Meslek Yüksekokulu

Misyonumuz:

Uygulamalı İngilizce çevirmenlik programı olarak misyonumuz hem Türkçe hem de İngilizce dilini yazılı ve sözlü iletişimde etkili bir şekilde kullanarak, bilimsel, teknik ve sosyal alanlarda karşılıklı çeviri yapabilen, araştırmacı, sorgulayıcı, sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip bireyler yetiştirmek.

Vizyonumuz:

Uygulamalı İngilizce çevirmenlik Programı olarak hedefimiz çağdaş dünya görüşüne sahip, Türkçe ve İngilizce dillerini en doğru şekilde kullanarak hem ulusal hem de uluslararası platformda iletişim kurabilecek ve değişik disiplinlerde çeviriler yapabilme becerisine sahip  bireyler yetiştiren, Türkiye’nin en kaliteli ve en çok tercih edilen bölümü olmak.

Danışma Kurulu Üyesi Adı Soyadı

Kurum

Dilay KURT

Locus Dil Hizmetleri

Merima GIRACAN GÜLSOY

Marjin Tercümanlık ve Vize Danışmanlık

Melisa BÜYÜKKINACI

Mersin Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Şubesi

Program Tanımı

Yeterlilik Türü Adı

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Ön Lisans Diploması

Yeterliliği Veren Kurum

Çağ Üniversitesi

Yönelim: Akademik

Akademik

TYÇ Seviyesi

5

Kredi Aralığı

120

Programın Normal Süresi

2

Programın Dili

İngilizce / Türkçe

Program Başkanı 

Öğr. Gör. Hülya Ceylan 

hceylan@cag.edu.tr

Tel:  +90 324 6514800
Fax: +90 324 6514811

Program Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. Eda Yaşa Özeltürkay

edayasa@cag.edu.tr

Tel:  +90 324 6514800
Fax: +90 324 6514811

Programın Profili

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Programı, çağdaş ve evrensel değerler ışığında, uluslararası platformda gereksinimleri karşılamak için artık bir dünya dili haline gelmiş ve iletişim kurmanın temel unsurlarından biri olan İngilizce dilinde, dile hakim ve hem İngilizce hem de Türkçe dillerinde karşılıklı iletişimi sağlayacak, değişik alanlarda karşılıklı olarak hem sözlü hem de yazılı çeviriler yapabilecek ve böylece ulusal uluslararası gereksinimlere cevap verebilecek bireylerin yetiştirilmesini hedefleyen dört yarı yıllık bir yüksek öğretim programıdır.

Program; öğrencilerin ahlaki ve sosyal değerlere bağlı kalarak,

- İngilizce ve Türkçe dillerinin yapısal ve işlevsel kullanımları ile çeviri yöntem ve teknikleri ile ilgili bilgilerle donatılmasını, 

- Bilimsel altyapı kazanımlarını kullanarak sorun çözme becerisi kazanmalarını, 

- İletişim, işbirliği, sorgulama ve sorumluluk alma yeteneklerinin geliştirilmesini ve 

Mesleki ve kişisel gelişimlerini ömür boyu sürdürmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

Öğrenme Ortamı

Eğitim ve öğretim örgün şekilde gerçekleştirilir. Teknolojik imkânlarımızın yeterli olması nedeniyle uzaktan eğitim usulü de kısmen uygulanmaktadır. Ayrıca, Üniversite bünyesindeki araştırma merkezleri vb. birimler vasıtasıyla uygulamalı eğitimler yapılmaktadır.

Program Çıktıları (Yeterlilikleri)

Programı tamamlayan bir öğrenci;

1. İngilizce ve Türkçe’nin  dilsel, sözcüksel, anlamsal ve sözdizimsel yapılarını  ve bu diller aralarındaki farklılıkları anlayabilir ve bu yapıları kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.

2. Gündemi sürekli takip ederek, araştırmalar yaparak ve okuyarak İngilizce ve Türkçe dillerinde kendini geliştirir, terminoloji dağarcığını arttırır, farklı görüşlere objektif yaklaşır ve böylelikle hayat boyu öğrenme becerisi kazanır

3. Çeviri alanındaki temel kavramları tanımlar ve çeviriye özgü kuram teknik ve yöntemleri açıklayarak bunları çeviri sürecine uyarlayabilir.

4. Çeviri biliminin esasları, yazılı ve sözlü çeviri teknikleri, kompozisyon yazımı, sektörel çeviri, teknik ve bilimsel çeviri uygulamaları gibi çevirmenlikle  ilgili kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.

5. Farklı metin ve metin türlerini tanımlar, bunları kullanarak metinleri çözümler ve elde  ettiği sonuçları çeviri sürecine uygular.

