Meslek Yüksekokulu

Misyon:

Değişen ve gelişen koşullarda mevcut sosyal sorunların yanı sıra yeni ortaya çıkan sosyal sorunlar karşısında mikro, mezzo ve makro boyutta müdahalelerle bireylerin, grupların ve toplumun refah düzeyini artıracak, sosyal hizmetin bilgi, beceri ve değer temelleri çerçevesinde oluşturulacak sosyal politikalara katkı vermek ve uygulamaya yönelik faaliyetlerde bulunmak. Ayrıca sosyal hizmet bilgi birikimine, mesleki görüşme ve raporlama bilgisine, sosyal hizmet etiği bilgisine sahip, sosyal hizmet mevzuatına hâkim, sosyal sorunlara karşı farkındalığı yüksek ve bütüncül bir şekilde analiz yaparak sosyal hizmetin bilgi, beceri ve değer temeline uygun sosyal adalet ve insan hakları ekseninde çözümler geliştirebilecek bireyler yetiştirmek.

Vizyon: 

Sosyal Hizmetler önlisans programları arasında lisans düzeyinde teorik ve uygulama eğitimi vererek, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile lisans Sosyal Hizmet bölümlerine geçiş yapacak yeterli donanıma sahip nitelikli öğrenciler yetiştirmek. Yine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile lisans eğitimine devam eden öğrenci sayısında ilk sıralarda yer alarak Sosyal Hizmetler önlisans programları arasında en çok tercih edilen programlar arasında olmak.

Danışma Kurulu Üyesi Adı Soyadı

Kurum

Manolya KARAOĞLAN

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Uzmanı

Arş. Gör. Beraat ÖZTÜRK

SHU-DER Yönetim Kurulu Üyesi & Mersin Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Araştırma Görevlisi

Sevda NAS

Mersin Otizm Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Sosyal Hizmet Uzmanı

Program Tanımı

Yeterlilik Türü Adı

Sosyal Hizmetler Programı Ön Lisans Diploması

Yeterliliği Veren Kurum

Çağ Üniversitesi

Yönelim: Akademik

Akademik

TYÇ Seviyesi

5

Kredi Aralığı

120

Programın Normal Süresi

2

Programın Dili

Türkçe

Program Başkanı 

Öğr. Gör. Emine SARAÇ

eminesarac@cag.edu.tr

Telefon : +90 324 651 48 00

Fax       : +90 324 651 48 11

Program Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. Eda Yaşa Özeltürkay

edayasa@cag.edu.tr

Tel:  +90 324 6514800


Fax: +90 324 6514811

Programın Profili

Sosyal Hizmetler Programı, dezavantajlı birey, aile, gruplarla çalışan sosyal hizmet uzmanları için çağdaş ve evrensel değerler ışığında, kuruluşların idari hizmetlerinde yardımcı personel yetiştirmektedir. Dolayısıyla bu program insan psikolojisi hakkında bilgi sahibi, dezavantajlı bireylerle görüşme tekniklerine hakim, rapor yazma becerisine sahip insan gücünü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Öğrenme Ortamı

Eğitim ve öğretim örgün şekilde gerçekleştirilir. Teknolojik imkânlarımızın yeterli olması nedeniyle uzaktan eğitim de kısmen uygulanmaktadır. Ayrıca, Üniversite bünyesindeki araştırma merkezleri vb. birimler aracılığıyla uygulamalı eğitimler yapılmaktadır.

Program Çıktıları (Yeterlilikleri)

Programı tamamlayan bir öğrenci;

PÇ-1. Sosyal hizmet mesleğine ilişkin teori ve uygulama bilgisine sahip olur.

PÇ-2. Sosyal hizmetin uygulama alanlarını tanır ve meslek elemanı olarak rol ve fonksiyonlarını öğrenir.

PÇ-3. Mesleki görüşme ve raporlama becerisiyle beraber sosyal hizmet mevzuatı bilgisine de sahip olur.

PÇ-4. Edindiği teorik ve uygulama bilgi birikimiyle sosyal sorunlara yönelik farkındalığı artar ve kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir.

