Meslek Yüksekokulu

TRK-103 Türkçe I

Bu ders, dilin tanımı ve özellikleri, dil-kültür ilişkisi, dillerin sınıflandırılması ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin tarihsel gelişimi, Türkiye Türkçesi, ses bilgisi ve Türkçedeki ses olayları, yazım, kuralları, noktalama işaretleri ve yazışmalarla ilgili kuralları ele almaktadır. Duygu ve düşüncelerin maksada uygun bir şekilde ve uyumlu bir anlatımla verilmesini sağlayan retorik, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve kompozisyonla ilgili bilgiler teorik ve uygulamalı olarak öğretilmektedir.

ING-105 İngilizce Dil Becerileri I

Okuma metinleri, ilginç ve ilişkili içerikler ile öğrencileri motive etmeyi ve onlara hedef dil bilgisi ve sözcük bilgisi örnekleri sağlamayı amaçlar. Dil bilgisi olarak vurgu, öğrenme sürecindeki etkin katılımdadır. Metinlerden alınan örnekler ayrılır ve hedef dil bilgisi alanının hem içeriğine hem de biçimsel yönüne odaklanan görevler için bir temel olarak kullanılır. Kelime bilgisi kelimelerin kullanıma konulmasını sağlayan alıştırmalarla geliştirilir. Dinleme, konuşma ve okuma becerileri açılış metinleriyle geliştirilir. Yazma becerileri öğrencilere dili kontrol altına alma ve farklı türlerde metinler yaratabilme fırsatını sağlar.

ISG-107 İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş

HUK-109 Hukuka Giriş

Temel Kavramlar, hak, hukuk, hakkaniyet, adalet, mülkiyet, kişilik, miras, borç, sorumluluk kavramları, hukukun dalları, dava türleri, yargı örgütü, miras hukuku, kişiler hukuku ve hukukun ayrımları ele alınacaktır.

ISG-109 İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönetim Sistemleri

ISG-111 Mesleki Etik

BLG-101 Dijital Okuryazarlık

Bu dersin amacı öğrencilerin dijital dönüşüm sürecinin sosyal ve kültürel etkilerinin farkında olmasını, ileri düzey dijital teknolojileri ve dijital araçları tanımasını ve bazı dijital araçları (MS Ofis Programlarını (Word, Excel ve PowerPoint) öğrenme ortamında etkin bir biçimde kullanmalarını sağlamaktır. Ayrıca, öğrenciler interneti iyi derecede kullanabilecek, bilgiyi doğru kullanabilecek ve güncel teknolojik bilgiler edineceklerdir.

TRK-104 Türkçe II

ING-106 İngilizce Dil Becerileri II

Ders ING 105 kodlu dersin devamı olarak, öğrencilerin; onları en çok ilgilendiren konularla ilişkili cümleleri ve sıklıkla kullanılan ifadeleri anmalarını sağlamayı hedeflemektedir. ( En temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel coğrafya ve istihdam gibi)

Aynı zamanda;  acil ihtiyaç durumlarındaki sorunları, yakın çevresini ve kendi hayatlarını basit bir biçimde tanımlamaları için; bilinen ve günlük durumlarda, basit ve doğrudan bilgi alışverişini gerektiren temel ve rutin görevlerde öğrencilerin iletişim kurmalarını sağlamaktadır.

ISG-108 Meslek Hastalıkları ve İş Sağlığı

Meslek hastalığının tanımı, meslek hastalıkları grupları ve etmenleri, işle ilgili hastalıklar, mesleki solunum sistemi hastalıkları, mesleki kalp-damar sistemi hastalıkları, mesleki cilt hastalıkları, mesleki sinir sistemi hastalıkları, mesleki genitoüriner sistem hastalıkları, mesleki bulaşıcı hastalıklar, mesleki kanserler, kas iskelet sistemi hastalıkları, mesleki işitme kayıpları, işyerinde uygulanan resmî tıbbi muayeneler, meslek hastalıkları ile ilgili mevzuatların neler olduğu. Çalışma ortamı gözetimi,  işyerinde meslek hastalıklarını oluşturan fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörler ders kapsamında açıklanacaktır.

IYU-116 İlk Yardım ve Uygulamaları

İlk yardım tanımını ve önemi hakkında bilgilendirme yapmak ilk yardım ile acil tedavi arasındaki farkları ortaya koymaktır. İlk yardım temel uygulamalarını öğretmek hasta ile yaralıyı değerlendirebilmek, kanama ve şokta ilk yardım uygulayabilme, burkulma, çıkık ve kırıklarda, zehirlenme, boğulma gibi durumlarda ilk yardım becerisi kazandırmaktır.

MAT-120 Matematik

TAR-203 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I dersinde; Türk İnkılâbının stratejisi, Osmanlı Devleti’nin yıkılışını ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebeplere toplu bir bakış, XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenileşme hareketleri, Osmanlı Devleti’nin dağılması sürecinde meydana gelen iç ve dış olaylar, Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları I. Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesinin imzalanması, işgaller, tepkiler, cemiyetler, milli mücadele için ilk adım ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma konuları işlenmektedir.