6. Çevirinin tüm süreçlerinde, bilgisayar destekli çeviri programları, terim bankaları, imla ve dilbilgisi kontrolü, terminoloji veri tabanı ve  bilişim 

teknolojilerinin bu alana özgün geliştirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir ve bu alanlardaki gelişmeleri izleyebilir.

7. Yazılı ve sözlü çeviride karşılaşabilecekleri problemleri  çevirmenlik tekniklerini kullanarak belirleyebilir, çözüm önerileri geliştirebilir, bu önerileri sorunun taraflarıyla paylaşabilir ve bu amaçla gerektiğinde ekip oluşturup sorumluluk üstlenebilir.

8. Farklı alanlarda uygulamalı etkinliklere katılarak mesleki ve etik sorumluluk bilincini  kazanır ve geliştirir.

9. Farklı uzmanlık alanlarında araştırma yapmak için eleştirel bir bakış açısıyla bilgi ve veri toplayabilir, verileri analiz edebilir, sonuçları değerlendirebilir  ve bu bilgiler ışığında bir proje oluşturarak bunu sözlü olarak sunabilir.

10. İngilizce ve Türkçe dillerinin konuşulduğu farklı coğrafyalardaki  kültürel yapıların dil ve çeviri sürecine etkileri konusunda farkındalık sahibidir ve  bu farkındalığını  çeviri sürecinde kullanabilir.

Anahtar Yetkinlikler

  • Okuma yazma yetkinliği
  • Yabancı dil yetkinliği
  • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
  • Dijital yetkinlik
  • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
  • Vatandaşlık yetkinliği
  • Girişimcilik yetkinliği
  • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Ölçme ve değerlendirme yöntemleri; sınav çeşitleri ve bunların ders başarı notuna katkısı, Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ve Senato kararları belirlenir.

Ölçme ve değerlendirmede ödev, proje, uygulama, ara sınav ve dönem sonu sınavı gibi farklı yöntemler kullanılır.

Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde harf ve/veya rakama dayalı not verme sistemleri kullanılır.

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

- YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.

- YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlar da YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

- YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar, YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

Uygulamalı İngilizce çevirmenlik Ön Lisans Programının kalite güvencesi şu şekilde sağlanır:

Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

YÖK, yükseköğretim kurumlarında ön lisans/lisans programlarının açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

Yükseköğretim kurumlarında ön lisans/lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak Çağ Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenir.

Ölçme-Değerlendirme:

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Ön Lisans Programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak hazırlanan Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliğine göre yürütülür.

Belgelendirme:

Uygulamalı İngilizce çevirmenlik Ön Lisans Programına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; ön lisans/lisans diploması alır.

Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme:

Çağ Üniversitesi, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Giriş Şartları

ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav sonucunda Çağ Üniversitesi Uygulamalı İngilizce çevirmenlik Programına yerleştirilmiş olmak.

Yeterliliği Kazanma Şartları

Uygulamalı İngilizce çevirmenlik Programı için gerekli mezuniyet koşulları Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilmiştir. Buna göre öğrenciler, ders müfredatında yer alan bütün dersleri en az DD harf notu ile geçmesi koşuluyla, 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasını sağladıklarında mezun olabilirler

İlerleme İmkânları

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Ön Lisans Programı mezunu öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı sonucuna göre lisans programlarına başvuru yapabilirler.

Yeterliliğin Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

2. Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

3. Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Yeterliliğe Erişim İçin İnternet Sitesi

https://www.cag.edu.tr/tr/meslek-yuksek-okulu.

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
BLG-101 Dijital Okuryazarlık Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 05
TRK-103 Türkçe I Temel Mesleki Dersler Zorunlu 2-0-2 03
AET-123 Karşılaştırmalı Dil Bilgisi Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
AET-125 Okuma Becerileri Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
AET-127 Yazma Becerileri ve Sözcük Bilgisi Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
AET-129 Çeviriye Giriş Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
Toplam 16 32
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
AET-102 Dinleme ve Konuşma Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
TRK-104 Türkçe II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
AET-124 Metin İncelemesi Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 05
AET-126 Karşılaştırmalı Dil ve Kültür Çalışmaları Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 05
AET-130 Yazılı Çeviri Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
AET-132 Karşılaştırmalı Dil Bilgisi II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
Toplam 16 31
İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
TAR-203 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
AET-227 Hukuk Çevirisi Seçmeli Dersler Seçmeli 2-0-2 05
AET-229 Tıp Çevirisi Seçmeli Dersler Seçmeli 2-0-2 05
AET-231 Altyazı ve Dublaj Amaçlı Çeviri Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 07
AET-233 Bilgisayar Destekli Çeviri Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 07
AET-235 Sosyal Bilimler Metin Çevirisi Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 08
AET-237 Yazılı Basın Çevirisi Seçmeli Dersler Seçmeli 2-0-2 05
Toplam 17 40
İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
TAR-204 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
AET-224 Resmi ve Ticari Metin Çevirisi Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 08
AET-226 Teknik Çeviri Temel Mesleki Dersler Zorunlu 2-0-2 06
AET-228 Sözlü Çeviri Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 08
AET-230 Çeviri Projesi Temel Mesleki Dersler Zorunlu 2-0-2 05
AET-232 Mesleki Staj Seçmeli Dersler Seçmeli 2-0-2 05
Toplam 14 35

