Meslek Yüksekokulu

Misyonumuz:

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı olarak misyonumuz, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki güncel değişimlere ayak uyduran, topluma ve çevreye karşı duyarlı, bilinçli, etik değerlere bağlı, modern eğitim ve öğretim çerçevesinde, insan haklarına saygılı, sorumluluk duygusu yüksek, nitelikli teknik elemanlar yetiştirmektir.

Vizyonumuz:

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı olarak vizyonumuz, ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği sisteminin gelişmesine katkıda bulunan, öngörme kabiliyeti yüksek, sorgulayıcı, çalışanı, işvereni ve çalışma ortamını olumsuz etkileyen riskleri ortadan kaldırarak ya da en aza indirerek güvenli bir çalışma ortamı sağlayacak teknik elemanlar yetiştirmektir.

Danışma Kurulu Üyesi Adı Soyadı

Kurum

Mustafa ŞİGAN

İş Yeri Hekimi \ İş Güvenliği Uzmanı                           

Melih TAZEGÜL

İş Güvenliği Uzmanı  

Mustafa YANARKAYA

İş Güvenliği Uzmanı

Program Tanımı

Yeterlilik Türü Adı

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Ön Lisans Diploması

Yeterliliği Veren Kurum

Çağ Üniversitesi

Yönelim: Akademik

Akademik

TYÇ Seviyesi

5

Kredi Aralığı

120

Programın Normal Süresi

2

Programın Dili

Türkçe

Program Başkanı 

Öğr. Gör. Ayşe TAZEGÜL

ayseercan@cag.edu.tr

Telefon          : +90 324 651 48 00

Fax      : +90 324 651 48 11

Program Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. Eda Yaşa Özeltürkay

edayasa@cag.edu.tr

Tel:  +90 324 6514800


Fax: +90 324 6514811

Programın Profili

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, çağdaş eğitim metodlarıyla günümüz şartlarına uygun iş sağlığı ve güvenliği alanında yeterli deneyime sahip yetkin ve mesleki etik değerlere sahip elemanlar yetiştirmektedir. Ayrıca sahip olunan yetkinlik ve mesleki etik ilkeler doğrultusunda işyerinde çalışanlar için var olan risk faktörleri ve potansiyel risk faktörlerini önleyici-koruyucu ve müdahale edici bir şekilde hizmet sunabilecek elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Öğrenme Ortamı

Eğitim ve öğretim örgün şekilde gerçekleştirilir. Teknolojik imkânlarımızın yeterli olması nedeniyle uzaktan eğitim de kısmen uygulanmaktadır. Ayrıca, Üniversite bünyesindeki araştırma merkezleri vb. birimler aracılığıyla uygulamalı eğitimler yapılmaktadır.

Program Çıktıları (Yeterlilikleri)

PÇ 1. Öğrenciler, hukuk, risk değerlendirme, acil durum yönetimi, istatistik, mevzuat gibi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel teorik ve uygulamalı bilgileri tanıyabilecektir.

PÇ 2.  Öğrenciler, sektörlere yönelik spesifik bilgilere sahip olarak, kayıt ve raporlama faaliyetlerini yürütebileceklerdir.

PÇ 3. Öğrenciler,  iş sağlığı tanım ve kavramlarını bilerek, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini tıbbi, teknik ve mevzuat boyutları ile tanımlayabilecek, mesleğin gerektirdiği temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma bilgi ve becerisine sahip olacaklardır.

PÇ 4. Öğrenciler, mesleki ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takım çalışmalarında sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerilerini kazanacaklardır.

PÇ 5.  Öğrenciler, meslektaşlarına ve eğitim verdikleri kişilere gerekli bilgileri sözlü ve yazılı bilgi sunabilecektir.

PÇ 6. Öğrenciler, iş planlaması, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ve organizasyon sürecini düzenleyebileceklerdir.

PÇ 7.  Öğrenciler iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili verilerin elde edilmesi, kullanılması, uygulanması ve duyurulması aşamasında sosyal, bilimsel, kültürel, etik değer ve kriterlere bağlı kalabilecek ve bunlara uygun davranabilecektir.