PÇ-5. Kültürel farklılık ve çeşitliliği temel alarak sosyal sorunlara yönelik bilimsel bir anlayışla sosyal adalet ve insan hakları ilkeleri doğrultusunda sosyal politika geliştirme becerisine sahip olur.

PÇ-6. Toplumsal kaynakları tanıma araştırma ve öğrenme becerisine sahip olur ve bu kaynakları ihtiyaç sahipleriyle buluşturur.

PÇ-7. Sosyal hizmet mesleğinin etik kurallarını bilir ve bu kurallara uyma becerisine sahip olur.

PÇ-8. Eleştirel bir bakış açısına sahip olarak olayları, durumları ve edindiği bilgileri analiz edilme becerisine sahip olur.

 PÇ-9. Sosyal hizmet alanında planlı değişim sürecine hakim olarak mikro, mezzo ve makro düzeyde müdahaleler geliştirebilecek beceriye sahip olur.

 PÇ-10. Sosyal hizmet alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar ve bilgisayar programları kullanım becerisine sahip olur.

PÇ-11. Kişisel ve profesyonel gelişimlerini sağlamak için yaşam boyu öğrenme felsefesini benimser.

PÇ-12. Sosyal hizmet alanıyla ilgili kaynakları tarayabilecek ve temel düzeyde iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.

Anahtar Yetkinlikler

  • İletişim Becerileri
  • Matematiksel Yetkinlik ve Bilim/teknolojide Temel Yetkinlikler
  • Dijital yetkinlik
  • Öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
  • Sosyal ve Vatandaşlıkla İlgili Yetkinlikler Girişimcilik yetkinliği
  • İnisiyatif Alma ve Girişimcilik
  • Kültürel Bilinç
  • Söylem

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Ölçme ve değerlendirme yöntemleri; sınav çeşitleri ve bunların ders başarı notuna katkısı, Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ve Senato kararları belirlenir.

Ölçme ve değerlendirmede ödev, bitirme projesi, staj, ara sınav ve dönem sonu sınavı gibi farklı yöntemler kullanılır.

Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde harf ve/veya rakama dayalı not verme sistemleri kullanılır.

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

- YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.

- YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlar da YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

- YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar, YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

Sosyal Hizmetler Ön Lisans Programının kalite güvencesi şu şekilde sağlanır:

Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

YÖK, yükseköğretim kurumlarında ön lisans/lisans programlarının açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

Yükseköğretim kurumlarında ön lisans/lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak Çağ Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenir.

Ölçme-Değerlendirme:

Sosyal Hizmetler Ön Lisans Programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak hazırlanan Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yürütülür.

Belgelendirme:

Sosyal Hizmetler Ön Lisans Programına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; ön lisans/lisans diploması alır.

Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme:

Çağ Üniversitesi, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Giriş Şartları

ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav sonucunda Çağ Üniversitesi Sosyal Hizmetler Programına yerleştirilmiş olmak.

Yeterliliği Kazanma Şartları

Sosyal Hizmetler Programı için gerekli mezuniyet koşulları Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilmiştir. Buna göre öğrenciler, ders müfredatında yer alan bütün dersleri en az DD harf notu ile geçmesi koşuluyla, 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasını sağladıklarında mezun olabilirler.

İlerleme İmkânları

Sosyal Hizmetler Ön Lisans Programı mezunu öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı sonucuna göre lisans programlarına başvuru yapabilirler.

Yeterliliğin Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

2. Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

3. Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Yeterliliğe Erişim İçin İnternet Sitesi

