Meslek Yüksekokulu

ADALET PROGRAMI

Amaç:

Adalet Programı, çağdaş ve evrensel değerler ışığında, yargı örgütü başta olmak üzere, tüm sektörlerin temel hukuk bilgisine sahip, ara insan gücü gereksinimini karşılayabilecek ve adalet hizmetlerinin yürütülmesine etkin katkı sağlayacak nitelikli Meslek Elemanlarını yetiştirmeyi amaçlayan dört yarı yıllık bir yüksek öğretim programıdır.

Hedefler:

Program; öğrencilerin ahlaki ve sosyal değerlere bağlı kalarak

- Temel hukuk ve adalet hizmetleriyle ilgili teknik bilgilerle donatılmasını, 
- Bilimsel altyapı kazanımlarını kullanarak sorun çözme becerisi kazanmalarını, 
- İletişim, işbirliği, sorgulama ve sorumluluk alma yeteneklerinin geliştirilmesini ve 
- Mesleki ve kişisel gelişimlerini ömür boyu sürdürmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

ADALET PROGRAMI
Genel Bilgiler

Amaç, Kuruluş ve Onay

Çağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu 1997 yılında 4282 sayılı yasayla kurulmuştur.

Resmi Gazete: 9 Temmuz 1997, Sayı: 23050

Adalet Programı; uygun nitelikli Adalet Hizmetleri Meslek Elemanları yetiştirmek amacıyla 2011-2012  Eğitim Öğretim yılında açılmıştır.

YÖK Onayı: 07.06.2011/024035 (Türkçe)

Gereken Nitelikler

Adalet Programı'nda okumak isteyen bir öğrencinin sosyal ve sayısal alanlara ilgi duyması, analitik ve soyut düşünebilmesi, araştırıcı ve sorgulayıcı olması, iletişimde ve sosyal ilişkilerde aktif olması, ekip çalışması becerilerinin gelişmiş olması beklenir.

Programın Genel Yapısı

Öngörülen nitelikleri kazandırmak amacıyla oluşturulan akademik programda; 1.Sınıf öğrencilerine Hukuka Giriş, Kriminoloji, Yargı Örgütü, Medeni Hukuk, Dosyalama ve Arşiv, Kalem Mevzuatı gibi temel dersler okutulmakta,  2. Sınıfta ise hukuk branşlarına ve bilişim teknolojileri uygulamalarına yönelik derslere yer verilmektedir. Program; yoğun bir yabancı dil eğitimi ve bilgisayar uygulamaları ile desteklenmekte ve öğrencinin ilgi alanına yönelik seçimlik dersleri kapsamaktadır. 

Diploma ve Ünvanlar

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Adalet dalındaönlisans diploması verilir ve mezunlar "Adalet Meslek Elemanı" ünvanına sahip olurlar.

Çalışma Alanları

Adalet Programı mezunları için; cezaevleri, icra daireleri, mahkeme kalemleri gibi Yargı Örgütü ve Adalet Bakanlığı'nın çeşitli birimlerinde iş olanakları mevcuttur. Adalet Programı; öğrencilerin mezun olduktan sonra en kolay iş bulma imkanı vermesi nedeniyle öğrencilerin program tercihlerinde üst sıralarda yer almaktadır. Türkiye'de yargının hızlandırılması çalışmalarının yürütüldüğü günümüzde bu alanda çalışacak ara eleman ihtiyacını gündeme getirmekte bu da Adalet Programının öneminin daha da artırmaktadır.

Kayıt Kabul Koşulları

Programa ilk kayıt ÖSYM Sınav Sistemine göre yapılır. Diğer Üniversitelerde kayıtlı öğrenciler, en erken birinci dönemin sonunda programa yatay geçiş yapabilirler ve kendilerine aynı içerikte ve başarılı olmak koşuluyla almış oldukları dersler için muafiyet tanınabilir. Yabancı öğrenciler için de benzer koşullar uygulanır.

Öğrenci İşleri Müdürlüğü --> Kayıt Kabul Koşulları

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme Esasları

Programda yer alan dersler için genel olarak bir ara sınavı ve bir de final sınavı yapılır. Her dersin ölçme ve değerlendirme ölçütleri için "Ders Programı"nda yer alan ders ismini tıklamanız yeterlidir.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin mezun olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması, başarısız dersinin olmaması ve toplamda 120 AKTS kredi almış olması gerekir.

