Meslek Yüksekokulu

AET-129 Çeviriye Giriş                                                                             

Bu ders, öğrencilere çeviri biliminin tarihini, temel normlarını ve kuramlarını tanıtmayı amaçlamaktadır. Çeviri tarihine doğru bir girişin ardından, öğrenciler çeviri kuramlarını inceleyen bir bakış açısı geliştirmektedir. Öğrencilerden çeviri süreci ve meydana gelen çeviri hakkında daha derin bir bakış açısı geliştirmeleri beklenmektedir.

TRK-103 Türkçe I                                                                                       

Türkçe I; Dilin tanımı ve özellikleri, dil-kültür ilişkisi, dillerin sınıflandırılması ve Türkçenin dünya diller arasındaki yeri, Türk dilinin tarihsel gelişimi, Türkiye Türkçesi, Türk Dil Kurumu ve çalışmaları, ses bilgisi ve Türkçedeki ses olayları, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve yazışmalarla ilgili kurallar ele alınmaktadır.

TRK-104 Türkçe II                                                                                      

Türkçe II dersinde; sözlü ve yazılı anlatım çalışmaları kapsamında sunum, roman, öykü, deneme, şiir, kompozisyon, dergi, gazete inceleme ve uygulamaları, kitap tanıtımları, imla ve noktalama işaretleri, cümlenin öğeleri, cümle türleri, anlatım bozuklukları, kompozisyon bilgileri, yazılı anlatım türleri, düşünce yazıları, sözlü anlatım türleri ve hazırlıklı-hazırlıksız konuşma etkinlikleri ele alınacaktır.

AET-123 Karşılaştırmalı Dil Bilgisi I                                                         

Karşılaştırmalı Dilbilgisi; Bu dersin amacı, öğrencilere İngilizce ve Türkçe dil yapılarının işlevleri ve kullanılışları konusunda farkındalık kazandırmak ve böylece öğrencilerin her iki dili de çeviri alanında doğru ve bilinçli bir biçimde kullanmalarını sağlamaktır. Yapılan tümcecik veya tümce incelemesi çalışmalarının mutlaka bağlam içerisinde olmasına dikkat edilir. Öğrencilerin bu derste edindikleri dil bilgisel farkındalık ve birikimi çeviri alanına taşımaları beklenir.

AET-132 Karşılaştırmalı Dil Bilgisi II                                                        

Karşılaştırmalı Dil Bilgisi II; Bu dersin amacı öğrencilere dilbilimsel Türkçe ve İngilizcenin benzer ve farklı yapılarını göstermektir. Dilin işlevselliği göz önünde bulundurularak öğrencilerin Türkçe ve İngilizce cümle yapılarını karşılaştırması ve incelemesi ve ortaya çıkan çeviri problemlerini çözümlemesi beklenir.

BLG-101 Dijital Okuryazarlık                                                                    

Dersin amacı öğrencilere; temel bilgisayar kullanım becerisi kazandırarak, öğrencileri “Dijital Okuryazar” bireyler haline getirmek ve mesleki yaşamlarına hazırlamaktır. Dijital Okuryazarlık dersini başarı ile tamamlayan öğrencilerin bilgisayar üzerinde sıklıkla kullanılan MS Ofis Programları (Word, Excel ve PowerPoint) ve benzeri programları da etkin bir şekilde kullanabilmeleri hedeflenmektedir.

AET-125 Okuma Becerileri                                                                       

Okuma becerileri dersi kapsamında özgün okuma parçaları kullanılarak öğrencilere farklı bakış̧ açılarını kavrama, tümceler arası bağlantıları ve yazının ana fikrini tahmin etme, ana fikre ulaşma ve cümleler arası anlamsal ipuçlarını kullanabilme gibi üst düzey okuma becerilerinin kazandırılmasını amaçlamaktadır. Dersin diğer bir amacı ise öğrencilere ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığını kazandırmaktır. Bu yolla bilginin birleştirilmesi, problemin çözümlenmesi ve değerlendirme sonucu tepki verme gibi ileri düzey eleştirel düşünme becerileri de geliştirilecektir.

