Meslek Yüksekokulu

Programın Amacı:

İş Sağlığı ve Güvenliği programın amacı, endüstri kuruluşlarının ihtiyacı olan ve bir işletmenin tüm iş güvenliği sorumluluğunu üstlenebilecek bilgi, beceri ve yetenekte "İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" yetiştirmektir. Ayrıca bu programda,

-İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip eden ve yorumlayan

-Mesleki etik kurallara uygun davranan,

-Bir işletmede iş güvenliğinin sağlanabilmesi için alınması gereken tüm tedbirleri alan,

-Çalıştığı kurumun risk analizi yapabilen ve riskleri önlemede gerekli tedbirleri alabilen,

-İş sağlığı ve güvenliği konusunda gündemdeki olaylara duyarlı ve gelişmeleri izleyen bireyler yetiştirmek, hedeflerimiz arasındadır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI

Genel Bilgiler

Amaç,   Kuruluş ve Onay

Çağ Üniversitesi   Meslek Yüksekokulu   1997 yılında 4282 sayılı yasayla kurulmuştur(Resmi   Gazete: 9 Temmuz 1997,   Sayı:3050).

İş sağlığı ve   Güvenliği Programı; İş sağlığı ve Güvenliği ile ilgili alanlarda çalışmak   üzere ara eleman yetiştirme doğrultusunda   gerekli niteliklere sahip   eğitimli iş gücünün karşılanmasına katkı sağlamak   amacıyla 2016-2017  Eğitim Öğretim yılında  açılmıştır.

Gereken   Nitelikler

İş sağlığı ve   Güvenliği okumak isteyen   bir öğrencinin öncelikli olarak sağlık,   güvenlik, teknik alanlarında ilgili olması beklenmektedir. Bölüm dersleri     gereğince öğrencinin hem sayısal hem de sözel alanlara ilgi duyması   gerekmektedir.

Programın Genel   Yapısı

İş sağlığı ve   Güvenliği Programı ön lisans düzeyinde iki   yıllık eğitim - öğretim   programı uygulamaktadır. İş sağlığı ve güvenliği programımız, teorik ve uygulamalı olarak,   günümüzün şartlarına uygun, çağdaş eğitim metodlarıyla desteklenmekte ve   öğrencilerini mesleki alanda yeterli deneyime sahip olabilecek şekilde mezun   olmaları sağlanmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği programında dersler;   ağırlıklı olarak işçi sağlığı ve iş güvenliğine yöneliktir. Ayrıca temel   derslerin yanı sıra İlkyardım, Çevre Koruma, İş Sağlığı ve Güvenliği, Risk   Etmenleri, İş Hijyeni, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, Toplam   Kalite Entegre Yönetimi, Kimyasallar ve Tehlikeleri, Yangından Korunma   Yöntemleri, İş Güvenliği Mevzuatı, İş Güvenliği Eğitim Metodları, İş Kazaları   - Meslek Hastalıkları, Ergonomi, İstatistik, Temel Hukuk, İş ve Sosyal   Güvenlik Hukuku ile ilgili dersler yer almaktadır. Proje olarak, öğrencilere   işçi sağlığı ve iş güvenliği toplam kalite yönetmenliği ile ilgili konular   verilecek, öğrenciler çeşitli iş yerlerinde araştırma ve uygulama yapıp,   derledikleri bilgileri danışman öğretim elemanları ve öğrencilere   sunacaklardır.

Diploma ve   Ünvanlar

Programı başarıyla   tamamlayan öğrencilere İş sağlığı ve Güvenliği   dalında önlisans diploması     verilir ve mezunlar İş sağlığı ve Güvenliği "Meslek Elemanı   " unvanına sahip   olurlar.

Çalışma   Alanları

Günümüzde   çalışanların sağlığına verilen önem ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturma   ihtiyacı iş sağlığı ve güvenliği alanındaki gelişmeleri hızlandırmıştır. 6331   Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile, özel sektörde ve kamu sektöründe,   iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili personel (İş güvenliği uzmanı, İş yeri   hekimi v.b.) istihdamı zorunlu hale getirilmiştir. Bu Kanunda yapılan düzenleme ile gelecek yıllarda küçük ölçekli   işletmelerde de iş sağlığı ve güvenliği bölüm mezunlarına daha fazla ihtiyaç   olacaktır. 

Kayıt Kabul   Koşulları

Lise ve   dengi okul diploması, Üniversite Sınavından  yeterli puan almak (YGS 2).