https://www.cag.edu.tr/tr/meslek-yuksek-okulu

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
BLG-101 Dijital Okuryazarlık Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 05
GIT-101 Görüşme İlke ve Teknikleri Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 06
SHP-101 Sosyal Hizmete Giriş Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 07
TRK-103 Türkçe I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
ING-105 İngilizce Dil Becerileri I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
PSY-105 Psikolojiye Giriş Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
Toplam 15 33
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
TRK-104 Türkçe II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
ING-106 İngilizce Dil Becerileri II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
SHP-108 Sosyal Psikoloji Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 07
SHP-110 Çocuklarla Sosyal Hizmet Uygulaması Temel Mesleki Dersler Zorunlu 2-0-2 06
SHP-112 Yaşlılık ve Sosyal Hizmet Temel Mesleki Dersler Zorunlu 2-0-2 06
Toplam 12 28
İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
SHP-201 Sosyal Hizmet Kuramları Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 08
HUK-203 Hukuka Giriş Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 05
TAR-203 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
ING-207 Mesleki İngilizce I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
SHP-211 Sosyal Hizmetlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
Toplam 13 30
İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
SHP-202 Sosyal Hizmet Mevzuatı Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 05
TAR-204 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
SHP-206 Mesleki Etik Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
ING-208 Mesleki İngilizce II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
SHP-208 Toplumsal Sorunlar ve Sosyal Hizmet Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
ISL-218 Girişimcilik ve Liderlik Seçmeli Dersler Seçmeli 2-0-2 05
ISL-220 Sosyal Sorumluluk ve İş Etiği Seçmeli Dersler Seçmeli 2-0-2 05
MYO-000 Bitirme Çalışması Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu 2-0-2 05
Toplam 20 41

BLG-101 Dijital Okuryazarlık

Bu dersin amacı öğrencilerin dijital dönüşüm sürecinin sosyal ve kültürel etkilerinin farkında olmasını, ileri düzey dijital teknolojileri ve dijital araçları tanımasını ve bazı dijital araçları (MS Ofis Programlarını (Word, Excel ve PowerPoint)) öğrenme ortamında etkin bir biçimde kullanmalarını sağlamaktır. Ayrıca, öğrenciler interneti iyi derecede kullanabilecek, bilgiyi doğru kullanabilecek ve güncel teknolojik bilgiler edineceklerdir.

GIT101 Görüşme İlke ve Teknikleri

Bu dersin amacı öğrencinin sosyal hizmet alanında yapacağı görüşmelerde dezavantajlı gruplarla nasıl iletişim kuracağını bilmesini ve uygun görüşme tekniklerinin öğrenmesini sağlamaktır.

TRK-103 Türkçe I

Bu ders, dilin tanımı ve özellikleri, dil-kültür ilişkisi, dillerin sınıflandırılması ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin tarihsel gelişimi, Türkiye Türkçesi, ses bilgisi ve Türkçedeki ses olayları, yazım, kuralları, noktalama işaretleri ve yazışmalarla ilgili kuralları ele almaktadır. Duygu ve düşüncelerin maksada uygun bir şekilde ve uyumlu bir anlatımla verilmesini sağlayan retorik, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve kompozisyonla ilgili bilgiler teorik ve uygulamalı olarak öğretilmektedir.

SHP-101 Sosyal Hizmete Giriş

Bilim ve meslek olarak sosyal hizmet konusunun tarihsel süreç içinde dünyada ve Türkiye’deki gelişiminin; demokrasi, insan hakları ve sosyal adalet kavramları açısından sosyal hizmetin değerlendirilebilmesinin; sosyal hizmet kuram ve uygulamasının bilgi, değer, ve beceri, problem çözme süreçleri, etkileşim, uzman, müracaatçı, çevre, müdahale süreçleri, bilgi toplama, sorunun belirlenmesi, değerlendirilmesi, planlama,uygulama ve değerlendirme açısından temellerinin öğrenilmesi ve sosyal hizmet açısından analitik bakış açısının yerleştirilmesi hedeflenmektedir.

ING-105 İngilizce Dil Becerileri I

Okuma metinleri, ilginç ve ilişkili içerikler ile öğrencileri motive etmeyi ve onlara hedef dil bilgisi ve sözcük bilgisi örnekleri sağlamayı amaçlar. Dil bilgisi olarak vurgu, öğrenme sürecindeki etkin katılımdadır. Metinlerden alınan örnekler ayrılır ve hedef dil bilgisi alanının hem içeriğine hem de biçimsel yönüne odaklanan görevler için bir temel olarak kullanılır. Kelime bilgisi kelimelerin kullanıma konulmasını sağlayan alıştırmalarla geliştirilir. Dinleme, konuşma ve okuma becerileri açılış metinleriyle geliştirilir. Yazma becerileri öğrencilere dili kontrol altına alma ve farklı türlerde metinler yaratabilme fırsatını sağlar.

