Meslek Yüksekokulu

                     Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (Ön Lisans) & Program Çıktıları & Ders İlişkileri Tablosu

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi

 

Program Çıktıları (PÇ)

Program Çıktıları (PÇ)

 

1

2

3

4

5

6

7

   

BİLGİ

Kuramsal & Olgusal

Bankacılık ve Sigortacılıkta kullanılan temel kavramları sıralar.

Finans alanına ilişkin temel bilgilere sahiptir.

x

1. Öğrenciler işletme, ekonomi, hukuk, matematik, istatistik, muhasebe ve finans dersleri gibi finansal yönetim ile ilgili temel ve ilgili teorik ve uygulamalı bilgileri tanıyabilecektir.

2. Öğrenciler, bankacılık ve sigortacılık ile ilgili temel ve ilgili bilgileri kullanabilecektir.

3. Öğrenciler, temel ve teknik bilimsel altyapıyı kullanarak olası sorunlara yaratıcı ve yenilikçi çözümler önerebilecek, paydaşlarla ortaklık kurabilecek ve gerektiğinde bir ekip oluşturabilecek ve sorumluluk alabileceklerdir.

4. Öğrenciler, bankacılık ve sigortacılık ile ilgili bilgilere nasıl ulaşacaklarını ve araştıracaklarını geliştirerek becerilerini hayata nasıl uygulayacaklarını öğrenebilecekler, mevcut verileri seçebilecek, anlamlandıracak, yorumlayabilecek ve kullanabilecektir.

5. Öğrenciler, meslektaşlarına belirtilen düzeyde bankacılık & sigortacılık ile ilgili sözlü ve yazılı bilgi sunabilecektir.

6. Öğrenciler kamu, özel ve medya kaynaklarından gelen bilgi ve verileri takip edebilecektir.

7. Öğrenciler, bankacılık ve sigortacılık ile ilgili verilerin elde edilmesi, kullanılması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında sosyal, bilimsel, kültürel ve etik değer ve kriterlere güvenebilecek ve bunlara uygun davranabilecektir.

 

BECERİLER

Bilişsel ve Uygulamalı

Finansın temel kavramlarına, bankacılık ve sigortacılık sektörüne ilişkin olarak edindiği bilgiyi sosyal bilimler alanlarında kullanır.

Bankacılık ve Sigortacılık sözleşmelerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar, değerlendirir.

Bankacılık ve Sigortacılık alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanır.

x

x

 
 
 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Bankacılık ve Sigortacılık alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.

   

x

         
 
 
 
 
 

Öğrenme Yetkinliği

Bankacılık ve Sigortacılığın temel kavramlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

Öğrenimini İşletme, İktisat, Uluslararası Finans, Uluslararası Ticaret  ve ilgili  lisans eğitim düzeyine ya da Bankacılık ve Sigortacılıkta meslek  hizmetlerine yönlendirir.

Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır.

 

x

x

   

x

   
 
 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Finansın temel kavram ve sorunlarıyla ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.

Bankacılık ve Sigortacılık alanına ilişkin temel konularda düşüncelerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak finans alanındaki temel bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurar.

Bankacılık ve Sigortacılık alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Alana Özgü Yetkinlik

Bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde etik standartlara ve yasal düzenlemelere uygun hareket etme yetkinliği, etik sorumlulukları anlama ve yasal gerekliliklere uyum sağlama konularında bilinçli olurlar.

Sigortacılık alanında özellikle, mezunlar risk analizi yapabilme ve sigorta poliçeleri üzerinden riskleri etkili bir şekilde yönetme yetkinliğini geliştirirler. Bankacılıkta da kredi riski gibi konularda bu yetkinlikleri kullanırlar.

Bankacılık ve sigortacılık sektöründe müşteri odaklı hizmet sunmanın önemini kavrayarak müşteri memnuniyetini artırmak için etkili iletişim, müşteri taleplerini anlama ve çözüm üretme konularında yetkinlik kazanırlar.