Çağ Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Öğrenime Devam Olanakları

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı esaslarına göre Hukuk Fakültesine   dikey geçiş yapabilirler.

 

Tam Zamanlı

Program Dili

Türkçe

Bölüm/Program Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Veli KÖROĞLU

veli1124@cag.edu.tr  
Tel: +90 324 6514800 
Fax: +90 324 6514811

AKTS & Erasmus Koordinatörü

Prof.Dr.Eda YAŞA ÖZELTÜRKAY
edayasa@cag.edu.tr
Tel: +90 324 6514800
Fax: +90 324 6514811

ADALET PROGRAMI (PÇ)

Programı tamamlayan bir öğrenci;

PÇ 1. Kamu Hukuku ve Özel Hukuk alanında temel teorik ve usul bilgilerine sahip olur.

PÇ 2.  Hukuk alanının yanında bilişim teknolojileriyle ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanır.

PÇ 3. Hukuk alanına ilişkin temel ve güncel teknik bilgileri kullanarak karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirebilir, bu önerileri sorunun taraflarıyla paylaşabilir ve bu amaçla gerektiğinde ekip oluşturup sorumluluk üstlenebilir.

PÇ 4. Hukuk ile ilgili bilgilere ulaşma, işe yarayanlarını seçme, anlama, yorumlama ve kullanma becerilerini geliştirerek öğrenmeyi öğrenir ve yaşam boyu uygulayabilir.

PÇ 5. Meslektaşları ile hukuk konularında Türkçe ve öngörülen düzeyde İngilizce olarak yazılı ve sözlü ve iletişim kurabilir.

PÇ 6. Avrupa Dil Portfoyü A2 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak hukuk/adli alanındaki bilgileri izleyebilir.

PÇ 7. Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte adli alana özgü bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

PÇ 8. Hukuk/adli konular ile ilgili verilerin toplanması, işlenmesi ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

PÇ 9. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler, işçi sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma bilincine sahip olur.

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
HUK-101 Hukuka Giriş Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
TRK-101 Türkçe I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 02
HUK-105 Anayasa Hukuku Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 06
HUK-107 Medeni Hukuk Bilgisi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 05
HUK-111 Ceza Hukuku Bilgisi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
ING-131 İngilizce I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 05
Toplam 16 30
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
TRK-102 Türkçe II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 02
HUK-108 Borçlar Hukuku Bilgisi Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 07
HUK-114 Ticaret Hukuku Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
BIL-118 Bilgisayar Kullanımı ve Uygulamaları Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 05
ING-132 İngilizce II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 05
HUK-160 Yönetim Hukuku Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 06
Toplam 15 31
İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
TAR-201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 02
HUK-209 Medeni Usul Hukuku Bilgisi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
ING-221 İngilizce III Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 05
BIL-223 Klavye Bilgisi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-0-2 05
HUK-273 Adalet Psikolojisi Seçmeli Dersler Zorunlu 2-0-2 06
HUK-275 Mali Hukuk Bilgisi Seçmeli Dersler Zorunlu 2-0-2 06
Toplam 14 30
İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
TAR-202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 02
UYP-202 UYAP Bilgi Sistemi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-0-2 05
HUK-204 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-0-2 06
HUK-218 Ceza Usul Hukuku Bilgisi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
ING-222 İngilizce IV Seçmeli Dersler Zorunlu 3-0-3 05
HUK-228 İcra İflas Hukuku Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
Toplam 15 30
HUK-101 Hukuka Giriş

Hukuka Giriş ; Adalet programı öğrencilerine öğrenimi boyunca diğer bütün hukuk derslerinde anlatılacak olan temel kavram, ilke ve kuralları öğretmek ve öğrenciyi diğer hukuk derslerine hazırlamaktır. Bu kapsamda, hukukun tanımı, toplumsal norm kategorileri ve hukuk arasındaki ilişki;; kamu ve özel hukuk ayrımı ve bunların bölümleri; hukukun kaynakları ve bu çerçevede kanunlar, kanunların yapılması, uygulanması; hukuksal ilişkiler ve haklar vb. temel konular anlatılmaktadır.


TRK-101 Türkçe I

Türkçe I ; Dilin tanımı ve özellikleri,dil-kültür ilişkisi, dillerin sınıflandırılması ve Türkçenin dünya dilleriarasındaki yeri, Türk dilinin tarihsel gelişimi, Türkiye Türkçesi, Türk DilKurumu ve çalışmaları, ses bilgisi ve Türkçedeki ses olayları, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve yazışmalarla ilgili kurallar ele alınmaktadır.