PSY-105 Psikolojiye Giriş

Bu ders, öğrencilerin psikoloji disiplinine genel ve kapsamlı bir giriş yapmasını sağlamaya yöneliktir. Dersin sonunda öğrencilerin psikolojinin ana kavram ve kuramlarına ve ayrıca zihinsel ve davranışsal süreçlerin bilimsel incelenmesine yönelik anlama becerisi geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

TRK-104 Türkçe II

ING-106 İngilizce Dil Becerileri II

Ders ING 105 kodlu dersin devamı olarak, öğrencilerin; onları en çok ilgilendiren konularla ilişkili cümleleri ve sıklıkla kullanılan ifadeleri anmalarını sağlamayı hedeflemektedir. ( En temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel coğrafya ve istihdam gibi)

Aynı zamanda;  acil ihtiyaç durumlarındaki sorunları, yakın çevresini ve kendi hayatlarını basit bir biçimde tanımlamaları için; bilinen ve günlük durumlarda, basit ve doğrudan bilgi alışverişini gerektiren temel ve rutin görevlerde öğrencilerin iletişim kurmalarını sağlamaktadır.

SHP-108 Sosyal Psikoloji

Bu derste, Sosyal psikolojinin temel kavramlarına ve kuramlarına giriş yapmak ve sosyal psikoloji alanındaki egemen bilimsel paradigmanın sorunlarına, eleştirel sosyal psikolojinin olanaklarına değinmek bu dersin amacını oluşturmaktadır.

SHP-110 Çocuklarla Sosyal Hizmet Uygulaması

Çocuklarla sosyal hizmet uygulaması; çocukla ilgili temel kavramlar, çocuk sorunları ve bu sorunları gidermeye yönelik çocuklara ve ailelerine gerekli sosyal hizmet müdahale ve uygulama, bilgi ve becerisi kazandırılmasını hedeflemektedir. Dersin sonunda öğrenciler  çocuk ve korunmaya ihtiyacı olan çocuk kavramı, çocuklara ilişkin yasal düzenlemeler, çocuk koruma sistemi, çocuklara yönelik hizmet ve kurumlar hakkında bilgi sahibi olur.

SHP-112 Yaşlılık ve Sosyal Hizmet

Yaşlılık ve Sosyal Hizmet dersi kapsamında  yaşlı psikolojisinin ve ruhsal problemler, biyolojik ve ruhsal yaşlılık, yaşlılıkta ruhsal problemler, uykusuzluk, sosyalleşme problemleri, Yaşlılığa bağlı ruhsal hastalıklar konuları ele alınacaktır.

HUK-203 Hukuka Giriş

Bu ders hukuk kavramları ve hukuk düşüncesiyle tanışmaya yöneliktir. Hukukun kuralları, kuralların amacı, haklar, hak sahipleri ve türleri, kazanılması, kullanılması, korunması ve kaybedilmesi, hukuk kurallarını yaptırımı, kamu ve özel hukuk ayrımı, pozitif hukukun kaynakları ve kanunların uygulanması gibi temel konular işlenerek; öğrencilerin temel hukuk kavramlarını öğrenmeleri ve hukuksal düşünme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

TAR-203 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Türk İnkılâbının stratejisi, Osmanlı Devleti’nin yıkılışını ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebeplere toplu bir bakış, XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenileşme hareketleri, Osmanlı Devleti’nin dağılması sürecinde meydana gelen iç ve dış olaylar, Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları I. Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesinin imzalanması, işgaller, tepkiler, cemiyetler, milli mücadele için ilk adım ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma konuları işlenmektedir.