Anahtar Yetkinlikler

  • Okuma yazma yetkinliği
  • Yabancı dil yetkinliği
  • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
  • Dijital yetkinlik
  • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
  • Vatandaşlık yetkinliği
  • Girişimcilik yetkinliği
  • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Ölçme ve değerlendirme yöntemleri; sınav çeşitleri ve bunların ders başarı notuna katkısı, Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ve Senato kararları belirlenir.

Ölçme ve değerlendirmede ödev, bitirme projesi, staj, ara sınav ve dönem sonu sınavı gibi farklı yöntemler kullanılır.

Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde harf ve/veya rakama dayalı not verme sistemleri kullanılır.

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

- YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.

- YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlar da YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

- YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar, YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ön Lisans Programının kalite güvencesi şu şekilde sağlanır:

Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

YÖK, yükseköğretim kurumlarında ön lisans/lisans programlarının açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

Yükseköğretim kurumlarında ön lisans/lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak Çağ Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenir.

Ölçme-Değerlendirme:

İş Sağlığı ve Güvenliği Programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak hazırlanan Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yürütülür.

Belgelendirme:

İş Sağlığı ve Güvenliği Programına Ön Lisans Programına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; ön lisans/lisans diploması alır.

Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme:

Çağ Üniversitesi, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Giriş Şartları

ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav sonucunda Çağ Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programına yerleştirilmiş olmak.

Yeterliliği Kazanma Şartları

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı için gerekli mezuniyet koşulları Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilmiştir. Buna göre öğrenciler, ders müfredatında yer alan bütün dersleri en az DD harf notu ile geçmesi koşuluyla, 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasını sağladıklarında mezun olabilirler.

İlerleme İmkânları

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı mezunu öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı sonucuna göre lisans programlarına başvuru yapabilirler.

Yeterliliğin Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

2. Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

3. Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Yeterliliğe Erişim İçin İnternet Sitesi

https://www.cag.edu.tr/tr/meslek-yuksek-okulu

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
TRK-103 Türkçe I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
ING-105 İngilizce Dil Becerileri I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
ISG-107 İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 08
HUK-109 Hukuka Giriş Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 05
ISG-109 İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönetim Sistemleri Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-0-2 04
ISG-111 Mesleki Etik Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 06
Toplam 14 32
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
BLG-101 Dijital Okuryazarlık Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 05
TRK-104 Türkçe II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
ING-106 İngilizce Dil Becerileri II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
ISG-108 Meslek Hastalıkları ve İş Sağlığı Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
IYU-116 İlk Yardım ve Uygulamaları Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-0-2 06
MAT-120 Matematik Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 05
Toplam 14 31
İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
TAR-203 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
ISG-205 Ergonomi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-0-2 05
ING-207 Mesleki İngilizce I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
ISG-209 Risk Analizi ve Değerlendirme Temel Mesleki Dersler Zorunlu 2-0-2 06
ISG-211 İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
ISG-219 Endüstri ve Çevre Sağlığı Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
Toplam 15 32
İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
TAR-204 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
ING-208 Mesleki İngilizce II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
ISG-212 Kimyasallar ve Tehlikeler Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 08
ISG-214 Acil Durum Yönetimi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
ISL-218 Girişimcilik ve Liderlik Seçmeli Dersler Seçmeli 2-0-2 05
ISL-220 Sosyal Sorumluluk ve İş Etiği Seçmeli Dersler Seçmeli 2-0-2 05
MYO-000 Bitirme Çalışması Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 2-0-2 05
Toplam 17 40

TRK-103 Türkçe I

Bu ders, dilin tanımı ve özellikleri, dil-kültür ilişkisi, dillerin sınıflandırılması ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin tarihsel gelişimi, Türkiye Türkçesi, ses bilgisi ve Türkçedeki ses olayları, yazım, kuralları, noktalama işaretleri ve yazışmalarla ilgili kuralları ele almaktadır. Duygu ve düşüncelerin maksada uygun bir şekilde ve uyumlu bir anlatımla verilmesini sağlayan retorik, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve kompozisyonla ilgili bilgiler teorik ve uygulamalı olarak öğretilmektedir.