AET-102 Dinleme ve Konuşma                                                                

Ders kapsamında işlenecek çeşitli özgün dinleme metinleri ve akademik sunumlarla öğrencilerin dinleme ve anlama becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Buna ek olarak, öğrenciler not alma, öngörüde bulunma, belli ve ayrıntılı bilgiye ulaşma, bağlamdan anlam çıkarma, içeriğin özünü anlama gibi dinleme alt-becerilerini geliştirme fırsatı bulabileceklerdir. Ders içeriğinin önemli bir parçasını oluşturan mülakatlar, filmler, şarkılar, konferanslar, televizyon programları ve haber yayınları gibi çeşitli alanlardan alınan özgün dinleme materyalleri öğrencilere İngiliz dilinin sözlü boyutunda ayrıntılı bir bakış açısı kazandıracaktır.

AET-130 Yazılı Çeviri                                                                                

Bu ders, çeviride kuram ve uygulamayı ilişkilendirecek öğrenciye yol göstermeyi amaçlar. Çeviri kuramının tarihine yapılan girişin ardından, öğrenci çeviride kuram ve eleştirileri sorgulayan bir bakış açısı geliştirir. Bu yöntem sayesinde, öğrencinin çeviri süreci ve ürünü konusunda daha derin bir iç görü edinmesi beklenir. Bu dersin amacı öğrencilerin farklı türdeki İngilizce ve Türkçe metinleri çözümleyip onların çeviri normlarına göre hedef dile çevirmelerini sağlamaktır. Ayrıca öğrencilerin hedef dilde ve kültürde metinler üreterek  çeviri bilim terimleriyle çeviri sürecini açıklayabilmeleri beklenmektedir.

AET-127 Yazma Becerileri ve Sözcük Bilgisi                                         

Bu ders, öğrencilerin kelime edinimi becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca İngilizce’ de önekler, sonekler, kelime kökü, birleşik isimler, deyimler, atasözleri gibi yapılarda da öğrencilerin farkındalıklarının artırılması hedeflenmektedir. Öğrencilerin ekonomi, iş, hukuk, sağlık, sanat, bilim, teknoloji ve güncel yaşamla ilişkili kelime bilgisini geliştirmek, aynı zamanda öğrendikleri kelimeleri bağlam içerisinde kullanarak anlam bütünlüğü olan metinler yazmayı becerebilmeleri beklenmektedir. Bunlara ek olarak, hikaye, tasvir, sınıflandırma, karşılaştırma ve sebep-sonuç vb. türlerde kompozisyon yazma becerilerini geliştirme olanağını bulacaklardır

AET-124 Metin İncelemesi                                                                        

Bu dersin amacı, farklı alanlarda yazılmış metinlerin anlaşılmasını ve farklı metin türleri konusunda öğrencilere hem teorik bilgi sağlamak hem de öğrencilerin uygulamalı olarak farklı metin türlerini deneyimlemelerini sağlamaktır. Ders, ayrıca öğrencilerin çeviri bağlamında çeşitli metin türlerini ve işlevlerini öğrenmelerini sağlamak ve farklı metin türleri üzerinde çeviri odaklı metin incelemesi ve metin çözümlemesi yapabilmek için gerekli becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.


AET-126 Karşılaştırmalı Dil ve Kültür Çalışmaları                                 

Kültür Çalışmaları kapsamında incelenen temel kavramları ayırt edebilme, İngilizce konuşulan çeşitli ülkelerin kültürlerini ve dilini inceleme, bir kültürün kalıplaşmış dil yapıları, sözcük dağarcığı ve yaşam biçimleriyle belirli bir tarihi süreç içerisinde farklı bir kültürel kimlik oluşturduğunu öğrenme, devamında ise bu kültürleri ve dil özelliklerini Türk dili ve kültürü ile karşılaştırma, ayrıca dil ve kültür arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkinin yazılı ve sözlü çeviri süreci üzerindeki etkilerini öğrenme gibi farklı bilgi, becerileri ve bakış açılarının öğrencilere kazandırılması amaçlanmaktadır.

TAR-203 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I                                             

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I dersinde; Türk İnkılâbının stratejisi, Osmanlı Devleti’nin yıkılışını ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebeplere toplu bir bakış, XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenileşme hareketleri, Osmanlı Devleti’nin dağılması sürecinde meydana gelen iç ve dış olaylar, Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları I. Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesinin imzalanması, işgaller, tepkiler, cemiyetler, milli mücadele için ilk adım ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma konuları işlenmektedir.

