Meslek Yüksekokulu

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (Ön Lisans) & Program Çıktıları & Ders İlişkileri Tablosu

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi

 

Program Çıktıları (PÇ)

Program Çıktıları (PÇ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

BİLGİ

Kuramsal & Olgusal

1-Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.

2-Hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilere sahiptir.

3-Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.

X

X

X

Programı tamamlayan bir öğrenci;

PÇ 1. Kamu Hukuku ve Özel Hukuk alanında temel teorik ve usul bilgilerine sahip olur.

PÇ 2. Hukuk alanına ilişkin temel ve güncel teknik bilgileri kullanarak karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirebilir, bu önerileri sorunun taraflarıyla paylaşabilir ve bu amaçla gerektiğinde ekip oluşturup sorumluluk üstlenebilir.

PÇ 3. Hukuk ile ilgili bilgilere ulaşma, işe yarayanlarını seçme, anlama, yorumlama ve kullanma becerilerini geliştirerek öğrenmeyi öğrenir ve yaşam boyu uygulayabilir.

PÇ 4. Meslektaşları ile hukuk konularında Türkçe ve öngörülen düzeyde İngilizce olarak yazılı ve sözlü ve iletişim kurabilir.

PÇ 5. Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak hukuk/adli alanındaki bilgileri izleyebilir.

PÇ 6. Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte adli alana özgü UYAP bilişim ve iletişim teknolojilerini ve diğer lisanslı ürünleri kullanır.

PÇ 7. Hukuk alanında adli ve idari konular ile ilgili verilerin toplanması, yazışmaların ve içtihadın takip edilmesi, işlenmesi ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

PÇ 8. İnsan haklarının evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler, kişisel verilerin korunması, sürdürülebilir kalkınma ile çevre koruma bilincine sahip olur.

PÇ 9. İsteğe bağlı staj sayesinde teorik bilgiyi pratiğe dökebilir,  güncel saha çalışmaları ve iş dünyası ile irtibat kurarak mesleğinin gelişimini takip eder, kendi yetkinliklerini ölçer.

PÇ 10. Devlet tüzel kişiliği içerisindeki protokol düzenini bilir ve davranışlarını buna göre şekillendirir.

PÇ 11. Katıldığı Erasmus programı sayesinde yurt dışı tecrübesi edinerek meslektaşları arasında uluslararası yetkinliğe ulaşabilir.

BECERİLER

Bilişsel ve Uygulamalı

1-Karar, Temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar, değerlendirir.

2-Hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle yalın hukuk sorunlarını çözer.

3-Hukukun temel kavramlarına, hukuk metodolojisine ve temel hukuk sorunlarına ilişkin olarak edindiği bilgiyi hukuk ve diğer yakın sosyal bilimler alanlarında kullanır.

4-Adli hizmetler alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanır.

X

X

X

X

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

2-Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.

Öğrenme Yetkinliği

1-Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

2-Öğrenimini hukuk lisans eğitim düzeyine ya da adalet yardımcı hizmetlerine yönlendirir.

3-Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır.

X

X

X

X

X

X

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Hukukun temel kavram ve sorunlarıyla ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.

2-Hukuk alanına ilişkin temel konularda düşüncelerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki temel bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurar.

4-Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

X

X

X

X

X

Alana Özgü Yetkinlik

1-Demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi anayasal değerde temel ilkelerin önemi ve vazgeçilmezliğinin bilincine vararak bu ilkeleri benimser.

2-Hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışı bilincine sahiptir.

X

X

X

X

X

 

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Nedir?

Yeterlilik, bireyin sahip olduğu belirli niteliklerin sorumlu otoritelerce değerlendirilmesi ve geçerlilik kazandırılması sonucunda elde edilen belgelerin tümünü ifade etmektedir. Bir belgenin yeterlilik terimi kapsamında yer alması için resmi bir otorite tarafından düzenlenmesi ve sınav, mülakat, sunum veya bir başka tanımlı geçerlilik kazandırma süreci sonunda elde edilmesi gerekmektedir.

Ülkemizde yükseköğretim mezunları için düzenlenen diplomalar birer yeterliliktir. Günümüzde diploma ve sertifikaların tamamı birer yeterlilik olarak değerlendirilmektedir.

Günümüzde modern yeterliliklerin tamamı, bireylerin bir yeterliliği elde etmek için sahip olması beklenen bilgi, beceri ve yetkinlik ifadelerinden oluşan öğrenme kazanımlarıyla tanımlanmaktadır. Yeterliliği, eğitimin süresi gibi geleneksel girdilerden ziyade öğrenenin başarması gerekenlerle tanımlamak, aynı zamanda hayat boyu öğrenme yaklaşımına uygun olarak yaygın ve serbest öğrenme türlerinin tanınması ve geçerli kılınmasına imkân sağlamaktadır.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi, yeni yeterliliklerin geliştirilmesi, mevcut yeterliliklerin iyileştirilmesi, önceki öğrenmelerin tanınması, yeterlilikler arası yatay ve dikey geçiş olanaklarının belirlenmesi ve yeterliliklerin uluslararası kıyaslanabilirliğinin sağlanmasına imkân tanımayı hedeflemektedir.

TYÇ ile ilgili birçok politika ve strateji dokümanının incelenmesi, paydaşlarla yapılan toplantılar sonucunda eğitim ve öğretim sistemi ile iş piyasasının özelliklerinin ve gereksinimlerinin belirlenmesi ve diğer ülkelerin yaşadığı deneyimler üzerine yapılan kapsamlı araştırmalar sonucu bir dizi temel hedef belirlenmiştir.

Katılımcı, yeniliklere açık ve değişime öncülük eden bir çerçeve olarak tasarlanan TYÇ’nin hedefleri şunlardır,

- Yeterlilikleri tanımlamak, sınıflandırmak ve karşılaştırmak için açık, tutarlı ve şeffaf bir yöntem belirlemek

- Öğrenme kazanımlarına dayalı olarak hazırlanmış ve kalite güvencesi sağlanmış tüm yeterlilikleri, seviyeler aracılığıyla ulusal düzeyde sınıflandırmak

- Önceki öğrenmeler kapsamında edinilen öğrenme kazanımlarının tanınmasını sağlayacak biçimde yeterlilik sistemini sürekli iyileştirmek

- Yeterliliklerin kredilendirilmesine, biriktirilmesine ve yeterlilikler arasında geçiş yapılmasına imkân sağlamak

- Yeterliliklere erişimi kolaylaştırmak

- Eğitim ile istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek

- Tanımlanmış ve ölçülebilir yeterliliklere sahip, istihdam edilebilir donanımda bireyler yetiştirilmesine ve dolayısıyla işsizliğin azaltılmasına katkıda bulunmak

- Çerçevenin geliştirilmesi, uygulanması ve yönetiminde sorumlu kurumlar arasında etkili iş birliği yapılmasını, iş dünyası ve sosyal paydaşlar başta olmak üzere ilgili tüm tarafların katılım ve katkıda bulunmasını sağlamak.

- Diğer ülke yeterliliklerinin Türkiye’de, Türkiye yeterliliklerinin de yurtdışında tanınması için temel ölçütleri oluşturmak ve böylelikle karşılaştırma işlevi görmek.