ING-105 İngilizce Dil Becerileri I

Okuma metinleri, ilginç ve ilişkili içerikler ile öğrencileri motive etmeyi ve onlara hedef dil bilgisi ve sözcük bilgisi örnekleri sağlamayı amaçlar. Dil bilgisi olarak vurgu, öğrenme sürecindeki etkin katılımdadır. Metinlerden alınan örnekler ayrılır ve hedef dil bilgisi alanının hem içeriğine hem de biçimsel yönüne odaklanan görevler için bir temel olarak kullanılır. Kelime bilgisi kelimelerin kullanıma konulmasını sağlayan alıştırmalarla geliştirilir. Dinleme, konuşma ve okuma becerileri açılış metinleriyle geliştirilir. Yazma becerileri öğrencilere dili kontrol altına alma ve farklı türlerde metinler yaratabilme fırsatını sağlar.

ISG-107 İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş

HUK-109 Hukuka Giriş

Temel Kavramlar, hak, hukuk, hakkaniyet, adalet, mülkiyet, kişilik, miras, borç, sorumluluk kavramları, hukukun dalları, dava türleri, yargı örgütü, miras hukuku, kişiler hukuku ve hukukun ayrımları ele alınacaktır.

ISG-109 İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönetim Sistemleri

ISG-111 Mesleki Etik

BLG-101 Dijital Okuryazarlık

Bu dersin amacı öğrencilerin dijital dönüşüm sürecinin sosyal ve kültürel etkilerinin farkında olmasını, ileri düzey dijital teknolojileri ve dijital araçları tanımasını ve bazı dijital araçları (MS Ofis Programlarını (Word, Excel ve PowerPoint) öğrenme ortamında etkin bir biçimde kullanmalarını sağlamaktır. Ayrıca, öğrenciler interneti iyi derecede kullanabilecek, bilgiyi doğru kullanabilecek ve güncel teknolojik bilgiler edineceklerdir.

TRK-104 Türkçe II

ING-106 İngilizce Dil Becerileri II

Ders ING 105 kodlu dersin devamı olarak, öğrencilerin; onları en çok ilgilendiren konularla ilişkili cümleleri ve sıklıkla kullanılan ifadeleri anmalarını sağlamayı hedeflemektedir. ( En temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel coğrafya ve istihdam gibi)

Aynı zamanda;  acil ihtiyaç durumlarındaki sorunları, yakın çevresini ve kendi hayatlarını basit bir biçimde tanımlamaları için; bilinen ve günlük durumlarda, basit ve doğrudan bilgi alışverişini gerektiren temel ve rutin görevlerde öğrencilerin iletişim kurmalarını sağlamaktadır.

ISG-108 Meslek Hastalıkları ve İş Sağlığı

Meslek hastalığının tanımı, meslek hastalıkları grupları ve etmenleri, işle ilgili hastalıklar, mesleki solunum sistemi hastalıkları, mesleki kalp-damar sistemi hastalıkları, mesleki cilt hastalıkları, mesleki sinir sistemi hastalıkları, mesleki genitoüriner sistem hastalıkları, mesleki bulaşıcı hastalıklar, mesleki kanserler, kas iskelet sistemi hastalıkları, mesleki işitme kayıpları, işyerinde uygulanan resmî tıbbi muayeneler, meslek hastalıkları ile ilgili mevzuatların neler olduğu. Çalışma ortamı gözetimi,  işyerinde meslek hastalıklarını oluşturan fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörler ders kapsamında açıklanacaktır.

IYU-116 İlk Yardım ve Uygulamaları

İlk yardım tanımını ve önemi hakkında bilgilendirme yapmak ilk yardım ile acil tedavi arasındaki farkları ortaya koymaktır. İlk yardım temel uygulamalarını öğretmek hasta ile yaralıyı değerlendirebilmek, kanama ve şokta ilk yardım uygulayabilme, burkulma, çıkık ve kırıklarda, zehirlenme, boğulma gibi durumlarda ilk yardım becerisi kazandırmaktır.