TAR-204 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II                                            

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II: dersinde; Cumhuriyetin ilanı, İnkılâbın içindeki görevlilerin ve liderlerin önemi, Lozan Konferansıyla ilgili problemlerin anayasal çözümleri, yeni cumhuriyet hükümetinin uluslararası organizasyonlara ve paktlara katılımı ile etkili faaliyetleri; çok parti kurma denemeleri; Türkiye Cumhuriyetin iç ve dış politikası; sosyal, hukuksal, iktisadi, kültürel, askeri konulara ve gelişimleri; Kemalizm olarak da adlandırılan Atatürk İlkeleri ve İnkılâbı ile Türkiye’nin gelecek için güven verici dış politikası (Yurtta Sulh, Cihanda Sulh) incelenen başlıca kavram ve konulardır.

AET-233 Bilgisayar Destekli Çeviri                                                                     

Bu dersin amacı, öğrencilere terminoloji yönetimi ve bilgisayar destekli çeviri araçları da dahil olmak üzere çevirmenlere yönelik çeşitli bilgisayar kaynakları ve becerileri konusunda sağlam bir anlayış kazandırmaktır. Dersler ve laboratuvar oturumları aracılığıyla öğrenciler, çeşitli dijital çeviri araçlarının etkisini ve işlevselliğini eleştirel bir şekilde değerlendirecek ve sonuçta bunları çeviri sürecine sorunsuz bir şekilde entegre etmeyi öğrenecekler.

AET-235 Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi                                             

Bu dersin amacı, öğrencilerin sosyal bilimler alanında sözcük dağarcıklarını genişletmek ve Türkçe ve İngilizce yazılmış metinlerde yer alan bazı normlara ilişkin farkındalık kazandırmaktır. Uluslararası siyaset, sanat, turizm, arkeoloji, psikoloji, sosyoloji, antropoloji ve felsefe alanlarından seçilen değişik İngilizce ve Türkçe metinleri okuyan öğrenciler, paralel metinler bularak onları Türkçe ve İngilizcede sözcük seçimi ve metin normları açısından incelemeye yönlendirilirler. Bu ön çalışmaların ardından yapılacak çeviri çalışmaları ile birlikte hem sözcük bilgileri ve anlama becerileri, hem de çeviri becerileri gelişir.

AET-231 Altyazı ve Dublaj Amaçlı Çeviri                                                

Bu ders, bir çeviri alanı olarak görsel işitsel kaynaklar için altyazı çevirisi tekniklerinin incelenmesi, sıklıkla karşılaşılan çeviri sorunlarının örneklendirilerek değerlendirilmesini ve ele alınan konuların öğrenci uygulamalarıyla pekiştirilmesini içermektedir.

AET-230 Çeviri Projesi                                                                              

Çeviri Projesi; öğrencilerin çeviri kuramı bilgilerini çevirinin hem uygulamasında, hem de eleştirisinde kullanmalarını sağlamaktır. Öğrencilerin proje hazırlamaları ve sunmaları, çeşitli alanlarda İngilizceden Türkçeye ve Türkçeden İngilizceye yazılı çeviri, hazırlanan çalışmaların sunumu yapması, değerlendirmesi ve eleştirmesi beklenir. Öğrenciler bu yolla Kaynakları okunmayı ve sentezlemeyii (özetleme,yeniden yazma,metin-içi alıntılama) ve eleştirel bakış açısıyla metinlere yaklaşmayı ve analiz etmeyi öğrenirler ve böylece oluştudukları agümanla bir proje üretip sunma becerisi geliştirirler.

AET-216 Yazılı Basın Çevirisi                                                                   

Yazılı Basın Çevirisi; İngilizce ve Türkçe basın dillini incelemeği ve farklılıklarını irdelemeği, öğrencilerin güncel yazılı basını takip ederek çeviri alıştırmalarını yapmasını, basın ve medya terminolojisini oluşturmasını amaçlamaktadır. Bu derste yazılı basın dili özellikleri incelenip, basında yer alan farklı metin türleri ve işlevleri karşılaştırılacak ve bu metinlerin çevirisinde kullanılacak yöntem ve teknikler üzerinde alıştırmalar yaptırılacaktır.