SHP-201 Sosyal Hizmet Kuramları

Sosyal hizmetin kuramsal bakış açıları çerçevesinde sosyal hizmet müdahalesinde kullanılan temel teori, kuram ve yaklaşımlara ilişkin bilgilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ING-207 Mesleki İngilizce I

Yazılı ve sözlü İngilizcenin başlangıç aşamasının devamıdır. Avrupa Dil Portfolio’suna göre

A2 İngilizce düzeyini kullanmak amaçtır. Bu ders öğrencilerin; onları en çok ilgilendiren konularla ilişkili cümleleri ve sıklıkla kullanılan ifadeleri anmalarını sağlamayı hedeflemektedir. (en temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel coğrafya ve istihdam gibi) Aynı zamanda;  acil ihtiyaç durumlarındaki sorunları, yakın çevresini ve kendi hayatlarını basit bir biçimde tanımlamaları için bilinen ve günlük durumlarda, basit ve doğrudan bilgi alışverişini gerektiren temel ve rutin görevlerde öğrencilerin iletişim kurmalarını sağlamaktadır.

SHP-211 Sosyal Hizmetlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Sosyal Hizmetlerde Araştırma Yöntemleri ve İlkeleri dersinin amacı öğrencilerin bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılacağını öğrenerek bilimsel araştırma süreçlerine hakim olmasını sağlamak, uygulamalı bir disiplin olan sosyal hizmette sosyal sorunlara ilişkin araştırmalar yaparak çözüm önerileri geliştirebilecek bir yetkinliğe ulaşmasını sağlamaktır.

SHP-202 Sosyal Hizmet Mevzuatı

Mevzuat ile ilgili temel kavramlar. Sosyal hizmet mevzuatının ulusal ve uluslararası alanda uygulanması. Sosyal hizmet alanında çalışacak uzman adaylarının alanda uygulanan kanunlarla alakalı bilgi sahibi olmaları. Aile, kadın, yaşlı, engelli, çocuk alanlarında çeşitli bakanlıklarda uygulanan yönetmeliklerin bilinmesi ve yönetmeliklere göre yazılan sosyal inceleme ve durum tespit raporu örnekleriyle uygulamada bilgi sahibi olunması.

TAR-204 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II

Türk Bağımsızlık Savaşı, Atatürk İnkılâpları ve Atatürkçü Düşünce Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Türkiye ve Atatürk İnkılâpları, İlkeleri ve Atatürkçü düşünceye yönelik tehditler hakkında doğru bilgiler vermek; Türk gençliğini ülkesi, milleti ve devleti ile bölünmez bir bütünlük içinde Atatürk inkılâpları, ilkeleri ve Atatürkçü Düşünce Sistemi doğrultusunda ulusal hedefler etrafında birleştirmek; Türk gençliğini bu amaç doğrultusunda yetiştirmek ve güçlendirmektir.

SHP-206 Mesleki Etik

Etik nedir? Temel kavramlar ve ilkeleri, sosyal hizmetlerde etik ilkeleri, çocuk ve etik, kadın ve etik, erkek ve etik, farklı cinsel yönelime sahip bireyler ve etik, farklı dil ve kültürden bireylerle sosyal hizmette etik, özel gereksinimli bireyler ve yaşlılık etik ilkeler, İnsan hakları, Çocuk hakları konuları ele alınmaktadır.

ING-208 Mesleki İngilizce II

SHP-208 Toplumsal Sorunlar ve Sosyal Hizmet

Toplumsal sorunlar ve sosyal hizmet toplumsal sorunlar hakkında bilgi edinmektedir. Bu dersin sonunda öğrenciler toplumsal sorunların tanımı ve tarihçesi, işsizlik, yoksulluk, suç ve suçluluk, bağımlılık, yaşlılık, engellilik, göç ve mültecilik, kadın ve çocuk gibi toplumsal sorun alanlarını hakkında bilgi sahibi olur. Ders kapsamında toplumsal sorunların tanımlanması ve sorunlara ilişkin sosyal hizmet bağlamında çözüm bulunması hedeflenmektedir.

ISL-218 Girişimcilik ve Liderlik

Girişimcilik ve liderlik kavramlarıyla ilgili bilgi vermek; iş dünyası açısından öneminin teorik bir bakış açısıyla değerlendirmesini yaparak tanıtmaktır.

ISL-220 Sosyal Sorumluluk ve İş Etiği

Sosyal sorumluluk ve iş etiği kavramlarıyla ilgili bilgi vermek; öğrencileri sosyal sorumluluk projelerine yönlendirilmesiyle toplumsal fayda kapsamında, sosyal sorumluluk alanında bir uygulama gerçekleştirmelerini amaçlamaktadır.