AET-129 Çeviriye Giriş                                                                             

Bu ders, öğrencilere çeviri biliminin tarihini, temel normlarını ve kuramlarını tanıtmayı amaçlamaktadır. Çeviri tarihine doğru bir girişin ardından, öğrenciler çeviri kuramlarını inceleyen bir bakış açısı geliştirmektedir. Öğrencilerden çeviri süreci ve meydana gelen çeviri hakkında daha derin bir bakış açısı geliştirmeleri beklenmektedir.

TRK-103 Türkçe I                                                                                       

Türkçe I; Dilin tanımı ve özellikleri, dil-kültür ilişkisi, dillerin sınıflandırılması ve Türkçenin dünya diller arasındaki yeri, Türk dilinin tarihsel gelişimi, Türkiye Türkçesi, Türk Dil Kurumu ve çalışmaları, ses bilgisi ve Türkçedeki ses olayları, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve yazışmalarla ilgili kurallar ele alınmaktadır.

TRK-104 Türkçe II                                                                                      

Türkçe II dersinde; sözlü ve yazılı anlatım çalışmaları kapsamında sunum, roman, öykü, deneme, şiir, kompozisyon, dergi, gazete inceleme ve uygulamaları, kitap tanıtımları, imla ve noktalama işaretleri, cümlenin öğeleri, cümle türleri, anlatım bozuklukları, kompozisyon bilgileri, yazılı anlatım türleri, düşünce yazıları, sözlü anlatım türleri ve hazırlıklı-hazırlıksız konuşma etkinlikleri ele alınacaktır.

AET-123 Karşılaştırmalı Dil Bilgisi I                                                         

Karşılaştırmalı Dilbilgisi; Bu dersin amacı, öğrencilere İngilizce ve Türkçe dil yapılarının işlevleri ve kullanılışları konusunda farkındalık kazandırmak ve böylece öğrencilerin her iki dili de çeviri alanında doğru ve bilinçli bir biçimde kullanmalarını sağlamaktır. Yapılan tümcecik veya tümce incelemesi çalışmalarının mutlaka bağlam içerisinde olmasına dikkat edilir. Öğrencilerin bu derste edindikleri dil bilgisel farkındalık ve birikimi çeviri alanına taşımaları beklenir.

AET-132 Karşılaştırmalı Dil Bilgisi II                                                        

Karşılaştırmalı Dil Bilgisi II; Bu dersin amacı öğrencilere dilbilimsel Türkçe ve İngilizcenin benzer ve farklı yapılarını göstermektir. Dilin işlevselliği göz önünde bulundurularak öğrencilerin Türkçe ve İngilizce cümle yapılarını karşılaştırması ve incelemesi ve ortaya çıkan çeviri problemlerini çözümlemesi beklenir.

BLG-101 Dijital Okuryazarlık                                                                    

Dersin amacı öğrencilere; temel bilgisayar kullanım becerisi kazandırarak, öğrencileri “Dijital Okuryazar” bireyler haline getirmek ve mesleki yaşamlarına hazırlamaktır. Dijital Okuryazarlık dersini başarı ile tamamlayan öğrencilerin bilgisayar üzerinde sıklıkla kullanılan MS Ofis Programları (Word, Excel ve PowerPoint) ve benzeri programları da etkin bir şekilde kullanabilmeleri hedeflenmektedir.

AET-125 Okuma Becerileri                                                                       

Okuma becerileri dersi kapsamında özgün okuma parçaları kullanılarak öğrencilere farklı bakış̧ açılarını kavrama, tümceler arası bağlantıları ve yazının ana fikrini tahmin etme, ana fikre ulaşma ve cümleler arası anlamsal ipuçlarını kullanabilme gibi üst düzey okuma becerilerinin kazandırılmasını amaçlamaktadır. Dersin diğer bir amacı ise öğrencilere ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığını kazandırmaktır. Bu yolla bilginin birleştirilmesi, problemin çözümlenmesi ve değerlendirme sonucu tepki verme gibi ileri düzey eleştirel düşünme becerileri de geliştirilecektir.