AET-224 Resmi ve Ticari Metin Çevirisi                                                  

Resmi ve Ticari Metin Çevirisi; Bu dersin amacı, iş dünyasında karşılaşılabilecek metinlerin İngilizceden Türkçeye veya Türkçeden İngilizceye çevirisi için gerekli bilgi ve becerileri öğrencilere kazandırmaktır. Öğrenciler iş dünyası bağlamında İngilizce ve Türkçe ’de işleyen normları inceleyip, bunları karşılaştırırlar. Bu amaçla öğrenciler sözleşme, iş mektupları ve ihale teklifleri, her türlü resmi yazışma, resmi belge gibi metinlerle ilgili terminolojiyi öğrenir ve resmi metinlerin çevirisini her iki dilde de başarıyla gerçekleştirebilir.

AET-227 Hukuk Çevirisi                                                                            

Hukuk Çevirisi; Bu ders, hukuk alanlarındaki metinleri (ör. Mukavele, sözleşme, senet, mahkeme kararı ve antlaşmalar) çevirmek için gerekli olan terim araştırması/kullanımı ve çeviri teknikleri ile hukuk metinleri çevirisine özgü terim, kelime seçimi ve sözdizimi konularını içermektedir.  Öğrenciler hukuksal terminoloji ve kalıpları öğrenerek  her iki dilde de karşılıklı çeviriler yapabilirler.

AET-229 Tıp Çevirisi                                                                                  

Bu dersin amacı tıbbi terminoloji ve tıbbi kısaltmaları öğrenerek tıp metinlerini anlayabilmeyi sağlamaktır. Tıbbi dilde kullanılan kavramlar, genel özellikler ve tıbbi çeviri yaparken karşılaşılan problemler ve eşdeğer tıbbi metinler ders süresince tartışılacak ve derinlemesine incelenecektir.Tıp Çevirisi; Basitleştirilmiş tıbbi bilgiler, önemli hastalıklar, iskelet, sindirim ve dolaşım sistemleri, tıp metinleri, tıp alanı, tıp ile ilgili konferanslar, tıp dili, tıbbi terminoloji, tıp alanında çeviri vb. konuları kapsamaktadır.

AET-226 Teknik Çeviri                                                                              

Teknik Çeviri; Bu derste, öğrencilerin bilim ve teknoloji alanlarındaki metinlerin çevirisinde yetkinleştirilmesi hedeflenir. Öğrenciler Türkçe kaynaklardan ön okuma yaparak teknolojik yenilikler, mimarlık, mühendislik vb. alanlarında bilgi edinip, o alana ilişkin terimleri öğrenirler. Bilim ve teknoloji alanında yazılmış özgün ve çeviri metinleri şekillendiren normları bu okumalar sayesinde keşfeden öğrenciler, kendi çevirilerini yaparken bu normları göz önünde bulundurabilirler.

AET-228 Sözlü Çeviri                                                                                            

Öğrenciler, sözlü çeviri alanında çalışabilmek için ihtiyaç duyacakları gerekli becerileri kazanmakta ve sözlü çeviri alanında kullanılan stratejilerini öğrenerek çeviri becerilerinde yetkinlik sağlamaktadır. Buna ek olarak, öğrenciler sözlü çeviri türleri, not alma teknikleri, aktif dinleme, anlama, konuşmayı analiz etme ve tekrar ifade etme, ardıl çeviri ve yazılı metinlerin sözlü çevirisi gibi gerekli becerileri ve yetkinlikleri kazanmaktadır.

AET 232 Mesleki Staj                                                                                            

Bu dersin amacı öğrencilerin alanları ile ilgili edindikleri bilgileri iş dünyasına aktarabilme ve kullanabilme becerisi geliştirmek ve aynı zamanda çalışma yaşamının gereklerini ve prensiplerini öğrenebilmelerini sağlamaktır.

İŞR 220 Sosyal Sorumluluk ve İş Etiği                                                     

Dersin teorik kısmı, İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk ‘un kavramsal ve tarihsel düzeyi ile mevcut SS çalışmaları ile ilgilidir. Dersin uygulama kısmı örnek bir sosyal sorumluluk projesi hazırlamak şeklinde gerçekleştirilecektir.