ISG-205 Ergonomi

Ergonominin tarihsel gelişimi açıklanarak temel kavramlar hakkında bilgi verilecektir. İnsan vücudunun anatomisi ve fizyoloji hakkında bilgi verilerek çalışma yerlerinin ergonomik düzenlenmesi açıklanacaktır. Antropometrik işyeri düzenlemelerine yer verilerek çalışma duruşları hakkında bilgi verilecektir. Fiziksel işyeri düzenlemelerinden gürültü, aydınlatma ve iklimlendirme açıklanacaktır. Psikolojik olarak işyeri düzenleme konusuna değinilecektir. Bilgiye dayalı işyeri düzenleme konusu açıklanacak ve son olarak mesleki hastalıklarda ergonomi konusu açıklanacaktır.

ING-207 Mesleki İngilizce I

Ders, öğrencilerin somut ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel kalıpları öğrencilere hatırlatıp, kullanmalarını sağlamayı, aynı zamanda öğrencilerin sahip oldukları eşyaları, tanıdıkları insanları, yaşadıkları yer gibi kişisel detayları içeren soruları yanıtlamalarını, soru sormalarını, kendisini ve diğer insanları tanıtabilmelerini ve sonuç olarak da karşısındaki insanla yavaş ve açık bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

ISG-209 Risk Analizi ve Değerlendirme

İş sağlığı ve güvenliğinde karşılaşılan risklerin ve tehlikelerin tanımlanması, risk analizi ve değerlendirilmesi kapsamında, riskler ve risk türleri hakkında bilgi sahibi olmak, risk değerlendirme metotlarını öğrenmek, risk analizi gerçekleştirilebilecek uygulama bilgisine sahip olmak, risk değerlendirme sürecini yönetme, bilgi ve tecrübesinin kazanılması amaçlanmaktadır. Risk yönetimi, risk yönetiminin dünü, bugünü ve geleceği, hizmet sektörü, imalat sektörü, inşaat sektörü gibi çeşitli sektörler açısından risk değerlendirmeler hakkında bilgi verilecektir.

ISG-211 İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

ISG-219 Endüstri ve Çevre Sağlığı

Temiz çevrenin önemi, çevre kirliliği çeşitleri, çevre koruma, endüstriyel atıklar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasa ve yönetmeliklerin neler olduğu. Enerji kaynaklarının doğru kullanımı. Yanma ve yangının tanımı, yangın çeşitleri, yangın söndürme yöntemleri, yangın yerindeki tehlikeler, portatif cihazlar, yangın güvenlik önlemleri, yangın yerindeki organizasyon ve haberleşme, tatbikat, kurtarma, sabit sistemler ve söndürme sistemlerinin neler olduğu açıklanacaktır.

TAR-204 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II

ING-208 Mesleki İngilizce II

ISG-212 Kimyasallar ve Tehlikeler

Tehlikeli kimyasalların sınıflandırılması, maddelerin tehlikelilik özellikleri ve alınması gereken önlemler. Patlayıcı maddeler, yanıcı, patlayıcı ve zehirli gazlar, yanıcı ve toksik sıvılar, yanıcı katı, oksitleyici kimyasallar, radyoaktif maddeler, günlük yaşamda karşılaşılabilecek tehlikeli kimyasallar, ulusal ve uluslararası mevzuat açısından tehlikeli kimyasalların neler olduğu. Kimyasal tehlikelerin değerlendirme ve kontrol metotları, tehlikeli kimyasalların taşınması, depolanması ve kimyasal atıkların imhası, kimyasal maddelere karşı acil yardım, tehlikeli kimyasallar için koruyucu ekipman seçimi, tehlikeli kimyasallar için koruyucu ekipmanların hazırlanması ve kullanımı hakkında bilgi verilecektir.

ISG-214 Acil Durum Yönetimi

Afet ve endüstriyel kaza durumları; yangın, deprem, sel, basınçlı kapların patlaması, sabotaj, terör saldırısı ve diğer afetlerde hazırlanması gereken acil durum planları, acil durum yönetimi, afet ve endüstriyel kazalarda hareket planları, arama ve kurtarmada genel esaslar, arama organizasyonu ve yöntemlerinin anlatılması. Acil durum planı eğitiminin önemi, acil durum ekiplerinin belirlenmesi ve görevlerinin neler olduğu. Yasal gereklilikler ve tatbikatların planlanması ile ilgili bilgi verilmesi.

ISL-218 Girişimcilik ve Liderlik

Girişimcilik ve liderlik ile ilgili temel konuların ele alındığı derste; girişimcilik kavramı, özellikleri, türleri, liderlik kavramı, teorileri, becerileri ve liderlerin girişimci rolleri tanıtılmaktadır. Yeni nesil/çağdaş girişimcilik, girişimcilik ekosistemi, lider girişimci ve önemi, yenilikçi stratejiler ele alınan başlıca konular arasındadır.

ISL-220 Sosyal Sorumluluk ve İş Etiği

Sosyal sorumluluk ve iş etiği ile ilgili temel konuların ele alındığı derste; sosyal sorumluluk kavramı, yaklaşım ve modelleri, iş etiği kavramı, tarihsel gelişimi  ve uygulamaları tanıtılmaktadır. Sosyal sorumluluk alanları, etkinlik ve kampanyalar, stratejiler, işletmelerde etik, ahlaki ve gönüllü sorumluluklar, sosyal sorumluluk çalışmaları ve projelerin hazırlanması ele alınan başlıca konular arasındadır.

ISG-220 Mesleki Staj

ISG-218 Bitirme Projesi