Sınavlar, Ölçme   ve Değerlendirme Esasları

Programda yer alan   dersler için genel olarak bir ara   sınavı ve bir de final sınavı   yapılır. Her dersin ölçme ve değerlendirme   ölçütleri için "Ders   Programı"nda yer alan ders ismini tıklamanız   yeterlidir.

Mezuniyet   Koşulları

Bir öğrencinin mezun olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması, başarısız dersinin olmaması ve toplamda 120 AKTS kredi almış olması gerekir.

Çağ Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Öğrenime Devam   Olanakları

Programdan mezun   olan öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı ile

  • Acil Yardım ve   Afet Yönetimi
  • İşletme
  • Sağlık Yönetimi
  • Sosyal Hizmet

bölümüne devam   edebilirler.

Program Türü

Tam Zamanlı

Program Dili

Türkçe

Bölüm/Program Başkanı

Öğr.Gör.Benay KESKİN İŞOĞLU

 benayisoglu@cag.edu.tr  
Tel: +90 324 6514800 
Fax: +90 324 6514811

AKTS &   Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. İlhan   ÖZTÜRK
ilhanozturk@cag.edu.tr
Tel: +90 324 6514800
Fax: +90 324 6514811

Program Çıktıları

1

İş sağlığı ve güvenli için rapor tutma.

2

Bireysel ve grup olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni

3

Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi

4

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi

5

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci

6

Proje yönetimi, sorumluluk ve hesap verebilme konularında bilinç; özel güvenlik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık

7

Bilgi ve becerilerini güvenlik ve koruma alanında uygulayabilme

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
HUK-101 Hukuka Giriş Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 05
ING-101 İngilizce I Temel Mesleki Dersler Zorunlu 4-0-4 05
ISG-101 İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 09
TRK-101 Türkçe I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 02
MAT-103 Matematik Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 05
BIL-111 Bilgisayar I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 04
Toplam 18 30
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
ING-102 İngilizce II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 4-0-4 05
ISG-102 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
TRK-102 Türkçe II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 02
ISG-104 İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
MAT-104 İstatistik Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
BIL-112 Bilgisayar II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 05
Toplam 18 30
İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
ING-201 İngilizce III Temel Mesleki Dersler Zorunlu 4-0-4 05
ISG-201 Ergonomi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 05
TAR-201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Temel Mesleki Dersler Zorunlu 2-0-2 02
ISG-203 İlk Yardım ve Uygulamaları Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
ISG-205 Risk Analizi ve Değerlendirme Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
ISG-207 Endüstri ve Çevre Sağlığı( İş Yerlerinde Yangın ve Güv. Sis.) Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
Toplam 18 30
İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
ING-202 İngilizce IV Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 4-0-4 05
ISG-202 Kimyasallar ve Tehlikeler Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
TAR-202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II Tamamlayıcı Dersler Seçmeli 2-0-2 02
ISG-204 Meslek Hastalıkları ve İş Sağlığı Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
ISG-206 Acil Durum Yönetimi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 05
ISL-208 İşletme Yönetimi Seçmeli Dersler Zorunlu 3-0-3 06
Toplam 18 30
HUK-101 Hukuka Giriş

Hukuka Giriş ; Adalet programı öğrencilerine öğrenimi boyunca diğer bütün hukuk derslerinde anlatılacak olan temel kavram, ilke ve kuralları öğretmek ve öğrenciyi diğer hukuk derslerine hazırlamaktır. Bu kapsamda, hukukun tanımı, toplumsal norm kategorileri ve hukuk arasındaki ilişki;; kamu ve özel hukuk ayrımı ve bunların bölümleri; hukukun kaynakları ve bu çerçevede kanunlar, kanunların yapılması, uygulanması; hukuksal ilişkiler ve haklar vb. temel konular anlatılmaktadır.


ING-101 İngilizce I

İngilizce I; Ders öğrencilerin somut ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel kalıpları öğrencilere hatırlatıp, kullanmalarını sağlamayı, aynı zamanda öğrencilerin sahip oldukları eşyaları, tanıdıkları insanları, yaşadıkları yer gibi kişisel detayları içeren soruları yanıtlamalarını, soru sormalarını, kendisini ve diğer insanları tanıtabilmelerini ve sonuç olarak da karşısındaki insanla yavaş ve açık bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.