MAT-120 Matematik

TAR-203 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I dersinde; Türk İnkılâbının stratejisi, Osmanlı Devleti’nin yıkılışını ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebeplere toplu bir bakış, XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenileşme hareketleri, Osmanlı Devleti’nin dağılması sürecinde meydana gelen iç ve dış olaylar, Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları I. Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesinin imzalanması, işgaller, tepkiler, cemiyetler, milli mücadele için ilk adım ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma konuları işlenmektedir.

ISG-205 Ergonomi

Ergonominin tarihsel gelişimi açıklanarak temel kavramlar hakkında bilgi verilecektir. İnsan vücudunun anatomisi ve fizyoloji hakkında bilgi verilerek çalışma yerlerinin ergonomik düzenlenmesi açıklanacaktır. Antropometrik işyeri düzenlemelerine yer verilerek çalışma duruşları hakkında bilgi verilecektir. Fiziksel işyeri düzenlemelerinden gürültü, aydınlatma ve iklimlendirme açıklanacaktır. Psikolojik olarak işyeri düzenleme konusuna değinilecektir. Bilgiye dayalı işyeri düzenleme konusu açıklanacak ve son olarak mesleki hastalıklarda ergonomi konusu açıklanacaktır.

ING-207 Mesleki İngilizce I

Ders, öğrencilerin somut ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel kalıpları öğrencilere hatırlatıp, kullanmalarını sağlamayı, aynı zamanda öğrencilerin sahip oldukları eşyaları, tanıdıkları insanları, yaşadıkları yer gibi kişisel detayları içeren soruları yanıtlamalarını, soru sormalarını, kendisini ve diğer insanları tanıtabilmelerini ve sonuç olarak da karşısındaki insanla yavaş ve açık bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

ISG-209 Risk Analizi ve Değerlendirme

İş sağlığı ve güvenliğinde karşılaşılan risklerin ve tehlikelerin tanımlanması, risk analizi ve değerlendirilmesi kapsamında, riskler ve risk türleri hakkında bilgi sahibi olmak, risk değerlendirme metotlarını öğrenmek, risk analizi gerçekleştirilebilecek uygulama bilgisine sahip olmak, risk değerlendirme sürecini yönetme, bilgi ve tecrübesinin kazanılması amaçlanmaktadır. Risk yönetimi, risk yönetiminin dünü, bugünü ve geleceği, hizmet sektörü, imalat sektörü, inşaat sektörü gibi çeşitli sektörler açısından risk değerlendirmeler hakkında bilgi verilecektir.

ISG-211 İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

ISG-219 Endüstri ve Çevre Sağlığı

Temiz çevrenin önemi, çevre kirliliği çeşitleri, çevre koruma, endüstriyel atıklar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasa ve yönetmeliklerin neler olduğu. Enerji kaynaklarının doğru kullanımı. Yanma ve yangının tanımı, yangın çeşitleri, yangın söndürme yöntemleri, yangın yerindeki tehlikeler, portatif cihazlar, yangın güvenlik önlemleri, yangın yerindeki organizasyon ve haberleşme, tatbikat, kurtarma, sabit sistemler ve söndürme sistemlerinin neler olduğu açıklanacaktır.

TAR-204 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II

ING-208 Mesleki İngilizce II

ISG-212 Kimyasallar ve Tehlikeler

Tehlikeli kimyasalların sınıflandırılması, maddelerin tehlikelilik özellikleri ve alınması gereken önlemler. Patlayıcı maddeler, yanıcı, patlayıcı ve zehirli gazlar, yanıcı ve toksik sıvılar, yanıcı katı, oksitleyici kimyasallar, radyoaktif maddeler, günlük yaşamda karşılaşılabilecek tehlikeli kimyasallar, ulusal ve uluslararası mevzuat açısından tehlikeli kimyasalların neler olduğu. Kimyasal tehlikelerin değerlendirme ve kontrol metotları, tehlikeli kimyasalların taşınması, depolanması ve kimyasal atıkların imhası, kimyasal maddelere karşı acil yardım, tehlikeli kimyasallar için koruyucu ekipman seçimi, tehlikeli kimyasallar için koruyucu ekipmanların hazırlanması ve kullanımı hakkında bilgi verilecektir.