AET-102 Dinleme ve Konuşma                                                                

Ders kapsamında işlenecek çeşitli özgün dinleme metinleri ve akademik sunumlarla öğrencilerin dinleme ve anlama becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Buna ek olarak, öğrenciler not alma, öngörüde bulunma, belli ve ayrıntılı bilgiye ulaşma, bağlamdan anlam çıkarma, içeriğin özünü anlama gibi dinleme alt-becerilerini geliştirme fırsatı bulabileceklerdir. Ders içeriğinin önemli bir parçasını oluşturan mülakatlar, filmler, şarkılar, konferanslar, televizyon programları ve haber yayınları gibi çeşitli alanlardan alınan özgün dinleme materyalleri öğrencilere İngiliz dilinin sözlü boyutunda ayrıntılı bir bakış açısı kazandıracaktır.

AET-130 Yazılı Çeviri                                                                                

Bu ders, çeviride kuram ve uygulamayı ilişkilendirecek öğrenciye yol göstermeyi amaçlar. Çeviri kuramının tarihine yapılan girişin ardından, öğrenci çeviride kuram ve eleştirileri sorgulayan bir bakış açısı geliştirir. Bu yöntem sayesinde, öğrencinin çeviri süreci ve ürünü konusunda daha derin bir iç görü edinmesi beklenir. Bu dersin amacı öğrencilerin farklı türdeki İngilizce ve Türkçe metinleri çözümleyip onların çeviri normlarına göre hedef dile çevirmelerini sağlamaktır. Ayrıca öğrencilerin hedef dilde ve kültürde metinler üreterek  çeviri bilim terimleriyle çeviri sürecini açıklayabilmeleri beklenmektedir.

AET-127 Yazma Becerileri ve Sözcük Bilgisi                                         

Bu ders, öğrencilerin kelime edinimi becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca İngilizce’ de önekler, sonekler, kelime kökü, birleşik isimler, deyimler, atasözleri gibi yapılarda da öğrencilerin farkındalıklarının artırılması hedeflenmektedir. Öğrencilerin ekonomi, iş, hukuk, sağlık, sanat, bilim, teknoloji ve güncel yaşamla ilişkili kelime bilgisini geliştirmek, aynı zamanda öğrendikleri kelimeleri bağlam içerisinde kullanarak anlam bütünlüğü olan metinler yazmayı becerebilmeleri beklenmektedir. Bunlara ek olarak, hikaye, tasvir, sınıflandırma, karşılaştırma ve sebep-sonuç vb. türlerde kompozisyon yazma becerilerini geliştirme olanağını bulacaklardır

AET-124 Metin İncelemesi                                                                        

Bu dersin amacı, farklı alanlarda yazılmış metinlerin anlaşılmasını ve farklı metin türleri konusunda öğrencilere hem teorik bilgi sağlamak hem de öğrencilerin uygulamalı olarak farklı metin türlerini deneyimlemelerini sağlamaktır. Ders, ayrıca öğrencilerin çeviri bağlamında çeşitli metin türlerini ve işlevlerini öğrenmelerini sağlamak ve farklı metin türleri üzerinde çeviri odaklı metin incelemesi ve metin çözümlemesi yapabilmek için gerekli becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.


AET-126 Karşılaştırmalı Dil ve Kültür Çalışmaları                                 

Kültür Çalışmaları kapsamında incelenen temel kavramları ayırt edebilme, İngilizce konuşulan çeşitli ülkelerin kültürlerini ve dilini inceleme, bir kültürün kalıplaşmış dil yapıları, sözcük dağarcığı ve yaşam biçimleriyle belirli bir tarihi süreç içerisinde farklı bir kültürel kimlik oluşturduğunu öğrenme, devamında ise bu kültürleri ve dil özelliklerini Türk dili ve kültürü ile karşılaştırma, ayrıca dil ve kültür arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkinin yazılı ve sözlü çeviri süreci üzerindeki etkilerini öğrenme gibi farklı bilgi, becerileri ve bakış açılarının öğrencilere kazandırılması amaçlanmaktadır.

TAR-203 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I                                             

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I dersinde; Türk İnkılâbının stratejisi, Osmanlı Devleti’nin yıkılışını ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebeplere toplu bir bakış, XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenileşme hareketleri, Osmanlı Devleti’nin dağılması sürecinde meydana gelen iç ve dış olaylar, Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları I. Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesinin imzalanması, işgaller, tepkiler, cemiyetler, milli mücadele için ilk adım ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma konuları işlenmektedir.

TAR-204 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II                                            

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II: dersinde; Cumhuriyetin ilanı, İnkılâbın içindeki görevlilerin ve liderlerin önemi, Lozan Konferansıyla ilgili problemlerin anayasal çözümleri, yeni cumhuriyet hükümetinin uluslararası organizasyonlara ve paktlara katılımı ile etkili faaliyetleri; çok parti kurma denemeleri; Türkiye Cumhuriyetin iç ve dış politikası; sosyal, hukuksal, iktisadi, kültürel, askeri konulara ve gelişimleri; Kemalizm olarak da adlandırılan Atatürk İlkeleri ve İnkılâbı ile Türkiye’nin gelecek için güven verici dış politikası (Yurtta Sulh, Cihanda Sulh) incelenen başlıca kavram ve konulardır.