SHP-210 Bitirme Projesi

Sosyal Hizmet programı öğrencilerinin aldıkları teorik bilgi temelinin araştırma yöntem ve teknikleri ile bütüncül bir şekilde kullanılmasını sağlayarak öğrencilerin teori-uygulama yetisinin geliştirilmesi, araştırma yapabilme ve eleştirel bir bakış açısı elde edebilme becerisinin kazandırılması, akademik dil becerisinin geliştirilmesi ve sosyal hizmet alanına ilişkin konular hakkında bilgi sahibi olup bilimsel nitelikte çözüm önerileri geliştirebilmesi dersin amacını oluşturmaktadır.

BLG-101 Dijital Okuryazarlık

GIT-101 Görüşme İlke ve Teknikleri

Öğrencinin sosyal hizmet alanında yapacağı görüşmelerde dezavantajlı gruplarla nasıl iletişim kuracağını bilmesini ve uygun görüşme tekniklerinin öğrenmesini sağlamaktır.


SHP-101 Sosyal Hizmete Giriş

Sosyal Hizmete Giriş; Bilim ve meslek olarak sosyal hizmet konusunun tarihsel süreç içinde dünyada ve Türkiye’deki gelişiminin; demokrasi, insan hakları ve sosyal adalet kavramları açısından sosyal hizmetin değerlendirilebilmesinin; sosyal hizmet kuram ve uygulamasının bilgi, değer, ve beceri, problem çözme süreçleri, etkileşim, uzman, müracaatçı, çevre, müdahale süreçleri, bilgi toplama, sorunun belirlenmesi, değerlendirilmesi, planlama,uygulama ve değerlendirme açısından temellerinin öğrenilmesi ve sosyal hizmet açısından analitik bakış açısının yerleştirilmesi hedeflenmektedir.


TRK-103 Türkçe I

TRK-104 Türkçe II

ING-105 İngilizce Dil Becerileri I

PSY-105 Psikolojiye Giriş

ING-106 İngilizce Dil Becerileri II

SHP-108 Sosyal Psikoloji

Sosyal Psikoloji ; Bu derste, Sosyal psikolojinin temel kavramlarına ve kuramlarına giriş yapmak ve sosyal psikoloji alanındaki egemen bilimsel paradigmanın sorunlarına, eleştirel sosyal psikolojinin olanaklarına değinmek bu dersin amacını oluşturmaktadır.


SHP-110 Çocuklarla Sosyal Hizmet Uygulaması

Çocuklarla sosyal hizmet uygulaması; çocukla ilgili temel kavramlar, çocuk sorunları ve bu sorunları gidermeye yönelik çocuklara ve ailelerine gerekli sosyal hizmet müdahale ve uygulama, bilgi ve becerisi kazandırılmasını hedeflemektedir. Dersin sonunda öğrenciler  çocuk ve korunmaya ihtiyacı olan çocuk kavramı, çocuklara ilişkin yasal düzenlemeler, çocuk koruma sistemi, çocuklara yönelik hizmet ve kurumlar hakkında bilgi sahibi olur.


SHP-112 Yaşlılık ve Sosyal Hizmet

Yaşlılık ve Sosyal Hizmet dersi kapsamında  yaşlı psikolojisinin ve ruhsal problemler, biyolojik ve ruhsal yaşlılık, yaşlılıkta ruhsal problemler, uykusuzluk, sosyalleşme problemleri, Yaşlılığa bağlı ruhsal hastalıklar konuları ele alınacaktır.


SHP-201 Sosyal Hizmet Kuramları

SHP-202 Sosyal Hizmet Mevzuatı

Mevzuat ile ilgili temel kavramlar. Sosyal hizmet mevzuatının ulusal ve uluslararası alanda uygulanması. Sosyal hizmet alanında çalışacak uzman adaylarının alanda uygulanan kanunlarla alakalı bilgi sahibi olmaları. Aile, kadın, yaşlı, engelli, çocuk alanlarında çeşitli bakanlıklarda uygulanan yönetmeliklerin bilinmesi ve yönetmeliklere göre yazılan sosyal inceleme ve durum tespit raporu örnekleriyle uygulamada bilgi sahibi olunması.


