Meslek Yüksekokulu

TDS-102 Tıbbi Dokümantasyon

Bilgi, belge, tıbbi doküman kavramlarının tanıtılması, hasta dosyasının önemi ve mahremiyeti hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Sağlık kurumlarında dosyalama ve arşivleme süreci hakkında aktarılan bilgi doğrultusunda uygulamaların etkin bir şekilde yürütme becerisi kazanması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda tıbbi belgelerin tanımları, kullanımı, önemi ve raporlanması ile tıbbi kayıt sisteminin ve tıbbi dokümantasyon otomasyon sisteminin uygulanmasını kapsamaktadır.

SAĞ-103 Tıbbi Terminoloji

Tıbbi Terminoloji dersini alan bir öğrenci: tıbbi terimlere giriş (kökler, önekler, sonekler, tekil ve çoğul isim formlarının genel kullanımı, terimlerde küçültme, genel hastalık terimleri), hareket sistemine ilişkin terimleri, solunum sistemine ilişkin terimleir, dolaşım sistemine ilişkin terimleri, ürogenital sisteme ilişkin terimleri, sinir sistemine ilişkin terimleri, endokrin sisteme ilişkin terimleri, kan ve kan yapıcı organlara ilişkin terimleri, göz, kulak ve deriye ilişkin terimleri; anatomik, tanısal, semptomatik ve ameliyatlara ilişkili olarak öğrenmektedir.

TRK-103 Türkçe I

Bu ders, dilin tanımı ve özellikleri, dil-kültür ilişkisi, dillerin sınıflandırılması ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin tarihsel gelişimi, Türkiye Türkçesi, ses bilgisi ve Türkçedeki ses olayları, yazım, kuralları, noktalama işaretleri ve yazışmalarla ilgili kuralları ele almaktadır. Duygu ve düşüncelerin maksada uygun bir şekilde ve uyumlu bir anlatımla verilmesini sağlayan retorik, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve kompozisyonla ilgili bilgiler teorik ve uygulamalı olarak öğretilmektedir.

ING-105 İngilizce Dil Becerileri I

Okuma metinleri, ilginç ve ilişkili içerikler ile öğrencileri motive etmeyi ve onlara hedef dil bilgisi ve sözcük bilgisi örnekleri sağlamayı amaçlar. Dil bilgisi olarak vurgu, öğrenme sürecindeki etkin katılımdadır. Metinlerden alınan örnekler ayrılır ve hedef dil bilgisi alanının hem içeriğine hem de biçimsel yönüne odaklanan görevler için bir temel olarak kullanılır. Kelime bilgisi kelimelerin kullanıma konulmasını sağlayan alıştırmalarla geliştirilir. Dinleme, konuşma ve okuma becerileri açılış metinleriyle geliştirilir. Yazma becerileri öğrencilere dili kontrol altına alma ve farklı türlerde metinler yaratabilme fırsatını sağlar.

TBT-105 Temel Bilgi Teknolojileri ve Klavye Bilgisi

Derste; temel bilgisayar kullanımı, on parmak klavye kullanımı ve MS Ofis Programlarının etkin kullanımı konuları işlenmektedir. Dersin içeriği bu temel konuların derlenmiş bilgilerinden oluşmaktadır. Bu anlamda öğrencilere bu temel konular aktarılmakta ve aktarılan konular derslerde gerçekleştirilen vaka bazlı uygulamalar ile pekiştirilmektedir.

MAT-117 Biyoistatistik

Biyoistatistik dersinde; sosyo-teknik bir sistem olarak istatistiğin tanımlanması, alanına yönelik biyoistatistik kavramları ve amaçlarının açıklanması, sayısal sağlık verileriyle ilişkileri ele alınması ve analitik düşünme yeteneğinin kazandırılması, biyoistatistiksel verilerin anlamlarının kavratılması ve olaylara istatistiksel olarak değer katılması amaçlanmaktadır.

TRK-104 Türkçe II

ING-106 İngilizce Dil Becerileri II

Ders ING 105 kodlu dersin devamı olarak, öğrencilerin; onları en çok ilgilendiren konularla ilişkili cümleleri ve sıklıkla kullanılan ifadeleri anmalarını sağlamayı hedeflemektedir. ( En temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel coğrafya ve istihdam gibi)

Aynı zamanda;  acil ihtiyaç durumlarındaki sorunları, yakın çevresini ve kendi hayatlarını basit bir biçimde tanımlamaları için; bilinen ve günlük durumlarda, basit ve doğrudan bilgi alışverişini gerektiren temel ve rutin görevlerde öğrencilerin iletişim kurmalarını sağlamaktadır.

TDS-106 Halk Sağlığı:

Bu ders;  halk sağlığı yaklaşımı, epidemiyoloji, kadın sağlığı, cinsel sağlık, üreme sağlığı ve aile planlaması, çocuk ve genç sağlığı, enfeksiyon hastalıkları ve bağışıklama hizmetleri, kronik hastalıklar, çevre sağlığı, beslenme, yaşlı sağlığı, kazalar ve yaralanmalar, olağan dışı durumlarda sağlık konularını içermektedir.