ISG-214 Acil Durum Yönetimi

Afet ve endüstriyel kaza durumları; yangın, deprem, sel, basınçlı kapların patlaması, sabotaj, terör saldırısı ve diğer afetlerde hazırlanması gereken acil durum planları, acil durum yönetimi, afet ve endüstriyel kazalarda hareket planları, arama ve kurtarmada genel esaslar, arama organizasyonu ve yöntemlerinin anlatılması. Acil durum planı eğitiminin önemi, acil durum ekiplerinin belirlenmesi ve görevlerinin neler olduğu. Yasal gereklilikler ve tatbikatların planlanması ile ilgili bilgi verilmesi.

ISL-218 Girişimcilik ve Liderlik

Girişimcilik ve liderlik ile ilgili temel konuların ele alındığı derste; girişimcilik kavramı, özellikleri, türleri, liderlik kavramı, teorileri, becerileri ve liderlerin girişimci rolleri tanıtılmaktadır. Yeni nesil/çağdaş girişimcilik, girişimcilik ekosistemi, lider girişimci ve önemi, yenilikçi stratejiler ele alınan başlıca konular arasındadır.

ISL-220 Sosyal Sorumluluk ve İş Etiği

Sosyal sorumluluk ve iş etiği ile ilgili temel konuların ele alındığı derste; sosyal sorumluluk kavramı, yaklaşım ve modelleri, iş etiği kavramı, tarihsel gelişimi  ve uygulamaları tanıtılmaktadır. Sosyal sorumluluk alanları, etkinlik ve kampanyalar, stratejiler, işletmelerde etik, ahlaki ve gönüllü sorumluluklar, sosyal sorumluluk çalışmaları ve projelerin hazırlanması ele alınan başlıca konular arasındadır.

ISG-220 Mesleki Staj

ISG-218 Bitirme Projesi

BLG-101 Dijital Okuryazarlık

TRK-103 Türkçe I

TRK-104 Türkçe II

ING-105 İngilizce Dil Becerileri I

ING-106 İngilizce Dil Becerileri II

ISG-107 İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş

ISG-108 Meslek Hastalıkları ve İş Sağlığı

Meslek hastalığının tanımı, meslek hastalıkları grupları ve etmenleri, işle ilgili hastalıklar, mesleki solunum sistemi hastalıkları, mesleki kalp-damar sistemi hastalıkları, mesleki cilt hastalıkları, mesleki sinir sistemi hastalıkları, mesleki genitoüriner sistem hastalıkları, mesleki bulaşıcı hastalıklar, mesleki kanserler, kas iskelet sistemi hastalıkları, mesleki işitme kayıpları, işyerinde uygulanan resmî tıbbi muayeneler, meslek hastalıkları ile ilgili mevzuatların neler olduğu. Çalışma ortamı gözetimi,  işyerinde meslek hastalıklarını oluşturan fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörler ders kapsamında açıklanacaktır.


HUK-109 Hukuka Giriş

ISG-109 İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönetim Sistemleri

ISG-111 Mesleki Etik

IYU-116 İlk Yardım ve Uygulamaları

İlk yardım tanımını ve önemi hakkında bilgilendirme yapmak ilk yardım ile acil tedavi arasındaki farkları ortaya koymaktır. İlk yardım temel uygulamalarını öğretmek hasta ile yaralıyı değerlendirebilmek, kanama ve şokta ilk yardım uygulayabilme, burkulma, çıkık ve kırıklarda, zehirlenme, boğulma gibi durumlarda ilk yardım becerisi kazandırmaktır.


MAT-120 Matematik

TAR-203 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I dersinde; Türk İnkılâbının stratejisi, Osmanlı Devleti’nin yıkılışını ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebeplere toplu bir bakış, XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenileşme hareketleri, Osmanlı Devleti’nin dağılması sürecinde meydana gelen iç ve dış olaylar, Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları I. Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesinin imzalanması, işgaller, tepkiler, cemiyetler, milli mücadele için ilk adım ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma konuları işlenmektedir.