ISG-101 İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş

İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş İş Sağlığı ve güvenliği uygulama ilkeleri/İşyerinde risk önleme kültürü/Güvenlik kültürünün önemi ve günlük yaşamdaki yeri/Güvenlik kültürünün oluşturulması vedevamının sağlanması/İSGB, OSGB ve TSM`lerin kuruluş amacı, yapısı, çalışanları İş güvenliği uzmanının ve işyeri hekimlerinin nitelikleri, görevlendirilmeleri, yetki ve sorumlulukları


TRK-101 Türkçe I

Türkçe I ; Dilin tanımı ve özellikleri,dil-kültür ilişkisi, dillerin sınıflandırılması ve Türkçenin dünya dilleriarasındaki yeri, Türk dilinin tarihsel gelişimi, Türkiye Türkçesi, Türk DilKurumu ve çalışmaları, ses bilgisi ve Türkçedeki ses olayları, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve yazışmalarla ilgili kurallar ele alınmaktadır.


ING-102 İngilizce II

İngilizce II ING 101 kodlu dersin devamı olarak, öğrencilerin; onları en çok ilgilendiren konularla ilişkili cümleleri ve sıklıkla kullanılan ifadeleri anmalarını sağlamayı hedeflemektedir. ( En temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel coğrafya ve istihdam gibi) Aynı zamanda; acil ihtiyaç durumlarındaki sorunları, yakın çevresini ve kendi hayatlarını basit bir biçimde tanımlamaları için; bilinen ve günlük durumlarda, basit ve doğrudan bilgi alışverişini gerektiren temel ve rutin görevlerde öğrencilerin iletişim kurmalarını sağlamaktadır.


ISG-102 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku

İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku; İş hukukunda temel Kavramlar, İş Sözleşmesi, sendikalar ve toplu iş sözleşmesi konuları ele alınmaktadır.


TRK-102 Türkçe II

Türkçe II dersinde; sözlü ve yazılı anlatım çalışmaları kapsamında sunum, roman, öykü, deneme, şiir, kompozisyon, dergi, gazete inceleme ve uygulamaları, kitap tanıtımları, imla ve noktalama işaretleri, cümlenin öğeleri, cümle türleri, anlatım bozuklukları, kompozisyon bilgileri, yazılı anlatım türleri, düşünce yazıları, sözlü anlatım türleri ve hazırlıklı-hazırlıksız konuşma etkinlikleri ele alınacaktır.


MAT-103 Matematik

ISG-104 İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı ;Anayasa, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Çeza Kanunu, İş Kanunu, İşsağlığı ve güvenliği ile ilgili tüzük ve yönetmelikler ve temel prensipleri, Ulusal Ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler/ İSG Mevzuatına İlişkin Tüzük ve Yönetmelikler / 5510 sayılı Kanun ve Diğer Kanunların İSG ile İlgili Tüzük ve Yönetmelikleri


MAT-104 İstatistik

İstatistik; İstatistik kavramı, tanımsal istatistik, birinci derecede ve ikinci derecede karakteristikler, olasılık, normal dağılın ve standart sapma kavramları, regresyon korelasyon analizleri konuları incelenerek, öğrencilere istatistik nosyonu verilmesi amaçlanmaktadır.


BIL-111 Bilgisayar I

BIL-112 Bilgisayar II

ING-201 İngilizce III

İngilizce III ; Ders, öğrencilerin somut ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel kalıpları öğrencilere hatırlatıp, kullanmalarını sağlamayı, aynı zamanda öğrencilerin sahip oldukları eşyaları, tanıdıkları insanları, yaşadıkları yer gibi kişisel detayları içeren soruları yanıtlamalarını, soru sormalarını,kendisini ve diğer insanları tanıtabilmelerini ve sonuç olarak da karşısındaki insanla yavaş ve açık bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.


ISG-201 Ergonomi

Ergonominin tarihsel gelişimi açıklanarak temel kavramlar hakkında bilgi verilecektir. İnsan vücudunun anatomisi ve fizyoloji hakkında bilgi verilerek çalışma yerlerinin ergonomik düzenlenmesi açıklanacaktır. Antropometrik işyeri düzenlemelerine yer verilerek çalışma duruşları hakkında bilgi verilecektir. Fiziksel işyeri düzenlemelerinden gürültü, aydınlatma ve iklimlendirme açıklanacaktır. Psikolojik olarak işyeri düzenleme konusuna değinilecektir. Bilgiye dayalı işyeri düzenleme konusu açıklanacak ve son olarak mesleki hastalıklarda ergonomi konusu açıklanacaktır. 


