir.

ING 105 İngilizce Dil Becerileri I

Okuma metinleri, ilginç ve ilişkili içerikler ile öğrencileri motive etmeyi ve onlara hedef dil bilgisi ve sözcük bilgisi örnekleri sağlamayı amaçlar. Dil bilgisi olarak vurgu, öğrenme sürecindeki etkin katılımdadır. Metinlerden alınan örnekler ayrılır ve hedef dil bilgisi alanının hem içeriğine hem de biçimsel yönüne odaklanan görevler için bir temel olarak kullanılır. Kelime bilgisi kelimelerin kullanıma konulmasını sağlayan alıştırmalarla geliştirilir. Dinleme, konuşma ve okuma becerileri açılış metinleriyle geliştirilir. Yazma becerileri öğrencilere dili kontrol altına alma ve farklı türlerde metinler yaratabilme fırsatını sağlar.

ÇGP 107 Anne ve Çocuk Beslenmesi

Çocuk gelişimi alanında ön lisans eğitimi alan bireylere, anne ve çocuk beslenmesi konularında doğru bilgiler vererek, çocuklara yeterli ve dengeli beslenme alışkanlıkları kazandırılması konularında eğitmek, anne ve çocukların beslenmesine yönelik politika, hedef ve hizmet bilincinin geliştirildiği bir derstir.

ÇGP 102 Gelişim ve Öğrenme II

Erken Çocukluk, ön ergenlik ve ergenlik dönemlerine ait gelişim dönemlerinin incelenmesi. Öğrenme –öğretme süreçlerinin gelişim ile ilişkisinin kavranmasının sağlanması.

ÇGP 104 Aile Eğitimi

Bu ders ile öğrencilerin, okul öncesi dönemde okul-aile işbirliğinin önemini anlamaları, aile katılımındaki engellerin farkına varmaları ve bu engellerle baş etme stratejilerini geliştirebilmeleri, aile katılımı stratejileri ile ilgili bilgi edinmeleri ve farklı özelliklerdeki çocukların ebeveynlerinin katılımına ilişkin stratejileri öğrenmeleridir.

ING 106 İngilizce Dil Becerileri

Ders ING 101 kodlu dersin devamı olarak, öğrencilerin; onları en çok ilgilendiren konularla ilişkili cümleleri ve sıklıkla kullanılan ifadeleri anmalarını sağlamayı hedeflemektedir. ( En temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel coğrafya ve istihdam gibi)

Aynı zamanda;  acil ihtiyaç durumlarındaki sorunları, yakın çevresini ve kendi hayatlarını basit bir biçimde tanımlamaları için; bilinen ve günlük durumlarda, basit ve doğrudan bilgi alışverişini gerektiren temel ve rutin görevlerde öğrencilerin iletişim kurmalarını sağlamaktadır.

ÇGP 116 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk gelişimi alanında ön lisans eğitimi alan bireylere,  çocuk sağlığı konularında doğru bilgiler vererek, çocukların sağlıklı büyüme ve gelişmeleri konularında eğitmek, çocukların sağlığına yönelik politika, hedef ve hizmet bilincinin geliştirildiği bir derstir.

ÇGP 118 Çocuk ve Müzik

Müzik konusunda farkında yaratılması, çocuklarla müzik etkinliklerinin nasıl yapılacağının öğrenilmesi, çocuklara farklı müzik türleri, sanatçıları ve enstrümanlarının öğretilmesi ile ilgili bilgi verilmesi.

TAR 203 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde yapılan ıslahatların başarısızlığının nedenleri ile bunların Atatürk dönemindeki inkılâplara etkisi örneklerle açıklanmalıdır. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde devleti kurtarma adına ortaya atılan ideolojilerden Türkçülük, İslamcılık, Osmanlıcılık, Garpçılık (Batıcılık), Sosyalizm gibi akımlar tanıtılmalı, Kurtuluş Savaşı’nın; Mustafa Kemal tarafından işgalleri bitirmek, ulusal-halk egemenliğine dayalı bir devlet kurma süreci olarak yönetildiği işlenmelidir.

