Meslek Yüksekokulu

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi

 

Program Çıktıları (PÇ)

Program Çıktıları (PÇ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

BİLGİ

Kuramsal & Olgusal

Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

Sağlık alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.

Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini tanımlar.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Programı tamamlayan bir öğrenci;

PÇ-1. Yaşam boyu öğrenme bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek, toplumsal sorumluluk bilinci ile proje ve etkinliklere katkı verir ve kendini sürekli yenilemektedir.

PÇ-2. Sağlık hizmetleri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip içerisinde yer alarak örgütsel iletişim, yönetim ve organizasyon, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenir.

PÇ-3. Tıbbi dokümanların tarihi gelişimini kavrayarak dokümanların önemini anlar ve sorun çözümüne odaklanır.

PÇ-4.  Alanının gerektirdiği tıbbi terminoloji, hastalıklar bilgisi ve ilkyardım uygulamaları ile ilgili terimleri ve kavramları bilir ve kavramları hatasız olarak kullanır.

PÇ-5. Sağlık kayıtlarına yönelik istatistiki veriyi hazırlar ve sunar. Halk sağlığı çalışmaları için kaynak sağlar.

PÇ-6. Hasta dosyasının içeriği ve öneminin kavrar, hasta dosyasını arşiv kurallarına uygun düzenler.

PÇ-7. Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapar, belgeleri sınıflayıp dosyalar, organize eder, dosyalama tekniklerine göre arşiv işlemlerini yürütür.

PÇ-8. Mesleki uygulamaları için gerekli olan temel bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve ofis cihazlarını etkin şekilde kullanır ve tıbbi dokümantasyon süreçleri ile ilgili hastane otomasyon işlemlerini yapar.

PÇ-9. Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanır, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında çalışan bir birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket eder.

PÇ-10. Mesleki sorumlulukların farkında olup bunları çalışma ortamında kullanır (hasta bilgilerini gizli tutma, dosyaları düzgün tutma, tıbbi dokümanların muhafazası, hasta ve hasta yakınları ile nazik iletişim kurma, tıbbi araştırmalarda sağlık çalışanlarına yardımcı olma vb).

BECERİLER

Bilişsel ve Uygulamalı

Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.

Sağlık alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.

x

x

x

x

x

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.

Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.

Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.

x

x

x

           

Öğrenme Yetkinliği

Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirir.

Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.

x

x

x

       

x

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Sağlık alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.

Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişmelere duyarlıdır.

x

x

x

x

x

   

x

   

Alana Özgü Yetkinlik

Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.

Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnektir.

Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

Mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir.

x

x

x

x

x

x

x