TAR-201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I dersinde; Türk İnkılâbının stratejisi, Osmanlı Devleti’nin yıkılışını ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebeplere toplu bir bakış, XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenileşme hareketleri, Osmanlı Devleti’nin dağılması sürecinde meydana gelen iç ve dış olaylar, Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları I. Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesinin imzalanması, işgaller, tepkiler, cemiyetler, milli mücadele için ilk adım ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma konuları işlenmektedir.


ING-202 İngilizce IV

İngilizce IV ;Bu ders, öğrencilerin; iş, okul ve boş zamanlarda sürekli karşılaşılan durumlardaki açık ve standart bilgilerin ana giriş hatlarını anlamalarını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, özellikle dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek en olası durumlarla nasıl başa çıkabilineceği konusunda öğrencilere yardımcı olur. Ders; ilgi alanında ya da bilinen konular üzerinde; basit ve bağlantılı bir metin yazma konusunda da öğrencilere yardım eder. Bu ders aynı zamanda, öğrencilerin; deneyim ve olayları, hayallerini, umutlarını ve hedeflerini açıklayabilmelerini ve kısaca düşünceleri ve planları adına sebepler ve açıklamalar verebilmelerini sağlar.


ISG-202 Kimyasallar ve Tehlikeler

Tehlikeli kimyasalların sınıflandırılması, maddelerin tehlikelilik özellikleri ve alınması gereken önlemler. Patlayıcı maddeler, yanıcı, patlayıcı ve zehirli gazlar, yanıcı ve toksik sıvılar, yanıcı katı, oksitleyici kimyasallar, radyoaktif maddeler, günlük yaşamda karşılaşılabilecek tehlikeli kimyasallar, ulusal ve uluslararası mevzuat açısından tehlikeli kimyasalların neler olduğu. Kimyasal tehlikelerin değerlendirme ve kontrol metotları, tehlikeli kimyasalların taşınması, depolanması ve kimyasal atıkların imhası, kimyasal maddelere karşı acil yardım, tehlikeli kimyasallar için koruyucu ekipman seçimi, tehlikeli kimyasallar için koruyucu ekipmanların hazırlanması ve kullanımı hakkında bilgi verilecektir.


TAR-202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II: dersinde; Cumhuriyetin ilanı, İnkılâbın içindeki görevlilerin ve liderlerin önemi, Lozan Konferansıyla ilgili problemlerin anayasal çözümleri, yeni cumhuriyet hükümetinin uluslararası organizasyonlara ve paktlara katılımı ile etkili faaliyetleri; çok parti kurma denemeleri; Türkiye Cumhuriyetin iç ve dış politikası; sosyal, hukuksal, iktisadi, kültürel, askeri konulara ve gelişimleri; Kemalizm olarak da adlandırılan Atatürk İlkeleri ve İnkılâbı ile Türkiye’nin gelecek için güven verici dış politikası (Yurtta Sulh, Cihanda Sulh) incelenen başlıca kavram ve konulardır.


ISG-203 İlk Yardım ve Uygulamaları

İlk Yardım dersi; İlk yardımın temel uygulamaları, birinci ve ikinci değerlendirme, olay yeri değerlendirilmesi, yetişkinlerde temel yaşam desteği, çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği,  yetişkin, çocuk ve bebeklerde OED (Otomatik Eksternal Defibrilatör) kullanımı, solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, dış ve iç kanamalarda ilk yardım, yara ve yara çeşitleri, bölgesel yaralanmalarda ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım,  zehirlenmelerde ve hayvan ısırıklarında/sokmalarında ilk yardım, sıcak çarpması, yanık ve donmalarda ilk yardım, vücuda yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, bilinç bozukluklarında (koma, şok, kalp krizi, hipoglisemi, epilepsi) ilk yardım, suda boğulmalarda ilk yardım ve yaralı taşıma teknikleri konularını içermektedir.


ISG-204 Meslek Hastalıkları ve İş Sağlığı

Meslek hastalığının tanımı, meslek hastalıkları grupları ve etmenleri, işle ilgili hastalıklar, mesleki solunum sistemi hastalıkları, mesleki kalp-damar sistemi hastalıkları, mesleki cilt hastalıkları, mesleki sinir sistemi hastalıkları, mesleki genitoüriner sistem hastalıkları, mesleki bulaşıcı hastalıklar, mesleki kanserler, kas iskelet sistemi hastalıkları, mesleki işitme kayıpları, işyerinde uygulanan resmî tıbbi muayeneler, meslek hastalıkları ile ilgili mevzuatların neler olduğu. Çalışma ortamı gözetimi,  işyerinde meslek hastalıklarını oluşturan fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörler ders kapsamında açıklanacaktır.