TAR-204 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II

ISG-205 Ergonomi

Ergonominin tarihsel gelişimi açıklanarak temel kavramlar hakkında bilgi verilecektir. İnsan vücudunun anatomisi ve fizyoloji hakkında bilgi verilerek çalışma yerlerinin ergonomik düzenlenmesi açıklanacaktır. Antropometrik işyeri düzenlemelerine yer verilerek çalışma duruşları hakkında bilgi verilecektir. Fiziksel işyeri düzenlemelerinden gürültü, aydınlatma ve iklimlendirme açıklanacaktır. Psikolojik olarak işyeri düzenleme konusuna değinilecektir. Bilgiye dayalı işyeri düzenleme konusu açıklanacak ve son olarak mesleki hastalıklarda ergonomi konusu açıklanacaktır. 


ING-207 Mesleki İngilizce I

ING-208 Mesleki İngilizce II

ISG-209 Risk Analizi ve Değerlendirme

İş sağlığı ve güvenliğinde karşılaşılan risklerin ve tehlikelerin tanımlanması, risk analizi ve değerlendirilmesi kapsamında, riskler ve risk türleri hakkında bilgi sahibi olmak, risk değerlendirme metotlarını öğrenmek, risk analizi gerçekleştirilebilecek uygulama bilgisine sahip olmak, risk değerlendirme sürecini yönetme, bilgi ve tecrübesinin kazanılması amaçlanmaktadır. Risk yönetimi, risk yönetiminin dünü, bugünü ve geleceği, hizmet sektörü, imalat sektörü, inşaat sektörü gibi çeşitli sektörler açısından risk değerlendirmeler hakkında bilgi verilecektir.


ISG-211 İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

ISG-212 Kimyasallar ve Tehlikeler

Tehlikeli kimyasalların sınıflandırılması, maddelerin tehlikelilik özellikleri ve alınması gereken önlemler. Patlayıcı maddeler, yanıcı, patlayıcı ve zehirli gazlar, yanıcı ve toksik sıvılar, yanıcı katı, oksitleyici kimyasallar, radyoaktif maddeler, günlük yaşamda karşılaşılabilecek tehlikeli kimyasallar, ulusal ve uluslararası mevzuat açısından tehlikeli kimyasalların neler olduğu. Kimyasal tehlikelerin değerlendirme ve kontrol metotları, tehlikeli kimyasalların taşınması, depolanması ve kimyasal atıkların imhası, kimyasal maddelere karşı acil yardım, tehlikeli kimyasallar için koruyucu ekipman seçimi, tehlikeli kimyasallar için koruyucu ekipmanların hazırlanması ve kullanımı hakkında bilgi verilecektir.


ISG-214 Acil Durum Yönetimi

Afet ve endüstriyel kaza durumları; yangın, deprem, sel, basınçlı kapların patlaması, sabotaj, terör saldırısı ve diğer afetlerde hazırlanması gereken acil durum planları, acil durum yönetimi, afet ve endüstriyel kazalarda hareket planları, arama ve kurtarmada genel esaslar, arama organizasyonu ve yöntemlerinin anlatılması. Acil durum planı eğitiminin önemi, acil durum ekiplerinin belirlenmesi ve görevlerinin neler olduğu. Yasal gereklilikler ve tatbikatların planlanması ile ilgili bilgi verilmesi.


ISG-218 Bitirme Projesi

ISL-218 Girişimcilik ve Liderlik

ISG-219 Endüstri ve Çevre Sağlığı

ISG-220 Mesleki Staj

ISL-220 Sosyal Sorumluluk ve İş Etiği

Ders

PÇ1 

PÇ2 

PÇ3 

PÇ4 

PÇ5 

PÇ6 

PÇ7 

Birinci Yıl/Birinci Yarıyıl

HUK-109

Hukuka Giriş

X

X

 

 

 

 

 

ING-105

İngilizce Dil Becerileri I

 

 

X

 

X

 

 

ISG-107

İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş

X

X

X

X

 

X

 

TRK-103

Türkçe I

 

 

X

 

X

X

X

ISG-109

İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönetim Sistemleri

X

X

 X

X

 

X

 

ISG-111

Mesleki Etik

     

 

 

 

X

Birinci Yıl/İkinci Yarıyıl

ING-106

İngilizce Dil Becerileri II

 

