Meslek Yüksekokulu

Program Tanımı

Yeterlilik Türü Adı

Çocuk Gelişimi Ön Lisans Diploması

Kredi Aralığı

120

Programın Normal Süresi

2

Programın Dili

Türkçe

Program Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Rana RUDVAN

Program Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. Eda YAŞA ÖZELTÜRKAY

edayasa@cag.edu.tr

Tel:  +90 324 6514800

Fax: +90 324 6514811

Programın Profili

•           Çağın gereksinimlerine uygun olarak alana özgü bilimsel araştırma yapabilme yeterliliğinde öğrenci yetiştirmek için gerekli araştırma ortamını sağlamak, değerlendirme ve üretme alışkanlığı kazandırmak,

•           Nitelikli akademisyenlerle, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini göz önünde bulundurarak, öğrencileri Çocuk Gelişimi Programının her alanında kuramsal bilgi ve uygulamalı çalışmalarla donanımlı hale getirmek,

•           Öğrencilerin sosyo-kültürel aktivitelere kapsamlı yaklaşabilmeleri için sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinden elde ettikleri verileri kullanarak disiplinlerarası incelemeler yapabilmelerini sağlamak,

•           Öğrencileri insani ve toplumsal ilişkilerde eleştirel düşünme becerisine sahip ve iletişime açık, etik kuralları gözeten bireyler olarak yetiştirmek, amaçlarını taşıyan programdır.

Öğrenme Ortamı

Eğitim ve öğretim örgün şekilde gerçekleştirilir. Teknolojik imkânlarımızın yeterli olması nedeniyle uzaktan eğitim usulü de kısmen uygulanmaktadır. Ayrıca, Üniversite bünyesindeki araştırma merkezleri vb. birimler vasıtasıyla uygulamalı eğitimler yapılmaktadır.

Program Çıktıları (Yeterlilikleri)

1.         Çocuk Gelişimi programı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.

2.         Çocuk Gelişimi ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanır.

3.         Çocuk Gelişimi tekniklerini kullanarak karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirebilir, bu önerileri sorunun taraflarıyla paylaşabilir ve bu amaçla gerektiğinde ekip oluşturup sorumluluk üstlenir.

4.         Çocuk Gelişimi ile ilgili bilgilere ulaşma, işe yarayanlarını seçme, anlama, yorumlama ve kullanma becerilerini geliştirerek öğrenmeyi öğrenir ve yaşam boyu uygulayabilir.

5.         Çocukların gelişim özelliklerini ve bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem, etkinlik ve tekniklerini uygular.

6.         Okul öncesi eğitim kurumlarındaki ve özel eğitim kurumlarındaki çocukların gelişim alanlarını (fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanları) destekleyici eğitsel materyal hazırlar ve eğitim ortamlarını düzenler.)

7.         Matematik ve sosyal bilimler (Tarih, Türkçe) alanıyla ilgili temel kuramsal bilgilere sahip olur.

8.         Mesleği ile ilgili programların felsefesini, genel özelliklerini ve programın her bir öğesinin gerekliliklerini sınıf yönetimine ve uygulamalarına yansıtır.

9.         Araştırma yöntemlerini, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.

10.        Özel gereksinimli çocukların özelliklerini bilir bu çocuklar için eğitim sürecini planlar ve uygular.

Anahtar Yetkinlikler

1.         Okuma yazma yetkinliği

2.         Çoklu dil yetkinliği

3.         Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik

4.         Dijital yetkinlik

5.         Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği

6.         Vatandaşlık yetkinliği

7.         Girişimcilik yetkinliği

8.         Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

1.         Ölçme ve değerlendirme yöntemleri; sınav çeşitleri ve bunların ders başarı notuna katkısı, Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ve Senato kararları belirlenir.

2.         Ölçme ve değerlendirmede ödev, proje, uygulama, ara sınav ve dönem sonu sınavı gibi farklı yöntemler kullanılır.

3.         Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde harf ve/veya rakama dayalı not verme sistemleri kullanılır.

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

•           YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.

•           YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlar da YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

•           YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar, YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

•           Çocuk Gelişimi ön lisans programının kalite güvencesi şu şekilde sağlanır:

Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

- YÖK, yükseköğretim kurumlarında ön lisans/lisans programlarının açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

- Yükseköğretim kurumlarında ön lisans/lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak Çağ Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenir.

Ölçme-Değerlendirme:

- Çocuk Gelişimi ön lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak hazırlanan Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yürütülür.

Belgelendirme:

- Çocuk Gelişimi ön lisans programına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; ön lisans/lisans diploması alır.

Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme:

- Çağ Üniversitesi, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Giriş Şartları

ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav sonucunda Çağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programına yerleştirilmiş olmak.

Yeterliliği Kazanma Şartları

Çocuk Gelişimi Programı için gerekli mezuniyet koşulları Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilmiştir. Buna göre öğrenciler, ders müfredatında yer alan bütün dersleri en az DD harf notu ile geçmesi koşuluyla, 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasını sağladıklarında mezun olabilirler. 

İlerleme İmkânları

Çocuk Gelişimi ön lisans programı mezunu öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı sonucuna göre lisans programlarına başvuru yapabilirler.

Yeterliliğin Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

2. Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

3. Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Yeterliliğe Erişim İçin İnternet Sitesi

https://www.cag.edu.tr/tr/meslek-yuksek-okulu-cocuk-gelisimi