HUK-203 Hukuka Giriş

Hukuka Giriş; Bu ders hukuk kavramları ve hukuk düşüncesiyle tanışmaya yöneliktir. Hukukun kuralları, kuralların amacı, haklar, hak sahipleri ve türleri, kazanılması, kullanılması, korunması ve kaybedilmesi, hukuk kurallarını yaptırımı, kamu ve özel hukuk ayrımı, pozitif hukukun kaynakları ve kanunların uygulanması gibi temel konular işlenerek; öğrencilerin temel hukuk kavramlarını öğrenmeleri ve hukuksal düşünme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.


TAR-203 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I dersinde; Türk İnkılâbının stratejisi, Osmanlı Devleti’nin yıkılışını ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebeplere toplu bir bakış, XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenileşme hareketleri, Osmanlı Devleti’nin dağılması sürecinde meydana gelen iç ve dış olaylar, Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları I. Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesinin imzalanması, işgaller, tepkiler, cemiyetler, milli mücadele için ilk adım ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma konuları işlenmektedir.


TAR-204 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II

SHP-206 Mesleki Etik

Mesleki Etik; Etik nedir? Temel kavramlar ve ilkeleri, sosyal hizmetlerde etik ilkeleri, çocuk ve etik, kadın ve etik, erkek ve etik, farklı cinsel yönelime sahip bireyler ve etik, farklı dil ve kültürden bireylerle sosyal hizmette etik, özel gereksinimli bireyler ve yaşlılık etik ilkeler, İnsan hakları, Çocuk hakları konuları ele alınacaktır.


ING-207 Mesleki İngilizce I

ING-208 Mesleki İngilizce II

SHP-208 Toplumsal Sorunlar ve Sosyal Hizmet

Toplumsal sorunlar ve sosyal hizmet toplumsal sorunlar hakkında bilgi edinmektedir. Bu dersin sonunda öğrenciler toplumsal sorunların tanımı ve tarihçesi, işsizlik, yoksulluk, suç ve suçluluk, bağımlılık, yaşlılık, engellilik, göç ve mültecilik, kadın ve çocuk gibi toplumsal sorun alanlarını hakkında bilgi sahibi olur. Ders kapsamında toplumsal sorunların tanımlanması ve sorunlara ilişkin sosyal hizmet bağlamında çözüm bulunması hedeflenmektedir.


SHP-210 Bitirme Projesi

SHP-211 Sosyal Hizmetlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri

SHP-212 Mesleki Staj

ISL-218 Girişimcilik ve Liderlik

ISL-220 Sosyal Sorumluluk ve İş Etiği

Ders

PÇ  1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ING-105

İngilizce Dil Becerileri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

SHP-101

Sosyal Hizmete Giriş

X

X

 

X

 

 

 

X

X

 

X

 

TRK-103

Türkçe - I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

PSY-105

Psikolojiye Giriş

X

X

 

X

 

X

 

X

 

 

X

 

GIT-101

Görüşme İlke ve Teknikleri

X

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

BLG-101

Dijital Okuryazarlık

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ING-106

İngilizce Dil Becerileri II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

SHP-110

Çocuklarla Sosyal Hizmet Uygulaması

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

TRK-104

Türkçe - II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

SHP-108

Sosyal Psikoloji

X

X

X

X

 

X

 

X

 

 

X

 

SHP-112

Yaşlılık ve Sosyal Hizmet

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

 

İkinci Yıl, Birinci Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUK-203

Hukuka Giriş

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

ING-207

Mesleki İngilizce I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

TAR-204

Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi - I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

SHP-211

Sosyal Hizmetlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri

X

 

 

X

X

X

X

X

X

 

X

 

SHP-201

Sosyal Hizmet Kuramları

X

 

X

 

 

X

X

X

X

 

X

 

İkinci Yıl, İkinci Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ING-208

Mesleki İngilizce II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

SHP-202

Sosyal Hizmet Mevzuatı

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

TAR-204

Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

ISL-218

Girişimcilik ve Liderlik

X

 