TDS-108 Hastalıklar Bilgisi

Hastalıklar bilgisine giriş, Endokrin sistem ve hastalıkları, Hematolojik sistem ve hastalıkları, Kas-iskelet sistemi hastalıkları, Kardiyovasküler sistem ve hastalıkları, Sindirim sistemi ve hastalıkları, Sinir sistemi ve hastalıkları, Solunum sistemi ve hastalıkları, Üriner sistem ve hastalıkları, Deri hastalıklarını içermektedir.

IYU- 116 İlk Yardım ve Uygulamaları

Bu dersle öğrenciler kaza, yaralanma, şok, zehirlenme, temel yaşam desteği ihtiyacı gibi durumlarda ilk müdahale yöntemlerinin öğrenilmesini içermektedir.

HUK-203 Hukuka Giriş

Temel Kavramlar, hak, hukuk, hakkaniyet, adalet, mülkiyet, kişilik, miras, borç, sorumluluk kavramları, hukukun dalları, dava türleri, yargı örgütü, miras hukuku, kişiler hukuku ve hukukun ayrımları ele alınacaktır.

TAR-203 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde yapılan ıslahatların başarısızlığının nedenleri ile bunların Atatürk dönemindeki inkılâplara etkisi örneklerle açıklanmalıdır. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde devleti kurtarma adına ortaya atılan ideolojilerden Türkçülük, İslamcılık, Osmanlıcılık, Garpçılık (Batıcılık), Sosyalizm gibi akımlar tanıtılmalı, Kurtuluş Savaşı’nın; Mustafa Kemal tarafından işgalleri bitirmek, ulusal-halk egemenliğine dayalı bir devlet kurma süreci olarak yönetildiği işlenmelidir.

TDS-203 Tıbbi Sekreterlik Teknikleri

Tıbbi sekreterlik kavramı, Tıbbi sekreterliğin türleri, özellikleri ve görevleri, Tıbbi sekreterlik meslek esasları, hak ve sorumlulukları, Mevzuatta tıbbi sekreterlik ve meslek standartları, Tıbbi sekreterlikte mesleki etik kavramı, Tıbbi sekreterlik hizmetlerinde stres yönetimi, Tıbbi sekreterlikte belge yönetimi ve dosyalama arşivleme sürecini içermektedir.

TDS-205 Sağlık Hizmetleri Yönetimi

Yöneticiler ve yönetim, yönetim çevresi, planlama, örgütleme, yöneltme ve denetleme gibi yönetsel konular ağırlıklı olmak üzere yönetimin temel konuları üzerinde durulacak olup bu kapsamda sağlık kurum ve hizmetleri değerlendirilecektir.

ING-207 Mesleki İngilizce I

Ders, öğrencilerin somut ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel kalıpları öğrencilere hatırlatıp, kullanmalarını sağlamayı, aynı zamanda öğrencilerin sahip oldukları eşyaları, tanıdıkları insanları, yaşadıkları yer gibi kişisel detayları içeren soruları yanıtlamalarını, soru sormalarını, kendisini ve diğer insanları tanıtabilmelerini ve sonuç olarak da karşısındaki insanla yavaş ve açık bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

TDS-212 Büro Yönetimi Teknikleri

Yönetim-yönetici-büro kavramlarının açıklanması, bürolarda iş akışı iletişim ve yazışma süreçlerinin açıklanması, büroların ergonomik olarak düzenlenmesi,  bürolarda zaman, stres, kriz ve imaj yönetimi, bürolarda dosyalama tekniklerinin açıklanması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

TDS-214 Hastane Bilgi Sistemleri:

Hastanelerde bilgisayar kullanımının gelişimini, hastane bilgi yönetim sistemi kavramını ve fonksiyonunu, hastanelerde bilgi üretilen departmanları, hastanelerde yönetim faaliyetlerini desteklemede bilgi sistemlerini, kolay kullanım ve listeleme sistemlerini, finansal bilgi sistemlerini, malzeme bilgi sistemlerini, personel veri sistemlerini, hasta bilgilerinin gizliliğini, tanı ve tedavi bilgi sistemlerini, hasta kayıtları, laboratuar ve eczane bilgi sistemlerini, modüler ve entegre hastane bilgi sistemlerinin öğretimini içermektedir.

ISL-218 Girişimcilik ve Liderlik

ISL-220 Sosyal Sorumluluk ve İş Etiği

TDS-216 Bitirme Projesi

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili güncel bilgileri bilimsel kurallara uygun bir şekilde toplama, sınıflandırma, yorumlama ve özetlemeyi kapsamaktadır.

TDS-218 Mesleki Staj

Üniversite eğitim sürecindeki kazanımlarını iş yaşamında uygulayabilmek için yararlı olmaktadır. Bu bağlamda staj dersini alarak, öğrenciler, alanları ile ilgili olarak stajlarını gerçekleştirmektedir ve eğitim süreci ve iş yaşantısı arasında bir köprü oluşturmak amacıyla tecrübelerini uygulamaya aktarma şansına erişmektedir. Ayrıca, bu kazanımları onların profesyonel iş hayatına geçtiklerinde kolaylıkla sektöre uyum sağlamalarına yardımcı olmaktadır.