ISG-205 Risk Analizi ve Değerlendirme

İş sağlığı ve güvenliğinde karşılaşılan risklerin ve tehlikelerin tanımlanması, risk analizi ve değerlendirilmesi kapsamında, riskler ve risk türleri hakkında bilgi sahibi olmak, risk değerlendirme metotlarını öğrenmek, risk analizi gerçekleştirilebilecek uygulama bilgisine sahip olmak, risk değerlendirme sürecini yönetme, bilgi ve tecrübesinin kazanılması amaçlanmaktadır. Risk yönetimi, risk yönetiminin dünü, bugünü ve geleceği, hizmet sektörü, imalat sektörü, inşaat sektörü gibi çeşitli sektörler açısından risk değerlendirmeler hakkında bilgi verilecektir.


ISG-206 Acil Durum Yönetimi

Afet ve endüstriyel kaza durumları; yangın, deprem, sel, basınçlı kapların patlaması, sabotaj, terör saldırısı ve diğer afetlerde hazırlanması gereken acil durum planları, acil durum yönetimi, afet ve endüstriyel kazalarda hareket planları, arama ve kurtarmada genel esaslar, arama organizasyonu ve yöntemlerinin anlatılması. Acil durum planı eğitiminin önemi, acil durum ekiplerinin belirlenmesi ve görevlerinin neler olduğu. Yasal gereklilikler ve tatbikatların planlanması ile ilgili bilgi verilmesi.


ISG-207 Endüstri ve Çevre Sağlığı( İş Yerlerinde Yangın ve Güv. Sis.)

Temiz çevrenin önemi, çevre kirliliği çeşitleri, çevre koruma, endüstriyel atıklar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasa ve yönetmeliklerin neler olduğu. Enerji kaynaklarının doğru kullanımı. Yanma ve yangının tanımı, yangın çeşitleri, yangın söndürme yöntemleri, yangın yerindeki tehlikeler, portatif cihazlar, yangın güvenlik önlemleri, yangın yerindeki organizasyon ve haberleşme, tatbikat, kurtarma, sabit sistemler ve söndürme sistemlerinin neler olduğu açıklanacaktır.


ISL-208 İşletme Yönetimi

İşletme bilimi ile ilgili temel kavramlar. İşletme biliminin diğer bilim dalları ile ilişkisi. İşletmelerin amaçları ve sorumlulukları. İşletmelerin sınıflandırılması. İşletmelerin kuruluşu. İşletme ve çevresi. İşletmelerin fonksiyonları: Yönetim fonksiyonu, üretim fonksiyonu, pazarlama fonksiyonu, personel fonksiyonu, finansman fonksiyonu, muhasebe fonksiyonu, araştırma-geliştirme fonksiyonu ve halkla ilişkiler fonksiyonu. İşletme kararlarının alınmasında kullanılan nicel teknikler.


Temel Mesleki Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
ING-101 İngilizce I 4-0-4 05
ISG-102 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku 3-0-3 06
ING-201 İngilizce III 4-0-4 05
TAR-201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2-0-2 02
Uzmanlık-Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
ISG-101 İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş 3-0-3 09
ISG-104 İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı 3-0-3 06
ISG-201 Ergonomi 3-0-3 05
ISG-202 Kimyasallar ve Tehlikeler 3-0-3 06
ISG-203 İlk Yardım ve Uygulamaları 3-0-3 06
ISG-204 Meslek Hastalıkları ve İş Sağlığı 3-0-3 06
ISG-205 Risk Analizi ve Değerlendirme 3-0-3 06
ISG-206 Acil Durum Yönetimi 3-0-3 05
ISG-207 Endüstri ve Çevre Sağlığı( İş Yerlerinde Yangın ve Güv. Sis.) 3-0-3 06
Tamamlayıcı Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
HUK-101 Hukuka Giriş 3-0-3 05
TRK-101 Türkçe I 2-0-2 02
ING-102 İngilizce II 4-0-4 05
TRK-102 Türkçe II 2-0-2 02
MAT-103 Matematik 3-0-3 05
MAT-104 İstatistik 3-0-3 06
BIL-111 Bilgisayar I 3-0-3 04
BIL-112 Bilgisayar II 3-0-3 05
ING-202 İngilizce IV 4-0-4 05
TAR-202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2-0-2 02
Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
ISL-208 İşletme Yönetimi 3-0-3 06