Meslek Yüksekokulu

Misyonumuz

Atatürk ilke ve inkılapları ışığında, Çağ Üniversitesi’nin misyonunun bir bileşeni olacak şekilde; yargı reformu strateji belgelerinde hedeflenen nitelikleri haiz, adli ve idari yargı teşkilatı başta olmak üzere kamu ve özel sektörün pek çok alanında kaliteli hizmet verebilecek, Hukuk Devleti ilkesi doğrultusunda hukukun üstünlüğüne inanan, insan haklarına ve etik değerlere saygılı, adalet kavramını özümsemiş, bilimin ışığında akılcı düşünen, araştıran ve sorgulayan, alanında teori ve uygulamaya hâkim, güncel bilgi teknolojilerini etkin kullanabilen, ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilen, süreçlerden beslenebilen, hedefe odaklanabilen, sosyal sorumluluk sahibi nitelikli iş gücü yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Atatürk ilke ve inkılapları ışığında, Çağ Üniversitesi’nin vizyonunun bir bileşeni olacak şekilde; ulusal ve uluslararası alanda mesleğin değişen ve gelişen ihtiyaçları doğrultusunda sürekli gelişmeyi, eğitim ve öğretimde kaliteyi artırmayı ilke edinmiş, adaletin en etkin ve hızlı bir şekilde sağlanması için ihtiyaç duyulan aydın, donanımlı, girişimci, rekabetçi iş gücü yetiştiren, öncü bir program olmaktır.