TRK-102 Türkçe II

Türkçe II dersinde; sözlü ve yazılı anlatım çalışmaları kapsamında sunum, roman, öykü, deneme, şiir, kompozisyon, dergi, gazete inceleme ve uygulamaları, kitap tanıtımları, imla ve noktalama işaretleri, cümlenin öğeleri, cümle türleri, anlatım bozuklukları, kompozisyon bilgileri, yazılı anlatım türleri, düşünce yazıları, sözlü anlatım türleri ve hazırlıklı-hazırlıksız konuşma etkinlikleri ele alınacaktır.


HUK-105 Anayasa Hukuku

Anayasa Hukuku; Anayasa Hukukunun Genel Esasları özetlendikten sonra Anayasamıza göre devletin temel yapılanması, yasama, yürütme, yargı, temel hak ve özgürlükler, seçim, siyasi partiler, anayasa yargısı vb konular incelenmektedir.


HUK-107 Medeni Hukuk Bilgisi

Medenî Hukuk I dersinin içeriği, Medenî Hukuk kavramını, kişisel durumlarla ilgili meselelerle ilgilenmek, kişiliğin ne zaman başlayıp ne zaman sonlanacağını ve nasıl korunacağını, kişinin ehliyet kavramı ile ilgili sorunları ve gerçek tüzel kişi farkını kapsamaktadır.


HUK-108 Borçlar Hukuku Bilgisi

Borçlar Hukuku hakkında genel bilgiler, borç kavramı, borcu doğuran kaynakların genel olarak incelenmesi, Haksız fiilin unsurları ve uygulamadan örneklerin öğrenciye sunulması, Sebepsiz zenginleşme ile ilgili temel bilgilerin verilmesi. Borçların ifasının incelenmesi İfa zamanı, ifa yeri ve taraflar hakkında bilgi verilmesi, Borcu sona erdiren nedenlerin açıklanması, Konulara ilişkin uygulamadan örneklerin öğrencilerle tartışılması 


HUK-111 Ceza Hukuku Bilgisi

Ceza Hukuku Bilgisi ; Kavramlar, Ceza Hukukuna Hâkim Olan İlkeler, Tarihçe, Ceza Hukukunun Kaynakları ve Yorum, Ceza Hukukunun Uygulama Alanı (Yer Bakımından Uygulama, Zaman Bakımından Uygulama, Kişi Bakımından Uygulama), Suç Genel Teorisi, Genel Olarak Suçun Unsurları, Suçun Unsurları Dışında Kalan Hususlar (Ön şartlar, Cezalandırılabilme Şartları, Kişisel Cezasızlık Nedenleri, Ceza Muhakemesi Şartları), Kanuni Unsur (Tipiklik), Maddi Unsur (Hareket), Hukuka Aykırılık Unsuru, Manevi Unsur (Tipiklik), Suçun Özel Görünüş Biçimleri (Teşebbüs, Suçların İçtimaı, İştirak), Yanılma, Fail, Mağdur, Suçtan Zarar Gören Ceza, (Kavram, Çeşitleri, Ceza Mahkûmiyetinin Sonuçları: Fer'i ve Mütemmim Cezalar, Verilecek Cezanın Saptanması, Cezanın Ertelenmesi, Adli Tevbih, Şartla Salıverme), Memnu Hakların İadesi ve Hükümlülük Kaydının Adli Sicilden Çıkarılması, Ceza İlişkisini Düşüren Nedenler, (Sanığın veya Mahkûmun Ölümü, Af, Zamanaşımı).


HUK-114 Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku; Ticari İşletme Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Şirketler Hukuku konuları ele alınmaktadır. İşletmenin tabi olduğu ticari mevzuat, ticari hayatta karşılaşılabilecek sorunlar ve çözüm yolları, şirketlerin kuruluş ve yönetimi ile ilgili temel bilgiler, Ticari senetler, özellikleri, türleri ve ticari hayatta bu senetlerle ilgili karşılaşılabilecek sorunlar ve İşletmelerin sorumlulukları, hakları ve görevleri hakkında gerekli bilgiler verilir.