ING 207 Mesleki İngilizce I

Ders, öğrencilerin somut ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel kalıpları öğrencilere hatırlatıp, kullanmalarını sağlamayı, aynı zamanda öğrencilerin sahip oldukları eşyaları, tanıdıkları insanları, yaşadıkları yer gibi kişisel detayları içeren soruları yanıtlamalarını, soru sormalarını, kendisini ve diğer insanları tanıtabilmelerini ve sonuç olarak da karşısındaki insanla yavaş ve açık bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

ÇGP 221 Okul Öncesi Eğitimde Oyuncak ve Araç Geliştirme

Çocuk Gelişimi Ön Lisans Öğrencilerinin, eğitici oyuncak ve araç-gereçlerin çocukların  yaşamındaki yerini ve önemini kavramaları, çocukların gelişim seviyelerine uygun eğitici oyuncak ve araç gereçler planlama, tasarlama konularında temel bilgi ve becerilerinin geliştirildiği bir derstir.

IYU 221 İlk Yardım ve Uygulamaları

Kaza, yaralanma, şok, zehirlenme, temel yaşam desteği ihtiyacı gibi durumlarda ilk müdahale yöntemlerinin öğrenilmesi.

ÇGP 223 Çocuk Ruh Sağlığı

Çocuk ruh sağlığı dersi, çocuğun sürekli gelişen ve değişen bir birey olduğu göz önünde bulundurularak, ruh sağlığı için onun gelişimsel özelliklerini bilerek kendisini ve çevresini tanımasına, sağlıklı gelişimine, ailesi ve çevresi ile olumlu iletişim kurmasına katkıda bulunabilmeyi amaçlar, çocuğun kendine güvenli olmasında, ruh sağlığının korunmasında alınabilecek önlemleri verir. Daha iyi öğrenebilmesi için gereken koşulları  verir.

ÇGP 225 Çocuk Hakları

Çocuk Hakları Bildirgesi doğrultusunda çocuk haklarının öğrenilmesi ve farklı yollarla (oyun, etkinlik, vb.) çocuklara haklarının öğretilmesinin sağlanması

ÇGP 202 Okul Öncesi Eğit.Ortam.Plan.ve Düzenlemesi

Okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim ortamlarının planlanmasına ilişkin temel bilgi ve becerileri edinmek

TAR 204 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde yapılan ıslahatların başarısızlığının nedenleri ile bunların Atatürk dönemindeki inkılâplara etkisi örneklerle açıklanmalıdır. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde devleti kurtarma adına ortaya atılan ideolojilerden Türkçülük, İslamcılık, Osmanlıcılık, Garpçılık (Batıcılık), Sosyalizm gibi akımlar tanıtılmalı, Kurtuluş Savaşı’nın; Mustafa Kemal tarafından işgalleri bitirmek, ulusal-halk egemenliğine dayalı bir devlet kurma süreci olarak yönetildiği işlenmelidir.

ÇGP 208 Okul Öncesinde Fen ve Matematik Öğretimi

Çocuk gelişimi alanında okumakta olan ön lisans öğrencilerine; okul öncesi eğitim kurumlarında çalışırken, fen ve matematik eğitiminin özellikleri, kavramların ne şekilde öğretilmesi gerektiği, öğretimde kullanılan yöntem ve teknikler, süreçler, öğretimdeki planlamalar, değerlendirmeler ve uygulama becerisi kazandırabilecek örneklerin sunulduğu bir derstir.

ING 208 Mesleki İngilizce II

Ders, öğrencilerin somut ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel kalıpları öğrencilere hatırlatıp, kullanmalarını sağlamayı, aynı zamanda öğrencilerin sahip oldukları eşyaları, tanıdıkları insanları, yaşadıkları yer gibi kişisel detayları içeren soruları yanıtlamalarını, soru sormalarını, kendisini ve diğer insanları tanıtabilmelerini ve sonuç olarak da karşısındaki insanla yavaş ve açık bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

IŞL 218 Girişimcilik ve Liderlik

Girişimcilik, çağdaş girişimcilikle ilgili teorik ve ampirik yaklaşımlar; liderlik teorileri, rol ve becerileri üzerinde durulacak olup, liderler girişimci rolleri açısından değerlendirilecektir. 

IŞL 220 Sosyal Sorumluluk ve İş Etiği

Dersin teorik kısmı, İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk'un kavramsal ve tarihsel düzeyi ile mevcut SS çalışmaları ile ilgilidir. Dersin uygulama kısmı örnek bir sosyal sorumluluk projesi hazırlamak şeklinde gerçekleştirilecektir.