X

X

X

X

 

 

X

 

X

 

SHP-206

Mesleki Etik

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

SHP-208

Toplumsal Sorunlar ve Sosyal Hizmet

X

X

X

X

X

X

 

X

X

 

X

 

BTP-218

Bitirme Projesi

X

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

ISL-220

Sosyal Sorumluluk ve İş Etiği

X

X

X

X

X

X

 

X

X

 

X

 

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi

 

Program Çıktıları (PÇ)

Program Çıktıları (PÇ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

BİLGİ

Kuramsal & Olgusal

1. Sosyal hizmet alanına ilişkin kavramlara, kuramlara ve alanıyla ilgili bilgilere sahiptir.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Sosyal hizmet mesleğine ilişkin teori ve uygulama bilgisine sahip olur.            

2. Sosyal hizmetin uygulama alanlarını tanır ve meslek elemanı olarak rol ve fonksiyonlarını öğrenir.      

3. Mesleki görüşme ve raporlama becerisiyle beraber sosyal hizmet mevzuatı bilgisine de sahip olur.

4. Edindiği teorik ve uygulama bilgi birikimiyle sosyal sorunlara yönelik farkındalığı artar ve kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir.

5. Kültürel farklılık ve çeşitliliği temel alarak sosyal sorunlara yönelik bilimsel bir anlayışla sosyal adalet ve insan hakları ilkeleri doğrultusunda sosyal politika geliştirme becerisine sahip olur.

6. Toplumsal kaynakları tanıma araştırma ve öğrenme becerisine sahip olur ve bu kaynakları ihtiyaç sahipleriyle buluşturur.           

7. Sosyal hizmet mesleğinin etik kurallarını bilir ve bu kurallara uyma becerisine sahip olur.               

8. Eleştirel bir bakış açısına sahip olarak olayları, durumları ve edindiği bilgileri analiz edilme becerisine sahip olur.        

9. Sosyal hizmet alanında planlı değişim sürecine hakim olarak mikro, mezzo ve makro düzeyde müdahaleler geliştirebilecek beceriye sahip olur.           

10. Sosyal hizmet alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar ve bilgisayar programları kullanım becerisine sahip olur.               

11. Kişisel ve profesyonel gelişimlerini sağlamak için yaşam boyu öğrenme felsefesini benimser.            

12. Sosyal hizmet alanıyla ilgili kaynakları tarayabilecek ve temel düzeyde iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.

                                                                                                                                            

BECERİLER

Bilişsel ve Uygulamalı

1. Sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarında çalışma arkadaşlarına alanla ilgili bilgileri aktarabilme yetisine sahiptir.

2. Teorikte edindiği bilgileri uygulamaya aktarabilme ve entegre edebilme becerisine sahiptir.

X

X

X

X

X

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1. Sosyal hizmet alanıyla ilgili edindiği bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi doğru bir şekilde yapar.

2. Alanıyla ilgili konularda araştırma ve çalışma yapar.

3. Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedefleri gerçekleştirir.

4. Sosyal himzet alanlarına yönelik yeni amaç ve hedefler belirler.

X

X

X

X

 

X

 

X

 

Öğrenme Yetkinliği

1. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir ve güçlendirir.

2. Yaşam boyu öğrenme felsefesine sahiptir.

   

X

X

 

 

X

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1. Mesleki alanda paydaşlarıyla etkili iletişim kurar.

2. Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri yazılı ve sözlü olarak aktarır.

3. Yenilikleri takip etme becerisine sahiptir.

4. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisine sahiptir.

5. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

6. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

X

X

X

 

X

 

X

 

Alana Özgü Yetkinlik

1. Sosyal hizmet mevzuatı hakkında bilgiye sahiptir.

2. Mesleki görüşme yapabilme ve sosyal inceleme raporu yazma becerisine sahiptir.

3. Sosyal hizmet etiği bilgisine sahiptir ve sosyal hizmet etiği çerçevesinde uygulamalar gerçekleştirir.

4. Müracaatçılar ve toplumsal kaynaklar arasında bağlantı kurarak müracaatçıların bu kaynaklardan yararlanmasını sağlar.

X

X

X

X

X

X