BIL-118 Bilgisayar Kullanımı ve Uygulamaları

Bilgisayar Kullanımı ve Uygulamaları dersinde; temel bilgisayar donanımları, yazılım kavramı, donanım-yazılım bileşenleri, temel bilgisayar kullanımı, gündelik programlar, web tarayıcıları ve çalışma hayatında sıklıkla kullanılan MS Ofis Programlarının (Word, Excel, PowerPoint, ...) kullanımı konuları ele alınmaktadır.


ING-131 İngilizce I

İngilizce I; Ders öğrencilerin somut ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel kalıpları öğrencilere hatırlatıp, kullanmalarını sağlamayı, aynı zamanda öğrencilerin sahip oldukları eşyaları, tanıdıkları insanları, yaşadıkları yer gibi kişisel detayları içeren soruları yanıtlamalarını, soru sormalarını, kendisini ve diğer insanları tanıtabilmelerini ve sonuç olarak da karşısındaki insanla yavaş ve açık bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.


ING-132 İngilizce II

İngilizce II dersi öğrencilerin; onları en çok ilgilendiren konularla ilişkili cümleleri ve sıklıkla kullanılan ifadeleri anmalarını sağlamayı hedeflemektedir. ( En temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel coğrafya ve istihdam gibi) Aynı zamanda; acil ihtiyaç durumlarındaki sorunları, yakın çevresini ve kendi hayatlarını basit bir biçimde tanımlamaları için; bilinen ve günlük durumlarda, basit ve doğrudan bilgi alışverişini gerektiren temel ve rutin görevlerde öğrencilerin iletişim kurmalarını sağlamaktadır.


HUK-160 Yönetim Hukuku

Yönetim Hukuku; İdare Hukuku bireyler ve toplulukları ile yürütme ve onun teknik uzantısı olan idare arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu derste Türk İdari Teşkilatı (Merkezi İdare ve taşradaki uzantıları, Mahalli İdareler vs.), idarenin işlemleri (idari işlem, idari sözleşmeler vs.), idarenin faaliyetleri (Kamu hizmeti, kolluk faaliyeti vs.), Personel Hukuku, idarenin mal varlığı ve kazanma usulleri (idare malları, kamulaştırma vs.), idarenin mali sorumluluğu, idarenin yargısal denetimi (idari davalar, idari yargılama usulü vs.) gibi konular işlenmektedir.


TAR-201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I dersinde; Türk İnkılâbının stratejisi, Osmanlı Devleti’nin yıkılışını ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebeplere toplu bir bakış, XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenileşme hareketleri, Osmanlı Devleti’nin dağılması sürecinde meydana gelen iç ve dış olaylar, Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları I. Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesinin imzalanması, işgaller, tepkiler, cemiyetler, milli mücadele için ilk adım ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma konuları işlenmektedir.


TAR-202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II: dersinde; Cumhuriyetin ilanı, İnkılâbın içindeki görevlilerin ve liderlerin önemi, Lozan Konferansıyla ilgili problemlerin anayasal çözümleri, yeni cumhuriyet hükümetinin uluslararası organizasyonlara ve paktlara katılımı ile etkili faaliyetleri; çok parti kurma denemeleri; Türkiye Cumhuriyetin iç ve dış politikası; sosyal, hukuksal, iktisadi, kültürel, askeri konulara ve gelişimleri; Kemalizm olarak da adlandırılan Atatürk İlkeleri ve İnkılâbı ile Türkiye’nin gelecek için güven verici dış politikası (Yurtta Sulh, Cihanda Sulh) incelenen başlıca kavram ve konulardır.


UYP-202 UYAP Bilgi Sistemi

Bilgisayar IV Dersin genel mana da davaların UYAP üzerinden nasıl işlediği, Bilgisayar kullanımının gereği ve Mahkemelik davaların UYAP üzerinden nasıl takip edileceği konularında genel bir ders işleyişi ve değerlendirmesi yapılacaktır. Bilgisayar Dersi ile; öğrenci, uygun ortam ve araç gereç sağlandığında mevzuata uygun UYAP uygulamalarını yapabilecektir


HUK-204 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

HUK-209 Medeni Usul Hukuku Bilgisi

Medeni Usul Hukuku Bilgisi ; Giriş, adliye teşkilatı, hâkimlerin statüsü, görev ve yetki, dava, kanun yolları ve tahkim anlatılmaktadır. Karşı dava, savunmanın değiştirilmesi ve genişletilmesi yasağı, ihtiyati tedbir, ispat teorisi, kanuni deliller, takdiri deliller, kanun yolları ve tahkim açıklanmaktadır.