AET-233 Bilgisayar Destekli Çeviri                                                                     

Bu dersin amacı, öğrencilere terminoloji yönetimi ve bilgisayar destekli çeviri araçları da dahil olmak üzere çevirmenlere yönelik çeşitli bilgisayar kaynakları ve becerileri konusunda sağlam bir anlayış kazandırmaktır. Dersler ve laboratuvar oturumları aracılığıyla öğrenciler, çeşitli dijital çeviri araçlarının etkisini ve işlevselliğini eleştirel bir şekilde değerlendirecek ve sonuçta bunları çeviri sürecine sorunsuz bir şekilde entegre etmeyi öğrenecekler.

AET-235 Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi                                             

Bu dersin amacı, öğrencilerin sosyal bilimler alanında sözcük dağarcıklarını genişletmek ve Türkçe ve İngilizce yazılmış metinlerde yer alan bazı normlara ilişkin farkındalık kazandırmaktır. Uluslararası siyaset, sanat, turizm, arkeoloji, psikoloji, sosyoloji, antropoloji ve felsefe alanlarından seçilen değişik İngilizce ve Türkçe metinleri okuyan öğrenciler, paralel metinler bularak onları Türkçe ve İngilizcede sözcük seçimi ve metin normları açısından incelemeye yönlendirilirler. Bu ön çalışmaların ardından yapılacak çeviri çalışmaları ile birlikte hem sözcük bilgileri ve anlama becerileri, hem de çeviri becerileri gelişir.

AET-231 Altyazı ve Dublaj Amaçlı Çeviri                                                

Bu ders, bir çeviri alanı olarak görsel işitsel kaynaklar için altyazı çevirisi tekniklerinin incelenmesi, sıklıkla karşılaşılan çeviri sorunlarının örneklendirilerek değerlendirilmesini ve ele alınan konuların öğrenci uygulamalarıyla pekiştirilmesini içermektedir.

AET-230 Çeviri Projesi                                                                              

Çeviri Projesi; öğrencilerin çeviri kuramı bilgilerini çevirinin hem uygulamasında, hem de eleştirisinde kullanmalarını sağlamaktır. Öğrencilerin proje hazırlamaları ve sunmaları, çeşitli alanlarda İngilizceden Türkçeye ve Türkçeden İngilizceye yazılı çeviri, hazırlanan çalışmaların sunumu yapması, değerlendirmesi ve eleştirmesi beklenir. Öğrenciler bu yolla Kaynakları okunmayı ve sentezlemeyii (özetleme,yeniden yazma,metin-içi alıntılama) ve eleştirel bakış açısıyla metinlere yaklaşmayı ve analiz etmeyi öğrenirler ve böylece oluştudukları agümanla bir proje üretip sunma becerisi geliştirirler.

AET-216 Yazılı Basın Çevirisi                                                                   

Yazılı Basın Çevirisi; İngilizce ve Türkçe basın dillini incelemeği ve farklılıklarını irdelemeği, öğrencilerin güncel yazılı basını takip ederek çeviri alıştırmalarını yapmasını, basın ve medya terminolojisini oluşturmasını amaçlamaktadır. Bu derste yazılı basın dili özellikleri incelenip, basında yer alan farklı metin türleri ve işlevleri karşılaştırılacak ve bu metinlerin çevirisinde kullanılacak yöntem ve teknikler üzerinde alıştırmalar yaptırılacaktır.

AET-224 Resmi ve Ticari Metin Çevirisi                                                  

Resmi ve Ticari Metin Çevirisi; Bu dersin amacı, iş dünyasında karşılaşılabilecek metinlerin İngilizceden Türkçeye veya Türkçeden İngilizceye çevirisi için gerekli bilgi ve becerileri öğrencilere kazandırmaktır. Öğrenciler iş dünyası bağlamında İngilizce ve Türkçe ’de işleyen normları inceleyip, bunları karşılaştırırlar. Bu amaçla öğrenciler sözleşme, iş mektupları ve ihale teklifleri, her türlü resmi yazışma, resmi belge gibi metinlerle ilgili terminolojiyi öğrenir ve resmi metinlerin çevirisini her iki dilde de başarıyla gerçekleştirebilir.

AET-227 Hukuk Çevirisi                                                                            

Hukuk Çevirisi; Bu ders, hukuk alanlarındaki metinleri (ör. Mukavele, sözleşme, senet, mahkeme kararı ve antlaşmalar) çevirmek için gerekli olan terim araştırması/kullanımı ve çeviri teknikleri ile hukuk metinleri çevirisine özgü terim, kelime seçimi ve sözdizimi konularını içermektedir.  Öğrenciler hukuksal terminoloji ve kalıpları öğrenerek  her iki dilde de karşılıklı çeviriler yapabilirler.

