Meslek Yüksekokulu

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi

 

Program Çıktıları (PÇ)

Program Çıktıları (PÇ)

 

1

2

3

4

5

6

7

   

BİLGİ

Kuramsal & Olgusal

1. İş sağlığı ve güvenliği alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

2. İş sağlığı ve güvenliği alanında sürdürülen çalışmalarda, etik ilkelerinin ve etik davranışının çalışma hayatında ve bireyler için öneminin farkındadır.

X

X

X

PÇ 1. Öğrenciler, hukuk, risk değerlendirme, acil durum yönetimi, istatistik, mevzuat gibi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel teorik ve uygulamalı bilgileri tanıyabilecektir.

PÇ 2.  Öğrenciler, sektörlere yönelik spesifik bilgilere sahip olarak, kayıt ve raporlama faaliyetlerini yürütebileceklerdir.

PÇ 3. Öğrenciler,  iş sağlığı tanım ve kavramlarını bilerek, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini tıbbi, teknik ve mevzuat boyutları ile tanımlayabilecek, mesleğin gerektirdiği temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma bilgi ve becerisine sahip olacaklardır.

PÇ 4. Öğrenciler, mesleki ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takım çalışmalarında sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerilerini kazanacaklardır.

PÇ 5.  Öğrenciler, meslektaşlarına ve eğitim verdikleri kişilere gerekli bilgileri sözlü ve yazılı bilgi sunabilecektir.

PÇ 6. Öğrenciler, iş planlaması, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ve organizasyon sürecini düzenleyebileceklerdir.

PÇ 7.  Öğrenciler iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili verilerin elde edilmesi, kullanılması, uygulanması ve duyurulması aşamasında sosyal, bilimsel, kültürel, etik değer ve kriterlere bağlı kalabilecek ve bunlara uygun davranabilecektir.

 

BECERİLER

Bilişsel ve Uygulamalı

1. Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanmıştır.

2. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahiptir.

X

X

X

X

 
 
 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1. Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme yektinliğine sahiptir.

2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmektedir.

3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilmektedir.

     

X

 

X

   
 
 
 
 
 

Öğrenme Yetkinliği

1. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmektedir.

2. Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilecektir.

3. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmektedir.

4. Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olacaktır.

X

X

   

X

X

X

 
 
 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecektir.

2. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü  Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurabilecektir.

3. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetkinliğine sahip olacaktır.

 

 

 X

 X

 

 

 
 
 
 
 
 

Alana Özgü Yetkinlik

1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olacaktır.

 

X