HUK-218 Ceza Usul Hukuku Bilgisi

Ceza Usul Hukuku Bilgisi Ceza Muhakemesi Hukuku dersinde; Temel kavramlar, CMK'nın yer, zaman ve kişi bakımından uygulanması; soruşturma evresi, kovuşturma evresi, kanun yolları, devlet mağdur ilişkisi, özel muhakeme usulleri , Ceza Muhakemesi Kanununun sistemine uygun olarak dava süreleri, görev ve yetki konuları, ilk ve son soruşturma kuralları, duruşma, deliller, tutuklama ve yasa yolları üzerinde durulmaktadır.


ING-221 İngilizce III

İngilizce III ; Ders, öğrencilerin somut ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel kalıpları öğrencilere hatırlatıp, kullanmalarını sağlamayı, aynı zamanda öğrencilerin sahip oldukları eşyaları, tanıdıkları insanları, yaşadıkları yer gibi kişisel detayları içeren soruları yanıtlamalarını, soru sormalarını,kendisini ve diğer insanları tanıtabilmelerini ve sonuç olarak da karşısındaki insanla yavaş ve açık bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.


ING-222 İngilizce IV

İngilizce IV ;Bu ders, öğrencilerin; iş, okul ve boş zamanlarda sürekli karşılaşılan durumlardaki açık ve standart bilgilerin ana giriş hatlarını anlamalarını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, özellikle dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek en olası durumlarla nasıl başa çıkabilineceği konusunda öğrencilere yardımcı olur. Ders; ilgi alanında ya da bilinen konular üzerinde; basit ve bağlantılı bir metin yazma konusunda da öğrencilere yardım eder. Bu ders aynı zamanda, öğrencilerin; deneyim ve olayları, hayallerini, umutlarını ve hedeflerini açıklayabilmelerini ve kısaca düşünceleri ve planları adına sebepler ve açıklamalar verebilmelerini sağlar.


BIL-223 Klavye Bilgisi

Bilgisayar III; MS Word Ofis paket programının özelliklerini anlamak ve alt yordamlarını kullanmak Çalışma Sayfasını Yapılandırma, Çalışma Sayfasını Boyutlandırma, Geniş Rapor Alma,Öğrencinin, F Klavye ile hatasız ve seri yazması sağlanır.


HUK-228 İcra İflas Hukuku

İcra İflas Hukuku; İcra- İflas Kanununun sistemine uygun olarak birinci dönemde icra hukuku anlatılmaktadır. İlamların icrası, ihtiyati haciz, iflas yoluyla takip, maddi iflas hukuku, şekli iflas hukuku, iflas suçları, konkordato hukuku ve iptal davası gibi İflas Hukuku konuları anlatılmaktadır.


HUK-273 Adalet Psikolojisi

HUK-275 Mali Hukuk Bilgisi

Temel Mesleki Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
HUK-101 Hukuka Giriş 3-0-3 06
Uzmanlık-Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
HUK-107 Medeni Hukuk Bilgisi 3-0-3 05
HUK-111 Ceza Hukuku Bilgisi 3-0-3 06
HUK-114 Ticaret Hukuku 3-0-3 06
UYP-202 UYAP Bilgi Sistemi 2-0-2 05
HUK-204 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2-0-2 06
HUK-209 Medeni Usul Hukuku Bilgisi 3-0-3 06
HUK-218 Ceza Usul Hukuku Bilgisi 3-0-3 06
BIL-223 Klavye Bilgisi 2-0-2 05
HUK-228 İcra İflas Hukuku 3-0-3 06
Tamamlayıcı Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
TRK-101 Türkçe I 2-0-2 02
TRK-102 Türkçe II 2-0-2 02
HUK-105 Anayasa Hukuku 2-0-2 06
HUK-108 Borçlar Hukuku Bilgisi 3-0-3 07
BIL-118 Bilgisayar Kullanımı ve Uygulamaları 2-0-2 05
ING-131 İngilizce I 3-0-3 05
ING-132 İngilizce II 3-0-3 05
HUK-160 Yönetim Hukuku 2-0-2 06
TAR-201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2-0-2 02
TAR-202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2-0-2 02
ING-221 İngilizce III 3-0-3 05
Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
ING-222 İngilizce IV 3-0-3 05
HUK-273 Adalet Psikolojisi 2-0-2 06
HUK-275 Mali Hukuk Bilgisi 2-0-2 06