AET-229 Tıp Çevirisi                                                                                  

Bu dersin amacı tıbbi terminoloji ve tıbbi kısaltmaları öğrenerek tıp metinlerini anlayabilmeyi sağlamaktır. Tıbbi dilde kullanılan kavramlar, genel özellikler ve tıbbi çeviri yaparken karşılaşılan problemler ve eşdeğer tıbbi metinler ders süresince tartışılacak ve derinlemesine incelenecektir.Tıp Çevirisi; Basitleştirilmiş tıbbi bilgiler, önemli hastalıklar, iskelet, sindirim ve dolaşım sistemleri, tıp metinleri, tıp alanı, tıp ile ilgili konferanslar, tıp dili, tıbbi terminoloji, tıp alanında çeviri vb. konuları kapsamaktadır.

AET-226 Teknik Çeviri                                                                              

Teknik Çeviri; Bu derste, öğrencilerin bilim ve teknoloji alanlarındaki metinlerin çevirisinde yetkinleştirilmesi hedeflenir. Öğrenciler Türkçe kaynaklardan ön okuma yaparak teknolojik yenilikler, mimarlık, mühendislik vb. alanlarında bilgi edinip, o alana ilişkin terimleri öğrenirler. Bilim ve teknoloji alanında yazılmış özgün ve çeviri metinleri şekillendiren normları bu okumalar sayesinde keşfeden öğrenciler, kendi çevirilerini yaparken bu normları göz önünde bulundurabilirler.

AET-228 Sözlü Çeviri                                                                                            

Öğrenciler, sözlü çeviri alanında çalışabilmek için ihtiyaç duyacakları gerekli becerileri kazanmakta ve sözlü çeviri alanında kullanılan stratejilerini öğrenerek çeviri becerilerinde yetkinlik sağlamaktadır. Buna ek olarak, öğrenciler sözlü çeviri türleri, not alma teknikleri, aktif dinleme, anlama, konuşmayı analiz etme ve tekrar ifade etme, ardıl çeviri ve yazılı metinlerin sözlü çevirisi gibi gerekli becerileri ve yetkinlikleri kazanmaktadır.

AET 232 Mesleki Staj                                                                                            

Bu dersin amacı öğrencilerin alanları ile ilgili edindikleri bilgileri iş dünyasına aktarabilme ve kullanabilme becerisi geliştirmek ve aynı zamanda çalışma yaşamının gereklerini ve prensiplerini öğrenebilmelerini sağlamaktır.

İŞR 220 Sosyal Sorumluluk ve İş Etiği                                                     

Dersin teorik kısmı, İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk ‘un kavramsal ve tarihsel düzeyi ile mevcut SS çalışmaları ile ilgilidir. Dersin uygulama kısmı örnek bir sosyal sorumluluk projesi hazırlamak şeklinde gerçekleştirilecektir.

BLG-101 Dijital Okuryazarlık

AET-102 Dinleme ve Konuşma

TRK-103 Türkçe I

TRK-104 Türkçe II

AET-123 Karşılaştırmalı Dil Bilgisi

Karşılaştırmalı Dilbilgisi ; Bu dersin amacı, öğrencilere İngilizce ve Türkçe dil yapılarının işlevleri ve kullanılışları konusunda farkındalık kazandırmak ve böylece öğrencilerin her iki dili de çeviri alanında doğru ve bilinçli bir biçimde kullanmalarını sağlamaktır. Yapılan tümcecik veya tümce incelemesi çalışmalarının mutlaka bağlam içerisinde olmasına dikkat edilir. Öğrencilerin bu derste edindikleri dil bilgisel farkındalık ve birikimi çeviri alanına taşımaları beklenir.


AET-124 Metin İncelemesi

Bu dersin amacı, farklı alanlarda yazılmış metinlerin anlaşılmasını ve farklı metin türleri konusunda öğrencilere hem teorik bilgi sağlamak hem de öğrencilerin uygulamalı olarak farklı metin türlerini deneyimlemelerini sağlamaktır. Ders, ayrıca öğrencilerin çeviri bağlamında çeşitli metin türlerini ve işlevlerini öğrenmelerini sağlamak ve farklı metin türleri üzerinde çeviri odaklı metin incelemesi ve metin çözümlemesi yapabilmek için gerekli becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.