ÇGP 222 Özel Eğitim

Özel eğitime muhtaç olan çocuklar için “Bireysel Eğitim Planı” hazırlanmasında ve uygulanmasında görev alabilecek temel bilgi ve becerilere sahip bireyler yetiştirilmesidir.

Kod

Dersin Adı

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

1. Yıl, Birinci Dönem

                   

ÇGP 101

Gelişim ve Öğrenme I

X

X

-

-

-

-

-

-

X

X

ÇGP 103

Okul Öncesi Eğitime Giriş

X

-

-

X

-

X

-

-

-

-

ÇGP 107

Anne ve Çocuk Beslenmesi

-

-

-

-

X

-

-

X

-

-

ING 105

İngilizce Dil Becerileri I

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

TRK 103

Türkçe 1

-

 

X

-

-

X

-

-

-

-

BLG 101

Dijital Okuryazarlık

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

1. Yıl, İkinci Dönem

                   

ÇGP 116

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

-

X

-

-

-

-

-

-

X

-

ÇGP 118

Çocuk ve Müzik

-

X

-

-

-

-

-

X

-

-

ÇGP 104

Aile Eğitimi

X

-

-

X

-

-

-

-

-

-

TRK 104

Türkçe 2

-

-

-

X

X

-

-

-

-

-

ING 106

İngilizce Dil Becerileri II

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

ÇGP 102

Gelişim ve Öğrenme II

X

X

-

-

-

-

-

-

-

X

2. Yıl, Birinci Dönem

                   

ÇGP 221

Okul Öncesi Eğitimde Oyuncak ve Araç Geliştirme

-

-

-

-

-

X

-

X

-

-

ÇGP 223

Çocuk Ruh Sağlığı

X

-

X

-

-

-

-

-

-

-

ÇGP 225

Çocuk Hakları

-

-

-

X

-

-

-

X

-

-

TAR 203

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

ING 207

Mesleki İngilizce I

X

-

-

-

-

-

-

-

-

X

IYU 221

İlk Yardım ve Uygulamaları

-

X

X

-

-

-

-

-

-

-

2. Yıl, İkinci Dönem

                   

ING 208

Mesleki İngilizce II

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

ÇGP 202

Okul Öncesi Eğit.Ortam.Plan.ve Düzenlemesi

X

-

-

X

-

-

-

X

-

-

ÇGP 208

Okul Öncesinde Fen ve Matematik Öğretimi

X

X

-

-

X

-

-

-

-

-

TAR 204

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Seçmeli Dersler

Kod

Dersin Adı

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

10

ÇGP 214

Bitirme Projesi

-

-

X

-

-

-

-

-

-

X

ÇGP 216

Mesleki Staj

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

ÇGP 218

Çocuk Edebiyatı ve Medya

X

-

-

-

-

-

-

-

-

X

ISL 218

Girişimcilik ve Liderlik

-

-

-

X

-

-

-

-

-

X

ÇGP 220

Çocuk ve Drama

X

-

X

-

-

-

-

-

-

-

ISL 220

Sosyal Sorumluluk ve İş Etiği

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

ÇGP 222

Özel Eğitim

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

 

Program Çıktıları & Dersler Sayısal İlişki Tablosu

Kod  

Dersin Adı

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

1. Yıl, Birinci Dönem

                   

ÇGP 101

Gelişim ve Öğrenme I

5

4

-

-

-

-

-

-

4

4

ÇGP 103

Okul Öncesi Eğitime Giriş

5

-

-

4

-

4

-

-

-

-

ÇGP 107

Anne ve Çocuk Beslenmesi

-

-

-

-

4

-

-

4

-

-

ING 105

İngilizce Dil Becerileri I

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

TRK 103

Türkçe 1

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

BLG 101

Dijital Okuryazarlık

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Yıl, İkinci Dönem

                   

ÇGP 116

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

-

-

-

-

-

4

-

4

-

-

ÇGP 118

Çocuk ve Müzik

4

 

3

-

-

-

-

-

-

-

ÇGP 104

Aile Eğitimi

4

-

-

4

-

-

-

-

-

-

TRK 104

Türkçe 2

-

-

-

4

3

-

-

-

-

-

ING 106

İngilizce Dil Becerileri II

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

ÇGP 102

Gelişim ve Öğrenme II

5

5

-

-

-

-

-

-

-

3

2. Yıl, Birinci Dönem