 

X

 

X

 

 

ISG-108

Meslek Hastalıkları ve İş Sağlığı

X

X

X

X

 

TRK-104

Türkçe II

 

 

X

 

X

X

X

MAT-120

Matematik

X

X

 

 

 

X

 

IYU-116

İlk Yardım ve Uygulamaları

X

X

X

X

X

 

X

BIL-101

Dijital Okuryazarlık

X

 

X

 

 

 

 

İkinci Yıl/Üçüncü Yarıyıl

ING-207

Mesleki İngilizce II

 

 

X

 

X

 

X

ISG-205

Ergonomi

X

X

X

X

 

X

X

TAR-203

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

 

 

 

 

 

 

X

ISG-211

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

X

 

 

X

X

 

 

ISG-209

Risk Analizi ve Değerlendirme

X

X

X

X

X

X

X

ISG-219

Endüstri ve Çevre Sağlığı

X

X

X

X

X

X

 

İkinci Yıl/Dördüncü Yarıyıl

ING-208

Mesleki İngilizce II

 

 

X

 

X

 

 

ISG-212

Kimyasallar ve Tehlikeler

X

X

X

X

 

 

 

TAR-204

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

 

 

 

 

 

 

X

ISG-214

Acil Durum Yönetimi

X

X

X

X

X

X

X

 

Seçmeli Dersler

Kod

Dersin Adı

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

ISL-218

Girişimcilik ve Liderlik

X

       

X

 

ISL-220

Sosyal Sorumluluk ve İş Etiği

           

X

ISG-218

Bitirme Projesi

X

 

X

 

X

   

ISG-220

Mesleki Staj

X

X

       

X

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi

 

Program Çıktıları (PÇ)

Program Çıktıları (PÇ)

 

1

2

3

4

5

6

7

   

BİLGİ

Kuramsal & Olgusal

1. İş sağlığı ve güvenliği alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

2. İş sağlığı ve güvenliği alanında sürdürülen çalışmalarda, etik ilkelerinin ve etik davranışının çalışma hayatında ve bireyler için öneminin farkındadır.

X

X

X

PÇ 1. Öğrenciler, hukuk, risk değerlendirme, acil durum yönetimi, istatistik, mevzuat gibi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel teorik ve uygulamalı bilgileri tanıyabilecektir.

PÇ 2.  Öğrenciler, sektörlere yönelik spesifik bilgilere sahip olarak, kayıt ve raporlama faaliyetlerini yürütebileceklerdir.

PÇ 3. Öğrenciler,  iş sağlığı tanım ve kavramlarını bilerek, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini tıbbi, teknik ve mevzuat boyutları ile tanımlayabilecek, mesleğin gerektirdiği temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma bilgi ve becerisine sahip olacaklardır.

PÇ 4. Öğrenciler, mesleki ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takım çalışmalarında sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerilerini kazanacaklardır.

PÇ 5.  Öğrenciler, meslektaşlarına ve eğitim verdikleri kişilere gerekli bilgileri sözlü ve yazılı bilgi sunabilecektir.

PÇ 6. Öğrenciler, iş planlaması, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ve organizasyon sürecini düzenleyebileceklerdir.

PÇ 7.  Öğrenciler iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili verilerin elde edilmesi, kullanılması, uygulanması ve duyurulması aşamasında sosyal, bilimsel, kültürel, etik değer ve kriterlere bağlı kalabilecek ve bunlara uygun davranabilecektir.

 

BECERİLER

Bilişsel ve Uygulamalı

1. Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanmıştır.

2. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahiptir.

X

X

X

X

 
 
 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1. Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme yektinliğine sahiptir.

2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmektedir.

3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilmektedir.

     

X

 

X

   
 
 
 
 
 

Öğrenme Yetkinliği

1. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmektedir.

2. Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilecektir.

3. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmektedir.

4. Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olacaktır.

X

X

   

X

X

X

 
 
 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecektir.

2. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü  Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurabilecektir.

3. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetkinliğine sahip olacaktır.

 

 

 X

 X

 

 

 
 
 
 
 
 

Alana Özgü Yetkinlik

1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olacaktır.

 

X