AET-125 Okuma Becerileri

AET-126 Karşılaştırmalı Dil ve Kültür Çalışmaları

Kültür Çalışmaları kapsamında incelenen temel kavramları ayırt edebilme, İngilizce konuşulan çeşitli ülkelerin kültürlerini ve dilini inceleme, bir kültürün kalıplaşmış dil yapıları, sözcük dağarcığı ve yaşam biçimleriyle belirli bir tarihi süreç içerisinde farklı bir kültürel kimlik oluşturduğunu öğrenme, devamında ise bu kültürleri ve dil özelliklerini Türk dili ve kültürü ile karşılaştırma, ayrıca dil ve kültür arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkinin yazılı ve sözlü çeviri süreci üzerindeki etkilerini öğrenme gibi farklı bilgi, becerileri ve bakış açılarının öğrencilere kazandırılması amaçlanmaktadır.


AET-127 Yazma Becerileri ve Sözcük Bilgisi

AET-129 Çeviriye Giriş

AET-130 Yazılı Çeviri

AET-132 Karşılaştırmalı Dil Bilgisi II

Karşılaştırmalı Dil Bilgisi II; Bu dersin amacı öğrencilere dilbilimsel Türkçe ve İngilizcenin benzer ve farklı yapılarını göstermektir. Dilin işlevselliği göz önünde bulundurularak öğrencilerin Türkçe ve İngilizce cümle yapılarını karşılaştırması ve incelemesi ve ortaya çıkan çeviri problemlerini çözümlemesi beklenir.


TAR-203 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I dersinde; Türk İnkılâbının stratejisi, Osmanlı Devleti’nin yıkılışını ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebeplere toplu bir bakış, XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenileşme hareketleri, Osmanlı Devleti’nin dağılması sürecinde meydana gelen iç ve dış olaylar, Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları I. Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesinin imzalanması, işgaller, tepkiler, cemiyetler, milli mücadele için ilk adım ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma konuları işlenmektedir.


TAR-204 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II

AET-224 Resmi ve Ticari Metin Çevirisi

AET-226 Teknik Çeviri

AET-227 Hukuk Çevirisi

AET-228 Sözlü Çeviri

AET-229 Tıp Çevirisi

AET-230 Çeviri Projesi

Çeviri Projesi; öğrencilerin çeviri kuramı bilgilerini çevirinin hem uygulamasında, hem de eleştirisinde kullanmalarını sağlamaktır. Öğrencilerin proje hazırlamaları ve sunmaları, çeşitli alanlarda İngilizceden Türkçeye ve Türkçeden İngilizceye yazılı çeviri, hazırlanan çalışmaların sunumu yapması, değerlendirmesi ve eleştirmesi beklenir.


AET-231 Altyazı ve Dublaj Amaçlı Çeviri

AET-232 Mesleki Staj

AET-233 Bilgisayar Destekli Çeviri

AET-235 Sosyal Bilimler Metin Çevirisi

AET-237 Yazılı Basın Çevirisi

 

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

Birinci Yıl Birinci Yarıyıl

Dersin Kodu ve adı

                   

AET 129 Çeviriye Giriş

X

X

X

X

X

 

X

X

 

X

AET 123 Karşılaştırmalı Dilbilgisi I

X

X

 

X

 

X

X

   

X

AET 125  Okuma Becerileri

X

X

   

X

     

X

X

AET 127 Yazma Becerileri ve Sözcük Bilgisi

X

X

 

X

X

X

     

X

BLG 101 Dijital Okuryazarlık

 

X

   

X

 

TRK 103 Türkçe I

X

X

 

X

X

 

X

 

X

X

                     

Birinci Yıl İkinci Yarıyıl

                   

AET 132 Karşılaştırmalı Dilbilgisi II

X

X

 

X

 

X

X

   

X

AET 130 Yazılı Çeviri

X

X

X

X

X

 

X

 

X

X

AET 102 Dinleme ve Konuşma

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

AET 124 Metin İncelemesi

X

X

X

X

X

 

X

     

AET 126 Karşılaştırmalı Dil ve Kültür Çalışmaları

X

X

 

X

   

X

X

X

X

TRK 104 Türkçe II

X

X

 

X

X

 

X

 

X

X

                     

İkinci Yıl İkinci Yarıyıl

                   

AET 233 Bilgisayar Destekli Çeviri

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AET 231 Altyazı ve Dublaj Amaçlı Çeviri

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

AET 235 Sosyal Bilimler Metin Çevirisi

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

AET 237 Yazılı Basın Çevirisi

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

AET 227 Hukuk Çevirisi

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

AET 229 Tıp çevirisi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TAR 203 Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi I

X

   

X

X

X

                     

İkinci Yıl İkinci Yarıyıl

                   

AET 219 Resmi ve Ticari Metin Çevirisi

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

AET 226 Teknik Çeviri

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

AET 228 Sözlü Çeviri

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

AET 230 Çeviri projesi

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

AET 232 Mesleki Staj

X

X

X

X

X

X

X

X

X

İŞR 220 Sosyal Sorumluluk ve İş Etiği

X

X

TAR 204 Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi I

   

X

X

X

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi

Program Çıktıları PÇ

Program Çıktıları (PÇ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

BİLGİ

Kuramsal&Olgusal

1. İngilizce ve Türkçe dilleri ve karşılaştırılmalı kullanımı konusunda bilgi sahibidir.