Finansal teknolojileri takip etme ve kullanma yetkinliği kazanırlar. Online bankacılık sistemleri, dijital sigorta platformları gibi teknolojik araçları kullanma becerisi geliştirirler.

x

x

x

x

x

x

x

 
 

 

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Nedir?

Yeterlilik, bireyin sahip olduğu belirli niteliklerin sorumlu otoritelerce değerlendirilmesi ve geçerlilik kazandırılması sonucunda elde edilen belgelerin tümünü ifade etmektedir. Bir belgenin yeterlilik terimi kapsamında yer alması için resmi bir otorite tarafından düzenlenmesi ve sınav, mülakat, sunum veya bir başka tanımlı geçerlilik kazandırma süreci sonunda elde edilmesi gerekmektedir.

Ülkemizde yükseköğretim mezunları için düzenlenen diplomalar birer yeterliliktir. Günümüzde diploma ve sertifikaların tamamı birer yeterlilik olarak değerlendirilmektedir.

Günümüzde modern yeterliliklerin tamamı, bireylerin bir yeterliliği elde etmek için sahip olması beklenen bilgi, beceri ve yetkinlik ifadelerinden oluşan öğrenme kazanımlarıyla tanımlanmaktadır. Yeterliliği, eğitimin süresi gibi geleneksel girdilerden ziyade öğrenenin başarması gerekenlerle tanımlamak, aynı zamanda hayat boyu öğrenme yaklaşımına uygun olarak yaygın ve serbest öğrenme türlerinin tanınması ve geçerli kılınmasına imkân sağlamaktadır.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi, yeni yeterliliklerin geliştirilmesi, mevcut yeterliliklerin iyileştirilmesi, önceki öğrenmelerin tanınması, yeterlilikler arası yatay ve dikey geçiş olanaklarının belirlenmesi ve yeterliliklerin uluslararası kıyaslanabilirliğinin sağlanmasına imkân tanımayı hedeflemektedir.

TYÇ ile ilgili birçok politika ve strateji dokümanının incelenmesi, paydaşlarla yapılan toplantılar sonucunda eğitim ve öğretim sistemi ile iş piyasasının özelliklerinin ve gereksinimlerinin belirlenmesi ve diğer ülkelerin yaşadığı deneyimler üzerine yapılan kapsamlı araştırmalar sonucu bir dizi temel hedef belirlenmiştir.

Katılımcı, yeniliklere açık ve değişime öncülük eden bir çerçeve olarak tasarlanan TYÇ’nin hedefleri şunlardır,

- Yeterlilikleri tanımlamak, sınıflandırmak ve karşılaştırmak için açık, tutarlı ve şeffaf bir yöntem belirlemek

- Öğrenme kazanımlarına dayalı olarak hazırlanmış ve kalite güvencesi sağlanmış tüm yeterlilikleri, seviyeler aracılığıyla ulusal düzeyde sınıflandırmak

- Önceki öğrenmeler kapsamında edinilen öğrenme kazanımlarının tanınmasını sağlayacak biçimde yeterlilik sistemini sürekli iyileştirmek

- Yeterliliklerin kredilendirilmesine, biriktirilmesine ve yeterlilikler arasında geçiş yapılmasına imkân sağlamak

- Yeterliliklere erişimi kolaylaştırmak

- Eğitim ile istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek

- Tanımlanmış ve ölçülebilir yeterliliklere sahip, istihdam edilebilir donanımda bireyler yetiştirilmesine ve dolayısıyla işsizliğin azaltılmasına katkıda bulunmak

- Çerçevenin geliştirilmesi, uygulanması ve yönetiminde sorumlu kurumlar arasında etkili iş birliği yapılmasını, iş dünyası ve sosyal paydaşlar başta olmak üzere ilgili tüm tarafların katılım ve katkıda bulunmasını sağlamak.

- Diğer ülke yeterliliklerinin Türkiye’de, Türkiye yeterliliklerinin de yurtdışında tanınması için temel ölçütleri oluşturmak ve böylelikle karşılaştırma işlevi görmek.