Meslek Yüksekokulu

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi

Program Çıktıları PÇ

Program Çıktıları (PÇ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

BİLGİ

Kuramsal&Olgusal

1. İngilizce ve Türkçe dilleri ve karşılaştırılmalı kullanımı konusunda bilgi sahibidir.

2. Çevirinin tarihçesi ve çeviri teorileri konusunda bilgi sahibidir

3.Çeviri terminolojisine hakimdir.

4. Farklı diller ve kültürler hakkında genel bir bilgiye sahiptir.

X

X

X

X

X

X

X

PÇ-1. İngilizce ve Türkçe’nin  dilsel, sözcüksel, anlamsal ve sözdizimsel yapılarını  ve bu diller aralarındaki farklılıkları anlayabilir ve bu yapıları kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.

PÇ-2. Gündemi sürekli takip ederek, araştırmalar yaparak ve okuyarak İngilizce ve Türkçe dillerinde kendini geliştirir, terminoloji dağarcığını arttırır, farklı görüşlere objektif yaklaşır ve böylelikle hayat boyu öğrenme becerisi kazanır

PÇ-3. Çeviri alanındaki temel kavramları tanımlar ve çeviriye özgü kuram teknik ve yöntemleri açıklayarak bunları çeviri sürecine uyarlayabilir.

PÇ-4. Çeviri biliminin esasları, yazılı ve sözlü çeviri teknikleri, kompozisyon yazımı, sektörel çeviri, teknik ve bilimsel çeviri uygulamaları gibi çevirmenlikle  ilgili kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.

PÇ-5. Farklı metin ve metin türlerini tanımlar, bunları kullanarak metinleri çözümler ve elde  ettiği sonuçları çeviri sürecine uygular.

PÇ-6. Çevirinin tüm süreçlerinde, bilgisayar destekli çeviri programları, terim bankaları, imla ve dilbilgisi kontrolü, terminoloji veri tabanı ve  bilişim teknolojilerinin bu alana özgün geliştirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir ve bu alanlardaki gelişmeleri izleyebilir.

PÇ-7. Yazılı ve sözlü çeviride karşılaşabilecekleri problemleri  çevirmenlik tekniklerini kullanarak belirleyebilir, çözüm önerileri geliştirebilir, bu önerileri sorunun taraflarıyla paylaşabilir ve bu amaçla gerektiğinde ekip oluşturup sorumluluk üstlenebilir.

PÇ-8. Farklı alanlarda uygulamalı etkinliklere katılarak mesleki ve etik sorumluluk bilincini  kazanır ve geliştirir.

PÇ-9. Farklı uzmanlık alanlarında araştırma yapmak için eleştirel bir bakış açısıyla bilgi ve veri toplayabilir, verileri analiz edebilir, sonuçları değerlendirebilir  ve bu bilgiler ışığında bir proje oluşturarak bunu sözlü olarak sunabilir.

PÇ-10. İngilizce ve Türkçe dillerinin konuşulduğu farklı coğrafyalardaki  kültürel yapıların dil ve çeviri sürecine etkileri konusunda farkındalık sahibidir ve  bu farkındalığını  çeviri sürecinde kullanabilir.                 

BECERİ

LER

Bilişsel&Uygulamalı

1.İngilizce ve Türkçe dillerinde karşılıklı olarak çeviri yapabilme yeteneğine sahip olur.

2.Çeviri yaparken sözlük ve bilgisayar uygulamaları kullanabilme becerisi kazanır.

3.Farklı alanlardaki metin türlerini çözümleyerek uygun çeviri teknikleri kullanarak çevirecek yeteneklere sahip olur.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bağımsız Çalışma ve Sorumluluk Alabilme Yeteneği

1. Kendi Çeviri ofislerini açabilirler.

2. Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.

3. Kendi alanları ve başka sosyal alanlarla ilgili uygulamalarda herhangi bir sorunla karşılaştıklarında  bulundukları ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alabilirler.

4. Farklı kuruluşlarda yazılı ve sözlü çevirmen olarak görev alabilirler.

X

X

X

X

X

X

X

YETKİN

LİKLER

Öğrenme Yetkinliği

1. Alanları ile ilgili olarak edindikleri temel bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

2. Öğrenimini aynı alanda bir üst eğitim düzeyine taşıyabilir.

3. Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1. Alana özgü kazanımlarını yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir.

2. Bir yabancı dili en az  Avrupa Dil portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebeilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.

3. Alana yönelik bilişim teknolojilerinin geliştirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir ve bu alanlardaki gelişmeleri izleyebilir.

X

X

X

X

X

Alana Özgü Yetkinlik

1. Alanlarına yönelik teorik ve pratik bilgiye sahip olurlar.

2. Hem İngilizce hem de Türkçe dillerini kullanarak farklı alanlarda yazılı ve sözlü çeviri yapabilirler.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X