2. Çevirinin tarihçesi ve çeviri teorileri konusunda bilgi sahibidir

3.Çeviri terminolojisine hakimdir.

4. Farklı diller ve kültürler hakkında genel bir bilgiye sahiptir.

X

X

X

X

X

X

X

PÇ-1. İngilizce ve Türkçe’nin  dilsel, sözcüksel, anlamsal ve sözdizimsel yapılarını  ve bu diller aralarındaki farklılıkları anlayabilir ve bu yapıları kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.

PÇ-2. Gündemi sürekli takip ederek, araştırmalar yaparak ve okuyarak İngilizce ve Türkçe dillerinde kendini geliştirir, terminoloji dağarcığını arttırır, farklı görüşlere objektif yaklaşır ve böylelikle hayat boyu öğrenme becerisi kazanır

PÇ-3. Çeviri alanındaki temel kavramları tanımlar ve çeviriye özgü kuram teknik ve yöntemleri açıklayarak bunları çeviri sürecine uyarlayabilir.

PÇ-4. Çeviri biliminin esasları, yazılı ve sözlü çeviri teknikleri, kompozisyon yazımı, sektörel çeviri, teknik ve bilimsel çeviri uygulamaları gibi çevirmenlikle  ilgili kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.

PÇ-5. Farklı metin ve metin türlerini tanımlar, bunları kullanarak metinleri çözümler ve elde  ettiği sonuçları çeviri sürecine uygular.

PÇ-6. Çevirinin tüm süreçlerinde, bilgisayar destekli çeviri programları, terim bankaları, imla ve dilbilgisi kontrolü, terminoloji veri tabanı ve  bilişim teknolojilerinin bu alana özgün geliştirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir ve bu alanlardaki gelişmeleri izleyebilir.

PÇ-7. Yazılı ve sözlü çeviride karşılaşabilecekleri problemleri  çevirmenlik tekniklerini kullanarak belirleyebilir, çözüm önerileri geliştirebilir, bu önerileri sorunun taraflarıyla paylaşabilir ve bu amaçla gerektiğinde ekip oluşturup sorumluluk üstlenebilir.

PÇ-8. Farklı alanlarda uygulamalı etkinliklere katılarak mesleki ve etik sorumluluk bilincini  kazanır ve geliştirir.

PÇ-9. Farklı uzmanlık alanlarında araştırma yapmak için eleştirel bir bakış açısıyla bilgi ve veri toplayabilir, verileri analiz edebilir, sonuçları değerlendirebilir  ve bu bilgiler ışığında bir proje oluşturarak bunu sözlü olarak sunabilir.

PÇ-10. İngilizce ve Türkçe dillerinin konuşulduğu farklı coğrafyalardaki  kültürel yapıların dil ve çeviri sürecine etkileri konusunda farkındalık sahibidir ve  bu farkındalığını  çeviri sürecinde kullanabilir.                 

BECERİ

LER

Bilişsel&Uygulamalı

1.İngilizce ve Türkçe dillerinde karşılıklı olarak çeviri yapabilme yeteneğine sahip olur.

2.Çeviri yaparken sözlük ve bilgisayar uygulamaları kullanabilme becerisi kazanır.

3.Farklı alanlardaki metin türlerini çözümleyerek uygun çeviri teknikleri kullanarak çevirecek yeteneklere sahip olur.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bağımsız Çalışma ve Sorumluluk Alabilme Yeteneği

1. Kendi Çeviri ofislerini açabilirler.

2. Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.

3. Kendi alanları ve başka sosyal alanlarla ilgili uygulamalarda herhangi bir sorunla karşılaştıklarında  bulundukları ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alabilirler.

4. Farklı kuruluşlarda yazılı ve sözlü çevirmen olarak görev alabilirler.

X

X

X

X

X

X

X

YETKİN

LİKLER

Öğrenme Yetkinliği

1. Alanları ile ilgili olarak edindikleri temel bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

2. Öğrenimini aynı alanda bir üst eğitim düzeyine taşıyabilir.

3. Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1. Alana özgü kazanımlarını yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir.

2. Bir yabancı dili en az  Avrupa Dil portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebeilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.

3. Alana yönelik bilişim teknolojilerinin geliştirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir ve bu alanlardaki gelişmeleri izleyebilir.

X

X

X

X

X

Alana Özgü Yetkinlik

1. Alanlarına yönelik teorik ve pratik bilgiye sahip olurlar.

2. Hem İngilizce hem de Türkçe dillerini kullanarak farklı alanlarda yazılı ve sözlü çeviri yapabilirler.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X